Tài liệu Skkn một số phương pháp thực hiện nhóm lắp ghép trong lớp học hiện nay

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM . ÑOÄC LAÄP TÖÏ DO HAÏNH PHUÙC . ******&****** . MOÄT SOÁ CAÙCH THÖÏC HIEÄN NHOÙM (NHOÙM LAÉP GHEÙP ) TRONG LÔÙP HOÏC HIEÄN NAY. I/ Ñaët vaán ñeà : - Trong xu theá cuûa theá giôùi hieän nay moãi ngöôøi chuùng ta muoán laøm vieäc ñaït hieäu quaû cao , con ngöôøi chuùng ta khi laøm vieäc caàn phaûi theo döïa treân taäp theå , moät nhoùm ( Khoâng coøn laøm vieäc theo hình thöùc caù nhaân , giao vieäc cuï theå cho moät ngöôøi moät vieäc nöõa ). - Cuøng vôùi ngaønh Giaùo duïc caû nöôùc noùi chung ngaønh Giaùo duïc Quaän Taân Phuù noùi rieâng ñaõ hieåu ñöôïc xu theá treân , ñaõ töøng böôùc thay ñoåi phöông phaùp giaùo duïc ñeå nhaèm giuùp ñôõ hoïc sinh ( theá heä töông lai cuûa ñaát nöôùc sau naøy ) coù moät nhaän thöùc môùi , trôû thaønh moät con ngöôøi môùi coù theå soáng vaø laøm vieäc theo höôùng tích cöïc . - Vì theá : töø naêm hoïc 2006 ñeán naêm hoïc 2008 Phoøng giaùo duïc Quaän Taân Phuù tích cöïc ñaåy maïnh höôùng daãn hoïc sinh hoïc theo phöông phaùp tích cöïc , vaø daïy hoïc theo höôùng chuyeân saâu . - Ñöôïc söï quan taâm vaø giuùp ñôõ nhieät tình cuûa Phoøng giaùo duïc quaän Taân Phuù , toaøn theå giaùo vieân trong quaän ñaõ ñöôïc taäp huaán nhieàu phöông phaùp môùi , ñaõ ñöôïc öùng duïng vaøo daïy hoïc ñem laïi nhieàu hieäu quaû trong coâng taùc giaùo duïc. - Beân caïnh nhöõng phöông phaùp môùi , nhöõng hình thöùc toå chöùc lôùp hoïc theo höôùng tích cöïc ñeàu ñöôïc öùng duïng. Trong ñoù ñaëc bieät laø phöông phaùp nhoùm (nhoùm laép gheùp ) , ñaõ ñöôïc phaàn ñoâng giaùo vieân ñöa vaøo baøi daïy cuûa mình raát toát . - Nhöng vôùi tình hình thöïc teá cuûa lôùp hoïc hieän nay laø :sæ soá hoïc sinh quaù ñoâng , cô sôû vaät chaát coøn thieáu , dieän tích phoøng hoïc chöa ñuû roäng , hoïc sinh khoù di chuyeån nhoùm … Vì theá moät soá giaùo vieân coøn raát luùng tuùng , traên trôû baên khoaên khi vaän duïng phöông phaùp nhoùm ( nhoùm laép gheùp ) . - Ñeå giuùp caùc baïn ñoàng nghieäp deã daøng vaän duïng ñöôïc phöông phaùp daïy hoïc naøy toâi xin neâu ra moät vaøi caùch toå chöùc , maø thoâng qua thöïc teá toâi ñaõ öùng duïng coù hieäu quaû khi giaûng daïy ñeå caùc baïn cuøng tham khaûo. II/GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ : -Do nhöõng ñieàu kieän neâu treân neân vieäc thöïc hieän moät soá phöông phaùp nhoùm vaø nhoùm laép gheùp gaây khoù khaên , sau ñaây toâi coù moät vaøi höôùng giaûi quyeát mong quí thaày coâ tham khaûo vaø goùp yù theâm . -Lôùp hoïc hieän nay trong quaän Taân Phuù chuùng ta thöôøng laø coù hai loaïi baøn : baøn hai choã ngoài vaø baøn boán choã ngoài . Vì vaäy khi trình baøy toâi seõ ñöa ra hai höôùng giaûi quyeát cuï theå : A/Giaûi quyeát 1 vaán ñeà : ( Ñaây laø caùch taïo nhoùm giuùp quí thaày coâ höôùng daãn hoïc sinh mình thaûo luaän ñeå giaûi quyeát ñöôïc moät caâu hoûi ) . -Trong moät lôùp hoïc chuùng ta luoân luoân coù 4 daõy ñoâi nhö sau : 1 2 4 3 1 2 3 4 Daõy baøn 2 choã Daõy baøn 4 choã +Giaù 2 n coù theå cho hoïc sinh thöïc hieän nhoùm ñoâi baè1ng caù2ch : cho 2 hoïc sinh ngoài gaàn laø 1 o vieâ 1 nhoùm . 3 3 4 4 -Ví duï : Em hoïc sinh soá 1 vaø em hoïc sinh soá 2 hoaëc em soá 3 vaø em soá 4 . +Giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh thöïc hieän nhoùm 4 baèng caùch : Cho 2 em hoïc sinh phía treân quay xuoáng phía döôùi . - Ví duï : Em soá 1 vaø 2 quay xuoáng em soá 3 vaø 4 taïo thaønh moät nhoùm . B/Giaûi quyeát 2 vaán ñeà : ( Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh nhoùm laép gheùp ) 1 2 5 6 6 5 1 2 4 3 7 8 8 7 4 3 Daõy baøn 4 choã Daõy baøn 2 choã +Ñoái vôùi baøn 4 choã ngoài ta thöïc hieän nhö sau : 1/ Ñaàu tieân ta cho hoïc sinh hình thaønh nhoùm 4 . Ví duï : Caùc em soá 1 ,2 ,3 vaø 4 laø moät nhoùm Moät .Caùc em 5 ,6,7 vaø 8 laø nhoùm Hai . Moãi nhoùm thaûo luaän moät vaán ñeà . 2/Cho 2 em ôû ngoaøi di chuyeån vaøo trong taïo thaønh nhoùm môùi . Ví duï : Cho 2 em soá 6 vaø 8 di chuyeån vaøo ta ñöôïc nhoùm môùi nhö sau nhoùm Moät laø em soá 1 ,4 ,6 vaø 8 . Nhoùm Hai laø em soá 2 ,3 ,5 vaø 7 . +Ñoái vôùi baøn 2 choã ngoài ta thöïc hieän nhö sau : 1/ Ñaàu tieân ta cho hoïc sinh hình thaønh nhoùm 4 . Ví duï : Caùc em soá 1 ,2 ,3 vaø 4 laø moät nhoùm Moät .Caùc em 5 ,6,7 vaø 8 laø nhoùm Hai . Moãi nhoùm thaûo luaän moät vaán ñeà . 2/ Cho 2 em beân nhoùm di chuyeån cheùo nhau taïo thaønh 2 nhoùm môùi . Ví duï : Cho hai em soá 1 vaø 4 ñoåi choã hai em soá 5 vaø 7 . Ta seõ ñöôïc 2 nhoùm môùi. C/ Giaûi quyeát ba vaán ñeà : Ta coù theå goïi laø “ 3 thaønh 4 “. -Trong tình huoáng naøy toâi chæ neâu theo moät daõy . 1 2 1 4 3 4 6 5 8 7 9 10 11 12 2 9 6 2 10 1 5 11 3 7 4 8 12 3 5 Chuaån bò 7 6 8 9 Chuyeån thaønh 10 11 12 - Giaùo vieân cho hoïc sinh chia laøm ba nhoùm : moãi nhoùm thaûo luaän moät caâu . - Giaùo vieân hoâ khaåu leänh “ 3 thaønh 4 “. - Hoïc sinh thöïc hieän nhö hình veõ . III/MOÄT SOÁ ÑIEÀU LÖU YÙ : -Tronh naêm hoïc naøy Phoøng giaùo duïc quaän Taân Phuù thöïc hieän daïy theo höôùng chuyeân saâu , do ñoù khi thöïc hieän nhöõng phöông phaùp treân mong quí thaày coâ caàn phaûi phoái hôïp nhòp nhaøng vôùi giaùo vieân chuû nhieäm caùc lôùp ñeå thöïc hieän . - Ngay khi ñaàu naêm caùc anh chò neân thoáng nhaát toå chöùc hoaït ñoäng theo töøng lôùp , ñeå giaùo vieân boä moân seõ deã toå chöùc lôùp hoïc ,vaø ñaït hieäu quaû cao . -Döïa vaøo ñoù caùc anh chò coù theå toå chöùc theo nhoùm khaù , gioûi , trung bình .. ñeå lôùp hoïc theâm sinh ñoäng . IV/ KEÁT QUAÛ : - Khi thöïc hieän nhöõng phöông phaùp treân trong naêm hoïc naøy cho ñeán bay giôø toâi nhaän thaáy taát caû lôùp toâi giaûng daïy ñeàu sinh ñoäng . hoïc troø di chuyeån nhoùm nheï nhaøng , tham gia hoaït ñoäng nhoùm moät caùch tích cöïc . - Ngoaøi ra toâi cuõng coù chia seõ cuøng moät soá ñoàng nghieäp ñeå thöïc hieän , hoï cuõng caûm thaáy nheï nhaøng , deã höôùng daãn hoïc sinh . - Ñoù laø moät vaøi hình thöùc maø toâi ñöa ra mong quí thaày coâ xem vaø goùp yù theâm . Chuùc taát caû quí thaày coâ thaønh coâng ! Taân Phuù , ngaøy …….. thaùng …….naêm 2008. GV. TRAÀN NGOÏC THÔ
- Xem thêm -