Tài liệu Skkn một vài biện pháp rèn luyện kĩ năng viết mở bài cho học sinh lớp 10a10

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

U t :" " THPT s : Một vài biện pháp rèn kĩ năng viết mở bài cho học sinh lớp 10A10 trường THPT số 1 Bảo Yên. 2. t 1 ỡ è 3 Ý g ĩ c t ẽ 4 è ố tƣợ g g ê ứu Nh 5 ƣơ g p áp g ê ứu ẽ ử : ằ 2 Ộ DU G C ƢƠ G á CƠ S Í UẬ CỦA Ề TÀ v ẽ : D ễ 2. C u tr g nh 3 . ỏ … ẽ õ 3 : n ẽ õ 3. V tr “ ” ằ :" bà " :“ ” “ … ẽ ẽ … 4 C ƢƠ G T tr T CT gv t s G CỦA V T T Ề . : Khi 2. T tr 9 ? :“ ” gv t s p A : T ỏ : K T T N T 5 K K T T K " :" : : " hai câu ca dao: " "T T lao S N " ễ : :" " ễ : "N Q K – T L N M V T ổ 6 T G P Tử T ẻ ũ K V ể ; N ể V V “N ". ễ ẽ ễ : N T ũ ẫ T 60 ể ự Ứ T ử ổ Ở Ứ T ặ Q T V ử ể ử G ể Q ử V N : è ễ : 7 ” D : N " Q N T N T 0 L Ở N T N : ; ễ p 10A10: 5 5-6 7- 8 9- 10 8 7- 1 - 2 5 35 15 12 8 0 35 14 13 7 1 10) : ử ; ỏ 3. Ngu ê t 3 . tr g trê nhân chính sau: : è : 8 : D ỏ è è è ẵ cách ử : ỏ ỏ :D mình : 2 V p gá vê ỏ è : 9 C ƢƠ G V ỘT S T Cu g G G CA À V p G t ứ v v 1.1. Khái ni ĩ UẬ C gp v C T Ƣ G CS v t s v a. Đoạn văn: : ằ : ễ b. Đoạn văn mở bài: ỏ: ? ẳ ỏ ẽ 2 Cá v t tr t p. ẳ ẳ õ 10 ằ V : “ - ằ ” ự : Bà “T ” N hoàn toàn hay không ? : è ễ : N T gá t p ằ có không kh 4 ểu ễ ị : Dễ . D ễ : : è ễ T “ ” N P “T N ” N “ROMEO & JULIET” S … V ỗ V 11 N ẽ ẽ ể N T V ; Q T N Â – V ể “Ứ T ; …” Ứ T V “ ” ũ ặ ự “Q ” ỗ … 3: : :“ ” :“ N T K K Trong Tr N ẫ T T ể T ; K ; S K ; ặ ; T ự ẳ N ” ễ - : - : : ễ D 3: 2 ểu qu p. Q ễ ẻ ỏ tron V :“ 12 ” ể :T ự ự … Chúng ta ặ … “T V ỗ ” 2 : è ễ T Q T N ể T 3: : : (1) M niên tay T M ổ ũ ể ẫ ẻ ổ ể ặ ự ỡ… V ũ : : ẵ - 3: b.3. K ểu tƣơ g ê : ằ 13 ử ” : : : " ẽ " :" M N ỗ ũ ể M ẽ " : : ẻ :N T Q V L ử N ể ể ỗ ũ V N ặ T ũ ỗ 4 ểu ố ập V T T ể ỡ T “ 1: ” “N : ” ẻ ự ự T 14 Sự ể ể ẻ ỗ ự “ ẫ ự ặ ” ử N ể : : Q “ … ” : “M N ẳ ặ ể ử ành ự “T ” “ 5 ằ g á ặt u ỏ ( g ” v ) ỏ ỏ : 15 : :“ ” E : “T ẳ ũ ể ể V ự ? ự N N P “N ũ ” :“ ?” : “ 1. 3 ” ột số v tránh khi m . : Khi m ẽ ẽ 4 ột p ả :D . : : ỏ … : n ẽ : ễ 16 2 C V ồ ƣỡ g s g êu t v ƣơ g, t ô . : : ; ằ : … n ch ng n, câu th hay. n ch 3 á ĩ gv tp ng s è : ỏ ử ử ử ử . : Rèn cách vi ử ử ử è : ử 4 D t g r ĩ gv t 4 17 s è 7ử õ 5 Gá vê t g g ố vố t gV t s è Cô D : 5 1 2 . 34 - 6 4 4 35 - 5 5-6 7- 8 33 6 16 10 1 33 7 17 7 2 : ; : : : - 9- 10 ễ D 18 N V N ự T K T ự T ể ỡ M T K K : : ẻ - R ử T VIII P ặ N T ỡ P N ự ổ T T ặ N ặ T Yên) 19 ể ẻ - T UẬ ỏ ẽ ỏ ỏ ỏ è – ỏ ỏ ẽ t ễ ! Y 0 T 20 T
- Xem thêm -