Tài liệu Skkn một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường thcs&thpt bàu hàm

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. Phần mở đầu 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong văn kiện Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII khẳng định: “Muốn tiến hành Công nghiệp hóa - hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản phát triển nhanh và bền vững, để thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khi nói về những yếu kém của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đã nêu lên 6 yếu kém. Trong yếu kém về “chất lượng và hiệu quả của Giáo dục và Đào tạo còn thấp” có nêu rõ: “Đặc biệt đáng lo ngại là một bộ phận trong học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước”. Nghị quyết cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân của những yếu kém là “Giáo dục và Đào tạo chưa kết hợp chặt chẽ với lao động sản xuất, nhà trường chưa gắn liền với gia đình và xã hội”. Trong tình hình phát triển mới của đất nước ta hiện nay, vấn đề đặt ra đối với giáo dục và đào tạo là làm thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong cương lĩnh Đại Hội Đảng toàn quốc XI đã chỉ rõ: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. ……. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức”. Thực tế trong những năm gần đây cùng với sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động rất lớn đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận dân cư đặc biệt là thế hệ trẻ, lối sống mới bộc lộ nhiều tiêu cực phần nào ảnh hưởng đền các suy nghĩ các em học sinh, làm cho tinh thần, động cơ học tập của các em giảm sút. Vấn đề đặt ra, việc giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường phổ thông phải được tăng cường, phải phối kết hợp chặt chẽ các lực lượng, các tổ chức trong và ngoài nhà trường để quản lý và giáo dục học sinh đạt kết quả cao nhất, thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm trông cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, “….Người kế tục sự nghiệp cách mạng vừa hồng vừa chuyên”; “ …Giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ biết gắn liền lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý trí kiên cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc” (Văn kiện Hội nghị BCHTW lần 2 khóa VIII) đó là trách nhiệm của mỗi nhà trường hiện nay. Ở khu vực Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, biểu hiện sa sút về đạo đức, lười nhác về học tập, chạy đua theo các nhu cầu thị hiếu tầm thường….của học sinh không diễn ra thường xuyên hay thành những băng nhóm tội phạm, vấn đề bạo lực học đường hầu như không có … như một số nơi, nhưng vẫn có những biểu hiện “mờ nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng”, ngại khó khăn, thích hưởng thụ trong khi đó sự quan tâm của gia đình đến việc học hành của con cái không được chú trọng, Đồng thời việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường với các tổ chức ngoài xã hội đã có nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 1 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. Xuất phát từ những lý do nêu trên, tôi chọn đề tài “ Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm”. với mong muốn để hiểu bíêt sâu sắc hơn, vận dụng tốt hơn các vấn đề đã được học tập, nghiên cứu và góp một phần vào công tác giáo dục toàn diện học sinh nơi mà bản thân tôi đang quản lý. 2. Giới hạn của đề tài. Công tác xã hội hóa giáo dục trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn đất nước đang từng ngày từng giờ đổi mới và hòa nhập quốc tế, có rất nhiều thuận lợi, nhiều cơ hội song cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi người hiệu trưởng vừa phải có cái “Tâm” nhưng cũng phải có cái “Tầm” phải khéo léo, nhạy bén, linh hoạt sáng tạo trong mọi công tác giáo dục trong nhà trường nhất là việc tìm ra các giải pháp phù hợp, những chiến lược phát triển có tính khả thi….nhưng phải phù hợp với đơn vị mình đang quản lý biết phối kết hợp các lực lượng, các tổ chức trong và ngoài nhà trường để giáo dục học sinh một cách toàn diện, tạo “sản phẩm” nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Trong giới hạn của một sáng kiến kinh nghiệm không thể giải quyết hết mọi khía cạnh của các vấn đề, nên bản thân chỉ đề cập đến một số biện pháp phối hợp của Hiệu trưởng với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để quản lý, Giáo dục học sinh trường THCS&THPT Bàu Hàm ở mức độ khái quát, cụ thể là:  Một số giải pháp trong việc phối kết hợp với Hội cha mẹ học sinh, gia đình, với tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường…để quản lý giáo dục toàn diện học sinh.  Một số giải pháp trong việc phối kết hợp với bộ phận chuyên môn, với các tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng học tập, tiếp thu kiến thức….. PHẦN NỘI DUNG I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ: A/ Cơ sở lý luận Sự Phối kết hợp của Hiệu trưởng với Hội cha mẹ học sinh, gia đình, với tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường…để quản lý giáo dục toàn diện học sinh. Trên cơ sở Điều lệ Hội cha mẹ học sinh, Điều lệ nhà trường và Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 mà xây dựng quy chế hoạt động của Hội, đồng thời phải xây dựng được Quy chế hoạt động của Hội cha mẹ học sinh từng năm học, phù hợp từng thời kỳ, giai đoạn phát triển của nhà trường, đó là những giải háp hết sức quan trọng để lôi cuốn tạo điều kiện để có sự phối kết hợp tốt nhất. 1. Tổ chức thực hiện có nề nếp những hình thức phối hợp: - Định kỳ 2 tháng một lần họp BCH Hội cha mẹ học sinh cùng với nhà trường, có thể giáo viên chủ nhiệm và Hội cha mẹ học sinh lớp tham dự để sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công khai tài chính, thực hiện tốt thông tin 2 chiều, đảm bảo mối quan hệ phối hợp được chặt chẽ. - Khi cần thiết, họp đột xuất với một số thành viên Hội có liên quan trực tiếp đến công việc để có những biện pháp giải quyết kịp thời, hoặc làm việc với trưởng ban đaị diện để giải quyết những vấn đề cụ thể nào đó. Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 2 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. - Mời đại diện cha mẹ học sinh tham dự các cuộc họp hội đồng giáo dục trường và các buổi khai giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết cuối năm và một số sinh hoạt khác. - Tổ chức các cuộc họp cha mẹ học sinh có chất lượng. Tuỳ điều kiện cụ thể, tối thiểu mỗi năm 3 lần đầu năm, cuối học kỳ I và cuối năm. - Tổ chức các hình thức phối hợp với cha mẹ học sinh cấp lớp như sổ liên lạc, ký thoả ước, thăm gia đình, v. v. . 2. Hiệu trưởng phối hợp và tạo điều kiện để Hội cha mẹ học sinh hoạt động qua các việc: trao cho Hội điều lệ Hội cha mẹ học sinh, Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về thu và sử dụng phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, và nhờ phổ biến điều lệ này tới cha mẹ học sinh. Gợi ý cho Hội cha mẹ học sinh những việc nên làm và có thể làm. Cung cấp thông tin về diễn biến tình hình giáo dục, dạy học có chon lọc cho Hội cha mẹ học sinh. Lắng nghe các ý kiến đóng góp của Hội. Giải thích thoả đáng những câu hỏi, hay thảo luận giải quyết những vấn đề cần thiết mà cha mẹ học sinh đặt ra cho nhà trường. Tiến hành những biện pháp động viên, khuyến khích như đề nghị cấp trên tuyên dương, khen thưởng, ghi nhận những cống hiến của các bậc cha mẹ học sinh tích cực. 3. Hiệu trưởng định hướng cho Hội cha mẹ học sinh hoạt động: - Trong việc xây dựng và quản lý quỹ hội: Hiệu trưởng hướng dẫn cụ thể Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 và tham mưu với Hội cha mẹ học sinh thự hiên tốt các điều trong Quyết định. - Quỹ hội do sự ủng hộ, đóng góp của cá nhân, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh ….cho sự nghiệp giáo dục và sự trợ cấp của chính quyền địa phương. - Chi các khoản: tu bổ cơ sở vật chất trường học, mua sắm thêm phương tiện trường học, sách tham khảo, bộ đồ dùng dạy học, hổ trợ cho hoạt động giáo dục, học tập của học sinh, v. v. - Yêu cầu của việc sử dụng và quản lý quỹ hội: trưởng Hội cha mẹ học sinh làm chủ tài khoản, tuân theo đúng quy định của nhà nước về quản lý tài chính. Hiệu trưởng là người tư vấn cho Hội về sử dụng quỹ, có kế hoạch thu chi. Hiệu trưởng cũng chú ý quản lý việc tạo quỹ cho Hội các lớp, bảo đảm tính hợp lý, có hiệu quả, công khai, tránh sử dụng vào những mục đích không đúng quy định. 4. Trong việc hổ trợ các nguồn lực khác: Ngoài tài lực, ở địa phương công lao động rất quan trọng trong việc giúp trường: sửa hàng rào, tạo mặt bằng sân TD, bài tập bóng, trồng cây bóng mát…, cha mẹ học sinh có thể xây dựng sữa chữa nhỏ như làm nhà để xe, căntin, sữa chữa bàn ghế, ……. 5. Trong việc tham gia giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường. Hiệu trưởng thu hút Hội vào các việc: - Tham gia các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, qua đó Hội có thể giúp trường thúc đẩy việc học tập của học sinh, giáo dục đạo đức học sinh. - Duy trì sĩ số, hạn chế bỏ học, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, góp phần đảm bảo hiệu quả giáo dục. Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 3 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. - Về vấn đề giáo dục học sinh cá biệt:Tác động đến các bậc cha mẹ học sinh để thống nhất các ảnh hưởng giáo dục, nâng cao nhận thức về giáo dục, về sự học hành, về nhà trường, về các vấn đề bức xúc hiện nay, về vấn đề bạo lực học đường …… - Kiến nghị với chính quyền địa phương xây dựng môi trường lành mạnh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, ngăn ngừa và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm quy chuẩn đạo đức… - Phối hợp với các lực lượng xã hội khác tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, pháp luật, thể dục thể thao. Tuyên truyền về phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, An toàn giao thông ……. - Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường (Đoàn, Đội TN) tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo về phương pháp giáo dục cho các bậc cha mẹ học sinh 6. Hiệu trưởng chỉ đạo đội ngũ giáo viên phối hợp với Hội cha mẹ học sinh lớp và gia đình học sinh: Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp phối hợp với gia đình học sinh, với Hội cha mẹ học sinh lớp. Do vậy, hiệu trưởng rất quan tâm chỉ đạo đội ngũ này. 6.1/Các nội dung chỉ đạo: - Bảo đảm cho giáo viên nắm vững nhiệm vụ của họ trong công tác phối hợp với gia đình, với chi hội lớp làm cho giáo viên chủ nhiệm nắm vững các yêu cầu sư phạm của các hình thức phối hợp với gia đình học sinh, các hình thức này có liên quan chặt chẽ với nhau và bổ sung cho nhau, gồm: Ghi số liên lạc nhà trường với gia đình, thực hiện thoả ước giữa nhà trường với gia đình thông qua việc ký kết bảng thoả ước, thăm gia đình học sinh, mời cha mẹ học sinh, … 6.2/ Các biện pháp hiệu trưởng chỉ đạo đội ngũ giáo viên phối hợp với gia dình hoc sinh và Hội cha mẹ học sinh - Đề ra những qui định cụ thể, thống nhất chung. - Tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên chủ nhiệm và Hội cha mẹ học sinh. - Chỉ dẫn trực tiếp trong quá trình công tác. - Kiểm tra công tác phối hợp với gia đình học sinh của giáo viên chủ nhiệm 7. Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng học tập: Mục tiêu của GD&ĐT hiện nay là: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” (Nghị quyết TW 4 khóa VII). Trong điều 27 luật giáo dục 2005 nêu rõ: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tinh năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc” Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã căn dặn “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, phần lớn nhờ công học tập của các em” Bác đã khẳng định tương lai, vận mạnh đất nước phụ thuộc vào thế hệ trẻ, tức là phụ thuộc vào nền giáo dục của đất nước. Và Bác đã nói: “Không có giáo dục thì không có cán bộ, không có cán bộ thì đừng nói đến phát triển Kinh tế - Chính trị - Xã Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 4 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. hội” Hồ CHí Minh cho rằng “dốt nát” cũng là một thứ giặc. Ngày 8-9-1945 ngay sau khi nước Việt Nan dân chủ cộng hòa ra đời Người đã ban hành sắc lệnh chống nạn thất học…..Người còn chỉ rõ: “một dận tộc dốt là một dân tộc yếu”. Muốn thoát khỏi yếu hèn, trì trệ thì phải học……Việc cải cách giáo dục hiện nay còn quan trọng hơn chống tham nhũng…..nó quyết định đến tương lai lâu dài của đất nước. Xác định rõ tầm quan trọng của giáo dục Đảng ta đã luôn xác định “Giáo dục là quốc sách hang đầu” vậy vấn đề giáo dục trong nhà trường để học sinh trở thành con người mới, con người “Vừa hồng, vừa chuyên” con người có đức; có tài……vấn đề quản lý, phối kết hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường như thế nào để giáo dục toàn diện học sinh? đây là ccâu hỏi lớn không chỉ tôi; chúng ta mà cả xã hội đang đặc biệt quan tâm. Vì giới hạn của một sáng kiến kinh nghiệm tôi chỉ muốn đưa ra một vài giải pháp nâng cao chất lương giáo dục học sinh nói chung, giáo dục trí dục nói riêng đó là: Sự phối kết hợp giữa các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong công tác tổ chức học hai buổi của trường THCS&THPT Bàu Hàm với mục tiêu “Từng bước nâng dần chất lượng từ yếu kém lên trung bình và từ trung bình lên khá” trong giai đoạn 2010 – 2015 7.1/ Vai trò của hiệu trưởng trong việc tổ chức học hai buổi/ ngày nhằm nâng cao chất lượng trí dục: - Hiệu trưởng có vai trò vừa là người lãnh đạo-quản lý vừa là người chỉ huy và là thủ lĩnh, về phương diện chính quyền, Hiệu trưởng là người lãnh đạo cao nhất, lãnh đạo tất cả các mặt hoạt động trong nhà trường đặc biệt là công tác giảng dạy và học tập đồng thời chịu trách nhiệu trước Đảng, trước nhân dân về việc giáo dục, đào tạo của nhà trường, có trách nhiệm phối hợp với công đoàn và các tổ chức chính trị trong và ngoài nhà trường trong việc giáo dục toàn diện học sinh.. - Hiệu rưởng phối hợp với bộ phận chuyên môn để xây dựng các kế hoạch, đưa ra các giải pháp để thực thi các công việc đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra như từng bước nâng chất lượng trí dục từ yếu kém lên trung bình… - Hiệu trưởng phối hợp với các tổ chuyên môn cùng đề ra các giải pháp để thực thi các kế hoạch mà chuyên môn nhà trường đã thông qua; tổ chức giảnh dạy; đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá…..phù hợp với từng đối tượng học sinh của nhà trường đồng thời phân công trách nhiệm cho từng tổ trưởng chuyên môn phụ trách từng bộ môn cụ thể để theo dõi kiểm tra, phân cônh GV giảng dạy, hướng dẫn.. - Hiệu trưởng phối hợp với giáo viên giảng dạy: Tổ chức quán triêt mục tiêu; nội dung của các kế hoạch và các phong trào thi đua để giáo viên đồng thuận cao nhất trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh, đặc biệt phải làm cho đội nghũ cán bộ giáo viên trong nhà trường hiểu Trường THCS&THPT Bàu Hàm đã và đang cùng tòan Ngành cố gắng thực hiện mục tiêu: “Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” hiểu được những cố gắng đó là của tất cả mọi thành viên trong đơn vị đã mang lại cho nhà trường từng bước ổn định về chất lượng và tính hiệu quả cao trong các hoạt động giáo dục, phần nào góp phần vào mục tiêu “Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng và văn minh”. - Hiệu trưởng phối hợp với Hội cha mẹ học sinh trong công tác nâng cao chất lương giáo dục trí dục, Hội phụ huynh đặc biệt đội ngũ BCH hội là những cầu nối rất quan trọng Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 5 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. giữa nhà trường và gia đình học sinh, để mỗi phụ huynh đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đặc biệt những vấn đề “Mới” rất cần có sự đồng thuận của phụ huynh: Tổ chức học 2 buổi/ngày; công tác xã hội hóa giáo dục, đóng góp công sức vật chất, tiền bạc……. tuy bước đầu có nhiều khó khăn nhưng khi có tác động của BCH Hội cha mẹ học sinh, phụ huynh hiểu, phụ huynh biết thì họ sẽ tạo điều kiện tốt nhất và cùng nhà trường “chung tay”giáo dục học sinh tốt hơn, như lời Bác dạy phải lấy dân làm gốc “Khó vạn lần dân liệu cũng song” 7.2/ Các biện pháp phối hợp giữa hiệu trưởng với các tổ chức trong và ngoài nhà trường. - Thành lập Hội đồng bộ môn cấp trường đồng thời đề ra các quy định thống nhất chung và phải được bàn bạc dân chủ phải luôn luôn lắng nghe và tôn trọng các ý kiến đóng góp. - Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch năm học theo đúng các quy trình, đặc biệt XD Kế hoạch học 2 buổi/ ngày. - Chỉ đạo và phối hợp các tổ trưởng chuyên môn tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp, đổi mới phương pháp giảng dạy, soạn giảng, dự giờ….và thực hiện nề nếp giảng dạy. Tổ trưởng phản ánh cho Hiệu trưởng những vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy và học tập để có biện pháp giải quyết. - Hiệu trưởng xậy dựng các nôi quy và việc thực hiện nội quy của học sinh; hướng dẫn cho GVCN tổ chức cho học sinh thảo luận nội quy học tập. - Tham mưu với Hội cha mẹ học sinh để có kinh phí phục vụ giảng dạy và bổ túc cơ sở vật chất, đồng thời phối hợp, chỉ đạo các bộ phận như Thiết bị, thư viện, giám thị.. xây dựng các Kế hoạch phục vụ giảng dạy và học tập. Chỉ dẫn trực tiếp, có phương án, giải pháp khả thi phù hợp với điều kiện thực tế, phù hợp từng giai đoạn cụ thể của đơn vị. - Xây dựng các kế hoạch kiểm tra đánh giá, “Khen chê” kịp thời có thảo luận rút kinh nghiệm những hạn chế, bổ sung kịp thời để hiệu quả giáo dục đạt kết quả cao nhất. B/ Cơ sở pháp lý. 1/ Luật giáo dục 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009. 2/ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT- BGĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 3/ Điều lệ Hội cha mẹ học sinh (Ban hanh kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ- BGT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo) 4/ Mục 4, điều 10 và mục 5 điều 14 Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, ban hành kèm theo Quyết định 04/2000/QĐ- BGDT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5/ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 6 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. 6/ Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai. 7/ Phöông phaùp coâng taùc cuûa ngöôøi giaùo vieân chuû nhieäm ôû tröôøng trung hoïc phoå thoâng – Haø Nhaät Thaêng (chuû bieân)– Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Hà Noäi 2000. 8/ Các KH của nhà trường, Hội Cha mẹ HS được thực hiện trong năm học 2011-2012. II/ ĐẶC ĐIẺM TÌNH HÌNH 1/ Xã Bàu Hàm nơi trường tọa lạc là một xã vùng sâu là khu vực kháng chiến cũ của tỉnh Đồng Nai, khu vực thuộc diện khó khăn trong tỉnh, là vùng đất người dân đa phần là người dân tộc: trên 70% dân tộc Hoa, hơn 15% dân tộc ít người, người kinh chỉ chiếm khoảng 10% tổng dân số của xã, các xã lân cận thì chủ yếu là người Việt gốc Hoa, hơn 95% dân cư của khu vực sống bằng nghề nông, làm nương rẫy, cây trồng chủ yếu là cây Hồ tiêu, Điều và các cây ăn quả, mức sống của người dân nhìn chung còn rất thấp, văn hóa lạc hậu, dân trí thấp….. gia đình học sinh không thiết tha trong việc học tập chữ Việt của con em mà chỉ chú trọng học tiếng Hoa, nhiều người dân trong vùng không biết tiếng Việt…. chính vì vậy đã tác động không nhỏ đến sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh. 2/ Trường THCS&THPT Bàu Hàm được được thành lập năm 2006 tách ra từ trường THPT Thống Nhất A. Hiện tại đầu năm học 2009-2010 mới chỉ có các lớp THPT, đến đầu kỳ II có 16 lớp THCS. được tách từ trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Trảng Bom; năm học 2011-2012 nhà trường duy trì 34 lớp (19 THPT; 15THCS) Về cơ sở vật chất: Trường mới đang xây dựng, và được đưa vào sử dụng từ tháng 01/2010. Tuy trường đã được xây mới, trang thiết bị tương đối đầy đủ phục vụ giảng dạy và học tập nhưng thiết bị không đồng bộ, thiếu chính xá…các cơ sở hạ tầng như vườn cây, cây bóng mát, các trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh…..các cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động NGLL còn thiếu nhiều. Về học sinh: Đa phần con em người dân tộc, mặt bằng kiến thức thấp. Do điều kiện địa bàn, phương tiện đi lại khó khăn, không có các phương tiên giao thông công cộng, nên học sinh của trường chủ yếu là người địa phương xã Bàu Hàm và học sinh của một số xã lân cận. Sự giúp đỡ của gia đình đối với việc học tập của các em cũng rất hạn chế, do trình độ học vấn của cha mẹ học sinh có hạn và họ còn phải lao động kiếm sống hằng ngày, hủ tục cũ vẫn còn tồn tại trong đời sống cộng đồng người dân, tập tục “Trọng nam, khinh nữ” vẫn còn. Trường tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức xét tuyển Điểm xét đầu vào năm học 2011-2012: 21,5đ. Do đó, chất lượng học tập của các em rất thấp, không đồng đều nên rất khó khăn, trong giáo dục và giảng dạy các em. Về giáo viên:Đội nghũ nhìn chung “Vừa thiếu; vừa yếu’ ở tất cả các phân môn, 90% giáo viên mới ra trường, thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy và trong quản lý, đa phần CBGV ở xa trường, phải ở trọ nhà dân; Về cơ cấu tổ chức, giáo viên chưa đồng bộ, một số môn thiếu giáo viên như Tin học, Anh văn, TDQP, …..Hầu hết giáo viên từ các huyện khác đến công tác, nhà ở cách xa trường , giáo viên là người địa phương có 2,. Do đó hàng năm, đội ngũ luôn biến động. Đội ngũ trẻ, nhiệt tình nhưng còn non tay nghề, thiếu kinh nghiệm giảng dạy và chủ nhiệm, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường rất lớn. Đội ngũ có 4 giáo viên đang theo học cao học, Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 7 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. GV đào tạo từ nhiều hệ, nhiều trường khác nhau, trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều, cũng vì điều kiện trên một số CBGV phải bỏ nghề. - Một số kết quả 3 năm qua: + Trường 3 năm liền đạt danh hiệu tiên tiến cấp tỉnh, năm học 2010-2011 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; năm học 2011-2012 đền nghị Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai. + Tổ Văn – GDCD được công nhận danh hiệu tập thể xuất sắc các tổ còn lại đề đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến + 01 tập thể và 01 cá nhân. được nhận danh hiệu “Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Giáo Dục và Đào Tạo Đồng Nai”năm 2010, + Năm học 2010-2011 có 10 SCTĐ cơ sở, 01 CBGV CSTĐ cấp tỉnh; năm 20112012 đề nghị 02 CBGV CSTĐ cấp tỉnh và 10 CSTĐ cơ sở + Các tổ chức Đoàn TNCSHCM; Công Đoàn luôn được cấp trên khen ngợi và luôn đạt tập tiên tiến xuất sắc, vững mạnh. + Hội cha mẹ học sinh 3 năm liền được Sở GD&ĐT Đồng Nai cấp giấy khen. + Phát triển 04 quần chúng ưu tú vào Đảng năm 2011; đang xét 04 quần chúng ưu tú, chuẩn bị kết nạp trong năm 2012. + Nhà trường trong 3 năm qua đã vận động, quyên góp xây dựng 3 căn nhà “Nhân Ái” cho 03 học sinh của trường gặp những hoàn cảnh khó khăn. */Kết quả 2 mặt giáo dục của học sinh: (ba năm gần đây) 1/ Học lực Năm học THCS 2009-2010 TN: 91,7% Khối XẾP LOẠI Giỏi (%) Khá(%) TB(%) Yếu(%) Kém(%) THPT 12 160 277 160 2 1232 79(6,4%) 318(25,8% ) 546(43,3% ) 282(22,9% ) 7(0,57%) THCS 58 155 248 94 16 THPT 23 188 330 189 6 1306 80(6,1%) 343(26,3% ) 578(44,1% ) 283(21,7% ) 22(1,7%) 118(8,9%) 424(32,1% ) 620(46,9% ) 157(11,9% ) 3(0,23%) THCS THPT 1322 Xếp loại đạo đức: Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 8 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. Năm học XẾP LOẠI Khối Tốt (%) Khá(%) TB(%) Yếu(5) THCS 339 157 73 52 THPT 353 183 50 25 2009-2010 1232 692(56,2% ) 340(27,6% ) 123(10,0% ) Ghi chú 77(6,3%) THCS 2010-2011 THPT 1306 726(56,0% ) 352(27,0% ) 144(11.0% ) 84(6,5%) 891(67,1% ) 275(20,8% ) 109(8,2%) 44(3,3%) THCS 2011-2012 THPT 1322 Tổng hợp chất lượng hai mặt giáo dục(Thống kê vào cuối năm học 2011-2012) - Hiệu quả của công tác giáo dục được nâng lên. - Chất lượng tăng ổn định, - Đề tài khi được áp dụng triệt để thì sẽ cho hiệu quả, có tính khả thi. Nhận xét chung tình hình thực tế của trường: Thuận lợi: Trường được sự quan tâm nhiều mặt của các cấp lãnh đạo từ địa phương đến huyện và tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm nhiều mặt của Sở GD&ĐT Đồng Nai đã tạo điều kiện tốt nhất có thể để trường hoàn thành nhiệm vụ của mình Các đoàn thể trong nhà trường luôn kiện toàn, vững mạnh. Trên cơ sở đã giữ vững thành quả chất lượng của năm học trước, tạo khí thế phấn khởi toàn trường trước thềm năm học mới và những năm tiếp theo. Nội bộ nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ CB- GV- NV trong nhà trường đa số đều trẻ, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần khắc phục khó khăn, yêu nghề, mến trẻ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối lãnh đạo của Đảng và nhà nước. CB-GV-NV đồng thuận, nhiệt tình có tinh thần vượt khó, tôn trọng thành quả lao động của mỗi thành viên. Tình hình kinh tế xã hội, dân trí của địa phương có chiều hướng phát triển, người dân ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc học của con cái. Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 9 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. Được sự đồng thuận cao của Hội cha mẹ học sinh trong tất cả các mặt giáo dục của nhà trường. Khó khăn: Là một trường nằm ở vùng sâu, vùng trước đây là điểm “Nóng” về các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, AIDS …..một địa bàn phức tạp về văn hóa, xã hội chính vì vậy đã tác động không nhỏ đến mọi hoạt động giáo dục của trường trong khi đó chất lượng học tập đại trà của học sinh còn quá yếu. Đầu vào lớp 10 chất lượng còn thấp, tuyển sinh nhận 100% học sinh nộp hồ sơ dự tuyển nhưng vẫn chưa đủ chỉ tiêu. Một bộ phận không nhỏ học sinh chưa chăm học, thiếu ước mơ hoài bão cho bản thân do nhiều tác động từ bên ngoài. Điều kiện kinh tế, điều kiện học tập của học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ về số lượng và chất lượng, hầu hết đều còn non trẻ tay nghề, tuổi nghề, một số còn yếu về tay nghề, điều kiện kinh tế, đi lại khó khăn. III/ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÓI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TRONG VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH TRƯỜNG THCS&THPT BÀU HÀM. A. Phối hợp giữa Hội cha mẹ học sinh của hiệu trưởng 1/ Hiệu trưởng tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm ở cấp trường, cấp lớp. (Tổ chức hội nghị taòn thể cha mẹ học sinh 3lần/năm), Mỗi lần sinh hoạt Hiệu trưởng phải cùng BCH Hội thống nhất nội dung, chương trình và phải được họp trước khi triển khai đến toàn bộ phụ huynh để có những định hướng cho phù hợp và đạt kết quả tối ưu. 1.1 Đầu năm: +/ Hiệu trưởng cùng BCH Hội xây dựng các KH; chương trình hành động; bổ sung, điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội, thông qua Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Hội cha mẹ HS và các giải pháp thực hiện các công tác giáo dục toàn diện học sinh …… sau đó thông qua toàn thể phu huynh toàn trường (Luôn đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế địa phương và của nhà trường). +/ Giáo viên chủ nhiệm lấy đăng chữ kí mẫu của cha, mẹ và người giám hộ, số điện thoại gia đình….. Qua đó dễ dàng liên lạc với gia đình học sinh đồng thời nhập số ĐT vào mạng VNPT thông qua tổng đài nhắn tin qua mạng. +/ Luôn chú ý xây dựng quỹ vì bạn nghèo, lên KH xây dựng nhà “Nhân Ái” cho HS. (Trong 3 năm nhà trường đã xây dựng được 3 căn nhà nhân ái cho 3 học sinh của trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) Ví dụ về dự thảo Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Hôi cha mẹ học sinh. SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THCS&THPT BÀU HÀM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VÀ HỘI CHA MẸ HỌC SINH DỰ THẢO Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 10 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ HỘI CHA MẸ HỌC SINH Căn cứ Quyết định số:11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ Hội cha mẹ học sinh trong trường học. Căn cứ Quyết định số: 84/2008/QĐ-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, và các văn bản hướng dẫn hiện hành về việc thu chi các khoản từ phụ huynh và từ nguồn đóng góp tự nguyện khác. Căn cứ các công văn hướng dẫn về việc tổ chức, hoạt động của Hội cha mẹ học sinh. Ban giám hiệu trường THCS&THPT Bàu Hàm (sau đây gọi tắt là Nhà trường) và Hội Cha mẹ học sinh thống nhất xây dựng Qui chế hoạt động phối hợp như sau: I- Trách nhiệm chung: Nhà trường và Hội CMHS là 2 tổ chức độc lập cùng có chung trách nhiệm là phối hợp, tạo điều kiện cho nhau trong hoạt động giáo dục và quản lý học sinh. II- Hình thức phối hợp: 1/ Phối hợp tổ chức Hội nghị các Chi hội vào đầu năm học (mỗi lớp là một Chi hội) và phối hợp tổ chức hội nghị đại biểu CMHS (Hội nghị cấp trường) 2/ Thường xuyên giữ mối liên hệ và thông tin cho nhau những vấn đề các bên quan tâm. III/ Nội dung phối hợp chính: 1/ Chuẩn bị nội dung cho các phiên họp CMHS: -Nhà trường hướng dẫn GVCN tổ chức hội nghị và chuẩn bị những nội dung cơ bản cần trình bày để GVCN thông báo đến tất cả CMHS trong phiên họp Chi hội. BĐD cung cấp báo cáo hoạt động của Hội và bản công khai tài chính năm học trước. - Tại hội nghị đại biểu tòan trường, Nhà trường báo cáo hoạt động giáo dục năm qua, những kết quả đạt được, có phân tích so sánh số liệu và đánh giá nhận xét. Báo cáo phương hướng hoạt động năm học tới trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được Bộ và Sở xác định, triển khai kế hoạch Nhà trường đã được Hội nghị CBCC thông qua. -Hội CMHS báo cáo hoạt động năm qua và trình bày dự thảo hoạt động năm tới để hội nghị bàn và thống nhất nhiệm vụ. -Xây dựng Nghị quyết (thông qua biểu quyết khi có đa số phiếu) về những vấn đề: Phương hướng hoạt động, các biện pháp phối hợp, giúp đỡ nhà trường, học sinh, thống nhất mức thu hội phí và dự kiến chi tiêu trong năm… 2/ Về Tài chính của Hội - BGH và BĐD có trách nhiệm phối hợp để đưa ra Dự thảo thu chi dựa trên các qui định của UBND tỉnh. Dự thảo sẽ có hiệu lực ngay sau khi Hội nghị Đại biểu thông qua. - Do điều kiện khách quan nên BĐD CMHS nhờ GVCN và tài vụ nhà trường thu hội phí từ các hội viên. -Hội phí được thu theo mức Hội nghị đại biểu CMHS đã thông qua và trên tinh thần tự giác, tự nguyện. (không thu theo đầu học sinh và không tổ chức thu thêm ngoài khoản đã được hội nghị thông qua dưới bất cứ hình thức nào) Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 11 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. Về chi: - Chủ tịch hội CMHS là chủ tài khoản của quĩ hội CMHS. Chủ tài khoản chịu trách nhiện trước CMHS, nhà trường và Pháp luật về hoạt động thu, chi. -Nguyên tắc chi: Chi theo đúng dự toán (theo các khoản, mục) đã được hội nghị đại biểu CMHS thông qua BĐD ngày 28 tháng 8 năm 2011, trên cơ sở Quyết định 84…và các hướng dẫn chi hiện hành. Nếu có phát sinh ngoài ý muốn (trên hai triệu đồng) thì chủ tịch hội phải xin ý kiến BĐD và được BĐD CMHS đồng ý. -Chủ tịch hội có trách nhiệm báo cáo giải trình thu, chi trước Hội nghị CMHS vào đầu năm học mới và các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. -Nhà trường tham gia giám sát việc thu, chi qũi hội trên cơ sở nội dung qui chế này. 3/ Họp liên tịch định kỳ -Nhà trường và BĐD CMHS họp 2 lần vào giữa và cuối mỗi học kỳ. Tại mỗi kỳ họp nhà trường thông báo đến BĐD về hoạt động của mình, tình hình học tập rèn luyện của học sinh. BĐD phản ánh đến nhà trường về hoạt động của mình đồng thời thực hiện chức năng “cầu nối” giữa CMHS và nhà trường. Hội nghị cũng bàn một số biện pháp phối hợp khác để hoạt động của các bên ngày càng tốt hơn. Qui chế này được hiệu chỉnh và thông qua tại phiên họp Liên tịch ngày …..tháng 10 năm 2011. HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH HỘI CHA MẸ HỌC SINH Nguyễn Ngọc Oánh Lê Chí Hùng 1.2 Cuối kỳ I: (Dự kiến) +/ Tổ chức họp các chi hội (Theo đơn vị lớp), báo cáo kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế của từng học sinh…..từ đó có giải pháp thích hợp để khắc phục tồn tại. +/ Công khai các khoản đóng góp, công khai chất lượng giáo dục đào tạo học sinh và công khai các KH giáo dục của nhà trường để phụ huynh từng lớp cùng góp phần bổ sung, hoàn thiện các giải pháp giáo dục toàn diện học sinh kỳ tới. +/ Hiệu trưởng yêu cầu GVCN các lớp sau học kỳ I phải “phân loại” được nhóm các đối tượng để khi họp Phụ huynh, cùng cha mẹ học sinh cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để học sinh phát triển tốt hơn, điều này GVCN phải kiên trì, phải biết lắng nghe, thấu hiểu các em, các thông tin từ nhiều phía về HS của lớp mình. Chính vì vậy tôi đã xây dựng chuyên đề về GVCN: CHUYÊN ĐỀ: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP (Bài báo cáo tại hội đồng giáo viên) Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 12 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. I – KHÁI NIỆM -Chủ nhiệm: người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính. -Giáo viên chủ nhiệm: GV bộ môn được phân công chủ nhiệm lớp giảng dạy. II – TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ? 1. Những vấn đề từ thực tiễn: - Đối tượng của nghề dạy học: CON NGƯỜI (định nghĩa về con người: Là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội; Con người là động vật cao cấp có ngôn ngữ; Bản chất con người là tổng hòa những quan hệ x hội) -Yêu cầu của xã hội, của GD hiện nay -> giáo viên không chỉ đơn thuần dạy văn hoá. Mà phải “Vừa dạy chữ, vừa dạy người” 2. Những yu cầu mang tính bắt buộc: - Luật Giáo dục 2005 quy định: + Mục tiêu: giáo dục một con người phát triển toàn diện + Nguyên lí: học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. - Điều lệ trường trung học: tại khoản 2 Điều 31 có quy định cụ thể nhiệm vụ của GVCN - Các chế độ chính sách hiện hành: 4 tiết /1tuần. III – GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP PHẢI LÀM NHỮNG GÌ? Quy định tại khoản 2 Điều 29 Điều lệ trường trung học: 1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp; 2. Cộng tác chặt chẽ với phụ huynh học sinh; chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh; 3. Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối học kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề xuất danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải thi lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh; 4. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất (nếu có tình hình đặc biệt) về tình hình của lớp với hiệu trưởng. 5. Một số nhiệm vụ khc (quy định tại trang 12 của sổ chủ nhiệm): -Cố vấn cho tập thể học sinh, cho Đoàn, Đội trong lớp. -Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, lao động hướng nghiệp. -Xây dựng lớp thành đơn vị tập thể XHCN (lớp tiên tiến) -Chịu sự chỉ đạo thống nhất về công tác chủ nhiệm trong nhà trường. IV – CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1. Căn cứ kế hoạch chung của nhà trường, GVCN các lớp xây dựng kế hoạch năm, học kỳ, tháng, tuần với nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của lớp; 2. Thiết lập đầy đủ các loại sổ sách, hồ sơ, tài liệu quản lý học sinh để ghi nhận, theo dõi tiến triển chung của lớp cũng như của từng học sinh trong cả năm học; 3. Kết hợp với giáo viên bộ môn, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong các hoạt động giáo dục; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi có dấu hiệu vi phạm; 4. Thường xuyên liên hệ với cha mẹ học sinh dưới nhiều hình thức: thư báo, điện thoại, thư mời, sổ liên lạc,v.v. để nắm bắt chính xác hoàn cảnh, điều kiện của học sinh; Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 13 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. 5. Triển khai thực hiện kế hoạch trong các sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khoá, v.v. có đánh giá sơ kết, tổng kết, khen thưởng thích đáng. V – MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHỦ NHIỆM 1. Giáo dục như thế nào đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt? Hãy xuất phát từ quan điểm nhân đạo, mỗi con người là một cá nhân độc đáo, riêng biệt. Ngủ thì trông ai cũng lương thiện Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền. Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, Phần nhiều do giáo dục mà nên. (HỒ CHÍ MINH) 2. GVCN có phải đến thăm nhà học sinh? Có khi chính sự hoà nhập giúp ta tìm ra nguyên nhân đích thực, có được một giải pháp thích hợp, tạo được sự chuyển hoá mạnh mẽ nơi học sinh (và cả PHHS). 3. Làm gì trong những lúc giận quá không thể chịu được? Bắt buộc phải bình tĩnh, một hành vi nào của ta cũng phải được kiểm soát rõ ràng. Giải pháp cuối cùng là hãy tách mình ra khỏi hoàn cảnh: Một phút im lặng bước ra ngoài hành lang, hoặc mời em học sinh “gây rối” xuống phòng giám thị, tư vấn. 4. Có nên đánh học trò? Không bao giờ! Nên nhớ rằng lời nói luôn luôn có tác dụng (ngoại trừ những lời nói thô thiển). Hành vi đánh (bằng bất cứ cách nào) rất dễ dẫn đến những điều không may. 5. Làm sao để biết được những gì học sinh đã làm khi không có mặt mình? -Tổ chức tự quảnngay trong lớp học, -Sử dụng “dư luận tập thể”, -Thông qua các giáo viên bộ môn, -Nhận thông tin từ phía giám thị Tình huống của chính bạn ? HÃY CƯ XỬ VỚI HỌC TRÒ BẰNG TẤT CẢ LÒNG YÊU THƯƠNG (Chuyên đề này hằng năm luôn được chỉnh sửa cho phù hợp, đúng mục tiêu, định hướng của từng năm học và luôn được đóng góp của Hội đồng Sư phạm nhà trường). 1.3 Giữa kỳ II (Họp PH khối 12 và khối 9) vào khoảng cuối tháng 3 năm 1012. 1.4 Cuối năm (Dự kiến 20/5/2012) 2/ Hiệu trưởng định hướng cho Hội cha mẹ học sinh hoạt đông: 2.1/Thực trạng: - Hiệu trưởng đã tham mưu để Hội cha mẹ học sinh bám sát các điều khoản trong Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai. - Qũy hội cha mẹ học sinh có được từ sự đóng góp của cha mẹ học sinh. Trong hội nghị đầu năm, cha mẹ học sinh thống nhất các khoản chi, mức chi của Hội trong năm Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 14 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. học, từ đó thống nhất mức thu. Hội cha mẹ học sinh gởi thông báo đến từng gia đình học sinh. Trong 2 năm qua, mức thu hội phí là 100. 000 đ/hộ, các em làm đơn xin xác nhận, giáo viên chủ nhiêm lớp có học sinh đóng xác nhận em học sinh ở lớp mình đã đóng tiền, đơn này được gởi đến giáo viên chủ nhiệm và gởi về Hội cha mẹ học sinh lưu giữ Việc thu số tiền này do Hội cha mẹ học sinh thu . Tuy nhiên Hội cha mẹ học sinh đã nhờ nhà trường thu (thông qua giáo viên chủ nhiệm), không tạo áp lực trong việc thu tiền lên học sinh và gia đình học sinh,. - Việc sử dụng quỹ hội đều đúng theo kế hoạch và được quản lí đúng theo quy định của Nhà nước về quản lí tài chính (Theo Quyết định 84….)(Kèm theo phụ lục kế hoạch thu chi và báo cáo thu chi từng năm học, từng học kỳ….. ). - Việc thành lập quỹ vì bạn nghèo, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn…..xây dựng Kế hoạch xây dựng nhà nhân ái cho học sinh trong trường luôn được coi trọng. 2.2/ Trong việc hỗ trợ các nguồn lực khác: Ngoài việc xây dựng quỹ hội, Hội cha mẹ học sinh còn tích cực vận động từ các gia đình học sinh ủng hộ các băng đá, cây xanh, ủng hộ quỹ vì bạn nghèo hiếu học Từ năm 2006- 2010, Hội đã vận động các gia đình học sinh ủng hộ cho nhà trường băng đá, cây xanh, quỹ học sinh nghèo vượt khó trị giá trên 70 triệu đồng, các mạnh thường quân cũng đã đóng góp xây dựng quỹ khuyến học lên tới 45.000.000đ cấp cho những học sinh thực sự khó khăn đảm bảo ba đủ cho học sinh vào những dịp lễ, tết 2.3/ Trong việc tham gia giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường: - Hiệu trưởng đã thu hút được Hội cha mẹ học sinh tham gia để giúp nhà trường giáo dục học sinh. Thường, nhà trường chỉ mời đơn lẽ những gia đình có con em vi phạm nội qui, quy chế để báo cáo và phối hợp xử lý. Hiệu trưởng chỉ mời BCH Hội cha mẹ học sinh cấp trường tham dự các phiên họp xử lý kỷ luật học sinh. - Trong việc duy trì sĩ số, chống bỏ học, để có kinh phí hoạt động Hội cha mẹ học sinh hỗ trợ bằng cách xuẩt quĩ hội chi theo đề nghị của hiệu trưởng. - Các hoạt động phối hợp khác làm tương đối tốt nên vai trò của Hội đã thể hiện rất tốt vai trò trách nhiệm của mình. - Hội cũng đã hỗ trợ nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như tổ chức hội khỏe cấp trường, các hội thi văn nghệ, thể dục thể thao. Tuy nhiên sự hỗ trợ này đều nằm trong các khoản chi từ nguồn quĩ hội. 2.4/ Hiệu trưởng chỉ đạo đội ngũ giáo viên phối hợp với Hội cha mẹ học sinh: - Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phải mời đầy đủ đối tượng là cha hoặc mẹ học sinh trong các cuộc họp. Nội dung thư mời phải ghi đầy đủ, rõ ràng, đồng thời thông báo “Đường dây nóng” của nhà trường cho cha mẹ học sinh để tiện liên hệ - Để cuộc họp đạt kết quả tốt, hiệu trưỏng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phải chuẩn bị thật kĩ từ khâu tổ chức đến khâu nội dung như đến đón tiếp lúc mấy giờ, nước uống ra sao, những nội dung nào cần phải ghi trước lên bảng …, đặc biệt về nội dung, phải chuẩn bị thật chu đáo, nắm bắt thấu hiểu thật rõ các KH hoạt động của nhà trường, để có thể giải trình, trả lời chất vấn những câu hỏi của cha mẹ học sinh. - Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phân tích thật kĩ nội dung bản thoả ước giữa nhà trường và gia đình, bản nội quy và những biện pháp xử lí học sinh khi vi phạm. Từ Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 15 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. đó, gia đình kí cam kết vào bản thỏa ước và phối hợp với nhà trường trong giáo dục con em mình - Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đi thăm gia đình học sinh, tập trung vào những học sinh có điều kiện khó khăn về kinh tế, học sinh học yếu kém, học sinh cá biệt về đạo đức…Định kì 2 lần /học kì, giáo viên chủ nhiệm báo cáo hiệu trưởng tình hình đi tham gia đình học sinh. (Triển khai nghiêm túc “Chuyên đề GVCN”) - Hàng tuần, hiệu trưởng tổ chức họp giao ban với giáo viên chủ nhiệm vào đầu tuần, nắm bắt tình hình và chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm mời gia đình học sinh chưa ngoan để cùng tìm ra các giải pháp giáo dục. Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm tùy theo tình hình của lớp để mời và xử lí những học sinh vi phạm nội quy, và đã đưa ra các quy định cụ thể về thoi dõi các mặt tu dưỡng của học sinh theo từng tuần để có KH điều chỉnh uốn nắn kịp thời. - Hàng tháng, hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thống kê tình hình học sinh bỏ học, vi phạm nội quy thường xuyên, gửi về địa phương để phối hợp với gia đình giáo dục - Đối với việc mời gia đình ra tiếp xúc tại trường, hoặc đi thăm gia đình học sinh, nhiều giáo viên chủ nhiệm thường thiếu sự chuẩn bị tốt nội dung trao đổi, cách giao tiếp, chủ yếu chỉ nêu những hạn chế của con em họ, than phiền quá nhiều về học sinh mà chưa nêu được những điểm tốt trong nhân cách của học sinh hoặc chưa tìm hiểu rõ để biết được nguyên nhân học sinh yếu kém, vi phạm nội qui để phối hợp gia đình tìm ra biện pháp tháo gở để giúp các em tiến bộ. Từ đó làm giảm đi rất nhiều kết quả phối hợp giáo dục học sinh. - Qua phân tích trên, chúng ta dể nhận ra một điều là giáo viên chủ nhiệm thực hiện mối quan hệ, phối hợp với gia đình học sinh còn hạn chế, chưa có định hướng và tạo điều kiện để Hội ở lớp hoạt động, chưa phát huy được vai trò của Hội ở cấp lớp và việc thăm gia đình còn rất ít mà phải tăng lên đồng thời phải biết vận động lôi kéo BCH Hội cha mẹ học sinh lớp cùng vào cuộc. B. Phối hợp với các tổ chức khác: 1. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch năm học: (Tôi chỉ đề cập một cách khái quát việc xây dựng KH năm học mà đi sâu công tác đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và tổ chức thực hiện dạy học hai buổi/ ngày). - Xây dựng Các Kế hoạch thực hiện trong năm học về công tác chuyên môn, phân công chuyên môn đúng người đúng việc phát huy hết khả năng, năng lực của mỗi người. - Xây dựng, triển khai nâng cao chất lượng trí dục thông qua tổ chức học 2 buổi/ngày, tổ chức phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh khá giỏi. - Đổi mới phương pháp giảng dạy; đổi mới kiểm tra đánh giá….. (Một số KH của chuyên môn nhà trường trong năm học) KẾ HOẠCH HỌC BUỔI 2 VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ NĂM HỌC 2011 – 2012 Căn cứ vào kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học 2011-2012. Căn cứ vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng năm học 2011-2012 về vấn đề nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 16 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. Căn cứ vào biên bản họp Hội Cha mẹ học sinh ngày 15/8/2011 về việc đề nghị nhà trường tổ chức học tăng tiết (buổi 2) cho học sinh. Trường THCS & THPT Bàu Hàm xây dựng kế hoạch học buổi 2 cụ thể như sau: I. Môn học và số tiết: 1. Đối với khối 12, khối 9: Tổng: 7 tiết/ tuần. Môn Toán: 2 tiết/ tuần. Môn Lý: 1 tiết/ tuần. Môn Hóa: 1 tiết/ tuần. Môn Anh: 1 tiết/ tuần; Môn Văn: 1 tiết/tuần. Môn Sinh: 1 tiết/tuần. 2. Đối với khối 10,11: 5 tiết/ tuần: Tổng: 5 tiết/ tuần. Môn Toán: 2 tiết/ tuần. Môn Văn: 1 tiết/ tuần. Môn Hóa: 1 tiết/ tuần. Môn Anh: 1 tiết/ tuần. 3. Đối với khối 6,7,8: Tổng: 4 tiết/ tuần. Môn Toán: 2 tiết/ tuần. Môn Văn: 1 tiết/ tuần. Môn Anh: 1 tiết/ tuần.  Các tiết trên được xếp vào Thời khóa biểu 2 buổi bắt đầu từ tuần 3 (6/9/2010).  Mỗi tuần dành 01 buổi chiều cho ít nhất 2 khối sinh hoạt tập thể, giáo dục ATGT, Kỹ năng sống, Phòng, chống các tai tệ nạn xâm nhập học đường đặc biệt nêu gương các tâm gương học tập, làm theo Bác Hồ. II. Nội dung giảng dạy và thời gian: 1. Nội dung giảng dạy: - Ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng cho học sinh. - Hệ thống kiến thức cơ bản, các dạng bài tập cơ bản. - Nâng cao đối với các lớp A1. 2. Yêu cầu: - Giáo viên giảng dạy phải soạn giáo án đầy đủ, phù hợp với trình độ học sinh. - Tổ bộ môn thống nhất nội dung giảng dạy, phải có hệ thống bài tập cho học sinh rèn luyện, đối với các môn thi trắc nghiệm phải có ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm cho học sinh. - Giáo viên bộ môn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra tình hình học tập của học sinh, báo cáo lại BGH. - Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ theo dõi, quản lí, nhắc nhở kịp thời những học sinh có ý thức học tập chưa tốt, báo cáo lại BGH để kịp thời điều chỉnh, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để phản ánh kịp thời những vi phạm của học sinh nhất là trong học tập để có biện pháp xử lí, giáo dục. Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 17 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. 3. Thời gian: Dự kiến thời gian thực hiện trong học kì I là 16 tuần, học kì II là 416 tuần. III. Dự kiến thu chi: 1. Dự kiến thu: 50.000đ/HS/tháng. 2. Dự kiến chi: - Giáo viên đứng lớp: 75%. - Quản lí (BGH + quỹ): 15% - Công tác thanh kiểm tra, giám sát: 5% - Khấu hao tài sản, vệ sinh, điện, nước: 5% * Ghi chú: - Chế độ miễn giảm thực hiện theo quy định. Ngoài ra nhà trường miễn giảm cho những học sinh có 3 anh chị em trở lên đang học tại trường, những trường hợp học sinh không thuộc diện có sổ nghèo nhưng hoàn cảnh khó khăn ( học sinh phải có đơn và xác nhận của GVCN). - Thu tiền theo thời gian thực học của học sinh. - Nếu thu đủ khoản tiền dự phòng, nhà trường dự kiến chi hỗ trợ cho công tác ôn tập hè, ôn tập thi lại cho học sinh. Kế hoạch này sẽ được thông qua hội đồng sư phạm nhà trường trong tháng 9/2010. Trong học kì I nhà trường thực hiện theo kế hoạch trên về thời gian, môn học và số tiết. Trong học kì II, tùy theo tình hình và yêu cầu cụ thể, môn học, số tiết có thể thay đổi cho phù hợp. Duyệt của Hiệu trưởng Đại diện PH P. Hiệu trưởng PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC BUỔI 2 NĂM HỌC 2011-2012 Căn cứ vào kế hoạch học buổi 2 năm học 2011 – 2012. Căn cứ vào yêu cầu nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Trường THCS & THPT Bàu Hàm phân công trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch học buổi 2 cụ thể như sau: Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 1 Nguyễn Ngọc Oánh Hiệu trưởng Quản lí chung 2 Nguyễn Thị Lam Hồng P.Hiệu trưởng Phụ trách công chuyên môn, 3 Lê Văn Anh Quản lí, kiểm tra, đôn đốc học sinh về ý thức, nề nếp học tập P. HT Phụ trách NG Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN Ghi chú tác 18 Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. 4 Tổ trưởng chuyên môn Thống nhất chương trình, theo dõi thực hiện, thống kê chất lượng. 5 Giáo viên bộ môn Giảng dạy, theo dõi. Giáo viên chủ nhiệm Kết hợp với GVBM đôn đốc, nhắc nhở học sinh, liên hệ chặt chẽ với PHHS để thông báo kịp thời các vi phạm của học sinh, kịp thời cũng PHHS giáo dục học sinh. 6 Duyệt của Hiệu trưởng Bàu Hàm, ngày … tháng … năm 20… P.Hiệu trưởng KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012 I. Mục đích, yêu cầu hoạt động của hội đồng chuyên môn cấp trường: - Hội đồng chuyên môn cấp trường hoạt động nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá giáo viên trong suốt năm học về các mặt như giảng dạy, hồ sơ, giáo án…nhằm xét duyệt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường. - Hội đồng chuyên môn cấp trường hoạt động thường xuyên, tích cực nhằm đánh giá chính xác, khách quan về trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của giáo viên, giúp đỡ giáo viên hoàn thiện hơn nữa về kỹ năng giảng dạy nhất là đối với giáo viên mới, tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội học hỏi, có cơ hội được góp ý để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. II. Thành phần, nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn cấp trường: ST T HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Lam Hồng P.HT Trưởng ban, lên lịch dự giờ, kiểm tra các giáo viên khối THPT, tập hợp, thống kê kết quả. 2 Trần Văn Công TTCM Thành viên, lập danh sách giáo Nhóm trưởng viên trong tổ được hội đồng nhóm Toán-Tin chuyên môn đánh giá HK I. Thành viên, lập danh sách giáo Nhóm trưởng viên trong tổ được hội đồng nhón Hóa chuyên môn đánh giá HK I. 19 Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 3 Lê Trịnh Anh Đào TPCM Chuyên đề: Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện học sinh Trường THCS&THPT Bàu Hàm. 4 Cao Đức Tuấn TTCM Thành viên, lập danh sách giáo Nhóm trưởng viên trong tổ được hội đồng nhóm sinh chuyên môn đánh giá HK I. 5 Cao Thị Hoàng Hà TTCM Thành viên, lập danh sách giáo Nhóm trưởng viên trong tổ được hội đồng nhóm Văn-CD chuyên môn đánh giá HK I. 6 Chu Thị Hằng Thành viên, lập danh sách giáo Thư ký Hội Nhóm trưởng viên trong tổ được hội đồng Đồng nhóm Sử chuyên môn đánh giá HK I. 7 Đoàn Quốc Thắng Tổ phó Thành viên, lập danh sách giáo Nhóm trưởng viên trong tổ được hội đồng nhóm Anh văn chuyên môn đánh giá HK I. 8 Đinh Thị Mai GV Thành viên, lên lịch dự giờ, kiểm tra các giáo viên khối THCS, tập hợp, thống kê kết quả. 9 Phạm Thị Ngoạt GV Thành viên. 10 Hoàng Huy Hiệp GV Thành viên. 11 Lê Quốc Thông GV Thành viên. 12 Trần Văn Thiện GV Thành viên. Ngóm truởng nhóm Địa Nhóm trưởng nhóm Lý III. Cách thức hoạt động của hội đồng chuyên môn cấp trường: - Cùng Hiệu trưởng thanh kiểm tra nội bộ trường học. - Hội đồng chuyên môn cấp trường sẽ kiểm tra hồ sơ, giáo án, dự giờ giáo viên 3 tiết/HK. Trong mỗi tổ chuyên môn sẽ có ½ số giáo viên được kiểm tra, dự giờ trong HK I, còn lại thực hiện ở học kì II (danh sách do tổ trưởng chuyên môn lập, thông báo trong kế hoạch chuyên môn học kì và niêm yết ở bản tin). - Trưởng ban lên lịch dự giờ giáo viên, thông báo cho giáo viên trước 2 ngày, mỗi tiết dự giờ phải có ít nhất 3 thành viên trong hội đồng trong đó có ít nhất 1 giáo viên cùng chuyên môn. - Kiểm tra tính chính xác, tính bảo mật của các đề kiểm tra tập trung của các bài thi cuối kỳ mà mỗi giáo viên trong nhóm chuyên môn đã soạn thảo. - Hội đồng chuyên môn nhà trường đánh giá danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường dựa vào 2 tiêu chí: + Kết quả hội giảng cấp trường, cấp tổ. + Kết quả kiểm tra hồ sơ, giáo án và tiết dạy của giáo viên. + Kết quả bài thi ăng lực. IV. Chế độ: Khi dự giờ, các thành viên tham gia trong tiết dự giờ được tính dư giờ như tiết dạy chính khóa. HIỆU TRƯỞNG Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Oánh – Đơn vị: THCS&THPT Bàu Hàm – ĐN 20
- Xem thêm -