Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm giảng dạy môn toán lớp 5

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Mét sè kinh nghiÖm khi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 5 A. §Æt vÊn ®Ò I. LêI Më §ÇU “TrÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai” . ThÊm nhuÇn khÈu hiÖu ®ã, ngêi thÇy gi¸o ®· quan t©m gi¸o dôc häc sinh m×nh vÒ c¸c mÆt : ®øc, trÝ, lao, thÓ, mÜ. Riªng vÒ mÆt häc tËp, ®Æc biÖt lµ m«n To¸n, lªn líp cã mét sè em tiÕp thu bµi cßn chËm, thiÕu tù tin dÉn ®Õn lêi häc. Lµm sao ®Ó c¸c em hiÓu bµi, theo kÞp c¸c b¹n vµ cã niÒm tin trong häc tËp? “ Phô ®¹o häc sinh yÕu To¸n ë líp 5” lµ s¸ng kiÕn nhá ®îc rót ra trong qu¸ tr×nh d¹y häc mong ®îc gãp phÇn nµo vµo viÖc tÝch lòy kinh nghiÖm trong c«ng t¸c d¹y häc. Do kinh nghiÖm cßn Ýt, s¸ng kiÕn nµy ch¾c sÏ cßn nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp trong khèi, trong vµ ngoµi trêng ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng ®Ó b¶n s¸ng kiÕn ®îc hoµn thiÖn h¬n, xin ch©n thµnh c¶m ¬n. II. TH¦C TR¹NG CñA VÊN §Ò NGHI£N CøU 1. Thùc tr¹ng chung cña nhµ trêng. N¨m häc 2009 - 2010 t«i ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch líp 5B víi 25 häc sinh. Sau khi nhËn líp t«i ®i vµo t×m hiÓu, ®iÒu tra thùc tr¹ng vµ nhËn thÊy nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi sau: *ThuËn lîi: Trong thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi t«i thÊy cã rÊt nhiÒu thuËn lîi nh : Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng lu«n quan tam ®Õn viÖc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ viÖc häc tËp cña häc sinh. Nhµ trêng thêng xuyªn kiÓm tra, dù giê , cã kÕ häach lªn chuyªn ®Ò ®Ó gi¸o viªn ®îc häc hái kinh nghiÖm lÉn nhau, ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p gi¶ng d¹y hay nhÊt gióp c¸c em häc sinh tiÕp thu bµi ®îc tèt nhÊt. * Khã kh¨n: Hµ Lan lµ mét x· n«ng nghiÖp thuéc ThÞ x· BØm S¬n. 100% c¸c em lµ con n«ng d©n nªn sù tiÕp xóc víi x· héi cßn h¹n chÕ. Mét sè gia ®×nh cßn khã kh¨n vÒ kinh tÕ nªn viÖc ®Çu t thêi gian, ®å dïng häc tËp cho c¸c em cßn thiÕu do ®ã dÉn ®Õn viÖc häc tËp cña c¸c em cha ®îc quan t©m ®óng møc g©y ¶nh hëng tíi chÊt lîng gi¸o dôc. Hoµng ThÞ ThuËn – Trêng TH Hµ Lan 1 Mét sè kinh nghiÖm khi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 5 2. KÕt qu¶, hiÖu qu¶ cña thùc tr¹ng ban ®Çu. C¸c em cã ý thøc h¬n trong viÖc häc To¸n. Häc sinh phÊn khëi, tù tin h¬n trong c¸c tiÕt häc. C¸c em thÝch häc To¸n, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi. KÕt qu¶ häc tËp To¸n cã tiÕn bé râ rÖt. Qua hiÓu biÕt cña c¸c em, sù chiÕm lÜnh kiÕn thøc cña c¸c em, gi¸o viªn còng nh cha mÑ trÎ biÕt ®îc c¸c em cã ®îc g×, cÇn g×, vµ chóng ta ph¶i lµm g× cho trÎ. V× vËy, khi phô ®¹o cho c¸c em yÕu To¸n, chóng ta cÇn kiªn tr×, nhÉn n¹i, kh«ng n«n nãng, gièng nh “ma dÇm thÊm l©u” do ®ã, d¹y ®Õn ®©u cÇn cho trÎ n¾m ch¾c ®Õn ®Êy nh»m gióp c¸c em ®¹t ®îc kÕt qu¶ häc To¸n theo mong muèn. Nãi tãm l¹i “Phô ®¹o häc sinh yÕu To¸n ë líp 5”®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I. C¸C gi¶i PH¸P THùC HIÖN 1. T×m hiÓu nguyªn nh©n dÉn ®Õn HS häc yÕu to¸n: Sù yÕu To¸n ë häc sinh ®îc biÓu hiÖn b»ng nhiÒu h×nh, nhiÒu vÎ nhng nh×n chung c¸c em yÕu To¸n thêng cã ba ®Æc ®iÓm sau ®©y: - C¸c em cã nhiÒu “lç hæng” kiÕn thøc, kü n¨ng trong häc To¸n. - C¸c em tiÕp thu bµi cßn chËm. - Ph¬ng ph¸p häc tËp To¸n cña c¸c em cha tèt. Ngêi thÇy gi¸o cÇn n¾m v÷ng ba ®Æc ®iÓm nµy ®Ó tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng häc tËp mét c¸ch hiÖu qu¶. Qua gÆp gì vµ th¨m gia ®×nh mét sè em yÕu To¸n, ®a sè gi¸o viªn ®îc biÕt c¸c em yÕu To¸n v×: - ë nhµ c¸c em cha tù gi¸c «n bµi, lµm bµi. - Bè mÑ Ýt quan t©m ®Õn viÖc häc cña c¸c em. Hoµng ThÞ ThuËn – Trêng TH Hµ Lan 2 Mét sè kinh nghiÖm khi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 5 - Cha lËp ®îc thêi gian biÓu h»ng ngµy. Tõ ®ã , c¸c gi¸o viªn trong khèi ®· häp ®Ó bµn b¹c, trao ®æi t×m ra c¸c biÖn ph¸p tiÕn hµnh phô ®¹o häc sinh yÕu To¸n. 2.Mét sè PP sö dông: - Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra, kh¶o s¸t, quan s¸t : Gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh, t×nh h×nh thùc tÕ cña líp vµ trêng. - Ph¬ng ph¸p trß chuyÖn : Gi÷a gi¸o viªn víi gi¸o viªn, gi÷a gi¸o viªn víi häc sinh. - Mét sè ph¬ng ph¸p hç trî kh¸c: §äc s¸ch, tham kh¶o tµi liÖu… ii. c¸c biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn: 1. Sö dông vµ kÕt hîp, hîp lý c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh: - Ngay trong nh÷ng tiÕt häc To¸n ®Çu n¨m, gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· lËp kÕ ho¹ch, tham kh¶o víi ®ång nghiÖp vÒ viÖc sö dông, kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó gióp c¸c em tiÕn bé h¬n. Ngoµi ra, chñ nhËt hµng tuÇn cÇn tíi nhµ häc sinh, trao ®æi víi phô huynh, quan s¸t gãc häc tËp, xem thêi gian biÓu cña c¸c em vµ gãp ý bæ sung. Tõ ®ã, nhê phô huynh kÌm thªm ë nhµ, gi¸o viªn theo dâi, kiÓm tra ë líp, nhê ®ã mµ c¸c em tiÕn bé râ rÖt nhÊt lµ phÇn ®äc, viÕt sè tù nhiªn cã nhiÒu ch÷ sè. VÝ dô: Khi híng dÉn c¸c em c¸ch ®äc sè tù nhiªn cã nhiÒu ch÷ sè nhiÒu em kh«ng ®äc ®îc, khi ®ã chóng ta cÇn nhÑ nhµng híng dÉn kÜ cho c¸c em c¸ch ®äc: - §Ó ®äc sè tù nhiªn cã nhiÒu ch÷ sè, ngêi ta t¸ch sè ®ã thµnh tõng líp tõ ph¶i sang tr¸i, cø ba sè hîp thµnh mét líp, viÕt c¸ch nhau kho¶ng mét ch÷ sè, råi ®äc trong tõng líp. Ch¼ng h¹n ®äc c¸c sè tù nhiªn 1977 ; 23051 . 1997 viÕt t¸ch lµ 1 997 §äc lµ: §¬n vÞ Chôc Tr¨m Ngh×n Mét ngh×n chÝn tr¨m chÝn m¬i b¶y. Hoµng ThÞ ThuËn – Trêng TH Hµ Lan 3 Mét sè kinh nghiÖm khi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 5 23051 viÕt t¸ch lµ 23 051 §¬n vÞ Chôc Tr¨m Ngh×n Chôc ngh×n §äc lµ: Hai m¬i ba ngh×n n¨m tr¨m linh mét TËp cho häc sinh lµm theo mÉu trªn nhiªu lÇn, c¸c em sÏ quen dÇn vµ viÖc ®äc sè ngµy cµng th¹o vµ nhanh. 2. KhuyÕn khÝch tõng häc sinh chñ ®éng vµ tÝch cùc ho¹t ®éng häc tËp ®em l¹i kÕt qu¶ cao nhÊt cho tõng häc sinh: - §èi víi nh÷ng em yÕu To¸n, gi¸o viªn kh«ng nªn kh¾t khe ®ßi hái c¸c em lµm nh÷ng bµi tËp qu¸ søc, mµ ra bµi tËp võa søc c¸c em lµm ®îc ®Ó c¸c em cã niÒm tin trong häc tËp, lóc ®ã gi¸o viªn khen ngîi kÞp thêi vµ t¨ng bµi tËp ë møc häc sinh trung b×nh cã thÓ lµm ®îc. Nh vËy giao viÖc cho häc sinh tõ dÔ ®Õn võa søc. VÝ dô: Khi d¹y c¸c em vÒ tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c gi¸o viªn cÇn cho häc sinh chuÈn bÞ hai h×nh tam gi¸c nhá b»ng nhau (b»ng giÊy) vµ kÐo ®Ó c¸c em c¾t h×nh theo híng dÉn cña gi¸o viªn: - LÊy mét trong hai h×nh tam gi¸c b»ng nhau. - VÏ mét ®êng cao lªn h×nh tam gi¸c ®ã. - C¾t theo ®êng cao, ®îc hai m¶nh tam gi¸c ghi lµ 1 vµ 2 - GhÐp hai m¶nh 1 vµ 2 vµo h×nh tam gi¸c cßn l¹i ®Ó thµnh mét h×nh ch÷ nhËt ABCD. Sau ®ã gi¸o viªn gîi ý ®Ó häc sinh tù nhËn ra: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD chÝnh lµ diÖn tÝch cña hai h×nh tam gi¸c b»ng nhau c¸c em ®· chuÈn bÞ. Tõ ®ã c¸c em tù t×m ra ®îc quy t¾c vµ diÖn tÝch tÝnh h×nh Hoµng ThÞ ThuËn – Trêng TH Hµ Lan 4 Mét sè kinh nghiÖm khi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 5 tam gi¸c. Sau khi c¸c em n¾m ®îc bµi, gi¸o viªn ra bµi tËp cho c¸c em tõ dÔ dÕn võa søc, ch¼ng h¹n: -TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c biÕt: a) §é dµi ®¸y lµ 4m vµ chiÒu cao lµ 6m. b) §é dµi ®¸y lµ 42,5m vµ chiÒu cao lµ 5,2m. c) §é dµi ®¸y lµ 30,5dm vµ chiÒu cao lµ 1,2m. Nh vËy, qua ¸p dung s¸ng kiÕn trªn chóng ta ®· tæ chøc cho c¸c em chñ ®éng chiÕm lÜnh kiÕn thøc vµ sau ®ã chóng ta giao viÖc cho c¸c em tõ dÔ dÕn võa søc. 3. Kh¬i dËy tÝnh tß mß vµ n¨ng lùc cña tõng häc sinh qua c¸c ho¹t ®éng häc tËp nh»m kh¸m ph¸ ®Ó cã ®îc nh÷ng hiÓu biÕt theo bµi häc: - Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, ta cÇn cã c¸c ®å dïng trùc quan ®Ñp, phï hîp víi néi dung bµi ®Ó häc sinh høng tó häc tËp, cÇn liªn hÖ thùc tÕ vµ më réng kiÕn thøc ®Ó c¸c em ¸p dông vµo cuéc sèng h»ng ngµy. VÝ dô: Khi d¹y vÒ ph©n sè, cÇn cã m¶nh b×a h×nh trßn, h×nh vu«ng hoÆc qu¶ cam ®Ó chia c¸c phÇn b»ng nhau. Khi d¹y vÒ ®¬n vÞ ®o khèi lîng cÇn cã c©n, c¸c bµi to¸n cã lêi v¨n nªn cã h×nh ¶nh minh häa… 4. Coi häc sinh lµ nh©n vËt trung t©m cña qu¸ tr×nh d¹y häc: - Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, ngêi gi¸o viªn tæ chøc, híng dÉn vµ lµ träng tµi khoa häc. Mäi häc sinh ®Òu ®îc ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn. - Gi¸o viªn cÇn tr¸nh nãi nhiÒu vµ lµm thay cho häc sinh. - CÇn tæ chøc cïng lµm viÖc díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn. VÝ dô Khi d¹y vÒ DiÖn tÝch xung quang vµ diÔn tÝch toµn ph©n cña h×nh lËp ph¬ng th× gi¸o viªn kh«ng nªn ¸p ®Æt häc sinh mµ cÇn ®a m« h×nh trùc quan, gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh quan s¸t nhËn xÐt rót ra kÕt luËn : h×nh lËp ph¬ng lµ h×nh hép ch÷ nhËt ®Æc biÖt (cã 3 kÝch thíc b»ng nhau). Häc sinh tù rót ra kÕt luËn vÒ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph¬ng sau ®ã ¸p dông c«ng thøc ®Ó lµm bµi tËp. 5. KÕt hîp víi cha mÑ häc sinh, tæ chøc häc ë nhµ cho häc sinh. Qua c¸c buæi häp phô huynh häc sinh, c¸c buæi th¨m nhµ häc sinh gi¸o viªn chñ nhiÖm cïng cha mÑ c¸c em trang trÝ l¹i gãc häc tËp, lªn thêi gian biÓu cho c¸c em häc ë nhµ, gi¸o dôc cho c¸c em tù gi¸c häc bµi ë nhµ. Hoµng ThÞ ThuËn – Trêng TH Hµ Lan 5 Mét sè kinh nghiÖm khi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 5 VÝ dô: Chñ nhËt tuÇn nµy ®Õn th¨m gia ®×nh em A (lµ häc sinh yÕu To¸n) sau khi trao ®æi, bµn b¹c víi phô huynh, gi¸o viªn cïng phô huynh s¾p xÕp l¹i gãc häc tËp cho c¸c em, gãc häc tËp lµ n¬i cã ®ñ ¸nh s¸ng, kh«ng gÇn ti vi vµ n¬i tiÕp kh¸ch cña bè mÑ, Sau ®ã lªn lÞch cho c¸c em tù häc. 6. Thêng xuyªn kiÓm tra kiÕn thøc cò, truy bµi ®Çu giê: - Gi¸o viªn ®Õn líp tríc 15 phót ®Ó kiÓm tra. - Líp trëng, tæ trëng truy bµi ®Çu giê. Gi¸o viªn khen thëng khuyÕn khÝch tiÕn bé cña häc sinh. VÝ dô: Gi¸o viªn chia líp thµnh nhiÒu nhãm, mçi nhãm ba ®Õn 4 em. Tríc buæi häc c¸c em tù «n bµi, truy bµi . Ch¼ng h¹n h«m nay tiÕt To¸n häc bµi PhÐp céng hai ph©n sè kh¸c mÉu sè th× tríc buæi häc ®ã c¸c em truy bµi, «n bµi vÒ c¸ch quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè ®Ó khi tiÕp thu kiÕn thøc míi c¸c em ®· n¾m v÷ng khiÕn thøc cò, cã nh vËy c¸c em míi hiÓu bµi, tiÕt d¹y míi thµnh c«ng. 7. Chia nhãm, ph©n c«ng b¹n giái kÌm b¹n yÕu - “ Häc thÇy kh«ng tÇy häc b¹n”. §Ó c¸c em häc sinh gÇn gòi nhau vµ gióp nhau cïng tiÕn bé, x©y dùng tËp thÓ líp ®oµn kÕt, v÷ng m¹nh, gi¸o viªn ph©n c«ng, chia nhãm cho c¸c em häc tËp ë líp còng nh ë nhµ. B¹n giái cã tr¸ch nhiÖm gióp c¸c b¹n yÕu tiÕn bé, b¹n yÕu ph¶i tiÕp thu häc hái. 8. Dµnh thêi gian, gi¶ng gi¶i kiÕn thøc cò mµ häc sinh cha n¾m v÷ng: - Muèn tiÕp thu kiÕn thøc míi th× häc sinh ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc cò. Qua c¸c buæi phô ®¹o vµo thø b¶y vµ chñ nhËt hµng tuÇn gi¸o viªn «n tËp vµ cñng cè kiÕn thøc cò cho c¸c em vÒ ®äc, viÕt sè tù nhiªn, c¸c phÐp tÝnh víi sè tù nhiªn, ph©n sè, sè thËp ph©n vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n… VÝ dô: khi phô ®¹o cho c¸c em vÒ ®äc, viÕt sè thËp ph©n: Gi¸o viªn hái häc sinh: sè thËp ph©n gåm mÊy phÇn? Lµ nh÷ng phÇn nµo? §îc s¾p xÕp ë vÞ trÝ thÕ nµo? Häc sinh tr¶ lêi theo hiÓu biÕt cña c¸c em. Sau ®ã gi¸o viªn nãi cho häc sinh râ: PhÇn nguyªn còng nh sè nguyªn tríc ®©y ®· häc: c¸c ch÷ sè ®îc s¾p xÕp tõ ph¶i sang tr¸i, kÓ tõ dÊu phÈy lµ c¸c ch÷ sè hµng ®¬n vÞ, hµng chôc, hµng tr¨m, hµng ngh×n… Hoµng ThÞ ThuËn – Trêng TH Hµ Lan 6 Mét sè kinh nghiÖm khi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 5 PhÇn thËp ph©n: kÕ tõ dÊu phÈy, c¸c ch÷ sè ®îc s¾p xÕp tõ tr¸i sang ph¶i lµ c¸c ch÷ sè phÇn mêi, phÇn tr¨m, phÇn ngh×n… VÝ dô: Cã sè thËp ph©n 123,456 th×: - PhÇn nguyªn gåm cã: 1 tr¨m 2 chôc 3 ®¬n vÞ. - PhÇn thËp ph©n gåm cã: 4 phÇn mêi, 5 phÇn tr¨m, 6 phÇn ngh×n. - §äc lµ: Mét tr¨m hai m¬i ba phÈy bèn tr¨m linh s¸u. Cho häc sinh ®äc sè thËp ph©n, nªu phÇn nguyªn, phÇm thËp ph©n vµ gi¸ trÞ vÞ trÝ cña mçi ch÷ sè ë tõng hµng, råi sau ®ã cho c¸c em viÕt sè thËp ph©n. - Khi thÇy ®äc: Mét tr¨m hai m¬i ba ®¬n vÞ, c¸c em viÕt 123. Sau sè nµy c¸c em ®¸nh dÊu phÈy. Khi thÇy ®äc tiÕp 4 phÇn mêi, c¸c em viÕt sè 4; 5 phÇn tr¨m c¸c em viÕt sè 5; 6 phÇn ngh×n c¸c em viÕt sè 6. - Cuèi cïng, ta ®îc sè thËp ph©n 123,456. - Sau ®ã cho häc sinh nh¾c l¹i c¸ch ®äc, viÕt sè thËp ph©n. 9. Tæ chøc cho häc sinh «n tËp, cñng cè kiÕn thøc tõng ch¬ng qua c¸c trß ch¬i : H×nh thøc «n tËp nµy, gióp c¸c em «n tËp, cñng cè kiÕn thøc mét c¸ch nhÑ nhµng, høng thó vµ hiÖu qu¶. Thêi gian qua, trong khèi líp 5 ®· tæ chøc cho c¸c em häc To¸n “ Vui – häc, Häc – vui” qua c¸c trß ch¬i sau: Trß ch¬i “ H¸i hoa d©n chñ”, Trß ch¬i “ Chän sè”, Trß ch¬i “Xem ai nhí nhÊt”, Trß ch¬i “ MÆt xanh mÆt ®á”, Trß ch¬i “ Ai nhanh, ai ®óng”… Häc To¸n qua c¸c trß ch¬i, häc sinh tham gia s«i næi, hµo høng vµ cã sù tiÕn bé râ rÖt. VÝ dô: Trß ch¬i “ H¸i hoa d©n chñ” dïng ®Ó «n tËp cho häc sinh sau mçi ch¬ng häc. H×nh thøc «n tËp nµy, c©u hái vµ bµi tËp lµ nh÷ng kiÕn thøc c¸c em ®· häc, häc sinh lÇn lît lªn h¸i hoa (cã ghi néi dung c©u hái hoÆc bµi tËp) häc sinh tr¶ lêi ®óng néi dung c©u hái, c¶ líp vµ thÇy c« vç tay khen ngîi. H×nh thøc «n tËp nµy gióp c¸c em «n tËp, cñng cè kiÕn thøc mét c¸ch nhÑ nhµng, høng thó vµ hiÖu qu¶. Thêi gian qua, khèi 5 ®· tæ chøc ®îc 9 buæi «n. Häc sinh tham gia s«i næi, hµo høng. Hoµng ThÞ ThuËn – Trêng TH Hµ Lan 7 Mét sè kinh nghiÖm khi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 5 C. KÕt luËn I. KÕT QU¶ NGHI£N CøU. 1. VÒ phÝa gi¸o viªn: Sau khi th¨m dß, trao ®æi ý kiÕn víi gi¸o viªn ®øng líp , dù giê th¨m líp khèi 5 thùc tÕ cho thÊy: Gi¸o viªn ®øng líp rÊt quan t©m ®Õn viÖc phô ®¹o häc sinh yÕu To¸n. ViÖc vËn dông s¸ng kiÕn nµy vµo d¹y häcTo¸n sÏ kÝch thÝch häc sinh høng thó chñ ®éng chiÕm lÜnh kiÕn thøc do ®ã kÕt qu¶ häc tËp n©ng cao râ rÖt. Häc sinh häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao lµ thµnh qu¶ mong ®îi cña mçi gi¸o viªn. 2.VÒ phÝa häc sinh: Sau khi dù giê th¨m líp, trao ®æi víi häc sinh cïng gi¸o viªn trong khèi , trong trêng thùc tÕ cho thÊy : Sau khi ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vµo d¹y häc kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh chuyÓn biÕn râ rÖt, cô thÓ nh sau : * T×nh h×nh ph¸t biÓu x©y dùng bµi: - Khi cha ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm:30% - Sau khi ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: 90% * Th¸i ®é manh d¹n, nhanh nhÑn, trong häc To¸n: - Khi cha ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm:20% - Sau khi ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: 80% * Chñ ®éng t×m tßi häc hái, hiÓu kÜ vµ nhí l©u h¬n: - Khi cha ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm:30% - Sau khi ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: 90% Nh vËy, qua kÕt qu¶ trªn cho thÊy th¸i ®é nhót nh¸t , thô ®éng, gi¶m dÇn thay vµo ®ã lµ th¸i ®é m¹nh d¹n, h¨ng say ph¸t biÓu chñ ®éng chiÕm lÜnh kiÕn thøc t¨ng lªn. Do ®ã kÕt qu¶ häc tËp n©ng cao râ rÖt. KÕt qu¶ trªn gãp phÇn h×nh thµnh con ngêi toµn diÖn gióp häc sinh vËn dông kÕt qu¶ vµo thùc tiÔn vµ lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c trªn con ®êng häc tËp cña c¸c em. Sè liÖu tæng hîp qua c¸c kú kiÓm tra: *KiÓm tra chÊt lîng ®Çu n¨m Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu Hoµng ThÞ ThuËn – Trêng TH Hµ Lan 8 Mét sè kinh nghiÖm khi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 5 TS 3 TL% 12 TS 5 TL% 16 Kh¸ TS 6 TL% 24 Kh¸ TS 8 - Gi÷a häc kú I Giái TS 4 - Cuèi häc kú I Giái TS 6 TL% 20 TS 6 TL% 24 TS 11 TL% 44 TL% 24 Trung b×nh TS TL% 7 28 YÕu TS 7 TL% 28 TL% 32 Trung b×nh TS TL% 9 36 YÕu TS 2 TL% 8 II. BµI HäC KINH NGHIÖM- KIÕN NGHÞ §Ò XUÊT Tõ kÕt qu¶ ®¹t ®îc sau khi ¸p dông s¸ng kiÕn trªn, toµn bé gi¸o viªn trong tæ khèi 5, trong trêng ®· rót ra bµi häc kinh nghiÖm bæ Ých sau: - Gi¸o viªn ph¶i n¾m ch¾c ch¬ng tr×nh, cã kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y phï hîp. - Gi¸o viªn cÇn ph¶i nhiÖt t×nh theo dâi s¸t häc sinh ®Ó kÞp thêi båi dìng, phô ®¹o. - Gi¸o viªn ph¶i n¾m râ tõng ®èi tîng häc sinh, ph¸t hiÖn nh÷ng chç hæng kiÕn thøc cña häc sinh ®Ó cã kÕ ho¹ch phô ®¹o kÞp thêi - Gi¸o viªn cÇn cã nhiÒu h×nh thøc tæ chøc d¹y häc ®Ó häc sinh häc tËp nhÑ nhµng. - Gi¸o viªn ph¶i lu«n lu«n tù häc tù rÌn ®Ó cã kiÕn thøc v÷ng vµng, gióp häc sinh häc tËp cã kÕt qu¶. - Gi¸o viªn nªn ®éng viªn, khen ngîi kÞp thêi c¸c häc sinh cã tiÕn bé nh»m thóc ®Èy tinh thÇn thi ®ua häc tËp cña c¸c em. Hµ Lan, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010 Ngêi thùc hiÖn Hoµng ThÞ ThuËn Hoµng ThÞ ThuËn – Trêng TH Hµ Lan 9 Mét sè kinh nghiÖm khi gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 5 Hoµng ThÞ ThuËn – Trêng TH Hµ Lan 10
- Xem thêm -