Tài liệu Skkn một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường thpt hoàng lệ kha, huyện hà trung - tỉnh thanh hóa

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. ĐẶT VẤN ĐỀ I/ LỜI MỞ ĐẦU Cùng với xu thế chung của tình hình thế giới, đất nước ta hiện nay đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới phương pháp dạy học sâu sắc trong phạm vi toàn xã hội. Nghị quyết Đại hội đảng khóa VIII khẳng định sự nghiệp giáo dục là “Quốc sách hàng đầu”.Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII cũng khẳng định rằng: “Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Con người ở thời đại nào, xã hội nào cũng là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, con người là động lực của mọi sự phát triển xã hội. Con người càng có nhân cách cao đẹp thì sự tác động của con người đến xã hội càng to lớn. Do đó không thể xem nhẹ vai trò của giáo dục trong sự phát triển của xã hội. Về chiến lược con người: Từ trước đến nay, đảng và nhà nước ta luôn coi trọng nguồn nhân lực, đầu tư cho chiến lược con người, bồi dưỡng nhân tài nhằm đào tạo những thế hệ con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cách mạng. Giáo dục là một yếu tố cơ bản để thực hiện chiến lược con người. Giáo dục có mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Về chiến lược nhân tài và bồi dưỡng nhân tài: Bước vào thế kỷ XXI- Thế kỷ của nền văn minh trí tuệ, thế kỷ mà sự “cạnh tranh chất xám” càng diễn ra gay gắt, thì nhiều nước trên thế giới lại càng quan tâm đến chiến lược nhân tài. Báo cáo chính trị của BCH Trung ương đảng tại Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI đã chỉ rõ: “Nhân tài không phải là sản phẩm tự phát mà phải được phát hiện và bồi dưỡng công phu, nhiều tài năng có thể mai một nếu không được phát hiện và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ”. Trong chỉ thị số: 32/1999 CT-BGD&ĐT ngày 7/8/1999 của Bộ trưởng Bộ giáo dục cũng chỉ rõ: “Tổ chức tốt kỳ thi chọn học sinh giỏi”,... Các Nghị quyết và Chỉ thị đó chứng tỏ rằng Đảng và Nhà nước ta rất …………………………………………………………………………………… 1 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. quan tâm đến phát hiện và bồi dưỡng nhân tài nói chung và bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng. Thực hiện mục tiêu và các Nghị quyết, Chỉ thị của đảng và Nhà nước, ngành giáo dục Thanh Hoá nói chung, Trường THPT Hoàng Lệ Kha - Huyện Hà Trung nói riêng đã hết sức nỗ lực cố gắng thực hiện kỷ cương nề nếp, dạy-học. Đặc biệt là đẩy đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm nhằm phát hiện hết năng khiếu và bản sắc cá nhân của từng học sinh, “đào tạo những con người vừa có nhân cách cao đẹp, vừa có lý tưởng niềm tin, định hướng đúng đắn”. Đặc biệt, là đào tạo các thế hệ học sinh trở thành những người có thể tham gia vào thị trường lao động đầy cạnh tranh, nhiều thay đổi và luôn biến động… Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan như đã nêu trên, là một cán bộ quản lý, trong những năm qua cùng với Ban giám hiệu nhà trường đã giành nhiều thời gian, công sức và đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công cuộc đổi mới giáo dục toàn diện. Đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới phương pháp quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu nhằm đáp ứng với xu thế thời đáp ứng với xu thế thời đại.Vì vậy, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ KhaHuyện Hà Trung- Tỉnh Thanh Hoá” để nghiên cứu.Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn nhằm đề xuất một số giải pháp quản lý cụ thể trong công tác chỉ đạo đổi mới , nâng cao hiệu quả công tác quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung và bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng của nhà trường, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước và phù hợp với xu thế chung của thời đại. II/ CÁC NHÓM PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận : - Tra cứu tài liệu có liên quan đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy -học như: Tài liệu giáo học pháp, Văn kiện đại hội đảng, các văn bản pháp luật hiện hành về …………………………………………………………………………………… 2 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. giáo dục và đào tạo, Điều lệ trường Trung học phổ thông, Chương trình hành động của ngành giáo dục, Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, Chỉ thị của bộ trưởng bộ giáo dục, các văn bản hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá,… - Hệ thống các bài giảng về chuyên đề Quản lý giáo dục của các giảng viên Học viện Quản lý giáo dục. - Hệ thống các bài giảng về chuyên đề Quản lý giáo dục của các giảng viên Khoa sau đại học của trưưòng Đại học Vinh. 2. Nhóm nghiên cứu thực tiễn: Thu thập các thông tin, kết quả công tác quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi ở Trường trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha trong những năm qua, đối chiếu so sánh giữa kết quả đạt được với những năm trước đó và yêu cầu đào tạo của ngành. 3. Nhóm phương pháp hỗ trợ: Thống kê số liệu kết quả công tácbquản lý bồi dưỡng học sinh giỏi và chất lượng dạy học của nhà trường trong 05 năm gần đây. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI: 1.Cơ sở lý luận: 1.1:Bồi dưỡng học sinh giỏi là yêu cầu cấp bách trong thời đại ngày nay: Người tài năng và nhất là thiên tài có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội. Bia tiến sỹ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Bảo Đại thứ 3(1442) ở Văn Miếu đã nêu rõ tầm quan trọng của việc đào tạo nhân tài cho đất nước và khuyến khích kẻ sĩ: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế bậc đế vương thanh minh chẳng ai không coi trọng việc kén chọn kẻ sĩ, bồi dưỡng nhân tài, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần kíp”. Đây là một chân lý, …………………………………………………………………………………… 3 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. bởi chính người tài năng và các vĩ nhân đã thúc đẩy, mở đường “đánh dấu”các mốc phát triển của khoa học, lịch sử. Vì vậy dân tộc Việt Nam ta rất coi trọng và đã ghi công những người tài năng. Thế kỷ XXI với những chuyển biến cực kỳ quan trọng ảnh hưởng to lớn đến tình hình các nước, các dân tộc và cuộc sống thường nhật của con người. Trong những chuyển biến đó, nổi bật là sự hình thành một xã hội thông tin, kinh tế tri thức và sự phát triển nhanh chóng chưa từng thấy của khoa học công nghệ, xu thế không cưỡng lại được của toàn cầu hoá. Những yếu tố đó đã tác động mạnh mẽ đến giáo dục, tạo ra một làn sóng cải cách giáo dục chung ở các nước trên thế giới mà điểm hội tụ là sự chú ý đặc biệt đến khuyến cáo về 4 trụ cột giáo dục của Hội đồng về “giáo dục cho thế kỷ XXI” của tổ chức liên hiệp quốc về giáo dục, khoa học, văn hoá (UNESCO)- Bốn trụ cột đó là: Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người. Thế kỷ XXI cũng là thế kỷ của tư duy, của tài năng khoa học, là thế kỷ của nền văn minh tri thức. Tài nguyên quý giá nhất là trí tuệ con người. Muốn phát triển kinh tế-xã hội ở trình độ cao không còn con đường nào khác là con đường phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng , sử dụng người tài. Vì thế công tác này cần phải được coi trọng. Kinh nghiệm của các nước phát triển cao và các nước công nghiệp mơí phát triển cho thấy rằng: Một trong những yếu tố quan trọng có tính quyết định đến tiến trình và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội là việc hoạch định đúng và thi hành được chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và sử dụng người tài. Những tài năng mà nhất là những thiên tài không chỉ mang lại tiếng thơm cho quốc gia mà còn mang lại giá trị tinh thần, vật chất cho cả nhân loại. Ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cần phải có những người tài để tạo nên những bước đột phá trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, văn hoá để rút ngắn khoảng cách, để “đi trước, đón đầu” phát triển, đuổi kịp và vượt các nước trong khu vực và trên thế giới. …………………………………………………………………………………… 4 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. 1.2:Phân biệt học sinh giỏi và học sinh năng khiếu : Theo từ điển giáo dục học, NXB từ điển Bách Khoa Hà Nội năm 2001: Năng khiếu là tập hợp những tư chất bẩm sinh-di truyền trong một cấu trúc tâm sinh lý của một cá nhân làm tiền đề nảy sinh và phát triển những tiềm năng đặc biệt nổi trội, làm cơ sở hình thành những năng lực vượt lên trên khuôn khổ bình thường cho phép sáng tạo những giải pháp độc đáo, đem lại những kết quả lớn lao khác thường. Năng khiếu là hệ thống tiền đề bên trong dựa trên những tư chất bẩm sinh di truyền cho phép con người giải quyết được một hay một số yêu cầu nhất định nào đó của cuộc sống, mặc dù chưa cao. Năng khiếu là “mầm mống” của tài năng, là “tín hiệu” của tài năng trong tương lai. Năng khiếu chưa phải là bậc nào của năng lực, nhưng nếu được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời, có phương pháp và hệ thống thì sẽ phát triển và đạt tới đỉnh cao của năng lực, ngược lại nếu không được phát hiện, bồi dưỡng thì “mầm mống” ấy sẽ bị thui chột đi. Học sinh năng khiếu là học sinh cùng bỏ một thời gian tương đương với số đông các bạn cùng lứa tuổi để học tập hoặc làm việc chung nhưng thường đạt kết quả cao hơn, độc đáo hơn. Học sinh có năng khiếu có cơ sở để trở thành học sinh giỏi nếu được phát hiện, bồi dưỡng có kế hoạch và bản thân chăm chỉ học tập, luôn đạt kết quả tốt về các môn sở trường. Học sinh giỏi là học sinh có khả năng tiềm ẩn trong hoạt động học và làm bài, có năng lực giải quyết những nhiệm vụ đặt ra với chất lượng cao và mới so với học sinh cùng khối lớp. Học sinh luôn đạt điểm cao trong học tập. Do vậy, học sinh giỏi chưa hẳn là học sinh năng khiếu. Ngược lại, có năng khiếu chưa hẳn đã trở thành học sinh giỏi nếu không được phát hiện, bồi dưỡng và rèn luyện. 1.2.Cơ sở pháp lý: Trong những năm gần đây, khi đất nước ta bước vào thời kỳ CNH,HĐH Đảng và Nhà nước đã nhiều lần khẳng định nhân tố con người đối với sự phát triển của xã hội. Hội nghị TW2(khoá VIII) và Hội nghị TW4(khoá VIII) đã khẳng định một …………………………………………………………………………………… 5 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. lần nữa “những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sự sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá, mọi nền văn minh của mỗi quốc gia…Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của CNXH ”. Nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đều quan tâm đến vấn đề bồi dưỡng học sinh “đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu của các em về một số môn học trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện ”(luật giáo dục 2005). Ngành giáo dục và đào tạo đã chú ý tới các khâu phát hiệntuyển chọn-đào tạo-bồi dưỡng- sử dụng học sinh năng khiếu với một hệ thống các chế độ chính sách thích đáng. 1.3.Cơ sở thực tiễn: Đất nước ta hiện nay đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH. Mặt khác, trong thế giới hợp tác đa phương, cạnh tranh gay gắt về kinh tế, về nhân lực có chất lượng trí tuệ cao. Từ nền kinh tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN(mô hình hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử nhân loại) nên có biết bao nhiêu yếu tố tác động đến giáo dục. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường là có sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ và sản phẩm, không có sự chắc chắn về cơ cấu kinh tế trong tương lai, thị trường lao động thường xuyên thay đổi. Vì vậy, để ứng phó với những thay đổi liên tục của nền kinh tế thị trường, học sinh cần hình thành những năng lực cơ bản, có khả năng ứng phó với những biến động và thay đổi liên tục của nền kinh tế và thị trường. Việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tếxã hội của đất nước là yêu cầu tất yếu. Trong đó việc nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc Trung học phổ thông là một đòi hỏi cấp bách và mang tính thường xuyên. Vì vậy việc “Xây dựng một trường trọng điểm”(Văn kiện hội nghị lần thứ 2 BCH TW đảng khoá VIII- NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 1997, trang 34 ) và …………………………………………………………………………………… 6 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. các trường THPT chất lượng cao là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hoà nhập với cộng đồng khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, ngoài các trường trọng điểm chất lượng cao, các trường THPT trong toàn quốc cũng cần phải đặc biệt coi trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo dục là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, phát triển nhân tài cho quê hương đất nước. Giáo dục phổ thông là nền tảng của văn hoá các dân tộc, tạo nguồn nhân lực cho đào tạo nghề. Đảng và nhà nước có chủ trương tổ chức hệ thống trường chuyên ở bậc trung học phổ thông để bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo điều kiện cho những học sinh có mầm mống năng khiếu được bộc lộ và có cơ hội phát triển. Nhà trường phải làm sao để những học sinh có năng khiếu đều được phát hiện và chăm sóc, bồi dưỡng để trở thành học sinh giỏi, trở thành những tài năng của đất nước. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, chúng ta thấy vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. II/ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA: 1. Đặc điểm, tình hình nhà trường: Ở vị trí phía Bắc Tỉnh Thanh Hóa, Trường THPT Hoàng Lệ Kha là một trường công lập nằm trên trục quốc lộ 1A cách cầu Đò Lèn 1 km, ngay cạnh nhà máy thuốc lá Thanh Hoá, ga Đò Lèn. Trường tuyển học sinh của 09 xã và một thị trấn; trong đó có 03 xã miền núi: Hà Sơn, Hà Đông, Hà Lĩnh. Nhìn chung nền kinh tế của địa phương phát triển chưa mạnh, đời sống nhân dân lại không đồng đều giữa các vùng miền, số hộ dân đói nghèo còn khá nhiều. - Do địa bàn của trường gần đường quốc lộ cho nên học sinh rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu nền tri thức mới, văn hoá mới của nhân loại. …………………………………………………………………………………… 7 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. - Nhà trường được sự quan tâm của Huyện uỷ, Uỷ Ban nhân dân huyện và chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Sở giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá. - Đa số phụ huynh và nhân dân địa phương hết sức quan tâm và chăm lo đến việc học tập của con cái. - Nhà trường có một tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí cao, các tổ chức trong nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong mọi hoạt động và đều là những tổ chức vững mạnh. - Đội ngũ BGH còn rất trẻ, đầy nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. Chi đoàn giáo viên có 25 đồng chí. Biên chế giáo viên đủ về cơ cấu, chuẩn về chất lượng: Toàn trường có 78 cán bộ, giáo viên (Có 05 thạc sĩ, 02 đồng chí đang học cao học). - Nhà trường có bề dày hơn 32 năm, hàng năm có rất nhiều học sinh đỗ đạt cao, học giỏi. Nhiều năm liên tục trường có học sinh giỏi Quốc gia các môn văn hóa. Nhà trường không có học sinh nghiện ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. - Các hoạt động tập thể như: Thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ... luôn dẫn đầu các trường trong huyện. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi như đã nêu trên, trong những năm gần đây nhà trường gặp không ít những khó khăn, thách thức: - Điều kiện cơ sở vật chất tuy đã được tăng cường, song vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu, khuôn viên nhà trường lại quá chật hẹp (chỉ có 9.290 m²/1356 học sinh). Trường chỉ có 25 phòng học/31 lớp nên phải học 2 ca, chưa có phòng chức năng. Các thiết bị dạy học, phòng thư viện còn quá nghèo nàn. - Nhà trường đóng ở một địa bàn phức tạp: Gần nhà máy thuốc lá, ga Đò lèn, bến cát, Chợ Lèn,….Xung quanh nhà trường còn nhiều quán xá, mặc dù đã nhiều lần đề nghị với chính quyền địa phương song không thể dẹp được, các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông luôn luôn đe dọa môi trường giáo dục. - Một bộ phận dân cư của khu vực chợ Lèn, bến cát, nhà ga còn chưa thực sự quan tâm đến con em, phó mặc việc giáo dục con cái cho nhà trường. Điều kiện kinh tế của nhân dân địa phương còn nghèo, đặc biệt là các xã miền núi . …………………………………………………………………………………… 8 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. 2.Thực trạng công tác BD học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha: 2.1.Những kết quả đạt được: Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi góp phần thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đồng thời nhằm thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường hiện nay, góp phần đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đổi mới đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quôc tế . Chính vì vậy, trong nhiều năm nay vấn đề này luôn là điều trăn trở đặt ra đối với đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường. Hằng năm, để chuẩn bị bước vào năm học mới, ban giám hiệu nhà trường phải chuẩn bị kế hoạch hoạt động chuyên môn cho năm học ngay từ thời gian hè. Đó là việc đề ra chỉ tiêu cụ thể cho từng hoạt động, phân công từng thành viên trong ban giám hiệu phụ trách từng lĩnh vực hoạt động; phân công giáo viên chuyên trách. Nhận thức rõ được vai trò của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trên cơ sở đặc điểm của nhà trường, hằng năm BGH nhà trường đã khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi của nhà trường từ đó xây dựng được kế hoạch phù hợp, tiến hành tổ chức chỉ đạo thực hiện và giám sát kiểm tra một cách chặt chẽ, khoa học. Vì vậy trong những năm qua công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường đã đạt những thành tích đột phá, đáng tự hào. Cụ thể là: * Chất lượng học sinh giỏi các cấp: Năm học Giải Quốc gia Giải cấp Tỉnh Tổg giải Nhất Nhì 2007-2008 0101021427 Ba 01 KK Nhất Nhì Ba KK 02 01 12 15 17 23 37 40 68 80 02 04 33 24 63 08 10 41 63 125 438820082009 2010-2011 2009-2010 2011-2012 02 01 …………………………………………………………………………………… 9 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. - Số học sinh giỏi Quốc gia: Trong 05 năm, nhà trường có 6 giải Quốc gia các môn Vật lý, Hoá học và giải toán bằng máy tính bỏ túi CASIÔ (03 giải Nhì, 03 giải Ba). - Số học sinh giỏi cấp Tỉnh: Trong 05 năm, nhà trường có 418 giải học sinh giỏi cấp Tỉnh- Số giải năm sau nhiều hơn năm trước, chất lượng giải ngày càng cao. - Học sinh giỏi toàn diện: Hằng năm đạt từ 3.0- 4.0% - Tỷ lệ học sinh đỗ đại học hằng năm từ 35-40%. Nhiều học sinh đạt điểm cao: 29, 29.5 điểm , có nhiều học sinh được 02 điểm 10 các môn thi đại học, có học sinh đạt á khoa Học viên An ninh nhân dân. Học sinh: Nguyễn Quốc Việt được tuyển thẳng vào trường đại học Dược Hà Nội,… * Chất lượng học sinh đại trà: Năm học Số Số lớp h.sinh Loại giỏi % 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 42 39 36 33 33 1983 1867 1740 1620 3.1 18 2.5 3.9 3.4 62.2 Loại khá % 35.5 45.5 47.3 52.3 33.5 LoạiTB Loại % yếu % 61.2 50 46.1 43.7 0.8 1.5 2.0 2.7 0.6 1501 * Kết quả thi giáo viên có giờ dạy giỏi cấp Tỉnh: Để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả cao, đội ngũ giáo viên giảng dạy giữ vai trò quan trọng. Chính vì vậy, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi. Ngoài việc thường xuyên tổ chức hội giảng trong năm, nhà trường còn tích cực bồi dưỡng và cử giáo viên tham gia kỳ thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh. Trong 5 năm nhà trường có 9 giáo viên được công nhận giáo viên có giờ dạy giỏi cấp Tỉnh(có 03 đồng chí đạt giải nhất trong kỳ thi giáo viên có giờ dạy giỏi- Được giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tặng giấy khen ). 2.2. Những tồn tại và yếu kém: …………………………………………………………………………………… 10 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. - Trong trường vẫn còn có một số ít giáo viên chậm thích ứng với việc đổi mới phương pháp dạy học và chưa thực sự quan tâm và đầu tư cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Đặc biệt là với những giáo viên cao tuổi. - Cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, trường còn thiếu phòng học, phải học 2 ca, không có phòng chức năng nên việc thực hiện các giờ thí nghiệm, thực hành còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc triển khai phương pháp dạy học mới , nhất là việc sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại cũng gặp không ít khó khăn. - Hằng năm, số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện còn ít, số giải học sinh giỏi cấp Tỉnh tuy có tăng nhưng chưa có nhiều giải cao. Nhà trường chưa có giải Quốc gia các môn xã hội. 2.3. Nguyên nhân những tồn tại và yếu kém: * Nguyên nhân chủ quan: - Đội ngũ cán bộ quản lý còn trẻ, còn ít kinh nghiệm trong việc lựa chọn nội dung và giải pháp quản lý. Việc tổ chức các cuộc hội thảo bàn về đổi mới phương pháp còn chưa thường xuyên. - Số ít giáo viên, trong đó có cả giáo viên trẻ, có năng lực chuyên môn vững vàng nhưng chỉ coi trọng việc đầu tư cho bồi dưỡng ôn thi vào Đại học, chưa thực sự đam mê, đầu tư và tâm huyết với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. - Một số ít học sinh chưa xác định đúng động cơ, mục đích học tập. * Nguyên nhân khách quan: - Khuôn viên nhà trường chật hẹp, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đặc biệt là nhà trường chưa có phòng chức năng nên việc đổi mới phương pháp dạy học còn nhiều khó khăn, việc tổ chức các tiết thực hành, thí nghiệm đối với bộ môn Vật Lý, Hoá học, Sinh học còn gặp rất nhiều khó khăn và nhiều tiết chưa thực hiện được . - Vị trí của người giáo viên trong xã hội có nhiều biến động, đồng lương giáo viên còn hạn hẹp. Vì vậy, một số ít giáo viên chưa đầu tư cho công tác bồi dưỡng học …………………………………………………………………………………… 11 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. sinh giỏi mà chỉ chú trọng bồi dưỡng và ôn thi đại học cho học sinh. Động cơ , thái độ học tập của một số học sinh chưa đúng.,… - Ngân sách nhà nước còn khó khăn, nguồn kinh phí chi cho hoạt động Dạy-Học còn hạn hẹp, nên việc đầu tư kinh phí cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi còn hạn chế. III/CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA: 1.Tích cực chỉ đạo hưởng ứng các cuộc vận động của Bộ, của ngành để công tác dạy -học có hiệu quả cao và phát triển đúng mục tiêu: Hằng năm, nhà trường đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động: “Hai không”, Cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, cuộc vận động: “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là giáo viên và học sinh học tập và làm theo tấm gương tự học của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. 2.Chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBGV về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Trước hết, Ban giám hiệu nhà trường cần phải nắm vững và bồi dưỡng cho giáo viên và tuyên truyền cho cha mẹ học sinh nhận thức đúng về chính sách nhân tài của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thấy được vai trò của nhà trường và gia đình trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, hiểu được tính chất đặc thù của công tác này nhằm tạo ra sự ủng hộ, hợp tác tích cực của cha mẹ học sinh với nhà trường. Mặt khác, nhà trường cần phải quán triệt về mặt nhận thức tư tưởng, chính trị cho cán bộ giáo viên để mọi thành viên trong nhà trường hiểu và xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là nhiệm vụ quan trọng trong nhà trường. …………………………………………………………………………………… 12 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. Hình thức hiệu quả nhất để nâng cao nhận thức về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là tại Hội nghị CBVC đầu năm học, thông qua họp cơ quan, sinh hoạt tổ chuyên môn, thông qua cuộc họp CMHS để tuyên truyền. Đặc biệt là họp với cha mẹ học sinh năng khiếu, BGH cần tuyên truyền, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác này để tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa Gia đình-Nhà trường-Xã hội trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 3.Chỉ đạo phát hiện và tuyển chọn đúng những học sinh năng khiếu để bồi dưỡng trở thành học sinh giỏi: Như chúng ta đã biết, năng khiếu là cái bẩm sinh có sẵn không thể tạo mới được mà chỉ có thể tìm kiếm, phát hiện qua những biểu hiện trong các hoạt động đa dạng. Để có thể biến năng khiếu thành năng lực nổi trội, thành tài năng đòi hỏi phải áp dụng những biện pháp giáo dục, đào tạo đặc biệt phù hợp với thiên hướng của từng năng khiếu. Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu thành học sinh giỏi là một quá trình có mục đích, tính tổ chức, tính kế hoạch cần phải được đầu tư có tầm chiến lược. Từ nhận thức đó, hàng năm BGH nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác phát hiện học sinh năng khiếu thông qua các trường THCS, qua kết quả thi tuyển sinh đầu vào của học sinh khối 10, kết hợp với việc xét kết quả học tập THCS của học sinh. Đồng thời thông qua quá trình giảng dạy, giáo viên bộ môn phát hiện những học sinh năng khiếu bằng sự hứng thú, say mê và kết quả học tập của các em ,…từ đó bổ sung vào nguồn bồi dưỡng học sinh năng khiếu thành học sinh giỏi. 4.Chỉ đạo công tác lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi: Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp quy, kế hoạch năm học, định hướng phát triển của nhà trường, tình hình giáo viên, tình hình học sinh, cơ sở vật chất của nhà trường,…Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch có tính chiến …………………………………………………………………………………… 13 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. lược và kế hoạch chỉ đạo cụ thể hàng năm, từng học kỳ về bồi dưỡng học sinh năng khiếu của nhà trường. Kế hoạch phải xây dựng và xác định mục tiêu phấn đấu, xác định các chỉ tiêu cụ thể, các biện pháp tiến hành, các điều kiện cần thiết, … Định kỳ đánh giá sơ kết hoạt động của nhà trường trong tháng, nhà trường có rà soát, kiểm tra và kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh các tập thể, cá nhân thực hiện đúng kế hoạch và đúng tiến độ. 5.Chỉ đạo việc xây dựng các điều kiện CSVC, kỹ thuật cốt yếu cho việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Hàng năm, ngay từ đầu năm học, BGH chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung chương trình và kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu thành học sinh giỏi. Mặc dù cơ sơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn song, hàng năm nhà trường đã tiết kiệm chi tiêu mua bổ sung thêm tài liệu tham khảo vào thư viện phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Số sách giáo khoa và tài liệu tham khảo tính trung bình mỗi năm được bổ sung thêm khoảng 30.000.00040.000.000 đồng mỗi năm. Nhà trường chưa đủ phòng học để học 1 ca vậy phải học 2ca/ngày, trường không có phòng chức năng, phòng thực hành bộ môn. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng, đặc biệt là để bồi dưỡng học sinh giỏi BGH nhà trường luôn quan tâm đầu tư và giành ưu tiên các phòng để dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. Các lớp học bồi dưỡng được duy trì thường xuyên và đều đặn trong năm dưới sự quản lý chặt chẽ của BGH nhà trường và tổ bộ môn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng động viên và có nhiều giải pháp để khuyến khích giáo viên khắc phục khó khăn sử dụng tối đa các thiết bị dạy học. Đặc biệt là các tiết thí nghiệm, thực hành môn vật Lý và Hoá học,… …………………………………………………………………………………… 14 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. 6.Chỉ đạo việc bồi dưỡng, hoàn thiện dội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Hằng năm, BGH nhà trường lựa chọn những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng và thực sự tâm huyết nghề, say mê với công tác chuyên môn để giao giảng dạy, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Số giáo viên được giao giảng dạy ở các lớp này ổn định trong 3 năm để theo dõi và bồi dưỡng liên tục những học sinh năng khiếu trở thành học sinh giỏi. Thông qua tổ , nhóm chuyên môn BGH nhà trường chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn thường xuyên bồi dưỡng thêm cho giáo viên dạy học sinh năng khiếu. Hàng năm, nhà trường tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi cấp trường,tham gia các kỳ thi sinh giỏi các cấp, tham gia kỳ thi Ôlimpic để học sinh có cơ hội được va chạm, cọ sát với các dạng đề, đối tượng dự thi và ngày càng phát triển cao hơn. 7.Thực hiện chế độ ưu đãi đặc biệt đối với giáo viên và học sinh năng khiếu: - Đối với giáo viên: Trên tinh thần động viên và phát huy tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên, hàng năm nhà trường cũng cân đối thu-chi và giành một phần kinh phí đáng kể chi bồi dưỡng giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thi Ôlimpic, … - Đối với học sinh: Ngoài việc phát thưởng cho học sinh có giải, nhà trường còn xét và cấp học bổng, trợ cấp khó khăn cho những học sinh năng khiếu có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời kêu gọi giáo viên và học sinh trong toàn trường quyên góp, ủng hộ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để động viên các em cố gắng vươn lên, khắc phục mọi khó khăn để học tập. 8.Chỉ đạo phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu: …………………………………………………………………………………… 15 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. Hàng năm, ngay từ đầu năm học thông qua buổi họp phụ huynh nhà trường chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, động viên và tác động nhận thức để gia đình học sinh có sự quan tâm, đầu tư đúng mức và chăm lo, động viên học sinh trong quá trình học tập. Đối với những học sinh năng khiếu, hàng năm BGH nhà trường còn mời phụ huynh đến họp riêng thông báo tình hình học tập của từng học sinh và triển vọng phát triển của các em. Đồng thời động viên phụ huynh quan tâm và đầu tư hơn nữa về thời gian, vật chất và tinh thần để các em có điều kiện phát triển cao hơn nữa tài năng của mình. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường giành sự quan tâm đặc biệt để động viên học sinh và gia đình học sinh trong quá trình học tập. BGH nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên bồi dưỡng môn học thường xuyên thăm hỏi, động viên về tinh thàn và vật chất để gia đình và học sinh yên tâm học tập. 9.Chỉ đạo phối hợp với cấp uỷ đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Hàng năm, BGH nhà trường tham mưu tích cực với cấp uỷ đảng, chính quyền về việc thực hiện chiến lược nhân tài của địa phương. Ban giám hiệu chỉ đạo Hội khuyến học nhà trường huy động các tổ chức chính quyền, đoàn thể , các tổ chức văn hoá-xã hội, các cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng phát huy những tiềm năng hữu ích vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi, tài năng cho địa phương, đất nước. IV. KIỂM NGHIỆM TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP: Để thăm dò tính cấp thiết và tính khả thi của một số giải pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT, chúng tôi đã dùng phiếu điều tra đối với các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên của trường THPT Hoàng Lệ Kha . …………………………………………………………………………………… 16 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. Kết quả thăm dò cho thấy: Các giải pháp đưa ra cùng với những biện pháp thực hiện cụ thể có đa số người được hỏi đều trả lời là cần thiết và khả thi.Với kết quả thăm dò trên cho phép chúng tôi bước đầu khẳng định tính khả thi của các giải pháp đã đề xuất trong việc chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha. Thực tiễn kết quả của công tác chỉ đạo của nhà trường trong những năm gần đây chúng tôi đã tiến hành thực hiện thử nghiệm các giải pháp chỉ đạo nêu trên ở trường THPT Hoàng Lệ Kha và có kết quả rất tốt có tính đột phá. Trong 3 năm liên tục nhà trường có học sinh đạt giải Quốc gia môn Vật Lý và Hoá học và gải toán bằng máy tính bỏ túi CASIÔ. Hằng năm, số học sinh giỏi toàn diện, số học các sinh giỏi cấp Tỉnh ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước, chất lượng giải ngày càng cao. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I.KẾT LUẬN: Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà đề tài đặt ra: Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT; khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha; đề xuất các giải pháp quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số vấn đề lý luận về công tác quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha trong những năm qua. Cụ thể là: 1.Tích cực chỉ đạo hưởng ứng các cuộc vận động của Bộ, của ngành để công tác dạy - học có hiệu quả cao và phát triển đúng mục tiêu. 2.Chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBGV về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. …………………………………………………………………………………… 17 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. 3.Chỉ đạo phát hiện và tuyển chọn đúng những học sinh năng khiếu để bồi dưỡng trở thành học sinh giỏi. 4.Chỉ đạo công tác lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. 5.Chỉ đạo việc xây dựng các điều kiện CSVC, kỹ thuật cốt yếu cho việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu. 6.Chỉ đạo việc bồi dưỡng, hoàn thiện dội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy và học bồi dưỡng học sinh năng khiếu. 7.Thực hiện chế độ ưu đãi đặc biệt đối với giáo viên và học sinh năng khiếu. 8.Chỉ đạo phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu. 9.Chỉ đạo phối hợp với cấp uỷ đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Mặc dù tác giả đề tài đã nghiên cứu công phu, đã đề xuất được một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, song kinh nghiệm quản lý chưa nhiều, chắc chắn sẽ còn nhiều khía cạnh hay hơn mà đề tài chưa đề cập tới - Rất mong được sự góp ý của hội đồng khoa học ngành, các đồng chí cán bộ quản lý và các bạn đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn. II.KIẾN NGHI, ĐỀ XUẤT: 1. Kiến nghị: 2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: - Cần phải xây dựng và thực thi những kế hoạch cụ thể, đào tạo một cách bài bản ở các trường Đại học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Bên cạnh đó, hàng năm cần tổ chức và triển khai chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong các trường THPT. …………………………………………………………………………………… 18 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. - Cần phối hợp với các Bộ ngành và cơ quan hữu quan khác xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách và cơ chế thoả đáng hơn đối với học sinh giỏi và giáo viên có học sinh giỏi nhằm thúc đẩy công tác bồi dưỡng nhân tài trong nhà trường phổ thông; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn thể nhân dân, xã hội hoá công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, lôi cuốn sự tham gia của các lực lượng xã hội vào công tác bồi dưỡng nhân tài. - Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để các trường đẩy mạnh công tác giảng dạy. Trước hết là đầu tư và ưu tiên cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng trường lớp học đồng thời tăng cường bổ sung thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy - học. - Tích cực đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung trong giáo dục. Đẩy mạnh cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là giáo dục, bồi dưỡng giáo viên và học sinh học tập theo tấm gương tự học của Người. 2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá: - Cần tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Đổi mới nội dung và phương pháp tổ chức chuyên đề hè cho giáo viên. Các chuyên đề hè cần tập trung vào nội dung và phương pháp giảng dạy. Đặc biệt là phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu thành học sinh giỏi do các giáo viên có kinh nghiệm và đã thành công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi báo cáo. - Hằng năm, buồi tổng kết năm học của Sở giáo dục cần mời và khen thưởng kịp thời cho những tấm gương giỏi về chuyên môn và sáng về đạo đức nhà giáo được tham gia để nhân điển hình trong toàn ngành. 2.3. Đối với Huyện uỷ, HĐND, UBND Huyện Hà Trung- Tỉnh Thanh Hoá: Đề nghị Huyện Uỷ, HĐND, UBND Huyện Hà Trung quan tâm và tạo điều kiện để Trường THPT Hoàng Lệ Kha được mở rộng khuôn viên nhà trường và xây dựng thêm phòng học, xây dựng các phòng chức năng, các phòng thí nghiệm, phòng thực hành bộ môn để đáp ứng yêu cầu Day-học. …………………………………………………………………………………… 19 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha Đề tài: Một số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha Hà Trung- Thanh Hoá ………………………………………………………………………………………. Do eo hẹp thời gian và kinh nghiệm quản lý còn hạn chế, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp chỉ đạo và quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT Hoàng Lệ Kha để các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo. Chắc chắn rằng đây chỉ là những kinh nghiệm rất ít ỏi của bản thân và không tránh khỏi sai sót, hạn chế. Vì vậy, rất mong được sự đóng góp, bổ sung của các đồng nghiệp để chúng ta có một giải pháp hoàn thiênh và hiệu quả nhất trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THPT đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, thực hiện tốt mục tiêu bồi dưỡng nhân tài cho Quê hương đất nước. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hiệu trưởng Thanh Hoá, ngày 25 tháng 5 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. Tác giả Tống Thị Bích …………………………………………………………………………………… 20 Tác giả: Tống Thị Bích- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lệ Kha
- Xem thêm -