Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm ứng dụng cntt trong trường mầm non ở trường mầm non hoa hồng- huyện thanh sơn

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Đất nước Việt Nam ta đang hòa nhập và phát triển cùng với thế giới một nền kinh tế tri thức và một X· hội thông tin đầy khó khó khăn và thách thức. Chính vì thế việc đào tạo nguồn nhân lực về CNTT là rất quan trọng và cấp thiết. Trong quyết định số 81/2001/QD- TTg, thủ tướng chính phủ đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho ngành giáo dục là đào tạo nguồn nh©n lực CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo. Năm học 2008-2009, Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai cuộc vận động “Năm học ứng dụng CNTT trong giảng dạy” ở tất cả các cấp trường từ đại học, cao đẳng cho đến THPT, THCS,TH và cả bậc học mầm non. Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, ngành giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Hiện nay các trường mầm non có điều kiện đầu tư và trang bị Tivi, đầu Video, xây dựng phòng đa năng với hệ thống máy tính và máy chiếu, nối mạng internet. Một số trường còn trang bị thêm máy quay phim, chụp ảnh,…tạo điều kiện cho giáo viên mầm non có thể ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Qua đó người giáo viên mầm non không những phát huy được tối đa khả năng làm việc của mình mà còn trở thành một người giáo viên năng động, sáng tạo và hiện đại, phù hợp với sự phát triển của người giáo viên nhân dân trong thời đại CNTT. Công nghệ thông tin phát triển đã mở ra những hướng đi mới cho ngành giáo dục trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Công nghệ thông tin phát triển mạnh kéo theo sự phát triển của hàng loạt các phần mềm giáo dục và có rất nhiều những phần mềm hữu ích cho người giáo viên mầm non như Bộ Office, Lesson Editor/ Violet, Active Primary, Flash, Photoshop, 1 Converter, Kispix, Kismas,…Các phần mềm này rất tiện ích và trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ cho việc thiết kế giáo án điện tử và giảng dạy trên máy tính, máy chiếu, bảng tương tác cũng như trên các thiết bị hỗ trợ khác như Tivi, đầu Video…vừa tiết kiệm được thời gian cho người giáo viên mầm non, vừa tiết kiệm được chi phí cho nhà trường mà vẫn nâng cao được tính sinh động, hiệu quả của giờ dạy. Nếu trước đây giáo viên mầm non phải rất vất vả để có thể tìm kiếm những hình ảnh, biểu tượng, đồ dùng phục vụ bài giảng thì hiện nay với ứng dụng CNTT giáo viên có thể sử dụng Internet để chủ động khai thác tài nguyên giáo dục phong phú, chủ động quayphim, chụp ảnh làm tư liệu cho bài giảng điện tử. Chỉ cần vài cái “nhấp chuột” là hình ảnh những con vật ngộ nghĩnh, những bông hoa đủ màu sắc, những hàng chữ biết đi và những con số biết nhảy theo nhạc hiện ngay ra với hiệu ứng của những âm thanh sống động ngay lập tức thu hút được sự chú ý và kích thích hứng thú của học sinh vì được chủ động hoạt động nhiều hơn để khám phá nội dung bài giảng. Đây có thể coi là một phương pháp ưu việt vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, vừa thực hiện được nguyên lý giáo dục của Vưgotxki “ Dạy học lấy học sinh làm trung tâm” một cách dễ dàng. Là một giáo viên mầm non, tôi luôn học hỏi và tìm các biện pháp để tổ chức các hoạt động một cách có hiệu quả nhất. Sau đây tôi xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm của mình với đề tài: “ Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong trường mầm non ’’ ở trường Mầm Non Hoa Hồng- Huyện Thanh Sơn”. 2 PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : 1. Cơ sở lí luận của vấn đề Giai ®o¹n løa tuæi mÇm non trÎ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ thÓ chÊt , trÝ tuÖ tinh thÇn, trÎ ham hiÓu biÕt thÝch t×m tßi mäi thø xung quanh. Díi sù híng dÉn cña c« gi¸o trÎ sÏ lÜnh héi kiÕn thøc ®îc chÝnh x¸c , ®Çy ®ñ h¬n .ChÝnh v× vËy mµ h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ cµng phong phó, hÊp dÉn cµng g©y høng thó thu hót trÎ, trÎ cµng dÔ tiÕp thu dÔ nhí l©u quªn , nhÑ nhµng lÜnh héi kiÕn thøc. H¬n thÕ n÷a ngµy nay øng dông tin häc vµo ®êi sèng ngµy cµng réng r·i nªn viÖc øng dông tin häc vµo gi¶ng d¹y lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ®îc khuyÕn khÝch rÊt nhiÒu. TrÎ mÇm non ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn , trÝ tuÖ. Lóc nµy trÎ rÊt tß mß , thÝch t×m tßi kh¸m ph¸ mäi thø xung quanh. Nhng còng chÝnh thêi ®iÓm nµy trÎ l¹i cßn non nít cha thÓ tù m×nh t×m hiÓu vÊn ®Ò mµ trÎ cÇn cã sù híng dÉn chØ b¶o cña ngêi lín.Trªn thùc tÕ trÎ cã thêi gian ë trêng víi c« gi¸o 8- 9 tiÕng mçi ngµy, nªn trÎ chÞu ¶nh hëng rÊt nhiÒu cña c« gi¸o. TrÎ con l¹i rÊt thÝch xem phim ho¹t h×nh ,víi nh÷ng h×nh ¶nh ngé nghÜnh mµu s¾c sÆc sì, sù linh ho¹t “®éng” cña c¸c nh©n vËt sÏ t¹o cho trÎ sù thÝch thó , trÎ sÏ tËp trung chó ý, giê häat ®éng sÏ cho kÕt qu¶ tèt nhÊt . Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, đời sống của người dân cũng có nhiều thay đổi, khoa học công nghệ thông tin không còn xa lạ với chúng ta nữa, đào tạo con người phát triển toàn diện theo yêu cầu của xã hội là vấn đề trọng tâm của giáo dục. Ngành học mầm non luôn đặt ra những yêu cầu thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng đổi mới để trẻ được phát triển toàn diện phù hợp với xu hướng của thời đại khoa học, công nghệ và thông tin, đó là những đứa trẻ tích cực, chủ động, sáng tạo, thích tìm tòi khám phá và ham hiểu biết. 3 Có thể thấy ứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non đã tạo ra một biến đổi về chất trong hiệu quả giảng dạy của ngành giáo dục mầm non, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giữa giáo viên và học sinh Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Phòng gi¸o dôc - §µo t¹o huyện Thanh Sơn , trêng mÇm non Hoa Hồng tiÕp tôc thùc hiÖn ®æi míi h×nh thøc gi¸o dôc cho trÎ mÇm non ®Ó trÎ ®îc ph¸t triÓn toµn diÖn . §Èy m¹nh ®a c«ng nghÖ th«ng tin vµo trong gi¶ng d¹y ®Ó cã nhiÒu h×nh thøc tæ chøc cho trÎ ho¹t ®éng . NhiÖm vô ®Æt ra cho mçi gi¸o viªn lu«n ph¶i t×m tßi , s¸ng t¹o, tù häc hái båi dìng b¶n th©n ®Ó lu«n ®æi míi h×nh thøc tæ chøc cho trÎ ho¹t ®éng. Để đạt được mục tiêu chăm sóc giáo dục, phải chú ý đến nhu cầu hứng thú của trẻ, theo Bruner: “Bất cứ điều gì cũng có thể dạy cho trẻ miễn là điều đó trẻ muốn học, khuyến khích phát triển tính tò mò, khám phá của trẻ nhằm phát triển khả năng tư duy, khám phá và giải quyết vần đề”. Hiểu rõ hứng thú của trẻ cũng như ích lợi của công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, trường Mầm Non Hoa Hồng đã áp dụng một cách sáng tạo và thành công.. 2. Thực trạng của vấn đề: - Trường Mầm Non Hoa Hồng là một trường công lập nằm ở thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn. Trường có đủ các cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tương đối đầy đủ.Trường đã thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ , thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới, đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin , điều đó được tiến hành qua việc sử dụng mô hình lớp học tương tác trong các tiết học. Chính vì vậy đã tạo cho trẻ những hứng thú vui thích và 4 mong muốn được đến trường học . Để thực hiện tốt việc sử dụng công nghệ thông tin, nhà trường có những thuận lợi và khó khăn sau đây: 2.1: Thuận lợi: - Luôn đựơc sự hướng dẫn và chỉ đạo sát sao về chuyên môn của phòng giáo dục và sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của BGH nhà trường. Nhà trường đã xây dựng lịch trình và thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở các độ tuổi và đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết dạy tại các nhóm lớp . -Trường có tổng số 40 cán bộ giáo viên và nhân viên Trong đó : Quản lý : 4 cô Trình độ Đại Học : 13 cô Trình độ Cao Đẳng : 8 cô Còn lại Trung Cấp - Hiện trường gồm có 16 nhóm lớp - Tổng số học sinh trong trường là : 528 cháu / 16 líp. Trong ®ã: Nhµ trÎ 4 líp – 90 trÎ, MG bÐ 4 líp , MG nhì 4 líp , MG lín 4 líp . - Các cháu 5-6 tuổi đều được qua các lớp nhà trẻ chuyển lên. Vì vậy các cháu mạnh dạn, tự tin, thông minh, thích tham gia vào các hoạt động của trường, lớp… - Phương pháp dạy học bằng CNTT trong giáo dục mầm non tạo ra một môi trường dạy học tương tác cao, sống động, hứng thú và đạt hiệu quả cao của quá trình dạy học đa giác quan cho trẻ. - Nội dung, tư liệu bài giảng giới thiệu cho trẻ mang tính chân thực, phong phú. Trong bài giảng điện tử trẻ có thể làm quen với những hiện tượng tự nhiên, xã hội mà trẻ khó có thể tự bắt gặp trong thực tế. 5 - Giáo viên mầm non có thể chủ động khai thác tìm kiếm nguồn tài nguyên giáo dục qua mạng thông tin truyền thông, Internet,…Nguồn tài nguyên vô cùng phong phú với hình ảnh, âm thanh, văn bản, phim…sống động tự nhiên tác động tích cực đến sự phát triển trí tuệ của trẻ mầm non cũng như ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách toàn diện ở trẻ. - Tiết kiệm được thời gian cho giáo viên và chi phí cho trường mầm non. - Bản thân tôi tuy mới vào ngành nhưng tôi luôn cố gắng tìm tòi và học hỏi để có thể áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động một cách hợp lí không bị gượng ép. 2.2: Khó khăn: - Mặc dù đã được các cấp trên quan tâm đến nhưng cơ sở vật chất vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Trang thiết bị phục vụ cho sử dụng công nghệ thông tin chưa nhiều. Kinh phí đầu tư các thiết bị CNTT nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy ứng dụng CNTT trong các trường mầm non là rất lớn. Vì thế không phải trường mầm non nào cũng đủ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm non. Bên cạnh đó việc kết nối và sử dụng khai thác tiện ích của công nghệ mạng máy tính và mạng Internet chưa được các trường mầm non thực hiện một cách triệt để và có chiều sâu. - Tuy máy tính điện tử mang lại nhiều tiện ích cho việc giảng dạy của giáo viên mầm non nhưng công cụ hiện đại này không thể hỗ trợ và thay thế hoàn toàn cho các phương pháp trực quan khác của người giáo viên. Đôi lúc vì là máy móc nên nó có thể gây ra một số tình huống bất lợi cho tiến trình bài giảng như là mất điện, máy bị treo, bị virus…và mỗi khi có sự cố như vậy người giáo viên khó có thể hoàn toàn chủ động điều khiển tiến trình bài giảng theo như ý muốn. 6 - Việc tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cho trẻ đòi hỏi phải có sự linh hoạt và tính sáng tạo cao. - Kiến thức và kỹ năng về CNTT của giáo viên mầm non còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học ở giáo dục mầm non còn đang ở giai đoạn đầu nên vẫn còn được nghiên cứu, đánh giá và rút kinh nghiệm vì vậy vẫn chưa phát huy được hiệu quả tối đa của nó. - Có rất nhiều trẻ còn rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin và không thích tham gia vào các hoạt động tập thể. 3. Các biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề : Việc tìm hiểu và đề xuất một số biện pháp sử dụng công nghệ thông tin cho trẻ là rất cần thiết. Trẻ rất hào hứng tích cực, sôi nổi và làm cho tiết học không bị nhàm chán đơn điệu. Vì vậy từ những thuận lợi và khó khăn trên đây, tôi đã đề ra một số biện pháp cụ thể như sau: 3.1. Làm quen với phần mềm Window Movie Maker: Khi tôi tự mình học và nghiên cứu trên máy tính, tôi đã phát hiện ra một công cụ soạn giáo án điện tử khá tiện ích với giáo viên mầm non đó là Phần mềm Window Movie Maker. Phần mềm này có sẵn trong chương trình Window nhưng không phải ai cũng chú ý tới nó. Các bạn chỉ cần nhấp chuột vào Start/ Program/Window Movie Maker, biểu tượng là một cuộn phim. Phần mềm này cho phép các bạn làm giáo án như những đoạn phim. Các bạn có thể đưa tranh ảnh, video, âm thanh, chữ viết vào bài giảng của mình và làm hiệu ứng cho chúng thật sống động. Các bạn muốn tự ghi âm giọng kể truyện ngọt ngào của mình để lồng vào đoạn phim? Thật đơn giản, các bạn chỉ cần kích vào biểu tượng cái Micro và làm theo chỉ dẫn mà thôi. Không những thế các bạn còn có thể dễ dàng in xao giáo án của mình ra đĩa VCD để dạy trên tivi mà không cần 7 phải ra hiệu Converter đâu. Các bạn hãy thử làm quen đi, các bạn sẽ thấy rất bất ngờ vì tính ứng dụng đơn giản của Window Movie Maker. 3.2 . Sö dông phÇn mÒm power point trong tæ chøc cho trÎ kh¸m ph¸ m«i trêng xung quanh . M«i trêng xung quanh ®èi víi trÎ v« cïng réng lín khã hiÓu , trÎ l¹i rÊt tß mß hiÕu ®éng, trÎ lu«n ®Æt ra v« vµn c©u hái : Nã lµ c¸i g×? Nã nh thÕ nµo ? V× sao nã l¹i nh vËy?.....Do vËy viÖc tæ chøc cho trÎ kh¸m ph¸ m«i trêng xung quanh cÇn ®îc linh ho¹t , hÖ thèng, khoa häc víi nh÷ng mµu s¾c sÆc sì, h×nh ¶nh râ nÐt, ©m thanh “thËt” th× sÏ gióp trÎ lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch nhÑ nhµng, trÎ tho¶ m·n ®îc th¾c m¾c cña m×nh. Trªn thùc tÕ cã nhiÒu giê ho¹t ®éng lµm quen víi MTXQ , gi¸o viªn kh«ng thÓ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cho trÎ ®îc cÇm n¾m hay quan s¸t trùc tiÕp . - NÕu chØ quan s¸t tranh th× tiÕt häc sÏ trë nªn ®¬n ®iÖu, trÎ sÏ nhµm ch¸n, hiÖu qu¶ cña giê häc sÏ cã phÇn h¹n chÕ . Nhng nÕu c« øng dông phÇn mÒm power point cho trÎ quan s¸t c¸c con vËt ®ang chuyÓn ®éng , víi nh÷ng h×nh ¶nh “thËt” hay sử dụng phần mềm Activprimary để đưa ra những âm thanh nổi th× trÎ sÏ rÊt thÝch thó, tËp trung chó ý …, giê häc sÏ ®¹t kÕt qu¶ nh mong muèn. Môc ®Ých : Gióp trÎ n¾m ®îc kiÕn thøc vÒ mµu s¾c, h×nh d¹ng kÝch thíc… cña sù vËt hiÖn tîng. BiÕt gäi tªn, ®Æc trng n¬i sinh sèng, ®iÒu kiÖn sèng ….cña sù vËt hiÖn tîng. - Víi nh÷ng mµu s¾c ®Ñp m¾t, h×nh ¶nh râ nÐt , âm thanh sống động gây hứng tú cho trẻ, trẻ sẽ dể nhớ, lâu quên. VÝ dô :Cho trÎ quan s¸t mét sè con vËt sèng trong rõng.(con voi,con gÊu, con khØ). Yêu cầu: - Gióp trÎ biÕt tªn gäi, ®Æc trng, m«i trêng sèng cña c¸c con vËt sèng trong rõng. TrÎ biÕt nguån thøc ¨n cña chóng , TrÎ biÕt tù ch¨m sãc, b¶o vÖ b¶n th©n tríc nh÷ng con vËt hung gi÷, tríc sù thay ®æi cña thêi tiÕt, biÕt yªu th¬ng ch¨m sãc cho c©y cèi, vËt nu«i ChuÈn bÞ: 8 Lªn m¹ng vµo biểu tượng hình ảnh sau đó vào trang ‘‘®éng vËt sèng trong rõng” copy h×nh ¶nh con voi , con gÊu , con khØ và một số con vật sống trong rừng khác… Vµo phÇn cửa sổ Window sau đó chọn Window movie maker để làm thành đoạn phim về các con vật sống trong rừng lång nh¹c bµi “§è b¹n biÕt”.Tiếp đến sử dụng phần mềm power point chän slide show t¹o trang tr×nh diÔn cho tõng con vËt xuÊt hiÖn cã g¾n tªn t¬ng øng,. TiÕn hµnh : C« cho trẻ xem video về các con vật và cùng h¸t bµi “§è b¹n biÕt”. - Cho trÎ kÓ nh÷ng con vËt cã trong đoạn phim trẻ vừa được xem. - Cho sử dụng âm thanh tiếng kêu của con vật đó và cho trẻ đoán tên con vật trÎ quan sát và khám phá hình ảnh từng con vật, ®Æc ®iÓm cña c¸c con vËt . - Con voi ®ang ¨n nh thÕ nµo ? Nã dïng g× ®Ó lÊy thøc ¨n? - Con khØ ®ang lµm g× ? V× sao khØ cã thÓ leo c©y giái nh vËy? ..... Gi¸o dôc trÎ : BiÕt yªu quý vµ b¶o vÖ c¸c loµi ®éng vËt quý hiÕm. 3. 3. Sö dông phÇn mÒm Painter híng dÉn trÎ ho¹t ®éng t¹o h×nh - Ho¹t ®éng t¹o h×nh víi trÎ mÇm non lµ rÊt cÇn thiÕt nã gióp trÎ cñng cè ®îc kiÕn thøc cña MTXQ ph¸t huy trÝ tëng tîng , kÜ n¨ng quan s¸t, ãc thÈm mÜ. D¹y trÎ cã kÜ n¨ng vÏ , xÐ d¸n….. - Mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c giê t¹o h×nh cña trÎ lµ tranh (vËt ) mÉu cña c«.Víi nh÷ng bøc tranh c« vÏ trªn giÊy ,t« mµu s¸p (mµu níc) ®· thµnh quen thuéc víi trÎ, nã mê nh¹t kh«ng sÆc sì nh tranh vÏ trªn vi tÝnh. Nh÷ng bøc tranh vÏ cã h×nh ¶nh râ nÐt mµu s¾c hµi hoµ sÏ thu hót sù chó ý cña trÎ, trÎ sÏ nhí l©u, kÝch thÝch trÝ tëng tîng , ãc s¸ng t¹o cho trÎ. *VÝ dô: Híng dÉn trÎ vÏ vên c©y ¨n qu¶ Môc ®Ých :TrÎ vÏ ®îc mét sè c©y ¨n qu¶ quen thuéc. TrÎ biÕt ®Æc ®iÓm ®Æc trng cña c©y ¨n qu¶. BiÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y ®Ó c©y ra nhiÒu qu¶ . 9 ChuÈn bÞ: Lªn m¹ng vµo trang “N«ng nghiÖp n«ng th«n” copy mét sè c©y ¨n qu¶ nh : c©y bëi , c©y khÕ , c©y mÝt c©y æi, c©y dõa………. C« vÏ c©y bëi (t¸n l¸ rêi) , c©y khÕ, c©y mÝt (t¸n l¸ trßn) (vÏ trªn painter) Cho xuÊt hiÖn lÇn lît tõng bé phËn cña c©y: th©n, cµnh l¸ , qu¶ , t« mµu. Lång nh¹c bµi h¸t “Qu¶”. TiÕn hµnh: Cho trÎ nghe bµi h¸t “Qu¶” vµ quan s¸t vên c©y ¨n qu¶. Hái trÎ : Cã nh÷ng c©y ¨n qu¶ g× trong vên? §Æc ®iÓm cña tõng c©y (h×nh d¹ng l¸, mµu s¾c, qu¶ ….)? Cho trÎ quan s¸t c¸c bíc vÏ c©y ¨n qu¶ ®Ó t¹o ra vên c©y ¨n qu¶ . Cho trẻ vẽ trên nền nhạc bài hát “ Qủa “ 3. 4. Tæ chøc ho¹t ®éng ©m nh¹c cho trÎ Môc ®Ých : Gi¸o dôc ©m nh¹c cho trÎ nh»m cung cÊp cho trÎ nh÷ng kiÕn thøc ban ®Çu vÒ ©m nh¹c, sù uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng cña ©m nh¹c , d¹y trÎ kÜ n¨ng l¾ng tai nghe , h¸t ®óng theo nh¹c,vËn ®éng theo nh¹c.Trong khi ®ã cã nhiÒu bµi h¸t c« h¸t kh«ng chuÈn nhÊt lµ nh÷ng bµi c« h¸t cho trÎ nghe. TrÎ l¹i nhÊt thÝch nghe h¸t vµ ®îc h¸t theo. Khi sö dông nh÷ng bµi h¸t trªn b¨ng ®Üa cho trÎ nghe trÎ rÊt thÝch thó, hµo høng tham gia biÓu diÔn ®Ó thÓ hiÖn m×nh nh lµ ca sÜ. ChuÈn bÞ: Lªn m¹ng chän nh÷ng hình ảnh liên quan đến nội dung bµi h¸t,t¶i nh¹c theo ý copy vµo USB sau đó cop sang máy tính. TiÕn hµnh : C« có thể tổ chức cho trẻ chơi trò chơi âm nhạc. Cho trẻ quan sát tranh liên quan đến nội dung bài hát để đoán tên bài hát . Sau đó cô hát mẫu và gi¶ng néi dung bµi h¸t. Më nhạc qua máy tính có cắm loa cho trÎ nghe , cho trÎ h¸t theo. Bµi h¸t h¸t cho trÎ nghe : C« cho trẻ nghe nhạc không lời của bài hát để trẻ đoán tên bài hát. Côgiíi thiÖu tªn bµi , t¸c gi¶, cho trÎ nghe lại qua nhạc một lần. KÕt qu¶ : + Thu hót 100% trÎ tham gia tÝch cùc giê ©m nh¹c. 10 + 97%trÎ h¸t thuéc nh÷ng bµi h¸t trong ch¬ng tr×nh. + 95 %trÎ vËn ®éng ®îc theo nh¹c. 3.5. Tæ chøc cho trÎ ho¹t ®éng lµm quen víi to¸n Ho¹t ®éng lµm quen víi to¸n cung cÊp cho trÎ kÜ n¨ng nhËn biÕt so s¸nh mµu s¾c, h×nh d¹ng, kÝch thíc,t¹o nhãm… c¸c sù vËt hiÖn tîng. * VÝ dô: Thêm bớt trong phạm vi 9 (ë chñ ®Ò PTGT) Môc ®Ých : TrÎ biÕt ®Õm tõ 1-9 sè lîng c¸c ®èi tîng. Trẻ biết so sánh, biết thêm bớt các đối tượng trong phạm vi 9 NhËn biÕt mét sè PTGT tªn gäi , n¬i ho¹t ®éng… ChuÈn bÞ: C« copy nh÷ng h×nh ¶nh «t« , xe m¸y, thuyÒn , tµu thuû… Vµo slide show t¹o trang tr×nh diÔn cho c¸c PTGT xuÊt hiÖn theo ý muèn. TiÕn hµnh: Cho trÎ nghe vµ h¸t theo bµi “ ¤t« xe löa”. Cho trÎ quan s¸t «t« vµ ®Õm sè lîng LÇn lît cho tõng lo¹i PTGT xuÊt hiÖn , c« yªu cÇu trÎ gäi tªn , nãi n¬i hđộng Cho trẻ ®Õm sè lîng, chän thÎ số tîng øng và cho trẻ thêm bớt các đối tượng trong phạm vi 9. 4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: * Kết quả đạt được sau khi đã áp dụng các biện pháp như sau: Qua việc áp dụng một số kinh nghiệm của bản thân vào việc sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động o trường tôi. Tôi đã thu được nhiều kết quả t TT 1 Nội dung Trẻ hứng thú Trước khi áp dụng Sau khi áp dụng Xếp loại ( % ) Xếp loại( % ) Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu 70% 20% 10% 11 0 95% 5% 0 0 2 Trẻ được mở rộng 65% 25% 10% thêm kiến thức 0 93 7% 0 0 % 95% 5% 3 Biết đoàn kết 73% 20% 7% 0 0 0 - Qua bảng kết quả trên so với năm trước tôi thấy tỉ lệ đạt tốt tăng rõ rệt, không còn trẻ đạt trung bình và yếu. -Với 5 biện pháp chính trên . Sau khi đã tiến hành áp dụng vào thực tiễn CSGD trẻ tôi thấy rằng ở trẻ có sự thay đổi về các khả năng của mình một cách đáng kể về chất và lượng. Trong quá trình học tập và tham gia vào các hoạt động trẻ rất thích thú và tích cực tham gia. Bên cạnh đó trẻ đã biết đoàn kết với nhau trong khi chơi . * Tóm lại : Chính nhờ sự phong phú của các phương pháp, biện pháp trên đã tạo cho trẻ sự hiểu biết những kiến thức cơ bản về kỹ năng cũng như thái độ, tình cảm của trẻ trong quá trình hoạt động của trẻ. Bên cạnh đó trẻ còn được mở rộng thêm những kiến thức đơn giản và gần với cuộc sống thực tế của trẻ. - Kết quả trước khi tôi áp dụng biện pháp là tỷ lệ phần trăm tốt khá của trẻ về một số mặt cơ bản còn thấp và tỷ lệ trung bình còn cao. Nhưng sau khi tôi áp dụng việc tổ chức trò chơi dân gian trong các hoạt động cho trẻ thì tỷ lệ phần trăm đã tăng lên rõ rệt. Trẻ không chỉ hào hứng tham gia mà trẻ còn được phát triển thêm về tâm lý, tình cảm và nhận thức của mình cao hơn. Điều này khẳng định vị trí vai trò của việc sử dụng CNTT nhằm bồi dưỡng và phát triển cho trẻ mẫu giáo nói chung và các cháu mẫu giáo lớn nói riêng là có tác dụng và có hiệu quả. *Nhân chứng tham gia đóng góp ý kiến: 1.Đ/c : Hà Thị Đào – Hiệu Trưởng 2.Đ/c : Đỗ Thị Hoa – Phó hiệu trưởng 12 3.Đ/c : Bùi Thị Thanh Yên - Tổ trưởng. Mọi người có chung ý kiến như sau: *Về phía cô : -Cô giáo đã nhận thức đúng về việc sử dụng công nghệ thông tin cho trẻ, đã nắm chắc được các mục đích, yêu cầu, bước đầu đã có những bước tiến mới và gây được sự hứng thú cho trẻ trong các hoạt động. -Biết phối hợp với phụ huynh cùng tham gia giáo dục trẻ . *Về phía trẻ: -Trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên .Trẻ em hào hứng, chủ động và sáng tạo trong giờ học, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. *Về phía phụ huynh: -Phụ huynh hoàn toàn yên tâm tin tưởng khi con mình đã học tại trường và cho rằng : Việc sử dụng công nghệ thông tin cho trẻ trong các hoạt động làm cho trẻ thích đi học hơn. Điều đó làm cho phụ huynh thêm tin tưởng vào chuyên môn của cô giáo. -Tù nhận thức như vậy phụ huynh tích cực cùng cô giáo mở rộng môi trường phát triển cho trẻ qua các hoạt động sử dụng công nghệ thông tin. Khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào các hoạt động của trẻ tôi đã nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của ban giám hiệu nhà trường và bạn bè đồng nghiệp. 13 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận: * Việc sử dụng công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ trong các tiết học cũng như các hoạt động khác trong ngày. Thông qua các hoạt động giúp trẻ phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm quan hệ xã hội, qua đó nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ.Chính vì vậy, giáo viên cần tổ chức một cách hợp lí và tích cực. *Sau khi áp dụng các biện pháp trên tôi nhận thấy rằng để nâng cao hiệu quả chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non nói riêng thì trước tiên : - Giáo viên cần phải hiểu sâu sắc về việc sử dụng công nghệ thông tin trong bậc học mầm non. - Cần đầu tư phương tiện và điều kiện để thực hiện cũng là một yếu tố quan trọng. Cần xác định được biện pháp, phương pháp chính trong việc sử dụng công nghệ thông tin. - Trước khi vào các hoạt động cần tạo cho trẻ tâm lí thoải mái, vui tươi và hứng thú Để sử dụng và phát huy được hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm này chúng ta cần: - Xác định rõ mục đích yêu cầu của bài - Đề ra phương hướng thực hiện mục đích yêu cầu - Xác định rõ phương pháp và biện pháp chính. Chuẩn bị các đồ dùng phục vụ cho hoạt động đó. 14 Đê nâng cao hiệu quả hơn giáo viên cần phải học hỏi và nâng cao trình độ. Có kiến thức vững vàng, sâu rộng. *Qua việc nghiên cứu đề tài trên, tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau: - Giáo viên mầm non cần mạnh dạn, tự tin, không ngại khó và không ngừng sáng tạo. H·y tự thiết kế cho mình những bài giảng điện tử qua đó giáo viên có thể tự mình tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm quý báu nhờ quá trình tự học hỏi say mê, tự mày mò của mình. - Đổi mới phương pháp dạy học trong ngành giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng bằng ứng dụng CNTT là cả một quá trình lâu dài và đầy khó khăn thách thức. Nó không chỉ đòi hỏi sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất của nhà nước, ngành giáo dục đào tạo và các trường mầm non mà còn đỏi hỏi sự say mê nhiệt huyết với nghề của đội ngũ giáo viên mầm non. Để làm được điều này cần có sự chỉ đạo thống nhất và đoàn kết từ nhà nước đến các ban ngành và các trường mầm non, góp phần làm đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục và quản lý giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, các cấp ngành, trường học cần quan tâm đến cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên mầm non để giúp họ có thể yên tâm phát huy năng lực, trau dồi lòng yêu nghề và thực hiện tốt được yêu cầu của nhiệm vụ “ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học.” 2 .Kiến nghị: *Về phía nhà trường: - Tham mưu các cấp lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cho các nhóm lớp. 15 - Thường xuyên mở các lớp tập huấn cho giáo viên về việc sử dụng công nghệ thông tin, giúp cho giáo viên trao đổi thêm kiến thức cũng như kĩ năng sử dụng. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tạo điều kiện cho giáo viên được học tập kinh nghiệm , áp dụng những hình thức dạy mới hấp dẫn để phổ biến rộng rãi. -Đối với trường :Tổ chức các tiết hoạt động mẫu cho giáo viên được học hỏi và rut kinh nghiệm. -Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động giáo dục. *Về phía phòng giáo dục : - Cung cấp tài liệu về sử dụng công nghệ thông tin để giáo viên mầm non được tham khảo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. - Mở lớp tập huấn về một số biện pháp khi sử dụng công nghệ thông tin Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của bậc học mầm non, trong trường mầm non Hoa Hồng – Thị Trấn Thanh Sơn – Huyện Thanh Sơn. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các chị em đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thanh Sơn , ngày 10 tháng 3 năm 2012 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN TrÇn Kim Ng©n HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HUYỆN 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2010-2011, Công văn số 4495/BGD&ĐT-GDMN, ngày 18/8/2011 2- Trần Thị Ngọc Trâm, Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam , năm 2010. 3- Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 - 5 tuổi. 4- Các tư liệu, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn 5- WWW. Mầm non. Com . MôC LôC 17 STT Nội dung Trang PhÇn I : §Æt vÊn ®Ò 1 PhÇn II: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 3 1 C¬ së lÝ luËn 3 2 Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò 6 3 C¸c biÖn ph¸p míi ®· thùc hiÖn ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 7 4 HiÖu qu¶ cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm 14 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 17 1 KÕt luËn 17 2 KiÕn nghÞ 18 Tµi liÖu tham kh¶o 20 Môc lôc 21 PhÇn III 18
- Xem thêm -