Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm về các trò chơi ngôn ngữ giúp kiểm tra,củng cố từ vựng, ngữ pháp tiếng anh

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Së Gi¸o dôc ®µo t¹o Hµ TÜnh Phßng Gi¸o Dôc ®µo t¹o Thµnh Phè Hµ TÜnh s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Mét sè kinh nghiÖm vÒ c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ gióp kiÓm tra,cñng cè tõ vùng, ng÷ ph¸p Hå ThÞ Nha Trang Hä vµ tªn: §¬n vÞ: Trêng THCS ®¹i nµi i- c¬ së lý luËn: phÇn a: ®Æt vÊn ®Ò Trong thÒ kØ 21 víi xu thÕ héi nhËp cïng víi chÝnh s¸ch më cöa th× tiÕng anh lµ mét thø tiÕng níc ngoµi ®·, ®ang vµ sÏ ®îc nhiÒu ngêi ViÖt Nam häc do nhu cÇu giao tiÕp , häc tËp vµ nghiªn cøu. HiÖn nay viÖc häc tiÕng anh ®îc phæ biÕn réng r·i kh¾p n¬i. Nhng lµm thÕ nµo ®Ó häc tèt tiÕng anh. VÒ c¬ b¶n môc tiªu d¹y häc ngo¹i ng÷ nãi chung vµ m«n tiÕng anh nãi riªng cã sù thay ®æi. Ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa trung häc c¬ së víi môc ®Ých lµ gióp häc sinh n¾m ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tiÕng anh thùc hµnh hiÖn ®¹i, cã kû n¨ng sö dông tiÕng anh nh mét c«ng cô giao tiÕp , ®ång thêi h×nh thµnh c¸c kü n¨ng vµ ph¸t triÓn t duy. Trong qu¸ tr×nh häc ngo¹i ng÷ th× tõ vùng lµ phÇn quan träng nhÊt- nã lµ nh÷ng viªn g¹ch x©y nªn ng«i nhµ cña ng«n ng÷. Lµm thÕ nµo ®Ó nhí vµ sö dông tõ tiÕng anh mµ m×nh ®· häc ®îc lu«n lµ c©u hái thêng xuÊt hiÖn ®èi víi ngêi häc, vµ lµ mét sù lao ®éng mÖt nhäc cña ngêi häc. ¥ cÊp THCS tõ líp 6-7 häc sinh ®· ph¶i n¾m b¾t vµ sö dông mét khèi lîng tõ vùng kh¸ lín.§Ó gióp hs cã thÓ nhí vµ sö dông tõ vùng tèt c¸c gi¸o viªn ®· ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kiÓm tra nh: Rubout and remember , ordering, matching, jumbled words, wordsquare, gapfill, subsituation, what and where, .... C¸c lo¹i h×nh kiÓm tra kh¸ phæ biÕn, phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ . Song lµm thÕ nµo ®Ó hs cã thÓ tham gia ®îc nhiÒu h¬n, tr¸nh sù lÆp l¹i nhµm ch¸n, ngêi gi¸o viªn ph¶i thay ®æi c¸ch kiÓm tra thêng xuyªn t¹o cho hs cã høng thó h¬n trong giê häc c¸c em võa cã thÓ ch¬i , võa cã thÓ kh¾c s©u nh÷ng tõ vùng vµ cÊu tróc mµ c¸c em võa häc. ChÝnh v× nh÷ng lÝ do trªn mµ t«i ®· t×m tßi häc hái vµ thùc hµnh c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ nh»m gióp hs c¶m thÊy tho¶i m¸i , tù tin h¬n trong giê häc. §Æc biÖt c¶ ba ®èi tîng ®Òu cã thÓ tham gia mét c¸ch hµo høng II- C¬ sì thùc tiÔn : Mong muèn th× qu¸ lín nhng do kiÕn thøc, ph¬ng ph¸p còng nh kinh nghiÖm cßn nhiÒu h¹n chÕ còng nh viÖc thùc hiÖn cßn qu¸ Ýt (giíi h¹n ë líp 6-7), ch¾c ch¾n bµi nghiªn cøu nµy cßn cã nhiÒu sai sãt cÇn ®îc bæ cøu .Néi dung cña ®Ò tµi chØ ®Ò cËp ®Õn c¸c bíc thùc hiÖn cña mçi trß ch¬i vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc . V× vËy , t«i lu«n mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó bµi nghiªn cøu nµy ®Çy ®ñ vµ hoµn chØnh h¬n. ii- ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: 1- Nghiªn cøu tµi liÖu 2- T×m hiÓu thùc tÕ 3- Tham kh¶o ý kiÕn ®ång nghiÖp 4- Thèng kª ®¸nh gi¸ phÇn b: néi dung i- ý nghÜa cña c¸c trß ch¬i ng«n ng÷: tÊt c¶ c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ ®Òu cã mét môc ®Ých híng tíi , trß ch¬i ng«n ng÷ gióp ngêi häc cã thÓ tham gia ho¹t ®éng cïng víi ngêi kh¸c vµ cïng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ m×nh ®a ra, më réng ng«n ng÷ vµ rÌn luyÖn kØ n¨ng nghe nãi. Trong giê häc gi¸o viªn ®a ra c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ , häc sinh sÏ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó th¶o luËn, nªu ra chÝnh kiÕn cña m×nh khuyÕn khÝch ®éng viªn ®îc nh÷ng em yÕu , kÐm. Trong phÇn nµy gi¸o viªn ¸p dông ph¬ng ph¸p "Delayed correction" nªn häc sinh kh«ng tá ra lóng tóng khi m¾c lçi. Kh«ng khÝ líp häc s«i næi h¬n, vèn tõ vùng kh«ng nh÷ng ®îc cñng cè mµ cßn ®îc më réng ra rÊt nhiÒu khi c¸c em thùc hµnh. ii- C¸C TRß CH¥I NG¤N NG÷: 1- What I already know about English Language: a- Titles of English films or American films and books b- explanations(in Vietnamese or English) c- Translate (into Vietnamese) 2 *C¸c bíc: - Gi¸o viªn yªu cÇu hs kÓ mét sã tªn fim cã tªn b»ng tiÕng anh mµ c¸c em ®· xem trong tuÇn hoÆc trong th¸ng, tªn c¸c nhãm nh¹c mµ c¸c em biÕt. - Sau ®ã c¸c em dÞch ra tiÕng anh lo¹i tiÕng viÖt (tïy theo tr×nh ®é cña hs) - Sau ®ã c¸c em cã thÓ nãi nhËn xÐt cña m×nh theo mÉu c©u vµ vèn tõ mµ c¸c em ®· häc(vd: like , think, boring, interesting, ...) Example : I think , I like it 2- This is .....(BigBen) Language: - Talk about , introducing wellknown buildings, school,cities... - gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu hs vÏ nh÷ng ng«i nhµ, thµnh phè, trêng häc , häc thu thËp tranh ¶nh, bøc ¶nh... - Hs tù giíi thiÖu vÒ tßa nhµ, trêng häc mµ em cã. - C¸c b¹n kh¸c cã thÓ ®Æt c©u hái: Where is this? /the building? Who are they?... T¬ng tù nh vËy trß ch¬i nµy hs cã thÓ «n l¹i nhiÒu c©u vµ víi tõ vùng , c©u hái (What, Where, Who) 3- My numbers: Language: -How to say age,weight, height, measurement, sizes, telephone number, house number, date of birth. - Gi¸o viªn yªu cÇu hs viÕt , liÖt kª tªn tuæi, chiÒu cao, c©n nÆng, cë giµy dÐp, sè nhµ, ngµy sinh theo cét Order Number 1. Age 2. Height 3. Weight 4. Shoe size 5. Tel number 6. House number 7. Clothes size 8. Date of birth - Dùa vµo b¶ng liÖt kª hs hái lÉn nhau ®Ó t×m ngêi cã sè trïng víi m×nh vÒ c¸c môc ®· liÖt kª. - Trong trß ch¬i nµy hs cã thÓ «n tËp ®îc sè ®Õm 4- My inventory: Language: - Sè ®Õm tªn c¸c ®å vËt c¸ nh©n sè nhiÒu - I own (number,name of articles) - Plural nouns Gi¸o viªn yªu cÇu hs liÖt kª nh÷ng g× m×nh cã vµ cã bao nhiªu: ®å dïng c¸ nh©n(books, pens...) quÇn ¸o ,giµy dÐp, ®å ch¬i gi¶i trÝ ( cameras, cassettes...) Hs b¾t ®Çu ®o¸n tõ b»ng "I have....../I own....) Sau ®ã cã thÓ nãi chuyÖn víi b¹n theo mÉu c©u ®Ó nhí l¹i nh÷ng danh tõ ®· häc 5- Talking about time Language: - Talking about the time, adjectives Gi¸o viªn yªu cÇu hs vÏ mÆt ®ång hå vµo giÊy Gi¸o viªn yªu cÇu c¶ líp cïng liÖt kª nh÷ng tÝnh tõ tiÕng anh c¸c em biÕt Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng mÉu c©u : At............o'clock I feel................ vµ yªu cÇu hs hoµn thµnh c©u theo ý cña m×nh. VÝ dô: At ten o'clock I feel hungry - Hs ®Æt c©u vµ viÕt c©u cña m×nh vµo giÊy, sau ®ã cã thÓ lùa chän mÊy c¸ch sau: 3 C¸ch 1: Gäi hs nµo hoµn thµnh xong c©u cña m×nh sím nhÊt ®äc to cho c¶ líp biÕt.Sau ®ã c¸c hs kh¸c lÇn lît ®äc c©u cña m×nh theo thø tù giê cña mét ngµy, tÝnh tõ thêi ®iÓm cña c©u thø nhÊt. VÝ dô: C©u thø nhÊt lµ :at ten o'clock I feel hungry, th× hs nµo ®Æt c©u cã sè giê lµ 1 giê sÏ ®äc tiÕp c©u cña m×nh, vµ lÇn lît ®Õn 9 giê ®Ó cã trän vÑn mét ngµy. C¸ch 2: Yªu cÇu hs hái lÉn nhau ®Ó t×m xem ai c¶m thÊy kh¸c víi m×nh vµo cïng giê trong ngµy C¸ch 3: Yªu cÇu hs lµm viÖc theo nhãm vµ tù s¾p xÕp theo mét trËt tù l«gic c¸c giê trong ngµy. VÝ dô: happy-hungry - sleepy... C¸ch 4:Hs hái lÉn nhau trong mét ph¹m vi thêi gian cè ®Þnh (5-10 phót)sau ®ã so s¸nh xem ai cã nhiÒu c©u tr¶ lêi cña b¹n m×nh nhÊt. - Bµi tËp nµy cã biÕn thÓ:Thay b»ng nãi vÒ giê trong ngµy, hs cã thÓ nãi c¶m nghÜ cña m×nh trong tõng th¸ng cña n¨m, vÝ dô:In(month)I feel sad/happy/cold/hot/excited/... and I go to the dancing/meet friends/stay indoors/ go to the seaside/ watch TV/... 6- C¸c trß ch¬i bµi tËp vÒ mµu s¾c 1- What color: Gi¸o viªn chuÈn bÞ s½n mét sè tõ g¾n víi mµu s¾c VÝ dô: stop------------->red go-------------->green sky--------------->blue leaves--------------->green - Gi¸o viªn ®äc nh÷ng tõ ®· chuÈn bÞ, hs nghe vµ viÕt c¸c tõ chØ mÇu s¾c t¬ng øng víi nh÷ng tõ ®ã. 2- All about me Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng hoÆc gîi ý khai th¸c ë hs mét sè tõ liªn quan ®Õn b¶n th©n nh: eyes, hair, skin, shoes, shirt, schoolbag, pen, etc...Hs sÏ miªu t¶ mµu s¾c cña c¸c ®Æc ®iÓm ®ã , sö dông mÉu c©u."My(hair) is (black)". 7- What you can do in English Language: - can -ability - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh viÕt ra giÊy nh÷ng g× c¸c em cã thÓ lµm ®îc b»ng tiÕng anh b¾t ®Çu b»ng c©u "I can ... vÝ dô : I can count to 100; I can spell my name ;I can tell the time; I can sing ... - Sau ®ã häc sinh trao ®æi theo cÆp hoÆc nhãm vÒ nh÷ng ®iÒu m×nh lµm ®îc b»ng tiÕng anh ,so s¸nh xem nh÷ng g× b¹n còng lµm ®îc , nh÷ng g× b¹n lµm ®îc mµ m×nh kh«ng lµm ®îc - gi¸o viªn cã thÓ hái vµ ®Ò nghÞ c¸c em thùc hiÖn ngay nh÷ng ®iÒu m×nh võa tuyªn bè - bµi tËp nµy cã thÓ lÆp l¹i sau mét thêi gian ®Ó c¸c em bæ sung thªm nh÷ng g× míi lµm ®îc ; cã thÓ sö dông c¶ cÊu tróc ë th× qu¸ khø , vÝ dô : Last month I couldn't tell the colors in English ,now I can 8/Sentence starters Language: -consolidating leant laguage-tense - gi¸o viªn viÕt mét tõ hay côm tõ khëi ®Çu c©u nh : this weekend... Our class... - sau ®ã yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh c©u - tiÕp theo yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp vÒ nhµ : tù nghØ ra tõ khëi ®Çu råi hoµn thµnh c©u sau c¸c sù viÖc thËt cã liªn quan ®Õn m×nh , buæi sau ®Õn líp b¸o c¸o l¹i - cã thÓ ®a d¹ng hãa bµi tËp b»ng c¸ch cho häc sinh nãi vÒ c¸c sù kiÖn hoÆc c«ng viÖc ë c¸c thêi kh¸c nhau , tïy theo tr×nh ®é líp häc .§©y còng 4 lµ mét h×nh thøc luyÖn tËp vÒ th× (tenses)trong tiÕng anh rÊt tèt , v× häc sinh ph¶i sö dông th× sao cho hîp c©u khëi ®Çu cã s¼n 9/What there is in my bag to day Language : -there is ; there are ; have you (got)? -vocabulary - mét häc sinh cã mét cÆp s¸ch , ®ã c¸c b¹n trong líp hoÆc trong nhãm cña m×nh xem trong ®ã cã g× .C¸c em kh¸c ®o¸n .Trß ch¬i sÏ diÔn ra nh sau: häc sinh A:what's in my bad today ? what have I got in my bad today ? c¸c häc sinh kh¸c ®o¸n *vÝ dô : there's a mirror/a handkerchief/money/some sweets/a toy/ aphotograph, etc... häc sinh A sÏ kh¼ng ®Þnh ®óng hay sai b»ng c¸ch nãi :yes,there's a... hoÆc no,there isn't a ........ vµ gi¬ ra c¸c b¹n xem . sau ®ã häc sinh cã thÓ hái tiÕp c¸c b¹n mét sè c©u hái vÒ vËt ®ã : what colour is it ? is it a big ......or small....? do you like? ete häc sinh còng cã thÓ chuÈn bÞ mét sè tranh hoÆc m« h×nh ®å ch¬i cña mét sè vËt ®Ó trß ch¬i thªm thó vÞ *vÝ dô :häc sinh cã cã thÓ nãi: there's a yellow car / a bottle/a flowerpot... there's ahouse /a tree/ a man with a stick/ ete... 10/Where am I / are we/is he/ ?ete language : yes -no questions -vocabulary-location mét häc sinh tù tëng tîng , x¸c ®Þnh m×nh ®ang ë mét n¬i nµo ®ã .ViÕt ra giÊy hoÆc nãi cho thÇy gi¸o biÕt . C¸c häc sinh kh¸c sÏ ®o¸n b»ng c¸ch hái häc sinh ®ã nh÷ng c©u hái cã hoÆc kh«ng (yes- no questions) §Ó cho viÖc ®o¸n kh«ng khã qu¸ , gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu häc sinh th¶o luËn tríc víi nhau ph¹m vi n¬i häc sinh cã thÓ cã mÆt . vÝ dô you have to be somewhere in the school you have to be some where in the town you have to be some where in the picture ( nÕu cã mét b¶n ®å cña mét thµnh phè nµo ®ã ) nÕu häc sinh cßn bì ngì víi c¸ch tiÕn hµnh trß ch¬i , thÇy gi¸o cã thÓ lµ ngêi ®è , tr¶ lêi c¸c c©u hái cña häc sinh , ®Ó lµm mÈu tríc .Sau ®ã sÏ chän mét häc sinh kh¸c ®è c¸c b¹n c¸c c©u hái cã thÓ nh sau : -Are you on a bus going to ...?(no, I'm not on a bus ) -Are you in the school canteen ?(no,I'm not in the school canteen ) -Are you asleep in front of your desk ?(no, I 'm not asleep in front of my desk ) 11/ Coffee-pot language : - brush up vocabulary ®©y lµ mét trß ch¬i luyÖn tõ vùng phæ biÕn cïng dùa trªn nguyªn t¾c ®o¸n tõ qua hái c¸c c©u hái , mét häc sinh nghØ ®Õn mét vËt nµo ®ã ,c¸c häc sinh kh¸c hái c¸c c©u hái , kh«ng chØ h¹n chÕ ë c©u hái cã kh«ng (yes-no questions) mµ cã thÓ hái c¸c c©u há kh¸c , vÝ dô: -Where do you keep your( coffee-pot) ? -Is your (coffee-pot) big? -What is your (coffee pot) made of ? -What colour is your (coffee pot) ? 5 - Can we cat your (coffee-pot)? - Can we see your (coffee -pot) in this room ? - Do you wear your (coffee -pot) ?ete - VËt mµ häc sinh nghØ ®Õn ( the coffe-pot)cã thÓ lµ bÊt cø vËt g× , cÆp giÊy , bót dµy dÐp, mò ¸o, xe ®¹p cña mét ai ®ã , thËm chÝ cã thÓ lµ mÆt tr¨ng , tßa nhµ cã tiÕng , c¸c n¬i c«ng céng (vÝ dô :post office...)..vv 12/Uncle Fred's suitcase Language vocabulary-memorizing game - líp chia thµnh nhãm ngåi theo mét vßng cè ®Þnh -gi¸o viªn giíi thiÖu trß ch¬i We are going to pack uncle fred's suitcase mét häc sinh trong nhãm sÏ b¾t ®Çu b»ng mét c©u : I packed uncle fred's suitcase with ( nªu tªn mét vËt nµo ®ã , vÝ dô "I packed uncle fred'd suitcase with sports shoes ". ngêi ngåi kÕ tiÕp sau sÏ nh¾c l¹i c©u cña ngêi tríc m×nh vµ thªm mét vËt n÷a (vÝ du ".."and a toothpaste ) nh÷ng vËt ®· nªu råi kh«ng ®îc sö dông l¹i n÷a . Cø nh thÕ cho ®Õn ngêi cuèi cïng cña vßng trßn . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn , c¸c thµnh viªn cña nhãm cã thÓ ®îc phÐp nh¾c b¹n m×nh nh÷ng tõ ®· ®ùoc ®Ò cËp ë c©u mµ b¹n m×nh quªn - sau khi ngêi cuèi cïng kÕt thóc c©u , gi¸o viªn sÎ yªu cÇu c¶ nhãm ®øng dËy vµ cïng ®ång thanh nãi c¶ c©u cña nhãm "I packed uncle fred'ssuitcase with ...............................................................................ete..) -®Ó thay ®æi gi¸o viªn cã thÓ sö dông cïng nguyªn t¾c cña trß ch¬i nµy ®Ó t¹o ra nh÷ng trß ch¬i t¬ng tù , thay néi dung '®ãng gãi va ly cho chó fred''( I packed uncle fred's suitcase..)b»ng mét néi dung kh¸c ' vÝ dô : ' I am here to .......' vµ ®iÒn vµo ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng nh 'have fun ' ' learn'',''listen to ',' dance''...ete - gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu häc sinh thay nhau ®æi vÞ trÝ cña m×nh vµ b¾t th¨m xem ai sÏ ngêi b¾t ®Çu c©u 13/ §è ch÷ (pattern puzzle) ngoµi nhiÒu b¶ng ®è ch÷ th«ng thêng , cã thÓ ¸p dông ®å ch¬i mÉu theo b¶ngsau : ( mÉu 5 h×nh trßn lµ cè ®Þnh, c¸c ch÷ trong vßng trßn lµm vÝ dô , ngêi ra bµi ®è cã thÓ thay ®æi theo yªu cÇu cña m×nh ) c¸c nhãm sÏ thi viÕt nh÷ng tõ cã mét sè hoÆc tÊt c¶ nh÷ng ch÷ cã trong h×nh víi ®iÒu kiÖn nhÊt thiÕt ph¶i cã ch÷ trong vßng trßn gi÷a ( ë vÝ dô nµy lµ ch÷ A) trong tõ mçi ch÷ chØ xuÊt hiÖn mét lÇn trong mçi tõ Gi¸o viªn sÏ quy ®Þnh thêi gian /chñ ®Ò cho trß ch¬i . Nhãm nµo viÕt ®îc nhiÒu tõ nhÊt sÏ lµ ngêi th¾ng cuéc 14/''ViÕt c©u tiÕp søc ''(sentence relay) - trß ch¬i nµy dùa theo nguyªn t¾c ch¹y tiÕp søc trong thÓ thao . Líp chia thµnh c¸c ®éi .gi¸o viªn lµm träng tµi , b¾t ®Çu ra hiÖu cho c¸c ®éi cïng mét lóc lÇn lît ch¹y lªn b¶ng , viÕt mét tõ sau ®ã ch¹y vÒ , giao phÊn cho b¹n tiÕp theo lªn b¶ng viÕt tiÕp tõ tiÕp theo sao cho tõ cña ngêi viÕt cuèi cïng sÎ lµm thµnh mét c©u hoµn chØnh cã nghÜa . C¸c tõ sai chÝnh t¶ , sai ng÷ ph¸p hoÆc kh«ng ®äc ®îc sÏ bÞ xãa ngay vµ kh«ng ®îc tÝnh . C¸c thµnh viªn cña ®éi cã thÓ ®îc viÕt chªm vµo tríc hoÆc sau nh÷ng g× ®· ®îc viÕt lªn b¶ng , t¬ng tù nh vËy , trß ch¬i cã thÓ ¸p dông cho viÖc khi viÕt c¶ ®o¹n v¨n hoÆc c©u chuyÖn hoµn chØnh . Lóc nµy mçi thµnh viªn sÎ vÕt mét c©u thay cho mét tõ , sao c¸c c©u nèi tiÕp nhau cã nghÜa , t¹o thµnh 6 mét c©u chuyÖn hay . Gi¸o viªn cã thÓ dùa theo hoµn c¶nh cña líp ®Ó ra c¸c quy ®Þnh chi tiÕt cho néi dung bµi viÕt . Trong trêng hîp bµi viÕt qu¸ dµi kh«ng thuËn lîi cho viÖc viÕt lªn b¶ng , cã thÓ c¸ch viÕt lªn trªn mét tê giÊy truyÒn qua nhau trong nhãm . Sau ®ã mçi nhãm sÎ trao bµi viÕt cña m×nh lªn cho c¶ líp cïng xem vµ chÊm ®iÓm . 15/ Now you know ®©y lµ trß ch¬i dïng cho ®èi tîng t¬ng ®èi kh¸ , luyÖn nãi tù do hoÆc t×m hiÓu lµm quen , biÕt tr×nh ®é häc sinh . ®Çu tiªn c« gi¸o giíi thiÖu trß ch¬i : I'm going to tell you something about myself .Look Gi¸o viªn lÊy ra mét sè vËt ®· chuÈn bÞ s½n vµ nãi: This is a photograph of my husband , so now you know that I'm married . And this is my motorbike key . you know that I come to school by motorbike and what is this ? -It a small book .So you know what I like ? (häc sinh ®o¸n ) ..v.vv Cø nh thÕ c¸c gi¸o viªn sÏ ®a ra mét sè vËt lµm gîi ý cho häc sinh ®o¸n ®Ó hiÓu biÕt vÒ gi¸o viªn nh : gia ®×nh , b¹n bÌ , së thÝch , c«ng viÖc , c¸c sù kiÖn hoÆc ho¹t ®éng ®· xÈy ra trong tuÇn , trong th¸ng , n¨m ngo¸i , thêi niªn thiÕu ..vv Häc sinh cã thÓ hái thªm c¸c c©u hái chi tiÕt h¬n cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò t×m hiÓu ra nh : - How long does it take you to go to school by motorbike? - How often do you go to the cinema? - What film did you see?D id you enjoy it ? ete ... Sau ®ã lÇn lît häc sinh lµm t¬ng tù nh gi¸o viªn , giíi thiÖu vÒ m×nh b»ng mét sè vËt ®· mang theo hoÆc cã chuÈn bÞ s½n ,cø nh vËy häc sinh sÏ trao ®æi , hái hiÓu thªm ®îc vÒ c¸c b¹n cña m×nh c¸c trß ch¬i ngo¹i khãa 16 / Have you seen my sheep ? Líp ®øng thµnh mét vßng trßn , mét häc sinh ®øng ngoµi vßng trßn dîc gäi lµ ''IT'' . häc sinh nµy ®i vßng quanh vßng trßn, vç vµo vai mét b¹n bÊt kú hái . "Have you seen my sheep ?"( hoÆc dog, cat , goat , Teddy bear ,...vv?) ngêi ®îc hái sÎ ®¸p l¹i b»ng c©u nh÷ng c©u hái : - what is it wearing? or -how is it dressed ? '' IT '' lóc ®ã bÊt kú t¶ mét b¹n trong vßng , vÝ dô : - it is wearing a green pullover, brown sandals ngay ngêi ®îc t¶ nhËn ra ®îc r»ng m×nh lµ ngêi ®îc ¸m chØ ch¹y quanh bªn ngoµi vßng ®Ó trèn khái IT nÕu IT b¾t ®îc tríc khi b¹n ®ã ch¹y hÕt vßng ®Ó vÒ vÞ trÝ cña m×nh th× b¹n ®ã sÎ tiÕp tôc lµm IT 17/ Who am I ? trß ch¬i nµy phï hîp víi giai ®o¹n ®Çu cña líp häc , khi c¸c häc sinh b¾t ®Çu lµm quen nhau qua nãi chuyÖn b»ng tiÕng ANH Gi¸o viªn sÏ tïy thuéc vµo ®èi tîng häc sinh ®Ó chän ra nh÷ng nh©n vËt næi tiÕng quen thuéc , kh«ng khã ®o¸n víi líp ' vÝ dô : c¸c diÔn viªn , ca sü , c¸c nh©n vËt lÞch sö , c¸c nh©n vËt trong truyÖn thiÕu nhi , truyÖn d©n gian ..vv tªn cña c¸c nh©n vËt nµy sÏ ®îc ghi ra c¸c mÈu giÊy gi¸o viªn vµ ban'' tæ chøc''sÏ bÝ mËt d¸n nh÷ng mÈu giÊy ®ã vµo lng cña c¸c b¹n tham gia , sau ®ã mäi ngêi sÏ ®i l¹i xem nh©n vËt m×nh ®îc d¸n tªn lµ g× ' vÝ dô - am I a man ? 7 -Am I a still alive today ? -Am I a pop star ? -Do I live here in viet nam ? -Was I a king ? -Am I a character in a story?.vv sau khi mçi ngêi ®· ®o¸n tªn cña m×nh ë lng ®îc mét thêi gian sÏ ®îc phÐp quay giÊy d¸n tªn cña m×nh vÒ ®»ng tríc ngùc ¸o 18/ Wolves and Lamps ( chã sãi vµ ®µn cõu ) - trß ch¬i nµy phï hîp víi c¸c giê ngo¹i khãa h¬n v× rÊt vui vµ g©y nhiÒu tiÕng ån Líp chia thµnh c¸c nhãm . ngåi c¹nh c¸c côm vßng trßn . c¸c nhãm thay nhau cö ®¹i diÖn cña m×nh ®ãng gi¶ lµm'' chã sãi '' sang '' däa '' c¸c nhãm kh¸c mçi mét ''chã sãi'' ®Õn ''®µn cõu''( c¸c nhãm ) sÎ gi¶ bé sî h·i . nÕu kh«ng ai tr¶ lêi ®îc c©u hái cña sãi sÎ bÞ ®a ra mét bªn lµm tï binh . sau mét thêi gian'' ngêi ch¨n cõu'' ( gi¸o viªn) sÏ ''®uæi'' ''®µn sãi''®i vµ lÊy ''tï binh ''trë l¹i ®µn cõu ( vÒ nhãm cña m×nh ) . nhãm nµo b¾t ®îc nhiÒu ''tï binh '' nhÊt sÏ th¾ng cuéc Néi dung c©u hái cña sãi cã thÓ ®a d¹ng : - §è ®¸nh vÇn tõ . - §è tõ - §è tõ c¸c c©u hái vÒ cÊu tróc , - §è c¸c c©u hái vÒ kiÕn thøc chung C/ KÕt luËn Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, dù giê th¨m líp häc hái kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp t«i thÊy r»ng kÕt qu¶ kh¶o s¸t bµi tËp tõ vùng ®¹t ®îc kh¸ kh¶ quan , b¶ng thèng kª díi ®©y sÏ chøng minh cho ®iÒu ®ã tæng sè häc sinh ®¹t tõ lo¹i kh¸ trë lªn Tríc khi ¸p 7A 7B 7C dông SKKN 55% 50% 60% Sau khi thùc 90% 80% 84% hiÖn T«i nhËn thÊy ®a c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ vµo phÇn kiÓm tra tõ vùng hoÆc cÊu tróc ®Òu phï hîp , ®Æc biÖt lµ c¸c bµi «n tËp cña líp 6 vµ 7 gi¸o viªn cã thÓ sö dông c¸c trß ch¬i phï hîp cho yªu cÇu cña bµi d¹y tÊt nhiªn muèn trß ch¬i ®¹t hiÖu qu¶ th× c¶ thÇy vµ trß ®Òu cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o tríc khi lªn líp ®ã lµ bíc quan träng. Khi häc sinh thùc hµnh gi¸o viªn ph¶i bao qu¸t líp tèt , ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸c em tham gia trß ch¬i b»ng c¸ch chia tæ , hoÆc nhãm ®Ó c¸c em cã ý thøc thi ®ua - Gi¸o viªn cÇn ®¸nh gi¸ cho ®iÓm ®Ó sau giê häc - PhÇn chi dÉn cña gi¸o viªn ph¶i râ rµng , ng¾n gän , kiÓm tra chØ dÈn tríc khi thùc hiÖn - NÕu trß ch¬i khã gi¸o viªn cÇn lµm mÉu - Muèn thùc hiÖn tèt trß ch¬i , th¸i ®é cña gi¸o viªn rÊt cÇn thiÕt cÇn ph¶i vui vÎ , gÇn gòi víi c¸c em t¹o kh«ng khÝ hßa ®ång trong líp ®Ó c¸c em c¶m thÊy tù tin h¬n Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y cña b¶n th©n , cña ®ång nghiÖp t«i rót ra ®îc mét sè trß ch¬i ng«n ng÷ mµ c¸c s¸ch tham kh¶o ®· nªu ra cã thÓ vËn dông tèt cho ch¬ng tr×nh d¹y häc m«n tiÕng ANH cña bËc THCS nhÊt lµ c¸c líp 6 vµ 7. Bµi viÕt cña t«i cha thËt ®Çy ®ñ , t«i sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu phÇn bµi tËp tõ vùng cho häc sinh líp 6-7 RÊt mong sù lu ý vµ bæ sung cña tÊt c¶ c¸c ®ång nghiÖp / 8 tµi liÖu nghiªn cøu 1- Guidelines June 1984 David Crable 2- Language teaching issues in Mutilingual environment in South East Asia 3- Teacing methodolagy - Nguyen Hanh Dung 4- Documents of ELTTP methodology course skills 5- C¸c lo¹i s¸ch bµi tËp anh 6-7 6- Hutchinson J (1994) hotlineseries, OXFORD :OUP 7- Broughton Get all- teaching English as a foreign language 8- English online 9
- Xem thêm -