Tài liệu skkn Một số kinh nghiệm về phương pháp lồng ghép tích hợp để nâng cao chất lượng môn học làm quen với Toán trong trường Mầm non

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1147 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TP. PLEIKU ÑEÀ TAØI: MOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM VEÀ PHÖÔNG PHAÙP LOÀNG GHEÙP TÍCH HÔÏP ÑEÅ NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG MOÂN HOÏC LAØM QUEN VÔÙI TOAÙN TRONG TRÖÔØNG MAÀM NON MAÕ SKKN: 3TO Hoï vaø teân: Phaïm Thò Chieán Ñôn vò: Tröôøng Maàm non 1-6 - Thaønh phoá Pleiku NAÊM HOÏC 2009-2010 1 PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TP. PLEIKU ÑEÀ TAØI: MOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM VEÀ PHÖÔNG PHAÙP LOÀNG GHEÙP TÍCH HÔÏP ÑEÅ NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG MOÂN HOÏC LAØM QUEN VÔÙI TOAÙN TRONG TRÖÔØNG MAÀM NON MAÕ SKKN: 3TO NAÊM HOÏC 2009-2010 2 Ñeà taøi : MOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM VEÀ PHÖÔNG PHAÙP LOÀNG GHEÙP TÍCH HÔÏP ÑEÅ NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG MOÂN HOÏC LAØM QUEN VÔÙI TOAÙN TRONG TRÖÔØNG MAÀM NON I. Ñaët vaán ñeà Ñoåi môùi hình thöùc toå chöùc giaùo duïc ôû löùa tuoåi Maàm non theo caùc chuû ñieåm vaø toå chöùc hoaït ñoäng mang tính tích hôïp ñang laø xu theá chung cuûa giaùo duïc Maàm non ôû nöôùc ta. Xuaát phaùt töø vieäc nghieân cöùu khoa hoïc veà taâm sinh lyù löùa tuoåi ôû giai ñoaïn maãu giaùo, treû maãu giaùo laø ngöôøi tham gia tích cöïc vaøo söï phaùt trieån cuûa baûn thaân chuùng vaøo vieäc hoïc. Hoïc vaø phaùt trieån lieân quan ñeán caáu truùc, nhaän thöùc cuûa treû. Nhaän thöùc vaø caáu truùc cuûa treû ñöôïc taêng leân cuøng vôùi thöïc haønh. Chính vì vaäy treû maãu giaùo caàn ñöôïc traûi nghieäm, khaùm phaù, giao tieáp vaø baét chöôùc ñeå thoaû maõn tính toø moø cuûa treû. Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï cuûa ngöôøi giaùo vieân Maàm non trong giai ñoaïn hieän nay, vieäc chaêm soùc vaø giaùo duïc treû luoân ñi song song vôùi nhau nhöng vieäc daïy tri thöùc cho treû laø nhieäm vuï chính cuûa coâ. Laø moät giaùo vieân Maàm non laâu naêm, ñeå thöïc hieän phöông phaùp loàng gheùp tích hôïp vaøo caùc moân hoïc trong chöông trình maãu giaùo ñaõ laø raát khoù, caøng khoù hôn khi loàng gheùp tích hôïp ôû moân laøm quen vôùi Toaùn, vì : moân Toaùn laø moät moân hoïc khoâ khan, cöùng nhaéc vôùi nhöõng con soá ñôn ñieäu. Muoán laøm cho treû hoïc moân Toaùn moät caùch höùng thuù, haáp daãn, ñaït chaát löôïng cao laø moät ñieàu heát söùc khoù. Phaûi toå chöùc nhö theá naøo ñaây? Vôùi hình thöùc, phöông phaùp gì? Ñoà duøng tröïc quan phaûi nhö theá naøo ñeå loâi cuoán treû, gaây höùng thuù cho treû? Laø moät giaùo vieân coù tình yeâu ngheà, meán treû, naêng noå nhieät tình, bieát tìm toøi saùng taïo vaø ham hoïc hoûi. Toâi ñaõ nghieân cöùu kyõ taøi lieäu, khai thaùc tình huoáng, taïo ra nhieàu ñoà duøng cho coâ vaø chaùu. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng phong phuù, haáp daãn treû, khoâng phaûi theo quan nieäm cuûa moät tieát hoïc rieâng leû maø phaûi theo quan nieäm loàng gheùp tích hôïp vaøo trong caùc moân hoïc ñeå tieán tôùi ñoåi môùi toaøn dieän muïc tieâu, noäi dung vaø phöông phaùp giaùo duïc Maàm non. Döïa vaøo taøi lieäu höôùng daãn thöïc hieän chöông trình ñoåi môùi hình thöùc toå chöùc giaùo duïc treû maãu giaùo. Taøi lieäu ñaõ thieát keá noäi dung giaùo duïc theo heä thoáng chuû ñieåm, tieáp caän vôùi quan ñieåm giaùo duïc môùi. Cuï theå laø quan ñieåm loàng gheùp tích hôïp caùc hoaït ñoäng, quan ñieåm laáy treû laøm trung taâm. Qua nhieàu naêm baûn thaân toâi ñöôïc phaân coâng daïy chöông trình ñoåi môùi hình thöùc toå chöùc giaùo duïc môùi, toâi voâ cuøng baên khoaên lo laéng vì chöông 3 trình naøy laø chöông trình ñaõ traûi qua giai ñoaïn thöû nghieäm vaø ñang thöïc hieän ñaïi traø maëc duø ñaõ tích luyõ ñöôïc moät soá kinh nghieäm nhöng trong thöïc teá vaãn coøn gaëp khoâng ít khoù khaên. Khoù khaên Kinh nghieäm veà phöông phaùp loàng gheùp tích hôïp chöa nhieàu. Taøi lieäu nghieân cöùu tham khaûo coøn quaù ít. Phoøng hoïc heïp khoâng ñuû khoâng gian ñeå toå chöùc saép xeáp goùc chôi cho treû. Trình ñoä hoïc sinh khoâng ñoàng ñeàu, 1/3 treû laàn ñaàu tieân ñi hoïc. Moät soá phuï huynh chöa thaät söï quan taâm ñeán vieäc hoïc cuûa treû. Kinh phí laøm ñoà duøng, ñoà chôi khoâng coù. Thuaän lôïi Ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï cuûa mình, beân caïnh nhöõng khoù khaên treân baûn thaân toâi coøn coù söï quan taâm giuùp ñôõ nhieät tình cuûa ban giaùm hieäu nhaø tröôøng ñaõ taoï ñieàu kieän thuaän lôïi cho toâi daïy kieán taäp tröôøng, kieán taäp cuïm ñeå tieáp caän nhieàu hôn vôùi chöông trình ÑMHTTCGD treû. Laø giaùo vieân nhieät tình, caàn cuø chòu khoù tìm toøi, saùng taïo neân toâi ñaõ laøm ñöôïc nhieàu ñoà duøng ñeïp phuïc vuï cho vieäc daïy vaø hoïc. Toâi ñaõ aùp duïng nhöõng troø chôi vôùi nhieàu hình thöùc saùng taïo phuø hôïp vôùi treû ñeå naâng cao keát quaû daïy hoïc cho treû. II. Nhöõng bieän phaùp giaûi quyeát vaán ñeà: Maëc duø laø giaùo vieân nhieàu naêm trong ngaønh, toâi luoân daïy toát caùc boä moân. Vôùi boä moân laøm quen vôùi Toaùn toâi vaãn chöa haøi loøng vôùi keát quaû ñaït ñöôïc treân treû. Chính vì ñieàu baên khoaên lo laéng aáy, toâi ñaõ khoâng ngöøng tìm toøi, hoïc hoûi ñoàng nghieäp, nghieân cöùu taøi lieäu, naém vöõng keá hoaïch phaân phoái chöông trình, naém vöõng muïc ñích yeâu caàu chính cuûa töøng tieát hoïc trong töøng chuû ñieåm khaùc nhau ñeå leân keá hoaïch soaïn giaûng rieâng cho baûn thaân mình. Toâi ñaõ söu taàm nghieân cöùu caùc troø chôi treân truyeàn hình nhö : “Chieác noùn kyø dieäu”, “ôû nhaø chuû nhaät”, “vöôøn coå tích”. Töø ñoù caûi bieân aùp duïng thaønh troø chôi coù noäi dung phuø hôïp vôùi löùa tuoåi maãu giaùo vaø ñaït keát quaû raát toát. Qua nghieân cöùu kyõ taâm lyù, sinh lyù löùa tuoåi, hieåu ñöôïc hoaït ñoäng chuû ñaïo cuûa treû laø vui chôi ñeå coù phöông phaùp, hình thöùc toå chöùc thích hôïp taïo cho treû moät saân chôi boå ích, naêm nay toâi maïnh daïn boå sung theâm troø chôi “Tam sao that baûn” phaàn “Hieåu yù ñoàng ñoäi” thaønh hieåu yù coâ. Toâi ñaõ aùp duïng töø ñaàu naêm ñeán giôø, keát quaû thaät baát ngôø. Toâi maïnh daïn boå sung vaøo saùng kieán naøy troø chôi “Tam sao thaát baûn” ñeå caùc baïn cuøng tham khaûo. 4 Baûn thaân taän duïng nguyeân vaät lieäu pheá thaûi, nhöõng ñoà duøng vaät duïng cuûa gia ñình vaø nguyeân vaät lieäu saün coù trong thieân nhieân. Nghieân cöùu saùng taïo ra nhieàu ñoà duøng, ñoà chôi ñeïp, haáp daãn, ñaûm baûo an toaøn phuïc vuï cho treû trong taát caû caùc chuû ñieåm. Lieân heä vôùi phuï huynh ñeå phuï huynh giuùp mình chuaån bò ñoà duøng, ñoà chôi cho chaùu ôû nhaø cuõng nhö ôû lôùp. Boá trí xaép seáp ñoà chôi ñoà duøng ôû caùc goùc chôi sao cho treû deã thaáy deã laáy, ñoà chôi phaûi thay ñoåi phuø hôïp vôùi töøng chuû ñieåm khaùc nhau. Choïn ñeà taøi, noäi dung cuûa töøng tieát hoïc ñeå loàng gheùp tích hôïp moät caùch thích hôïp nhöõng moân hoïc trong chöông trình vaøo tieát daïy toaùn sao cho loâgích, sinh ñoäng, saùng taïo, phuø hôïp vôùi töøng chuû ñieåm. Thoâng qua caùc moân hoïc khaùc, toâi cuõng loàng gheùp tích hôïp kieán thöùc cuûa moân toaùn ñeå chaùu tieáp thu vaø cuûng coá kieán thöùc cuûa moân toaùn moät laàn nöõa. A. Vieäc loàng gheùp tích hôïp caùc moân hoïc khaùc vaøo hoaït ñoäng chung cuûa tieát hoïc Toaùn: Tuøy theo töøng tieát hoïc, töøng chuû ñieåm khaùc nhau maø coâ chuaån bò ñoà duøng, ñoà chôi khaùc nhau. Söû duïng caùc hình thöùc toå chöùc, phöông phaùp khaùc nhau ñeå loàng gheùp tích hôïp vaøo caùc moân hoïc coù noäi dung khaùc nhau sao cho phuø hôïp vôùi noäi dung yeâu caàu cuûa tieát hoïc vaø chuû ñieåm mình ñang thöïc hieän. Ví duï 1 : Chuû ñieåm tröôøng Maàm non. Ñeà taøi : OÂn soá löôïng 4, nhaän bieát chöõ soá 4. OÂn nhaän bieát hình vuoâng, hình chöõ nhaät, hình tam giaùc. Vôùi hình thöùc toå chöùc vaø phöông phaùp ñaõ thöïc hieän tröôùc kia theo chöông trình caûi caùch, khi leân lôùp coâ chuaån bò raát ñôn giaûn, coâ vaø chaùu moãi ngöôøi chæ coù 4 hình chöõ nhaät, 4 hình vuoâng vaø 4 hình tam giaùc vôùi caùc soá 2, 3, 4. Trong suoát caû tieát hoïc coâ chæ söû duïng ba loaïi hình ñaõ chuaån bò, ngoaøi ra khoâng coù ñoà duøng naøo khaùc. Khi daïy baøi môùi coâ laø ngöôøi chuû ñoäng laøm maãu tröôùc, chaùu chæ laø ngöôøi laøm theo yeâu caàu cuûa coâ. Chaùu khoâng ñöôïc phaùt huy tính tích cöïc cuûa mình, tieáp thu baøi moät caùch thuï ñoäng, ueå oaûi keát quaû treân treû thaáp khoâng ñoàng ñeàu. Sau khi nghieân cöùu chöông trình ÑMHTTCGD vaø keá hoaïch phaân boá chöông trình toâi bieát ñöôïc : ñeà taøi toaùn soá 4 ôû trong chuû ñieåm tröôøng Maàm non. Toâi ñaõ nghieân cöùu kyõ taøi lieäu, naém vöõng muïc ñích yeâu caàu chính cuûa chuû ñieåm vaø tieát hoïc. Toâi ñaõ chuaån bò ñuû ñoà duøng, ñoà chôi ñeå mieâu taû veà tröôøng maàm non phuø hôïp vôùi tieát hoïc maø toâi ñang thöïc hieän. Phaàn chuaån bò cuûa coâ : 5 Moâ hình 4 lôùp maãu giaùo xeáp baèng caùc hình chöõ nhaät, hình tam giaùc coù veõ cöûa soå laø hình vuoâng, cöûa chính laø hình chöõ nhaät. Ñoà chôi cuûa tröôøng laø nhöõng caàu tröôït, xích ñu, baäp beânh coù soá löôïng trong phaïm vi 4 (4 xích ñu, 3 baäp beânh, 2 caàu tröôït). Taäp cho 4 treû ñoùng vai coâ hieäu tröôûng, coâ giaùo, coâ caáp döôõng vaø coâ baûo veä. Tröôùc khi tieán haønh giôø daïy, tröôùc giôø ñoùn treû toâi ñaøm thoaïi vôùi treû veà teân goïi, chöùc vuï vaø coâng vieäc cuûa caùc coâ CBCNV trong tröôøng. Toå chöùc cho chaùu chôi leã khai giaûng naêm hoïc môùi. Ôû caùc goùc chôi saép xeáp ñoà duøng, ñoà chôi ñeïp, haáp daãn, an toaøn vaø phuø hôïp baèng nhöõng ñoà duøng, ñoà chôi coâ töï laøm phuïc vuï cho moân hoïc vaø cho chuû ñieåm tröôøng Maàm non. Ñoà duøng, ñoà chôi ñaõ chuaån bò chu ñaùo, toâi töï tin vaøo tieát daïy. Maïnh daïn aùp duïng phöông phaùp loàng gheùp tích hôïp ñeå toå chöùc troø chôi cho treû vôùi hình thöùc toå chöùc leã khai giaûng naêm hoïc môùi. Vaøo ñaàu tieát hoïc, toâi giôùi thieäu vôùi caùc chaùu : “ Hoâm nay lôùp mình toå chöùc leã khai giaûng naêm hoïc môùi. Caùc chaùu haõy cuøng coâ haùt veà tröôøng cuûa mình nheù!”. Coâ vaø caû lôùp cuøng haùt baøi “tröôøng chuùng chaùu laø tröôøng maàm non”. Qua baøi haùt toâi ñaõ tích hôïp moân GDAÂN vaøo tieát daïy, treû ñaõ hieåu ñöôïc chaùu dang hoïc ôû tröôøng maàm non. Ñeå daãn daét chaùu vaøo tieát hoïc, toâi ñaõ giôùi thieäu kheùo leùo vôùi treû caùc coâ CBCNV vaø giaùo vieân trong tröôøng cuøng ñeán döï leã khai giaûng vôùi lôùp mình, luùc ñoù caùc chaùu ñoùng vai coâ hieäu tröôûng, coâ giaùo, coâ caáp döôõng, coâ baûo veä laàn löôït xuaát hieän tröôùc lôùp. Caùc chaùu töï giôùi thieäu : teân mình laø gì? Giöõ chöùc vuï gì? Laøm coâng vieäc gì? Khi caû 4 coâ töï giôùi thieäu xong toâi ñaët caâu hoûi : “ Ñoá caùc chaùu bieát hoâm nay veà döï khai giaûng coù taát caû bao nhieâu coâ?”. Treû ñeám vaø traû lôøi : “Taát caû coù 4 coâ”. Toâi ñaët caâu hoûi tieáp : “Chaùu coù nhôù teân caùc coâ khoâng?”. Treû traû lôøi : “thöa coâ coù”. Chaùu laàn löôït neâu teân cuûa coâ hieäu tröôûng, teân cuûa coâ giaùo, teân cuûa coâ caáp döôõng vaø teân cuûa coâ baûo veä.“Baây giôø coâ hieäu tröôûng seõ giôùi thieäu cho lôùp mình bieát veà sô ñoà lôùp hoïc, ñoà chôi ôû saân tröôøng vaø caùc vöôøn hoa caây caûnh.” Chaùu ñoùng vai coâ hieäu tröôûng töï höôùng daãn cho caùc baïn quan saùt moâ hình coâ ñaõ chuaån bò. Khi quan saùt ñeán caùc phoøng hoïc coâ chæ vaøo töøng phoøng vaø noùi : “Ñaây laø lôùp nhaø treû, ñaây laø lôùp 3 tuoåi, ñaây laø lôùp 4 tuoåi, coøn ñaây laø lôùp 5 tuoåi”. “Caùc chaùu haõy ñoaùn xem tröôøng mình coù taát caû maáy lôùp?”. Treû quan saùt, tö duy vaø ñeám nhaåm ñeå traû lôøi cho coâ : “thöa coâ co ùtaát caû 4 lôùp”. Coâ cuøng caû lôùp ñeám laïi ñeå kieåm tra. Coâ ñaët caâu hoûi tieáp : “trong moãi lôùp coù maáy cöûa soå? coù maáy cöûa chính? Cöûa soå hình gì? Cöûa chình hình gì? Moãi hình coù bao nhieâu caïnh?”. Treû quan saùt tö duy vaø traû lôøi chính xaùc moãi lôùp coù 2 cöûa soå laø hình vuoâng coù 4 caïnh, moät cöûa chính laø hình chöõ nhaät coù 4 caïnh 6 (hai caïnh daøi baèng nhau, 2 caïnh ngaén baèng nhau), maùi ngoùi hình tam giaùc coù 3 caïnh. Quan saùt xong coâ daãn daét chaùu tôùi tham quan saân tröôøng ñeå chaùu nhaän bieát vaø ñeám ñöôïc soá löôïng xích ñu, caàu tröôït vaø baäp beânh. Khi ñeán vöôøn hoa coâ hoûi treû coù nhöõng loaïi hoa gì ñeå treû keå teân : hoa hoàng, hoa cuùc, hoa ñoàng tieàn. Coâ hoûi tieáp : “moãi loaïi hoa coù bao nhieâu caây?”. Treû töï ñeám vaø noùi ñöôïc hoa hoàng coù 4 caây, hoa cuùc coù 3 caây vaø hoa ñoàng tieàn coù 2 caây. Qua vieäc cho chaùu tham quan vaø giôùi thieäu sô ñoà cuûa tröôøng coâ ñaõ loàng gheùp moân (laøm quen vôùi moâi tröôøng xung quanh) vaøo tieát hoïc moät caùch logic, sinh ñoäng. Toâi laïi daãn daét treû giôùi thieäu coâ giaùo vôùi treû vaø noùi cho treû bieát : coâ giaùo seõ tröïc tieáp höôùng daãn caùc chaùu hoïc. Chaùu ñoùng vai coâ giaùo seõ ra höôùng daãn cho treû chôi troø chôi (thi xem ai nhanh vaø ñuùng). Caùch chôi : 3 toå thi ñua moãi toå xeáp 4 ngoâi nhaø baèng caùc hình chöõ nhaät, tam giaùc. Khi xeáp xong treû töï ñeám ñaõ ñuû 4 ngoâi nhaø chöa, toå naøo xong tröôùc vaø ñuùng thì thaéng cuoäc vaø seõ ñöôïc thöôûng 4 boâng hoa. Cuoái buoåi hoïc coâ vaø chaùu cuøng ñoïc baøi thô (coâ giaùo). Qua baøi thô treû bieát ñöôïc nhöõng coâng vieäc cuûa coâ ñoái vôùi treû, tình yeâu cuûa coâ daønh cho treû ñeå giaùo duïc loàng gheùp treû yeâu tröôøng, yeâu lôùp, yeâu coâ, yeâu baïn. Keát thuùc tieát hoïc treû toaû ra caùc goùc chôi, tham gia chôi moät caùch höùng thuù. Treû chôi vôùi ñoà chôi coâ ñaõ chuaån bò qua ñoù taùi taïo laïi coâng vieäc cuûa coâ giaùo, coâ caáp döôõng, coâ baûo veä moät caùch töï nguyeän höùng thuù. Troø chôi toå chöùc leã khai giaûng ñaõ kích thích tính toø moø, ham hieåu bieát cuûa treû. Treû thích ñöôïc laøm ngöôøi lôùn vì vaäy taát caû caùc chaùu ñeàu haêng haùi, phaàn khôûi tham gia hoaït ñoäng. Caùc chaùu töï nguyeän saém vai CBCNV vaø giaùo vieân cuûa tröôøng baèng ngoân ngöõ, baèng haønh ñoäng, baèng söï hieåu bieát vaø tính baét chöôùc cuûa mình, treû ñaõ dieãn ñaït vaø tieáp thu kieán thöùc cuûa tieát hoïc moät caùch thoaûi maùi vaø saùng taïo. Ví duï 2 : Veà chuû ñieåm gia ñình Ñeà taøi : OÂn soá löôïng trong phaïm vi 5, nhaän bieát soá 5. Ôû chöông trình caûi caùch vôùi hình thöùc phöông phaùp tröôùc ñaây, phaàn chuaån bò cuûa coâ raát ñôn giaûn : Toâi chæ chuaån bò cho mình 5 hình tam giaùc, 5 hình vuoâng, 5 hình chöõ nhaät vaø caùc soá töø 1 ñeán 5. Ñoà duøng cuûa chaùu cuõng nhö coâ. Khi thöïc hieän tieát daïy, coâ luoân laøm maãu tröôùc vaø yeâu caàu chaùu laøm theo ñuùng trình töï caùc böôùc cuûa moät tieát hoïc vôùi moät soá ñoà dung ñôn giaûn. Chính vì theá tieát hoïc traàm laéng ít soâi noåi, treû tieáp thu baøi moät caùch thuï ñoäng khoâng phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc cuûa treû. 7 Cuõng vôùi tieát hoïc treân, khi thöïc hieän ôû chöông trình ÑMHTTCGD, toâi ñaõ nghieân cöùu kyõ keá hoaïch, naém ñöôïc ñeà taøi naèm trong chuû ñieåm gia ñình. Toâi ñaõ nghieân cöùu taøi lieäu höôùng daãn, naém vöõng muïc ñích yeâu caàu troïng taâm cuûa tieát hoïc. Toâi suy nghó tìm toøi nguyeân vaät lieäu vaø saùng taïo laøm ñoà duøng chuaån bò cho tieát hoïc nhö : Phaàn chuaån bò cuûa coâ raát phong phuù : Taäp cho treû ñoùng vai caùc thaønh vieân trong gia ñình. Laøm ñoà duøng ñoà chôi phuïc vuï gia ñình, soá löôïng trong phaïm vi 5 (muõ, deùp, quaàn aùo, khaên len, vaûi vuïn). Söu taàm tranh aûnh veà gia ñình ñoâng con, ít con. Chuaån bò baøi haùt (caû nhaø thöông nhau), baøi haùt (taäp ñeám). Moãi chaùu chuaån bò moät trang giaáy coù in hình gia ñình 3 ngöôøi, gia ñình 4 ngöôøi, gia ñình 5 ngöôøi. Saép xeáp ñoà duøng ñoà chôi ôû caùc goùc chôi phuø hôïp haáp daãn treû nhö : goùc baùn haøng phuïc vuï gia ñình nhö : 5 caùi aùo, 5 caùi muõ, 5 ñoâi deùp… Goùc hoïc taäp tröng baøy vôû veõ, giaáy maøu, keùo, maøu toâ, vôû laøm quen vôùi toaùn… Goùc ngheä thuaät baøy nhöõng böùc aûnh gia ñình, caûnh sinh hoaït cuûa gia ñình . Vaøo tieát daïy : tröôùc khi vaøo baøi môùi coâ cuøng treû haùt baøi : “Caû nhaø thöông nhau”. Baèng phöông phaùp loàng gheùp tích hôïp, moân aâm nhaïc giuùp treû nhaän bieát ñöôïc gia ñình ñoaøn keát, haïnh phuùc thöông yeâu nhau, nhöõng gia ñình aáy laø nhöõng gia ñình göông maãu seõ ñöôïc tham gia hoäi thi ôû nhaø chuû nhaät. Xin giôùi thieäu vôùi caùc chaùu 3 gia ñình coù maët trong hoäi thi ngaøy hoâm nay (coâ laø ngöôøi toå chöùc höôùng daãn, caùc chaùu laø ngöôøi ñoùng vai caùc thaønh vieân trong 3 gia ñình ñoâng con vaø ít con). Coøn caùc chaùu khaùc ñoùng vai khaùn giaû. Coâ giôùi thieäu veà ñeà taøi thi hoâm nay ñeå caùc chaùu theå hieän mình. Phaàn thi öùng xöû : caùc gia ñình töï giôùi thieäu veà thaønh vieân trong gia ñình mình : teân cuûa mình, sôû thích, coâng vieäc laøm ôû nhaø. Ví duï : Chaùu An giôùi thieäu baèng ngoân ngöõ cuûa rieâng mình : “ Xin chaøo caùc baïn, toâi teân laø Vieät An, toâi hoïc lôùp maãu giaùo 4 tuoåi, sôû thích cuûa toâi laø haùt muùa vaø veõ. Toâi raát thích giuùp meï toâi doïn baøn aên vaø veõ nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình.” v.v… Sau khi caû 3 gia ñình giôùi thieäu xong coâ ñaët caâu hoûi ñeå treû suy nghó vaø traû lôøi moät caùch chính xaùc theo yeâu caàu cuûa coâ. Hoâm nay veà döï thi ôû nhaø chuû nhaät coù maáy gia ñình? Moãi gia ñình coù maáy ngöôøi? 8 Gia ñình naøo laø gia ñình ít con? Vì sao? Gia ñình naøo laø gia ñình ñoâng con? Vì sao? Khi ñöôïc nghe caâu hoûi treû seõ quan saùt, tri giaùc, tö duy ñeå traû lôøi : “ Thöa coâ coù taát caû 3 gia ñình veà döï thi. Treû ñeám nhaåm vaø traû lôøi ñöôïc soá ngöôøi trong moãi gia ñình laø: 3 ngöôøi, 4 ngöôøi, 5 ngöôøi”. Treû nhaän thöùc vaø traû lôøi ñöôïc gia ñình 3 ngöôøi, 4 ngöôøi laø gia ñình ít con bôûi vì moãi gia ñình chæ coù töø 1 ñeán 2 con. Coøn gia ñình ñoâng con laø gia ñình coù 5 ngöôøi vì gia ñình naøy coù tôùi 3 con.” Ñeå bieát ñöôïc soá ngöôøi trong moãi gia ñình laø bao nhieâu ta phaûi ñaët nhöõng soá töông öùng naøo? Moãi gia ñình cöû moät ngöôøi leân laáy soá töông öùng vôùi soá ngöôøi cuûa gia ñình mình ñeå baùo cho khaùn giaû bieát. Phaàn thi giôùi thieäu keát thuùc tieáp theo laø phaàn thi tay ngheà cuûa caùc baø meï. Caùc chaùu ñoùng vai baø meï seõ giôùi thieäu saûn phaåm cuûa mình laøm ra . 1. Meï cuûa gia ñình 1 con noùi vôùi khaùn giaû : “Xin giôùi thieäu vôùi khaùn giaû gia ñình toâi chæ coù 1 con neân toâi coù nhieàu thôøi gian chaêm soùc con vaø laøm nhöõng coâng vieäc toâi thích. Toâi laøm ngheà thôï may, toâi ñaõ may ñöôïc nhieàu quaàn aùo ñeïp. Hoâm nay toâi ñem ñeán hoäi thi 4 caùi aùo ñeïp nhaát ñeå taëng cho gia ñình cuûa baïn coù soá ngöôøi töông öùng vôùi soá aùo cuûa toâi. Vaäy xin moät baïn khaùn giaû seõ leân taëng 4 caùi aùo cho gia ñình coù soá ngöôøi töông öùng vôùi soá aùo cuûa toâi.”. Moät baïn khaùn giaû leân chuyeån soá aùo cho gia ñình coù 4 ngöôøi (gia ñình coù 2 con). 2. Gia ñình coù 2 con nhaän quaø vaø caùm ôn sau ñoù chaùu ñoùng vai meï giôùi thieäu vôùi khaùn giaû : “ Teân toâi laø Hoàng, meï cuûa hai chaùu Leâ vaø Na. vì chæ coù 2 con neân toâi daønh nhieàu thôøi gian chaêm soùc caùc chaùu vaø laøm nhöõng vieäc toâi thích, ngoaøi giôø laøm vieäc vaø chaêm soùc con caùi toâi thích ñan len. Hoâm nay toâi ñem ñeán hoäi thi 5 caùi khaên len. Xin nhôø moät baïn khaùn giaû leân taëng cho gia ñình naøo coù soá ngöôøi töông öùng vôùi soá khaên cuûa toâi”. Moät chaùu leân taëng khaên cho gia ñình coù 5 ngöôøi. 3. Sau khi nhaän quaø vaø caùm ôn meï cuûa gia ñình coù 3 con giôùi thieäu vôùi khaùn giaû : “ Toâi teân laø Hieàn, laø meï cuûa 3 con toâi. Gia ñình toâi ñoâng con vì vaäy toâi raát vaát vaû, ñôøi soáng kinh teá khoù khaên. Toâi phaûi laøm raát nhieàu vieäc khoâng coù thôøi gian nghæ ngôi vaø chaêm soùc caùc con. Toâi laøm ngheà ñan len, saûn phaåm cuûa toâi khoâng ñuû nuoâi caùc con aên hoïc cho neân toâi ñem ñeán hoäi thi chæ coù 3 caùi muõ, toâi xin taëng cho gia ñình baïn naøo coù soá löôïng ngöôøi baèng soá löôïng muõ cuûa toâi. Toâi xin nhôø moät baïn khaùn giaû chuyeån moùn quaø naøy tôùi gia ñình baïn toâi”. Moät chaùu ñoùng vai khaùn giaû töï nguyeän leân chuyeån 3 chieác muõ taëng cho gia ñình coù 3 ngöôøi. 9 o Phaàn luyeän taäp : Phaàn luyeän taäp laø phaàn thi ñua xem ai giaønh giaûi nhaát. Moãi gia ñình ñöùng tröôùc moät giaù treo nhöõng böùc aûnh veà nhöõng gia ñình ñoâng con vaø ít con cuøng moät soá ñoà duøng duïng cuï cuûa gia ñình coù soá löôïng trong phaïm vi 5 cuøng vôùi moät soá roå nhoû ñöïng caùc chöõ soá töø 1 ñeán 5. Luaät chôi : Khi leân gaén soá töông öùng vôùi caùc soá löôïng trong böùc aûnh, caùc thaønh vieân trong gia ñình phaûi nhaûy qua 5 chöôùng ngaïi vaät. Nhö vaäy toâi ñaõ tích hôïp ñöôïc moân theå duïc vaøo tieát hoïc moät caùch loâgích. Caùc chaùu haêng haùi tham gia luyeän taäp vaø gaén ñuùng theo yeâu caàu cuûa coâ. Gia ñình naøo gaén ñuùng soá löôïng vôùi soá töông öùng ñöôïc nhieàu nhaát seõ laø ngöôøi thaéng cuoäc vaø ñöôïc thöôûng 5 caùi ly. Cuoái tieát hoïc toâi loàng gheùp moân taïo hình baèng caùch noùi vôùi treû : “Trong moãi böùc tranh cuûa caùc chaùu ñeàu coù hình aûnh cuûa nhöõng gia ñình ñoâng con vaø ít con. Chaùu thuoäc gia ñình naøo, haõy toâ maøu vaøo böùc tranh ñoù cho thaät ñeïp”. Khi treû toâ maøu coâ quan saùt vaø gôïi hoûi treû : “Gia ñình chaùu coù maáy ngöôøi, laø gia ñình ñoâng con hay ít con?” ñeå giaùo duïc daân soá cho treû. Ñeå cuûng coá veà soá löôïng 5, cuoái tieát hoïc coâ cuøng caùc chaùu haùt vaø muùa minh hoaï baøi haùt : Taäp ñeám. Thoâng qua troø chôi : “ÔÛ nhaø chuû nhaät” toâi ñaõ taïo cho treû moät saân chôi boå ích, khích leä tính toø moø, ham hieåu bieát cuûa treû. Taát caû treû trong lôùp ñeàu haêng haùi tham gia hoaït ñoäng. Caùc chaùu töï nguyeän saém vai chôi, töï ñaët caâu hoûi, töï traû lôøi theo suy nghó, söï hieåu bieát tö duy ngoân ngöõ cuûa mình. Treû hoaït ñoäng ñoäc laäp, khoâng thuï ñoäng, khoâng phuï thuoäc vaøo coâ. Treû töï quan saùt laãn nhau, giao tieáp vôùi nhau ñeå boå sung cho nhau töø ñoù treû tieáp thu kieán thöùc moät caùch thoaûi maùi phaán khôûi, khoâng goø eùp. Khi tham gia chôi treû khoâng bieát laø mình ñang hoïc bôûi vì toâi ñaõ duøng phöông phaùp loàng gheùp tích hôïp caùc moân hoïc (giaùo duïc aâm nhaïc, laøm quen moâi tröôøng xung quanh, theå duïc, taïo hình) moät caùch thích hôïp loâ gích giuùp cho treû phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc cuûa mình. Treû tham gia hoaït ñoäng moät caùch töï nguyeän, phaán khôûi vaø say meâ. Treû ñöôïc ca haùt, ñöôïc vaän ñoäng, ñöôïc tìm hieåu, ñöôïc töï tay mình laøm cho nhöõng böùc tranh cuûa gia ñình ñeïp hôn. Töø keát quaû ñoù chöùng toû raèng vieäc toå chöùc troø chôi ôû nhaø chuû nhaät loàng gheùp tích hôïp vaøo moân hoïc laøm quen vôùi Toaùn thaät saùng taïo ñaõ loâi cuoán ñöôïc taát caû treû tham gia. Ví duï 3: Chuû ñieåm “Theá giôùi ñoäng vaät” Ñeà taøi: ñeám ñeán 8, laøm quen chöõ soá 8 Toå chöùc cho treû chôi: “Chieác noùn kyø dieäu Chuaån bò: 01 baûng laät coù gaén 3 nhoùm con vaät coù soá löôïng laø 8 10 01 baûng: “Beù vui ñeám. Beù vui hoïc” coù veõ caùc nhoùm con vaät, soá löôïng (01 nhoùm 6, 01 nhoùm 7, 03 nhoùm 8 vaø caùc chöõ soá: 01 soá 7, 01 soá 6, 03 soá 8) 01 baøn quay coù soá coù gaén loâtoâ caùc con vaät nuoâi trong nhaø Moãi chaùu coù 3 nhoùm con vaät soá löôïng 8 vaø caùc chöõ soá 6,7,8. Hình thöùc toå chöùc: Coâ giôùi thieäu vôùi chaùu: hoâm nay Ñaøi truyeàn hình VTV3 veà lôùp mình toå chöùc troø chôi “Chieác noun kyø dieäu” vôùi ñeà taøi “Ñeám ñeán 8 vaø nhaä bieát chöõ soá 8”. Coâ môøi caû lôùp cuøng tham gia troø chôi, coâ seõ laøm chuù Long Vuõ ñeå höôùng daãn chöông trình, môøi 1 baïn laøm chò Haèng ñeå laät baûng. Moãi toå seõ cöû 3 baïn chôi, coøn caùc chaùu khaùc laøm khaùn giaû. Troø chôi goàm coù 3 voøng quay vaø moät phaàn daønh cho khaùn giaû. Voøng 1: Choïn 3 chaùu ôû 3 toå leân chôi Yeâu caàu: moãi chaùu quay 1 laàn. Chaùu quay vaøo con vaät naøo thì giaû tieáng keâu cuûa con vaät ñoù ñeå chò Haèng laät baûng laät taát caû caùc con vaät ñoù cho caû lôùp xem vaø chaùu seõ traû lôøi coù taát caû maáy con vaät. Ñeå bieát ñöôïc ñuùng hay sai thì caû lôùp kieåm tra baèng caùch ñeám laïi. Neáu ñuùng thì ñöôïc thöôûng 01 con thuù nhoài boâng. Ví duï: chaùu quay vaøo con gaø, chaùu seõ giaû tieáng gaùy ‘oø où o”. khi ccs con gaø ñôïc laät ra chaùu seõ ñoaùn laø 8 con gaø. Caû lôùp ñeám laïi xem coù ñuùng laø 8 con gaø hay khoâng. Chaùu thöù 2 vaø chaùu thöù 3 cuõng quay soá vaø laøm töông töï. Keát thuùc voøng 1 môøi 3 chaùu khaùc leân chôi tieáp. Voøng 2: Yeâu caàu: chaùu quay vaøo con vaät naøo thì ñoïc moät caâu ñoá veà con vaät ñoù vaø laáy chöõ soá töông öùng gaén phía beân phaûi caùc con vaät ñoù ñeå caû lôùp nhaän xeùt, neáu ñuùng thì taëng moät con thuù. Ví duï: chaùu quay vaøo con vòt thì true phaûi ñoïc caâu ñoá: “Con gì keâu caïc caïc, coù moû beït maøu vaøng, hai chaân laïi coù maøng, böôùc ñi laïch baïch laïch baïch”. Vaø chaùu laáy chöõ soá 8 gaén beân phaûi 8 con vòt. Chaùu thöù 2 thöù 3 cuõng laøm töông töï. Keát thuùc voøng 2 laø phaàn thi daønh cho khaùn giaû Voøng thi daønh cho khaùn giaû Yeâu caàu: khaùn giaû (taát caû caùc chaùu) laáy caùc con vaät trong roå xeáp thaønh haøng ngang gioáng nhö caùc con vaät treân baûng laät. Sau ñoù ñeám laïi vaø laáy chöõ soá töông öùng gaén beân phaûi. Coâ kieåm tra baèng caùch hoûi true: trong roât chaùu coù nhöõng con gì? Moãi loaïi coù maáy con? Chaùu gaén soá maáy töông öùng? Sau khi kieåm tra xong coâ cho true caát laàn löôït töøng nhoùm con vaät vaøo roå, vöøa caát vöøa ñeám. Phaàn thi khaùn giaû keát thuùc laø ñeán voøng ñaëc bieät. Voøng 3: 11 Treân baûng “Beù vui ñeám. Beù vui hoïc” coù caùc nhoùm con vaät coù soá löôïng khaùc nhau vaø caùc chöõ soá töông öùng khaùc nhau. Yeâu caàu: chaùu quay vaøo con vaät naøo seõ noùi teân con vaät ñoù vaø noái soá löôïng con vaät vôùi chöõ soá töông öùng. Ví duï: chaùu quay vaøo con lôïn thì noùi teân con lôïn vaø tìm nhoùm 8 con lôïn noái vôùi chöõ soá 8 töông öùng. Noái xong caû lôùp kieåm tra, neáu ñuùng ñöôïc thöôûng cho 01 con thuù boâng. Sau khi keát thuùc 3 voøng thi, toå naøo ñöôïc nhieàu thuù boàng thì thaéng cuoäc. Caû lôùp haut taëng moät baøi haut “Con cua ñaù” Qua vieäc toå chöùc troø chôi “Chieác noùn kyø dieäu” soâi ñoäng vaø haáp daãn ñaõ thu huùt ñöôïc taát caû caùc chaùu tham gia chôi. Chaùu ñaõ phaùt huy ñöôïc tinh chuû ñoäng tích cöïc cuûa mình. Caùc chaùu say söa hoaït ñoäng vì chaùu töôûng töôïng mình laø ngöôøi chôi, laø khaùn giaû ñang tham gia troø chôi chöù khoâng phaûi laø chaùu ñang hoïc. Keát quaû: 100% chaùu hieåu baøi Ví duï 4: chuû ñieåm: phöông tieän giao thoâng (troø chôi “Tam sao thaát baûn”) Ñeà taøi: ñeám ñeán 9, nhaän bieát nhoùm coù 9 ñoái töôïng Yeâu caàu: - Chaùu nhaän bieát ñeám ñuùng soá ;öôïng 9 - Caùc phöông tieän giao thoâng coù soá löôïng 9 - Cuûng coá pheùp ñeám trong phaïm vi 9 Chuaån bò: - 9 loaïi tranh veà phöông tieän giao thoâng: taøu hoaû, oâ toâ, maùy bay, xe ñaïp, xe maùy, ca noâ, thuyeàn, taøu thuyû, beø (moãi loaïi phöông tieän 2 tranh: 1 tranh soá löôïng 9, 1 tranh soá löôïng 8) - 3 baûng: 1 baûng treo tranh caùc phöông tieän giao thoâng ôû 2 phía (2 phía ñeàu coù soá löôïng tranh gioáng nhau); 2 baûng ñeå 2 beân cho 2 ñoäi gaén tranh treû laáy ñöôïc. Caùch chôi: phaàn “Hieåu yù ñoàng ñoäi” Coâ vaø 1 treû nhanh nheïn daãn chöông trình, moãi ñoäi chôi coù 9 chaùu Luaät chôi: ñoäi naøo coù nhieàu tranh ñuùng yù baïn laø thaéng cuoäc. Tieán haønh: Khi gaén tranh phaûi baät chuïm chaân veà phía tröôùc, ñoäi thua phaûi coø 1 voøng quanh lôùp. Coâ hoûi: hoâm nay caùc chaùu hoïc toaùn soá maáy (thöa coâ soá 9). Caùc chaùu ñaõ bieát teân caùc phöông tieän giao thoâng vaø ñeám thaønh thaïo trong phaïm vi 9. bay giôø coâ toå chöùc troø chôi: “Tam sao thaát baûn” phaàn “Hieåu yù ñoàng ñoäi” ñeå cuûng coá pheùp ñeám trong phaïm vi 9, caùc chaùu coù thích khoâng? Coâ seõ môøi 2 ñoäi leân chôi (1 ñoäi xanh, 1 ñoäi ñoû) moãi ñoäi 9 baïn. 12 Treân baûng coâ treo 9 loaïi phöông tieän giao thoâng moãi loaïi phöông tieän coù 2 tranh (1 tranh coù soá löôïng 8 vaø 1 tranh coù soá löôïng 9). Yeâu caàu moãi laàn chôi coù 2 baïn (moãi ñoäi 1 baïn), thay phieân nhau moãi ñoäi yeâu caàu 1 laàn. Khi nghe baïn yeâu caàu laáy tranh 9 phöông tieïn giao thoâng naøo thì caû 2 chaùu phaûi laáy tranh veà phöông tieän giao thoâng ñoù coù soá löôïng laø 9 nhö baïn yeâu caàu treo veà phía keä cuûa ñoäi mình sau ñoù veà 1 phía. Tieáp tuïc 2 baïn khaùc ôû 2 ñoäi leân chôi, cöù nhö vaäy cho ñeán heát baïn. Caû lôùp quan saùt nhaän xeùt theo söï höôùng daãn cuûa coâ. Lôùp ñeám xem moãi toå laáy ñöôïc maáy tranh vaø toå naøo coù nhieàu tranh ñuùng laø thaéng cuoäc. - Cuï theå: 2 chaùu 2 ñoäi leân chôi Laàn 1 chaùu ñoä xanh noùi: 9 taàu hoaû – 2 chaùu chôi phaûi ñeán xem tranh taøu hoaû naøo coù soá löôïng laø 9 thì laáy treo veà keä cuûa mình, sau ñoù ñöùng veà 1 phía. Laàn 2 chaùu tieáp theo leân, chaùu ñoäi ñoû noùi: 9 oâ toâ – caû 2 chaùu laáy tranh coù 9 oâ toâ gaén veà keä cuûa mình. Cöù tieáp tuïc nhö vaäy ñeán heát. Coâ hoûi lôùp: Ñoäi xanh (ñoäi ñoû) laáy ñöôïc taát caû maáy tranh? Cho caû lôùp ñeám soá tranh cuûa toå xanh (coâ cho treû ñeám), soá tranh cuûa ñoäi ñoû (caû lôùp ñeám). Coâ hoûi: Tranh 1: 9 taøu hoaû ñuùng hay khoâng? Caû lôùp ñeám nhaåm vaø traû lôøi. Tranh 2: 9 oâ toâ ñuùng hay khoâng? Caû lôùp ñeám (neáu tranh naøo khoâng ñuùng soáâ löôïng hoaëc khoâng ñuùng phöông tieän giao thoâng thì bò loaïi). Cuoái cuøng ñoäi naøo coù nhieàu tranh ñuùng hôn laø thaéng cuoäc. Ñoäi thua phaûi coø coø moät voøng quanh lôùp. Keát quaû: qua troø chôi naøy treû raát höùng thuù, tích cöïc tham gia troø chôi, treû hoïc soâi noåi haøo höùng. 100% treû tích cöïc chuû ñoäng tieáp thu baøi toát. Qua 4 ví duï cuï theå cuûa moân laøm quen vôùi Toaùn ôû hai chuû ñieåm khaùc nhau, so saùnh giöõa vieäc thöïc hieän hai hình thöùc toå chöùc hoïc taäp tröôùc kia vaø baây giôø, cho ta thaáy keát quûa treân treû cao hôn nhieàu B. Hoïc Toaùn thoâng qua caùc moân hoïc khaùc Phöông phaùp loàng gheùp tích hôïp laøm quen vôùi Toaùn thoâng qua caùc moân hoïc khaùc ñeå cuûng coá kieán thöùc toaùn hoïc maø treû ñaõ ñöôïc hoïc caøng chöùng toû phöông phaùp loàng gheùp tích hôïp laø phöông phaùp ñaït keát quaû cao nhaát. Tuyø theo keá hoaïch phaân boá chöông trình tieát Toaùn ôû chuû ñieåm naøo, thôøi gian naøo ñeå nghieân cöùu söu taàm nguyeân vaät lieäu laøm ñoà duøng ñoà chôi, choïn noäi dung kieán thöùc phuø hôïp ñeå coù hình thöùc toå chöùc vaø phöông phaùp loàng gheùp tích hôïp sao cho haáp daãn treû giuùp treû lónh hoäi kieán thöùc nhieàu nhaát. 1. Hoïc Toaùn thoâng qua moân laøm quen vôùi moâi tröôøng xung quanh Ôû chuû ñieåm : moät soá ngheà. 13 Ñeà taøi: Moät soá ngheà phoå bieán trong xaõ hoäi. Caên cöù vaøo muïc ñíùch yeâu caàu chính cuûa ñeà taøi coâ giaùo phaûi chuaån bò nhöõng ñoà duøng ñoà chôi mieâu taû veà caùc saûn phaåm, caùc coâng cuï lao ñoäng vaø hình aûnh cuûa nhöõng ngheà chính trong xaõ hoäi. Thoâng qua vieäc tìm hieåu moâi tröôøng xung quanh treû bieát ñöôïc teân goïi cuûa caùc ngaønh ngheà, coâng cuï lao ñoäng cuûa caùc ngaønh ngheà ñoù vaø nhöõng saûn phaåm do ngaønh ngheà ñoù taïo ra. Vieäc cho treû quan saùt ñaøm thoaïi baèng tranh aûnh, baèng ñoà chôi ñaõ giuùp treû cuûng coá kieán thöùc Toaùn hoïc maø treû ñaõ ñöôïc hoïc. Ví duï : Coâ cho treû keå teân moät soá ngaønh ngheà quen thuoäc : ngheà xaây döïng, ngheà giaùo vieân, ngheà noâng, ngheà may, ngheà laùi xe…Khi treû keå ñeán teân ngheà naøo coâ treo tranh caùc ngheà ñoù leân cho treû quan saùt ñeå treû traû lôøi caâu hoûi cuûa coâ : “Trong xaõ hoäi coù nhöõng ngheà naøo? Coù taát caû bao nhieâu ngheà?”. Treû seõ traû lôøi ñöôïc teân caùc ngheà trong xaõ hoäi vaø ñeám coù taát caû bao nhieâu ngheà. Coâ cuøng treû ñeám laïi ñeå cuûng coá pheùp ñeám cho treû. 2. Hoïc Toaùn thoâng qua moân laøm quen vaên hoïc: Ôû chuû ñieåm : Theá giôùi ñoäng vaät. Ñeà taøi : Thoû boâng bò oám. Sau khi nghieân cöùu kyõ noäi dung yeâu caàu chính cuûa tieát hoïc vaø caùc noäi dung tích hôïp toâi chuaån bò 4 tranh veõ noäi dung caâu chuyeän. Buùp beâ laøm baùc só, vaø 2 roái tay thoû, baûng vaø ñaát ñeå treû naën cuû caø roát. Sau khi hoïc thô : “Thoû boâng bò oám”, ngoaøi vieäc daïy treû thuoäc thô ñoïc dieãn caûm vaø giaùo duïc treû bieát vaâng lôøi cha meï, aên chín uoáng soâi, giöõ gìn veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Toâi coøn giuùp treû cuûng coá kieán thöùc toaùn hoïc baèng caùch cho treû ñeám soá löôïng caùc nhaân vaät trong baøi thô (baøi thô coù maáy nhaân vaät? Gia ñình thoû coù maáy meï con?). Thoâng qua vieäc naën cuû caø roát taëng thoû treû seõ noùi ñöôïc chaùu naën ñöôïc maáy cuû caø roát, cuû caø roát coù maøu gì. 3. Hoïc Toaùn thoâng qua moân hoaït ñoäng taïo hình Ôû chuû ñieåm : Theá giôùi ñoäng vaät. Ñeà taøi : Naën caùc con vaät gaàn guõi. Ngoaøi vieäc giuùp treû phaùt trieån veà thaåm myõ, veà tö duy trí nhôù, trí töôûng töôïng, oùc saùng taïo cuûa treû, giuùp treû reøn luyeän tính caån thaän, tæ mæ vaø söï kheùo leùo cuûa ñoâi tay söï linh hoaït cuûa caùc khôùp ngoùn tay, coâ coøn cuûng coá kieán thöùc Toaùn hoïc cho treû baèng caùch cho treû quan saùt tranh aûnh veà caùc con vaät gaàn guõi ñeå treû ñeám soá löôïng caùc con vaät trong gia ñình laø bao nhieâu. Ñeám soá chaân cuûa caùc con vaät thuoäc nhoùm gia caàm (coù 2 chaân), con vaät thuoäc nhoùm gia suùc (coù 4 chaân). 14 Khi nhaän xeùt saûn phaåm, hoûi töï chaùu naën con gaø baèng nhöõng hình gì? Naën con meøo baèng nhöõng hình gì? Vieäc loàng gheùp tích hôïp ñeå daïy Toaùn ôû treân tieát hoïc cuõng nhö thoâng qua caùc moân hoïc khaùc ñeàu ñaït keát quaû cao. C. Hoïc Toaùn ôû moïi luùc moïi nôi Chuùng ta khoâng neân queân raèng vieäc loàng gheùp tích hôïp treû hoïc Toaùn ôû moïi luùc moïi nôi. Vieäc ghi nhaät kyù haèng ngaøy, vieäc lieân heä vôùi phuï huynh cuõng laø moät hình thöùc ñaït keát quaû khoâng nhoû. Tuyø töøng thôøi ñieåm, töøng thôøi gian, töøng tieát hoïc khi vaän duïng thôøi gian ñoùn traû treû, vieäc cho treû ñi daïo tham quan vaø lieân heä vôùi phuï huynh maø coâ ñaët caâu hoûi, höôùng daãn gôïi yù cho treû nhöõng kieán thöùc treû ñaõ hoïc vaø nhöõng kieán thöùc treû saép hoïc. Ví duï : Chuû ñieåm phöông tieän giao thoâng. Khi treû ñeán lôùp coâ nieàm nôû ñoùn treû, troø chuyeän vôùi treû. Coâ hoûi treû : “Hoâm nay ai ñöa chaùu ñeán lôùp? Thöa coâ meï chaùu. Meï chaùu chôû baèng xe gì? (xe maùy, xe ñaïp, xe oâ toâ). Nhaø chaùu coù nhöõng xe gì? Coù bao nhieâu caùi xe? Chaùu coù bieát xe maùy, xe ñaïp coù maáy baùnh? Xe oâ toâ coù maáy baùnh? Xe maùy, xe ñaïp, xe oâ toâ laø phöông tieän giao thoâng gì? Töø ñoù treû tö duy suy nghó traû lôøi cho coâ ñöôïc chính xaùc : xe maùy, xe ñaïp coù 2 baùnh, xe oâ toâ coù 4 baùnh. Caû ba loaïi xe ñeàu laø phöông tieän giao thoâng ñöôøng boä. Khi traû treû coâ troø chuyeän vôùi phuï huynh, thoâng baùo cho phuï huynh noäi dung baøi daïy ngaøy mai, nhôø phuï huynh chuaån bò ñoà duøng, ñoà chôi hoaëc söu taàm tranh aûnh veà caùc phöông tieän giao thoâng ñeå chaùu mang tôùi lôùp. Ví duï : Chuû ñieåm gia ñình. Khi ñoùn treû, coâ ñaët caâu hoûi ñaøm thoaïi vôùi treû veà ñòa chæ gia ñình, soá nhaø, soá ñieän thoaïi, soá ngöôøi trong gia ñình, caùc hình thöùc sinh hoaït cuûa gia ñình ñeå treû suy nghó traû lôøi baèng ngoân ngöõ cuûa mình. Khi traû treû, toâi trao ñoåi vôùi phuï huynh veà tình hình hoïc taäp vui chôi cuõng nhö söùc khoeû cuûa chaùu, qua ñoù noùi roõ muïc ñích cuûa mình yeâu caàu phuï huynh veà nhaø chuaån bò cho chaùu moät taám hình cuûa gia ñình coù ñaày ñuû caùc thaønh vieân trong gia ñình (boá, meï vaø caùc con), hoaëc (oâng, baø, boá meï vaø caùc con). Söu taàm hình aûnh noùi veà caùc sinh hoaït cuûa gia ñình cho chaùu mang ñeán lôùp tröng baøy ôû goùc chôi. Nhôø phuï huynh may giuùp quaàn aùo, muõ, deùp cuûa buùp beâ hoaëc mua cho chaùu moät soá ñoà chôi naáu aên baèng nhöïa ñeå chaùu chôi ôû nhaø cuõng nhö ôû lôùp. Cuøng vôùi söï phuï giuùp cuûa phuï huynh, baûn thaân toâi luoân tìm toøi hoïc hoûi, saùng taïo nhieàu ñoà duøng, ñoà chôi ñeïp, haáp daãn, ñaûm baûo an toaøn cho treû ñeå tröng baøy trong caùc goùc chôi ñuû cho taát caû caùc chuû ñieåm. 15 Ví duï : chuû ñieåm theá giôùi thöïc vaät. Khi ñi daïo tham quan vöôøn tröôøng, coâ höôùng daãn treû ñeám soá caây vôùi ñuùng maøu saéc cuûa hoa. So saùnh (cao hôn thaáp hôn), (to hôn nhoû hôn) giöõa hai caây. Thoâng qua vieäc cho treû ñi daïo, ñi tham quan treû cuõng hoïc ñöôïc toaùn vaø cuûng coá kieán thöùc cuûa boä moân Toaùn. Ví duï nhö : khi tham quan hoà caù treû seõ cuûng coá kieán thöùc Toaùn veà hình daïng cuûa hoà caù laø hình troøn, veà treân döôùi (caù soáng ôû döôùi nöôùc, beøo soáng treân maët nöôùc). Khi tham quan vöôøn tröôøng, treû seõ cuûng coá pheùp ñeám soá löôïng caây ôû saân tröôøng, so saùnh caây cao hôn, caây thaáp hôn, caây to hôn, caây nhoû hôn. Khi cho treû chôi caàu tröôït, xích ñu treû seõ phaân loaïi ñeám xích ñu caàu tröôït moãi loaïi coù soá löôïng laø maáy. D. Hoïc Toaùn thoâng qua hoaït ñoäng goùc Hoaït ñoäng goùc cuõng laø moät hoaït ñoäng nhaèm giuùp treû cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ lónh hoäi ñöôïc treân tieát hoïc. Thoâng qua hoaït ñoäng goùc treû phaùt trieån moät caùch toaøn dieän, thoaõ maõn ñöôïc tính toø moø, ham hieåu bieát, phaùt trieån tö duy ngoân ngöõ, oùc saùng taïo nôi treû qua vieäc baét chöôùc ngöôøi lôùn thích laøm nhöõng vieäc ngöôøi lôùn laøm. Ví duï : khi chôi ôû goùc phaân vai (beù taäp laøm ngöôøi lôùn), treû töï saém vai, töï phaân vai chôi, töï phaân coâng vieäc laøm, töï thoaû thuaän chôi. Ñeå töø ñoù treû phaùt huy tö duy trí nhôù cuûa mình, cuûng coáâ laïi kieán thöùc Toaùn hoïc treû ñaõ ñöôïc lónh hoäi. Ví duï : ôû chuû ñieåm gia ñình: Treû töï saém vai caùc thaønh vieân trong gia ñình, töï phaân vai ai laø boá, ai laø meï, ai laø con, ai laø oâng, ai laø baø…vaø phaân coâng coâng vieäc cho töøng ngöôøi. Qua vieäc saém vai töøng thaønh vieân trong gia ñình treû seõ bieát ñöôïc gia ñình mình coù maáy ngöôøi. Qua troø chôi toå chöùc sinh nhaät cho beù 4 tuoåi, treû seõ bieát chuaån bò 4 ngoïn neán caém treân baùnh, 4 boâng hoa ñeå taëng baïn, treû seõ bieát môøi nhöõng baïn thaân ñeán döï sinh nhaät, treû bieát chuaån bò cho bao nhieâu baïn laø baáy nhieâu caùi ly ñeå baïn uoáng nöôùc… Qua troø chôi ôû goùc xaây döïng treû bieát duøng nhöõng khoái goã hình chöõ nhaät, hình vuoâng, hình tam giaùc, hình troøn, hình truï …ñeå xeáp ñöôïc nhöõng ngoâi nhaø cho beù, xeáp ñöôïc xe maùy cho boá meï, hoaëc xaây cho oâng baø moät boàn hoa, moät ao caù… Khi vui chôi, treû tham gia hoaït ñoäng heát mình vì : hoaït ñoäng vui chôi laø hoaït ñoäng chuû ñaïo cuûa treû. Khi chôi treû phaùt trieån caû veà taâm sinh lyù, treû lónh hoäi kieán thöùc baèng taát caû caùc giaùc quan, cuûng coáâ kieán thöùc saâu saéc hôn. Thoâng qua vieäc ghi nhaät kyù haøng ngaøy, baûn thaân toâi ñaõ ghi nhaän töøng hoaït ñoäng cuûa treû trong töøng tieát hoïc. Ghi cuï theå, chi tieát, chính xaùc keát 16 quaû treû ñaït ñöôïc cuûa moãi moân hoïc nhaát laø moân Toaùn. Töø ñaàu naêm ñeán cuoái naêm, keát quaû treû lónh hoäi tri thöùc ngaøy caøng cao hôn, ñoàng ñeàu hôn. II. Keát quaû vaø vieäc phoå bieán öùng duïng noäi dung vaøo thöïc tieãn: - Keát quaû: Thoâng qua caùc hình thöùc toå chöùc vaø phöông phaùp daïy hoïc tröôùc ñaây vaø hieän nay, toâi ñaõ aùp duïng thöïc teá vaøo ñoái töôïng hoïc sinh 4 tuoåi lôùp toâi chuû nhieäm. So saùnh keát quaû giöõa hai hình thöùc toå chöùc vaø hai phöông phaùp aùp duïng cuûa hai thôøi ñieåm khaùc nhau keát quaû ñaït treân treû ôû hình thöùc phöông phaùp tröôùc kia chæ ñaït 70%. Khi aùp duïng hình thöùc phöông phaùp loàng gheùp tích hôïp vaøo caùc moân hoïc, Keát quaû treân treû ñaõ ñaït ñöôïc 95-97%. Ñieàu ñoù chöùng toû coâ ñaõ bieát vaän duïng tình huoáng, loàng gheùp tích hôïp ñöôïc nhieàu moân hoïc nhö (aâm nhaïc, moâi tröôøng xung quanh, taïo hình) moät caùch loâgích, saùng taïo haáp daãn treû. Ñaõ taïo ñöôïc ñieàu kieän cho taát caû caùc chaùu theå hieän mình, phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình dieãn ñaït ñöôïc nhöõng suy nghó, hieåu bieát cuûa mình vaøo vieäc lónh hoäi kieán thöùc theo muïc ñíùch yeâu caàu cuûa tieát hoïc maø mình ñang thöïc hieän. Khi khaûo saùt cuoái naêm, vôùi hình thöùc toå chöùc loàng gheùp tích hôïp nhö hieän nay laáy chaùu laøm chính, chaùu ñoùng vai troø chuû ñoäng, chaùu tröïc tieáp tham gia hoaït ñoäng, coâ chæ laø ngöôøi chuaån bò saân chôi, ñoà duøng hoïc taäp vaø höôùng daãn, gôïi yù cho treû. Chính vì vaäy ñaõ phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc cuûa treû, taát caû treû ñeàu phaán khôûi, töï nguyeän haêng haùi tham gia hoaït ñoäng, tieáp thu baøi moät caùch thoaûi maùi, khoâng goø eùp. Treû ñöôïc tìm toøi khaùm phaù, treû ñöôïc haønh ñoäng ñeå thoaû maõn tính toø moø, ham hieåu bieát vaø tính baét chöôùc cuûa treû. Coù ñöôïc keát quaû nhö treân, baûn thaân phaûi thöïc söï coáâ gaéng, tìm toøi hoïc hoûi, maïnh daïn aùp duïng phöông phaùp loàng gheùp tích hôïp vaøo trong caùc moân hoïc vaø vaøo moân laøm quen vôùi Toaùn, toâi ruùt ra ñöôïc moät vaøi kinh nghieäm nhoû xin pheùp ñöôïc neâu ra cuøng chò em tham khaûo. - Baøi hoïc kinh nghieäm Coâ phaûi laø ngöôøi thaät söï yeâu ngheà meán treû, coù trình ñoä naêng löïc chuyeân moân vöõng vaøng, chòu khoù tìm toøi hoïc hoûi, saùng taïo trong vieäc laøm ñoà duøng ñoà chôi phuïc vuï cho taát caû caùc chuû ñieåm. Laøm ñoà duøng ñoà chôi phaûi ñeïp, haáp daãn treû, phuø hôïp vôùi töøng tieát hoïc, töøng chuû ñieåm vaø ñaûm baûo an toaøn cho treû. Coâ phaûi nghieân cöùu kyõ keá hoaïch, muïc ñích yeâu caàu chính cuûa töøng tieát hoïc, töøng boä moân, töøng chuû ñieåm ñeå chuaån bò ñoà duøng ñoà chôi, toå chöùc saân chôi cho phuø hôïp. Bieát söu taàm, caûi bieân caùc troø chôi treân truyeàn hình, trong daân gian, taïo cho treû moät saân chôi phuø hôïp vôùi löùa tuoåi. 17 Bieát taän duïng cô hoäi tình huoáng ñeå daïy treû hoïc. Naém vöõng taâm sinh lyù löùa tuoåi ñeå khích leä taïo ñieàu kieän cho taát caû treû tham gia hoaït ñoäng. Coù caùc hình thöùc trao ñoåi thoâng tin vôùi phuï huynh ñeå phuï huynh chuaån bò phöông tieän vaø ñoà duøng cho treû ôû lôùp cuõng nhö ôû nhaø. Bieát loàng gheùp tích hôïp moät caùch thích hôïp caùc moân hoïc vaø boä moân laøm quen vôùi Toaùn vaø trong taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa treû trong ngaøy. Moãi giaùo vieân phaûi coù moät quyeån nhaät kyù rieâng theo doõi, ghi cheùp thaät ñaày ñuû taát caû nhöõng hoaït ñoäng cuûa treû, keát quaû ñaït ñöôïc treân treû ñoái vôùi caùc tieát hoïc treân lôùp nhaát laø moân Toaùn. Ngoaøi nhöõng phaåm chaát, naêng löïc, trình ñoä chuyeân moân cuûa baûn thaân, moät kinh nghieäm heát söùc quan troïng, kinh nghieäm quyù baùu nhaát laø ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cuûa ban giaùm hieäu nhaø tröôøng ñaõ giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa mình, taïo ñieàu kieän cho toâi daïy kieán taäp vaø goùp yù cho toâi thöôøng xuyeân. Ban giaùm hieäu ñaõ boá trí cho toâi ñöôïc döï giôø cuûa caùc ñoàng nghieäp trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng ñeå boå sung kieán thöùc cho baûn thaân. Beân caïnh ñoù laø söï ñoäng vieân, khích leä, ñoùng goùp chaân tình cuûa chò em ñoàng nghieäp, toâi ñaõ hoaøn thaønh toát nhieäm vuï cuûa mình. Treân ñaây laø moât soá keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc vaø moät vaøi kinh nghieäm cuûa baûn thaân toâi ñaõ laøm ñöôïc trong thôøi gian qua, maëc duø laø raát nhoû nhöng toâi khoâng theå dieãn ñaït heát nhöõng vieäc mình ñaõ laøm. Toâi maïnh daïn neâu ra ñaây kính göûi caùc ñoàng chí laõnh ñaïo ngaønh cuøng toaøn theå chò em ñoàng nghieäp tham khaûo goùp yù boå sung cho toâi ñeå toâi coù theâm kinh nghieäm vaø phöông phaùp môùi thöïc hieän toát hôn nhieäm vuï cuûa mình daïy moân hoïc laøm quen vôùi Toaùn chöông trình ñoåi môùi hình thöùc toå chöùc giaùo duïc ñaït keát quaû toát hôn. 18
- Xem thêm -