Tài liệu Skkn một vài kinh nghiệm trong công tác gvcn lớp

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Saùng kieán kinh nghieäm Moät vaøi kinh nghieäm trong coâng taùc chuû nhieäm lôùp Teân ñeà taøi : Moät vaøi kinh nghieäm trong coâng taùc chuû nhieäm lôùp * * * A/ ÑAËT VAÁN ÑEÀ Nhö chuùng ta ñaõ bieát, töø xöa ñeán nay giaùo duïc laø moät vaán ñeà raát quan troïng trong xaõ hoäi vaø nhaát laø trong xaõ hoäi ngaøy nay, moät xaõ hoäi coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vaø ñaëc bieät laø thôøi kyø hoäi nhaäp vôùi theá giôùi . Noù ñoøi hoûi con ngöôøi toaøn dieän coù tri thöùc, ñaïo ñöùc. Muoán coù moät theá heä con ngöôøi nhö vaäy thì ngay baäc tieåu hoïc cuûa giaùo duïc phaûi quan taâm chuù troïng giaùo duïc con ngöôøi phaùt trieån toaøn dieän. Chính vì vaäy baäc tieåu hoïc ñöôïc coi laø baäc hoïc neàn taûng cuûa heä thoáng giaùo duïc quoác daân. Noù ñoøi hoûi ñoäi nguõ ngöôøi thaày phaûi coù ñuû trình ñoä hieåu bieát veà kieán thöùc sö phaïm, coù naêng löïc quaûn lyù, coù loøng say meâ vôùi ngheà nghieäp. Töø ñoù môùi giuùp caùc em hình thaønh nhöõng cô sôû ban ñaàu veà nhaân caùch cuõng nhö ngoân ngöõ giao tieáp, kieán thöùc cô baûn ñeå sau naøy vöõng böôùc leân caùc lôùp treân. Muoán coù nhöõng con ngöôøi nhö vaäy laø nhôø vaøo söï giaùo duïc ôû tröôøng tieåu hoïc laøm neàn taûng ban ñaàu . Chính vì vaäy ngaønh giaùo duïc caàn naâng cao traùch nhieäm giaùo duïc nhaèm thöïc hieän toát nhieäm vuï Ñaûng vaø nhaø nöôùc giao phoù. Muoán laøm toát ñöôïc vieäc naøy laø nhôø vaøo vieäc giaùo duïc ñoái vôùi theá heä treû cuûa ngöôøi thaày, maø keå ñeán ñoù laø coâng taùc chuû nhieäm lôùp. Nghieân cöùu thöïc traïng hoïc Nguyeãn Thò Hieàn Tröôøng Tieåu hoïc Höng Lam 1 Saùng kieán kinh nghieäm Moät vaøi kinh nghieäm trong coâng taùc chuû nhieäm lôùp Nguyeãn Thò Hieàn Tröôøng Tieåu hoïc Höng Lam 2
- Xem thêm -