Tài liệu Skkn một vài giải pháp nâng cao nhằm nâng cao chất lượng gd toàn diện ở trường thcs miền núi

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1842 |
  • Lượt tải: 10
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN MỘT VÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GD TOÀN DIỆN Ở TRƯỜNG THCS MIỀN NÚI
PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển như vũ bão, nền kinh tế tri thức đang chiếm vai trò chủ đạo tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Từ nhận thức sâu sắc về vai trò chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, trong thời gian qua Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục không ngừng phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Mọi quan điểm, chương trình, nội dung đổi mới đều hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu ở các nhà trường. Trong những năm qua giáo dục bậc THCS của tỉnh nhà cũng còn có những khó khăn nhất định được coi là vùng trũng so với các cấp học, bậc học khác: Chất lượng giáo dục và chất lượng đội ngũ còn thấp, không ổn định, không đồng đều giữa các vùng miền đặc biệt là các trường địa bàn miền núi. Chính vì vậy, xây dựng và phát triển giáo dục bậc THCS thật sự bền vững là một trong những nhiệm vụ ưu tiên mà ngành Giáo dục đào tạo đang hướng tới. Song để thực hiện điều đó một cách có hiệu quả, chúng ta cần có nhiều giải pháp thống nhất, đồng bộ và khả thi; đòi hỏi nỗ lực không chỉ của riêng ngành giáo dục mà là của toàn xã hội, đòi hỏi sự chỉ đạo liên tục, xuyên suốt từ các cấp. Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục? Đây là câu hỏi luôn thường trực ở các cấp quản lí giáo dục đến tận mỗi cán bộ, giáo viên. Là một cán bộ quản lí ở một trường THCS miền núi, bản thân tôi luôn băn khoăn, trăn trở và có ý thức tìm tòi các giải pháp phù hợp để đáp ứng với yêu cầu mới của giáo dục và tình hình thực tiễn của nhà trường và địa phương. Từ thực tiễn, tôi cũng đã rút ra được cho mình các giải pháp trong công tác quản lí để nhằm 1 không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện ở nhà trường và bước đầu đã đem lại những hiệu quả nhất định. Đó là vấn đề tôi muốn được đem ra bàn luận, trao đổi ở đề tài này. II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1. Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lí, chỉ đạo các hoạt động toàn diện tại trường THCS. 2. Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng các giải pháp trong công tác quản lí để nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THCS thuộc địa bàn miền núi. III. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu: 1. Mục tiêu Trên cơ sở một số vấn đề lý luận về giáo dục nói chung, giáo dục THCS nói riêng và từ thực tế chất lượng giáo dục của đơn vị đề xuất một số giải pháp về công tác quản lí góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian tới. 2. Nhiệm vụ - Hệ thống lại một số vấn đề lý luận về giáo dục và giáo dục bậc THCS. - Khảo sát thực trạng về chất lượng giáo dục tại nhà trường. - Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian tới. IV. Giả thiết nghiên cứu: Trong công tác quản lí ở nhà trường, nếu người quản lí nắm bắt được cụ thể, tỉ mỉ tình hình, đặc điểm của đơn vị từ cơ sở vật chất, đội ngũ, học sinh và các yếu tố ngoại cảnh khác để từ đó phân tích, dự báo, xây dựng được các giải pháp đồng bộ, thích hợp trong công tác quản lí phù hợp với tình hình, đặc điểm đơn vị thì sẽ có tác dụng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục toàn diện của nhà trường. 2 V. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài này tôi đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Nghiên cứu lý thuyết, lí luận về phương pháp dạy học, giáo dục. - Nghiên cứu tình hình thực tiễn, điều tra, khảo sát thực trạng của vấn đề - Sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, dự báo, thống kê số liệu… VI. Dự kiến đóng góp mới về mặt khoa học của đề tài: Khi đề tài được hoàn thiện là cơ sở quan trọng để cán bộ quản lí, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp trong các năm học. Định hướng cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên về tư tưởng, tinh thần trách nhiệm và những nhiệm vụ cụ thể cần làm để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tai đơn vị. 3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI I. CÁC GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI NHÀ TRƯỜNG. 1. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ban giám hiệu. 1.1 Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ, hàng tháng và hàng tuần. Hàng năm, căn cứ vào chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học của Bộ giáo dục và đào tạo, kế hoạch năm học của Sở và Phòng giáo dục và đào tạo, căn cứ các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho mỗi học kỳ và kế hoạch cụ thể hàng tháng, hàng tuần. Kế hoạch chuyên môn của nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc đúng quy chế, quy định của ngành, phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Kế hoạch phải phù hợp với tình hình đặc điểm của nhà trường, của địa phương, phù hợp với chất lượng đội ngũ hiện có và có tính khả thi. Kế hoạch hoạt động chuyên môn cần được thông qua trước Hội nghị công chức đầu năm và bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến, trí tuệ của tập thể giáo viên trước nhà trường khi triển khai thực hiện. Kế hoạch chuyên môn trong năm học phải được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm trong từng tháng và nhiệm vụ cụ thể cho từng tuần. Kế hoạch phải hướng tới mục tiêu trọng tâm là cải thiện chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đội ngũ. Cùng với xây dựng kế hoach, BGH phải xây dựng được quy chế làm việc, quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và những 4 nội quy, quy định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để đảm bảo tính nghiêm túc, nền nếp hiệu quả trong các hoạt động giáo dục. 1.2. Thực hiện tốt công tác giao khoán chất lượng đầu năm và phân công nhiệm vụ hàng tuần, hàng tháng cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Hàng năm vào đầu năm học, nhà trường cần kiểm tra, khảo sát chất lượng đầu năm cho các môn học. Tại Hội nghị cán bộ công chức sau khi thống nhất các chỉ tiêu chung sẽ tiến hành giao nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng môn học đến tận từng giáo viên. Tiến hành công tác bàn giao chất lượng đầu năm và tổ chức kí cam kết phấn đấu cải thiện chất lượng đã bàn giao. Coi kết quả bàn giao đầu năm và chất lượng đạt được cuối năm là thước đo để đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên, đây là tiêu chí thi đua quan trọng nhất trong năm học. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu về chuyên môn đã bàn giao, hàng tuần, hàng tháng BGH và tổ chuyên môn phải cụ thể hóa chỉ tiêu và nhiệm vụ trong từng tháng đến tận từng cán bộ giáo viên. BGH phải phân công và trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đó một cách thường xuyên để điều chỉnh kịp thời khi cần thiết. Các thành viên trong BGH cũng được phân công đảm nhiệm, phụ trách nhiệm vụ quản lí chỉ đạo các bộ phận, các hoạt động trong nhà trường một cách rạch ròi và chịu hoàn toàn trách nhiệm về lĩnh vực mà mình được phân công phụ trách. 1.3. Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn. BGH phải thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra để thúc đẩy, điều chỉnh các hoạt động chuyên môn. Nội dung kiểm tra chú trọng vào công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tăng cường dự giờ đột xuất cán bộ giáo viên. Hàng tuần BGH phải trực tiếp kiểm tra công tác thăm lớp dự 5 giờ, tích lũy kinh nghiệm và hoạt động ứng dụng CNTT, sử dụng đồ đùng dạy học của mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường. Chỉ đạo các tổ chuyên môn hàng tuần kiểm tra hồ sơ cá nhân, giáo án giảng dạy và việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ viên đặc biệt là công tác soạn bài, giảng dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình. Lấy chuẩn kiến thức kĩ năng, kết quả học tập và sự hứng thú tích cực trong quá trình học tập của học sinh để làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy của mỗi cán bộ giáo viên trong mỗi tiết học. 1.4. Các thành viên trong BGH phải gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của nhà trường. Không chỉ là thực thi nhiệm vụ quản lí, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động giáo dục tại đơn vị mà các thành viên trong BGH phải là những tấm gương, là những người đầu tàu trong các hoạt động để cán bộ, giáo viên và nhân viên noi theo. Trước hết các thành viên trong BGH phải có đạo đức tư cách trong sáng, nhiệt tình, tận tụy trong công việc; chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội quy cơ quan. Các thành viên trong BGH cũng như đội ngũ cán bộ cốt cán của nhà trường phải là những tấm gương về tinh thần tự học, tự nghiên cứu; có chuyên môn vững vàng, luôn sẵn sàng tham gia giảng dạy và công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi có như vậy mới thuyết phục được đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động toàn diện ở nhà trường. 2. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 2.1. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tổ chức tốt công tác học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về lý luận chủ nghĩa Mác Lê – nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về các chỉ thị , Nghị 6 quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, trước hết là chủ trương chính sách liên quan đến giáo dục đào tạo. Làm cho mỗi cán bộ giáo viên luôn giữ vững lập trương quan điểm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo dức lối sống trong cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 Khóa XI. Thông qua việc tổ chức các hoạt động, sinh hoạt của các tổ chức chính trị- xã hội trong nhà trường để nâng cao tinh thần trách nhiệm của người giáo viên; làm cho mọi người thấy được chất lượng của đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt Công đoàn Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao, càng đổi mới của công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền và yêu cầu thực hiện nghiêm túc về các văn bản, quy chế, quy định của ngành và nội quy cơ quan. Khơi dậy ý thức trách nhiệm, danh dự, lòng tự trọng với chính bản thân và nghề nghiệp đối với mỗi cán bộ giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 2.2. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỷ năng nghề nghiệp cho giáo viên. Nhà trường phải thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. 2.2.1. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ: Công tác bồi dưỡng được thể hiện qua các đợt sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, qua hoạt động thăm lớp dự giờ, qua công tác tự học của cán bộ giáo viên. 7 Phân công cán bộ giáo viên cùng tham gia bồi dưỡng học sinh khá giỏi cùng khối lớp để trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Tạo điều kiện để cho cán bộ giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ và chuẩn đào tạo. Tổ chức thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và công tác quản lí. Nhà trường phải xây dựng được trang Website của đơn vị và Ban giám hiệu chỉ đạo cán bộ giáo viên đăng kí thành viên tham gia viết bài, gửi bài, giao lưu học hỏi trên trang Website để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Chỉ đạo các tổ chuyên môn và từng cán bộ giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nghiên cứu, soạn bài và giảng dạy trên lớp. Vận động và giao khoán chỉ tiêu cụ thể cho mỗi cán bộ giáo viên về công tác soạn bài và giảng dạy bằng giáo án điện tử trong từng tuần, từng tháng. Khuyến khích và tuyên dương những cá nhân điển hình trong công tác sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy để nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên trong đơn vị. Đặt ra những yêu cầu đối với giáo viên đó là phải luôn biết đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch thăm lớp, dự giờ học để hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường và tham gia tích cực hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh hàng năm. 2.2.2. Chỉ đạo công tác giảng dạy và giáo dục học sinh nghiêm túc theo chương trình và chuẩn kiến thức kĩ năng. Một trong những điểm hạn chế cơ bản của cán bộ giáo viên làm cản trở đến chất lượng giảng dạy là không xác định đúng mục tiêu trọng tâm của bài học, của tiết dạy khi lên lớp nên có nhiều lúng túng trong phương pháp truyền 8 thụ kiến thức. Chính vì vậy BGH nhà trường và các tổ chuyên môn cần chỉ đạo cán bộ giáo viên nghiên cứu kĩ bài dạy, dựa vào chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học để xác định trọng tâm của bài học. Khi đã xác định được kiến thức cơ bản cần truyền thụ các thầy cô giáo sẽ linh hoạt chủ động hơn về phương pháp khi lên lớp. Quản lí cán bộ giáo viên thực hiện khung chương trình một cách nghiêm túc theo quy định. Khai thác rối đa hiệu suất của việc sử dụng các phòng học bộ môn, công nghệ thông tin và thiết bị, đồ dùng dạy học khi giảng dạy. 2.2.3.Tổ chức có hiệu quả công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: Tổ chuyên môn là linh hồn của các hoạt động chuyên môn trong nhà trường, chính vì vậy nhà trường cần xây dựng được các tổ chuyên môn hợp lí. Lựa chọn được đội ngũ cán bộ cốt cán có năng lực, tâm huyết và bản lĩnh để quản lí, chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động chuyên môn.Chỉ đạo tổ chuyên môn dựa vào kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch cho tổ và từng tổ viên. Khuyến khích tổ chuyên môn có sự độc lập, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động đặc biệt là tham mưu cho BGH xây dựng hoặc điều chỉnh các kế hoạch, các hoạt động chuyên môn cho phù hợp với từng thời điểm. Trong sinh hoạt BGH cần chỉ đạo các tổ chuyên môn đi sâu vào các hoạt động chuyên môn thiết thực, tránh hành chính, hình thức. Các buổi sinh hoạt cần tập trung vào công tác thao giảng tập trung để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và báo cáo các chuyên đề. Nội dung các chuyên đề tập trung đổi mới về phương pháp giảng dạy các bài học, tiết học cụ thể theo chuẩn kiến thức kĩ năng và phương pháp mới đặc biệt là dạy các bài dài, bài khó, các chuyên đề về công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi . Qua các chuyên đề giáo viên nắm bắt được tiến trình, phương pháp dạy học của một dạng bài nào đó hay để tháo gỡ những khó khăn chuyên môn 9 thường gặp phải. Làm chỗ dựa vững chắc cho giáo viên mới ra nghề hay giáo viên còn có nhiều hạn chế về kiến thức và phương pháp giảng dạy. Ban giám hiệu nhà trường cần triển khai và chỉ đạo nghiêm túc có hiệu quả các chuyên đề do Phòng, Sở giáo dục tổ chức. Cử giáo viên xuất sắc dạy mẫu các chuyên đề mới. Trao đổi rút kinh nghiệm một cách thiết thực để sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, giáo viên nắm được sâu hơn về phương pháp giảng dạy cũng như yêu cầu cơ bản của chuyên đề đó. Tổ chuyên môn phải có sự kiểm tra, theo dõi, giám sát tổ viên của mình một cách cụ thể để đánh giá hiệu quả công tác và phân loại thi đua hàng tháng một cách chính xác. Giúp tổ viên nhận ra những ưu, khuyết điểm trong chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời phát huy hoặc khắc phục. Ban giám hiệu phân công người trực tiếp phụ trách các tổ chuyên môn và tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt với các tổ để chỉ đạo, góp ý các nội dung, kế hoạch sinh hoạt của tổ và theo dõi được sát tình hình chất lượng đội ngũ để có kế hoạch chỉ đạo, điều chỉnh bồi dưỡng phù hợp. 2.2.4. Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học: Viết sáng kiên kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học là hình thức tự bồi dưỡng có hiệu quả đối với mỗi giáo viên cũng như cán bộ quản lý nhằm tích luỹ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như chất lượng giảng dạy của mỗi một cán bộ, giáo viên. Bên cạnh đó viết sáng kiến kinh nghiệm sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc, nghiên cứu nhiều hơn với một số thông tin liên quan đến nội dung của đề tài. Từ đó sẽ nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực đề tài mà mình nghiên cứu. 10 Hàng năm, vào đầu năm học nhà trường cần giao chỉ tiêu cụ thể để đảm bảo 100% cán bộ giáo viên đều tham gia công tác viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học. Chỉ đạo tổ chuyên môn trong sinh hoạt hàng tháng cần phải có sự giúp đỡ góp ý cho tổ viên trong công tác xây dựng đề cương để viết sáng kiến kinh nghiệm. Sáng kiến kinh nghiệm ưu tiên tập trung vào các đề tài có tính khoa học, tính ứng dụng thực tiễn, tính khả thi phù hợp với điều kiện hoàn cảnh giáo dục của nhà trường. 2.3. Sắp xếp, bố trí giáo viên phù hợp. BGH, tổ chuyên môn cần phải tìm hiểu, nắm được các điểm mạnh, điểm yếu, hoàn cảnh, năng lực, sở trường của từng cán bộ giáo viên, để có sự bố trí phân công chuyên môn hợp lí để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của từng người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong các khối lớp khi bố trí giáo viên giảng dạy cần phải có sự xen kẽ giữa người có năng lực tốt với người có năng lực, nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Ưu tiên bố trí giáo viên giàu kinh nghiệm để làm công tác chủ nhiệm hay tham gia bồi dưỡng học sinh khá giỏi và phụ trách các lớp đầu cấp, các lớp cuối cấp. Mỗi khối lớp cần phải có một giáo viên cốt cán có kinh nghiệm để làm rường cột cho từng khối đó. 3. Chỉ đạo cán bộ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá: BGH nhà trường và tổ chuyên môn thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở, động viên cán bộ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng: - Dạy học đơn giản, dạy học bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và chương trình giảm tải. - Thường xuyên phải chủ động về nội dung, phương pháp giảng dạy trong từng tiết dạy trong từng bài học trước khi lên lớp, tránh hiện tượng đọc chép, tránh hiện tượng lệ thuộc sách giáo khoa và giáo án khi lên lớp. 11 - Dạy học phải bám sát đối tượng học sinh, chú trọng toàn diện các đối tượng học sinh đặc biệt là quan tâm học sinh yếu kém trong giảng dạy. - Mỗi tiết học, giờ học cần tạo không khí hòa đồng, thân tình, cởi mở, sôi nổi ở học sinh. Đặc biệt là cần tạo được hệ thống tình huống có vấn đề để thảo luận, tìm hiểu khai thác, kích thích sự chủ động, sáng tạo của từng cá nhân học sinh trong học tập. - Dạy học chú trọng tích hợp, lồng ghép kiến thức nhiều phân môn trong từng bài học, môn học. - Chú trọng khai thác tối đa công nghệ thông tin, đồ dùng, thiết bị dạy học và phòng học bộ môn trong giảng dạy. - Trong quá trình dạy học phải chú trọng rèn luyện kĩ năng thực hành luyện tập; rèn luyện ý thức, phương pháp tự học ở học sinh. Quan tâm công tác hướng dẫn học sinh tự học ở nhà và lồng ghép giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh. Ban giám hiệu nhà trường phải chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại học sinh ở tất cả các bộ môn một cách nghiêm túc, chính xác. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá sẽ có ý nghĩa động viên, khích lệ đối tượng học sinh khá giỏi đồng thời rèn luyện ý thức, thái độ học tập nghiêm túc, trung thực ở các đối tượng học sinh. Chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phải phân hóa, phân loại được đối tượng học sinh đặc biệt là chú trọng khai thác tính tích cực, chủ động sáng tạo, phát huy tối đa chính kiến cá nhân của học sinh. Công tác kiểm tra định kì từ 1 tiết trở lên phải được tiến hành theo hình thức ngân hàng đề kiểm tra. Mỗi môn học, mỗi tổ chuyên môn, mỗi cán bộ giáo viên đều phải xây dựng được ngân hàng đề kiểm tra cho mình và nộp lại cho ban giám hiệu. Trước khi kiểm tra sẽ tiến hành bốc thăm để đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Trong quá trình kiểm tra phải chỉ đạo cán bộ giáo 12 viên thực hiện tuân thủ đúng nguyên tắc và coi thi nghiêm túc. Quá trình coi thi, chấm thi, vào điểm, đánh giá phân loại học sinh phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai và phân loại đúng đối tượng học sinh. 4. Xây dựng và phát triển phong trào học tập ở học sinh. Tập trung khơi dậy nâng cao công tác tự học, tự rèn. 4.1. Chú trọng công tác giáo dục, động viên ý thức học tập, rèn luyện của học sinh. Nhà trường cần tăng cường công tác giáo dục, động viên ý thức học tập, rèn luyện của học sinh trong các hoạt động tập thể, hoạt động chính khóa và hoạt động ngoại khóa. Trong các buổi chào cờ đầu tuần tổ chức đọc các bài văn hay, đọc các bài dự thi báo bảng tốt trong tuần, trong tháng để động viên khích lệ học sinh. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời những học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện, chú trọng hình thức nêu gương trước tập thể. Hàng tuần, hàng tháng, cuối mỗi học kì đều có sự tuyên dương, động viên, khen thưởng kịp thời đối với những em có thành tích cao, những em có sự cố gắng vượt khó trong học tập để nhân rộng phong trào. Phát huy vai trò tổ chức Đoàn và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao ý thức học tập, rèn luyện của học sinh. Nâng cao chất lượng việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa và công tác hướng nghiệp, việc tổ chức các hoạt động này phải nhằm nâng cao kiến thức về khoa học thường thức, kỹ năng sống, ý thức tập thể, lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và đức hy sinh, giúp các em học sinh xây dựng hoài bão ước mơ cao đẹp, quyết tâm học tập nắm vững tri thức khoa học để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Nhà trường phải thường xuyên liên hệ, tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội khuyến học địa phương hoạt động có hiệu quả để hình thành 13 nên các phong trào thôn xóm hiếu học, gia đình, dòng họ hiếu học để gây dựng và phát triển phong trào học tập ở địa bàn. 4.2. Quan tâm công tác ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo học sinh theo đối tượng: Với địa bàn miền núi, phong trào, ý thức và phương pháp tự học ở học sinh còn nhiều hạn chế, chính vì vậy nhà trường cần tăng cường công tác ôn tập, phu đạo, bồi dưỡng cho học sinh. Vào đầu năm học, qua kiểm tra khảo sát và kết quả qúa trình học tập rèn luyện của học sinh, nhà trường cần phân loại được các đối tượng học sinh để tổ chức công tác ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo theo từng đối tượng vào buổi chiều. Lựa chọn đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực và tâm huyết để ôn thi tuyển sinh vào THPT cho học sinh lớp 9, bồi dưỡng học sinh khá giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn và cải thiện chất lượng đại trà. Công tác ôn tập phải được nhà trường tổ chức chặt chẽ, khoa học từ việc lựa chọn giáo viên phụ trách đến xây dựng nội dung, kế hoạch giảng dạy, chương trình và thời khóa biểu. Tổ chức các đợt kiểm tra, khảo sát để đánh giá sự tiến bộ của học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên khi được phân công bồi dưỡng, phụ đạo. 5. Tăng cường phối hợp với hội cha mẹ học sinh Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường cần phải xây dựng mối quan hệ phối hợp thật tốt với phụ huynh học sinh nhằm tạo ra chương trình phối hợp hành động có hiệu quả. Trong công tác xã hội hóa giáo dục thì gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng, vì cha mẹ, gia đình là nhân tố trực tiếp có trách nhiệm đến tương lai của con em mình. Vào đầu năm học, nhà trường phải kiện toàn lại đội ngũ hội cha mẹ học sinh các lớp và Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh của trường. Nhà trường phải làm tốt công tác tham mưu để lựa chọn được những phụ huynh có uy tín, 14 có năng lực, có trách nhiệm và tiếng nói có trọng lượng trước phụ huynh, trước nhân dân để tham gia vào BCH hội. Những người trong ban chấp hành hội phải được rải đều ở các thôn xóm, các vùng để phụ trách từng địa bàn. Ban giám hiệu nhà trường phải phối kết hợp chặt chẽ với BCH hội phụ huynh trong việc xây dựng chương trình hành động của Hội trong năm học theo điều lệ của Hội cha mẹ học sinh.Tham mưu với BCH hội phụ huynh trong công tác xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, điều kiện dạy học và công tác phối hợp giáo dục. Phát huy tối đa vai trò của BCH hội cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. BCH hội cha mẹ học sinh cũng là nhân tố quan trọng trong công tác phối hợp giáo dục, công tác tham mưu, là kênh thông tin quan trọng giúp nhà trường nắm bắt, điều chỉnh các hoạt động giáo dục. Nhà trường chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh học sinh. Theo định kì hàng tháng phải có sự thông tin phối hợp hai chiều giữa nhà trường với gia đình về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh. Đối với những học sinh có thành tích xuất sắc hay có vi phạm trong học tập rèn luyện đều phải thông báo, gặp mặt trao đổi với cha mẹ học sinh để khích lệ động viên hoặc phối hợp giáo dục kịp thời. 6. Chú trọng đầu tư, trang bị cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Một trong những yếu tố có vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục là điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác dạy học. Nhà trường phải sử dụng hợp lí, có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn hỗ trợ khác đặc biệt là tham mưu, huy động nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh để tăng cường xây dựng, củng cố, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị để có đủ điều kiện cơ bản nhất phục vụ công tác giảng dạy.Trước hết phải củng cố được hệ thống phòng học, phòng học bộ 15 môn đúng chuẩn theo quy định. Xây dựng hệ thống phòng máy vi tính kết nối mạng In-tơ –nét, phòng máy chiếu đủ để phục vụ công tác quản lí và hoạt động giảng dạy, học tập. Mua sắm thiết bị, hóa chất, đồ dùng dạy học từng bộ môn đủ theo quy định. Chỉ đạo, quản lí công tác xây dựng, củng cố, chăm sóc cảnh quan nhà trường luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn, mô phạm. Việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất phải thực hiện theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa để từng bước đáp ứng theo yêu cầu của công tác giáo dục ngày càng đổi mới hiện nay. 7. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Đây là một trong bảy nhóm giải pháp để phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ Công nghiệp hóa- hiện đại hóa, thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Chính nhờ chủ trương này mà nguồn lực đầu tư cho giáo dục tăng lên và làm cho bộ mặt giáo dục nước nhà khởi sắc, tạo ra một phong trào học tập rầm rộ và cả xã hội làm giáo dục. Đối với nhà trường, nhờ làm tốt công tác này trong những năm qua mà bộ mặt nhà trường đã có nhiều đổi mới, khang trang hơn. Trong thời gian tới, nhà trường phải thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của địa phương và hội cha mẹ học sinh trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục. Giúp phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục để đầu tư, chăm lo cho con em học tập. Tích cực công tác tuyên truyền cho phụ huynh thông qua các tổ chức, đoàn thể như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, ... về công tác giáo dục. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, liên hệ với cơ quan quản lí giáo dục cấp trên cũng như các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để tranh thủ sự ủng hộ về chủ trương nguồn quỹ thi đua khen 16 thưởng cũng như cơ sở vật chất để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển về mọi mặt. 8. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ và phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở nhà trường. Nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhà trường. Chú trọng sinh hoạt tư tưởng, phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tính chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của nhà trường. Các buổi sinh hoạt Chi bộ là điều kiện, là cơ sở quan trọng nhất để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, của giáo viên, nhân viên. Qua công tác kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết TW4 mà những hạn chế, yếu kém của người cán bộ đảng viên trong nhà trường đã được giảm đi đáng kể. Quan tâm bồi dưỡng kết nạp giáo viên vào đảng, thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác đánh giá phân loại đảng viên, công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để kích thích sự phấn đấu của cán bộ, giáo viên. Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả quản lý các mặt hoạt động của nhà trường. Phát huy vai trò các Đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ và đẩy mạnh các phong trào trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Phát huy vai trò các đoàn thể trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết, nhất trí, vững mạnh, quyết tâm cao để đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 17 Phát huy vai trò Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nề nếp học tập và tổ chức các hoạt động trong nhà trường. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phải là nhân tố hạt nhân, cơ bản trong việc xây dựng, quản lí các nền nếp ở học sinh để giúp cán bộ giáo viên thực hiện các hoạt động chuyên môn có hiệu quả. Nhà trường phải phát huy tốt vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp và sức mạnh của tổ chức đoàn thể trong các hoạt động để các tổ chức này cùng chung vai gánh vác trọng trách trong công tác giáo dục. 9. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Vào đầu năm học, BGH nhà trường phối hợp với các đoàn thể, để tổ chức học tập, quán triệt nội dung về các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động đến toàn thể cán bộ cơ quan. Tổ chức kí cam kết đến tận từng cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các lớp về việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, cuộc vận động Hai không với bốn nội dung, Phong trào thi đua hai tốt, Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực... Thành lập ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động hàng tuần, hàng tháng một cách nghiêm túc. Đánh giá thi đua, biểu dương các tập thể cá nhân điển hình, phê bình nhắc nhở những cá nhân đơn vị chưa tốt để góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn. Nội dung các phong trào, các đợt thi đua và các tiêu chí đánh giá thi đua phải được xây dựng từ đầu năm hoc và phải được thảo luận thống nhất trong hội nghị cán bộ công chức đầu năm. 18 Hàng tháng và cuối mỗi học kì, cuối năm học Hội đồng thi đua nhà trường và các tổ chuyên môn thực hiện công tác đánh giá xếp loại thi đua của cán bộ giáo viên một cách nghiêm túc. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những yếu tố những cá nhân có cống hiến, có thành tích trong các hoạt động chuyên môn đồng thời phải giúp mỗi cá nhân tự nhận ra những hạn chế, tồn tại trong trong việc thực hiện nhiệm vụ để chấn chỉnh, khắc phục.Thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình công tác đánh giá cán bộ, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Lấy kết quả, chất lượng, thành tích trong công tác giáo dục cuối năm là thước đo, là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ giáo viên trong năm học. Công tác thi đua khen thưởng đối với học sinh cũng phải được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bài bản, trang trọng để có tính giáo dục, tính khích lệ động viên phong trào vươn lên trong học tập. Nhà trường phải chú ý quan tâm động viên đời sống tinh thần và vật chất tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên. Tạo điều kiện thuận lợi nhất về các mặt để giáo viên yên tâm, phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và tham mưu tạo nguồn để có phần thưởng, những món quà cho những giáo viên, học sinh có thành tích cao trong giảng dạy, học tập hàng năm. Động viên kịp thời về tinh thần, vật chất cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các ngày lễ, tết. Song cần nghiêm khắc với những giáo viên, học sinh chậm tiến hay vi phạm quy chế, quy định của ngành, nội quy nhà trường. 19 II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Có thể khẳng định rằng sản phẩm cuối cùng của hoạt động giáo dục ở nhà trường là kết quả học tập của học sinh. Qua ba năm trực tiếp công tác quản lí ở nhà trường bản thân tôi đã tự nghiên cứu, mày mò, tham khảo và xây dựng được các giải pháp trong công tác quản lí. Từ khi thực hiện đồng bộ các giải pháp trên chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn và chất lượng đội ngũ không không ngừng được cải thiện, nâng cao. Số liệu sau đây ở hai năm học sẽ minh chứng điều đó: 1. Về chất lượng giáo dục đại trà: 1.1. Về học lực: Số Năm lượng học HS Xếp loại học lực Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL 21 4.16 161 31.88 237 46.93 84 16.63 2 % 2011 2012 505 2012 478 0.40 2013 31 6.49 160 33.47 264 55.23 23 4.81 0 0.00 Bảng 4: Kết quả xếp loại học lực học sinh của học sinh nhà trường năm học 2011 – 2012 và năm học 2012 – 2013. Tỉ lệ lên lớp sau kì rèn luyện trong hè đạt từ 98 – 99 %, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt từ 94,5 đến 95 %, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở thi đậu vào các trường Trung học phổ thông từ 96 đến 97%. 1.2. Về giáo dục đạo đức: Chất lượng giáo dục đạo đức các năm như sau: 20
- Xem thêm -