Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm dạy học môn toán

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net PhÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi: TrÝ tuÖ lµ s¶n phÈm cña nÒn gi¸o dôc. VËy gi¸o dôc ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, bëi: "Gi¸o dôc ®µo t¹o lµ ch×a kho¸ më cöa tiÕn vµo t¬ng lai" (Bµi ph¸t biÓu cña ®ång chÝ §ç Mêi t¹i héi nghÞ lÇn thø IV BCH Trung ¬ng §¶ng kho¸ II- Hµ Néi, th¸ng 2/1993). NghÞ quyÕt sè 40/2000/QH 10 ngµy 09/12/2000 cña Quèc héi kho¸ X vÒ ®æi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, ®· kh¼ng ®Þnh môc tiªu cña viÖc ®æi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, lÇn nµy lµ x©y dùng néi dung ch¬ng tr×nh, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc s¸ch gi¸o khoa phæ th«ng míi nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn thÕ hÖ trÎ, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, phï hîp víi thùc tiÔn vµ truyÒn thèng ViÖt Nam, tiÕp cËn tr×nh ®é gi¸o dôc phæ th«ng ë c¸c níc ph¸t triÓn trong khu vùc vµ thÕ giíi. BËc THCS thuéc bËc trung häc (víi 2 giai ®o¹n THCS vµ THPT) ®ãng vai trß cÇu nèi gi÷a THPT viÖc bËc TiÓu häc. §©y lµ bËc häc ®îc phæ cËp víi môc tiªu n©ng mÆt b»ng d©n trÝ cña c¶ níc, chuÈn bÞ ®µo t¹o nguån nh©n lùc, ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, lµ bËc häc cã ®iÒu kiÖn ®Ó bíc ®Çu ®Þnh híng t¬ng lai cho häc sinh. Mäi häc sinh ®Òu ph¶i ®îc gi¸o dôc ®Ó trë thµnh ngêi lao ®éng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, thÝch øng víi mäi sù ph¸t triÓn ®a d¹ng víi tèc ®é nhanh cña x· héi, ngêi c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm cao, con ngêi ®îc ph¸t triÓn toµn diÖn cïng víi chÊt lîng cuéc sèng ngµy cµng ®îc n©ng cao. ChÝnh v× thÕ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ph¶i gãp phÇn tÝch cùc thùc hiÖn môc tiªu ®ã trªn c¬ së t¬ng hîp víi néi dung ®µo t¹o ®îc chän lùa theo yªu cÇu qu¸n triÖt môc tiªu vµ gãp phÇn quan träng vµo viÖc thùc hiÖn môc tiªu lµ m«n To¸n. VÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra hiÖn nay lµ tæ chøc d¹y To¸n ë THCS nh thÕ nµo ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p chiÕn lîc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc chÝnh lµ viÖc ®æi míi qu¶n lý gi¸o dôc tõ TW ®Õn c¬ së. Qu¶n lý nhµ trêng, qu¶n lý gi¸o dôc mµ träng t©m lµ qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y - häc nªn qu¶n lý nh thÕ nµo ®Ó thÇy d¹y tèt, trß häc tèt. ViÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung, m«n To¸n nãi riªng kh«ng thÓ t¸ch rêi víi ho¹t ®éng tæ chøc chØ ®¹o cña ngêi qu¶n lý trêng THCS. 1 Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net N¨m häc 2004-2005 vÒ ®©y nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, nhµ trêng ®· tiÕn hµnh chØ ®¹o ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Æc biÖt lµ c¸c líp thay s¸ch v× thÕ kÕt qu¶ thu ®îc rÊt kh¶ quan. Sau ®©y t«i xin tr×nh bµy "Mét sè kinh nghiÖm chØ ®¹o d¹y häc m«n To¸n theo ch¬ng tr×nh thay SGK ë trêng THCS" ®Ó ®ång nghiÖp cïng tham kh¶o. II. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu: 1. Môc ®Ých nghiªn cøu. Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc to¸n theo ch¬ng tr×nh thay s¸ch SGK ë trêng THCS theo híng lÊy häc sinh lµm trung t©m nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng d¹y häc THCS ®¸p øng yªu cÇu ®æi m¬Ý cña Gi¸o dôc - §µo t¹o. 2. NhiÖm vô nghiªn cøu: - Nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò lý luËn cã liªn quan. - Thùc tr¹ng chØ ®¹o d¹y häc m«n To¸n theo ch¬ng tr×nh SGK míi ë THCS Nga VÞnh. - Tæng kÕt kinh nghiÖm, c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o cã hiÖu qu¶ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n To¸n. III. §èi tîng nghiªn cøu: C¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o d¹y häc m«n To¸n theo ch¬ng tr×nh thay s¸ch ë trêng THCS Nga VÞnh. IV. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: - Nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n, chØ thÞ, c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc ®æi míi ch¬ng tr×nh thay s¸ch. - Ph¬ng ph¸p quan s¸t, ®iÒu tra, thèng kª, tæng kÕt kinh nhgiÖm. V. Ph¹m vi nghiªn cøu. Do ®iÒu kiÖn vµ thêi gian cã h¹n nªn t«i chØ tiÕn hµnh nghiªn cøu ë trêng THCS Nga VÞnh. H¬n n÷a viÖc viÖc chØ ®¹o ®æi míi còng chØ ®îc nghiªn cøu ë m«n To¸n líp 6,7,8. V× vËy nh÷ng kÕt qu¶ cßn mang tÝnh côc bé, cha kh¸i qu¸t ®èi víi c¸c trêng THCS kh¸c. 2 Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net PhÇn néi dung Ch¬ng I: mét sè vÊn ®Ò lý luËn I. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý vµ qu¶n lý trêng häc: Cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau song cã thÓ hiÓu qu¶n lý lµ mét ho¹t ®éng thiÕt yÕu, nã ®¶m b¶o phèi hîp nh÷ng nç lùc c¸ nh©n nh»m ®¹t ®îc môc ®Ých cña nhãm. Qu¶n lý võa lµ mét khoa häc, võa lµ mét nghÖ thuËt. Sù qu¶n lý ph¶i tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn hoÆc t×nh huèng cô thÓ ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèi u. Cã nghÜa lµ ngêi qu¶n lý khi ¸p dông lý thuyÕt qu¶n lý vµo c«ng viÖc cô thÓ ph¶i hÕt søc linh ho¹t vµ s¸ng t¹o. II. VÞ trÝ tÇm quan träng cña chøc n¨ng chØ ®¹o trong qu¶n lý trêng häc. Còng gièng nh bÊt kú mét qu¸ tr×nh qu¶n lý nµo, qu¶n lý trêng häc còng gåm 4 chøc n¨ng c¬ b¶n, 4 chøc n¨ng ®ã ®îc thÓ hiÖn t¹o thµnh mét chu tr×nh qu¶n lý theo s¬ ®å sau: KÕ ho¹ch KiÓm tra Th«ng tin Tæ chøc ChØ ®¹o ChØ ®¹o lµ mét trong bèn chøc n¨ng qu¶n lý. §ã lµ sù t¸c ®éng ®èi víi c¸ nh©n hoÆc nhãm ngêi lµm cho hä tÝch cùc h¨ng h¸i lµm viÖc theo sù ph©n c«ng vµ kÕ ho¹ch ®· ®Þnh. Trong chØ ®¹o bao hµm c¶ chØ dÉn, ®éng viªn thóc ®Èy gi¸m s¸t ngêi díi quyÒn thi hµnh nhiÖm vô ®îc giao. Trong chØ ®¹o ho¹t ®éng cña nhµ trêng ph¶i b¸m s¸t quy chÕ, kÕ ho¹ch ch¬ng tr×nh ®Ó gi¸m s¸t c¸n bé gi¸o viªn, chØ vÏ, híng dÉn, uèn n¾n khÐo lÐo nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®Ò ra ®óng híng, ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng tù qu¶n, kh¶ n¨ng cña ®éi ngò tæ trëng... Ph¶i cã th¸i ®é nh· nhÆn, lÊy ®éng viªn khuyÕn khÝch lµ chÝnh, kh«ng g©y ra t©m lý sî sÖt nh÷ng ngêi díi quyÒn... 3 Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Trong mét trêng häc, nÕu nhµ qu¶n lý coi thêng kh©u chØ ®¹o ¾t sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng v« kû luËt, mÊt trËt tù, mçi gi¸o viªn lµm theo ý ®å riªng, kh«ng ai céng t¸c víi ai thËm chÝ ®è kÞ lÉn nhau. Nh vËy nÕu cã kÕ ho¹ch tèt, ph¬ng ph¸p tæ chøc vµ kiÓm tra hîp lý céng víi sù chØ ®¹o s¸t sao, khoa häc th× ¾t sÏ ®¹t hiÖu qu¶ tèi u. III. VÞ trÝ, môc tiªu vµ nhiÖm vô cña m«n To¸n ë THCS. To¸n lµ m«n häc chñ ®¹o trong t¬ng quan víi c¸c m«n häc kh¸c. Lµ m«n häc quan träng ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc trÝ tuÖ, t duy tÝch cùc, ®éc lËp s¸ng t¹o cña häc sinh. M«n to¸n rÌn luyÖn kü n¨ng céng t¸c ®éc lËp cho häc sinh ®Ó tù chiÕm lÜnh kiÕn thøc mét c¸ch s©u s¾c. To¸n gióp cho häc sinh n¾n v÷ng kiÕn thøc, h×nh thµnh kü n¨ng tõ ®ã ph¸t triÓn trÝ tuÖ nh©n c¸ch. Ch¬ng II: ChØ ®¹o ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc to¸n ë trêng THCS Nga VÞnh. I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh ®Þa ph¬ng. Trêng THCS Nga VÞnh n»m ë phÝa T©y B¾c huyÖn Nga S¬n, ®©y lµ mét x· thuéc vïng chiªm tròng, ®¹i bé phËn nh©n d©n trong x· chñ yÕu lµm nghÒ n«ng, ®êi sèng cùc kú khã kh¨n v× vËy còng ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng häc tËp cña häc sinh. II. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña trêng THCS Nga VÞnh. 1. VÒ c¬ së vËt chÊt: Trêng cã diÖn tÝch: 5340m2 trong ®ã cã 9 phßng häc ®Òu lµ cao tÇng. C¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc d¹y cßn cha ®Çy ®ñ ®Ó ®¸p øng tèt ch¬ng tr×nh SGK míi, song Ban gi¸m hiÖu ®· phèi hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®Ó cã gi¶i ph¸p chÝnh cho c«ng t¸c thay s¸ch vµ coi ®©y lµ nhiÖm vô träng t©m. 2. VÒ ®éi ngò gi¸o viªn: Tr×nh ®é chuyªn m«n Tæng sè CBGV §¹i häc Cao ®¼ng Trung häc Trung cÊp 26 7 16 3 0 B¶ng 1: Tr×nh ®é, tuæi ®êi trunb b×nh 4 Tuæi ®êi TB Chi chó 32 2 ®/c ®ang theo häc §H Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net N¨m häc Tæng sè Gi¸o viªn ®øng líp 2004-2005 22 (Häc kú I) D¹y giái cÊp HuyÖn Trêng SL % SL % 2 9,1 18 81,8 D¹y kh¸ SL % 2 9,1 B¶ng2 : XÕp lo¹i chuyªn m«n gi¸o viªn trêng THCS Nga VÞnh: Nh×n chung trêng THCS Nga VÞnh cã ®éi ngò gi¸o viªn trÎ, lu«n nhiÖt t×nh trong gi¶ng d¹y. Ban gi¸m hiÖu t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é. 3. VÒ häc sinh: N¨m häc 2004-2005, toµn trêng cã 14 líp gåm 536 häc sinh. N¨m häc 2003-2004 trêgn cã sè häc sinh ®îc xÕp lo¹i v¨n ho¸: Giái: 25%; Kh¸: 35%; Trung b×nh: 40%. H¹nh kiÓm: Tèt 100%. Khèi N¨m häc ChÊt lîng m«n To¸n G K TB Y ChÊt lîng chung G K TB Y 2004-2005 10% 34% 54% 3% 7% 30% 60% 3% (HK1) B¶ng 3: ChÊt lîng m«n To¸n vµ chÊt lîng chung cña häc sinh trêng THCS Nga VÞnh. 7 N¨m häc 2003 - 2004 Sè häc sinh dù thi 118 Sè häc sinh ®ç SL % 117 99,1 Ghi chó B¶ng 4: KÕt qu¶ häc sinh thi tèt nghiÖp trêng THCS Nga VÞnh. III. Thùc tr¹ng d¹y häc m«n To¸n ë trêng THCS Nga VÞnh. Qua kh¶o s¸t dù giê vµ trao ®æi víi gi¸o viªn t«i cã nhËn xÐt sau: - Tr×nh tù c¸c bíc lªn líp cña c¸c giê d¹y râ rµng, khoa häc vµ chÆt chÏ. - Gi¸o viªn linh ho¹t, s¸ng t¹o, kh«ng phô thuéc nÆng nÒ vµo S¸ch gi¸o khoa vµ bµi so¹n in. - Gi¸o viªn biÕt ph¸t huy kiÕn thøc s½n cã cña häc sinh, nghiªn cøu ch¬ng tr×nh to¸n c¸c líp kÒ liÒn ®Æc biÖt lµ ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi, tõ ®ã ®a ra ph¬ng ph¸p tèi u. 5 Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net IV. Thùc tr¹ng chØ ®¹o d¹y häc m«n To¸n khèi 6, 7, 8 ë trêng THCS Nga VÞnh. 1. LËp kÕ ho¹ch: Ban gi¸m hiÖu c¨n cø vµo chØ thÞ cña Bé gi¸o dôc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Së, Phßng Gi¸o dôc, nghÞ quyÕt Chi bé ®Ó lËp ra c¸c kÕ ho¹ch vµ chØ tiªu ph¬ng híng x©y dùng qua ®¹i héi c«ng chøc. Tõ ®ã mµ cô thÓ ho¸ ho¹t ®éng ®Ò ra qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Ban gi¸m hiÖu ph¶i kiÓm tra, gi¸m s¸t, uèn n¾n ®Æc biÖt dù giê, th¨m líp vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh khèi 6, 7,8 tõ ®ã uèn n¾n, ®iÒu chØnh. 2. ChØ ®¹o d¹y häc ch¬ng tr×nh thay s¸ch khèi 6, 7, 8 theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh. §©y lµ viÖc lµm cã tÝnh quyÕt ®Þnh, cã hiÖu qu¶ gi¸o dôc ®îc tiÕn hµnh. Ngay tõ ®Çu n¨m, ë c¸c khèi 6, 7, 8 ®îc ph©n lo¹i häc sinh thµnh c¸c lo¹i: Giái, kh¸, trung b×nh, yÕu ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc thÝch hîp. TÝch cùc tham gia c¸c héi th¶o, chuyªn ®Ò cÊp cao, bµn vÒ vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. B¸m s¸t c¸c chuyªn ®Ò c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y khèi 6,7, 8. KiÓm tra viÖc so¹n bµi K 6,7 , 8 theo ph¬ng ph¸p míi. Thao gi¶ng tËp trung ®i s©u vµo ph¬ng ph¸p míi. X©y dùng ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc sinh th«ng qua ng©n hµng ®Ò thi. Hµng th¸ng cã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn vµ ra chuyªn ®Ò míi ®Ó c¸c tæ khèi ho¹t ®éng. Bªn c¹nh ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn vµ häc sinh ®îc sinh ho¹t ngoµi giê lªn líp hµng th¸ng, cã kinh phÝ tæ chøc vµ khen thëng. Ban gi¸m hiÖu lu«n x¸c ®Þnh ®Çu t cho ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ con ®êng cèt lçi ®Ó ®a chÊt lîng d¹y häc lªn cao. Khi ®i dù lu«nlµm viÖc trong tinh thÇn d©n chñ, x©y dùng chuyªn m«n cho gi¸o viªn mét c¸ch nhiÖt t×nh. Lu«n t¹o cho gi¸o viªn nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó hä thªm yªu nghÒ, mÕn trÎ, cã tr¸ch nhiÖm víi nghÒ nghiÖp. 6 Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net Ch¬ng III. C¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o ®èi víi ph¬ng ph¸p d¹y häc To¸n theo ch¬ng tr×nh SGK míi ë trêng THCS Nga VÞnh - BiÖn ph¸p 1: T¨ng cêng båi dìng vÒ nhËn thøc cho ®éi ngò gi¸o viªn ®èi víi viÖc thêng xuyªn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. - BiÖn ph¸p 2: Tæ chøc mét c¸ch khoa häc lao ®éng cña ngêi hiÖu trëng, hiÖu phã vµ c¸c thµnh viªn trong trêng. Thùc hiÖn viÖc ph©n c«ng, ph©n quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn trong trêng víi quan niÖm "®Òu tay, xoay viÖc". Ban gi¸m hiÖu lu«n ®Çu tÇu g¬ng mÉu t×m tßi häc hái c¸c ®¬n vÞ b¹n. T¨ng cêng qu¶n lý tæ, khèi ®ång thêi c¶i tiÕn néi dung sinh ho¹t tæ chuyªn m«n. - BiÖn ph¸p 3: Tæ chøc thùc hiÖn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi ch¬ng tr×nh SGK míi theo híng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña ngêi häc mét c¸ch triÖt ®Ó, cã kÕ ho¹ch, cã chiÒu s©u. Tæ chøc th¶o luËn x©y dùng gi¸o ¸n ph©n lo¹i c¸c d¹ng bµi d¹y cho tõng ch¬ng cô thÓ: ph©n c«ng gi¸o viªn so¹n gi¸o ¸n trªn c¬ së ®ã c¸c gi¸o viªn trong tæ th¶o luËn, x©y dùng vµ ®i ®Õn thèng nhÊt viÖc so¹n gi¸o ¸n. ViÖc so¹n gi¸o ¸n ph¶i thÓ hiÖn ®îc ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß trong tiÕt häc theo mét tr×nh tù l«gic cña bµi häc. Néi dung kiÕn thøc ®ñ, chÝnh x¸c, chó ý ®¶m b¶o tÝnh võa søc, kiÕn thøc träng t©m cÇn khai th¸c triÖt ®Ó truyÒn thô kiÕn thøc ph¶i linh ho¹t vµ phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh. Dµnh thêi gian cho häc sinh tù ho¹t ®éng. Gi¸o viªn chØ gi÷ vai trß híng dÉn, ®Þnh híng, tæng hîp kiÕn thøc cho häc sinh. * ChØ ®¹o ®iÓm: Chän ®èi tîng. Nhµ trêng chän gi¸o viªn cã n¨ng lùc chuyªn m«n kh¸ v÷ng ®Ó d¹y mÉu lµ ®ång chÝ Mai ThÞ Thuû - tr×nh ®é Cao ®¼ng. Chän bµi d¹y mÉu: Bµi kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè. Sau khi tËp huÊn cho gi¸o viªn ®· chän d¹y mÉu, tæ chøc d¹y thö vµ hoµn thiÖn tiÕt d¹y, nhµ trêng tæ chøc cho gi¸o viªn d¹y mÉu, toµn trêng dù. Sau ®ã ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y mÉu. Ban chØ ®¹o tæ chøc d¹y thùc nghiÖm líp 7A. Cô thÓ néi dung tiÕt d¹y: Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè. + Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu ch¬ng Gi¸oviªn giíi thiÖu. 7 Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net + Ho¹t ®éng 2: Nh¾c l¹i vÒ biÓu thøc - Cho häc sinh nªu vÝ dô vÒ biÓu thøc. - Gi¸o viªn nhÊn m¹nh: §ã lµ nh÷ng biÓu thøc sè. - Häc sinh lµm vÝ dô trang 24 (SGK), tr¶ lêi: + Ho¹t ®éng 3: Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè: - Gi¸o viªn nªu bµi to¸n, viÕt biÓu thøc biÓu thÞ chu vi cña h×nh ch÷ nhËt, cã hai c¹nh liªn tiÕp lµ (5cm) vµ a(cm). - Gi¸o viªn gi¶i thÝch, häc sinh viÕt biÓu thøc biÓu thÞ chu vi h×nh ch÷ nhËt cña bµi to¸n trªn. - Khi a = 2 ta cã biÓu thøc trªn biÓu thÞ chu vi h×nh ch÷ nhËt nµo? - Häc sinh tr¶ lêi. - Gi¸o viªn ®a ?2 lªn m¸y chiÕu (hoÆc b¶ng phô) yªu cÇu c¶ líp cïng lµm, sau ®ã gäi 1 häc sinh lªn b¶ng. Gi¸o viªn kÕt luËn. - Cho häc sinh nghiªn cøu vÝ dô trang 25 (SGK). Yªu cÇu häc sinh lÊy c¸c vÝ dô biÓu thøc ®¹i sè. - Gi¸o viªn vµ häc sinh c¶ líp kiÓm tra vÝ dô nªu cña c¶ líp vµ nhËn xÐt: - Gi¸o viªn cho h×nh ? 3 trang 25 (SGK), 2 häc sinh lªn b¶ng lµm nhËn xÐt. - Cho häc sinh ®äc phÇn chó ý (SGK). + Ho¹t ®éng 4: Cñng cè - Häc sinh ®äc phÇn : "Cã thÓ em cha biÕt". - Häc sinh lµm bµi tËp 1,2 (SGK). - Häc sinh ch¬i trß ch¬i. + Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn häc ë nhµ: DÆn häc sinh lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. Qua tiÕt d¹y, Ban chØ ®¹o tiÕn hµnh nh©n xÐt, ®¸nh gi¸. C¸ch d¹y trªn t¹o cho häc sinh chñ ®éng, tÝch cùc t×m hiÓu kiÕn thøc vµ rÌn luyÖn kü n¨ng phèi hîp gi÷a thÇy vµ trß. G©y cho häc sinh høng thó häc tËp, yªu thÝch m«n häc, häc sinh tù tin, kh¾c s©u kiÕn thøc mét c¸ch lÇu dµi. Kh«ng khÝ líp häc s«i næi. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chØ ®¹o ®iÓm, ban chØ ®¹o tiÕp tôc chØ ®¹o ®¹i trµ. 8 Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net - BiÖn ph¸p 4: T¨ng cêng kiÓm tra, ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm vµ ®iÒu chØnh. - BiÖn ph¸p 5: Giao chØ tiªu tíi gi¸o viªn, g¾n tr¸ch nhiÖm cña hä víi c«ng viÖc ®îc giao. - BiÖn ph¸p 6: Tæ chøc tèt c¸c phong trµo thi ®ua, chó träng c«ng t¸c khen thëng nh»m khuyÕn khÝch ®éng viªn häc sinh, gi¸o viªn tham gia tèt phong trµo ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. - BiÖn ph¸p 7: Ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong trêng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. - BiÖn ph¸p 8: Lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc nh»m t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ d¹y häc, ®éng viªn khuyÕn khÝch gi¸o viªn lµm ®å dïng d¹y häc. PhÇn kÕt luËn Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o d¹y häc m«n To¸n theo ch¬ng tr×nh SGK ë trêng THCS. RÊt mong ®íc ù gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Nga S¬n, ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 Ngêi viÕt Mai ChÊn Thanh NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång khoa häc trêng THCS Nga VÞnh 9 Diễn đàn dạy và học: http://buiphan.net phßng gi¸o dôc huyÖn Nga S¬n Trêng trung häc c¬ së nga vÞnh -------------------------- s¸ng kiÕn Kinh nghiÖm Tªn ®Ò tµi: Mét sè kinh nghiÖm chØ ®¹o d¹y häc m«n to¸n theo ch¬ng tr×nh thay s¸ch gi¸o khoa ë trêng THCS Hä vµ tªn: Mai ChÊn Thanh §¬n vÞ: Trêng THCS Nga VÞnh - Nga S¬n N¨m häc: 2004 - 2005 ************ 10
- Xem thêm -