Tài liệu Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học Sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC ” PHẦN THỨ NHẤT: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Lý do khách quan: - Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần VIII và IX Đảng ta đều xác định và nhấn mạnh: “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng tạo sự chuyển biến toàn diện trong phát triển giáo dục và đào tạo” - Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về giáo dục - đào tạo, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2010 - 2020, ngành giáo dục đang tích cực từng bước đổi mới nội dung chương trình đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý giáo dục, công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo qua quá trình hình thành nhân cách công dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học là thực hiện chức năng quản lý giáo dục, chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý giáo dục, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả giáo dục. Như Bác Hồ đã nói:“ Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” - Thanh tra, kiểm tra giáo dục là sự nghiệp của cán bộ lãnh đạo giáo dục: Lãnh đạo cần phải kiểm tra, thanh tra thường xuyên. “ Không coi trọng kiểm tra nội bộ trường học tức là tự tước mất vũ khí cần thiết của người lãnh đạo” - Phạm Văn Đồng - Cũng trong nghị quyết TW II khoá VIII đã nêu những giải pháp phát triển giáo dục cùng với việc cải tiến các vấn đề về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học được nêu “Hoàn thiện hệ thống thanh tra giáo dục, tăng cường cán bộ thanh tra, tập trung vào thanh tra kiểm tra chuyên môn.” - Trường THCS Đọi Sơn nằm trong hệ thống giáo dục của phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Tiên và hệ thống giáo dục công lập của nhà nước vì thế phải tuân thủ các văn bản pháp quy, quy chế, quyết định về tổ chức hoạt động của hệ thống thanh tra kiểm tra các cấp. 1.2 Lý do chủ quan: - Trong những năm gần đây, do nhận thức và xác định rõ vai trò công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học nên trường THCS Đọi Sơn đã chú trọng đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học từ khâu xây dựng kế hoạch đến thực hiện kế hoạch. - Là một trường có đủ cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy và học tập, BGH năng động nhiệt tình có trình độ chuyên môn vững. Do vậy một số năm gần đây do làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học nên nhà trường đã thu được một số thành công nhất định: Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học - Năm học 2009 – 2010 Trường tự kiểm tra và đánh giá : Tốt. - Năm học 2010 - 2011 Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Tiên thanh tra toàn diện đánh giá : Tốt. - Xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học “ 1.3 Mục đích nghiên cứu: - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học trường THCS giúp công tác quản lý trường học hoạt động đúng mục đích. 1.4 Đối tượng, cơ sở nghiên cứu: - Nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra hoạt động nội bộ trường học, đối tượng chính là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại nhà trường trong những năm học gần đây. Cơ sở nghiên cứu là nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra kiểm tra nội bộ trường học của Bộ GD& ĐT và Sở GD&ĐT và kết hợp với phương pháp phân tích - tổng hợp - điều tra - quan sát - và tổng hợp kinh nghiệm trong công tác thanh tra kiểm tra nội bộ trường học trong 2 năm trở lại đây PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 1. Cơ sở lý luận của đề tài: - Theo quan điểm của Đảng và nhà nước về quản lý giáo dục mang tính chính trị cao và nó luôn gắm liền với đường lối, chính sách của Đảng, phục vụ cho mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đã đạt ra. Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý giáo dục trong chu trình quản lý giáo dục không thể thiếu khâu thanh tra, kiểm tra. Bởi vì thanh tra giáo dục, kiểm tra nội bộ trường học nhằm đảm bảo tính pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý giáo dục do đó nó mang tính chất pháp quyền, nó luôn luôn được đặt dưới đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, đào tạo. Thanh tra, kiểm tra có tính chất Nhà nước của cơ quan quản lý cấp trên đối với cấp dưới. Do tổ chức thanh kiểm tra thực hiện nhằm phát huy nhân tố tích cực phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm góp phần thúc đẩy cơ quan hoàn thành thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra. Đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý tăng cường tính pháp chế XHCN bảo vệ lợi ích Nhà nước, các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan. Kiểm tra nội bộ trường học là công tác kiểm tra chuyên ngành vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong hoạt động giáo dục và đào tạo. - Vì vậy công tác thanh kiểm tra nói chung và công tác kiểm tra nội bộ trường học nói riêng có một vai trò rất quan trọng trong những tác động của xã hội và chất lượng giáo dục. Hồ Chí Minh đã viết: “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học lượng to tát của cá nhân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. 2.Cơ sở pháp lý của đề tài: - Thanh tra giáo dục là thanh tra chuyên ngành thực hiện quyền thanh tra Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa đảm bảo tính dân chủ, kỷ cương trong hoạt động giáo dục có tính chất hành chính, pháp chế - Nhà nước. - Tổ chức thanh tra giáo dục do pháp luật quy định, cấp trên bổ nhiệm và hoạt động theo luật định. - Hoạt động thanh tra giáo dục gồm: Thanh tra Bộ GD-ĐT, thanh tra Sở, Thanh tra phòng, Ban giám hiệu kiểm tra nội bộ trường học. Hành lang pháp lý của thanh tra giáo dục là các văn bản luật và pháp quy cơ sở pháp lý của thanh tra phòng GD - ĐT là nghị định số 101/2002/NĐ - CP ngày 10/12/2002 về tổ chức hoạt động của Thanh tra GD. - Luật giáo dục - Luật thanh tra. - Nghị định số 43/2000/NĐ - CP ngày 30/8/2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểm của luật giáo dục. - Điều lệ Trường trung học ban hành theo quyết định số 23/2000/QĐ - BGD & ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT. - Quyết định số 04/2000/QĐ - BGD & ĐT ngày 01/3/2000 về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường của Bộ trưởng bộ GD - ĐT. - Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT ngày 30/3/2004 về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông của Bộ trưởng bộ GD - ĐT. - Hướng dẫn số 106 ngày 31/3/2004 về thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông của Bộ trưởng bộ GD-ĐT. - Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nam và Phòng Giáo dục & Đào tạo Duy Tiên trong các năm học. 3.Thực trạng về công tác kiểm tra nội bộ trường THCS Đọi Sơn trong những năm gần đây. - Xã Đọi Sơn là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã có 7 thôn xóm, là một xã điểm nóng về tệ nạn xã hội nên công tác giáo dục còn chưa thuận lợi. - Tuy vậy nhiều năm qua trường THCS Đọi Sơn đã chú trọng đến công tác kiểm tra nội bộ trường học. Bằng giải pháp xây dựng một mạng lưới cộng tác viên giúp BGH trong công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên. Mỗi tổ khoa học lấy 2 đồng chí giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn vững (Giáo viên có giải thưởng giáo Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học viên giỏi cấp huyện ) từ đó xây dựng được lòng tin vào đội ngũ thanh kiểm tra trong trường học của giáo viên. - Sự nghiệp GD&ĐT những năm gần đây đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc. Quy mô trường học được nâng cấp xây dựng khang trang. Đảng uỷ, UBND xã Đọi Sơn đã xây dựng được các phòng học chức năng cao tầng mới kiên cố đưa vào sử dụng tháng 8/2010. - Năm 2009-2010 Trường có 12 lớp tổng số : 446 học sinh - Năm học 2010 -2011 trường có 8 lớp tổng số : 308 học sinh - Năm học 2011 -2012 trường có 8 lớp tổng số : 291 học sinh - Tháng 11/2010 trường THCS Đọi Sơn đựơc UBND tỉnh Hà Nam, Sở GD & ĐT Hà Nam công nhận trường chuẩn quốc gia - Về công tác phổ cập trường THCS Đọi Sơn được công nhận là trường đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2001. - Về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được quan tâm và không ngừng đầu tư, có đủ các trang thiết bị ( 1bộ/khối), có đủ các phòng học bộ môn( theo tiêu chuẩn trường chuẩn). Mục tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm các năm tiếp theo là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm và tiến tới đạt kiểm định chất lượng giáo dục THCS. - Bảng thống kê tình hình đội ngũ Sốlượng, chất lượng đội ngũ Năm học Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên Cán bộ quản lý nhà trường Đảng viên Đại học Cao đẳng Trung cấp 2009 - 2010 36 3 14 11 20 2010 - 2011 30 3 15 14 12 5 ( NVHC ) 4 ( NVHC ) - Từ những vấn đề trên nhà trường đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học như sau: - Xây dựng kế hoạch kiểm tra một cách chi tiết, khoa học có tính khả thi ngay từ đầu năm học đã có kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên theo lịch cụ thể của từng tháng, xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra toàn diện kế hoạch kiểm tra chuyên đề giáo viên công khai trong năm học để giáo viên chủ động trong công tác thanh tra kiểm tra. BGH xây dựng quy chế đánh giá rõ ràng chi tiết dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và có sự vận dụng linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với nhà trường. - Thường xuyên tổ chức bỗi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho đội ngũ cộng tác viên, cử các đồng chí giáo viên đó đi học tập hoặc tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra do cấp trên tổ chức. Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học - Đầu tư đến chất lượng đội ngũ cộng tác viên bằng cách tuyển chọn những giáo viên vững vàng về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác. - Thực hiện tốt chế độ báo cáo và rút kinh nghiệm cho giáo viên trong các đợt kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề để giáo viên nhận rõ ưu điểm và hạn chế cần khắc phục. - Thực hiện tốt công tác tư vấn thúc đẩy cho giáo viên trong nhà trường phát hiện sớm những thiếu xót và sai phạm của đối tượng kiểm tra. - Kiến nghị và tham mưu kịp thời đúng đắn với các cấp quản lý về những thiếu xót, sai lệch trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn quản lý hoặc những vấn đề nảy sinh giúp các cấp quản lý nắm bắt được những thông tin và tự điều chỉnh kế hoạch một cách cụ thể và có tính khả thi. - Trong những năm gần đây trường THCS Đọi Sơn đã coi trọng công tác kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra chuyên đề giáo viên. Duy trì kỷ cương nề nếp dạy học, hạn chế đến mức tối thiểu giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, hoàn thành tốt kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. - Kết quả kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề giáo viên trong các năm học 2009 2010, 2010 – 2011 như sau: Năm học 2009-2010 2010-2011 Tổng số lớp Tổng số Tổng số giáo giáo viên viên KTTD, KTCĐ Kiểm tra toàn diện Tốt Khá ĐYC Tốt Kiểm tra chuyên đề Khá ĐYC 12 28 28 5 7 9 7 8 22 22 5 4 7 5 - Năm học 2009-2010 nhà trường kiểm tra nội bộ trường học kết quả tự xếp loại: Tốt - Năm học 2010-2011 nhà trường được Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Tiên thanh tra toàn diện kết quả xếp loại: Tốt - Có những kết quả trên là do Phòng Giáo dục - Đào tạo đã quan tâm coi trọng công tác thanh tra, nhà trường quan tâm coi trọng công tác kiểm tra nội bộ trường học. Mặt khác những năm gần đây Đảng, Nhà nước, Sở giáo dục GD&ĐT và Phòng GD&ĐT thực sự coi trọng công tác thanh tra là một nhiệm vụ quan trọng vì thế hàng năm kế hoạch thanh kiểm tra của nhà trường được đồng chí hiệu trưởng chỉ đạo chặt chẽ và Phòng GD & ĐT phê duyệt nên đã thu được nhiều kết quả như trên. * Một số tồn tại trong công tác kiểm tra nội bộ trường THCS Đọi Sơn. - Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra nội bộ trường học trường THCS Đọi Sơn còn một số tồn tại sau: Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học - Nhận thức của một số giáo viên còn hạn chế, họ chỉ coi trọng giờ dạy mà bỏ qua rất nhiều công tác khác, cán bộ cộng tác viên kiểm tra chỉ coi trọng dự giờ thăm lớp chưa chú ý đến chất lượng tư vấn thúc đẩy sau kiểm tra toàn diện. - Kết quả đánh giá vẫn còn nặng về hình thức động viên khích lệ, đánh giá chưa chính xác, chưa thật sự có biện pháp tư vấn thúc đẩy hoạt động sư phạm giúp người quản lý có thông tin chính xác, kịp thời có những quyết định kế hoạch biện pháp xử lý đúng đắn. - Việc xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm tra nội bộ trường học đã có nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nghành trong chiến lược phát triển giáo dục và đổi mới phương pháp giáo dục. - Đội ngũ cộng tác viên cơ sở đã có chủ yếu là kiêm nhiệm, các đồng chí đó cũng chưa thấy hết được vai trò, tầm quan trọng của công tác thanh tra. Hệ thống cộng tác viên kiểm tra còn thiếu đồng bộ mới chỉ chú trọng được các môn học nhiều giờ, số môn học ít giờ chưa được quan tâm đúng mức. Kế hoạch kiểm tra toàn diện, hoặc kiểm tra chuyên đề đều báo trước một tuần, thời gian kiểm tra lại ngắn những đồng chí giáo viên được kiểm tra toàn diện cũng chỉ kiểm tra hồ sơ của giáo viên và dự hai đến ba tiết học trên lớp. Vì thế giáo viên đã biết trước nên việc kiểm tra ít nhiều cũng chưa được khách quan, trung thực. Hoạt động sư phạm phong trào của lớp của giáo viên được đẩy mạnh trong giai đoạn kiểm tra xong lại lắng xuống sự sôi nổi trong phong trào dạy và học chưa được diễn ra thường xuyên để trở thành hoạt động chung của nhà trường. - Việc kiểm tra nội bộ trường học bị coi nhẹ hoặc còn lúng túng trong việc kiểm tra hoặc thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên. Một số đồng chí cộng tác viên còn ngại va chạm, chưa hiểu đúng vị trí chức năng của mình. Kiểm tra chuyên đề còn ít, chủ yếu là kiểm tra định kỳ theo lịch cụ thể từ đầu năm học việc kiểm tra đột xuất giáo viên ít được thực hiện. Những giáo viên vi phạm nhà trường đã sử lý nghiêm công khai hình thức kỷ luật trong hội đồng sư phạm nhà trường vì thế hạn chế được giáo viên vi phạm kỷ luật, làm gương cho giáo viên khác và cũng gây được lòng tin trong tập thể giáo viên. Nhưng đôi lúc do yếu tố khách quan và chủ quan một số đối tượng vẫn lợi dụng được những kẽ hở để vi phạm kỷ luật. - Trong những năm gần đây, mặc dù đội ngũ cộng tác viên thanh tra của ngành, đội ngũ cộng tác viên cơ sở trường học không ngừng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Tuy thế ở một số bộ môn năng khiếu như: Hát nhạc,Mĩ thuật, Thể dục còn thiếu các cộng tác viên nếu có của các môn năng khiếu trên cũng chưa đảm bảo yêu cầu của công tác thanh tra. Một số giáo viên tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ có trình độ chuyên môn xong hạn chế về kinh nghiệm, phương pháp dạy học vì thế cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ trường học và hoạt động sư phạm của giáo viên. 4. Một số vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra nội bộ trường học của trường THCS Đọi Sơn . Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học - Dựa trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý qua phân tích thực trạng tôi nhận thấy có các vấn đề đặt ra để giải quyết như sau: + Tăng cường nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý giáo dục về công tác thanh kiểm tra. + Xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng. + Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh kiểm tra. + Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch theo tháng, kỳ, năm có cả kế hoạch kiểm tra đột xuất giáo viên. + Tăng cường phương tiện, các điều kiện làm việc cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở nghiên cứu hỗ trợ chế độ cho đội ngũ cộng tác viên để họ có trách nhiệm hơn trong hoạt động. + Hoàn thiện các phương pháp và nhiệm vụ thanh kiểm tra. + Xử lý kết quả sau quá trình kiểm tra để thúc đẩy chất lượng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng thực sự yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp. - Tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết ở phần tiếp theo. 5. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ trường học trường THCS . 5.1 Tăng cường nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý giáo dục về công tác kiểm tra nội bộ trường học. - Thực hiện quan điểm của Sở GD & ĐT và Phòng GD & ĐT huyện Duy Tiên yêu cầu đặt ra cho công tác kiểm tra nội bộ trường học hiện nay là đòi hỏi các cấp Đảng, các cấp chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, đề cao kiểm tra nội bộ cơ quan đơn vị, tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả của tổ chức kiểm tra nhà nước và kiểm tra chuyên nghành; làm cho công tác kiểm tra là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước tăng cường tính kỷ luật và làm cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh góp phần phát triển giáo dục và đào tạo. - Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự nghiệp giáo dục trong toàn xã hội và xây dựng ý thức quyết tâm thực hiện đổi mới trong sự nghiệp giáo dục cả về nội dung và phương pháp. Tăng cường công tác tham mưu với UBND và chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương. Nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý hoạt động của nhà trường đưa các hoạt động của nhà trường dần dần đi vào nề nếp, tăng dần chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và công tác thanh tra. 5.2. Xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở. Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học - Trường THCS Đọi Sơn trong nhiều năm gần đây đã rất coi trọng công tác kiểm tra nội bộ trường học và xây dựng đội ngũ cộng tác viên kiểm tra cơ sở. Theo lời Bác Hồ dạy: “ Thanh tra là tai mắt của trên là bạn của dưới” Chính vì vậy mà việc xây dựng lực lượng kiểm tra vô cùng quan trọng, đội ngũ thường phải đảm bảo yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, trung thực thẳng thắn trong công tác, đạo đức nghề nghiệp cao, luôn gần gũi cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp ở mọi nơi. - Đầu tư xây dựng đội ngũ cộng tác viên cơ sở ( bao gồm tổ trưởng tổ xã hội, tổ trưởng tổ tự nhiên, giáo viên giỏi huyện trở lên ) những đồng chí này do hiệu trưởng lựa chọn, phụ trách, chỉ đạo về nghiệp vụ kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề. Khi lựa chọn chúng tôi rất chú ý đến chất lượng của đội ngũ cộng tác viên cơ sở như đối tượng, chuyên môn, đạo đức, có thời gian giảng dạy ít nhất là năm năm, có thành tích được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện. - Đảm bảo tính khách quan trung thực trong công tác kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo nên có những buổi tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho đội ngũ kiểm tra các trường trên địa bàn toàn huyện hoặc xây dựng các chuyên đề kiểm tra tập huấn cho cán bộ trường học để có sự thống nhất và các trường được học hỏi kinh nghiệm của nhau. 5.3 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ trường học. - Yêu cầu kiểm tra viên và BGH phải vững vàng về chuyên môn, phải có trình độ nghiệp vụ kiểm tra tốt, phải được trang bị đầy đủ các văn bản và quá trình kiểm tra. - Những nội dung cần kiểm tra là. + Kiểm tra công tác chuyên môn. + Kiểm tra công tác khác của giáo viên như hoạt động đoàn thể. - Phòng giáo dục nên thường xuyên mở lớp tập huấn cho cộng tác viên kiểm tra. Thảo luận và thống nhất các nội dung, phương pháp để tập huấn nghiệp vụ thanh kiểm tra cho đội ngũ kiểm tra viên cơ sở trường học. 5.4. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra cho trường THCS Đọi Sơn - Cần xây dựng một cách cụ thể chi tiết kế hoạch kiểm tra định kỳ có khả năng thực thi cao và phải thực hiện đúng lịch đã qui định. - Trong những năm qua trường THCS Đọi Sơn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể chi tiết. Để rút kinh nghiệm và thực hiện tốt nội dung này người phụ trách công tác kiểm tra của trường phải lập kế hoạch và tham mưu cho lãnh đạo có lịch cụ thể về công tác kiểm tra nội bộ trường học có lịch định kỳ và có lịch đột xuất ngay từ đầu năm học. - Kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm trường THCS Đọi Sơn đảm bảo mục tiêu yêu cầu, thời hạn, nguyên tắc, nội dung kiểm tra. Ngoài ra cần chú ý đến những trường hợp có nhiều vấn đề bức xúc cần kiểm tra thì không cần đủ thời gian theo qui định, nhằm mục đích điều chỉnh, giúp đỡ cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học - Kế hoạch kiểm tra phải phù hợp với kế hoạch của năm học mà Bộ GD- ĐT, Sở GD ĐT và Phòng GD - ĐT đã đề ra từ đầu năm. Khi tiến hành kiểm tra cần có kế hoạch cần cụ thể, phân công nhiệm vụ theo chuyên môn, mỗi đồng chí kiểm tra viên hay cộng tác kiểm tra cùng BGH phụ trách kiểm tra một đồng chí giáo viên. - Ngoài ra cần có những cuộc kiểm tra đột xuất để nắm được tình hình thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ( Người kiểm tra phải là Ban Giám Hiệu) 5.5. Tăng cường phương tiện, các điều kiện làm cho đội ngũ người làm công tác kiểm tra ở cơ sở. - Công tác kiểm tra nội bộ trường học như các công tác khác phương tiện và điều kiện làm việc là một yếu tố quan trọng, nó quyết định đến hiệu quả công việc của người thực hiện. Vì thế kiến thức cho cán bộ và giáo viên trực tiếp làm công tác kiểm tra ở cơ sở là vô cùng cần thiết vì thế Phòng giáo dục nên tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc thảo luận về công tác kiểm tra nội bộ trường học. Bản thân các đồng chí cộng tác viên kiểm tra cần nắm vững các văn bản qui định về xếp loại đánh giá giờ dạy. BHG và cộng tác viên có thể trao đổi thảo luận giải quyết đánh giá xếp loại những trường hợp khó xử để có cách giải quyết hợp lý. Đội ngũ kiểm tra nội bộ trường học phải được cung cấp các loại hồ sơ, văn bản, biên bản, phiếu đánh giá giờ dạy trước khi kiểm tra và dự giờ. 5.6. Hoàn thiện các phương pháp và mục đích kiểm tra nội bộ. - Người thực hiện kiểm tra và cộng tác viên kiểm tra phải lựa chọn và kết hợp hài hoà các phương pháp kiểm tra như: quan sát, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, điều tra gặp gỡ trao đổi trực tiếp đối với đối tượng kiểm tra và đối tượng có liên quan. - Các thành viên trong đội ngũ kiểm tra của nhà trường phải nắm được mục đích và nhiệm vụ của việc kiểm tra là tư vấn, thúc đẩy, phát hiện kịp thời những sai phạm để uốn nắm, điều chỉnh, phát huy những mặt tích cực. Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể từng đơn vị để đánh giá cho phù hợp, không nên so sánh áp đặt cho các đơn vị theo một cách đánh giá. Từ đó mới phát hiện động viên khả năng vươn lên của cá nhân và điều chỉnh kịp thời những vi phạm qui chế hạn chế tối đa giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn. 5.7. Đảm bảo nội dung kiểm tra và nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trường THCS. * Nội dung phải đảm bảo 4 nội dung sau: Một là kiểm tra trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Hai là kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. Ba là kiểm tra kết quả giảng dạy giáo viên. Bốn là Kiểm tra việc thực hiện các công tác khác. Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học - Trong bốn nội dung để đánh giá giáo viên người kiểm tra phải xác định rõ tầm quan trọng của mỗi nội dung và xác định nội dung một và hai là tiêu chí quản trọng để đánh giá giáo viên. - Nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên THCS: kiểm tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy. Bốn nhiệm vụ trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau. * Nhiệm vụ kiểm tra. - Kiểm tra việc tuân thủ các qui định, qui chế và hướng dẫn liên quan đến hoạt động sư phạm của giáo viên như xem xét hồ sơ, quan sát tiết dạy, dự giờ kiểm tra chất lượng học tập của học sinh và thu thập những ý kiến về giáo viên, yêu cầu của việc làm này đòi hỏi sự tỉ mỉ, đối chiếu rõ ràng, nhận rõ việc làm tốt và chưa tốt của giáo viên để có đánh giá phù hợp. * Nhiệm vụ đánh giá ( Tiến hành sau khi kiểm tra giáo viên) - Căn cứ vào kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động sư phạm của giáo viên bằng cách đối chiếu với văn bản pháp quy có tính đến đối tượng giáo viên và học sinh cùng bối cảnh cụ thể như nghiên cứu với chuẩn đánh giá, phân tích các thông tin thu nhập được qua công tác kiểm tra ( 4 nội dung kiểm tra) đối chiếu với chuẩn để xếp loại, thông báo cho giáo viên và các cấp quản lý. Đối với khâu này đòi hỏi phải đánh giá khách quan, chính xác, công bằng. Định hướng, khuyến khích tạo cơ sở cho sự tiến bộ của giáo viên và tạo nhiệm vụ tư vấn thúc đẩy. * Nhiệm vụ tư vấn. - Nhiệm vụ này được thực hiện trong quá trình trao đổi giữa người kiểm tra và người được kiểm tra chủ yếu dựa vào giờ dạy trên lớp và nghiên cứu các hoạt động khác nhau của giáo viên, giúp cho giáo viên phát hiện những thiếu xót hạn chế. Muốn trao đổi được người kiểm tra phải dự kiến nội dung, sắp xếp các việc làm để cần trao đổi. - Tiến hành trao đổi, người dự và người dạy cùng phân tích, nhận xét các mặt mạnh, mặt yếu từ đó đưa ra những lời khuyên để nâng cao chất lượng giảng dạy. * Nhiệm vụ thúc đẩy ( Xác định hướng hoàn thiện năng lực của giáo viên) - Để phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra toàn diện và chuyên đề này nhà trường phải đề ra kế hoạch hành động của giáo viên và của cơ quan tổ chức liên quan để phát huy thành quả của giáo viên. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục những yếu kém hạn dần dần hoàn thiện. - Công việc cụ thể là xác định các nội dung bồi dưỡng giáo viên nội dung tự bồi dưỡng và nội dung do các cơ quan quản lý giáo dục tổ chức bồi dưỡng theo kiến nghị của cơ quan kiểm tra qua đó phát triển kỹ năng của giáo viên cả người dự và người dạy hoàn thiện các năng lực sư phạm của giáo viên. 5.8 Xử lý kết quả kiểm tra - Viết báo cáo kết quả kiểm tra gửi tới các cấp quản lý ( Kiến nghị xử lý nếu có vi phạm) - Theo dõi việc thực hiện những kết luận, kiến nghị của người dự kiểm tra. Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học - Kiểm tra lại đối với một số đồng chí giáo viên nếu thấy thật cần thiết. PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Một số kết luận. Xuất phát từ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, phân tích thực trạng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên THCS Đọi Sơn . Đề tài này đã đề xuất được 8 giải pháp như đã nêu ở trên như vậy mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu đã được hoàn thành. Trong đề tài này tôi đã mạnh dạn đề xuất 8 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên THCS đó là: Thứ nhất: Tăng cường nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý giáo dục về công tác kiểm tra nội bộ trường học. Thứ hai: Xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở. Thứ ba: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ trường học. Thứ tư: Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra cho trường THCS Thứ năm: Tăng cường phương tiện, các điều kiện làm cho đội ngũ người làm công tác kiểm tra ở cơ sở. Thứ sáu: Hoàn thiện các phương pháp và mục đích kiểm tra nội bộ. Thứ bảy: Đảm bảo nội dung kiểm tra và nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trường THCS . Thứ tám: Xử lý kết quả kiểm tra. Mặc dù đề tài nghiên cứu đã đề xuất 8 giải pháp như đã nêu trên nhưng do khuôn khổ của một đề tài và thời gian có hạn nên đề tài chưa đề cập được hết các giải pháp khác. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện những nội dung mà đề tài này chưa đề cập tới để công tác kiểm tra của nhà trường và sự nghiệp giáo dục ngày càng được nâng cao. 2. Một số kiến nghị: Qua công tác kiểm tra nội bộ trường học ở trường THCS Đọi Sơn, tôi xin có một số kiến nghị với các cấp chính quyền đoàn thể và các cấp quản lý ngành giáo dục và đặc biệt là thanh tra giáo dục như sau: Một: Đối với các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể. - Cần quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, có kế hoạch tuyên truyền nhận thức vai trò, nhiệm vụ của công tác thanh tra trong công cuộc xây dựng đất nước, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Hai: Đối với Phòng Giáo dụcvà Đào tạo. - Thường xuyên có kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên kiểm tra của cơ sở đặc biệt là công tác tập huấn cho đội ngũ BGH các trường vì đây là lực lượng trực tiếp xây dựng kế hoạch và điều hành công tác kiểm tra ở các trường học. - Cung cấp tài liệu cần thiết, kịp thời của ngành và của nhà nước về công tác thanh kiểm tra trường học. Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn SKKN: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học - Có kế hoạch, tiêu chí, yêu cầu qui định riêng về thanh tra cho phù hợp với địa phương. - Có động viên khen thưởng kịp thời khích lệ anh chị em làm công tác kiểm tra giáo dục ở cơ sở nhà trường. Ba: Đối với cơ sở nơi tôi đang công tác là trường THCS Đọi Sơn. - Cần coi trọng công tác kiểm tra nội bộ trường học cả về số lượng và chất lượng. - Giáo dục nhận thức cho cán bộ giáo viên trong hội đồng sư phạm nhận thức đúng đắn về công tác kiểm tra trường học. - BGH trường THCS Đọi Sơn thường xuyên tập huấn, hội thảo hoặc mời chuyên viên Phòng GD & ĐT dạy cho các cộng tác viên của đơn vị về nghiệp vụ thanh tra, chuyên môn nghiệp vụ để các đồng chí làm tốt hơn công tác kiểm tra nội bộ trường học. THAY CHO LỜI KẾT Trên đây chỉ là một vài kinh nghiệm nho nhỏ của bản thân tôi đã rút ra được trong quá trình công tác của mình. Chắc chắn rằng các đồng nghiệp có kinh nghiệm, có những ý kiến và giải pháp khác quí giá hơn. Rất mong được sự trao đổi và giúp đỡ của các đồng chí để tôi có thể làm tốt hơn công việc của mình ở cơ sở đơn vị nơi tôi đang công tác. Tôi xin trân thành cảm ơn ! Đọi Sơn, ngày 10 tháng 04 năm 2012 ơ TRƯỜNG THCS ĐỌI SƠN NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN Trần Hải Nam PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUY TIÊN Người viết: Trần Hải Nam - Đơn vị: Trường THCS Đọi Sơn
- Xem thêm -