Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học tại trường thcs quang trung.

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 673 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… I. PHẦN MỞ ĐẦU I.1. Lí do chọn đề tài: Xã hội hóa giáo dục nhằm phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta đã trở thành một chủ trương lớn, lâu dài và nhất quán, được quán triệt sâu sắc và triển khai rộng khắp đến các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và mọi đối tượng thành phần dân cư trong toàn xã hội. Công tác xã hội hóa đã đem lại hiệu quả tích cực cho nền giáo dục và đào tạo trong thời gian qua. Xã hội hóa giáo dục không chỉ là những đóng góp vật chất mà còn là những ý kiến đóng góp của người dân cho quá trình đổi mới giáo dục. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục, đem lại nguồn sức mạnh tổng hợp giúp cho nhà trường đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao động, làm nên sức mạnh nội sinh ở dân tộc góp phần hiện đại hoá giáo dục, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo đồng thời xác định định hướng nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013, của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã xác định rõ các quan điểm, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới; các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; định hướng các mục tiêu, đối tượng cần ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và đổi mới chính sách, cơ chế tài chính để huy động sự tham gia đóng góp của xã hội vào phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó, mỗi nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch xã hội hóa giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương; xác định rõ nhu cầu, mục đích và yêu cầu của kế hoạch, từ đó, tham mưu cho chính quyền địa phương, ngành đạt hiệu quả. Các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền để chính quyền địa phương, phụ huynh và cộng đồng có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của giáo dục, lợi ích của việc đầu tư xây dựng trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học. Thông qua việc tổ chức họp phụ huynh, các nhà trường thông báo và cùng với phụ huynh trao đổi về điều kiện thực tế của nhà trường, căn cứ vào kế hoạch năm học để vận động phụ huynh tham gia đóng góp xây dựng các hạng mục, tiêu chí nhà Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:1 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… trường còn thiếu trên tinh thần tự nguyện, qua đó, tạo sự dân chủ, khách quan và tăng hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục. Trường THCS Quang Trung nơi tôi công tác cũng vậy, là trường mới được thành lập do tách ra từ trường THCS Lê Quý Đôn từ tháng 11 năm 2011 với cơ sở vật chất còn thiếu thốn rất nhiều. Trong điều kiện nhà nước còn nhiều khó khăn, đầu tư kinh phí cho giaó dục còn hạn chế, làm thế nào để cải thiện cơ sở vật chất của nhà trường, để có một ngôi trường khang trang, với cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu học tập và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường tạo vị thế, uy tín cho trường luôn là nỗi băn khoăn, trăn trở của bản thân tôi khi đảm nhận trọng trách Hiệu trưởng nhà trường, vì vậy tôi đã tìm ra một số giải pháp xã hội hoá giáo dục và đã đạt được những thành quả bước đầu đáng kể và hôm nay tôi muốn chia sẻ với đồng nghiệp qua đề tài: "Một số kinh nghiệm Xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học tại trường THCS Quang Trung" I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài - Nghiên cứu thực trạng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục tại trường Trung học cơ sở Quang Trung từ đó phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện hoạt động này. - Tìm ra một số giải pháp xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất trường học trong nhà trường. - Áp dụng vào thực tế nhà trường nhằm góp phần xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường ngày một khang trang hơn. I.3. Đối tượng nghiên cứu Công tác xã hội hoá giáo dục từ phụ huynh học sinh nhằm xây dựng cơ sở vật chất của trường THCS Quang Trung, huyện Krông Năng. I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi của đề tài cũng như khả năng của bản thân, đề tài chỉ nêu ra những kinh nghiệm về xã hội hoá giáo dục từ phụ huynh học sinh nhà trường trong lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất trường THCS Quang Trung từ năm học 20112012 đến nay. I.5. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập, xử lý thông tin. - Phân tích, xử lý số liệu. - Phương pháp tổng hợp Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:2 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… II. PHẦN NỘI DUNG II.1. Cơ sở lí luận Xã hội hoá giáo dục (XHHGD) là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào phát triển sự nghiệp giáo dục. Xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp địa phương và của từng người dân đối với việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế xã hội lành mạnh, thuận lợi cho hoạt động giáo dục. Là mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội, phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực này. Quần chúng nhân dân có vai trò to lớn, là người sáng tạo ra những giá trị văn hóa, tinh thần của xã hội. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chỉ có sự tham gia đông đảo của quần chúng thì mới thành công. Nếu hoạt động của quần chúng mang tính xã hội, không tách rời xã hội thì sự nghiệp giáo dục chỉ thành công khi được thực hiện xã hội hóa. Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội, trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn”. Quan điểm của Đảng về xã hội hóa giáo dục:“Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”. Quá trình giáo dục thế hệ trẻ trở thành những người lao động có tri thức, có năng lực đáp ứng sự phát triển của kinh tế- xã hội không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục, mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, phải có sự tham gia tích cực phối hợp chặt chẽ của toàn xã hội. Sự tham gia phối hợp ấy phải được tiến hành có tổ chức, khoa học, liên tục mới mang lại hiệu quả. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XI của Đảng cũng chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, đào tạo trên tinh thần tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Hoàn thiện cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục, đào tạo trên cả ba phương diện: động viên các nguồn lực trong xã hội; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng; khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập suốt đời. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo”. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Phải coi đầu tư cho giáo dục là một trong những hướng chính của đầu tư phát triển, tạo điều kiện cho giáo dục đi trước và phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế- xã hội. Huy động toàn xã hội giáo Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:3 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước. Vì vậy, ngoài việc đầu tư của Nhà nước cho giáo dục, cần có sự đóng góp của nhân dân, thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” bằng con đường xã hội hóa giáo dục. II.2. Thực trạng Đặc điểm tình hình: Năm học 2011-2012 Trường THCS Quang Trung nằm tại buôn Weo B, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng. - Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh như sau: + Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 34, Nữ: 15 Trong đó: Giáo viên: 26; Nữ: 10. Đảng viên là giáo viên: 12; Nữ: 5 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐH: 19; CĐ: 7  Về độ tuổi: Trên 50 : 03 người. Từ 40 – 50: 03 người. Từ 30 - 39: 14 người. Từ 20- 29: 6 người. + Học sinh: gồm 405 em, chia làm 12 lớp - Cơ sở vật chất: + Phòng học: Gồm 10 phòng + Nhà hiệu bộ: Gồm 1 dãy 10 phòng. + Sân trường: Gần 10.000m2 sân đất + Chưa có cây xanh, chưa có trụ cờ, rèm màn, máy tính chỉ có 15 máy. a. Thuận lợi- khó khăn: Thuận lợi trong việc xã hội hoá giáo dục Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. BGH trường có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như năng lực quản lý nhà trường nói chung và năng lực trong công tác vận động, tuyên truyền nói riêng. Phần lớn đội ngũ giáo viên trường THCS Quang Trung trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tận tâm với học sinh, có ý thức tự giác cao, có tinh thần trách Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:4 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… nhiệm và trình độ, kinh nghiệm chuyên môn vững vàng. Tất cả đều phấn đấu vì sự nghiệp phát triển giáo dục của trường và địa phương. Đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến nhà trường, đến việc học của con em mình. Khó khăn trong công tác xã hội hoá giáo dục: Trường nằm trên địa bàn buôn WeoB TT Krông Năng, với 3 buôn người đồng bào dân tộc thiểu số và tổ dân phố 7, 8. Dân cư trên địa bàn chủ yếu làm nông nghiệp với đất đai ít, chủ yếu trồng cây Cà phê. Kinh tế của dân cư trên địa bàn còn nhiều khó khăn do cây cà phê đã già cỗi, thu nhập thấp. Một số gia đình người dân chưa hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục, nhận thức về XHHGD còn nhiều hạn chế, nên công tác XHH gặp không ít khó khăn, từ việc huy động con em đi học đầy đủ đến việc đóng góp xây dựng nhà trường. Trình độ dân trí chưa cao, đa số người dân trên địa bàn thường chỉ có trình độ trung học cơ sở vì vậy việc quan tâm đến sự nghiệp giáo dục cũng như việc học của con em còn rất nhiều hạn chế, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục trên địa bàn thị trấn nói chung và trường trung học cơ sở Quang Trung nói riêng. Đội ngũ trẻ nhiều nên đôi khi công tác tuyên truyền đạt hiệu quả chưa cao. b.Thành công- hạn chế Thành công Do sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể nhà trường và địa phương cũng như sự đóng góp nhiệt tình của các bậc phụ huynh, nên trong các năm học qua công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường đã đạt những thành công đáng kể: Các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội trên địa bàn thường xuyên quan tâm đến sự nghiệp giáo dục cũng như tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho nhà trường phát triển. Đa số phụ huynh thường xuyên liên hệ, phối hợp, thống nhất với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh. Đa số phụ huynh tham gia tích cực trong việc đóng góp ý kiến vào các kế hoạch giáo dục của nhà trường. Phụ huynh tích cực đóng góp cơ sở vật chất cũng như công sức lao động cho việc xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:5 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… Đội ngũ cán bộ giáo viên đoàn kết, đồng tâm hiệp lực trong việc giảng dạy, giáo dục học sinh cũng như xây dựng cảnh quan môi trường. Hạn chế: Mặc dù có rất nhiều cố gắng và đạt kết quả cao trong công tác xã hội hoá giáo dục, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như sau: Một số gia đình chưa quan tâm đến việc quản lí, giáo dục con em mình nên sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường đạt hiệu quả chưa cao. Một số phụ huynh học sinh còn nhiều khó khăn nên việc đóng góp các khoản thu còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình xây dựng của hội cha mẹ học sinh. c. Mặt mạnh- mặt yếu Mặt mạnh: Sự ủng hộ nhiệt tình của đa số các bậc phụ huynh học sinh nhà trường. Đội ngũ đoàn kết, trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Mặt yếu: Học sinh có chất lượng đầu vào thấp. Đời sống kinh tế của phụ huynh học sinh còn khó khăn d. Các nguyên nhân và yếu tố tác động Nguyên nhân đạt được kết quả: - Trường được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của UBND huyện, Phòng GD&ĐT, của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân TT Krông Năng, cùng sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của hội cha mẹ học sinh. Có sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của chi bộ Đảng trường THCS Quang Trung. Cán bộ quản lí và đa số giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có năng lực trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân.. Đã phát huy tốt vai trò của ban đại diện hội cha mẹ học sinh. Biết tận dụng nguồn lực có sẵn từ cha mẹ học sinh trong công tác xã hội hoá. Làm tốt công tác công khai tài chính, minh bạch rõ ràng các khoản thu, chi, tạo lòng tin cho cha mẹ học sinh. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn thu từ phụ huynh học sinh. Nguyên nhân tồn tại: Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:6 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… Một số phụ huynh học sinh trình độ còn hạn chế, nhận thức chưa cao trong mọi lĩnh vực đặc biệt là việc quan tâm đến việc học tập của con em mình và công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường. Một số gia đình phụ huynh học sinh quá khó khăn nên không có khả năng thực hiện tốt công tác này. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên chưa được thường xuyên từ ban giám hiệu đến các tổ chuyên môn. Các tổ chuyên môn sinh hoạt còn nặng nề về hành chính, phổ biến kế hoạch nhà trường, bình xét thi đua, chưa dành thời gian thoả đáng cho sinh hoạt chuyên môn. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và các kĩ năng khác cho giáo viên chưa được quan tâm đúng mức nên năng lực tuyên truyền của một số giáo viên còn hạn chế. e. Phân tích, đánh giá các vấn đề mà thực trạng đề ra. Với thực trạng trên ta thấy: Trường THCS Quang Trung có những thuận lợi và điểm mạnh có thể thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục như: Được sự quan tâm của các cấp chính quyền thì mọi kế hoạch phù hợp của nhà trường nhằm xây dựng nhà trường sẽ được các cấp phê duyệt. BGH trường có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như năng lực quản lý nhà trường chắc chắn sẽ có kế hoạch và cách thức thực hiện kế hoạch phù hợp. Phần lớn đội ngũ giáo viên trường THCS Quang Trung trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tận tâm với học sinh, có ý thức tự giác cao, có tinh thần trách nhiệm, tất cả đều phấn đấu vì sự nghiệp phát triển giáo dục của trường và địa phương có thể tạo ra sự đồng thuận trong mọi kế hoạch đặc biệt là kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường học. Đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến nhà trường, đến việc học của con em chắc chắn công tác vận động sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những điểm yếu, những khó khăn, hạn chế cần phải khắc phục như: Trước hết nói về cơ sở vật chất nhà trường: Mặc dù có hai dãy phòng gồm: 01 dãy phòng học và 01dãy nhà hiệu bộ khang trang nhưng cơ sở vật chất vẫn còn thiếu rất nhiều: Trụ cờ, rèm màn, sân trường toàn đất, lầy lội về mùa mưa, bụi về mùa khô, trên sân trường hoàn toàn chưa có cây xanh, bóng mát. Bên cạnh đó các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh hầu như không có. Nếu chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên trong điều kiện khó khăn chung về tài chính huyện nhà chắc chắn sẽ rất chậm hoặc không có. Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:7 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… Trường nằm trên địa bàn buôn WeoB TT Krông Năng, với 3 buôn người đồng bào dân tộc thiểu số và tổ dân phố 7, 8. Dân cư trên địa bàn chủ yếu làm nông nghiệp với đất đai ít, chủ yếu trồng cây Cà phê. Kinh tế của dân cư trên địa bàn còn nhiều khó khăn do cây cà phê đa già cỗi, thu nhập thấp. Nếu chúng ta huy động xã hội hoá ngay một lúc chắc chắn không thể thành công mà phải có kế hoạch phù hợp. Một số gia đình người dân chưa hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục, nhận thức về XHHGD còn nhiều hạn chế, nên công tác XHH gặp không ít khó khăn, từ việc huy động con em đi học đầy đủ đến việc đóng góp xây dựng nhà trường. Vậy chúng ta phải làm công tác tuyên truyền như thế nào để thay đổi nhận thức của phụ huynh học sinh? Đội ngũ trẻ nhiều nên đôi khi công tác tuyên truyền đạt hiệu quả chưa cao. Điều này cho thấy phải cần thiết nâng cao một số kĩ năng cho giáo viên trong đó có kĩ năng tuyên truyền hiệu quả… Học sinh có chất lượng đầu vào thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ việc giảng dạy của cấp tiểu học. Vậy phải làm thế nào nâng cao chất lượng giảng dạy để nâng cao chất lượng học sinh và để phụ huynh tin tưởng vào nhà trường? Trước thực trạng như trên bản thân tôi đã trăn trở, suy nghĩ để tìm ra một số giải pháp và đã áp dụng thành công trong các năm học vừa qua như sau: II.3. Giải pháp, biện pháp a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Từ thực trạng trên tôi nhận thấy rằng để nâng cao hiệu quả của công tác xã hội hoá giáo dục trường THCS Quang Trung cần đưa ra phương hướng mục tiêu như sau: Huy động tối đa nguồn lực từ phụ huynh học sinh tham gia vào công tác xây dựng cơ sở vật chất nhà trường tạo cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, tạo ra môi trường thân thiện để thu hút học sinh đến trường. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học để đạt tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đưa sự nghiệp giáo dục nhà trường ngày càng phát triển. b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp: Trong những năm qua, trường THCS Quang Trung, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng đã và đang thực hiện rất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:8 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… công tác xã hội hoá giáo dục trong xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Trong đó chúng tôi đã vận dụng hiệu quả một số giải pháp như sau: Thứ nhất là: Xây dựng kế hoạch Đây là vấn đề hết sức quan trọng bởi vì: Chức năng lập kế hoạch là chức năng đầu tiên, là xuất phát điểm của mọi quá trình quản lý. Bất kể là cấp quản lý cao hay thấp, việc lập ra được những kế hoạch có hiệu quả sẽ là chiếc chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra. Xác định được tầm quan trọng của công tác này ngay từ khi vừa thành lập trường tôi đã nghiên cứu đặc điểm tình hình nhà trường, những thuận lợi, khó khăn, cũng như những mặt mạnh, mặt yếu của nhà trường và của địa phương, nơi địa bàn trường đóng để xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và cụ thể hoá thành từng giai đoạn cụ thể. Sau khi xây dựng dự thảo kế hoạch tôi đã đưa ra cho các đầu ngành góp ý, bổ sung sau đó tiếp tục đưa ra triển khai lấy ý kiến của toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường. Sau khi được sự đóng góp ý kiến tôi đã chắt lọc những ý kiến tối ưu nhất đưa vào hoàn thiện và ban hành kế hoạch để triển khai chính thức. Vì Số lượng học sinh ít, đời sống nhân dân nhiều khó khăn mà cơ sở vật chất thiếu nhiều không thể hoàn thiện ngay được tôi đã lên kế hoạch làm từng bước như sau : - Năm học 2011-2012 : Chỉ xây dựng trụ cờ, mua rèm màn, máy vi tính và trồng cây trên sân trường. - Năm học 2012-2013 : Tiếp tục trồng cây xanh, làm đường đi xung quanh sân trường và một vùng sân học thể dục cùng với một phần nhà xe học sinh. - Năm học 2013-2014 : Tiếp tục làm sân trường và một phần nhà xe. - Năm học 2014-2015 : Hoàn thiện sân trường - Năm học 2015-2016 : Xây dựng nhà thường trực. Trong mỗi năm học tôi đề xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm như: - Chỉ tiêu trong năm - Nguồn lực - Thời gian tiến hành... Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:9 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… Sau khi lên kế hoạch chúng tôi đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, trong quá trình thực hiện nếu có bất cập chúng tôi điều chỉnh kịp thời, do vậy mọi kế hoạch diễn ra và hoàn thành đúng tiến độ. Thứ hai là: Làm tốt công tác tuyên truyền Như trên chúng ta thấy Một số gia đình người dân chưa hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục, nhận thức về XHHGD còn nhiều hạn chế, nên công tác XHH gặp không ít khó khăn, từ việc huy động con em đi học đầy đủ đến việc đóng góp xây dựng nhà trường. Do vậy để thay đổi nhận thức của họ, để họ tự giác tham gia vào công tác nhà trường và vận động người khác cùng thực hiện nghiêm túc thì công tác tuyên truyền là vô cùng quan trọng và cần thiết. Trước hết tôi tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường để tạo sự đồng thuận, nhất trí trong tập thể, từ đó họ trở thành những tuyên truyền viên đắc lực đến phụ huynh học sinh của mình. Tiếp theo tôi bàn bạc xin ý kiến của ban đại diện hội cha mẹ học sinh.( Tất nhiên phải chọn những người có uy tín tại địa phương và được phụ huynh học sinh tín nhiệm). Khi có sự ửng hộ đồng thuận của họ tôi nhờ họ đứng ra tuyên truyền cho toàn thể phụ huynh khác. Trước khi họp phụ huynh các lớp tôi tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện hội cha mẹ học sinh và chi hội trưởng, chi hội phó của hội cha mẹ các lớp quán triệt trước, sau đó mới tổ chức họp phụ huynh các lớp dưới sự chủ trì của giáo viên chủ nhiệm cùng với chi hội trưởng và phó các lớp. Lúc này mỗi giáo viên chủ nhiệm cùng với chi hội trưởng, chi hội phó các lớp sẽ là những tuyên truyền viên vô cùng hiệu quả. Trong công tác tuyên truyền tôi luôn đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như quyền lợi của phụ huynh học sinh trong công tác xã hội hoá giáo dục để họ hiểu, tự giác thực hiện có hiệu quả. Thứ ba là: Tận dụng nguồn lực có sẵn từ cha mẹ học sinh Đây là một lợi thế cho tất cả các trường nếu chúng ta làm được điều này, bởi vì khi tận dụng trực tiếp nguồn lực từ phụ huynh sẽ tiết kiệm rất nhiều về kinh phí, hiệu quả công việc cao, hơn nữa khi phụ huynh tự làm họ sẽ hiểu và tin tưởng vào nhà trường hơn. Xác định địa bàn trường đóng hầu hết là phụ huynh làm nông nghiệp hoặc một số ngành nghề thủ công khác như nghề cửa sắt, nghề thợ xây, trồng cây cảnh... Họ thu nhập không cao khó có thể đóng góp tiền bạc nhiều thì họ có thể dùng chính khả năng, ngành nghề của mình để xây dựng các công trình cho nhà trường. Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:10 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… Ngay từ đầu năm học tôi yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nắm tình hình phụ huynh học sinh của mình như địa chỉ, nơi ở, nghề nghiệp...Sau đó tuỳ vào đặc thù của từng công việc để chọn những phụ huynh phù hợp. Cụ thể như : Để xây dựng trụ cờ, đổ bê tông sân trường, tôi mời một số phụ huynh có nghề thợ xây đến họp cùng ban đại diện hội cha mẹ học sinh để bàn bạc lên kế hoạch từ thiết kế, đến vật liệu, công làm, thời gian thi công, hình thức thi công, giá cả... Sau đó nhờ Ban đại diện đi tham khảo ở một số nơi khác để có sự so sánh về giá cả, chất lượng...Sau khi quyết định thi công thì ban đại diện sẽ cử người kiểm tra, giám sát để bảo đảm chất lượng công trình. Do làm được điều đó nên trường đã đổ bê tông được gần 4000 m2 chỉ với giá 82.000đ/m2 trong khi giá cả thị trường là 150.000/m2 đã tiết kiệm gần nửa giá thành. Việc xây nhà thường trực cũng vậy, chúng tôi xây dựng xong 01 nhà thường trực kiên cố chỉ với giá : 40.000.000đ trong khi các đơn vị khác xây dựng nhà thường trực với giá thành từ 100.000.000đ trở lên. Đối với việc xây dựng nhà để xe cho học sinh chúng tôi đã mời phụ huynh có nghề cửa sắt đến giúp đỡ và cũng đã xây dựng được 300 m2 nhà xe với số tiền 300.000đ/1m2... Như vậy với giải pháp này chúng tôi đã tận dụng nguồn lực có sẵn từ phụ huynh vào công tác xây dựng cơ sở vật chất nhà trường và đã tiết kiệm được chi phí hàng trăm triệu đồng hơn nữa lại tạo được sự tin tưởng của phụ huynh học sinh theo đúng phương châm: « Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ». Thứ tư là: Phải công khai, minh bạch các khoản thu chi. Để tạo lòng tin cho phụ huynh, học sinh cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường thì việc công khai các khoản thu, chi là vô cùng quan trọng và cần thiết. Bởi vì khi các khoản thu chi không minh bạch dễ dẫn đến những hiểu nhầm, hay những bất đồng trong tập thể. Những dư luận như: “Thu tiền về bỏ túi lãnh đạo”, hay “ Đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi đi đâu”…sẽ rất khó thuyết phục người nghe khi huy động đóng góp. Bởi vậy khi được sự thống nhất của tập thể chúng tôi thu tiền và giao cho ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường đứng ra làm chủ đầu tư, giám sát thi công, nghiệm thu và báo cáo chi tiết từng công trình đến phụ huynh học sinh tại các cuộc họp phụ huynh ngay sau đó. Chính vì công khai, minh bạch trong các khoản thu chi nên đã tạo được lòng tin trong tất cả đội ngũ nhà trường cũng như toàn thể cha mẹ học sinh và cũng đảm bảo không thất thoát hay lãng phí tiền của phụ huynh học sinh. Thứ năm là: Ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân: Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:11 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… Xã hội hóa giáo dục cũng như xã hội hóa trên các lĩnh vực khác. Khi nhận thức đúng đắn và tự nguyện tham gia đóng góp không ai mong muốn sẽ được đền trả, mà luôn mong đợi xã hội ghi nhận, điều đó mang lại niềm vui và có tác động rất lớn về mặt tinh thần. Nhận thức được điều đó, nên dù đóng góp nhỏ hay lớn của cha mẹ học sinh là những tâm huyết đối với sự phát triển giáo dục, nhà trường đều trân trọng: Những công trình xây dựng của phụ huynh học sinh đều được treo bảng ghi nhận như: Nhà bảo vệ, sân trường, cây xanh…đều được mang tên người đóng góp, xây dựng. Nhờ đó phụ huynh rất phấn khởi, tích cực hơn trong việc góp sức xây dựng nhà trường, đây là chất men kích thích tham gia của tất cả mọi người, mọi gia đình. Thứ sáu là: Nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh. Như chúng ta đã biết: Chất lượng đầu vào của học sinh thấp là một khó khăn- một điểm yếu cần phải khắc phục ngay có như thế mới làm cho phụ huynh phấn khởi tin tưởng khi đem con đến học tại trường và đóng góp cho nhà trường, đây là tiền đề quan trọng để nhà trường phát huy tầm ảnh hưởng của mình tới quần chúng nhân dân, phụ huynh học sinh. Và để nâng cao chất lượng giáo dục cần rất nhiều giải pháp trong đó tôi chú trọng các giải pháp sau: * Đối với giáo viên: - Bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đội ngũ: Thông qua các buổi học tập Nghị quyết chính trị, các buổi họp hàng tháng và các buổi tập huấn... nhà trường luôn phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các văn bản của ngành có liên quan để cán bộ giáo viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc. - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ: Đây là vấn đề cốt yếu và quan trọng nhất đối với chất lượng giảng dạy của giáo viên vì vậy bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ. Chúng tôi đã thực hiện các giải pháp như sau: Qua kết quả tìm hiểu đội ngũ, chúng tôi phải loại chi tiết cụ thể chất lượng đội ngũ giáo viên. Qua đó, lập danh sách từng giáo viên cần bồi dưỡng những mặt nào? Từ đó, lập kế hoạch bồi dưỡng từng mặt: tư tưởng, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn... Đồng thời, sau khi đã nắm được mặt mạnh, mặt hạn chế của đội ngũ để xây Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:12 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… dựng chương trình bồi dưỡng ngắn hạn hay dài hạn cho từng giai đoạn, từng học kì, từng năm. Phối hợp sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Thực hiện nề nếp sinh hoạt chuyên môn và đa dạng hoá các loại hình bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cho đội ngũ. Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học từng bộ môn, để nắm bắt một cách tường minh về phương pháp giảng dạy . Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giáo viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên ở các trường đào tạo hay đi học hỏi kinh nghiệm các đơn vị bạn cũng như học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trong trường. Trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết cho công tác bồi dưỡng như: Máy tính có nối mạng, các tài liệu, sách tham khảo...để giáo viên có điều kiện bồi dưỡng ở mọi thời điểm. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Với những phương pháp trên chúng tôi đã nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên điều đó đã giúp cho giáo viện thực hiện có hiệu quả hơn công tác dạy học của mình. * Đối với học sinh : - Tăng cường dạy phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi: Ngay từ đầu năm học chúng tôi yêu cầu giáo viên lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi, sau đó các bộ môn phân luồng học sinh và thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm học. - Chúng tôi xin ý kiến của cha mẹ học sinh để tổ chức cho các em học sinh học yếu đến tự học tại trường (ngoài các giờ học chính khoá và học thêm) có giáo viên trực tiếp quản lí, hướng dẫn, kiểm tra cho đến khi học thuộc bài và làm bài đầy đủ mới để các em về nhà . Thực hiện các giải pháp trên chúng tôi được sự ủng hộ nhất trí của đa số bậc phụ huynh bởi họ không có thời gian cũng như khả năng quản lí con em mình ngoài các buổi học chính trong nhà trường, và cũng nhờ vậy chất lượng học tập của các em đã được nâng lên rõ rệt, tạo lòng tin cho phụ huynh học sinh. Từ đó họ đã tích cực hơn trong việc thực hiện các kế hoạch liên quan mà nhà trường đề ra trong đó có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất. Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:13 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… c. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp: Muốn thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên cần có các điều kiện như sau: Ban giám hiệu phải thật sự có năng lực và có tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Phải biết hy sinh vì tập thể, đặt quyền lợi tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Phải tạo được mối đoàn kết nhất trí trong tập thể đặc biệt là sự thống nhất giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và tạo được niềm tin cho phụ huynh học sinh. BGH và đội ngũ GV phải có năng lực trong công tác tuyên truyền, phải gắn lý thuyết với thực hành, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Phải phân công nhiệm vụ cho đội ngũ một cách khoa học, đúng người, đúng việc. Đặc biệt phải phân công các giáo viên có khả năng tuyên truyền tốt làm công tác chủ nhiệm. Phải lựa chọn Ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường và lớp là những phụ huynh có uy tín được đa số phụ huynh học sinh tin tưởng. Hiệu trưởng phải năng động, sáng tạo, biết tận dụng thời cơ, huy động các nguồn lực tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên giúp họ yên tâm giảng dạy cũng như hỗ trợ kịp thời cho học sinh khó khăn để các em tích cực học tập. d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục trong xây dựng cơ sở vật chất trường học tôi đưa ra trên đây có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau trong quá trình quản lí, Bởi vì: Có kế hoạch khoa học, kịp thời mang tính khả thi nhưng nếu không làm tốt công tác tuyên truyền thì kế hoạch sẽ mãi mãi nằm trên giấy tờ mà thôi. Do vậy vậy phải kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền. Với những khó khăn về cơ sở vật chất thì việc tìm kiếm nguồn lực sẵn có sẽ là giải pháp khả thi nhất trong điều kiện hiện có của nhà trường, bởi nếu không dùng giải pháp này, chúng ta thuê những chủ đầu tư bên ngoài không chỉ làm cho giá thành các công trình tăng cao, không thể hoàn thành được các hạng mục công trình đề ra theo kế hoạch mà không tạo được niềm tin trong phụ huynh sẽ rất khó huy động đóng góp. Muốn phụ huynh cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tin tưởng thì phải công khai quyết toán đầy đủ kịp thời các công trình xây dựng, vì vậy công Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:14 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… khai minh bạch các khoản thu chi là giải pháp không thể thiếu trong bất cứ hoạt động nào liên quan đến tài chính. Bất cứ ai bỏ công sức ra dù ít hay nhiều cũng muốn được ghi nhận đặc biệt là với phụ huynh học sinh, những người cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của trường, sự ghi nhận của nhà trường sẽ làm cho họ phấn khởi và có động lực cống hiến hơn nữa cho nhà trường, vì vậy cần có giải pháp “Ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân” Phụ huynh đưa con em mình đến trường để học chắc chắn chất lượng học tập của học sinh phải là yếu tố hàng đầu mà họ quan tâm. Nếu con em họ học không tốt thì không thể vận động họ ủng hộ hết lòng cho nhà trường được « có thực mới vực được đạo ». Trong trường học việc nâng cao chất lượng dạy học phải là giải pháp quan trọng hàng đầu để khẳng định uy tín với phụ huynh học sinh và từ đó họ mới ủng hộ các kế hoạch khác của nhà trường. e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu *Kết quả khảo nghiệm Sau bốn năm học cơ sở vật chất của trường đã có những chuyển biến rõ rệt. Trường lớp ngày càng khang trang, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện cụ thể như sau: Năm học Công trình được xây dựng hay mua sắm - Trụ cờ - Rèm màn 2011-2012 - Sân trường - Cây xanh 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 - Nhà xe - Ti vi - Sân trường - Nhà xe - Máy tính - Sân trường - Nhà thường trực Diện tích (số lượng) - 01 - 10 phòng - 774m2 - 100 cây - 100 m2 - 02 -1000m2 - 100 m2 - 07 - 800 m2 - 01 Số tiền Ghi chú - 15.000.000đ - 21.000.000đ - 115.000.000đ Cây của gia đình phụ huynh. - 32.000.000đ - 23.000.000đ - 100.000.000đ - 32.000.000đ - 38.500.000đ - 68.000.000đ - 40.000.000đ Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:15 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… HÌNH ẢNH SÂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG TRUNG QUA CÁC NĂM HỌC: 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:16 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… 2014-2015 2015-2016 Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:17 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… *Giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu: Xã hội hoá giáo dục trong công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học mang lại rất nhiều lợi ích cho các nhà trường nói riêng cũng như cho sự nghiệp giáo dục nói chung. Vì vậy nghiên cứu về vấn đề này sẽ rất bổ ích và có giá trị khoa học. Những giải pháp, biện pháp đưa ra nếu được vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị sẽ quyết định đến cảnh quan, cơ sở vật chất của nhà trường, góp phần hoàn thành mọi kế hoạch đề ra, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của ngành cũng như của nhà trường. II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu a. Kết quả thu được qua khảo nghiệm: Như vậy qua khảo nghiệm có thể khẳng định: Trong thời gian qua trường THCS Quang Trung đã gặt hái được rất nhiều thành tích trong công tác Xây dựng cơ sở vật chất trường học. Từ một ngôi trường còn thiếu thốn quá nhiều: Sân trường toàn đất, chưa có rèm màn, trụ cờ, nhà thường trực, máy vi tính phục vụ giảng dạy còn ít, chưa có cây xanh, đến nay, sau bốn năm học ngôi trường đã trở nên khang trang hơn, các công trình nhỏ đã xây dựng gần như hoàn thiện, một môi trường học tập thật xanh, sạch, đẹp. Thành tích trên đây đáng ghi nhận ở một tập thể mới được thành lập. Điều đó là minh chứng cho hiệu quả của công tác quản lí, đặc biệt là công tác xã hội hoá giáo dục trong điều kiện còn nhiều khó khăn. b. Giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu: Qua kết quả thu được qua khảo nghiệm có thể thấy được giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu. Để tăng hiệu quả của công tác xã hội hoá giáo dục ở tất cả các trường, tuy vậy phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và sáng tạo phù hợp với từng thời điểm, điều kiện từng trường để có hiệu quả cao nhất. Ngoài ra có thể kết hợp với nhiều giải pháp khác nhằm tăng hiệu quả công tác này ở tất cả các trường học, cấp học. III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1. Kết luận: Giáo dục không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với lĩnh vực sản xuất vật chất, mà còn có vai trò quan trọng trong việc phát triển văn hóa- nền tảng tinh thần của xã hội. Vai trò quan trọng hàng đầu của giáo dục là góp phần vào sự hình thành và hoàn thiện nhân cách con người. Nhân cách là nền tảng của dân trí, nhân lực và nhân tài. Phát triển giáo dục là cơ sở để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện chiến lược phát triển con người của Đảng và nhà nước ta. Bước vào Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:18 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giáo dục và đào tạo càng trở thành một nhân tố có ý nghĩa quyết định tốc độ và quy mô của sự phát triển. Muốn phát triển giáo dục thì một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của người quản lý trong nhà trường là phải tạo một môi trường giáo dục thuận lợi với cảnh quan, môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học, quyết định sự tồn tại và uy tín của một nhà trường vì vậy hiệu trưởng cần quan tâm đến việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bằng nhiều nguồn lực khác nhau trong đó không thể không nói đến nguồn lực xã hội hoá từ phụ huynh học sinh. Đây là hướng đi đúng và đóng vai trò quan trọng của người quản lý. Công việc này phải tiến hành thường xuyên, lâu dài và đòi hỏi người Hiệu trưởng linh hoạt, sáng tạo, kiên trì và phải biết vận dụng sức mạnh tổng hợp của cả tập thể. Muốn công tác xã hội hoá giáo dục có hiệu quả, người Hiệu trưởng cần: Căn cứ vào thực trạng nhà trường với thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu để có kế hoạch phù hợp. Làm tốt công tác tuyên truyền để tạo ra sự đồng thuận, tự giác thực hiện của tập thể và các cá nhân. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí do xã hội hoá có được, tạo niềm tin cho đội ngũ và phụ huynh học sinh. Tận dụng nguồn nhân lực có sẵn từ phụ huynh học sinh nhằm tiết kiệm kinh phí và tăng hiệu quả, chất lượng các công trình. Tạo được đòn bẩy kích thích sự phấn khởi của quý bậc phụ huynh và những nhà hảo tâm bằng cách ghi nhận công lao, sự đóng góp của họ cho tập thể nhà trường. Nâng cao chất lượng giáo dục là giải pháp không thể thiếu được trong tất cả các nhà trường vì đây là yếu tố quyết định đến sự phát triển cũng như uy tín của một nhà trường trước các cấp, các ngành và trước phụ huynh, học sinh. 2. Kiến nghị: Các cấp, các ngành cần quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất nhằm xây dựng các công trình lớn, cũng như mua sắm các trang thiết bị hiện đại, để đáp ứng với nhu cầu đổi mới trong giáo dục, bởi vì khả năng của phụ huynh học sinh có hạn chỉ có thể xây dựng và mua sắm các trang thiết bị nhỏ. Trên đây là một số suy nghĩ, những giải pháp của bản thân đã áp dụng trong thời gian qua và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong công tác xã hội hoá giáo dục, nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học, cải tạo cảnh quan môi trường. Từ Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:19 Một số kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trường học… đó đã tạo ra bộ mặt nhà trường khang trang, sạch đẹp, thu hút học sinh đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, góp phần vào đưa sự nghiệp giáo dục nhà trường ngày càng phát triển. Với kinh nghiệm hạn chế của bản thân chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý của quý Thầy, Cô để có thể hoàn thiện hơn trong công tác quản lí của mình. Xin chân thành cảm ơn ./. Người thực hiện: Đinh Thị Thanh Xuân – Trường trung học cơ sở Quang Trung Trang:20
- Xem thêm -