Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm để phát huy tính tích cực của trẻ khi làm quen với tác phẩm văn học.

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1319 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc & §µO t¹o quËn cÇu giÊy Trêng mÇm non mai dÞch -------o0o------- Mét sè kinh nghiÖm ®Ó Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ khi lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ H¶i Thanh Chøc vô : Gi¸o viªn §¬n vÞ : Trêng mÇm non Mai DÞch Hµ Néi, th¸ng 3/ 2010. I. §Æt vÊn ®Ò Trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ®Ó ®Êt níc ta ph¸t triÓn lín m¹nh h¬n, chóng ta kh«ng thÓ quªn ®îc r»ng: “Gi¸o dôc lµ cèt s¸ch hµng ®Çu nh»m n©ng cao d©n trÝ ®µo t¹o nh©n lùc båi dìng nh©n tµi vµ ph¸t huy nguån nh©n lùc con ngêi ®Ó x©y dùng ®Êt níc vµ b¶o vÖ tæ quèc.” V× vËy chóng ta cÇn ph¶i chó träng tíi viÖc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o con ngêi ngay tõ thña Êu th¬. Gi¸o dôc ë níc ta nãi chung vµ gi¸o dôc mÇm non nãi riªng lµ nÒn gi¸o dôc mét c¸ch toµn diÖn nh»m h×nh thµnh nh©n c¸ch cña mét con ngßi. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh nh©n c¸ch toµn diÖn cho trÎ th× c¸c t¸c phÈm v¨n häc ®ãng vai trß ®¸ng kÓ trong viÖc gi¸o dôc trÎ. V¨n häc lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt mµ trÎ ®îc tiÕp xóc tõ rÊt sím. Ngay tõ tuæi Êu th¬ c¸c em ®· ®îc lµm quen víi nh÷ng giai ®iÖu nhÑ nhµng, ªm ¸i, thiÕt tha cña nh÷ng c©u h¸t ru. Lín h¬n mét chót c¸c em l¹i ®îc biÕt tíi nh÷ng c©u chuyÖn d©n gian, c¸c t¸c phÈm th¬, v¨n. C¸c t¸c phÈm nµy ®· reo vµo lßng trÎ t×nh c¶m yªu mÕn thÕ giíi xung quanh vµ gióp trÎ cã thªm kiÕn thøc hiÓu biÕt vÒ truyÒn thèng d©n téc, n¶y sinh ë trÎ lßng nh©n ¸i, më réng nhËn thøc vÒ thiªn nhiªn x· héi. Ngoµi ra, v¨n häc cßn gióp trÎ yªu thÝch hµo høng vµ cã nhu cÇu tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt gãp phÇn ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña trÎ, d¹y trÎ ph¸t ©m chÝnh x¸c c¸c ©m tiÕt cña tiÕng mÑ ®Î… Ngoµi ra, v¨n häc cßn gióp trÎ rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ m¹ch l¹c khi tham gia giao tiÕp. TrÎ mÉu gi¸o hÇu nh cha biÕt ®äc, biÕt viÕt chÝnh v× vËy c¸c em tiÕp nhËn c¸c t¸c phÈm v¨n häc thêng ph¶i qua trung gian lµ c« gi¸o(ë trêng) vµ ngêi lín ë nhµ nh: «ng, bµ, bè mÑ. T¸c phÈm v¨n häc lµ mét b¶n nghÖ thuËt ng«n ng÷ nªn viÖc c¶m thô t¸c phÈm v¨n häc ®èi víi trÎ gÆp nhiÒu khã kh¨n. II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh líp: 1.1 ThuËn lîi: - §îc sù chØ ®¹o s¸t sao vÒ chuyªn m«n cña phßng gi¸o dôc vµ sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng. - TrÎ ë cïng mét ®é tuæi nªn møc ®é nhËn thøc t¬ng ®èi ®ång ®Òu chÝnh v× vËy viÖc d¹y trÎ còng gÆp nhiÒu thuËn lîi. - B¶n th©n ®îc ®µo t¹o chÝnh quy vµ ®· tr¶i qua 7n¨m kinh nghiÖm . - B¶n th©n còng ®· ®îc kiÕn tËp mét sè tiÕt mÉu cña trêng, cña quËn nªn còng ®· häc tËp ®îc mét sè kinh nghiÖm trong ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y bé m«n lµm quen víi v¨n häc 1.2 Khã kh¨n: Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®¸ng kÓ chóng t«i còng cßn gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i trong viÖc cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc nh: - §Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi nµy rÊt hiÕu ®éng, kh¶ n¨ng tËp trung chó ý cha cao, kh¶ n¨ng tri gi¸c vµ trÝ tëng tîng cßn cha phong phó. - Trong líp kh¶ n¨ng tiÕp thu cña trÎ cßn cha ®ång ®Òu Mét sè phô huynh cßn coi nhÑ viÖc häc tËp cña con, thêng cho con nghØ häc tuú tiÖn nªn Ýt nhiÒu còng lµm ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ häc tËp cña líp. Hä cha nhËn thøc hÕt ®îc tÇm quan träng cña viÖc cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc . - M«i trêng gia ®×nh, x· héi thiÕu lµnh m¹nh Ýt nhiÒu còng ¶nh hëng ®Õn viÖc gi¸o dôc trÎ. * Qu¸ tr×nh thùc hiÖn: - Kh¶o s¸t thùc tÕ: §Ó n¾m ®îc tr×nh ®é tiÕp thu còng nh kh¶ n¨ng cña trÎ ngay tõ ®Çu n¨m t«I ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t trªn trÎ. TT C¸c néi dung Sè ch¸u ®¹t TØ lÖ% 1. Nhí tªn truyÖn 40 74 2. HiÓu néi dung th¬ chuyÖn 35 64,8 3. Tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« 30 55,6 4. ThÓ hiÖn ®îc ng÷ ®iÖu giäng c¸c nh©n vËt 28 51,9 5. BiÕt nhËp vai vµ ®ãng kÞch theo vai 25 46,3 6. BiÕt kÓ chuyÖn s¸ng t¹o 24 44,4 7. TrÎ thuéc th¬ vµ ®äc diÔn c¶m 29 53,7 2. C¸c biÖn ph¸p: Tõ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trªn cña líp, t«i lu«n häc hái t×m tßi vµ ®· t×m ra mét sè biÖn ph¸p cô thÓ nh sau: 2.1. Dïng ph¬ng ph¸p ®äc kÓ diÔn c¶m: TrÎ c¶m thô ng«n ng÷ nghÖ thuËt b»ng c¸ch nghe ®äc kÓ. Do vËy t«i lu«n sö dông mäi s¾c th¸i giäng kÓ cña m×nh lµm ph¬ng tiÖn ®Ó ®äc kÓ biÓu c¶m kh¸c nhau lµm cho t¸c phÈm cÊt lªn tiÕng nãi, t¹o cho t¸c phÈm bøc tranh t¬ng øng, hÊp dÉn ®èi víi trÎ. Do vËy, khi muèn tr×nh bµy mét t¸c phÈm t«i lu«n t×m hiÓu, suy nghÜ vµ nghiªn cøu t¸c phÈm ®Ó hiÓu ®îc ý nghÜa mµ t¸c gi¶ muèn göi vµo t¸c phÈm. T«i lu«n ph©n biÖt gi÷a giäng ®äc vµ giäng kÓ cè g¾ng nhËp t©m vµo t¸c phÈm ®Ó truyÒn t¶i tíi ngêi nghe tÊt c¶ nh÷ng th«ng ®iÖp mµ t¸c gi¶ muèn göi g¾m qua giäng kÓ diÔn c¶m, s¾c th¸I khu«n mÆt cö chØ ®iÖu bé, ¸nh m¾t…. Ng÷ ®iÖu giäng kÓ lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng v× nã lµ ph¬ng tiÖn cña viÖc truyÒn t¶i nghÖ thuËt, cêng ®é cña giäng kÕt hîp víi cö chØ nÐt mÆt. VÝ dô 1: TruyÖn “Chó Dª §en” - Giäng Dª Tr¾ng th× yÕu ít, run sî vµ nãi ng¾t qu·ng, ch©n tay run lªn v× sî sÖt. - Giäng Dª §en: B×nh tÜnh, ®anh thÐp, d¸ng vÎ b×nh tÜnh. - Giäng Chã Sãi to qu¸t n¹t d÷ tîn khi nãi víi Dª Tr¾ng - Giäng Chã Sãi nãi víi Dª ®en ®Çu tiªn qu¸t n¹t sau ®ã chuyÓn sang lo l¾ng ngÇn ngõ, sî sÖt. - VÝ dô 2: Th¬ “Gi÷a vßng giã th¬m + §äc diÔn c¶m: 8 c©u th¬ ®©ud ®äc víi giäng chËm r·I thÓ hiÖn sù b¨n kho¨n , lo l¾ng, 4 c©u th¬ tiÕp theo ®äc víi nhÞp ®é b×nh thêng, nhÊn vµo c¸c tõ ”nhá nh¾n”, “ phe phÈy”, “ ®Òu ®Òu”, “ rung rinh”. C¸c c©u th¬ tiÕp theo ®äc chËm r·I thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu mÕn quan t©m ch¨m sãc. Bµi th¬ chñ yÕu ®äc theo nhÞp: 2:2 ChØ cã mét sè c©u sau ®äc theo nhÞp 1. 1.2 Nµy/ chó/ gµ N©u Chí/ gµo/ Çm Ü 2.2. Sö dông ®å dïng trùc quan trong giê häc - N¾m v÷ng ®îc ®Æc ®iÓm sinh lý cña trÎ, t duy trùc quan h×nh tîng do vËy mµ viÖc sö dông ®å dïng trùc quan trong tiÕt häc cã vai trß cùc kú quan träng, nã gióp trÎ høng thó víi t¸c phÈm. + T«i sö dông ®å dïng trùc quan ®Ó giíi thiÖu t¸c phÈm. VÝ dô 1: C« ®a rèi tay “ Xin chµo c¸c b¹n! §è c¸c b¹n biÕt m×nh lµ ai nµo? M×nh lµ CËu bÐ Mòi Dµi. Cã mét c©u chuyÖn rÊt hay nãi vÒ chiÕc mòi cña m×nh ®Êy! ThÕ c¸c b¹n ®· biÕt cha? H«m nay m×nh sÏ kÓ cho c¸c b¹n nghe nhÐ: TruyÖn “CËu bÐ Mòi Dµi” VÝ dô 2: Cho trÎ xem mét ®o¹n ho¹t c¶nh phim c¶nh thá, qu¹, nhÝm ®ang c·i nhau c« hái trÎ: C¸c con cã muèn biÕt v× sao thá, qu¹, nhÝm l¹i c·i nhau kh«ng? Muèn biÕt v× sao l¹i cã chuyÖn ®ã x¶y ra c« mêi c¸c con cïng xem bé phim: “Qu¶ t¸o cña ai” + T«i cßn sö dông ®å dïng trùc quan ®Ó gi¶ng tõ khã, minh ho¹ cho lêi trÎ VÝ dô: Voi chÝn ngµ, gµ chÝn cùa, ngùa chÝn hång mao hoÆc h×nh ¶nh cña nh÷ng b«ng hoa trong bµi th¬: “Bã hoa tÆng c«” T«i ®a tranh ra chØ cho trÎ xem kÕt hîp víi lêi gi¶ng gi¶i. TrÎ rÊt thÝch thó khi xem c¸c h×nh ¶nh ®ã + Minh ho¹ cho c©u chuyÖn T«i lu«n dµnh thêi gian su tÇm, nghiªn cøu ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm nh rèi tay, rèi rÑt vµ c¸ch sö dông kh¸c nhau ®Ó minh ho¹ cho c©u chuyÖn , bµi th¬ thªm hÊp dÉn. VÝ dô: Rèi b«ng, rèi rÑt , th¬, qu¶ chÝn, nhÝm, dª tr¾ng, dª ®en…. + Sö dông ®å dïng trùc quan ®Ó l¹i t¸c phÈm. VÝ dô: Qua bøc tranh c« gi¸o vÏ vÒ truyÖn: “Chó dª ®en” Qu¶ thËt trÎ kh«ng chØ hiÓu néi dung bøc tranh mµ cßn t¸I hiÖn l¹i tr×nh tù cña truyÖn qua viÖc trÎ tù lªn sÊp xÕp l¹i tr×nh tù cña truyÖn. + Trong khi ®äc, kÓ th¬ truyÖn t«I cã thÓ vÏ c¸c nh©n vËt ®¬n gi¶n, gióp trÎ cã høng thó khi ®îc tËn m¾t nh×n c¸c nh©n vËt trong c©u chuyÖn, bµi th¬ cña m×nh tõ tõ xuÊt hiÖn 2.3. Sö dông bµi h¸t vµ trß ch¬i §Ó t¹o kh«ng khÝ vui t¬i, s«i næi vµ g©y ®îc høng thó trong tiÕt häc gióp cho trÎ tiÕp thu bµi cã hiÖu qu¶, dÔ nhí vµ nhí l©u t«i ®· lång bµi h¸t vµ trß ch¬i vµo c¸c ho¹t ®éng chung. - VÝ dô: §Ó t¹o kh«ng khÝ s«i næi, høng thó vui t¬i nhÑ nhµng trong tiÕt häc thu hót trÎ mét c¸ch thÝch thó , t«i tæ chøc tiÕt häc thµnh mét ch¬ng tr×nh vui cã nh÷ng trß ch¬i hÊp dÉn nh ch¬ng tr×nh “ Vên cæ tÝch”, “Nh÷ng nhµ th«ng th¸I hoÆc ch¬ng tr×nh: “Trß ch¬i ©m nh¹c”, “BÐ lµm nghÖ sÜ” vµ më ®Çu c¸c ch¬ng tr×nh bao giê còng cã bµi h¸t híng trÎ vµo néi dung cña ch¬ng tr×nh t«i ®· s¸ng t¸c bµi h¸t (“Ng«i nhµ xinh” dùa vµo nh¹c vµ lêi bµi h¸t “ Vên cæ tÝch”) néi dung bµi h¸t ®ã nh sau: “Ng«i mhµ xinh ®ãn mõng Ng«i nhµ xinh ®ãn chµo Nh÷ng em bÐ xinh t¬I muèn trë thµnh nghÖ sÜ Lµ ngêi nghÖ sü lång tiÕng cho nh÷ng bé phim hay Lµ ngêi nghÖ sÜ ®ãng kÞch trªn s©n khÊu. Nµo b¹n ¬i! ta cïng nhau ®Õn ch¬i!” + Trong ch¬ng tr×nh “BÐ lµm nghÖ sÜ ” trÎ ®îc t×m hiÓu vµ tham gia c¸c phÇn thi kiÕn thøc, tr¶ lêi c¸c c©u hái mang néi dung cña tõng phÇn, thi lång tiÕng cho c¸c nh©n vËt, trÎ thi kÓ chuyÖn theo tranh vµ ®îc thi træ tµi(trÎ ®ãng kÞch, ng©m th¬, h¸t) Vµ víi ®Æc ®iÓm t©m lý cña trÎ løa tuæi nµy lµ hiÕu ®éng mµ ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi v¨n häc lµ ho¹t ®éng tÜnh ®ßi hái trÎ ph¶I tËp trung chó ý cao v× vËy nh÷ng trß ch¬I hÊp dÉn trÎ th× viÖc sö dông c©u ®è, trß ch¬I ®ång dao cã néi dung liªn quan tíi t¸c phÈm lµ cÇn thiÕt. VÝ dô: Trß ch¬I cã néi dung t¸c phÈm “Chó Dª §en”c¸ch ch¬i: C« nãi tªn nh©n vËt trÎ nãi ®Æc ®iÓm nh©n vËt vµ ngîc l¹i. Dª tr¾ng – dª tr¾ng  nhót nh¸t, nhót nh¸t Dª ®en - dª ®en  dòng c¶m, dòng c¶m TrÎ vç tay: Hoan h« Dª tr¾ng. B¹n dª ®¸ng khen VÝ dô 2: C« ®äc c©u ®è: TrÌo c©y nhanh tho¨n tho¾t §è b¹n biÕt con g×? §Çu ®éi hai c¸i nóm MiÖng kªu be be 2.4 TÝch hîp c¸c bé m«n kh¸c khi cho trÎ lµm quen vãi v¨n häc: - §Ó cho trÎ ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn th«ng qua viÖc lµm quen víi v¨n häc t«i lu«n t×m c¸ch tÝch hîp c¸c m«n häc kh¸c vµo bµi mét c¸ch nhÑ nhµng, phï hîp. VÝ dô: Khi cho trÎ lµm quen víi truyÖn: “GÊu con chia quµ” T«i ®· su tÇm bµi h¸t, vËn ®éng cã néi dung liªn quan tíi c©u chuyÖn ®Ó ®a vµo tÝch hîp trong tiÕt häc. Víi truyÖn: “ GÊu con chia quµ” t«i ®· lùa chän bµi h¸t: “Gia ®×nh G¸u” t«i vµo bµi b»ng h×nh thøc cho trÎ cïng c« h¸t vµ vËn ®éng theo lêi bµi h¸t “gia ®×nh gÊu”. §©y lµ mét bµi h¸t míi, nh¹c níc ngoµi rÊt vui nhén, trÎ võa h¸t võa vËn ®éng nªn rÊt thÝch thó. - Kh«ng chØ cã thÕ t«i cßn nghiªn cøu vµ t×m c¸ch ng©m nh÷ng bµi th¬ hay hoÆc chuyÓn lêi cña nh÷ng bµi th¬ ®ã thµnh nh÷ng c©u h¸t, chuyÓn tõ truyÖn sang thµnh th¬, ®©y còng lµ h×nh thøc hay t¹o høng thó cho trÎ gióp trÎ dÔ nhí, dÔ thuéc néi dung bµi th¬ c©u chuyÖn mµ c« muèn mang ®Õn cho trÎ. VÝ dô: T«i su tÇm vµ phæ nh¹c cho bµi th¬: “Lµm anh” cña Phan Thanh Nhµn thµnh bµi h¸t trÎ rÊt thÝch. VÝ dô: ChuyÖn “Qu¶ t¸o cña ai” Trêi vµo cuèi thu C¸c ch¸u h·y bæ C©y t¸o cuèi rõng Qu¶ t¸o lµm ba Cßn mçi mét qu¶ Mçi ngêi mét miÕng Thá b¶o cña Thá NhÝm liÒn nhanh nhÈu Thá tr«ng thÊy tríc Bæ t¸o bèn phÇn Qu¹ b¶o cña Qu¹ Mçi b¹n mét phÇn V× Qu¹ h¸i mµ Mét phÇn c¸c b¹n NhÝm nãi cña NhÝm BiÕu b¸c GÊu giµ V× NhÝm nhÆt ®îc Bëi b¸c cã c«ng ThÕ lµ bän chóng Gióp m×nh ph©n xö Cø ®øng c·i nhau Mäi thø c«ng b»ng B¸c GÊu thÊy vËy ThÕ lµ c¶ bèn §i ra vµ nãi B¸c ch¸u cïng ¨n Ai còng cã c«ng T¸o chÝn ngon miÖng Còng ®îc ¨n t¸o ThËt lµ vui vui. 2.5 Dïng thñ thuËt ©m thanh vµo trong truyÖn; - Víi mét c©u chuyÖn cã tiÕng suèi ch¶y rãc r¸ch, cßn g× hay h¬n khi nghe giäng kÓ l¹i ®îc nghe ©m thanh thùc s cña nã. Do vËy, t«i ®· dïng tiÕng suèi ch¶y cã trong ®µn oocgan ®Ó ®a vµo ®o¹n ®Çu cña truyÖn: “ Chó Dª §en”. Lóc gay go nhÊt lµ lóc xuÊt hiÖn con sãi gian ¸c T«I dïng ©m thanh diÔn t¶ sù håi hép. Víi mét truyÖn cô thÓ, t×nh tiÕt cô thÓ ta sö dông hîp lý ®óng lóc, ®óng chç ©m thanh cña tiÕng ®µn sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh cho trÎ lµm quen víi v¨n häc. 3 KÕt qu¶ thùc hiÖn: NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ khi lµm quen víi v¨n häc t«I ®· thêng xuyªn cho trÎ tiÕp xóc víi c¸c t¸c phÈm v¨n häc b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ . Qua thùc tiÔn gi¶ng d¹y t«I thÊy häc sinh líp t«I ®· cã nhiÒu tiÕn bé râ rÖt vÒ kiÕn thøc v¨n häc, kÕt qu¶ cô thÓ nh sau: a. VÒ gi¸o dôc: TrÎ hµo høng cã c¶m xóc nghÖ thuËt khi tiÕp xóc víi t¸c phÈm v¨n häc, thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu ghÕt râ rµng víi nh©n vËt. Tõ ®ã, t«I gi¸o dôc nh©n c¸ch trÎ mét c¸ch tù nhiªn, nhÑ nhµng vµ thÊm s©u. b. VÒ chÊt lîng - TrÎ biÕt rung ®éng vµ yªu thÝch v¨n häc vµ cã nhu cÇu tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n häc nghÖ thuËt. - TrÎ ®îc më réng kiÕn thøc vÒ thÕ giíi xung quanh, ph¸t ©m chÝnh x¸c, ph¸t triÓn vèn tõ, ng«n ng÷ còng nh kh¶ n¨ng diÔn ®¹t cña trÎ. Bíc ®Çu thÓ hiÖn t¸c phÈm v¨n häc b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. TT C¸c néi dung Sè ch¸u ®¹t TØ lÖ% 1. Nhí tªn truyÖn 54 100 2. HiÓu néi dung th¬ chuyÖn 50 92,6 3. Tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« 54 100 4. ThÓ hiÖn ®îc ng÷ ®iÖu giäng c¸c nh©n vËt 45 83,3 5. BiÕt nhËp vai vµ ®ãng kÞch theo vai 40 74,1 6. BiÕt kÓ chuyÖn s¸ng t¹o 40 74,1 7. TrÎ thuéc th¬ vµ ®äc diÔn c¶m 47 87,0 Qua thö nghiÖm gi¶ng d¹y cã ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy t«i thÊy trÎ líp t«i rÊt høng thó vµ tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña líp. TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc ë trªn cho thÊy viÖc ®a néi dung cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc, sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p biÖn ph¸p ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ khi lµm quen víi v¨n häc trong c¸c tiÕt häc vµ c¸c ho¹t ®éng cña t«i ®a vµo ¸p dông t¹i líp mÉu gi¸o nhì B2 lµ ®óng vµ phï hîp víi trÎ, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. III. KÕt thóc vÊn ®Ò Víi tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao chÊt lîng cho trÎ lµm quen víi v¨n häc nh trªn t«i sÏ cè g¾ng häc hái, t×m tßi, su tÇm vµ s¸ng t¹o c¸c bµi h¸t, bµi th¬ c©u chuyÖn míi ®Ó thêng xuyªn thay ®æi néi dung gi¸o dôc cho phï hîp víi chñ ®iÓm, víi bµi d¹y nh»m thu hót sù tËp trung chó ý vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ - Nghiªn cøu tríc c¸c néi dung gi¸o dôc ®Ó ®a ra c¸c ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p phï hîp víi tõng lo¹i tiÕt häc - Bè trÝ phßng häc vµ gãc ch¬i hîp lý, ®å ch¬i lu«n ®Ó ë tr¹ng th¸i më ®Ó kÝch thÝch trÎ ho¹t ®éng. - §å dïng, ®å ch¬i sö dông ®Ó d¹y häc ph¶i cã mµu s¾c ®Ñp, kÝch thíc phï hîp. - CÇn häc hái vµ n©ng cao nghÖ thuËt lªn líp, phong c¸ch xö lý t×nh huèng s ph¹m. D¹y trÎ ë mäi lóc, mäi n¬i trong c¸c ho¹t ®éng ®Ó cã kÕ ho¹ch båi dìng cho nh÷ng trÎ yÕu, tiÕp thu bµi chËm.,®éng viªn khen ngîi kÞp thêi víi trÎ häc kh¸ ®Ó trÎ cè g¾ng ph¸t huy nh÷ng kh¶ n¨ng cña m×nh. - X©y dùng m«i trêng häc tËp. - KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a gia ®×nh vµ nhµ trêng trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. - Nªn chän lùa nh÷ng trß ch¬i phï hîp víi trÎ ®Ó lång ghÐp kiÕn thøc cÇn cung cÊp cho trÎ . - T«i cã ®îc kÕt qu¶ trªn lµ nhê sù quan t©m gióp ®ì cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ®· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt vµ cho t«i ®îc ®i kiÕn tËp ë trêng m×nh, còng nh c¸c trêng b¹n. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña t«i ®· ®îc thùc hiÖn kÕt qu¶ tèt trong líp, trong trêng, rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña chÞ em ®ång nghiÖp vµ ban l·nh ®¹o nhµ trêng. Hµ néi , ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2010 Ngêi viÕt. NguyÔn ThÞ H¶i Thanh
- Xem thêm -