Tài liệu Skkn-một số hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ nhà trẻ

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 7228 |
  • Lượt tải: 6
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ Lêi nãi ®Çu §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu cña x· héi vµ môc ®Ých cña §¶ng ta lµ: “D©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh” th× tríc hÕt nhiÖm vô cña gi¸o dôc ph¶i ®µo t¹o ra ®îc nh÷ng con ngêi míi x· héi chñ nghÜa vµ con ngêi ®ã ph¶i ®îc ph¸t triÓn toµn diÖn. ChÝnh v× nhiÖm vô nÆng nÒ ®îc ®Æt ra cho ngµnh gi¸o dôc mµ sù nghiÖp gi¸o dôc cña nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®îc quan t©m vµ chó träng h¬n. §Æc biÖt lµ gi¸o dôc mÇm non lµ hÖ thèng ®Çu tiªn cña gi¸o dôc quèc d©n, nã lµ nÒn t¶ng ®Çu tiªn trong suèt qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®µo t¹o con ngêi míi x· héi chñ nghÜa. §Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n cña m×nh th× ngµnh häc mÇm non ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt: sè lîng vµ chÊt lîng, c¬ së vËt chÊt còng nh néi dung ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ. Nh chóng ta ®· biÕt, gi¸o dôc lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng vµ cÇn thiÕt. Muèn thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô to lín nµy th× gia ®×nh lµ sîi d©y t×nh yªu, ch¨m sãc vµ kÝch thÝch ®Çu tiªn cña trÎ, cha mÑ lµ nh÷ng ngêi thÇy ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt. Mçi nhµ gi¸o dôc, mçi mét c« gi¸o, ngêi mÑ thø hai cña trÎ, th× ph¶i lµm sao h×nh thµnh cho c¸c ch¸u bíc ®Çu cã mét ®øc tÝnh tèt ®Ó sau nµy trÎ trë thµnh ngêi c«ng d©n tèt. Lµ mét gi¸o viªn mÇm non ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch trÎ ë ®é tuæi 24-36 th¸ng, ë tuæi nµy trÎ cßn rÊt bÐ nhng ®Æc ®iÓm sinh lý trÎ ph¸t triÓn rÊt m¹nh. V× vËy gi¸o dôc trÎ MÇm non ®ßi hái chóng ta ph¶i chó ý ®Õn viÖc gi¸o dôc toµn diÖn cho trÎ ngay tõ khi tíi trêng MÇm non. Trong qu¸ tr×nh cho trÎ ho¹t ®éng víi ®å vËt ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn thÓ chÊt cho trÎ. §Æc biÖt trong viÖc ph¸t triÓn thÓ lùc vµ trÝ tuÖ cho trÎ trong ®é tuæi nhµ trÎ Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ cïng víi tr¸ch nhiÖm vµ lßng yªu th¬ng, yªu nghÒ mÕn trÎ, ®Æc biÖt h¬n n÷a c« gi¸o ph¶i hiÓu biÕt t©m lý trÎ, tõ ®ã ch¨m sãc trÎ vµ tæ chøc cho trÎ ho¹t ®éng víi ®å vËt mét c¸ch tèt nhÊt. §Ó ph¸t triÓn trÝ tuÖ cho trÎ vµ thÓ lùc cña trÎ cã rÊt nhiÒu yÕu tè quan träng nh x· héi , gia ®×nh, vËt chÊt gi¸o dôc. Trong ®ã vai trß cña c« gi¸o cã mét vÞ trÝ quan träng t¹o ®iÒu kiÖn, c¬ héi gióp trÎ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o, vÒ t×nh c¶m thÈm mü cña trÎ nhµ trÎ. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, nh chóng ta ®· biÕt m«n ho¹t ®éng víi ®å vËt ë løa tuæi nhµ trÎ lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o cña trÎ, ®ã lµ ho¹t ®éng hÕt søc quan träng, nã gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ tuÖ vµ thÓ lùc cña trÎ, muèn ch¬i ®îc víi ®å vËt th× trÎ ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn ë trêng MÇm non vµ phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè. TrÎ em løa tuæi nhµ trÎ lµ løa tuæi ®øng tríc ngìng cöa cña cuéc ®êi cÇn ®îc gia ®×nh, nhµ trêng, vµ x· héi cïng ch¨m sãc. I. phÇn më ®Çu. 1. §Æt vÊn ®Ò XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých gi¸o dôc vµ ho¹t ®éng víi ®å vËt lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o cña trÎ ë løa tuæi nhµ trÎ. Th«ng qua ho¹t ®éng víi ®å vËt mµ chøc n¨ng cña c¸c ®å vËt lÇn ®Çu tiªn ®îc béc lé ra tríc ®øa trÎ vµ ®å vËt xung quanh trÎ thµnh ®èi tîng thu hót sù chó ý cña trÎ, khiÕn trÎ cã thÓ l«i c¸i nµy ra, th¸o l¾p c¸i nä, c¸i kia t¹o cho trÎ hßa høng vui ch¬i suèt ngµy. ChÝnh nhê ho¹t ®éng vui ch¬i víi ®å vËt mµ t©m lý cña trÎ ph¸t triÓn m¹nh, ng«n ng÷ vµ ®Æc biÖt lµ trÝ tuÖ cña trÎ. Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ Th«ng qua ho¹t ®éng víi ®å vËt mµ trÎ n¾m ®îc c¸c chøc n¨ng vµ ph¬ng thøc sö dông ®å vËt mét c¸ch dÔ dµng h¬n cïng víi viÖc lÜnh héi nh÷ng hµnh ®éng sö dông víi ®å vËt trong sinh ho¹t hµng ngµy th× ®ång thêi trÎ còng hiÓu ®îc nh÷ng quy t¾c, hµnh vi ®¬n gi¶n trong x· héi... ChÝnh v× vËy ®Ó ch¨m sãc vµ gi¸o dôc tèt cho trÎ tuæi nhµ trÎ cÇn ph¶i tæ chøc tèt ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ ®Ó trÎ béc lé ®îc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Víi ý nghÜa quan träng nh vËy cña bé m«n ho¹t ®éng víi ®å vËt trÎ sÏ ®îc ph¸t triÓn thÈm mü, trÎ ®îc lµm quen víi ®å vËt quanh m×nh. Víi ®Æc ®iÓm hiÕu ®éng cña trÎ ë løa tuæi nhµ trÎ trong trêng MÇm non, v× thÕ mµ t«i ®· m¹nh d¹n suy nghÜ, t×m tßi, nghiªn cøu, t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®îc ho¹t ®éng víi ®å vËt nhiÒu h¬n, gi¸o dôc toµn diÖn vÒ thÓ chÊt vµ trÝ tuÖ cho trÎ, t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ kh¶ n¨ng nãi n¨ng lu lo¸t, ph¸t huy trÝ th«ng minh cho trÎ. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi . - V× nhê cã ho¹t ®éng nµy mµ chøc n¨ng cña c¸c ®å vËt lÇn ®Çu tiªn ®îc béc lé ra tríc m¾t ®øa trÎ vµ ®å vËt xung quanh trë thµnh ®èi tîng thu hót sù chó ý khiÕn trÎ h¨ng h¸i ®i t×m kiÕm, l«i c¸i nµy ra, th¸o c¸i kia n¾p vµo c¸i nä bËn rén suèt ngµy, chÝnh nhê vËy mµ t©m lý trÎ ph¸t triÓn m¹nh. §Æc biÖt lµ trÝ tuÖ chøc n¨ng cña ®å vËt lµ thuéc tÝnh Èn tµng, trÎ kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ®îc b»ng nh÷ng hµnh ®éng ch¬i... §ång thêi trÎ còng lÜnh héi ®îc nh÷ng quy t¾c trong hµnh vi trong x· héi. Do n¾m ®îc ph¬ng thøc hµnh ®éng víi ®å vËt mµ sù ®Þnh híng cña trÎ vµo thÕ giíi ®å vËt cã mét bíc ph¸t triÓn míi. - Nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ®Ó t×m ra cho trÎ nh÷ng høng thó say mª víi m«n ho¹t ®éng víi ®å vËt, gãp phÇn vµo viÖc gióp trÎ thô ®éng ph¸t huy c¸i míi cña trÎ Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ - §¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®æi míi, h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc MÇm non. - RÌn cho trÎ thãi quen gän gµng, tù tin vµo b¶n th©n. - Ph¸t triÓn trÝ th«ng minh cho trÎ. - RÌn cho trÎ biÕt sö dông c¸c thao t¸c trÝ tuÖ vµ h×nh thµnh ë trÎ sù ham thÝch ho¹t ®éng víi ®å vËt vµ t×m tßi kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh m×nh. II: C¬ së khoa häc 1. C¬ së lý luËn. Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trÎ lµ ho¹t ®éng thùc sù hÊp dÉn lµ tháa m·n nhu cÇu nhËn thøc cña trÎ më cho trÎ c¸nh cöa vµo thÕ giíi réng më h¬n ë løa tuæi mÇm non th«ng qua c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ trÎ thu ®îc kinh nghiÖm thùc hiÖn, ®©y chÝnh lµ c¬ së cho nh÷ng kiÕn thøc khoa häc sau nµy, trÎ sÏ tiÕp thu ë c¸c líp trªn. v× vËy viÖc tæ chøc cho tre tr¶i qua mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trÎ lµ viÖc lµm quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó trÎ kÞp víi gi¸o dôc mÇm non cña thêi ®¹i. 2. C¬ së thùc tiÔn. Trong ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ hiÖn nay néi dung tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trÎ chÝnh lµ néi dung cña c¸c chñ ®Ò, chñ ®iÓm. Tõ nh÷ng néi dung nµy triÓn khai tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ë trêng mÇm non. Qua nhiÒu n¨m chñ nhiÖm líp 24-36 th¸ng t«i thÊy trÎ nhµ trÎ rÊt hiÕu ®éng ham t×m tßi, thÝch kh¸m ph¸ khi ®øng tríc mét vÊn ®Ò trÎ kh«ng suy Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ nghÜ vµ kh«ng hiÓu nh÷ng g× tr×u tîng. TrÎ cÇn nh÷ng c¸i cô thÓ vµ kinh nghiÖm sèng, trÎ muèn kh¸m ph¸ th«ng qua c¸c ®å vËt xung quanh m×nh. Tõ ®ã t«i nhËn thÊy viÖc ®a ra vÊn ®Ò nghiªn cøu vÒ “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ ®Ó chia sÎ kinh nghiÖm lµ rÊt cÇn thiÕt vµ rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp, cña l·nh ®¹o phßng gi¸o dôc ®Ó t«i thùc hiÖn vÊn ®Ò nghiªn cøu nµy ®îc hoµn thiÖn vµ thùc hiÖn t«t h¬n nhiÖm vô ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ. III. thêi gian vµ ®Þa ®iÓm triÓn khai thùc hiÖn. 1. Thêi gian. Tõ th¸ng 9 n¨m 2011 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2012. 2. §Þa ®iÓm triÓn khai. T¹i líp nhµ trÎ 24-36 th¸ng th«n B¶o M¶n trêng MÇm non §¹i Thµnh. 3. C¸c ph¬ng ph¸p thùc hiÖn. - Ph¬ng ph¸p quan s¸t. - Ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng trùc tiÕp trªn ®å vËt. - Ph¬ng ph¸p dïng lêi - Ph¬ng ph¸p thùc hµnh. - Ph¬ng ph¸p trß ch¬i. IV. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. 1. ThuËn lîi Qua ®iÒu tra thùc tr¹ng líp nhµ trÎ 24-36 th¸ng do líp t«i phô tr¸ch Trêng MÇm non §¹i Thµnh cã nh÷ng thuËn lîi sau: - Bé Gi¸o dôc MÇm non ®· cho ra nhiÒu lo¹i tµi liÖu cã néi dung vÒ chuyªn m«n n©ng cao chÊt lîng m«n ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trÎ. Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ + B¶n th©n t«i lu«n ®îc sù quan t©m cña Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, sù l·nh ®¹o thêng xuyªn cña cÊp trªn, sù gãp ý cëi më cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp. + B¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn lu«n tÝch cùc häc hái båi dìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, ®Æc biÖt lµ m«n ho¹t ®éng víi ®å vËt. T«i ®· th¨m vµ lµm theo mét sè líp ®iÓm trong huyÖn tÝch cùc so¹n gi¸o ¸n, ®äc tµi liÖu cã liªn quan ®Õn m«n ho¹t ®éng víi ®å vËt. + B¶n th©n tham gia ®Çy ®ñ c¸c chuyªn ®Ò ®æi míi ngµnh häc MÇm non nªn cã nhiÒu kinh nghiÖm. + !00% trÎ líp t«i ®· sinh ho¹t b¸n tró t¹i líp, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn gÇn gòi giao tiÕp víi trÎ nhiÒu h¬n ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng trÎ cã vÊn ®Ò vÒ t©m sinh lý ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. + B¶n th©n t«i ®· ®îc häc tËp vµ d¹y thùc hµnh Chuyªn ®Ò n©ng cao chÊt lîng m«n ho¹t ®éng víi ®å vËt. 2. Khã kh¨n. - Phßng häc cßn qu¸ chËt nªn kh«ng ®ñ néi dung c¸c gãc cho trÎ ho¹t ®éng vui ch¬i vµ häc tËp. - NhËn thøc cña c¸c bËc phô huynh cßn cha cao cho lµ løa tuæi bÐ viÖc häc tËp cha quan träng. - Mét sè ®å dïng lµm cha ®Ñp, cha phong phó víi yªu cÇu häc tËp cña trÎ trong tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt. - Do trÎ xuÊt ph¸t tõ gia ®×nh lµm ruéng, ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn khã kh¨n, nhËn thøc phô huynh cßn thÊp cha thùc sù quan t©m ®Õn c¸c ch¸u trÎ cßn nhót nh¸t, cha cã nhiÒu ®å dïng, ®å ch¬i trùc quan ®Ó cho trÎ ho¹t ®éng. - Tr×nh ®é cña mét sè gi¸o viªn cßn h¹n chÕ cha cã ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc tiÕt häc phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng m×nh dÉn ®Õn tiÕt häc cßn nÆng nÒ, gß bã cha cã kÕt qu¶ cao. Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ 3. Thùc tr¹ng. - ViÖc vËn dông mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trÎ nh sau: - Trêng MÇm non §¹i Thµnh trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y ®· thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò n©ng cao chÊt lîng m«n ho¹t ®éng víi ®å vËt, trêng ®· cung cÊp ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i, tµi liÖu phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ cho trÎ. - §é ngò gi¸o viªn ®· cã chuyªn m«n nghiÖp vô ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ t¬ng ®èi tèt. - Phô huynh vµ ®Þa ph¬ng ®· thèng nhÊt mua s¾m ®å dïng ®å ch¬i trong líp còng nh ngoµi trêi phôc vô cho trÎ. - Tuy nhiªn trong viÖc v©n dông “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ ë trêng t«i cßn cã mét sè ®iÒu bÊt cËp nh sau: - Gi¸o viªn cha dµnh nhiÒu ®å ch¬i cho trÎ ho¹t ®éng, phô huynh cha quan t©m chó träng ®Õn viÖc mua thªm ®å dïng ®å ch¬i cho trÎ dÉn ®Õn trÎ Ýt khi ®îc tiÕp xóc víi ®å ch¬i. - Tõ thùc tr¹ng trªn t«i nhËn thÊy cÇn ph¶i ®a “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ ®Ó gióp trÎ ®îc tiÕp xóc nhiÒu víi ®å vËt. V. Néi dung thùc hiÖn. Trong n¨m häc 2011- 2012 t«i d· thùc hiÖn tr¶i nghiÖm nh÷ng néi dung sau. - Ho¹t ®éng xÕp chuång thó. - Ho¹t ®éng x©u vßng hoa tÆng mÑ. - Ho¹t ®éng nÆn hßn bi. - Ho¹t ®éng xÕp « t«. * Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn. 1. Phèi kÕt hîp víi c¸c bËc phô huynh Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ Tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh ®a con em m×nh ®Õn trêng ®óng ®é tuæi, ®óng thêi gian quy ®Þnh trao ®æi thêng xuyªn víi phô huynh nh÷ng g× trÎ lµm ®îc vµ cha lµm ®îc ®Ó cïng t×m ra nguyªn nh©n vµ c¸ch d¹y trÎ tèt nhÊt VËn ®éng phô huynh su tÇm nguyªn vËt liÖu s½n cã ë ®Þa ph¬ng. VÝ dô: Qua giê ®ãn trÎ t«i vËn ®éng phô huynh nÕu gia ®×nh cã vá s÷a chua, non níc gia ®×nh gi÷ l¹i mang ®Õn ®Ó c« gi¸o lµm ®å ch¬i. 2. T¨ng cêng lµm ®å dïng, ®å ch¬i, bè trÝ ®å dïng ®å ch¬i hîp lý phôc vô cho ho¹t ®éng. B¶n th©n lu«n t¨ng cêng lµm vµ su tÇm nhiÒu ®å ch¬i ®Ñp, hÊp dÉn ®Ó l«i kÐo trÎ vµo ho¹t ®éng v× ë ®é tuæi nµy trÎ ®îc ho¹t ®éng díi nhiÒu h×nh thøc häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc. VI. Ph¬ng ph¸p triÓn khai thùc hiÖn. 1. Ph¬ng ph¸p quan s¸t. Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ VII. KÕt qu¶ ®¹t ®îc. Sau khi thùc hiÖn c¸c piÖn ph¸p t«i d· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh sau: 1. VÒ b¶n th©n. T«i ®· rót ra ®îc nhiÒu kinh nghiÖm qua c¸ch lµm ®å dïng tõ ®å ch¬i tù t¹o TËn dông ®îc c¸c nguån nguyªn vËt liÖu s½n cã, dÔ t×m ®Ó t¹o ra nhiÒu lo¹i ®å ch¬i phong phó ®a d¹ng sö dông cã hiÖu qu¶ trong viÖc cho trÎ ho¹t ®éng víi ®å vËt. 2. VÒ trÎ. Khi cha ®a nh÷ng h×nh thøc nµy vµo tiÕt d¹y t«i thÊy kÕt qu¶ thu ®îc trªn trÎ cßn thÊp - 50% trÎ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng (10/20 trÎ) - 50% trÎ n¾m ®îc bµi (10/20 trÎ). Sau khi ®a c¸c h×nh thøc trªn vµo qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i ®· thu ®îc kÕt qu¶ nh sau: Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ - 86% trÎ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng (18/20 trÎ). - 95% trÎ n¾m ®îc bµi (19/20 trÎ) * TriÓn väng cña ®Ò tµi. Qua ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc nghiÖm cña ®Ò tµi t«i ®· ®¹t ®îc mét kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn trong n¨m 2012-2013 vµ tiÕp tôc thùc hiÖn 2013-2014 kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña héi ®ång khoa häc, b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy ®îc ®Çy ®ñ h¬n ®Ó cã thÓ phæ biÕn ¸p dông réng d·i cho tÊt c¶ c¸c nhãm trÎ 24-36 th¸ng trong trêng. VIII. kÕt luËn, kiÕn nghÞ. 1. KÕt luËn. Mét bµi häc cã kÕt qu¶, kh«ng nh÷ng truyÒn thô xong kiÕn thøc mµ cßn ph¶i t¹o ra cho trÎ mét c¬ héi kh¸m ph¸ vÒ kh¶ n¨ng t×m tßi ®å vËt xung quanh m×nh vµ trÎ ®îc tr¶i nghiÖm n¾m b¾t ®Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ trÎ cã tÝnh t duy cao. Gi¸o viªn lu«n t¹o c¬ héi cho trÎ tù lµm c¸c viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña trÎ vµ cã hµnh vi v¨n hãa. Víi mét ho¹t ®éng võa ®¶m b¶o ®îc néi dung kiÕn thøc, truyÒn thô cho trÎ nh»m kÝch thÝch sù t duy s¸ng t¹o, t¹o cho trÎ c¬ héi ®îc t×m tßi, kh¸m ph¸ vµ ®îc sö dông vµo trong cuéc sèng thùc tÕ trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c biÓu tîng vÒ ho¹t ®éng víi ®å vËt t«i ®· rót ra ®îc kÕt luËn sau: - C« gi¸o ph¶i linh ho¹t lùa chän c¸c h×nh thøc tæ chøc víi mét sè h×nh thøc cho trÎ ho¹t ®éng víi ®å vËt ë líp 24-36 th¸ng mµ t«i ®· nghiªn cøu vµ dùa vµo thùc hiÖn trªn trÎ nh»m ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ho¹t ®éng. Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ - §Ó thu ®îc kÕt qu¶ häc tËp tèt trªn trÎ t«i thÊy m×nh cÇn ph¶i cè g¾ng nghiªn cøu t×m tßi ®a ra nh÷ng s¸ng kiÕn kh¸c nhau ®Ó ¸p dông vµo qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, ®ång thêi cÇn tu dìng b¶n th©n vÒ mäi mÆt ®Ó c« lu«n lµ tÊm g¬ng cho trÎ noi theo. - §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®µo t¹o cña con ngêi ViÖt Nam cã kiÕn thøc, ngµnh häc mÇm non lu«n coi träng sù nghiÖp ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ lµ mét nhiÖm vô v« cïng quan träng ®Æt nÒn t¶ng cho sù nghiÖp gi¸o dôc chung. ViÖc h×nh thµnh cho trÎ nh÷ng c¬ së ®Çu tiªn vÒ gi¸o dôc nh©n c¸ch vµ ph¸t triÓn toµn diÖn lµ nhiÖm vô hÕt søc khã kh¨n lu«n ®îc ®Æt hµng ®Çu. V× thÕ chóng ta ph¶i biÕt kÕt hîp tèt vµ chÆt chÏ gi÷a nhµ trêng vµ gia ®×nh ®Ó ch¨m sãc nu«i d¹y c¸c ch¸u theo kiÕn thøc khoa häc. Cã thÓ nãi r»ng nh÷ng ®iÒu mµ trÎ b¾t ®Çu ®îc tiÕp nhËn ë ®é tuæi nµy ®Òu cã ¶nh hëng l©u dµi ®Õn viÖc h×nh thµnh toµn bé nh©n c¸ch cña trÎ sau nµy. 2. KiÕn nghÞ. VÒ phô huynh: - §Ò nghÞ bæ sung thªm c¬ së vËt chÊt, ®å dïng phôc vô ho¹t ®éng víi ®å vËt. VÒ nhµ trêng: - §Ò nghÞ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn, c¸c cÊp l·nh ®¹o, cïng gi¸o viªn phô tr¸ch nhãm líp tuyªn truyÒn tíi c¸c bËc phô huynh ®a con em ®Õn trêng ®óng ®é tuæi. VÒ gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ - Lµ mét gi¸o viªn mÇm non ph¶i cÇn nhËn thøc s©u s¾c tÇm quan träng vµ vai trß tr¸ch nhiÖm víi c¸i tªn ngêi mÑ thø hai cña trÎ. ThËt sù yªu mÕn trÎ, nhiÖt t×nh vµ say mª víi c«ng viÖc, cã tÊm lßng yªu th¬ng trÎ thùc sù. - T¨ng cêng lµm nhiÒu ®å ch¬i ®Ñp, hÊp dÉn phôc vô c¸c ho¹t ®éng cho trÎ Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p d¹y tèt “Ho¹t ®éng víi ®å vËt” cho trÎ nhµ trÎ 24-36 th¸ng. T«i rÊt mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña ®Ò tµi ®Ó t«i cã thªm nhiÒu gi¶i ph¸p tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc cho trÎ ho¹t ®éng víi ®å vËt ë nhãm líp m×nh phô tr¸ch còng nh ë c¸c trêng MÇm non kh¸c./. §¹i Thµnh, ngµy th¸ng n¨m 2012 Ngêi viÕt Ph¹m ThÞ Chøc Héi ®ång khoa häc nhµ trêng (§¸nh gi¸, nhËn xÐt) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen ban ®Çu cho trÎ 18 - 24 th¸ng tuæi PhÇn i PhÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi: §Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu cña x· héi vµ môc ®Ých cña §¶ng ta lµ: “ D©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh” th× tríc hÕt nhiÖm vô cña gi¸o dôc ph¶i ®µo t¹o ra ®îc nh÷ng con ngêi míi x· héi chñ nghÜa vµ con ngêi ®ã ph¶i ®îc ph¸t triÓn toµn diÖn. ChÝnh v× nhiÖm vô nÆng nÒ ®îc ®Æt ra cho ngµnh gi¸o dôc mµ sù nghiÖp gi¸o dôc cña nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®îc quan t©m vµ chó träng h¬n. §Æc biÖt lµ gi¸o dôc mÇm non lµ hÖ thèng ®Çu tiªn cña gi¸o dôc quèc d©n, nã lµ nÒn t¶ng ®Çu tiªn trong suèt qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®µo t¹o con ngêi míi x· héi chñ nghÜa. §Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n cña m×nh th× ngµnh häc mÇm non ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt: sè lîng vµ chÊt lîng, c¬ së vËt chÊt còng nh néi dung ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ. Nh chóng ta ®· biÕt, gi¸o dôc lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng vµ cÇn thiÕt. Muèn thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô to lín nµy th× gia ®×nh lµ sîi d©y t×nh Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ yªu, ch¨m sãc vµ kÝch thÝch ®Çu tiªn cña trÎ, cha mÑ lµ nh÷ng ngêi thÇy ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt. Mçi nhµ gi¸o dôc, mçi mét c« gi¸o, ngêi mÑ thø hai cña trÎ, th× ph¶i lµm sao h×nh thµnh cho c¸c ch¸u bíc ®Çu cã mét ®øc tÝnh tèt ®Ó sau nµy trÎ trë thµnh ngêi c«ng d©n tèt. Lµ mét gi¸o viªn mÇm non ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch trÎ ë ®é tuæi 18 - 24 th¸ng, trÎ ®ang cßn rÊt bÐ, dÔ bÞ tæn th¬ng vÒ t©m lý v× løa tuæi nµy do ®Æc ®iÓm sinh lý trÎ ph¸t triÓn m¹nh, t«i thÊy viÖc gi¸o dôc ®a c¸c ch¸u vµo nÒ nÕp ®Ó tham gia mäi ho¹t ®éng trong ngµy cña trÎ lµ mét nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu trong suèt qu¸ tr×nh cña c¸c ch¸u. V× trÎ cha t¸ch rêi bè mÑ, gia ®×nh... nªn khi míi nhËp líp, nhËp trêng trÎ thêng cã th¸i ®é sî h·i, mäi thø ®Òu l¹ lÉm, tr¸nh nÐ b¹n, kh«ng chÊp nhËn sù gióp ®ì cña c¸c c« gi¸o, thËm chÝ cßn la khãc, kh«ng ¨n, kh«ng ngñ, hoÆc kh«ng tham gia mäi ho¹t ®éng ... cã thÓ trÎ dêng nh kh«ng hoµ nhËp vµo tËp thÓ. VËy lµm thÕ nµo ®Ó nhanh chãng ®a trÎ vµo nÒ nÕp thãi quen ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu, nh÷ng ngµy mµ trÎ kh«ng muèn rêi xa mÑ... ®Õn víi c« gi¸o vµ c¸c b¹n. Theo t«i nghÜ ®©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò tr¨n trë cña riªng t«i mµ lµ cña tÊt c¶ c¸c ®ång nghiÖp nãi chung. V× giai ®o¹n nµy cña trÎ chÝnh lµ giai ®o¹n khëi ®iÓm cña viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch trÎ, c¸c mÆt ph¸t triÓn cña trÎ hoµ quyÖn vµo nhau, ¶nh hëng lÉn nhau, kh«ng t¸ch b¹ch râ nÐt. TrÎ hoµn toµn cßn non nít, nh¹y c¶m víi t¸c ®éng bªn ngoµi, ®ång thêi còng lµ lóc trÎ ph¸t triÓn rÊt nhanh vÒ mäi mÆt. trÎ rÊt dÔ bÞ tæn th¬ng vÒ t©m lý. Bëi thÕ muèn rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen ngay tõ ®Çu cho trÎ, ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu trÎ míi vµo líp c« gi¸o ph¶i lµm sao ®Ó trÎ c¶m nhËn ®îc nguån h¹nh phóc, thÊy m×nh ®îc chÊp nhËn, ®îc an toµn, ®îc yªu mÕn vµ lµ thµnh viªn trong céng ®ång mµ trÎ ®ang hoµ nhËp. Quan hÖ cña c« víi trÎ giµu c¶m xóc th©n thiÕt, yªu th¬ng nh quan hÖ mÑ con. VËy ho¹t ®éng lao ®éng s ph¹m cña c« gi¸o mÇm non ®ßi hái ph¶i rÊt linh ho¹t, nh¹y bÐn, kÞp thêi, ph¶i cã sù s¸ng t¹o ®Ó ph¸t hiÖn vµ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ph¸t triÓn cña trÎ. Ho¹t ®éng lao ®éng s ph¹m cña c« gi¸o mÇm non cã ®Þnh híng, cã môc ®Ých ®Ó gi¸o dôc, ph¸t triÓn trÎ. T¸c ®éng s ph¹m cña c« gi¸o ph¶i lu«n thay Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ ®æi, phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña trÎ cã c¶m t×nh, cã høng thó. V× thÕ nghÖ thuËt chñ yÕu cña c« thÓ hiÖn ë chç biÕt hoµ nhËp vµo thÕ giíi trÎ, biÕt quªn m×nh lµ ngêi lín ®Ó thùc sù lµ ngêi b¹n cña trÎ. BiÕt t«n träng vµ ®ång c¶m víi trÎ t¹o nªn kh«ng khÝ cëi më, l«i cuèn, thu hót trÎ, nh thÕ trÎ dÔ nghe theo sù híng dÉn cña c«, biÕt v©ng lêi c« mét c¸ch tho¶i m¸i, vui vÎ. Tõ ®ã gióp trÎ nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh, t¹o cho trÎ cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ thÓ lùc, kiÕn thøc ®ång thêi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch tèt cho trÎ, t¹o tiÒn ®Ò cho trÎ v÷ng vµng vµ tù tin h¬n. Muèn thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu trªn th× vÊn ®Ò rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen ban ®Çu cho trÎ mÇm non ph¶i ®îc chó träng thêng xuyªn liªn tôc vµ kh«ng ngõng ®îc ®æi míi. §Æc biÖt lµ ®éi ngò gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn båi dìng, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n thêng xuyªn ®îc tiÕp thu ®Çy ®ñ c¸c chuyªn ®Ò, tiÕp cËn víi c¸i míi mét c¸ch kÞp thêi ®Ó thùc hiÖn viÖc ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ, ®Æc biÖt lµ rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen ban ®Çu cho trÎ ®¹t kÕt qu¶ cao. VÒ gãc ®é gi¸o dôc nÒ nÕp thãi quen ban ®Çu ®èi víi trÎ ë ®é tuæi 18 - 24 th¸ng, nÕu cø thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p cò mµ tríc kia ®· thùc hiÖn th× sÏ kh«ng ®a l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n, tÝnh chñ ®éng tÝch cùc sÏ kh«ng ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, ®ång thêi kÕt qu¶ vÒ mÆt trÝ tuÖ cña trÎ sÏ thÊp, trÎ sÏ ph¸t triÓn mét c¸ch thô ®éng. V× vËy chØ cã ®æi míi h×nh thøc tæ chøc cho trÎ th× míi t¹o ra ®îc m«i trêng ho¹t ®éng tèt vµ t¹o ra nh÷ng c¬ héi tèt cho trÎ ph¸t huy kh¶ n¨ng chñ ®éng, s¸ng t¹o mét c¸ch triÖt ®Ó. TrÎ mÇm non nãi chung vµ trÎ nhµ trÎ nãi riªng ®Æc biÖt lµ trÎ 18 - 24 th¸ng tuæi. NÕu c« t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®îc ho¹t ®éng díi nhiÒu h×nh thøc, th«ng qua mäi ho¹t ®éng hµng ngµy ë mäi lóc, mäi n¬i... th× viÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp, thãi quen cho trÎ sÏ ®îc thuÇn thôc h¬n, kÕt qu¶ sÏ ®¹t cao h¬n. II. Thùc tr¹ng vÊn ®Ò nghiªn cøu 1. Thùc tr¹ng Lµ trêng tiªn tiÕn ngµnh häc mÇm non thµnh phè, lu«n ®îc c¸c cÊp l·nh ®¹o quan t©m chØ ®¹o s©u s¸t víi ®éi ngò gi¸o viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc ch¨m sãc - gi¸o dôc c¸c ch¸u. Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 16 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ - Díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng rÊt quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì vÒ mäi mÆt. - Líp ®îc ph©n c«ng 2 c« gi¸o phô tr¸ch 25 ch¸u, c¸c c« ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n, cã n¨ng lùc vµ nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc ch¨m sãc - gi¸o dôc c¸c ch¸u ë ®é tuæi 18 - 24 th¸ng. - C¬ së vËt chÊt cña líp ®Ó phôc vô cho mäi mÆt ho¹t ®éng cÇn thiÕt cña trÎ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. - Líp cã 50% sè phô huynh ®· cã con göi ë trêng nÒn ®· phÇn nµo n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh cña nhµ trêng. - B¶n th©n tham gia ®Çy ®ñ c¸c chuyªn ®Ò vÒ ®æi míi cña ngµnh häc mÇm non, trong ®ã cã chuyªn ®Ò lÔ gi¸o, chuyªn ®Ò vÖ sinh dinh dìng... 2. HiÖu qu¶ thùc tr¹ng Ngoµi nh÷ng thuËn lîi t«i ®· nªu trªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, b¶n th©n t«i gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Víi ®Æc ®iÓm sinh lý cña løa tuæi ë giai ®o¹n ph¸t triÓn lêi nãi, do ®ã kh¶ n¨ng giao tiÕp vÒ ng«n ng÷ cña trÎ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. TrÎ ®ang sèng trong m«i trêng gia ®×nh, ®îc «ng bµ, bè mÑ... nu«ng chiÒu, muèn g× ®îc nÊy. Lµ líp bÐ nhÊt trêng, 100% sè trÎ míi nhËp häc, do ®ã trÎ hoµn toµn cha quen nÒ nÕp, thãi quen trong mäi ho¹t ®éng, tÝnh dôt dÌ, nhót nh¸t, c¸ tÝnh... cßn nhiÒu ë trÎ. Líp cã 50% sè phô huynh cha cã con göi ë trêng nªn cha mÑ häc sinh cha quen néi quy, nÒ nÕp cña líp, cña trêng. §Ó ®i vµo viÖc rÌn luyÖn thãi quen nÒ nÕp cho trÎ tõ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®· nªu, dùa trªn c¬ së thùc tÕ b¶n th©n t«i ®· ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p: b. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 1. Nghiªn cøu tham kh¶o, tù båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t vÒ viÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen ban ®Çu cho trÎ 18 - 24 th¸ng tuæi Muèn ®a chÊt lîng vÒ viÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp, thãi quen cho trÎ ®¹t hiÖu qu¶ cao. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ, dùa vµo ®Æc ®iÓm sinh lý cña trÎ t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu, t×m tßi, tham kh¶o... nh÷ng tµi liÖu cã néi dung vÒ ®Ò tµi, Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 17 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ häc hái kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp, cña b¶n th©n, nhËn thøc ®óng ®¾n, hiÓu ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, n¾m v÷ng t×nh h×nh cô thÓ cña líp. X¸c ®Þnh râ nh÷ng khã kh¨n vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña nhµ trêng, cña líp, cña b¶n th©n. Tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p thùc hiÖn h÷u hiÖu nhÊt. 2. Ph©n nhãm ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch hîp - Bªn c¹nh viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ lµ vÊn ®Ò träng t©m. Ngoµi ra viÖc tiÕn hµnh tæ chøc ®Ó ®a c¸c ch¸u ®i vµo nÒ nÕp thãi quen ë mäi lóc, mäi n¬i. V× thÕ mäi ho¹t ®éng trong ngµy cña trÎ t«i ®Òu ph¶i nghiªn cøu, lËp ra ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch båi dìng ®èi tîng theo sù ph©n nhãm vµ s¾p xÕp chç ngåi cho tõng ch¸u mét c¸ch hîp lý: + Tèp trÎ nhót nh¸t ngåi c¹nh tèp trÎ nhanh nhÑn, m¹nh d¹n. + Tèp trÎ kh¸ ngåi c¹nh tèp trÎ trung b×nh. + Tèp trÎ hiÕu ®éng, c¸ biÖt hay nãi chuyÖn ngåi c¹nh tèp trÎ ngoan, ngåi c¹nh c« gi¸o ®Ó dÔ quan s¸t vµ tiÖn cho viÖc ®iÒu hµnh trÎ tèt h¬n. C« ®éng viªn khÝch lÖ sù tiÕn bé ®èi víi nh÷ng trÎ hiÕu ®éng, c¸ biÖt khi thÊy trÎ ngoan h¬n. §Æc biÖt t«i thêng xuyªn uèn n¾n vµ tËp cho trÎ c¸ch ®i, ®øng, xng h«, c¸ch tr¶ lêi c« khi cÇn thiÕt... b»ng nh÷ng h×nh thøc trªn t«i ®· dÇn æn ®Þnh ®a trÎ vµo nÒ nÕp thãi quen trong mäi ho¹t ®éng, ë mäi lóc mäi n¬i. §ång thêi lµm n¶y sinh sù say mª høng thó trong viÖc rÌn luyÖn vÒ nÒ nÕp thãi quen cho trÎ ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. 3. T¨ng cêng lµm vµ su tÇm nhiÒu ®å ch¬i ®Ñp vµ s¸ng t¹o trÎ mÇm non nãi chung vµ trÎ 18 - 24 th¸ng tuæi nãi riªng, ë ®é tuæi nµy trÎ ®îc ho¹t ®éng díi nhiÒu h×nh thøc häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc, häc ë mäi lóc mäi n¬i V× vËy muèn ®a chÊt lîng cña viÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen cho trÎ tèt h¬n. B¶n th©n t«i ®· kh«ng ngõng cho viÖc su tÇm, lµm vµ sö dông ®å dïng ®å ch¬i sao cho ®Ñp, s¸ng t¹o, hÊp dÉn, nhng ph¶i ®¶m b¶o an toµn, sö dông hîp lý vµ phï hîp víi néi dung víi ®é tuæi cña trÎ ®Ó thu hót trÎ vµo mäi ho¹t ®éng mét c¸ch tho¶i m¸i vµ tù tin h¬n. VÝ dô: Ch¸u míi nhËp líp ®ang cßn khãc v× nhí bè mÑ, «ng bµ... t«i cã thÓ bÕ ch¸u l¹i gÇn bøc tranh vÏ c¶nh c« cïng c¸c b¹n xÕp h×nh. §Ó trÎ tËp trung vµo bøc tranh mµ quªn ®i nçi nhí nhµ b»ng c¸ch t«i cã thÓ ®µm tho¹i víi trÎ, chØ vµo h×nh ¶nh vµ hái: Tranh vÏ ai ®©y? cßn ai ®©y n÷a? c« gi¸o vµ Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 18 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ c¸c b¹n ®ang lµm g×?... mai c« ch¸u m×nh cïng xem hoa hoÆc xÕp h×nh c¸i nhµ gièng b¹n nhÐ! Tõ viÖc chó träng ®Õn ®å dïng, ®å ch¬i trang bÞ cho trÎ ho¹t ®éng trong ngµy gióp trÎ høng thó h¬n, t¨ng phÇn tÝch hîp, t¹o cho trÎ cã giê ho¹t ®éng tù tin vµ sinh ®éng h¬n, ®ã lµ yÕu tè gãp phÇn quyÕt ®Þnh chÊt lîng vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña trÎ ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. 4. Nªu g¬ng tèt th«ng qua c¸c ho¹t ®éng trong ngµy TrÎ 18 - 24 th¸ng tuæi víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ ph¸t triÓn m¹nh, trÎ cßn bÐ hay tß mß thÝch b¾t chíc, t«i lu«n t«n träng trÎ vµ hÕt søc c«ng b»ng, sö dông khen, chª ®óng mùc. Khen vµ chª cã t¸c dông m¹nh ®Õn hµnh vi v©ng lêi cña trÎ, nhng kh«ng nªn khen qu¸ ®¸ng mµ chª tr¸ch chung chung, nªn t«i thêng khen nh÷ng g¬ng tèt ®Ó trÎ b¾t chíc. VÝ dô: C« khen nh÷ng trÎ ®i häc ngoan, ®óng giê, mÆc quÇn ¸o, ®Çu tãc gän gµng, s¹ch ®Ñp. BiÕt chµo c« khi ®Õn líp, th«ng qua c¸c bµi h¸t, bµi th¬, c©u chuyÖn vµ mäi lóc mäi n¬i, còng cã thÓ gióp trÎ cã thãi quen nÒ nÕp tèt h¬n hoÆc c« kh«ng nªn chª trÎ tríc tËp thÓ líp mµ nªn gÇn gòi ®Ó gãp ý nhá víi trÎ vÒ mét sè nÒ nÕp cha tèt hay trong líp cßn mét vµi ch¸u hay nhâng nhÏo kh«ng nghe lêi c« do sù nu«ng chiÒu cña «ng bµ, bè mÑ... t«i dùa vµo lóc cã ®iÒu kiÖn, trong giê ho¹t ®éng nµo ®ã mµ trÎ cã thÓ häc tËp, b¾t chíc. T«i ®· tranh thñ c¬ héi ®ã ®Ó thay ®æi trÎ b»ng mäi h×nh thøc. Tõ sù gióp ®ì cña c« gi¸o mµ tÝnh nhâng nhÏo cña trÎ mÊt dÇn. Do ®îc c« t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®¬, do ®îc rÌn luyÖn mµ trÎ ®· thùc sù hoµ nhËp vµo nÒ nÕp, khu«n khæ cña tËp thÓ líp mét c¸ch tho¶i m¸i, dÔ dµng vµ tù tin. 5. RÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen thêng xuyªn trong mäi ho¹t ®éng, mäi lóc mäi n¬i Hµng ngµy c¸c ch¸u ®Õn líp víi c¸c néi dung ho¹t ®éng: giê ¨n, giê ngñ, vÖ sinh, häc tËp, vui ch¬i, giê ®ãn, giê tr¶... mäi sinh ho¹t ®Òu lµ nh÷ng h×nh thøc ®Ó trÎ ®îc rÌn luyÖn. §èi víi ®é tuæi nµy ®Ó ®a c¸c ch¸u vµo nÒ nÕp thãi quen ®©u ph¶i lµ chuyÖn dÔ vµ ®¬n gi¶n. Thùc tÕ c¸c ch¸u cßn rÊt bÐ, cha cã ý thøc ®îc nh c¸c anh chÞ lín, ®iÒu nµy còng lµ mét thö th¸ch cho c« gi¸o. Muèn t¹o cho trÎ cã ®îc thãi quen thêng xuyªn ph¶i lu«n nhÑ nhµng gÇn gòi vµ t×nh c¶m víi trÎ ®Ó uèn n¾n trÎ hoÆc th«ng qua bµi h¸t, bµi th¬, c©u chuyÖn... Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 19 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Mét sè h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng víi ®å vËt cho trÎ nhµ trΔ trß ch¬i cã néi dung nãi vÒ nÒ nÕp thãi quen t«i còng cã thÓ sö dông ®Ó trÎ phÇn nµo liªn hÖ tíi b¶n th©n mµ ngoan h¬n vµ biÕt v©ng lêi c« gi¸o. Nhê sù t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña c« trÎ ®îc uèn n¾n kÞp thêi thêng xuyªn, liªn tôc do ®ã viÖc rÌn luyÖn nÒ nÕp thãi quen cña trÎ trong mäi ho¹t ®éng mäi lóc, mäi n¬i mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n, c¸c ch¸u ngoan vµ nÒ nÕp h¬n. 6. T¨ng cêng lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng, phèi kÕt hîp víi gia ®×nh vÒ kiÕn thøc khoa häc Ngoµi gãc trao ®æi víi phô huynh hµng th¸ng, gãc lÔ gi¸o... c« gi¸o cßn cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp trao ®æi víi phô huynh b»ng nhiÒu h×nh thøc: + Qua giê ®ãn tr¶ trÎ. + Trong c¸c héi nghÞ cha mÑ häc sinh. Víi tr¸ch nhiÖm cña mét c« gi¸o mÇm non, ngêi mÑ thø hai cña trÎ, t«i thêng xuyªn theo dâi vµ n¾m t×nh h×nh mäi tÝnh c¸ch cña trÎ ë mäi ho¹t ®éng trong ngµy t×m nguyªn nh©n ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch hîp kÞp thêi uèn n¾n trÎ. §ång thêi trao ®æi víi cha mÑ trÎ ®Ó båi dìng thªm cho trÎ khi ë gia ®×nh. Gióp viÖc rÌn luyÖn thãi quen nÒ nÕp cña trÎ theo khoa häc vµ ®i ®Õn thèng nhÊt trong viÖc ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ. 7. RÌn luyÖn b»ng t×nh c¶m cña c« ®èi víi trÎ TrÎ ë ®é tuæi 18 - 24 th¸ng cha rêi khái bµn tay Êp ñ yªu th¬ng cña ngêi mÑ... v× thÕ c¸c ch¸u mang ®Õn trêng, ®Õn líp mét t©m tr¹ng võa bì ngì l¹ lÉm võa lu luyÕn nhí gia ®×nh. ThËm chÝ cã ch¸u cßn sî h·i khãc lãc... V× tuæi nµy trÎ cßn rÊt bÐ, sèng nhiÒu vÒ t×nh c¶m nªn rÊt cÇn sù ©u yÕm, nhÑ nhµng cña c« nhÊt lµ nh÷ng ngµy ®Çu trÎ míi nhËp líp, c« ph¶i lµm sao ®Ó trÎ cã thÓ c¶m nhËn ®îc nguån h¹nh phóc, ®îc an toµn, ®îc quan t©m vµ ®îc yªu mÕn cã thÓ coi lµ mét thµnh viªn trong céng ®ång mµ trÎ ®ang hoµ nhËp. T×nh c¶m cña c« ®èi víi trÎ giÇu c¶m xóc th©n thiÕt, yªu th¬ng nh quan hÖ mÑ con. BiÕt t«n träng vµ ®ång c¶m víi trÎ t¹o nªn kh«ng khÝ cëi më, quªn m×nh lµ ngêi lín ®Ó thùc sù lµ ngêi b¹n cña trÎ. Khi trÎ cã c¶m t×nh, cã høng thó c« cã thÓ sö dông nghÖ thuËt cña m×nh ®Ó thu hót l«i cuèn trÎ vµo c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch dÔ dµng. Ph¹m ThÞ Chøc Trêng MÇm non §¹i Thµnh 20
- Xem thêm -