Tài liệu Skkn_một số kinh nghiệm giúp trẻ tiếp cận công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt PhẦN më ®Çu lý do chän ®Ò tµi Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kÝnh yêu của chúng ta, lúc sinh thời người đã nói “Non song Việt Nam có được vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ vào việc học tập của các cháu”. Trẻ em những Mầm non tương lai của đất nước, Đất nước có giàu mạnh, phồn vinh là nhờ vào thế hệ trẻ. Chính vì vậy phải chăm sóc giáo dục trẻ thật tốt ngay từ khi trẻ còn ở độ tuổi mầm non. Gi¸o dôc mÇm non lµ ngµnh häc më ®Çu trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, chiÕm vÞ trÝ quan träng. Gi¸o dôc mÇm non cã nhiÖm vô x©y dùng nh÷ng c¬ së ban ®Çu, ®Æt nÒn mãng cho viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi. TrÎ em lµ h¹nh phóc cña mäi gia ®×nh, lµ t¬ng lai cña c¶ d©n téc, viÖc b¶o vÖ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ kh«ng ph¶i chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ngêi vµ cña toµn x¨ héi mµ cña c¶ nh©n lo¹i §©y lµ thêi ®iÓm mÊu chèt vµ quan träng nhÊt, thêi ®iÓm nµy tÊt c¶ mäi viÖc ®Òu b¾t ®Çu: b¾t ®Çu ¨n, b¾t ®Çu nãi, b¾t ®Çu nghe, nh×n vµ vËn ®éng b»ng ®«i ch©n, ®«i tay cña m×nh.... tÊt c¶ nh÷ng cö chØ ®ã ®Òu lµm nªn nh÷ng thãi quen, kÓ c¶ thãi xÊu. ChÝnh v× vËy chóng ta ®· bíc sang thÕ kû 21 thÕ kû của nÒn v¨n minh trÝ tuÖ, cña nÒn khoa häc hiÖn ®¹i. Do vËy con ngêi cÇn ph¶i năng ®éng, s¸ng t¹o ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. Muèn ®îc nh vËy ngay tõ tuæi Êu th¬ trÎ mầm non đÆc biÖt lµ trÎ 5- 6 tuæi ®ang ë những bíc ph¸t triÓn m¹nh vÒ nhËn thøc, t duy, vÒ ng«n ng÷, vÒ t×nh c¶m ... Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Hiện nay các trường mầm non có điều kiện đầu tư, trang bị Ti vi, đầu video, xây dựng phòng đa năng với hệ thống máy tính, nối mạng Internet…tạo diều kiện cho người giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Công nghệ thông tin phát triển đã mở ra những hướng đi mới cho nghành giáo dục trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 1 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt Là một giáo viên, tôi cũng đã nhận thấy được việc cho trẻ tiếp cận với công nghệ và ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy không ngừng có ý nghĩa và có tác dụng to lớn trong giáo dục nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện như: trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ…Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh, giúp trẻ giao tiếp với mọi người. Bên cạnh đó thì việc làm thế nào để giúp trẻ hứng thú trong học tập, vui chơi, và vận dụng sự hiểu biết và khả năng của trẻ vào hoạt động hằng ngày. Điều này làm tôi suy nghĩ cố gắng tìm tòi mọi biện pháp như soạn giáo án điện tử, sáng tác trò chơi điện tử, sưu tầm trò chơi vận dụng vào các hoạt động hằng ngày nhằm kích thích trẻ tự nguyện tham gia vào hoạt động một cách tích cực, nhẹ nhàng thoải mái. Và để trẻ ngày càng hứng thú tìm hiểu, khám phá cũng như tự tin hơn khi đứng trước đám đông tôi quyết định chọn đề tài “Một số kinh nghiệm giúp trẻ tiếp cận công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy”, với mong muốn đưa những hình thức mới lạ, hấp dẫn tới trẻ, để trÎ tiếp thu cách dễ dàng đạt hiệu quả tốt. PHẦN NỘI DUNG I. C¬ së khoa häc: Chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta gọi là một xã hội tri thức hay một xã hội thông tin. Máy vi tính và những kỹ thuật liên quan đã đóng vai trò chủ yếu trong việc lưu trữ, truyền tải thông tin và tri thức. Với những phương tiện công nghệ như: máy vi tính, máy chụp hình, loa, máy chiếu… Trẻ rất hứng thú khi được tiếp cận với chúng tuy nhiên lòng yêu thích của các cháu còn ở nhiều mức độ khác nhau và việc trẻ hứng thú, ham thích say mê với công nghệ thông tin như thế nào còn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, điều kiện gia đình, giáo dục của người lớn xung quanh. Vì thế công nghệ thông tin cũng là phương tiện phát triển trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, phát triển thể chất và có sự tác động mạnh đến sự tự tin của trẻ khi bước vào trường phổ thông. Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 2 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt Cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy ở trường mầm non được diễn ra rất linh hoạt theo hai hình thức chính: hình thức trong giờ hoạt động chung và các hoạt động khác. Việc lựa chọn hình thức cho trẻ làm quen và tiếp cận dựa trên đặc điểm tình hình của trẻ do đó buộc người giáo viên phải lựa chọn hình thức cho phù hợp với trẻ làm sao để trẻ dễ dàng tiếp thu. Qua đó ta thấy được sự cần thiết của việc cho trẻ tiếp cận với công nghệ và ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy và lựa chọn hình thức cho trẻ làm quen với công nghệ thông tin là yếu tố tạo tiền đề cho sự thành công sau này. II C¬ së thùc tiÔn N¨m häc 2010- 2011 lµ n¨m Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tiÕp tôc ph¸t ®éng phong trµo: "X©y dùng trêng häc th©n thiÖn - Häc sinh tÝch cùc" trong ®ã cã néi dung ®a ứng dụng công nghệ thông tin vào trường học. ViÖc ®a CNTT vµo trêng häc còng ®· ®îc Së Gi¸o Dôc - §µo T¹o Qu¶ng B×nh vµ phßng gi¸o dôc LÖ Thuû triÓn khai réng r¶i vÒ c¸c trêng häc ®Õn tËn tõng gi¸o viªn, víi nhiÒu gi¶i ph¸p tÝch cùc vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. Qua qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c hoạt động có ứng dụng CNTT cho trÎ 5- 6 tuæi t«i thÊy r»ng trÎ rÊt thÝch thó tham gia vµo c¸c hoạt động. Nhng lµm thÕ nµo ®Ó đưa việc UDCNTT cã hiÖu qu¶, l«i cuèn hÊp dÉn ®îc trÎ lµ mét bµi to¸n hÕt søc khã víi c¸c gi¸o viªn, ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn mÇm non. Lµ mét gi¸o viªn ®øng líp gi¸o dôc mÇm non míi 5- 6 tuæi. T«i lu«n suy nghÜ nghiªn cøu t×m tßi c¸c biÖn ph¸p tèt, thñ thuËt hay ®Ó đưa việc UDCNTT cho trÎ 5- 6 tuæi ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. III- thùc tr¹ng cña ®Ò tµi N¨m häc 2010 -2011 b¶n th©n t«i ®îc ph©n c«ng d¹y líp gi¸o dôc mÇm non míi 5- 6 tuæi t¹i ®iÓm trêng Quy HËu víi sè lîng trÎ trong líp lµ 36 ch¸u: trong ®ã cã 16 ch¸u n÷, 20 ch¸u nam. Bíc ®Çu thùc hiÖn t«i gÆp nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: * Thuận lợi: Trường có đầy đủ cơ sở vật chất phương tiện công nghệ, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ giảng dạy. Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 3 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt Ban giám hiệu luôn sát sao chỉ đạo giáo viên về chuyên môn, thường xuyên dự giờ thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy. T«i rÊt thÝch t×m tßi, kh¸m ph¸ vÒ tin häc, nhÊt lµ nh÷ng g× liªn quan ®Õn trÎ mÇm non. TrÎ líp t«i rÊt ham häc hái, c¸c con rÊt ch¨m ngoan, th«ng minh, nhanh nhÑn, thÝch kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu míi l¹. Bản thân được thường xuyên tham dự những buổi thao giảng, dự giờ, thi giáo viên giỏi có ứng dụng công nghệ thông tin do nhà trường tổ chức. Được sự phối hợp của đồng nghiệp trong việc rèn trẻ cũng như được sự giúp đì tài liệu, cách hướng dẫn sử dụng của chị em trong trường đã giúp tôi về việc thiết kế bài dạy trên máy tính phục vụ cho tiết học . B¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn yªu nghÒ mÕn trÎ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, lu«n tù häc hái ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho b¶n th©n, cã ý thøc phÊn ®Êu vµ rÌn luyÖn t¸c phong s ph¹m cña mét ngêi gi¸o viªn. Tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña líp, b¶n th©n t«i lu«n suy nghÜ ph¶i lµm g× ®©y ®Ó l«i cuèn trÎ tÝch cùc høng thó tham gia vµo c¸c hoạt động có UDCNTT. * Khó Khăn: Do Phụ huynh học sinh chủ yếu là làm nông, với tính chất công việc là bận rộn, chân lấm tay bùn nên ba mẹ bé cũng không có thời gian để rèn trẻ, cũng chỉ có một số phụ huynh ë nhà có máy vi tính. Qua kiểm tra việc sử dụng mãy vi tính của trẻ, chỉ mới 20% trẻ sữ dụng được và bước đầu biết chơi các trò chơi trên mãy vi tính, 40% trẻ thích xem cac bạn chới và chơi cùng bạn, 40% trẻ không thích. H¬n n÷a bíc vµo ®Çu n¨m häc t«i cha n¾m b¾t ®îc t©m lÝ, ý thÝch cña trÎ. cha t¹o ®îc nhiÒu t×nh huèng thñ thuËt ®Ó l«i cuèn trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cã UDCNTT nªn cha ®¹t ®îc kÕt qu¶ mong ®îi. IV BiÖn ph¸p thùc hiÖn Biện pháp thø nhÊt: Cho trẻ làm quen và ứng dụng công nghệ thông tin qua việc tuyên truyền phối hợp với phụ huynh. Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 4 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt Đa số ba mẹ trẻ làm nghề nông nên trẻ ít được tiếp xúc với máy vi tính, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó do cơ tay của trẻ 5- 6 tuổi còn yếu nên đối với việc gõ bàn phím còn gặp nhiều khó khăn, sử dụng chuột và thực hiện một số câu lệnh đơn giản như nhấp chuột 2 lần trẻ chưa thực hiện được. Mắt trẻ còn yếu nên thời gian tiếp xúc với máy tính rất ngắn không quá 10 phút đồng thời giáo viên cũng không quên nhắc trẻ khoảng cách cũng như tư thế khi ngồi trước máy tính. Dựa vào những đặc điểm của trẻ, hứng thú khi được học, chơi trên máy tính, người giáo viên cần phải chọn lọc những tài liệu cũng như trò chơi sao cho phù hợp lại vừa kích thích trẻ hoạt động hơn. Hiện nay trước tình hình trẻ em quá ham chơi game đã làm cho phụ huynh rất e ngại trong việc cho trẻ tiếp xúc với máy vi tính sớm. Họ lo sợ cho trẻ nếu trẻ biết sử dụng máy vi tính quá sớm thì trẻ sẽ ham chơi game và một khi trẻ đã quá mê mẫn với trò chơi mà ngồi hoài trên máy thì sẽ rất có hại đến sức khỏe của trẻ. Nếu chúng ta không nhắc nhở trẻ ngồi đúng khoảng cách và tránh việc để trẻ tha hồ ngồi trên máy tùy thích sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe và dễ dẫn đến cận thị. Do đã được tập huấn về công nghệ thông tin và chương trình Kidsmart nên tôi đã ứng dụng vào trong giảng dạy, bên cạnh đó với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với công việc tôi thường xuyên lên mạng Internet, các tiệm vi tính tìm tài liệu cũng như học hỏi kinh nghiệm của các anh chị làm bên công nghệ thông tin. Những Tài liệu như Đĩa trò chơi, chương trình giúp trẻ phát triển tư duy được dowload từ trên mạng về tôi thường chia sẽ với đồng nghiệp và phụ huynh như mang USB đến lớp coppy để ở nhà trẻ có thể được luyện tập thêm. Tuy đa phần lớp tôi gia đình các bé không có máy vi tính vì hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn nhưng bên cạnh đó cũng có một vài gia đình bé có máy vi tính như bé: Hương Giang, Xuyến Chi, Nguyên Phương… Tôi đã tìm hiểu và trao đổi với phụ huynh hãy mạnh dạn cho các bé làm quen với máy vi tính và sử dụng một số lệnh căn bản, vì đa phần phụ huynh rất e ngại trong việc cho trẻ tiếp xúc Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 5 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt với máy sớm và sợ bé sẽ phá lung tung, nhưng tôi đã giải thích và động viên họ phối hợp cùng tôi. Từ đó phụ huynh đã mạnh dạn cho trẻ làm quen với máy và hướng dẫn bé sử dụng một số lệnh căn bản. Ngoài ra tôi còn trao đổi với phụ huynh về một số trò chơi trên đĩa phù hợp với trẻ như: bé vui học chữ, bé tập tô màu, Kidsmart, bút chì thông minh…khuyến khích phụ huynh mua đĩa về cho các cháu chơi. BiÖn ph¸p thø hai: Cho trẻ làm quen với máy vi tính qua giờ hoạt động chung Thời gian của hoạt động chung của lớp không nhiều: 25-30 phút, có thể kéo dài thêm 5 phút. Vì vậy giờ hoạt động này tôi sử dụng rất nhiều hình thức khác nhau để gây hứng thú cho trẻ, giúp trẻ nhanh chóng hiểu, nhận biết, khám phá. Trong hoạt động này sử sụng đồ dụng đồ dùng trực quan rất có hiệu quả. Đồ dùng trực quan có thể là tranh ảnh, mô hình, vật thật…..Đồ dùng trực quan là yếu tố không thể thiếu được trong việc dạy trẻ, vì trẻ chỉ lĩnh hội kiến thức khi được trực tiếp tri giác các đối tượng. Đồ dùng trực quan càng đẹp, càng hấp dẫn thì càng thu hút được trẻ. Nắm bắt được điều này khi cho trẻ hoạt động học tập nhưng cũng có một số đề tài, ta không thể trực tiếp cho trẻ quan sát bằng vật thật được (quan sát một số con vật sống dưới nước, tìm hiểu về các loài chim…) cũng như muốn đảm bảo được tiết dạy sinh động, trẻ hứng thú, hoạt động tích cực tôi đã lên mạng Internet tìm tư liệu phục vụ tiết dạy. Ví dụ: Khi dạy trẻ tìm hiểu một số con vật sống trong gia đình: trẻ cần phải biết tên gọi, hình dáng, các bộ phận, thức ăn, nơi sống, tiếng kêu, thói quen của các con vËt. Hiểu được điều này tôi đã tìm tư liệu và xây dựng tiết dạy trên Powerpoint. Trẻ rất hứng thú khi được quan sát con gà, vÞt… đặc biệt trẻ tập trung chú ý khi được xem con gà, vÞt …. Để trẻ không thụ động trong học tập chỉ ngồi xem và nghe, tôi thường gọi trẻ, dùng những câu hỏi kích thích tư duy trẻ phát triển và cho trẻ lên sử dụng máy như nhấp chuột để tìm hiểu lên chơi trò chơi Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 6 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt “Tìm thức ăn cho tôi”, trẻ phải nhấp chuột vào những thức ăn mà các con vật thường ăn ( gà mổ thóc, bò ăn cỏ, mèo ăn cá…) Ví dụ: Với bài dạy Khám phá khoa học các phương tiện giao thông đường thủy ở chủ đề “Phương tiện giao thông” tôi scan những hình ảnh tàu thủy, ca nô, ghe…. lên máy vi tính, dưới những hình ảnh có từ kèm theo. Khi dạy đến phương tiện nào thì hình ảnh đó xuất hiện kèm theo từ, phương tiện nào học rồi thì khi nhấp chuột vào những phương tiện đó sẽ chuyển màu. Khi cô giới thiệu tàu thủy thì hiệu ứng sẽ chuyển màu và xuất hiện ở dạng font to, hoặc khi phân tích tàu thủy và ghe và so sánh thì 2 phương tiện này sẽ nhấp nháy, những nét nào giống nhau thì sẽ xuất hiện và có màu giống nhau. Việc sử dụng đồ dùng trực quan trên máy vi tính còn mang lại cho trẻ hứng thú và kích thích trẻ tham gia vào hoạt động hơn nữa bởi trên máy vi tính các hình ảnh xuất hiện và mất đi hay kèm theo các hiệu ứng mới là hấp dẫn theo ý muốn của giáo viên, trẻ sẽ tập trung sự chú ý trước những điều mới lạ, tiết học sẽ càng đạt hiệu quả hơn. Với chương trình giáo dục mầm non mới phương pháp dạy tích hợp nhiều nội dung cũng được lồng ghép trong một giờ hoạt động chung. Việc cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin không chỉ được tiến hành qua các bài thơ, truyện mà còn được dạy thông qua các giờ hoạt động chung khác như: Lĩnh vực phát triển thẫm mĩ, khám phá khoa học, ph¸t triÓn ng«n ng÷ … Ví dụ: Tiết khám phá khoa học (Chủ đề Tết và mùa xuân) dưới mỗi bông hoa sẽ có 1 hình ảnh trẻ sẽ nhìn hình ảnh và nói lên hoạt động của ngày tết cổ truyền ở Việt Nam. Ví dụ : LÜnh vùc ph¸t triÓn thÉm mü: Phần trò chơi âm nhạc, tôi sử dụng đàn để dạy trẻ hát và vận động, khi chơi trò chơi âm nhạc tôi sử dụng máy vi tính để chơi chiếc đĩa hát kì diệu. Hay khi cho trẻ vẽ con vịt, trước khi vẽ tôi cho trẻ xem, nghe tiếng vịt kêu trên máy vi tính. Sau đó tôi hướng dẫn trẻ vẽ, trẻ rất hứng thú và hoạt động tích cực hơn. Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 7 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt VÝ dô: ë lÜnh vùc ph¸t triÓn ng«n ng÷: khi cho trÎ lµm quen víi ch÷ c¸i trÎ rÊt høng thó khi ®îc xem tranh ¶nh cã tõ chøa c¸c ch÷ c¸i víi mµu s¾c hÊp dÉn. Như vậy, cho trẻ tiếp cận với thông tin và ứng dụng thông tin qua giờ hoạt động chung cũng là hình thức rất cơ bản để giúp trẻ nắm được những kĩ năng cần thiết khi bước vào trường tiểu học. Bên cạnh đó thì việc tạo môi trường cho trẻ làm quen cũng giúp trẻ ngày càng tự tin, mạnh dạn tìm hiểu khám phá cũng không kém phần quan trọng. Qua những ví dụ minh họa ở trên, tôi thấy hình thức cho trẻ tiếp cận với máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giờ hoạt động chung hình thức rất cơ bản giúp người giáo viên đạt được mục đích của giờ hoạt động. Ngoài ra tùy theo nội dung của từng nội dung và chủ đề mà giáo viên có thể lựa chọn hình thức tổ chức giờ hoạt động phù hợp nhằm tạo ra cho trẻ một trạng thái thật thoải mái, gần gũi với cuộc sống thực, “Học mà chơi, chơi nhưng mà học”. Điều này quả đã mang lại cho trẻ sức hấp dẫn mới lạ, làm trẻ hứng thú nhiều, tiếp thu được bài học tốt nhanh. Trẻ tích cực hoạt động hơn không còn nói chuyện trong giờ học, cũng như kích thích được tư duy trẻ phát triển.. Biện pháp thø ba: Thông qua các trò chơi Vào giờ hoạt động vui chơi hay hoạt động chiều, giờ trả trẻ tôi thường cho trẻ được làm quen sử dụng máy vi tính. Để kích thích sự hứng thú của trẻ, thu hút các bé thì tôi đã phèi hîp cïng Ban gi¸m hiÖu mua đĩa “Bé vui học chữ”, “Bé tập tô màu”, Phần mềm kidsmart và về cài vào máy để cho các cháu chơi, thông qua việc các cháu chơi tô màu, thì các cháu phải sử dụng những lệnh cơ bản và biết cách sử dụng chuột thành thạo hơn, qua trò chơi nhỏ tôi còn hướng dẫn các bé thêm một số lệnh như: back (trở về), xóa hay lưu các bức tranh sau khi tô màu…). Qua trò chơi các cháu biết cách rê chuột nhanh, chính xác hơn, thậm chí có cháu đã biết nhấp chuột được 2 cái liên tục. Ngoài ra, qua trò chơi còn phát triển về mặt thẩm mỹ cho trẻ. Tôi luôn chú ý đến trẻ yếu cho trẻ chơi với trẻ đã biết, đã nắm vững để trẻ tự học lẫn nhau. Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 8 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt Hay giờ trả trẻ, trong khi chờ phụ huynh đến đón thấy tôi sử dụng máy vi tính để mở nhạc thiếu nhi, phim hoạt hình cho trẻ nghe một vài cháu tò mò tiến lại gần và hỏi: “Cô ơi đây phải tivi không cô?” Trẻ vẫn còn chưa biết phân biệt đâu là máy tính, đâu là tivi, tôi đã nhẹ nhàng hướng dẫn và chỉ rõ từng phần của máy vi tính cho trẻ biết. “Đây là máy vi tính, nó giúp chúng ta rất nhiều việc như: đánh chữ, nghe nhạc, vẽ hình ngoài ra các con còn có thể chơi rất nhiều trò chơi trên máy rất hay…” Rồi tôi giới thiệu qua cho trẻ biết về các bộ phận của máy tính gồm: màn hình, con chuột, bàn phím, CPU…. Sau đó tôi làm chậm một số thao tác cho trẻ xem như: khởi động máy, cách rê chuột, nhấp chuột chọn biểu tượng, thoát chương trình…Tôi mời bé Hương Giang lúc đầu bé hơi lúng túng trong việc rê chuột đến biểu tượng và khó mà nhấp liên tục được 2 cái nên tôi đã chỉ bé nhấp vào rồi nhấn Enter, tôi đã cầm tay bé thực hiện. Sau đó cho bé tự làm lại vài lần và bé đã thực hiện hiện được. Vì có một máy nên không thể cho tất cả trẻ đều thực hiện cùng một lúc được vào những lúc đón trẻ, trả trẻ, giờ chơi tôi đã cùng với giáo viên đứng lớp với mình lần lượt hướng dẫn cho các bé nắm được một số thao tác cơ bản về việc sử dụng máy tính. Sau một thời gian cho các bé làm quen với máy vi tính, tôi thấy các bé rất mạnh dạn khi tôi trình chiếu một vài chương trình cho các bé xem trên máy chiếu vµ c¸ bÐ tá ra rÊt thÝch thó vµo ho¹t ®éng. V- kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ bµi häc kinh nghiÖm. I - KÕt qu¶ ®¹t ®îc. Qua viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trªn cïng víi sù næ lùc phÊn ®Êu cña b¶n th©n trong viÖc "tæ chøc tèt viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin" nªn líp t«i ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ sau: * Đối với trẻ: Qua việc giúp trẻ tiếp cận tin học, tôi thấy những cháu ở lớp tôi tuy không hoàn toàn là đã thuần thục với máy vi tính như các cháu ở trường có phòng máy và chương trình dạy tin học riêng nhưng đa số các cháu đã không còn Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 9 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt bỡ ngỡ, rụt rè khi được sử dụng máy như ban đầu, mà hầu như các cháu đã mạnh dạn với việc sử dụng máy, 100% các cháu đều thực hiện trên máy vi tính, trong đó 55% các cháu thuần thục với một số lệnh cơ bản. * §èi víi phô huynh: Phô huynh ®· quan t©m gióp ®ì gi¸o viªn trong viÖc híng dÉn thªm cho c¸c ch¸u lóc ë nhµ ®Ó gi¸o viªn tæ chøc cho trÎ tèt viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¸c ho¹t ®éng. NhËn thøc cña phô huynh ®èi víi nhµ trêng ®îc n©ng lªn râ rÖt, phô huynh quan t©m ®Õn c¸c ch¸u nhiÒu h¬n vµ göi trän niÒm tin vµo c« gi¸o. *Đối với giáo viên: Bản thân trong quá trình thực hiện tôi thấy mình được nâng cao hơn về chuyên môn, phương pháp, đặc biệt là hình thức dạy trẻ linh hoạt, tự tin và sáng tạo hơn. Việc giúp trẻ tiếp cận tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đã giúp tôi tiết kiệm được thời gian và kinh phí cho việc làm đồ dùng vì với giáo viên mầm non hiện nay lượng công việc rất nhiều, vì vậy chúng ta phải tìm biện pháp, phương pháp để giảm bớt thời gian và lượng công việc, nhưng hiệu quả và chất lượng giáo dục luôn được đảm bảo thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là rất cần thiết và hiệu quả cũng rất cao. II - BµI HäC KINH NGHIÖM ó Việc cho trẻ tiếp cận và sử dụng máy vi tính là việc rất cần thiết để giúp trẻ tiếp cận gần với sự phát triển của công nghệ thông tin ngày nay và làm tiền đề cho việc học tập tin học của trẻ. ó Việc tìm tòi ứng dụng phương tiện trong giảng dạy sẽ giúp chúng ta rất nhiều về các kỹ năng sử dụng máy và kiến thức của chúng ta sẽ được mở rộng hơn. ó Việc ứng dụng phương tiện công nghệ trong giảng dạy là rất cần thiết và bổ ích nó sẽ giúp giáo viên rất nhiều trong việc giảng dạy đem lại hiệu quả cao trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh và giảm bớt thời gian của chúng ta trong Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 10 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt việc làm đồ dùng ngoài ra những tư liệu ấy còn được sử dụng lâu dài và nhân rộng. PhÇn KÕt luËn Gi¸o dôc mÇm non lµ hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, gióp trÎ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch toµn diÖn vÒ 5 mÆt: §øc, trÝ, thÓ, mü vµ lao ®éng. Gi¸o dôc mÇm non võa mang tÝnh khoa häc, võa mang tÝnh nghÖ thuËt, nªn ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i cã n¨ng lùc toµn diÖn ®Ó phôc vô trÎ, võa lµ c« gi¸o, võa lµ ngêi mÑ thø hai vµ còng lµ mét diÔn viªn móa, mét nhµ nghÖ thuËt. Muèn ®¹t ®îc nh÷ng yªu cÇu ®ã, ®ßi hái mçi mét gi¸o viªn cã ®Çy ®ñ vÒ kiÕn thøc, vÒ n¨ng lùc ph¶i cã kiÕn thøc v÷ng vµng, ph¬ng ph¸p ph¶i linh ho¹t, s¸ng t¹o trong chuyªn m«n. Träng t©m gi¸o dôc lµ ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ thµnh nh÷ng ngêi lao ®éng cã trÝ thøc thµnh th¹o nghÒ nghiÖp, cã th¸i ®é lao ®éng tÝch cùc, s¸ng t¹o vµ cã Ých cho x· héi. “TrÎ em h«m nay thÕ giíi ngµy mai”. Mçi trÎ em h«m nay lµ mét chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc. §Ó trÎ cã nÒn mãng v÷ng ch¾c ngay tõ nhá buéc ngêi gi¸o viªn ph¶i tÝch cùc t×m tßi, häc hái ®Ó lu«n s¸ng t¹o, ®æi míi c¸ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ. Nh»m t¹o c¬ héi tèt nhÊt ®Ó trÎ ®ù¬c tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, trÎ tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch chñ ®éng gióp trÎ ®îc ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ. Víi ph¬ng ch©m “H·y dµnh tÊt c¶ nh÷ng g× tèt nhÊt cho trÎ em” gi¸o viªn cÇn t¹o cho trÎ nh÷ng c¬ héi tèt nhÊt ®Ó trÎ tham gia c¸c ho¹t ®éng. ViÖc “øng dông công nghệ thông tin vµo tæ chøc mét sè ho¹t ®éng cho trÎ mÇm non” nh»m t¹o mét m«i trêng líp häc th©n thiÖn míi l¹, phong phó, b¾t m¾t thu hót trÎ, kÝch thÝch trÎ tÝch cùc ho¹t ®éng, ham häc hái, t×m tßi kh¸m ph¸ ®Ó trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn t¹o c¬ së bíc ®Çu v÷ng ch¾c cho t¬ng lai cña trÎ. Nh lêi B¸c Hå d¹y: V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi. B¶n th©n lµ c« gi¸o mÇm non ®îc §¶ng vµ nhµ níc giao träng tr¸ch cho viÖc ¬m nh÷ng mÇm non cho ®Êt níc, vËy ph¶i lµm g× ®Ó sau nµy nh÷ng chåi non cã Ých cho x· héi, cho gia ®×nh. Ch¨m sãc vµ gi¸o dôc c¸c ch¸u thµnh ngêi c«ng d©n tý hon trong t¬ng lai. HiÓu ®îc tÇm quan träng cña gi¸o dôc MÇm non lµ bËc häc cã vai trß quan träng nhÊt. B»ng viÖc đưa CNTT, t«i ®· gióp trÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu học tập vui ch¬i, ®ång thêi gãp phÇn thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng "x©y dùng trêng häc th©n thiÖn - häc sinh tÝch cùc". Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 11 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kû thuËt Tõ thùc tÕ mµ líp t«i gÆp ph¶i, t«i ®· ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m th¸o gì nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh " tæ chøc ®a UDCNTT vµo c¸c ho¹t ®éng cho trÎ 5 -6 tuæi". KÝnh mong sù gãp ý, bæ sung cña c¸c ®ång chÝ, ®ång nghiÖp, cña Ban Gi¸m HiÖu nhµ trêng ®Ó b¶n s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kØ thuËt cña t«i mang tÝnh kh¶ thi cao h¬n, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng h¬n ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc mÇm non trong giai ®o¹n hiÖn nay. X¸c nhËn cña héi ®«ng khoa häc Trêng mÇm non Liªn Thñy Liªn Thuû, ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2011 Ngêi viÕt §ç Thanh H¬ng X¸c nhËn cña héi ®«ng khoa häc Phßng gD-§T lÖ thñy Ngêi thùc hiÖn: §ç Thanh H¬ng 12
- Xem thêm -