Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm về việc hình thành cho học sinh phương pháp học tiếng anh ngoài giờ lên lớp

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dù thi GVDG cÊp THCS TØnh Qu¶ng B×nh §Ò tµi : MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ VIỆC HÌNH THÀNH CHO HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH NGOÀI GIỜ LÊN LỚP A. §Æt vÊn ®Ò. Yªu cÇu héi nhËp cña thêi ®¹i ®Æt ra cho gi¸o dôc thêi ®¹i nãi chung, c¸c níc ph¸t triÓn nh ViÖt Nam nãi riªng ph¶i ®æi míi, ®æi míi triÖt ®Ó tõ néi dung ®Õn ph¬ng ph¸p d¹y häc, nh»m ®µo t¹o nªn mét líp ngêi cã ®ñ phÈm chÊt n¨ng lùc ®Ó hßa nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi . Trong qu¸ tr×nh ®ã, viÖc häc ngo¹i ng÷ cã vÞ trÝ cùc kú quan träng - nã lµ cÇu nèi ®Ó thÕ hÖ con ngêi ViÖt Nam bíc ra thÕ giíi, hßa nhËp víi khu vùc trong mét t©m thÕ v÷ng vµng, ®Ønh ®¹c, tù tin. §iÒu ®ã ®Æt ra cho thÇy gi¸o, c« gi¸o d¹y bé m«n TiÕng Anh ph¶i thùc sù ®æi míi c¸ch d¹y cña thÇy, ph¬ng ph¸p häc cña trß, ®Ó gióp c¸c em n¾m ®îc ng«n ng÷ TiÕng Anh mét c¸ch v÷ng ch¾c, vµ sö dông nã trong c¸c ho¹t ®éng, giao lu trªn mäi ph¬ng diÖn lÜnh vùc ®Æc biÖt trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Trong ph¹m vi mét s¸ng kiÕn kinh nghiÖm , t«i xin nªu mét vµi kinh nghiÖm vÒ h×nh thµnh cho häc sinh ph¬ng ph¸p tù häc TiÕng Anh ngoµi giê lªn líp, nh»m gãp phÇn lµm phong phó thªm kinh nghiÖm d¹y häc m«n TiÕng Anh trong nhµ trêng . B. Néi dung I. C¬ së lý luËn. Môc tiªu d¹y häc trong nhµ trêng nãi chung, m«n TiÕng Anh nãi riªng lµ ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh , coi häc sinh lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh nhËn thøc, chñ ®éng ho¹t ®éng trÝ ãc, biÕt tù chiÕm lÜnh tri thøc tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. §iÒu nµy ®· ®îc LuËt Gi¸o dôc kh¼ng ®Þnh trong gi¸o dôc phæ th«ng . §iÒu ®Æt ra cho gi¸o viªn mét yªu cÇu cÊp thiÕt lµ ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc mµ h¹t nh©n c¬ b¶n cña nã lµ lÊy häc sinh lµm nh©n vËt trung t©m. Nãi c¸ch kh¸c lµ xuÊt ph¸t tõ häc sinh vµ v× häc sinh th©n yªu- ngêi thÇy chØ ®ãng vai trß lµ ngêi híng dÉn, dÉn d¾t häc sinh t×m hiÓu vµ chiÕm lÜnh tri thøc. Kh«ng ®i s©u vµo qu¸ tr×nh t×m hiÓu, c¶m thô cña ngêi häc. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cña thÇy ®ßi hái ®ång thêi ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p häc cña trß . §iÒu nµy hÕt søc quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c m«n häc, riªng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dù thi GVDG cÊp THCS TØnh Qu¶ng B×nh m«n TiÕng Anh l¹i cµng quan träng h¬n. Trong ®ã ®Æc biÖt lµ ph¬ng ph¸p häc ngoµi giê lªn líp. NghÞ quyÕt Trung ¬ng khoa VII cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh ph¶i “ khuyÕn khÝch tù häc ”ph¶i ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¸o dôc hiÖn ®¹i ®Ó båi dìng cho häc sinh n¨ng lùc t duy, s¸ng t¹o, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ”. NghÞ quyÕt TW 2 khãa VIII tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh “§æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o, kh¾c phôc lèi truyÒn ®¹t mét chiÒu, rÌn luyÖn thµnh nÕp t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc. Tõng bíc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vµ thêi gian tù häc, tù nghiªn cøu cho häc sinh ”. LuËt Gi¸o dôc còng nªu râ trong ®iÒu 28.2 “Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm høng thó häc tËp cho häc sinh ”. Theo chØ ®¹o chung cña ngµnh gi¸o dôc LÖ Thñy tÝch cùc híng tíi sù hoµn thiÖn vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. Trong ®ã coi träng ®æi míi c¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh. ViÖc t×m ra ph¬ng ph¸p häc tËp ngoµi giê lªn líp cã hiÖu qu¶ lµ mét kh©u quan träng nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc nãi chung vµ bé m«n TiÕng Anh nãi riªng ë bËc THCS . II. c¬ së thùc tiÔn. 1. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc. Víi yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc, c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng ngµy cµng ®îc t¨ng trëng nhanh song cha ®ång bé vµ cha ®Çy ®ñ ( nh phßng nghe nh×n, b¨ng ®Üa, b¨ng ®µi , ®Çu ®Üa CD .... ) nªn ®· cã phÇn ¶nh hëng ®Õn sù tiÕp thu bµi dÉn ®Õn c¸c em cã t©m lý ch¸n n·n, mÖt mâi . 2. Thùc tÕ cña thÇy trong c¸ch híng dÉn häc sinh ë nhµ . Trong nh÷ng n¨m thùc hiÖn ®æi míi ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n TiÕng Anh, gi¸o viªn chØ chó träng ®Õn viÖc ®æi míi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh trªn líp, viÖc híng dÉn häc sinh c¸ch häc ë nhµ cha thËt chó träng hoÆc nÕu cã quan t©m th× chØ dõng l¹i ë møc ®é s¬ lîc, cßn chung chung, nªn hiÖu qu¶ d¹y vµ häc bé m«n cha cao. 3. T×nh h×nh thùc tÕ häc sinh . TÊt c¶ gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ ®Òu cã chung mét nhËn xÐt: Ban ®Çu häc sinh rÊt h¸o høc häc TiÕng Anh nhng cµng vÒ sau h¸o høc ®ã cµng bÞ mai mét, do c¶m nhËn cña ngêi b¶n ng÷ , häc TiÕng Anh v« cïng khã ,l¹i cµng khã h¬n khi kh«ng cã ®îc ph¬ng ph¸p tù häc, tù nghiªn cøu ë nhµ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ thÊp. Cô thÓ kÕt qu¶ ®ã thÓ hiÖn nh sau.. Cuèi n¨m 2004- 2005 chÊt lîng bé m«n tiÕng anh cña khèi 6 ®îc thÓ hiÖn bëi c¸c chØ sè: ( 4 kü n¨ng nãi ,®äc ,nghe, viÕt ) S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dù thi GVDG cÊp THCS TØnh Qu¶ng B×nh Nãi Cha N¾m ®- n¾m ®îc kiÕn îc kiÕn thøc vËn thøc Sè dông vËn lkh¸ dông Líp îng yÕu S SL % % L 6A 37 7 18, 3 81, 9 0 0 6B 35 5 14, 3 85, 3 0 7 6C 32 6 18, 2 81, 8 6 3 Tæn 104 18 17, 8 82, g 3 6 7 ViÕt Cha N¾m ®n¾m ®îc kiÕn îc kiÕn thøc thøc vËn vËn dông dông kh¸ yÕu S S % % L L 1 35, 2 64, 3 2 4 9 1 34, 2 65, 2 3 3 7 1 37, 2 62, 2 5 0 5 3 35, 6 64, 7 6 7 4 §äc Cha N¾m ®n¾m ®îc kiÕn îc kiÕn thøc thøc vËn vËn dông dông kh¸ yÕu S S % % L L 9 24, 2 75, 3 8 7 8 22, 2 77, 9 7 2 6 18, 2 81, 8 6 3 2 22, 8 77, 3 1 1 9 Nghe N¾m ®îc kiÕn thøc vËn dông kh¸ S % L 7 18, 9 6 17, 2 5 15, 6 1 17, 8 3 Cha n¾m ®îc kiÕn thøc vËn dông yÕu S % L 3 81, 0 0 2 82, 9 9 2 84, 7 4 8 82, 6 7 Theo b¶ng thèng kª chÊt lîng cña häc sinh khèi 6 vÒ c¸c kü n¨ng nãi, viÕt, ®äc, nghe ta thÊy r»ng tõ sù lóng tóng,thiÕu häc hái, thiÕu s¸ng t¹o vµ viÖc häc ë nhµ cña häc sinh cha ®îc chó träng nªn tû lÖ häc sinh biÕt nãi, viÕt ®äc nghe tiÕng anh tõ trung b×nh trë lªn cßn h¹n chÕ. NhiÒu häc sinh cha vËn dông ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n mµ gi¸o viªn ®· híng dÉn trªn líp, häc sinh cha biÕt tù rÌn luyÖn m×nh dÉn ®Õn tû lÖ häc sinh kh¸ giái cha cao. Së dÜ cã chÊt lîng trªn lµ do häc sinh cha n¾m ®îc ph¬ng ph¸p häc tËp, viÖc häc tõ vùng cßn Ýt, cha n¾m ch¾c ng÷ ph¸p, c¸ch rÌn luyÖn ph¸t ©m cha chuÈn, c¸c em chñ yÕu phiªn ©m b»ng TiÕng ViÖt. Tõ c¬ së lÝ luËn vµ thùc tÕ, lµ gi¸o viªn d¹y TiÕng Anh ë trêng THCS t«i lu«n lu«n t×m hiÓu, suy nghÜ lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt lîng m«n häc cao h¬n. Tõ dã t«i m¹nh d¹n ®a ra gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn. III. C¸C BIÖN PH¸P THùc hiÖn 1. Ph¬ng ph¸p kÕt hîp ®äc, viÕt vµ sö dông tõ trong c©u. Häc vµ n¾m v÷ng mét sè tõ míi nghÜa lµ häc sinh ph¶i biÕt ®äc ( pronunciation and strees ), biÕt viÕt (writing ) vµ c¸ch sö dông ( using ) tõ ®ã trong ng÷ c¶nh khi häc trªn líp häc sinh ®îc gi¸o viªn rÌn luyÖn c¸ch ®äc, c¸ch viÕt. Tuy nhiªn nh÷ng viÖc trªn líp míi chØ h×nh thµnh trong ®Çu c¸c em “mét vÕt mê trong trÝ nhí ”.VÒ nhµ häc sinh cÇn ph¶i rÌn luyÖn thªm ®Ó vÕt mê ®ã trë thµnh vÕt h»n s©u khã quªn. Muèn vËy c¸c em cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c thao t¸c. Võa ®äc võa viÕt ra tõ ®ã cho ®Õn khi thuéc mÆt ch÷ råi ®Æt c©u víi tõ ®ã , hoÆc c¸c em ®äc c¸c c©u, S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dù thi GVDG cÊp THCS TØnh Qu¶ng B×nh ng÷ liÖu ë s¸ch gi¸o khoa vµ ph¸t hiÖn ra tõ míi ®ã. Thao tac nµy gióp c¸c em häc sinh n¾m v÷ng tõ ng÷ kÓ c¶ ng÷ ©m vµ ng÷ ph¸p. VÝ dô. §Ó häc tõ “ student “ häc sinh võa ®äc { stju :dnt } võa ghi ra giÊy nh¸p nhiÒu lÇn, ®ång thêi nghÜ vÒ nghÜa cña nã hoÆc nghÜ l¹i nh÷ng cö chØ hµnh ®éng cña gi¸o viªn khi giíi thiÖu ë líp ®Ó kh¾c s©u nghÜa cña tõ. Cuèi cïng khi ®· thuéc häc sinh ®Æt c©u cã tõ nµy. This is a student. I am a student. ... Ph¬ng ph¸p nµy diÔn gi¶i tuy phøc t¹p nhng thùc chÊt c¸c bíc ®äc, viÕt, t¸i hiÖn nghÜa vµ c¸ch dïng cña tõ diÔn ra kh¸ nhanh vµ tuÇn tù trong ®Çugióp c¸c em biÕn mét tõ míi thµnh mét tõ riªng trong kho kiÕn thøc cña m×nh. 2. Ph¬ng ph¸p dïng cards hoÆc vÏ tranh. Theo mét nhµ nghiªn cøu khoa häc vÒ “con ®êng dÉn ®Õn trÝ nhí ” con ngêi sÏ nhí ®îc 10% , khi nghe ®îc 20%, khi nh×n thÊy 30% vµ khi tù thùc hiÖn lµ 90%. Nh vËy, ®Ó häc sinh tù thùc hiÖn lµ mét ph¬ng ph¸p tèi u nh»m n©ng cao kÕt qu¶ tiÕp nhËn, ghi nhí vµ vËn dông kiÕn thøc. Tuy nhiªn lîng tõ míi trong TiÕng Anh rÊt lín v× vËy khã kh¨n cho ngêi häc hiÓu vµ vËn dông nªn c¸c em sö dông ph¬ng ph¸p thø hai lµ ghi nhí b»ng thÞ gi¸c Ghi nhí b»ng thÞ gi¸c lµ c¸ch ngêi häc sö dông mét tÊm b×a cøng (cards ) sau khi ®îc häc tõ vùng ë líp c¸c em ghi nh÷ng tõ ®ã lªn tÊm thÎ nhá ®ã vµ d¸n nã vµo bÊt cø mét vÞ trÝ nµo trong nhµ hay ë trong nhµ bÕp...Mçi lóc c¸c em ®i ngang thÊy ®îc tõ lµ mét lÇn c¸c em tù häc vµ kh¾c s©u nh÷ng tõ ®ã . Khi nµo ®· nhí hÕt c¸c tõ ®ã th× cÊt ®i vµ thay thÕ b»ng nh÷ng chiÕc thÎ ®ã. V Ý dô: Mét häc sinh líp 6 khi häc sinh unit 13 C5-6-7 víi c¸c tõ míi häc sinh ®· häc ë líp lµ : weekend (n), wear (v), stove ( n), boot (n), overnight (adv), mçi tõ ®îc viÕt lªn mét tÊm thÎ nhá vµ ®îc d¸n lªn c¸c v¸ch têng n¬i mµ en ®· thêng hay ®i l¹i råi häc, khi em ®· biÕt ®îc c¸ch ®äc, viÕt c¸c tõ ®ã th× em l¹i cÊt ®i vµ d¸n nh÷ng tõ kh¸c vµ nh vËy...Mét c¸ch kh¸c còng vËn dông t¸c dông cña thÞ gi¸c trong viÖc ghi nhí tõ TiÕng Anh lµ h×nh thøc vÏ tranh ®Ó häc. C¸ch nµy phï hîp víi c¸c bµi häc theo chñ ®Ò cña s¸ch gi¸o khoa míi theo ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch . VÝ dô: Sau khi häc xong unit 3 ( TiÕng Anh 6) , gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ vÏ mét bøc tranh mét phßng kh¸ch mµ m×nh m¬ íc vµ c¸c trang thiÕt bÞ trong ®ã . C¸c em tù vÏ, tù trang trÝ, s¾p xÕp c¸c ®å ®¹c trong phßng sao cho hîp lý nhÊt . C¸c em ®· tù kh¼ng ®Þnh l¹i m×nh th«ng qua tiÕt häc . 3. Ghi nhí kiÕn thøc b»ng c¸ch vËn dông 6 kh¶ n¨ng nhËn thøc . Mçi mét gi¸c quan cña con ngêi cã mét t¸c dông kh¸c nhau lªn kh¶ n¨ng ghi nhí mét néi dung kiÕn thøc nµo ®ã.VËn dông phèi hîp c¸c gi¸c quan, c¸c kh¶ n¨ng nhËn thøc sÏ cã mét t¸c dông rÊt tèt trong viÖc ghi nhí tõ TiÕng Anh . C¸c kh¶ n¨ng nhËn thøc Êy lµ. NhËn thøc b»ng thi gi¸c . ( see ) S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dù thi GVDG cÊp THCS TØnh Qu¶ng B×nh NhËn thøc b»ng thÝnh gi¸c .( hear ) NhËn thøc b»ng vÞ gi¸c . ( taste ) NhËn thøc b»ng khøu gi¸c .( smell ) NhËn thøc b»ng c¶m gi¸c . ( feel ) NhËn thøc b»ng c¶m nhËn .( realise ) Tuy nhiªn kh«ng ph¶i bÊt cø mét tõ nµo cÇn huy ®éng tÊt c¶ 6 kh¶ n¨ng nµy mµ tïy theo nghÜa cña mçi tõ vµ t¸c ®éng cña chóng lªn c¬ quan c¶m gi¸c vµ hÖ thÇn kinh cña chóng ta. §iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch v× sao khi ®äc lªn tõ “sad” ta th êng kh«ng thÓ vui lªn ®îc. §Ó tiÕn hµnh ph¬ng ph¸p nµy gi¸o viªn ph¶i híng dÉn häc sinh kÏ mÉu sau. words hear see smell taste feel VÝ dô : Sau khi häc xong unit 6- Places víi c¸c tõ míi. lake (n) hotel (n) yard (n) park (n) beautiful (adj) rice paddy (n) Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®iÒn c¸c tõ vµo b¶ng words hear see smell taste feel lake lake lake lake yard yard yard flower flower flower flower ...... ... ... ... ... ... realise realise lake yard flower ... Trong qu¸ tr×nh häc sinh ®iÒn tõ vµo b¶ng häc sinh ph¶i vËn dông c¸c gi¸c quan, kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña m×nh, vµ mçi lÇn ®iÒn tõ vµo cét lµ mét lÇn häc sinh ®îc luyÖn tËp vµ ghi nhí tõ. Cø nh thÕ häc sinh dÇn dÇn kh¾c s©u kiÕn thøc b»ng c¸c kh¶ n¨ng nhËn thøc cña m×nh. 4. T×m tõ cïng chñ ®Ò. Thêi gian häc ë nhµ lµ lóc c¸c em t×m tßi häc hái, më réng thªm kiÕn thøc ®· häc. Thêi gian häc ë nhµ kh«ng h¹n chÕ, tµi liÖu tham kh¶o còng nhiÒu h¬n hoÆc c¸c em cã thÓ hái ngêi lín hoÆc nh÷ng ngêi biÕt sö dông TiÕng Anh vÒ bµi häc cña m×nh ®· häc ë líp. Do ®ã viÖc giao thªm c¸c bµi tËp më réng vµ n©ng cao cho häc sinh lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt .MÆt kh¸c cÊu tróc cña s¸ch gi¸o khoa míi hiÖn nay lµ häc theo chñ ®Ò nªn viÖc thùc hiÖn ph¬ng ph¸p häc t×m tõ theo chñ ®Ò rÊt phï hîp vµ dÓ thùc hiÖn. Ph¬ng ph¸p nµy cã thÓ thùc hiÖn nh vÝ dô minh häa sau. Sau khi häc xong unit 11 ( TiÕng Anh 6 ) What do you eat ? .Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh t×m tõ cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò nµy cµng nhiÒu cµng tèt. Gi¸o viªn cã thÓ híng dÉn häc sinh s¾p xÕp c¸c tõ m×nh t×m ®îc theo 2 c¸ch sau. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dù thi GVDG cÊp THCS TØnh Qu¶ng B×nh S¾p xÕp tõ theo cét hoÆc hµng * Food: rice, noodles, fish, meat ... * Drinks : beer, wine, water, cocacola ... * Vegetables : cucumber, carrot, lettuce ... * Fruits : oranges, apples, lemons ... * Cake and sweets : biscuits, chocolate ... C¸ch 2. S¾p xÕp tõ theo d¹ng Network. C¸ch 1. meat rice Food fish chicken Food and drinks coffee Drinks Cocacola lemon orange ............ §èi víi d¹ng bµi tËp nµy, gi¸o viªn cã thÓ giao cho c¸ nh©n hoÆc tæ nhãm cïng lµm vµ giíi h¹n mét lîng thêi gian nµo ®ã sau ®ã kiÓm tra vµ cho ®iÓm Víi ph¬ng ph¸p nµy häc sinh cã thÓ tËp ®îc thãi quen tra cøu, su tÇm, t×m hiÓu vµ s¾p xÕp th«ng tin .Ch¾c r»ng nh÷ng tõ míi mµ häc sinh tù t×m ra th× c¸c em cã thÓ nhí l©u h¬n . Nhng khi tæ chøc häc tËp theo cÆp hay nhãm cÇn ph¶i ®Ò phßng chØ cã mét vµi häc sinh lµm thay cho c¶ nhãm chÐp l¹i. V× vËy ®i ®«i víi viÖc ra bµi tËp, gi¸o viªn ph¶i cã c¸ch kiÓm tra ®Ó kiÓm so¸t tõng c¸ nh©n häc sinh 5. Häc TiÕng Anh qua trß ch¬i. BËc THCS, häc sinh rÊt thÝch nh÷ng h×nh thøc häc mµ ch¬i, häc cã thi ®ua víi b¹n. Do vËy ngoµi nh÷ng trß ch¬i trªn líp , gi¸o viªn còng nªn híng dÉn cho c¸c em mét vµi trß ch¬i ë nhµ nh»m gióp c¸c em cñng cè ®îc bµi hoÆc n©ng cao kiÕn thøc. Sau ®©y lµ mét sè trß ch¬i bæ Ých . S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dù thi GVDG cÊp THCS TØnh Qu¶ng B×nh * Thi nhau liÖt kª c¸c tõ míi b¾t ®Çu b»ng mét ch÷ c¸i nµo ®ã. Ai ®a ra ®îc nhiÒu tõ ®óng h¬n sÏ lµ ngêi chiÕn th¾ng. VÝ dô : Häc sinh liÖt kª tõ b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i B. Häc sinh 1. banana, boy, ..... Häc sinh 2. bowl, beef, but, ...... Trß ch¬i nµy còng cã thÓ ¸p dông ®Ó ch¬i theo tæ, nhãm. *Thi ®a ra nh÷ng tõ nèi nhau: Ch÷ cuèi cña tõ ®Çu lµ ch÷ ®Çu cña tõ sau. NÕu häc sinh 1 ®a ra tõ “apple ” th× häc sinh 2 ph¶i ®a ra tõ b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i“e” nh “egg” råi häc sinh 1 ph¶i tiÕp tôc ®a ra tõ b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i “g” nh “glass”... Cø nh thÕ cho ®Õn khi mét trong hai ngêi kh«ng thÓ ®a ra mét tõ hîp luËt th× bÞ thua . *Thi ®ua nhau liÖt kª vÒ mét chñ ®Ò nµo ®ã trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, ai liÖt kª nhiÒu h¬n sÏ lµ ngêi chiÕn th¾ng . VÝ dô Trong 5 phót h·y liÖt kª tÊt c¶ c¸c tõ cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò “ Food and Drinks” . Sau 5 phót häc sinh tù kiÓm tra nhau, ai cã sè tõ nhiÒu vµ ®óng sÏ chiÕn th¾ng . Gi¸o viªn cã thÓ gîi ý cho c¸c em mét vµi h×nh thøc khen thëng vµ ph¹t ®èi víi nh÷ng häc sinh vi ph¹m ®Ó c¸c em thó vÞ trong khi ch¬i . Nãi chung viÖc häc tiÕng Anh qua trß ch¬i kh«ng g©y c¨ng th¼ng mµ häc vÉn cã thÓ «n l¹i vµ tiÕp thu kiÕn thøc tèt, c¸c em tù nguyÖn t×m hiÓu, häc tËp ®Ó theo kÞp b¹n bÌ. §©y lµ ®éng c¬ lín vµ ®¸ng quý cña häc sinh bËc THCS. 6. ThiÕt lËp giê TiÕng Anh. Mét h¹n chÕ, thiÖt thßi lín nhÊt cña häc sinh häc ngo¹i ng÷ lµ kh«ng cã m«i trêng tiÕng. Nh÷ng kiÕn thøc ng«n ng÷ cña häc sinh häc ®îc kh«ng cã ®iÒu kiÖn sö dông hµng ngµy nªn dÔ dÇn quªn do ®ã, viÖc linh ho¹t t¹o ra m«i trêng tiÕng ®Ó luyÖn tËp vµ giao tiÕp lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt.Gi¸o viªn cã thÓ híng dÉn häc sinh thiÕt lËp giê TiÕng Anh nh sau . Trong c¸c buæi häc ngoµi giê lªn líp häc sinh cÇn quy ®Þnh cho m×nh mét lîng thêi gian cè ®Þnh ®Ó häc , khuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c em sö dông TiÕng Anh cµng nhiÒu cµng tèt. C¸ch nµy phï hîp cho häc sinh tæ chøc häc nhãm , tæ , nhng ®ßi hái häc sinh ph¶i cã ý thøc kü luËt cao, t«n träng quy ®Þnh cña nhãm. Tuy nhiªn trong khi häc kh«ng nªn kÐo dµi thêi gian ¶nh hëng ®Õn c¸c m«n kh¸c , chØ nªn häc 30 ®Õn 40 phót lµ ®ñ. C¸ch häc nµy cã thÓ ¸p dông ngay trong giê ra ch¬i hay lång ghÐp vµo c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê cña §éi víi h×nh thøc trß ch¬i hay héi thi kiÕn thøc ..... c.KÕt qu¶ Sau khi ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p trªn t«i tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i chÊt lîng häc sinh kÕt qu¶ chÊt lîng thÓ hiÖn qua b¶ng sè kh¶o s¸t khèi líp 7 kú 1 n¨m häc 2006-2007 nh sau. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dù thi GVDG cÊp THCS TØnh Qu¶ng B×nh ThÓ hiÖn bëi c¸c chØ sè qua 4 kü n¨ng nãi ,®äc ,nghe, viÕt Nãi ViÕt §äc N¾m ®- Cha n¾m N¾m ®- Cha n¾m N¾m ®- Cha n¾m îc kiÕn ®îc kiÕn îc kiÕn ®îc kiÕn îc kiÕn ®îc kiÕn Sè thøc vËn thøc vËn thøc vËn thøc vËn thøc vËn thøc vËn dông dông dông dông dông Líp lîng dông kh¸ yÕu kh¸ yÕu kh¸ yÕu SL % SL % SL % SL % SL % SL % 7A 37 30 81,1 7 18,9 27 33,0 10 27,0 32 86,5 5 13,5 7B 35 29 82,9 6 17,1 25 71,4 10 28,6 30 85,7 5 14,3 7C 32 25 78,1 7 21,9 24 75,0 8 25,0 24 75,0 8 25,0 Tæng 104 84 80,8 20 19,2 76 73,1 28 26,9 86 82,7 18 17,3 Nghe N¾m ®- Cha n¾m îc kiÕn ®îc kiÕ thøc vËn thøc vË dông dông kh¸ yÕu SL % SL % 26 70,3 11 29,7 24 68,6 11 31,4 20 62,5 12 37,5 70 67,3 34 32,7 Nh vËy c¶ n¨m häc líp 6 vµ cho ®Õn gi÷a kú I líp 7, sù híng dÉn cÈn thËn vÒ ph¬ng ph¸p häc ë nhµ cña häc sinh, t«i nhËn thÊy , chÊt lîng häc tËp cña c¸c em cã chuyÓn biÕn râ rÖt. C¸c em ®· häc ®îc nhiÒu tõ míi , ng÷ ph¸p n¾m ch¾c, c¸ch ph¸t ©m chuÈn h¬n , ph¬ng ph¸p nghe ®· cã sù chuyÓn biÕn , c¸c em tiÕp thu bµi nhanh h¬n, cã høng thó trong mçi tiÕt häc, chñ ®éng h¬n trong mäi ho¹t ®éng cña m×nh vµ ®Æc biÖt giao tiÕp tiÕng anh cña c¸c em kh«ng cßn rôt rÌ nh tríc n÷a. d. KÕT LUËN Häc TiÕng Anh lµ c«ng viÖc khã ®ßi hái cao vÒ mÆt khoa häc- khoa häc s ph¹m ,do vËy ngêi giã viªn ngoµi nhiÖm vô truyÒn ®¹t kiÕn thøc cßn ph¶i t×m c¸ch lµm cho giß häc trë nªn hÊp dÉn , thó vÞ thu hót c¸c em h¨ng say häc tËp. Híng dÉn cho häc sinh ph¬ng ph¸p häc tËp cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ ®iÒu quan träng ®Æc biÖt lµ ph¬ng ph¸p häc ngoµi giê lªn líp . Bëi lÏ häc ë nhµ gióp häc sinh cñng cè n¾m v÷ng kiÕn thøc ,tù t×m tßi s¸ng t¹o n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh, ®ång thêi ph¬ng ph¸p häc tËp ë nhµ cã hiÖu qu¶ gãp phÇn h×nh thµnh thãi quen ®éc lËp lµm viÖc tù chñ, ®ång thêi häc sinh cã kh¶ n¨ng hîp t¸c lµm viÖc víi b¹n bÌ nh»m ®¸p øng yªu cÇu nµo ®ã cña bµi häc. §©y lµ nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng t¸c phong lµm viÖc hiÖn ®¹i cña thÕ hÖ ngêi ViÖt Nam hiÖn nay vµ trong t¬ng lai . Trªn ®©y míi lµ nh÷ng suy nghÜ cña c¸ nh©n nh»m gãp phÇn phong phó thªm vÒ kinh nghiÖm tæ chøc häc tËp ngoµi giê lªn líp cho häc sinh , nªn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt . V× vËy kÝnh mong c¸c ®ång nghiÖp gãp ý bæ sung thªm. H§KH ngµnh GD LÖ Thñy Ngêi tr×nh bµy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm dù thi GVDG cÊp THCS TØnh Qu¶ng B×nh Tr¬ng Nh ThuÇn TµI LIÖU THAM KH¶O 1. B¸o gi¸o dôc thêi ®¹i sè 5 (11/ 1/2003 ) 2. T¹p chÝ gi¸o dôc. Sè 43/ 2002 3. Teaching English - Trainer’s handbook.(T¸c gi¶ Adrian Daff) 4. Tµi liÖu t©m lý løa tuæi häc sinh PTCS (Biªn so¹n: ThÕ Trêng. NXB §¹i häc quèc gia Hµ Néi 1998) 5. LuËt Gi¸o dôc : NXB ChÝnh trÞ Quèc gia - Hµ Néi / 2006 6. Tµi liÖu tËp huÊn c«ng t¸c Gi¸o dôc ph¸p luËt n¨m 2006 cña Së GD- §T Qu¶ng B×nh 7. Tµi liÖu båi dìng thêng xuyªn cho gi¸o viªn TiÕng Anh chu k× III. ( 2004- 2007 ) NXB Gi¸o dôc .
- Xem thêm -