Tài liệu Skkn một số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng học sinh ở trường mầm non mường mít huyện than uyên

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1208 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Phần mở đầu. I. Lý do chọn đề tài. Lúc sinh thời Bác Hồ nói:“Vì lợi ích mười năm trồng cây,Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Thực hiện theo lời dạy của Bác, Nghị quyết Trung ương II khoá VIII đã khẳng định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu của Giáo dục và Đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Giáo dục Mầm non là một trong những bậc học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, giữ vai trò quyết định trong việc chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 - 72 tháng tuổi, đây là tiền đề cho sự hình thành và phát triển toàn diện ở trẻ. Mặt khác, còn chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, để trẻ có đủ hành trang vào lớp 1 phổ thông một cách vững vàng. Có rất nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh: năng lực học tập sẽ được phát triển ở 4 năm đầu là 50%, đến 8 tuổi là 30% và 20% còn lại ở tuổi trưởng thành. Các nhà tâm lý học cho thấy: Nhân cách của con người được hình thành tương đối đầy đủ trong 5 năm đầu của cuộc đời. Hơn nữa, đây cũng chính là thời kì tăng trưởng và phát triển của cơ thể về mọi mặt như: đạo đức, trí tuệ, thể lực, thẩm mỹ và lao động. Các mặt này có tác dụng ảnh hưởng rất lớn và tác động đồng bộ tới sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy, đầu tư cho phát triển nguồn lực con người nói chung và đầu tư cho phát triển giáo dục Mầm non nói riêng là một việc làm cần thiết và không thể thiếu được trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Là một người quản lí trường Mầm non, tôi xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục Mầm non và thấy rằng việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong toàn ngành nói chung và với trường Mầm non xã Mường Mít nói riêng là vô cùng cần thiết cho sự nghiệp đổi mới của đất nước. Nhưng trong những năm qua, mặc dù đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đã có nhiều cố gắng trong công tác, thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà chất lượng chăm sóc giáo dục 1 của nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế, tỉ lệ học sinh khá giỏi chưa cao. Chất lượng mũi nhọn chưa được như mong muốn. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của trường Mầm non Mường Mít? Suy nghĩ và trăn trở, tôi quyết định chọn “ Một số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng học sinh ở Trường Mầm non Mường Mít Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu” làm đề tài nghiên cứu và hy vọng dựa vào những kiến thức đã học, qua thực trạng thực tế của nhà trường và sự giúp đỡ của các bạn bè đồng nghiệp tôi sẽ tìm ra biện pháp đưa chất lượng học sinh ở Trường Mầm non xã Mường Mít đạt hiệu quả cao, nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn đổi mới đặt nền móng phát triển cho các giai đoạn sau này. II. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu. 1. Phạm vi nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về cách thức quản lý các hoạt động trong Trường Mầm non xã Mường Mít - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu. Thời gian nghiên cứu: Bắt đầu từ tháng 09/2012 và kết thúc vào 03/2013. 2. Đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học sinh ở Trường Mầm non xã Mường Mít huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu. III. Mục đích nghiên cứu. Trên cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn nhằm tìm ra những giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ở Trường Mầm non Mường Mít - huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu. Cụ thể: Đối với Hiệu trưởng sẽ có các biện pháp quản lý tốt mọi hoạt động của nhà trường như: quản lý đội ngũ, quản lý trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, quản lý việc thực hiện chương trình... Đội ngũ giáo viên có ý thức bồi dưỡng tư tưởng chính trị đạo đức lối sống cũng như bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngày càng tốt hơn, 2 đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung và của ngành Giáo dục nói riêng. Các bậc phụ huynh sẽ quan tâm hơn đến việc chăm sóc - giáo dục con em mình. Kết hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và nhà trường cùng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu. Đây là đề tài được nghiên cứu, thực hiện và ứng dụng tại trường lần đầu. Đề tài đã tìm ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng học sinh của nhà trường trong điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn như đội ngũ giáo viên trẻ, kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế, cơ sở vật chất nhà trường chưa đảm bảo, vẫn còn nhiều phòng học mượn. 3 Phần giải quyết vấn đề. I. Cơ sở lý luận. Trong Hội nghị lần thứ II – Ban Chấp hành TW Đảng khoá VIII đã chỉ rõ về chất lượng giáo dục nước ta “ Giáo dục nước ta còn yếu kém, bất cập về quy mô, chất lượng và hiệu quả chưa đáp ứng kịp thời những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về nhân lực và công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Xác định vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, Đảng ta chỉ ra rằng: “ Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, giáo dục là động lực đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện nguyện vọng ngàn đời của nhân dân ta mong muốn: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Từ các Đại hội Đảng khoá VI, khoá VII, khoá VIII, Đảng ta xác định vị trí, vai trò to lớn quyết định của giáo dục đối với công cuộc đổi mới của nước ta: “Muốn tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đến thắng lợi, phải phát triển Giáo dục - Đào tạo, phát huy nguồn lực con người là yếu tố của sự phát triển nhanh chóng và bền vững”. Ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước, xây dựng một nhà nước pháp quyền, một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Mỗi con người chúng ta phải có phẩm chất đạo đức, có năng lực, có trình độ kiến thức để áp dụng khoa học kỹ thuật vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đạt được mục tiêu trên, Giáo dục - Đào tạo có vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì, Giáo dục - Đào tạo là đào tạo nguồn nhân lực con người có đủ đức, đủ tài để cống hiến cho nước nhà, đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Giáo dục Mầm non cũng có vai trò hết sức quan trọng trong ngành giáo dục, là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Do đó người lớn chúng ta, những người làm cha, làm mẹ, những người làm công tác Giáo dục Mầm non phải xác định được vị trí, vai trò, nội dung và nhiệm vụ của mình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Phải làm thế nào đó để giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt 4 Đức - Trí - Thể - Mĩ - Lao động, tạo điều kiện cho trẻ phát huy khả năng, sáng tạo của mình và có những thói quen hành vi tốt, hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, (khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, cơ thể phát triển cân đối hài hoà, biết quan tâm nhường nhịn giúp đỡ mọi người, thật thà lễ phép, mạnh dạn tự tin và sống hồn nhiên, yêu thích cái đẹp, biết giữ gìn và mong muốn tạo ra cái đẹp ở xung quanh, trẻ thông minh hiểu biết, thích khám phá tìm tòi và có một số kỹ năng sơ đẳng). Đây là những điều kiện cần thiết để sau này trẻ thực sự trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ Mầm non hiện nay là rất cần thiết tạo tiền đề cho trẻ bước vào trường phổ thông vững chắc. Để thực hiện được những mong muốn trên, đòi hỏi người quản lý phải toàn tâm toàn ý xây dựng nhà trường trở thành khối thống nhất với các giải pháp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện một cách tối ưu nhất nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ trong toàn trường. II.Thực trạng của vấn đề. 1. Đặc điểm tình hình nhà trường. Mường Mít là một xã vùng II của huyện Than Uyên, cách trung tâm huyện gần 20Km, xã gồm có 9 thôn bản, chỉ duy nhất một dân tộc sinh sống. Tổng số dân trong toàn xã là 2.538 người với 445 hộ, 90% người dân trong xã là nông thôn, mức sống người dân ở đây thuộc loại khó khăn. Do đó sự tiếp thu những kiến thức về khoa học kỹ thuật và sự nhận thức về giáo dục nói chung, trong đó có giáo dục Mầm non còn nhiều hạn chế. Được thành lập từ tháng 9 - 2005 với tổng diện tích là 1200m2, khi đó Trường Mầm non xã Mường Mít có một điểm trường chính và 06 phân hiệu lẻ nằm rải rác trên toàn xã. Đến nay do công tác di dân tái định cư nên các điểm trường đó đã được vén gọn lại còn một điểm chính và 03 phân hiệu lẻ vẫn duy trì, tuy nhiên tỉ lệ huy động về số lượng còn tăng chậm, tỉ lệ chuyên cần trung bình của các năm chưa cao. 5 Cơ sở vật chất trang thiết bị nhà trường còn nghèo nàn, 100% các phòng học đều là nhà tạm qua nhiều năm. Nay do địa bàn nhà trường nằm trong vùng di dân tái định cư nên cơ sở vật chất đã được đầu tư ở một số điểm bản nằm trong vùng vén dân. 2. Công tác quản lý chỉ đạo. Ngay từ những ngày đầu mới được thành lập. Đứng trước những khó khăn như: cơ sở vật chất còn thiếu thốn, kinh nghiệm quản lý chưa có, nhưng Ban Giám hiệu nhà trường đã ổn định tổ chức ngay từ đầu năm học, phân công cán bộ giáo viên phù hợp với khả năng của từng người, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học. Hiệu trưởng lập kế hoạch chỉ đạo hoạt động của nhà trường, quán triệt nội quy, quy chế chuyên môn tới cán bộ giáo viên, chỉ đạo xây dựng lớp điểm về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thường xuyên kiểm tra, dự giờ để đánh giá và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, quan sát, trao đổi ... và có biện pháp uốn nắn chỉ đạo kịp thời khi cần thiết. Tổ chức hội giảng từ tổ chuyên môn đến cấp trường và bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện, cấp tỉnh ... nhưng kết quả đạt được chưa cao. Từ khi thành lập đến nay nhà trường có 10 đồng chí cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chưa có đồng chí cán bộ giáo viên nào đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Chính vì vậy mà chất lượng học sinh của nhà trường cũng chưa được như mong muốn. 3. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường Mầm non Mường Mít huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu. 3.1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng. Những năm học trước, mặc dù đã thực hiện công tác chăm sóc và vệ sinh cho trẻ hàng ngày như rửa mặt, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, luôn chú ý đến quần áo, đầu tóc của trẻ cho gọn gàng, sạch sẽ... tuyên truyền tới các bậc phụ huynh học sinh và cả cộng đồng về nội dung chăm sóc giáo dục trẻ. Tuy nhiên chưa có các biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi 6 dưỡng cụ thể nên chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng của nhà trường còn thấp, trẻ suy dinh dưỡng còn chiếm tỉ lệ cao. Cụ thể năm học 2012 – 2013: Bảng 1. Chất lượng Chăm sóc – nuôi dưỡng. Độ tuổi Tổng số Trẻ phát triển BT Trẻ SDD vừa Trẻ SDD nặng Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 3 – 4 tuổi 80 66 82,5 13 16,2 1 1,3 4 – 5 tuổi 76 57 75,0 17 22,4 2 2,6 5 – 6 tuổi 70 38 54,3 31 44,3 1 1,8 Tổng toàn trường 226 161 71,2 61 27 4 1,8 3.2. Chất lượng giáo dục trẻ. Nhà trường đã chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức tiết dạy, thường xuyên tổ chức cho trẻ nhiều loại trò chơi khác nhau như: trò chơi dân gian, trò chơi phân vai theo chủ đề, chơi theo ý thích và dạo chơi ngoài trời, trẻ tham gia tích cực và luôn hứng thú trong các hoạt động chơi, thông qua các trò chơi trẻ được củng cố kiến thức và mở rộng tầm hiểu của trẻ về thế giới xung quanh, trẻ thêm yêu quê hương đất nước, yêu bạn bè và kính trọng thầy cô, ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên chất lượng giáo dục trẻ của nhà trường còn tăng chậm. Hàng năm tỉ lệ học sinh đạt khá, giỏi thấp. Cụ thể chất lượng giáo dục đầu năm 2012 -2013: Bảng 2. Chất lượng Giáo dục. Giỏi Độ tuổi Tổng số Khá Trung bình Yếu Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) lượng (%) 3 – 4 tuổi 80 0 0 9 18,0 16 13,3 55 68,8 4 – 5 tuổi 76 8 10,5 17 23,4 45 58,2 6 7,9 5 – 6 tuổi 70 23 32,9 27 38,6 15 21,4 5 7,1 Tổng toàn trường 226 31 13,7 53 23,5 76 33,6 66 29,2 7 Nguyên nhân: Chất lượng chăm sóc giáo dục của trường trong những năm qua còn nhiều hạn chế, tỉ lệ học sinh khá giỏi chưa cao, học sinh trung bình nhiều; thậm chí vẫn còn những cháu chưa đạt yêu cầu là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó phải kể đến nguyên nhân quan trọng quyết định chính là đội ngũ giáo viên của nhà trường. Đội ngũ giáo viên không đồng đều, hàng năm có nhiều giáo viên mới ra trường, kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế. Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn hầu như không có. Thậm chí hàng năm còn có số ít đồng chí giáo viên chưa qua đào tạo hoặc trình độ Tiểu học, hợp đồng ngắn hạn đứng lớp nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó công tác quản lý các hoạt động của nhà trường chưa hiệu quả, quản lý việc thực hiện chương trình, quản lý việc chăm sóc giáo dục trẻ chưa chặt chẽ cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục chưa đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra sự bất đồng ngôn ngữ giữa cô và trẻ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động dạy và học của đội ngũ giáo viên, và nhận thức của học sinh cũng bị hạn chế. Cơ sở vật chất nghèo nàn chủ yếu là phòng học tạm, trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ, chủ yếu là đồ dùng do giáo viên tự làm chưa phong phú; nhận thức của cộng đồng còn hạn chế chưa quan tâm đến việc chăm sóc giáo dục cùng nhà trường. Việc thực hiện công tác thi đua – khen thưởng chưa kịp thời, ... cũng là những nguyên nhân quan trọng làm hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường trong những năm qua. Để khắc phục thực trạng trên và tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mình như sau. III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề. 1. Nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên, nhân viên. Nhận thức về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có vai trò không nhỏ quyết định đến chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường. Chính vì vậy: 8 Ngay từ đầu năm học tôi đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên toàn trường học tập các nghị quyết của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, điều lệ trường Mầm non, nhiệm vụ năm học, nội quy của nhà trường, quy chế chuyên môn... giúp cho cán bộ, giáo viên nhận thức rõ ràng, đầy đủ về các quy định về chuyên môn của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Nhà trường. Tạo điều kiện và giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thông suốt về mặt tư tưởng, tạo cho họ luôn có tâm trạng thoải mái, phấn khởi khi được giao nhiệm vụ và sẵn sàng tiếp thu ý kiến, chỉ đạo của nhà trường. Luôn hướng cho tập thể cán bộ giáo viên đi vào một khối thống nhất, đoàn kết nhất trí và có ý thức bảo vệ tập thể, giúp đỡ lẫn nhau về chuyên môn nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm học vừa qua do thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho đội ngũ, nên 100% cán bộ giáo viên nhân viên của trường có tư tưởng vững vàng, kiên định. Yên tâm công tác góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương nói chung và của Trường Mầm non xã Mường Mít nói riêng. 2. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động của nhà trường. Kế hoạch giúp người Hiệu trưởng luôn chủ động về thời gian, công việc và con người để thực hiện đạt hiệu quả cao tất cả mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Chính vì vậy, tôi đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình ngay từ đầu năm học. Kế hoạch xây dựng cụ thể cho từng nội dung hoạt động như: Cơ sở vật chất, kế hoạch hoạt động của các đoàn thể .... 2.1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi. Đây là một hoạt động không thể thiếu trong các Trường Mầm non, câu thành ngữ:“Có thực mới vực được đạo” luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Cũng như vậy, ở trường mầm non muốn có chất lượng tốt, trước tiên phải có “chỗ” 9 cho học sinh và giáo viên tổ chức các hoạt động dạy và học. Mặt khác phải có học liệu làm phương tiện truyền tải kiến thức đến trẻ. Chính vì vậy: Vào tháng 5 hàng năm tôi đã tổ chức kiểm tra, kiểm kê rà soát lại toàn bộ số lượng, chất lượng cơ sở vật chất của nhà trường và tính toán số phòng học, phòng làm việc, phòng dinh dưỡng, bếp ăn, bàn ghế, giường, tủ ... đảm bảo nhu cầu phục vụ công tác chăm sóc - giáo dục trẻ cho năm học mới. Tôi đã lập kế hoạch làm mới tu sửa bổ sung vào các dịp hè. Để kế hoạch có tính khả thi, tôi đã đưa ra số liệu, nội dung biện pháp cụ thể đồng thời bảo vệ được kế hoạch của mình bằng những lý giải, minh chứng hợp lý với cấp trên. Tham mưu đề nghị tu sửa nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất, trang tiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Ví dụ: Năm học 2011- 2012 tại điểm trường bản Vè có 2 lớp/ 02 phòng học và một phòng công vụ. Theo kế hoạch năm học 2012 - 2013 tại điểm trường bản Vè có 03 lớp/ 02 phòng và 01 phòng công vụ là đủ (nhưng diện tích phòng công vụ không đảm bảo cho số lượng trẻ theo nhu cầu và Điều lệ ). Nhưng để đảm bảo không gian học tập tôi lập kế hoạch và tham mưu với lãnh đạo các cấp dựng thêm một lớp học trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước thì cung cấp tấm lợp, xi măng láng nền, xi măng trát tường; nhân dân lấy gỗ làm cột, cây que làm kèo... Mặt khác tôi đã chỉ đạo tổ khối, giáo viên chủ nhiệm lập sổ theo dõi tài sản, cấp phát trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và ghi chép đầy đủ, cụ thể. Những trang thiết bị được phân chia theo các nhóm, lớp phải gắn trách nhiệm quản lý bảo quản với giáo viên chủ nhiệm của lớp đó. Đồng thời chỉ đạo giáo viên mỗi tháng làm một bộ đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho việc giảng dạy, tổ chức hội thi “Đồ dùng đồ chơi tự tạo” hàng năm, vừa làm phương tiện dạy học, vừa thu hút được trẻ đến trường. Khi tỉ lệ chuyên cần đảm bảo giáo viên mới có cơ hội để truyền đạt cho trẻ những kiến thức cơ bản của chương trình dạy để từng bước nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường. 10 Ảnh 1: Đồ dùng tự làm của giáo viên tham gia hội thi cấp trường. 2.2. Về công tác đoàn thể. Đoàn thể trong nhà trường là những bộ phận hoạt động độc lập về phương diện chính trị nhưng có cùng mục đích chung là nâng cao chất lượng học sinh của đơn vị. Vì vậy tôi đã chỉ đạo các đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban giám hiệu, tổ chuyên môn trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Ví dụ: Tổ chức Công đoàn kết hợp cùng ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra về chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh của các nhóm lớp để có biện pháp điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng học sinh của các lớp đó. Hoặc kết hợp với nhà trường phát động phong trào thi đua, kết hợp với nhà trường tổ chức các hội thi cho cô và trẻ. Để công tác này được cụ thể hoá, Chủ tịch Công đoàn nhà trường và Bí thư chi đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả nhiệm kỳ, từng năm học, kỳ học, từng tháng, tuần cụ thể và hoạch định thời gian hoàn thành công việc. Được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cụ thể. 2.3. Về công tác kiểm tra và đổi mới phương pháp kiểm tra. Để các hoạt động của nhà trường có tính thúc đẩy và phát triển thì hoạt động thanh kiểm tra giữ vai trò hết sức quan trọng. Do vậy tôi rất đặc biệt chú 11 trọng việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường thật chi tiết, cụ thể. Bám sát kế hoạch thực hiện, sau mỗi tháng có đánh giá điểm mạnh điểm yếu của kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời sau khi kiểm tra cũng đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại của giáo viên, học sinh. Yêu cầu hoặc giúp họ tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó và đề ra biện pháp khắc phục ngay trong tháng tiếp theo. Ví dụ: Sau khi kiểm tra lớp mẫu giáo A nhận thấy học sinh còn yếu về kỹ năng giao tiếp, yếu về kỹ năng nhận biết và phát âm các chữ cái đã học...Tôi chỉ ngay cho giáo viên chủ nhiệm thấy rõ là những học sinh này, yếu mặt này... yêu cầu giáo viên tìm nguyên nhân và biện pháp để nâng cao chất lượng của lớp. Đồng thời thông báo thời gian kiểm tra lại cụ thể sau một tháng để giáo viên chủ động bồi dưỡng, rèn luyện học sinh cho đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó cách thức tổ chức kiểm tra, đánh giá của ban giám hiệu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả chăm sóc – giáo dục trẻ của giáo viên. Nếu ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra đánh giá với nhiều hình thức khác nhau, từ đó kịp thời chỉ đạo tới giáo viên phụ trách thì chắc chắn chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ được nâng lên rõ rệt. So với việc chỉ kiểm tra dưới một hình thức mà giáo viên đã biết trước. Chính vì vậy, việc đổi mới hình thức kiểm tra là một việc làm rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 3. Chú trọng chỉ đạo bồi dưỡng chất lượng đội ngũ và đổi mới phương pháp dạy học. Chất lượng đội ngũ quyết định cơ bản đến chất lượng giáo dục nhà trường. Nên hàng năm, tôi đã thành lập tổ cốt cán làm nòng cốt chuyên môn và tiến hành bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên qua việc dự giờ thăm lớp, quan sát trao đổi, hướng dẫn trực tiếp, đồng thời phát huy hiệu quả của các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm thống nhất về nội dung, phương pháp giảng dạy và giúp cho giáo viên lĩnh hội cập nhật được những kiến thức mới kịp thời và đầy đủ. Bên cạnh đó tôi đã tổ chức khảo sát chất lượng đội ngũ giáo viên vào đầu năm học, phân loại đội ngũ thành từng nhóm để đề ra những biện pháp 12 phù hợp đối với các nhóm khác nhau thì có biện pháp bồi dưỡng khác nhau. Ví dụ: Đối với nhóm giáo viên còn hạn chế về phương pháp thì tôi phân công cho giáo viên nắm vững phương pháp các bộ môn có trách nhiệm bồi dưỡng giúp đỡ. Còn đối với nhóm giáo viên yếu về kỹ năng sư phạm thì giao cho giáo viên có kỹ năng tốt chịu trách nhiệm bồi dưỡng giúp đỡ... Sau thời gian nhất định là ba hoặc sáu tháng tôi sẽ khảo sát lại chất lượng các giáo viên đó. Kết quả đánh giá được coi là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cả giáo viên giúp đỡ và giáo viên được giúp đỡ. Có như vậy chất lượng đội ngũ mới từng bước được nâng lên đáp ứng với yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của ngành nói chung và của nhà trường nói riêng. Hàng tháng tôi đều tổ chức cho giáo viên xây dựng tiết dạy mẫu theo các chuyên đề đã triển khai và sắp xếp bố trí cho 100% giáo viên được tham gia dạy thực hành. Sau mỗi tiết dạy mẫu tôi tổ chức cho giáo viên toàn trường trao đổi kinh nghiệm, đánh giá ưu điểm, nhược điểm rút kinh nghiệm giờ dạy và ghi chép vào phiếu dự giờ đầy đủ. Thông qua hoạt động đó tôi đánh giá mức độ linh hoạt về hình thức tổ chức và đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên. Cũng như đánh giá chất lượng giáo dục trẻ qua từng tiết học cụ thể. Ảnh 2: Giáo viên đang thực hiện một tiết dạy chuyên đề . 13 Tổ chức tốt công tác hội giảng từ cấp tổ, cấp trường và bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện, tỉnh nhằm tìm ra nhân tố tích cực, nòng cốt về chuyên môn. Hàng năm tôi đều tổ chức cho giáo viên đi tham quan, dự giờ trường bạn để tham khảo và học hỏi kinh nghiệm . Ngoài ra muốn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ thì việc đổi mới phương pháp dạy học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Nếu chỉ dập khuôn theo phương pháp cũ thì giờ học vẫn đảm bảo nội dung kiến thức, phương pháp bộ môn nhưng kết quả thu được chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế vì giờ học cứng nhắc, không linh hoạt. Chính vì vậy tôi chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức tiết dạy, nhằm hấp dẫn lôi cuốn, thu hút trẻ tích cực tham gia hoạt động học tập, thông qua học bằng chơi chơi mà học. Phát huy phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm của hoạt động, cô giáo là người gợi mở để trẻ tự tìm tòi khám phá tri thức mới. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ và đổi mới phương pháp dạy học sẽ thực sự tác động vào chất lượng giáo dục của nhà trường, dần đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục. 4. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình. Muốn nâng cao chất lượng học sinh, việc làm không thể thiếu là phải thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Chính vì vậy tôi đã chú trọng việc chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất hoạt động giáo dục của giáo viên. Chỉ đạo giáo viên ở mỗi lớp lập thời gian biểu ở lớp mình và thực hiện nghiêm túc đảm bảo giờ nào việc ấy, không được cắt xén hay dồn ép chương trình và cũng không để nội dung công việc chồng chéo . Tôi thường bám sát vào kế hoạch đã xây dựng, chỉ đạo, phối hợp kịp thời với các bộ phận trong nhà trường để theo dõi, giám sát và điều chỉnh kịp thời việc thực hiện nội dung chương trình của giáo viên khi cần thiết. Phát huy mạnh mẽ các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là những 14 người gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường, trong đó có hoạt động dạy học, đẩy mạnh hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong nhà trường đánh giá đúng mức, khen chê kịp thời và có biện pháp xử lí thích đáng khi cần thiết. Do đó, mỗi đồng chí cán bộ, giáo viên trong đơn vị luôn có ý thức thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch và thời gian biểu ttrong ngày. Giúp cho học sinh có nề nếp, lĩnh hội kiến thức một cách đầy đủ và khoa học nhất. 5. Quản lí việc chăm sóc - giáo dục trẻ. Chăm sóc và giáo dục trẻ là nhiệm vụ hàng đầu của các cơ sở giáo dục Mầm non, là mục tiêu chính giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt, tạo tiền đề để trẻ bước vào lớp 1 phổ thông được vững vàng. Để đạt mục tiêu này tôi đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình và có biện pháp chỉ đạo thiết thực. Đó là bám sát nhiệm vụ năm học của ngành học Mầm non, lập kế hoạch chỉ đạo hoạt động của nhà trường cụ thể và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, biết linh hoạt cho phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương. 5.1. Về chăm sóc nuôi dưỡng. Chăm sóc nuôi dưỡng được coi là một nhiệm vụ trọng tâm của các trường Mầm non. Vì vậy tôi đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc bán trú cho học sinh, với những lớp chưa có điều kiện bán trú nấu ăn tại trường tôi huy động phụ huynh học sinh mang cơm để ăn trưa tại lớp. Đồng thời tôi quản lý chặt chẽ tất cả các khâu mua, nhập kho, chế biến... khẩu phần ăn của trẻ. Trên cơ sở giao việc cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân và có sự ràng buộc liên quan chặt chẽ với nhau. Ví dụ: Phân công kế toán bán vé rồi chuyển tiền cho thủ quỹ giữ, hàng ngày kế toán tính toán khẩu phần ăn của trẻ rồi báo cho nhân viên đi chợ mua thực phẩm, báo cho cán bộ phụ trách bán trú biết hôm nay trẻ ăn gì? Số lượng cụ thể bao nhiêu? Nhân viên đi chợ mua về mang đến cho người phụ trách xuất nhập kho vào sổ sách trước sự chứng kiến, kiểm tra của nhân viên y tế, cán bộ phụ trách nuôi dưỡng. Căn cứ vào sổ mua hàng thủ quỹ sẽ chi tiền ăn hàng ngày của trẻ theo đúng số lượng, đơn giá trong sổ mua hàng. 15 Mặt khác tôi chỉ đạo cán bộ phụ trách bán trú xây dựng thực đơn hàng ngày theo mùa hợp lý, người mua thực phẩm phải bám vào thực đơn hàng ngày và lựa chọn thực phẩm tươi ngon, an toàn, đảm bảo đủ chất, đủ lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế ở địa phương, đảm bảo “Vệ sinh an toàn thực phẩm”. Tổ chức trồng rau xanh cung cấp cho trẻ, không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, có lưu giữ thực phẩm tại nhà bếp 24h để theo dõi. Chỉ đạo đội ngũ giáo viên giáo dục trẻ và thực hiện vệ sinh cá nhân cho trẻ thường xuyên, duy trì nếp sống, thói quen rửa mặt rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Chăm sóc chu đáo giấc ngủ cho trẻ, đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc, cô giáo thường xuyên quan tâm đến tình hình sức khoẻ của trẻ. Thường xuyên theo dõi sức khoẻ của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, phát hiện và có biện pháp can thiệp kịp thời đối với trẻ bị suy dinh dưỡng. Kết hợp với y tế tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ 2 lần/ năm, tiêm phòng đầy đủ cho trẻ đúng lịch. 5.2. Về giáo dục trẻ. Để nâng cao chất lượng giáo dục của trường mình tôi đã rất chú trọng việc giáo dục toàn diện cho trẻ, giúp trẻ phát triển hài hòa tất cả các lĩnh vực Đức – Trí – Thể - Mỹ và Lao động. Bởi như Bác đã nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”. Chính vì vậy, tôi đặt ra mục tiêu cho từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ: Trẻ biết yêu thương kính trọng ông bà, cha mẹ, kính yêu Bác Hồ, những người lao động...Biết quan tâm thông cảm giúp đỡ bạn bè, em nhỏ, những người gần gũi. Hiểu biết được lời nói, việc làm nào của mình, của bạn là tốt, xấu...Biết nhận lỗi, sửa lỗi, thật thà. Trẻ sạch sẽ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, nhanh nhẹn, hoạt bát. Thích luyện tập, có nề nếp ăn ngủ, đi đứng, chạy nhảy vững vàng, thoải mái, đúng tư thế, định hướng vận động nhanh, nhạy, đúng. Có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống và vệ sinh môi trường. Có nhu cầu tham gia các hoạt động tạo hình, âm nhạc... nhận ra được vẻ đẹp và thể hiện cảm xúc của mình trong các hoạt 16 động đó. Hồn nhiên, mạnh dạn, tự biết tổ chức những hoạt động mà trẻ yêu thích. Biết diễn đạt những ý kiến, nhận xét của mình rõ ràng, mạch lạc. Trẻ thông minh, ham hiểu biết, thích khám phá tìm tòi, có một số kỹ năng sơ đẳng (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, suy luận...) và một số nề nếp thói quen. Đây chính là tiền đề để hình thành và phát triển toàn diện nhân cách sau này của trẻ. Chú trọng chỉ đạo các chuyên đề nhất là chuyên đề “Tăng cường Tiếng Việt”; “Văn học - Chữ viết”; “Làm quen với toán”; chuyên đề “Môi trường xung quanh” và lồng ghép chuyên đề “Vệ sinh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm”. Tổ chức tốt các hội thi cho trẻ như : “Bé tô viết chữ đẹp”; “Bé kể chuyện đọc thơ diễn cảm”; “Bé khéo tay”; "Bé khoẻ bé ngoan” các cấp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Ngoài ra tôi đã chỉ đạo tổ chức tốt phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các hoạt động ngoài giờ lên lớp để thu hút trẻ đến trường lớp như: Hoạt động tập thể đầu giờ, hoạt động ngoài trời,... Ảnh 3: Cô và trẻ đang chơi trò chơi dân gian. 17 6. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc học tiếng dân tộc của giáo viên và tăng cường tiếng Việt cho trẻ. Trường Mầm non Mường Mít đóng trên địa bàn xã khó khăn, 100% học sinh là người dân tộc Thái, nên muốn tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ để nâng cao chất lượng toàn diện đòi hỏi người giáo viên phải có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng địa phương. Do đó tôi đã chỉ đạo mỗi giáo viên phải tích cực tự học tiếng dân tộc để phục vụ cho công tác giảng dạy của mình. Ví dụ: Khi cô cho trẻ học giờ “Môi trường xung quanh” – Trò chuyện về Con Gà trống. Nhưng khi cô giơ tranh con Gà trống ra giới thiệu với trẻ mà trẻ lại không hiểu nghĩa Tiếng việt “con Gà trống” cô đang nói, còn cô lại không biết nói bằng tiếng địa phương con Gà trống là như thế nào? Thì giờ học không thể tiến hành được. Chính vì vậy ngay từ đầu năm học tôi đã chỉ đạo mỗi giáo viên cần tích cực tự học Tiếng dân tộc của địa phương để phục vụ chính công tác giảng dạy ở trên lớp. Đến nay toàn trường đã có 12/21 đồng chí giáo viên nghe, nói thông thạo tiếng địa phương; còn lại đều nghe và hiểu được một số từ giao tiếp đơn giản với học sinh và phụ huynh người địa phương. Nhưng chỉ cô học tiếng địa phương thì chưa đủ mà cần thực hiên nghiêm túc chuyên đề “ Tăng cường tiếng Việt” cho trẻ dân tộc, căn cứ vào đặc điểm tình hình của lớp và bám sát kế hoạch của nhà trường, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề của lớp, tiến hành dạy trẻ thường xuyên qua “ Tăng cường Tiếng Việt” hàng ngày, dạy trẻ thường xuyên qua các tiết học và các hoạt động khác ở mọi lúc, mọi nơi, giờ đón trẻ... Giáo viên thường xuyên tạo cơ hội cho trẻ được giao tiếp giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với những người xung quanh. Từ đó vốn tiếng Việt của trẻ được tăng lên, trẻ mạnh dạn, tự tin, nói năng mạch lạc, lễ phép trong giao tiếp. 7. Đẩy mạnh công tác Thi đua – Khen thưởng trong nhà trường. Một trong những biện pháp tích cực thúc đẩy công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các trường là phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, tôi đã khéo léo 18 khích lệ, động viên các cá nhân, tập thể hăng say, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi giúp họ phát hiện những mặt tích cực của bản thân, để cố gắng phát huy và làm tấm gương cho mọi người học tập, noi theo. Đồng thời chỉ ra những tồn tại giúp giáo viên khắc phục và làm bài học rút kinh nghiệm. Việc kết hợp động viên đời sống tinh thần đi đôi với vật chất, khen thưởng đúng lúc đúng chỗ sẽ phát huy tối đa hiệu quả công việc, đặc biệt là trong công tác mũi nhọn, các hội thi: “Giáo viên giỏi”; “Đồ dùng đồ chơi”; “Sáng kiến kinh nghiệm” ... 8. Thực hiện tốt công tác Xã hội hóa giáo dục ở địa phương. Xã hội hóa giáo dục là công tác không thể thiếu trong trường mầm non vì xã hội hóa giáo dục đóng vai trò không nhỏ quyết định đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường. Vì vậy tôi đã tích cực tham mưu với cấp Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện đầu tư hỗ trợ về việc xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất cho nhà trường. Huy động mọi nguồn lực, các tổ chức xã hội đóng trên địa bàn ủng hộ công lao động, vật liệu, kinh phí tu sửa phòng học, mua sắm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học. Đồng thời huy động phụ huynh học sinh đóng góp ngày công lao động tạo cảnh quan trường lớp thu hút trẻ đến trường, kết hợp cùng nhà trường chăm sóc giáo dục trẻ. Mặt khác tôi tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban của xã để kịp thời nắm bắt tình hình địa phương nói chung và giáo dục nói riêng trong đó có giáo dục mầm non. Có phản ánh, kiến nghị đề xuất để chính quyền địa phương điều chỉnh kịp thời. Ví dụ: “Học sinh lớp Mẫu giáo A nghỉ học nhiều, tôi đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm vận động nhiều lần, dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng không hiệu quả. Trong buổi họp giao ban đầu tháng của xã tôi phản ánh ngay với Đảng ủy, chính quyền xã đề nghị có biện pháp vận động học sinh ra lớp đảm bảo. Khi học sinh ra lớp đầy đủ, giáo viên mới có cơ hội nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục”. Đánh giá công tác xã hội hóa giáo dục định kỳ để điều chỉnh kịp thời và có biện pháp chỉ đạo công tác xã hội hóa hiệu quả trong thời gian tiếp theo. 19
- Xem thêm -