Tài liệu Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể thao tự chọn “cờ vua” ở trường thcs an thủy

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. S¸ng kiÕn kinh ngiÖm: . MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN “CỜ VUA” Ở TRƯỜNG THCS AN THỦY A . PhÇn më ®Çu ThÓ dôc thÓ thao( TDTT) lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ®êi sèng cña mçi con ngêi chóng ta, lµ mét trong nh÷ng yÕu tè nh»m n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng, hoµn thiÖn con ngêi. Ngay sau C¸ch m¹ng th¸ng 8, th¸ng 3 n¨m 1946 B¸c Hå ®· kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc “ LuþÖp tËp TDTT båi bæ søc kháe lµ bæn phËn cña ngêi d©n yªu níc” víi t tëng “ Mét ®Êt níc v÷ng m¹nh khi mäi ngêi d©n cña dÊt níc ®ã ph¶i thËt kháe m¹nh”. Thùc hiÖn theo mong muèn cña Ngêi, chóng ta ®· tõng bíc më réng, n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng TDT trong quÇn chóng, tËn dông triÖt ®Ó c¸c nguån lùc trong nh©n d©n, x· héi hãa TDTT ®Ó dÇn dÇn ®a thÓ dôc níc ta héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong sù nghiÖp ®æi míi cña d©n téc ta. TDTT cã mét vÞ trÝ v« cïng quan träng ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta quan t©m. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trong v¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 4 ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng lÇn thø 7 (4-1-1993) ®· nªu “…Nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ®æi míi c«ng t¸c nµy ®îc ch¨m lo ph¸t triÓn sù nghiÖp TDTT, coi ®ã lµ biÖn ph¸p hµng ®Çu ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ…”. Nh©n tè con ngêi ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta coi träng, xem lµ vèn quý nhÊt trong x· héi. NhÊt lµ trong giai ®o¹n héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. B¸c Hå ®· nãi “Muèn x©y dùng x· héi chñ nghÜa th× tríc hÕt ph¶i cã con ngêi x· héi chñ nghÜa (XHCN)”. V× vËy, ngay trong nh÷ng bíc ®i ban ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ,TDTT tríc hÕt chñ yÕu g¾n víi sù nghiÖp ®µo t¹o con ngêi vµ phôc vô con ngêi. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y §¶ng vµ Nhµ níc ta chó träng vµ ®Çu t ph¸t triÓn TDTT cho quÇn chóng nh©n d©n vµ cã nh÷ng bíc chuyÓn m¹nh mÏ. NghÞ quyÕt ban chÊp hµnh TW IV kho¸ VII ®· chØ râ “ §æi míi ph¬ng ph¸p ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc, bËc häc, kÕt hîp häc víi hµnh, häc tËp víi lao ®éng s¶n xuÊt, thùc nghiÖm vµ nghiªn cøu khoa häc, g¾n nhµ trêng víi x· héi, ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¸o dôc hiÖn ®¹i, båi dìng cho häc sinh n¨ng lùc t duy, s¸ng t¹o, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò” . Thùc hiÖn chØ thÞ sè 40/CT-BGDDT cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc Vµ §µo t¹o vÒ phong trµo thi ®ua “X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch 1  TrÇn Minh Trung Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. . cùc” trong c¸c Trêng phæ th«ng giai ®o¹n 2008-2013 vµ thùc hiÖn NghÞ quyÕt 40/2000/QH10 vµ sè 41/2000/QH10 ngµy 09/12/2000 cña Quèc héi kho¸ X, ChØ thÞ sè 06/CT-TW ngµy 07/11/2006 cña Bé chÝnh trÞ vÒ cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” , ChØ thÞ sè 33/CT-TTg ngµy 08/9/2006 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ “Chèng tiªu cùc vµ kh¾c bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc vµ cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng” do Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o ph¸t ®éng. Hëng øng Chñ ®Ò n¨m häc 2009-2010: “N¨m häc ®æi míi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin , ®æi míi tµi chÝnh vµ triÓn khai phong trµo x©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, kh¾c phôc nh÷ng mÆt h¹n chÕ... gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay tËp trung vµo gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc nãi chung vµ thÓ dôc thÓ thao nãi riªng. Cê Vua lµ mét m«n thÓ thao trÝ tuÖ, cã t¸c dông ph¸t triÓn t duy l« gÝch, luyÖn trÝ th«ng minh,gi¸o dôc nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp nh tÝnh tæ chøc kØ luËt,, kiªn cêng b×nh tÜnh, luyÖn mu trÝ, ãc s¸ng t¹o, luyÖn c¸ch nh×n xa tr«ng réng, biÕt ph©n tÝch tæng hîp t×nh h×nh mét c¸ch kh¸ch quan, khoa häc. M«n cê vua cßn rÌn luyÖn c¸ch lµm viÖc cã kÕ ho¹ch, tÝnh quyÕt ®o¸n vµ t¸o b¹o trong xö lÝ t×nh huèng. C¨n cø vµo thùc tÕ c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt vµ c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t dîc cña trêng THCS An Thñy trong nh÷ng n¨m qua chóng t«i m¹nh d¹n ®a ra s¸ng kiÕn “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc m«n thÓ thao tù chän “Cê vua” ë trêng THCS An Thñy” . B.PhÇn néi dung I. C¬ së khoa häc §¶ng vµ nhµ níc ta lu«n ch¨m lo thÕ hÖ trÎ, ®Æc biÖt lµ ë løa tuæi häc sinh THCS nh»m ®µo t¹o con ngêi phat triÓn toµn diÖn ®Ó gãp phÇn x©y dùng mét x· héi míi, ®a ®Êt níc ViÖt Nam s¸nh vai víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u. Sù ph¸t triÓn mäi mÆt cña c¬ thÓ thanh thiÕu niªn diÔn ra rÊt phøc t¹p, chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi c¬ thÓ.V× vËy, chóng ta cÇn ph¶i ph©n biÖt tÝnh chÊt, cêng ®é, khèi lîng v©n ®éng sao cho hîp lÝ vµ g©y høng thó tËp luyÖn ®Ó c¬ thÓ c¸c em ph¸t triÓn toµn diÖn, c©n ®èi. M«n Cê Vua lµ m«n thÓ thao ph¸t triÓn cho con ngêi trÝ tuÖ, tÝnh to¸n l« gÝc, søc bÒn vµ lßng ý chÝ quyÕt t©m cao.Cê Vua ë ViÖt Nam ®· ®ù¬c c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan chó träng vµ ®Çu t ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ toµn diÖn.§Æc biÖt ë c¸c trêng häc, cê vua lµ mét m«n ®îc c¸c em cho lµ s«i næi vµ hÊp dÉn, g©y  TrÇn Minh Trung 2 Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. . cho c¸c em nhiÒu høng thó, s«i ®éng vµ lµ m«n thÓ thao t¹o cho con ngêi rÌn luyÖn trÝ tuÖ, ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ mäi mÆt nh luyÖn trÝ th«ng minh, gi¸o dôc phÈm chÊt tèt ®Ñp, ý thøc tæ chøc kØ luËt, b×nh tØnh,c¸ch nh×n xa tr«ng réng, sù nhanh nhÑn, vµ khÐo lÐo trong xö lý t×nh huèng thi ®Êu. V× vËy, Cê Vua cã mét vÞ trÝ v« cïng quan träng trong viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ vµ hoµn thiÖn nh©n c¸ch, kü n¨ng sèng cho häc sinh. M«n cê Vua kh«ng nh÷ng rÌn luyÖn ®îc t duy logÝc, khoa häc ®èi víi häc sinh mµ cßn gióp c¸c em rÌn luyÖn b¶n lÜnh, ý chÝ trong häc tËp còng nh trong lao ®éng. Nhng ®Ó hÊp dÉn c¸c em, gióp c¸c em tiÕp cËn nhanh víi c¸ch ®iÒu khiÓn c¸c qu©n cê, linh ho¹t trªn bµn cê th× cÇn ph¶i cã ph¬ng thøc d¹y vµ häc phï hîp . V× thÕ, viÖc lùa chän“ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l îng d¹y häc m«n thÓ thao tù chän “ Cê vua” ë trêng THCSAn Thñy” lµ v« cïng quan träng. T×m ra ®îc ph¬ng ph¸p tËp luyÖn hîp lÝ sÏ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ cao vÒ mÆt gi¸o dôc thÓ chÊt, rÌn luyÖn n©ng cao trÝ tuÖ, gi¸o dôc lèi sèng ®¹o ®øc vµ ý chÝ h¨ng say rÌn luyÖn, t duy nh¹y c¶m, s¾c bÐn, khoa häc cho c¸c em. II. C¬ së thùc tiÔn Trêng THCS An Thñy ®ãng trªn ®Þa bµn trung t©m cña x· An Thñy. Nh÷ng n¨m qua, phong trµo TDTT n¬i ®©y ®· cã nhiÒu thµnh tÝch thËt ®¸ng tù hµo: Gi¶i nh× c¸ nh©n n÷ m«n b¬i léi toµn quèc n¨m häc 2007 – 2008, gi¶i nh× vµ gi¶i ba c¸ nh©n m«n cê vua toµn tØnh n¨m häc 2008 – 2009 vµ nhiÒu gi¶i ®ång ®éi, c¸ nh©n kh¸c n÷a. Cã ®îc thµnh tÝch ®ã lµ nhê sù quan t©m, sù chØ ®¹o ®óng ®¾n cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, triÓn khai ®Þnh híng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nghiªm tóc, khoa häc cña phßng GD&§T LÖ Thñy cïng víi sù nç lùc hÕt m×nh cña thÇy vµ trß trong nhµ trêng. Trêng cã 17 líp víi 677 häc sinh, cã s©n b·i häc thÓ dôc ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn cña mét trêng ®¹t chuÈn quèc gia. V× thÕ nªn vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng d¹y häc nãi chung vµ TDTT nãi riªng ®îc thuËn lîi vµ mang tÝnh bÒn v÷ng cao. Song bªn c¹nh ®ã, viÖc d¹y vµ häc bé m«n cê vua vÉn cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Phong trµo cê vua cña x· nhµ vÉn cßn h¹n chÕ cha thÓ hiÖn ®îc tiÒm n¨ng vµ nguån lùc s½n cã cña ®Þa ph¬ng. M«n thÓ thao nµy cha ®îc triÓn khai mét c¸ch phæ biÕn réng r·i trong nh©n d©n. NhiÒu häc sinh ch¬i cê cßn mang tÝnh tù ph¸t, phong trµo ch¬i m«n cê vua cßn nhá lÎ cha t¹o ®îc sù ®ång bé, thu hót ®îc sù quan t©m cña 3  TrÇn Minh Trung Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. . x· héi. Bªn c¹nh ®ã, mét sè häc sinh vµ phô huynh vÉn cha ý thøc ®îc tÇm quan träng cña bé m«n ®èi víi sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña con ngêi. C©u l¹c bé cê vua trªn ®Þa bµn cha ph¸t triÓn xøng tÇm nh c¸c m«n thÓ thao kh¸c cña x· nhµ. ë trong trêng häc, sè lîng häc sinh ®«ng nhng gi¸o viªn chuyªn ngµnh vµ nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm ®èi víi m«n cê vua trong ®éi ngò, trong ®Þa ph¬ng cßn h¹n chÕ. V× thÕ, viÖc triÓn khai ®ång bé m«n cê vua còng nh n©ng cao chÊt luîng d¹y häc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. N¨m häc 2007 – 2008, khi néi dung tù chän m«n cê vua míi ®îc ®a vµo gi¶ng d¹y, chÊt lîng ®¹t kÕt qu¶ qua kh¶o s¸t nh sau: Líp Tæng Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu SL % SL % SL % SL % sè 61 40 5 12,5 10 25 17 42,5 8 20 2 6 39 4 10,3 9 23,1 19 48,7 7 17,9 63 41 6 14,6 10 24,4 16 39 9 22 64 40 5 12,5 10 25 17 42,5 8 20 Tõ kÕt qu¶ trªn, b¶n th©n t«i ®· tr¨n trë, suy nghÜ vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p trong gi¶ng d¹y m«n cê vua vµ ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan ®¸ng khÝch lÖ. Chóng t«i nhËn thøc s©u s¾c r»ng: §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc g¾n liÒn nh÷ng trang thiÕt bÞ d¹y häc theo ph¬ng híng chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc øng dông kiÕn thøc ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn, t¹o mét bíc chuyÓn biÕn quan träng, tríc hÕt trong viÖc chèng d¹y chay vµ ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc toµn diÖn. §Æc trng cña m«n cê vua lµ vËn ®éng trÝ tuÖ, nªn ®ßi hái ph¶i cã biÖn ph¸p tæ chøc khoa häc míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Phßng häc ph¶i ®¶m b¶o ¸nh s¸ng, bµn ghÕ ®óng qui c¸ch, sè lîng bµn cê ®ñ theo tØ lÖ häc sinh. Ph¶i cã bµn cê treo phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn. Bªn c¹nh ®ã, gi¸o viªn cÇn ph¶i tæ chøc cho häc sinh tËp luyÖn nhiÒu, ®óng qui c¸ch theo nhãm, theo cÆp. Gi¸o viªn cã sù gióp ®ì, bæ trî kÞp thêi khi c¸c em gÆp ph¶i t×nh huèng khã kh¨n trong tËp luyÖn. Tõ nh÷ng suy nghÜ vµ nhËn thøc trªn, chóng t«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m n©ng cao chÊt lîng bé m«n cê vua ë trêng THCS An Thñy, thiÕt thùc t¹o nªn sù chuyÓn biÕn ®èi víi bé m«n nµy. III.Mét sè Gi¶i ph¸p  TrÇn Minh Trung 4 Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. . “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n thÓ thao tù chän ‘ Cê vua’ ë trêng THCS An Thñy ” . Trªn c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn t«i ®· m¹nh d¹n lùa chän mét sè gi¶i ph¸p nh sau: 1. Tu©n thñ tèi ®a sù quan t©m, chØ ®¹o cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ®èi víi m«n häc vµ phong trµo rÌn luyÖn th©n thÓ trªn ®Þa bµn trªn ®Þa bµn. §©y lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng trong c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt. NÕu ®îc l·nh ®¹o nhµ trêng khuyÕn khÝch ®éng viªn, ph¸t triÓn phong trµo cê vua thêng xuyªn th× ®ã chÝnh lµ c¬ së ®Çu tiªn ®Ó gi¸o viªn vµ häc sinh h¨ng h¸i tËp luyÖn. Thùc tÕ ë ®¬n vÞ THCS An Thñy, mçi n¨m nhµ trêng ph¸t ®éng 04 ®ît thi ®ua ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng phong trµo häc tËp cña c¸c líp. Trong c¸c ®ît ®ã, m«n cê vua ®îc triÓn khai thi ®Êu gi÷a c¸ nh©n trong líp, gi÷a c¸c líp trong trêng t¹o nªn phong trµo thi ®ua tËp luyÖn cê vua thêng xuyªn, s«i næi trong nhµ trêng vµ trªn ®Þa bµn d©n c. 2. M«n häc tù chän “ Cê vua” ®a vµo ch¬ng tr×nh chÝnh khãa nh c¸c m«n: §¸ cÇu, §iÒn kinh ... nh»m ph¸t triÓn ®Çy ®ñ cho c¸c em häc sinh vÒ c¸c tè chÊt vËn ®éng, thÈm mÜ vµ t duy. Tõ n¨m häc 2006 – 2007, trêng THCS An Thñy ®· ®a m«n cê vua vµo néi dung häc tù chän cña khèi líp 6. ChÝnh ®iÒu nµy ®· ®a phong trµo tõ tù ph¸t ®Õn tù gi¸c. C¸c em ®· xem m«n cê vua kh«ng nh m«n gi¶i trÝ mµ lµ m«n häc b¾t buéc nªn cã ý thøc häc tËp ®óng ®¾n vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm h¬n ®èi víi m«n häc. ViÖc ®a m«n cê vua vµo ch¬ng tr×nh ®· ®îc phô huynh, häc sinh ®ång t×nh ñng hé. V× thÕ, phong trµo ph¸t triÓn cê vua trong nhµ trêng vµ trªn ®Þa bµn ®· cã nhiÒu khëi s¾c râ nÐt, mang vÒ cho trêng, cho x· nhµ nh÷ng thµnh tÝch kh¶ quan trong nh÷ng n¨m võa qua. 3. §Ò xuÊt víi nhµ trêng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng më c¸c c©u l¹c bé cê vua trong nhµ trêng vµ trªn ®Þa bµn d©n c. Nh vËy, häc sinh sÏ ®îc vui ch¬i vµ ph¸t triÓn thÓ lùc, n©ng cao trÝ tuÖ ë trêng còng nh ë nhµ. §iÒu nµy còng phÇn nµo h¹n chÕ ®îc c¸c tÖ n¹n x· héi len lái vµo trêng häc. Trªn thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng An Thñy nhiÒu c©u l¹c bé cê vua ®· xuÊt hiÖn. Sè lîng vµ chÊt lîng kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao râ rÖt. M«n thÓ thao nµy ®îc mäi ngêi ®Æc biÖt quan t©m, nhÊt lµ huy ®éng mäi lùc lîng trong x· héi tham gia. C¸c em häc sinh ®îc rÌn luyÖn, häc hái, cä x¸t víi nhiÒu ®èi tîng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao thuéc nhiÒu ngµnh nghÒ, ®é tuæi kh¸c nhau. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho b¶n lÜnh, kinh nghiÖm thi ®Êu cña c¸c em n©ng cao. NhiÒu häc sinh trëng thµnh nhanh chãng qua c¸c c©u l¹c bé cê vua trong vµ ngoµi trêng häc. ViÖc thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé cê vua lµm dÊy lªn ë trêng häc vµ ®Þa ph¬ng phong trµo rÌn luyÖn s«i næi, tÝch cùc cã t¸c dông lµm biÕn chuyÓn ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao ë THCS An Thñy. 5  TrÇn Minh Trung Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. . 4.Tæ chøc c¸c gi¶i cê vua truyÒn thèng trong vµ ngoµi nhµ trêng vµo c¸c dÞp lÔ héi trong n¨m. C¸c gi¶i ®Êu nµy ®· huy ®éng ®îc c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trªn ®Þa bµn tham gia. HiÖu qu¶, cña c¸c cuéc thi ®· mang l¹i kÕt qu¶ kh¶ quan. NhiÒu häc sinh ®· ghi tªn vµo thµnh tÝch chung cña nhµ trêng th«ng qua c¸c gi¶i thi ®Êu nµy.Gi¶i cê vua ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng tÝch cùc t¹o nªn høng thó cho häc sinh tham gia. C¸c em kh«ng ngõng ®îc n©ng cao tri thøc, kinh nghiÖm vµ b¶n lÜnh thi ®Êu. Gi¶i thùc sù trë thµnh mét ho¹t ®éng thiÕt thùc, bæ Ých, trë thµnh mét nÐt ®Ñp v¨n hãa cho gi¸o dôc x· nhµ. Qua ®©y, nhµ trêng ®· thu hót ®îc mét lùc lîng ®éi cÇu thñ trong vµ ngoµi nhµ trêng tham gia thi ®Êu. Häc sinh cã c¬ h«Þ tËp luyÖn, thi ®Êu víi nh÷ng cÇu thñ giái. Tõ ®ã chÊt lîng cña m«n cê vua kh«ng ngõng ®îc ph¸t triÓn. 5. Tæ chøc thi ®Êu, giao lu víi c¸c trêng trong côm vµ c¸c trêng thÕ m¹nh vµ thµnh tÝch trong huyÖn. Ho¹t ®éng nµy, ®· thµnh th«ng lÖ qua c¸c gi¶i thi ®Êu hµng n¨m. C¸c ®¬n vÞ cã thÕ m¹nh ®îc chóng t«i mêi tham gia nh : TiÓu häc sè 2 An Thñy, TiÓu häc sè 1 An Thñy, Trung häc c¬ së KiÕn Giang, Trung häc c¬ së T©n Thñy, Trung häc c¬ së Phong Thñy, Trung häc s¬ së Xu©n Thñy...C¸c cÇu thñ cña trêng ®îc thi ®Êu víi chÝnh c¸c ®èi thñ cña m×nh ë héi kháe Phï §æng huyÖn. Sù cä x¸t nµy thùc sù bæ Ých cho c¸c em. Häc sinh thùc sù ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh vµ thÊy ®îc thÕ m¹nh cña c¸c b¹n ch¬i trong t¬ng lai. §ã lµ thµnh c«ng lín cña chóng t«i khi triÓn khai c¸c ®ît giao lu nµy. V× vËy, c¸c em kh«ng bì ngì, lóng tóng khi gÆp l¹i c¸c b¹n ®· tõng tham gia thi ®Êu. KÕt qu¶ c¸c em mang l¹i ë c¸c kú thi ®Êu do phßng gi¸o dôc tæ chøc ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®Ò ra. 6.Tæ chøc båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn trong nhµ trêng. §©y lµ ho¹t ®éng thêng xuyªn diÔn ra hµng tuÇn ®îc lång ghÐp vµo c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n tæ bé m«n, trong c¸c buæi ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp cña c¸c khèi líp. Nh÷ng gi¸o viªn biÕt nhiÒu, ®¸nh cê vua híng dÉn cho c¸c gi¸o viªn cha biÕt. Gi¸o viªn ®· biÕt cïng häc sinh giao lu trªn bµn cê nh»m mang l¹i t©m thÕ luyÖn tËp nghiªm tóc trong toµn thÓ gi¸o viªn vµ häc sinh. §iÒu nµy gãp phÇn c¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng rÌn luyÖn m«n cê vua ®¹i trµ còng nh mòi nhän. Phong trµo ®îc sù hëng øng nhiÖt t×nh cña toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh t¹o nªn hiÖu øng gi¸o dôc tÝch cùc ®èi víi m«n cê vua. 7. Trang bÞ c¬ së vËt chÊt phôc vô tèt cho häc tËp bé m«n. Gi¸o viªn trùc tiÕp phô tr¸ch ®· tham mu, ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o nhµ trêng nhiÒu gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng m«n cê vua ngay tõ ®Çu n¨m. Díi sù chØ ®¹o cña chuyªn m«n trêng, c¸c  TrÇn Minh Trung 6 Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. . gi¸o viªn d¹y thÓ dôc ®· yªu cÇu mçi häc sinh cã mét bé cê vua ®Ó luyÖn tËp ë trêng vµ ë nhµ. §îc sù quan t©m cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, tæ thÓ dôc ®· cã mét phßng häc dµnh riªng cho viÖc d¹y vµ häc m«n cê vua víi c¸c tiªu chuÈn cÇn thiÕt theo quy ®Þnh cña Ngµnh: §¶m b¶o phßng häc tho¸ng m¸t, ®ñ ¸nh s¸ng, ®ñ bµn ghÕ theo tØ lÖ häc sinh cña c¸c líp trong trêng. C¸c em ®Òu cã c¬ héi ngang nhau trong viÖc tËp luyÖn trªn tõng tiÕt häc chÝnh khãa. Tõ ®©y häc sinh ®îc häc mét c¸ch hÖ thèng, bµi b¶n, ®óng quy c¸ch. C¸c lçi, nh÷ng hiÓu biÕt sai lÖch vÒ m«n cê vua ®îc gi¸o viªn uèn n¾n, ®iÒu chØnh kÞp thêi. C¸c em ®· trëng thµnh nhanh chãng vµ tá ra rÊt thÝch thó víi m«n häc nµy. §îc häc tËp trong mét m«i trêng ®¶m b¶o c¬ së vËt chÊt nªn häc sinh ph¸t triÓn t duy, chiÕn thuËt mét c¸ch hoµn thiÖn. Suy nghÜ chiÕn thuËt, b¶n lÜnh thi ®Êu ®îc rÌn luyÖn thêng xuyªn. Cho nªn, khi vµo thi ®Êu c¸c gi¶i chÝnh thøc häc sinh chñ ®éng trong mäi t×nh huèng vµ tù tin khi thi ®Êu. 8.Cã chÕ ®é ®éng viªn khuyÕn khÝch ®èi víi gi¸o viªn d¹y m«n cê vua vµ nh÷ng häc sinh tham gia luyÖn tËp cã kÕt qu¶ cao. Gi¸o viªn vµ häc sinh tham gia tËp luyÖn ®îc sù ®éng viªn, khÝch lÖ kÞp thêi cña ban gi¸m hiÖu vµ c¸c ®oµn thÓ trong nhµ trêng. Héi cha mÑ häc sinh ®· cã sù quan t©m ®Æc biÖt vµ cã nh÷ng phÇn thëng xøng ®¸ng cho nh÷ng næ lùc phÊn ®Êu cña c¶ ThÇy vµ trß trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu. Nhµ trêng kÕt hîp víi c«ng ®oµn ®· ®éng viªn c¸c gi¸o viªn gióp ®ì c¸c huÊn luyÖn viªn vµ cÇu thñ trong thêi gian tËp luyÖn còng nh thi ®Êu, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mÆt thêi gian tèt nhÊt cho lùc lîng tham gia. Qua hai n¨m thùc hiÖn ®a m«n tù chän cê vua vµo ch¬ng tr×nh chÝnh khãa, chóng t«i ®· ¸p dông 8 gi¶i ph¸p trªn vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ ®· thu ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan, t¹o ®îc sù chuyÓn biÕn s©u réng, lµm nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho phong trµo cê vua ë trêng vµ ®Þa ph¬ng nh÷ng n¨m tiÕp theo. KÕt qu¶ qua kh¶o s¸t chÊt lîng m«n cê vua cuèi n¨m häc 2009 -2010 nh sau: Trung Giái Kh¸ YÕu b×nh Tæng Líp sè SL % SL % SL % SL % 61 62 63 64 40 39 41 40 7 6 7 7 17,5 15,4 17,1 17,5  TrÇn Minh Trung 12 18 15 13 30 50 17,1 32,5 7 18 13 16 18 42,5 33,3 39 45 3 2 3 2 4,5 5,1 7,3 5 Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. . C. KÕt luËn 1.Bµi häc kinh nghiÖm : KÕt qu¶ cho thÊy 8gi¶i ph¸p mµ t«i ®· lùa chän nh»m n©ng cao chÊt lîng m«n cê vua ë THCS An Thñy ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tÝch kh¶ quan. Qua c¸c giê d¹y, so¹n gi¸o ¸n vËn dông c¸c bµi tËp t«i thÊy häc sinh ®· cã ý thøc tÝch cùc høng thó luyÖn tËp kh«ng cßn c¸c biÓu hiÖn ch¸n n¶n ®èi víi bé m«n thÓ thao trÝ tuÖ nµy. ViÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn ®· t¹o cho häc sinh niÒm say mª høng thó luyÖn tËp cê vua. Tõ ®ã häc sinh nh×n nhËn ®îc tÇm quan träng rÊt lín viÖc tËp luyÖn thêng xuyªn m«n cê vua trong viÖc n©ng cao gi÷ g×n søc kháe vµ rÌn luyÖn trÝ tuÖ, sù nhanh nh¹y trong thi ®Êu vµ cuéc sèng.§Ó cã ®îc nh÷ng thµnh tÝch trªn tríc hÕt ph¶i kÓ ®Õn sù l·nh chØ ®¹o s©u s¸t ®óng ®¾n cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, sù ®éng viªn, khuyÕn khÝch kÞp thêi cña c¸c ®oµn thÓ trong nhµ trêng vµ héi cha mÑ häc sinh vµ ®Æc biÖt ®îc sù quan t©m cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. H¬n c¶ lµ sù næ lùc, phÊn ®Êu cña c¸c huÊn luyÖn viªn vµ c¸c em häc sinh tham gia m«n thÓ thao trÝ tuÖ nµy. 2.KÕt luËn : Tõ nh÷ng c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu s¸ng kiÕn nµy t«i ®a ra 8 gi¶i ph¸p vµ ®· ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh Trêng THCS An Thñy trong luyÖn tËp cê vua. ViÖc ¸p dông linh ho¹t c¸c gi¶i ph¸p trong qóa tr×nh luyÖn tËp ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng còng nh n©ng cao ý chÝ vµ b¶n lÜnh thi ®Êu . ViÖc luyÖn tËp cña häc sinh trong c¸c giê häc tù chän m«n cê vua ®îc quan t©m ®óng møc t¹o ®îc sù ®ång thuËn trong c¸n bé gi¸o viªn vµ nh©n d©n trªn ®Þa bµn. Häc sinh ®· vËn dông s¸ng t¹o, t×m tßi, häc hái, rÌn luyÖn chiÕn thuËt thi ®Êu thêng xuyªn. C¸c gi¶i ph¸p t«i ®· nghiªn cøu kÕt hîp ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp víi néi dung kiÓu bµi lªn líp ®· kh¬i nguån s¸ng t¹o, kÝch thÝch häc sinh ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh trong luyÖn tËp m«n cê vua. Tõ ®ã t¹o cho häc sinh niÒm ®am mª, lèi sèng lµnh m¹nh vµ ý chÝ v¬n lªn trong häc tËp vµ c«ng t¸c , cã thãi quen tù gi¸c, tÝch cùc rÌn luyÖn thÓ chÊt ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng tè chÊt cña b¶n th©n.§©y lµ mét sè suy  TrÇn Minh Trung 8 Trêng THCS An Thñy  S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. . nghÜ, gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng m«n cê vua cña Trêng chóng t«i trong nh÷ng n¨m qua. T«i rÊt mong muèn nhËn ®îc sù gãp ý, gióp ®ì cña c¸c nhµ chuyªn m«n, gi¸o viªn chuyªn ngµnh thÓ dôc thÓ thao ®Ó s¸ng kiÕn ®îc hoµn thiÖn h¬n An Thuû, ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2011. Ngêi thùc hiÖn TrÇn Minh Trung X¸c nhËn cña héi ®ång khoa häc cÊp trêng Môc lôc Néi dung Trang 1 A.PhÇn më ®Çu B.Néi dung  TrÇn Minh Trung 3 9 Trêng THCS An Thñy S¸ng kiÕn kinh nghiÖm.  . I. C¬ së khoa häc II. C¬ së thùc tiÔn. III.Mét sè gi¶i ph¸p 3 4 8 C.kÕt luËn 9 1.Bµi häc kinh nghiÖm 2.KÕt luËn : 8 9 11 tµi liÖu tham kh¶o. tt Tªn s¸ch T¸c gi¶ Nhµ xuÊt b¶n 1 S¸ch gi¸o viªn (thÓ dôc 6). S¸ch gi¸o viªn (thÓ dôc 7). S¸ch gi¸o viªn (thÓ dôc 8). S¸ch gi¸o viªn (thÓ dôc 9). Tµi liÖu BDTX cho gv tHCS chu kú III (2004-2007) quyÓn 1,2. Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n td thcs . TrÇn ®ång l©m Gi¸o Dôc N¨m xuÊt b¶n 2002 TrÇn ®ång l©m Gi¸o Dôc 2003 TrÇn ®ång l©m Gi¸o Dôc 2004 TrÇn ®ång l©m Gi¸o Dôc 2005 Ph¹m vÜnh th«ng Vµ nhiÒu t¸c gi¶ Ph¹m vÜnh th«ng Gi¸o dôc 2007 Gi¸o dôc 2007 ThÓ dôc ThÓ thao Tdtt hµ néi 1994 2 3 4 5 6 8 HuÊn luyÖn thª thao Gs.pts.trÞnh trung hiÕu 9 Lý luËn vµ ph¬ng ph¸p tdtt Ph¹m danh tèn  TrÇn Minh Trung 10 Trêng THCS An Thñy 1993  10 T©m lý häc tdtt  TrÇn Minh Trung S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. . NguyÔn to¸n Mai v¨n mu«n NguyÔn thanh n÷ Pgs.ph¹m ngäc hiÓn Pgs.pts.lª v¨n xem 11 Tdtt hµ néi 19991 Trêng THCS An Thñy   TrÇn Minh Trung S¸ng kiÕn kinh nghiÖm. 12 . Trêng THCS An Thñy
- Xem thêm -