Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm rèn viết chữ hoa cho học sinh lớp 2”

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I : PhÇn më ®Çu 1. LÝ do chän ®Ò tµi Ch÷ viÕt lµ mét c«ng cô dïng ®Ó giao tiÕp vµ trao ®æi th«ng tin, lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ghi chÐp vµ tiÕp nhËn nh÷ng tri thøc v¨n ho¸, khoa häc vµ ®êi sèng … Do vËy, ë tr êng tiÓu häc, viÖc d¹y häc sinh biÕt ch÷ vµ tõng bíc lµm chñ ®îc c«ng cô ch÷ viÕt ®Ó phôc vô cho häc tËp vµ giao tiÕp lµ yªu cÇu quan träng hµng ®Çu cña m«n TiÕng ViÖt. Sau khi ®· ®îc ®äc th«ng, viÕt th¹o c¸c em ®îc tiÕp bíc lªn häc líp hai. C¸c em cßn nhØÒu bì ngì víi thÇy c« gi¸o míi, víi nh÷ng m«n häc míi. Ngêi ta thêng nãi: Mét trong nh÷ng h¹nh phóc lín nhÊt cña trÎ lµ ®îc ®Õn trêng võa ®îc häc võa ®îc vui ch¬i. KÕt thóc n¨m häc tríc häc sinh ®· ®îc ®äc th«ng, viÕt th¹o. Vµ khi ®ã sÏ më ra cho c¸c em mét tÇm hiÓu biÕt míi. Khi häc sinh viÕt ®óng theo ch÷ mÉu c« gi¸o híng dÉn th× c¸c em sÏ cã ®iÒu kiÖn ghi chÐp bµi ë c¸c m«n kh¸c tèt h¬n, nhê vËy kÕt qu¶ häc tËp sÏ cao h¬n. Ngîc l¹i, nÕu viÕt chËm hoÆc viÕt nhanh nhng xÊu th× kÕt qu¶ häc tËp còng bÞ h¹n chÕ. Nh vËy, chóng ta cã thÓ nãi viÖc rÌn ch÷ lµ mét viÖc ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh tiÓu häc . “ NÐt ch÷ - NÕt ngêi” ®óng theo lêi d¹y cña c¸c cô xa. Mét häc sinh ®äc tèt, viÕt nhanh, lµm tÝnh giái nhng ch÷ viÕt xÊu, tr×nh bµy bµi kh«ng s¹ch sÏ, râ rµng th× kh«ng thÓ trë thµnh mét häc sinh giái toµn diÖn ®îc. V× vËy viÖc rÌn ch÷ lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ë TiÓu häc, nhÊt lµ häc sinh líp 2, mét líp nèi tiÕp cña líp ®Çu cÊp tiÓu häc . Ngoµi ra, viÖc rÌn ch÷ cßn gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc rÌn luyÖn cho häc sinh nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt nh rÌn tÝnh cÈn thËn, tinh thÇn kØ luËt vµ ãc thÈm mÜ. ChÝnh v× thÊy ®îc tÇm quan träng cña viÖc rÌn ch÷, t«i ®· ®i s©u t×m hiÓu, häc hái vµ nghiªn cøu t×m ra nh÷ng yÕu tè, biÖn ph¸p gióp häc sinh viÕt ch÷ ®Ñp, gi÷ vë s¹ch sÏ ngay tõ buæi ®Çu t«i nhËn líp nh»m môc ®Ých mong c¸c em trë thµnh nh÷ng con ngêi ph¶t triÓn toµn diÖn vµ thùc sù cã Ých cho ®Êt níc sau nµy . 2. X¸c ®Þnh ®èi tîng, ph¹m vi vµ môc ®Ých nghiªn cøu. a. §èi tîng nghiªn cøu. - Häc sinh líp 2A1 – Trêng tiÓu häc NghÜa §« - QuËn CÇu GiÊy – Thµnh phè Hµ Néi. b. Ph¹m vi nghiªn cøu - Ngay tõ ®Çu n¨m häc, khi t«i nhËn líp, t«i ®· chó ý t×m hiÓu t×nh h×nh cña líp vµ nhËn thÊy chÊt lîng cña viÖc rÌn ch÷ cña häc sinh sau ba th¸ng hÌ cßn yÕu. ChÝnh v× thÕ mµ t«i ®· chän ®Ò tµi: “ Mét sè kinh nghiÖm rÌn viÕt ch÷ hoa cho häc sinh líp 2”. - Tuy nhiªn, trong thùc tÕ häc sinh cßn cã nhiÒu mÆt h¹n chÕ vµ thiÕu sãt nhÊt ®Þnh so víi yªu cÇu chung ®· ®a ra. - HiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc rÌn ch÷ vµ so s¸nh víi thùc tr¹ng t×nh h×nh ch÷ viÕt cña líp t«i, t«i rÊt b¨n kho¨n vµ lo l¾ng, t×m ra mét biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi tr íc m¾t vµ rÌn luyÖn l©u dµi ®Ó híng dÉn c¸c em viÕt ®óng, ®Ñp vµ gi÷ vë ®îc s¹ch sÏ . 3. Môc ®Ých nghiªn cøu. Qua ®Ò tµi nµy t«i mong muèn ®îc gãp mét phÇn nhá vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc cña viÖc rÌn ch÷ ®Ó t×m ra ph¬ng ph¸p d¹y häc tèt vµ häc sinh thùc hµnh tèt bµi viÕt trong ph©n m«n chÝnh t¶, tËp viÕt vµ trong nh÷ng m«n häc kh¸c . PhÇn II : ThuËn lîi vµ khã kh¨n 1. ThuËn lîi - Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y viÖc rÌn ch÷ cho häc sinh tiÓu häc ®îc Bé Gi¸o dôc, Së Gi¸o dôc, Phßng Gi¸o dôc, ®Æc biÖt lµ Ban gi¸m hiÖu, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c bËc phô huynh rÊt quan t©m. ChÝnh v× thÕ môc tiªu rÌn ch÷ cho häc sinh líp 2 ®· ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu . - Mçi gi¸o viªn ®· ®îc trang bÞ bé ch÷ d¹y tËp viÕt (ch÷ viÕt thêng, ch÷ viÕt nghiªng vµ ch÷ viÕt hoa… ) - Gi¸o viªn ®îc tham dù nh÷ng chuyªn ®Ò vÒ ph©n m«n TËp ViÕt, ph©n m«n ChÝnh T¶ vµ c¸c cuéc thi: “ViÕt ch÷ ®Ñp”, “ TriÓn l·m vë s¹ch ch÷ ®Ñp” … ®Ó häc hái vµ trao ®æi kinh nghiÖm . - Hµng ngµy, c¸c em ®Òu ®îc luyÖn ch÷ trªn b¶ng con, b¶ng líp, vë « ly, vë tËp viÕt in ….. 2. Khã kh¨n - Ch÷ viÕt cña häc sinh kh«ng ®ång ®Òu, häc sinh m¾c nh÷ng lçi kh¸c nhau. - ThiÕu sù quan t©m cña cha mÑ häc sinh . PhÇn III: BiÖn ph¸p thùc hiÖn NhiÒu n¨m d¹y líp 2, viÖc rÌn cho häc sinh viÕt cÈn thËn, ®óng vµ ®Ñp lµ ®iÒu mµ t«i lu«n b¨n kho¨n. V× thÕ t«i ®· suy nghÜ, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p gióp häc sinh viÕt ch÷ ®Ñp. Sau ®©y lµ mét sè nh÷ng suy nghÜ vµ nh÷ng viÖc mµ t«i ®· lµm : 1. Nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt: - ¸nh s¸ng phßng häc, b¶ng líp, bµn ghÕ häc sinh : ¸nh s¸ng ®Çy ®ñ, cã b¶ng chèng lo¸, bµn ghÕ ®óng kÝch cì, tiªu chuÈn ®èi víi häc sinh líp 2. - §å dïng häc tËp cña häc sinh : yªu cÇu c¸c em ph¶i cã bót ch× ®Ó t« ch÷ mÉu cña c«, viÕt bót mùc “ nÐt hoa” cña h·ng Hçng Hµ. Råi c¸ch chän vë, c¸ch chän b¶ng vµ phÊn viÕt còng ®îc t«i quan t©m ®Õn. T«i ®· híng dÉn phô huynh t×m mua nh÷ng quyÓn vë cã ®êng kÎ in ®Òu, râ rµng vµ khi viÕt kh«ng bÞ nhoÌ mùc. Vë tËp viÕt, vë chÝnh t¶ cã nh·n vë , cã tê lãt tay khi viÕt ®Ó lau må h«i trong mïa hÌ, mïa thu. Trong buæi häp phô huynh ®Çu n¨m t«i ®· ®a ra mÉu quyÓn vë, bót ch×, bót mùc… ®Ó phô huynh tham kh¶o. Riªng b¶ng con, vë chÝnh t¶ t«i thèng nhÊt toµn líp ®Ó tr¸nh hiÖn tîng b¶ng em nµy cã « to, b¶ng em kia cã « nhá hay vë chÝnh t¶ th× cã em viÕt vë 4 li, cã em l¹i viÕt vë 5 li sÏ g©y khã kh¨n khi rÌn ch÷ viÕt . 2. T thÕ ngåi vµ c¸ch cÇm bót: - §Ó gióp häc sinh viÕt ®îc nh÷ng nÐt ch÷ ®óng mÉu, ®Ñp t«i ®· híng dÉn c¶ líp t thÕ ngåi viÕt. + Häc sinh cÇn ngåi viÕt víi t thÕ lng th¼ng, kh«ng t× ngùc vµo bµn, ®Çu h¬i cói, m¾t c¸ch vë kho¶ng 25 – 30 cm. + Nªn cÇm bót tay ph¶i, tay tr¸i t× nhÑ lªn mÐp vë ®Ó trang viÕt kh«ng bÞ xª dÞch. + Hai ch©n ®Ó song song, tho¶i m¸i. - T thÕ ngåi viÕt kh«ng ngay ng¾n sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ch÷ viÕt. Ngåi nghiªng, vÑo sÏ dÉn ®Õn ch÷ viÕt kh«ng th¼ng, bÞ lÖch dßng. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn cã h¹i cho søc khoÎ: SÏ bÞ cËn thÞ nÕu cói s¸t vë, vÑo cét sèng, gï lng, phæi bÞ ¶nh hëng…. NÕu ngåi viÕt kh«ng ngay ng¾n. V× trÎ nhá t duy trùc quan lµ chñ yÕu nªn ®Ó c¸c em nhí kÜ t thÕ ngåi viÕt vµ c¸ch cÇm bót t«i ®· treo ë líp bøc tranh “Híng dÉn t thÕ ngåi viÕt, ..”®îc phãng to tõ vë tËp viÕt in vµ ®îc t« mµu ®Ó hÊp dÉn c¸c em . - Mét viÖc hÕt søc quan träng lµ c¸ch cÇm bót. + CÇm bót b»ng ba ®Çu ngãn tay (ngãn c¸i, ngãn trá vµ ngãn gi÷a) víi ®é ch¾c võa ph¶i (kh«ng cÇm bót chÆt qu¸ hay láng qu¸). + Khi viÕt dïng ba ngãn tay di chuyÓn bót nhÑ nhµng tõ tr¸i sang ph¶i (Chó ý kh«ng nhÊn m¹nh ®Çu bót xuèng mÆt giÊy). + C¸n bót nghiªng vÒ bªn ph¶i, cæ tay, khuûu tay vµ c¸nh tay cö ®éng mÒm m¹i vµ tho¶i m¸i. T«i lu ý c¸c em c¸ch cÇm bót võa ph¶i. - Cßn vë viÕt còng nªn ®Æt h¬i nghiªng sang ph¶i ®Ó viÕt ®îc dÔ dµng vµ thuËn lîi h¬n. Tríc khi viÕt bµi t«i còng lu«n hái c¸c em t thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót vµ c¸ch ®Æt vë. Nh÷ng yÕu tè tëng chõng nh kh«ng quan träng Êy nhng thùc chÊt ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc rÌn ch÷ cho häc sinh . 3. RÌn kÜ n¨ng viÕt cho häc sinh a/ Tríc tiªn trong ph©n m«n tËp viÕt gi¸o viªn cÇn híng dÉn häc sinh nhí c¸c ®êng kÎ trong b¶ng con vµ trong vë tËp viÕt. - §êng kÎ ngang thø 6. §êng kÎ ngang thø 5. §êng kÎ ngang thø 4. §êng kÎ ngang thø 3. §êng kÎ ngang thø 2. §êng kÎ ngang thø 1. * Vë tËp viÕt (vë in vµ vë « li) - Häc sinh líp 2 ®îc viÕt toµn bé b¶ng ch÷ c¸i gåm 29 ch÷ c¸i kiÓu 1 vµ 5 ch÷ c¸i kiÓu 2, cô thÓ : + 26 ch÷ c¸i viÕt hoa (kiÓu 1 vµ 2) ®îc d¹y trong 26 tuÇn. + 8 ch÷ c¸i viÕt hoa (kiÓu 1), mçi tuÇn 1 tiÕt, mçi tiÕt d¹y 2 ch÷ c¸i viÕt hoa cã h×nh d¹ng gÇn gièng nhau. VÝ dô : + Cuèi n¨m häc (tuÇn 34) cã 1 tiÕt «n tËp c¸c ch÷ hoa kiÓu 2. Riªng 4 tuÇn «n tËp. SGK kh«ng Ên ®Þnh néi dung tiÕt d¹y tËp viÕt trªn líp nhng néi dung tiÕt «n tËp vÉn cã ®Ó cho häc sinh cã c¬ héi rÌn kÜ n¨ng viÕt ch÷. b/ Gióp häc sinh n¾m ch¾c c¸ch viÕt c¸c nÐt ch÷ c¬ b¶n trong c¸c ch÷ hoa (ë líp 2 chñ yÕu lµ häc viÕt ch÷ hoa) * ViÕt hoa lµ mét néi dung chÝnh t¶ rÊt quan träng cña ch÷ viÕt TiÕng ViÖt. ViÕt hoa cÇn tu©n theo nh÷ng quy t¾c hiÖn hµnh chø kh«ng thÓ tuú tiÖn. - ChiÒu cao cña c¸c ch÷ c¸i viÕt hoa lµ 2,5 ®¬n vÞ, riªng 2 ch÷ c¸i viÕt hoa Y, G ®îc viÕt víi chiÒu cao 4 ®¬n vÞ. Ngoµi 29 ch÷ hoa kiÓu 1 cßn cã 5 ch÷ hoa kiÓu 2 ®Ó sau khi häc c¸c em cã quyÒn lùa chän vµ sö dông. - Mçi ch÷ c¸i viÕt hoa thêng cã nh÷ng nÐt cong, nÐt lîn, t¹o d¸ng thÈm mÜ cña ch÷ c¸i, ®¶m b¶o c¸ch viÕt liÒn nÐt vµ h¹n chÕ sè lÇn nhÊc bót. V× vËy, so víi ch÷ c¸i viÕt thêng, c¸c nÐt c¬ b¶n cña ch÷ c¸i viÕt hoa thêng cã biÕn ®iÖu. VÝ dô : + Ch÷ c¸i O ®îc viÕt bëi nÐt cong kÝn nhng phÇn cuèi nÐt l¹i lîn vµo trong (biÕn ®iÖu) + NÐt th¼ng ngang ë c¸c ch÷ c¸i A, ¡, ¢ khi viÕt ph¶i t¹o ra biÕn ®iÖu “ lîn hai ®Çu” gièng nh lµn sãng… - MÉu ch÷ c¸i viÕt hoa cã nhiÒu nÐt cong, nÐt lîn t¹o d¸ng thÈm mÜ cña h×nh ch÷ c¸i. Do vËy, c¸c nÐt c¬ b¶n ë ch÷ c¸i viÕt hoa thêng cã biÕn ®iÖu, kh«ng thuÇn tuý nh c¸c ch÷ c¸i viÕt thêng. - NÐt c¬ b¶n trong b¶ng ch÷ c¸i viÕt hoa chØ cã 4 lo¹i (kh«ng cã nÐt hÊt) : nÐt th¼ng, nÐt cong, nÐt mãc, nÐt khuyÕt. - §èi víi mét sè nÐt phô (ghi dÊu phô cña con ch÷) c¸ch gäi t¬ng tù nh ë ch÷ c¸i viÕt thêng : + NÐt gÉy (trªn ®Çu c¸c ch÷ c¸i hoa ¢, £, ¤) – t¹o bëi 2 nÐt th¼ng xiªn ng¾n (tr¸i – ph¶i) –dÊu mò. + NÐt cong díi nhá (®Çu ch÷ c¸i ¡ hoa) – dÊu ¸. + NÐt r©u (ë c¸c ch÷ c¸i hoa ¥, ¦) – dÊu ¬, dÊu . * Khi d¹y viÕt øng dông c¸c ch÷ ghi tiÕng cã ch÷ c¸i viÕt ®øng ®Çu (tªn riªng, ch÷ viÕt hoa ®Çu c©u…) GV cÇn híng dÉn häc sinh c¸ch viÕt t¹o sù liªn kÕt (b»ng nèi nÐt hoÆc ®Ó kho¶ng c¸ch hîp lÝ) gi÷a ch÷ c¸i viÕt hoa vµ ch÷ c¸i viÕt thêng trong ch÷ ghi tiÕng (ch÷ viÕt hoa) cô thÓ : - 17 ch÷ c¸i viÕt hoa A, ¡, ¢, G, H, K, L, M, Q, R, U, ¦, Y – (kiÓu 1) A, M, N, Q (kiÓu 2) cã ®iÓm dõng bót híng tíi ch÷ c¸i viÕt thêng kÕ tiÕp, khi viÕt cÇn t¹o sù liªn kÕt b»ng c¸ch thùc hiÖn viÖc nèi nÐt. VÝ dô : - 17 ch÷ c¸i viÕt hoa B, C, D, §, E, £, I, N, O, ¤, ¥, P, S, T, V, X – (kiÓu 1), V – (kiÓu 2) cã ®iÓm dõng bót kh«ng híng tíi ch÷ c¸i viÕt thêng kÕ tiÕp, khi viÕt cÇn c¨n cø vµo trêng hîp cô thÓ ®Ó t¹o sù liªn kÕt b»ng c¸ch viÕt ch¹m nÐt ®Çu cña ch÷ c¸i viÕt thêng vµo nÐt ch÷ c¸i viÕt hoa ®øng tríc, hoÆc ®Ó kho¶ng c¸ch ng¾n (b»ng 1/2 kho¶ng c¸ch gi÷a hai ch÷ c¸i viÕt thêng) gi÷a ch÷ c¸i viÕt thêng víi ch÷ c¸i viÕt hoa. VÝ dô : - Trong thùc tÕ viÕt ch÷, khi gÆp c¸c ch÷ c¸i viÕt hoa kh«ng cã ®iÓm dõng bót híng tíi ch÷ c¸i viÕt thêng kÕ tiÕp, ta cã thÓ t¹o thªm nÐt phô(nÐt hÊt) ®Ó nÊp kho¶ng c¸ch, liªn kÕt ch÷ vµ t¹o ®µ lia bót. VÝ dô : HoÆc ®iÒu chØnh nÐt c¬ b¶n cña ch÷ c¸i sao cho phï hîp víi sù liªn kÕt vµ thùc hiÖn ®îc viÖc nèi ch÷. VÝ dô : (®iÒu chØnh nÐt th¼ng xiªn ë ch÷ c¸i r) * Dùa vµo li trong vë tËp viÕt ®Ó m« t¶ ®é cao cña ch÷ c¸i : - M« t¶ ®é cao cña ch÷ A cì võa cao 5 li (cì nhá 2,5 li). Ch÷ G cì võa cao 8 li (cì nhá 4 li) - NhËn xÐt ®é cao c¸c ch÷ c¸i trong c©u øng dông B¹n bÌ sum häp : C¸c ch÷ B (hoa), b (thêng), h cao mÊy li? Ch÷ p cao mÊy li? Ch÷ c¸i nµo viÕt cao h¬n 1 li mét chót? Nh÷ng ch÷ cßn l¹i a, n, e, u, m, o cao mÊy li? * Dùa vµo dßng kÎ ®Ó m« t¶ quy tr×nh ch÷ viÕt: VÝ dô : ViÕt ch÷ K (hoa): Tríc hÕt cho häc sinh so s¸nh ch÷ I vµ ch÷ K sau ®ã míi m« t¶. - NÐt 1 : §Æt bót trªn §K5, viÕt nÐt cong tr¸i råi lîn ngang (gièng nÐt ®Çu cña ch÷ I) - NÐt 2 : Tõ ®iÓm dõng bót cña nÐt 1, h¬i lîn xuèng ®Ó viÕt nÐt mãc ngîc tr¸i, khi ch¹m §K1 th× lîn cong lªn råi uèn vµo trong, dõng bót trªn §K2 – gièng nÐt mãc cña ch÷ I (hoa) nh÷ng ch©n mãc hÑp h¬n (b»ng ®é réng cña nÐt 1). - NÐt 3 : Tõ ®iÓm dõng bót cña nÐt 2, lia bót lªn §K5 ®Ó viÕt nÐt mãc xu«i ph¶i, ®Õn kho¶ng gi÷a th©n ch÷ th× lîn vµo trong vµ t¹o vßng xo¾n nhá lång vµo th©n nÐt mãc (nÐt 2) råi viÕt tiÕp nÐt ngîc ph¶i, dõng bót ë §K2. * Rª bót vµ lia bót: - Rª bót : NhÊc nhÑ ®Çu bót nhng vÉn ch¹m vµo mÆt giÊy theo ®êng nÐt viÕt tríc hoÆc t¹o ra vÖt mê ®Ó sau ®ã cã nÐt viÕt kh¸c ®Ì lªn. (VÝ dô : Tõ ch÷ M sang ch÷ i trong tõ øng dông : MiÖng nãi tay lµm) - Lia bót : ChuyÓn dich ®Çu bót tõ ®iÓm dõng nµy sang ®iÓm ®Æt bót kh¸c, kh«ng ch¹m vµo mÆt giÊy. VÝ dô : Tõ ch÷ L sang ch÷ a trong tõ øng dông L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch hoÆc tõ ch÷ § sang ch÷ e trong tõ §Ñp trêng ®Ñp líp + VÝ dô : Híng dÉn viÕt ch÷ Q (hoa) : - NÐt 1 : §Æt bót trªn §K6, ®a bót sang tr¸i viÕt nÐt cong kÝn, phÇn cuèi lîn vµo trong bông ch÷, ®Õn §K4 th× lîn lªn mét chót råi dõng bót nh ch÷ O (hoa). - NÐt 2: Tõ ®iÓm dõng bót cña nÐt 1, lia bót xuèng gÇn §K2 trong ch÷ O, viÕt nÐt lîn ngang tõ trong lßng ch÷ ra ngoµi, dõng bót trªn §K2. c/ Ph©n lo¹i ch÷ hoa theo nhãm. - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc sinh dÔ dµng h¬n trong viÖc tËp viÕt, t«i ®· híng dÉn häc sinh ph©n lo¹i c¸c ch÷ hoa theo c¸c nhãm. Muèn lµm ®îc vËy th× khi d¹y mét ch÷ míi t«i thêng ph©n tÝch cÊu t¹o, c¸ch viÕt cña c¸c ch÷ hoa . Sau ®ã, yªu cÇu häc sinh xem cã gièng nÐt nµo cña ch÷ hoa ®· häc. VÝ dô : Khi häc ch÷ G(hoa) yªu cÇu häc sinh so s¸nh ch÷ C(hoa) vµ ch÷ G(hoa); Khi häc ch÷ Q(hoa) yªu cÇu häc sinh so s¸nh ch÷ O(hoa) vµ ch÷ Q(hoa); Khi häc ch÷ K(hoa) yªu cÇu häc sinh so s¸nh ch÷ I(hoa) vµ ch÷ K(hoa); xem cã nh÷ng nÐt nµo gièng nhau tõ ®ã ®a ra c¸ch viÕt ch÷ hoa míi . - T«i ®· ph©n lo¹i c¸c ch÷ hoa theo c¸c nhãm sau : * Nhãm 1 : Gåm c¸c ch÷ : U, ¦, Y, V (kiÓu2), X, N (kiÓu2), M (kiÓu 2) Khi viÕt c¸c ch÷ hoa ë nhãm 1, cÇn tËp trung luyÖn kÜ nÐt mãc hai ®Çu (cã biÕn ®iÖu ë c¸c ch÷ X, N (kiÓu2), M (kiÓu 2)), ®iÒu khiÓn nÐt bót ë phÇn cong sao cho mÒm m¹i, ®óng h×nh d¹ng cña ch÷ mÉu. * Nhãm 2 : Gåm c¸c ch÷ : A, ¡, ¢, N, M Träng t©m rÌn luyÖn lµ nÐt mãc ngîc (Cã biÕn ®iÖu ë ch÷ N, M). Chó ý ®a bót ®óng quy tr×nh (nÐt 1 viÕt tõ díi lªn), ®é nghiªng hoÆc lîn ë ®Çu nÐt mãc vµ phÇn cong cuèi nÐt mãc sao cho võa ph¶i, ®óng mÉu. * Nhãm 3 : Gåm c¸c ch÷ : C, G, E, £, T C¸c ch÷ hoa ë nhãm nµy chñ yÕu ®îc t¹o bëi nh÷ng nÐt cong vµ sù phèi hîp hay biÕn ®iÖu cña nh÷ng nÐt cong. V× vËy cÇn luyÖn c¸ch ®iÒu khiÓn ®Çu bót ®Ó t¹o ®îc nh÷ng nÐt cong cho ®óng mÉu. Trong nhãm nµy, hai ch÷ c¸i C, E t¬ng ®èi khã viÕt, cÇn ®îc luyÖn tËp nhiÒu cho thµnh th¹o, t¹o ®îc d¸ng ch÷ mÒm m¹i vµ ®Ñp. * Nhãm 4 : Gåm c¸c ch÷ : P, R, B, D, §, I, K, H, S, L, V HÇu hÕt c¸c ch÷ nµy ®Òu cã nÐt c¬ b¶n ®îc biÕn ®iÖu hoÆc cã sù kÕt hîp hµi hoµ c¸c nÐt c¬ b¶n trong mét nÐt viÕt. VÝ dô : Ch÷ H hoa cì võa cao 5 li ®îc viÕt bëi 3 nÐt: - NÐt 1: KÕt hîp cña 2 nÐt c¬ b¶n cong tr¸i vµ lîn ngang. - NÐt 2 : KÕt hîp cña 3 nÐt c¬ b¶n nÐt khuyÕt ngîc, khuyÕt xu«i vµ mãc ngîc ph¶i. - NÐt 3: NÐt th¼ng ®øng (gi÷a ®o¹n nèi cña 2 nÐt khuyÕt) ViÖc luyÖn tËp cã thÓ tõ nÐt th¼ng ®øng sang nÐt mãc ngîc tr¸i cã biÕn ®iÖu (gièng nh nÐt 1 ë ch÷ hoa P, R, B…) C¸c nÐt cong cã biÕn ®iÖu hoÆc sù kÕt hîp c¸c nÐt c¬ b¶n trong mét nÐt viÕt sÏ ®îc luyÖn tËp ë tõng ch÷ hoa cô thÓ. VÝ dô : nÐt 2 ë ch÷ P vµ ch÷ H… * Nhãm 5 : Gåm c¸c ch÷ : O, ¤, ¥, Q, A (kiÓu 2), Q (kiÓu2) C¸c ch÷ nµy ®îc viÕt bëi 1 hoÆc 2 nÐt nhng cã nÐt ®ßi hái viÕt liÒn m¹ch vµ ®iÒu khiÓn bót theo nhiÒu híng. Còng nh luyÖn ch÷ o thêng, ch÷ O hoa cÇn ®îc luyÖn nhiÒu ®Ó t¹o d¸ng ®Òu ®Æn, c©n ®èi, ®óng mÉu. ViÕt ®Ñp ch÷ O hoa sÏ dÔ dµng viÕt ®Ñp c¸c ch÷ c¸i cßn l¹i trong nhãm. d/ §èi víi viÖc gi÷ vë: - Häc sinh líp 2, khi míi viÕt vë ch÷ viÕt vµ vë rÊt bÈn chÝnh v× vËy gi¸o viªn cÇn kÕt hîp víi phô huynh ®Ó lµm nh÷ng viÖc sau : + Muèn gi÷ vë kh«ng bÞ qu¨n mÐp gi¸o viªn cã thÓ chuÈn bÞ cho häc sinh nh÷ng tÊm b×a lãt ®Ó kª tay vµ kª vë . + Kh«ng cÇm bót qu¸ gÇn vµo ngßi bót . + Khi viÕt xong tr¸nh ch¹m tay vµo ch÷ sÏ g©y nhoÌ vë. + B¬m mùc xong ph¶i lau s¹ch bót. e/ ChÊm vµ ch÷a bµi tËp viÕt : ViÖc chÊm bµi cña häc sinh trong vë TËp ViÕt thêng ph¶i c¨n cø vµo môc ®Ých, yªu cÇu ®Æt ra cho tõng bµi häc theo ch¬ng tr×nh quy ®Þnh. Qua viÖc chÊm bµi, GV cÇn gióp cho häc sinh tù nhËn thøc ®îc u ®iÓm ®Ó ph¸t huy, thÊy râ nh÷ng thiÕu sãt ®Ó kh¾c phôc, söa ch÷a, kÞp thêi ®éng viªn ®îc nh÷ng cè g¾ng, nç lùc cña tõng häc sinh khi viÕt. C¸ch chÊm bµi TËp ViÕt cña häc sinh vÒ c¬ b¶n t¬ng tù nh chÊm bµi chÝnh t¶. §iÓm kh¸c lµ :Sau khi g¹ch díi nh÷ng ch÷ häc sinh viÕt sai hoÆc kh«ng ®óng mÉu, GV cã thÓ viÕt mÉu ch÷ ®ã ra lÒ vë cho häc sinh ®èi chiÕu, so s¸nh, tù rót ra nh÷ng chç cha ®îc ®Ó kh¾c phôc. Bªn c¹nh viÖc ghi ®iÓm, GV còng cÇn ghi lêi nhËn xÐt ng¾n gän thÓ hiÖn sù biÓu d¬ng hay gãp ý, yªu cÇu vÒ ch÷ viÕt ®èi víi häc sinh. f/ §èi víi gi¸o viªn : - Trong qu¸ tr×nh d¹y gi¸o viªn ph¶i lu«n lu«n luyÖn ch÷. + Gi¸o viªn cã thÓ sö dông vë « li ®Ó luyÖn viÕt. Nªn dïng vë kÎ « vu«ng ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu cao vµ bÒ réng cña ch÷ c¸i cho ®óng tØ lÖ. Gi¸o viªn cã thÓ thùc hiÖn luyÖn viÕt tõ dÔ ®Õn khã theo tõng nhãm ch÷. + Sö dông vë luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp cã in s½n c¸c ch÷ mÉu nh : ViÕt nÐt thanh, nÐt ®Ëm, viÕt ch÷ th¼ng nÐt ®Òu, ch÷ nghiªng…®Ó luyÖn viÕt cho ®óng vµ ®Ñp. Thùc hiÖn tõng thao t¸c c¬ b¶n ®· híng dÉn trong vë gióp gi¸o viªn n¾m ch¾c ®îc h×nh d¹ng, quy tr×nh viÕt ch÷ hoa theo mÉu, kÜ n¨ng viÕt ch÷ sÏ ngµy cµng trë nªn thµnh th¹o, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc ph©n m«n TËp ViÕt cho häc sinh. + LuyÖn viÕt b¶ng GV cÇn chó ý ®Õn c¸ch cÇm phÊn vµ c¸ch ®iÒu khiÓn viªn phÊn cho phï hîp . - §ßi hái ®Çu tiªn ®èi víi ngêi gi¸o viªn theo t«i ®ã lµ sù tËn t©m, nhiÖt t×nh vµ yªu th¬ng häc sinh . - Thêng xuyªn rÌn luyÖn ®Ó cã ch÷ viÕt mÉu chuÈn, ®Ñp (v× t duy cña trÎ chñ yÕu lµ trùc quan vµ rÊt thÝch b¾t chíc theo c« gi¸o cña m×nh) - ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc mét c¸ch cÈn thËn cã chän läc vµ s¸ng t¹o. - Gi¸o viªn cÇn kÕt hîp viÖc gi¶ng gi¶i, ph©n tÝch, viÕt mÉu víi viÖc luyÖn ch÷ viÕt vµ gi÷ vë cho häc sinh. D¹y xong néi dung cña bµi cho häc sinh luyÖn viÕt ngay vµ cã thÓ luyÖn thªm víi mét néi dung t¬ng øng (vµo nh÷ng tiÕt híng dÉn häc (luyÖn viÕt) hay nh÷ng tiÕt luyÖn ch÷ vµo buæi chiÒu). VÝ dô khi d¹y xong tiÕt TËp ViÕt tuÇn 14, 15 bµi ch÷ M, N (hoa) xong gi¸o viªn cã thÓ viÕt mÉu bµi: “ Mïa thu ë vïng cao” cña nhµ v¨n T« Hoµi cho c¸c em t« ch÷ mÉu chuÈn cña gi¸o viªn. Sau ®ã gi¸o viªn nh¾c l¹i c¸ch viÕt cña con ch÷ hoa M, N khi viÕt vµo vë « li ®Ó cho c¸c em luyÖn ch÷ viÕt vµo c¸c giê híng dÉn häc vµ tiÕt cuèi buæi chiÒu. - Vµ vµo cuèi th¸ng gi¸o viªn nªn thêng xuyªn tæ chøc thi viÕt ch÷ ®Ñp ®Ó chän ra nh÷ng em viÕt ®Ñp, cã tiÕn bé ®Ó tuyªn d¬ng khen thëng. Vµ nh÷ng bµi viÕt ®ã gi¸o viªn nªn lùa chän theo chñ ®Ò mµ c¸c em ®ang häc. VÝ dô : Th¸ng 12 lµ th¸ng kØ niÖm ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, nãi vÒ c¸c anh bé ®éi th× thi viÕt ch÷ ®Ñp gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh viÕt bµi th¬ : “ Quµ cña bè” cña nhµ th¬ Ph¹m §×nh ¢n. - Lu«n t¹o høng thó cho häc sinh trong c¸c giê häc b»ng nhiÒu h×nh thøc nh : tranh ¶nh, ch÷ mÉu ®Ñp phôc vô bµi häc, c¸c ®éng t¸c thÓ dôc, c¸c trß ch¬i, c¸c bµi h¸t, móa…. - Tuyªn d¬ng, khen thëng kÞp thêi nh÷ng em cã tiÕn bé, cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc rÌn ch÷. PhÇn iv : KÕt qu¶ Do n¾m ®îc vai trß quan träng cña viÖc rÌn ch÷ - gi÷ vë trong ph©n m«n tËp viÕt, nªn t«i ®· tiÕn hµnh mét c¸ch thêng xuyªn trong c¸c giê häc. NÕu so víi ®Çu n¨m nhiÒu em viÕt xÊu, viÕt Èu th× b©y giê ch÷ viÕt cã tiÕn bé nhiÒu, ch÷ viÕt t¬ng ®èi trßn ®Òu, kho¶ng c¸ch c¸c ch÷ ®óng quy ®Þnh. NhiÒu em viÕt ch÷ ®óng chuÈn vµ ®Ñp . Mét sè em ®Çu n¨m häc cßn bÞ ®iÓm kÐm th× nay ®· tiÕn bé nhiÒu. Víi c¸c kÕt qu¶ trªn, qua c¸c ®ît kiÓm tra vë s¹ch ch÷ ®Ñp tËp thÓ líp 2A 1 do t«i chñ nhiÖm ®Òu ®¹t líp vë s¹ch ch÷ ®Ñp. §Æc biÖt trong ®ît thi viÕt ch÷ ®Ñp cña QuËn lÇn nµy líp t«i còng cã em : TrÇn §øc §¹t ®îc nhµ trêng chän ®Ó tham gia cuéc thi viÕt ch÷ ®Ñp do QuËn tæ chøc . * Trªn ®©y lµ mét sè suy nghÜ vµ nh÷ng viÖc mµ t«i ®· lµm ®Ó rÌn ch÷ vµ gi÷ vë cho häc sinh mµ t«i ®· ¸p dông. T«i tin r»ng, nÕu mçi ngêi gi¸o viªn lu«n cã ý thøc rÌn luyÖn vµ tËn tËm d¹y b¶o th× c¸c em sÏ trë thµnh nh÷ng con ngêi cã tÝnh cÈn thËn, kiªn tr×, lµm viÖc cã khoa häc, xøng ®¸ng lµ nh÷ng ngêi chñ t¬ng lai cña ®Êt níc. T«i rÊt mong cã sù bæ sung, gãp ý kiÕn cña Ban gi¸m hiÖu vµ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2006 Ngêi viÕt Vò ThÞ Thu Hµ Mét sè lo¹i c©y gia vÞ XuÊt khÈu c¸ Vên nho Da hÊu C¸c lo¹i hoa qu¶ giµu vi ta min C¸c lo¹i b¸nh ngät §å gèm Xe m¸y §ß (bÕn §ôc – Hµ T©y) ThuyÒn buåm Tµu thuû S©n bay Tµu ho¶ Giê Thñ c«ng TÆng hoa c« gi¸o H¸t, móa Móa vßng Giê thùc hµnh Tù nhiªn – X· héi B¸n hoa ë chî NghÖ nh©n c¾m hoa Móa s tö H¸t quan hä – B¾c Ninh Lµng gèm – B¸t Trµng Th¸p Chµm CÇu MÜ ThuËn BÓ b¬i Héi An §ång b»ng B¾c Bé C¶nh bu«n lµng ë T©y Nguyªn Khu c«ng nghiÖp C¶nh lµng quª Kh¸ch s¹n BÕn YÕn (chïa H¬ng) B¶o tµng lÞch sö Cæng chïa Thiªn Trï Thµnh phè ban ®ªm Chïa L¸ng Hoa ®µo biªn giíi Mét sè c©y trªn c¹n C©y sèng díi níc Ngùa D¬i VÞt GÊu tróc B¾c Mü Vîn Ngùa Tª gi¸c MÌo Sãc Ong Bím S tö biÓn Hoµng h«n Sao chæi Mét sè loµi vËt sèng díi níc Cam Chuèi – Xoµi Ch«m ch«m Thøc ¨n giµu vitamin §å sµnh sø ¤ t« Xe ®¹p H¸t quan hä trªn s«ng Xuång m¸y M¸y bay Tµu ho¶ DiÔu hµnh ngµy khai gi¶ng Giê §Þa lý NhËn phÇn thëng cuèi n¨m häc §éi nghi thøc diÔu hµnh TËp thÓ dôc Hµng hoa B¸n hoa trong siªu thÞ C¾m hoa trang trÝ trong kh¸ch s¹n Ch¬i g«n (gold) LÔ héi ®Çu xu©n bªn Hå G¬m Nh÷ng ng«i mé cæ Th¸p ®ång hå Hå G¬m Khuª V¨n C¸c Thiªn Trï Nhµ bia VÜnh L¨ng – Thanh Ho¸ Nghi Tµm B¶o tµng Hå ChÝ Minh Nhµ cæ V¨n MiÕu Ng«i nhµ B¸c Hå ë n¨m 1954 Nhµ thê lín Thµnh phè Nam §Þnh RÆng tre ngµ bªn l¨ng B¸c Rõng b¹ch ®µn – Rõng keo C©y thiÕt méc lan C©y trªn rõng Voi GÊu tróc §µ ®iÓu KhØ C¸ voi ¨n thÞt Cu li R¾n hæ mang bµnh Hµ m· Voi Chim c¸nh côt L¹c ®µ GÊu Cõu MÆt trêi s¾p lÆn B×nh minh trªn biÓn Hoµng h«n ë thµnh phè §ªm ë l¨ng B¸c Hå Ba BÓ B·i biÓn Bê biÓn §¶o Th¸c C©y mäc trªn v¸ch ®¸ Hoa phîng §åi BÇu trêi ®ªm Hoµng h«n trªn biÓn Thuû ®iÖn Hoµ B×nh Vui ch¬i trªn biÓn Cöa biÓn Héi An VÞnh H¹ Long C©y dõa Hoa g¹o Nói
- Xem thêm -