Tài liệu Skkn một số giải pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 178 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Tham gia: 23/09/2015

Mô tả:

§Ò Tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" A. PhÇn më ®Çu Trong sù nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi xíng vµ l·nh ®¹o nh»m môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. Th× yÕu tè con ngêi lu«n lu«n chiÕm vi trÝ quan träng hµng ®Çu. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ râ: “ Muèn cã chñ nghÜa x· héi ph¶i cã con ngêi x· héi chñ nghÜa”. Trong h×nh mÉu vµ phÈm chÊt con ngêi, søc khoÎ vµ thÓ chÊt chiÕm mét vÞ trÝ ®¸ng cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Do ®ã thÓ dôc thÓ thao lµ mét bé phËn cña nÒn gi¸o dôc x· héi chñ nghÜa, nã tæng hîp c¸c ph¬ng tiÖn, ph¬ng ph¸p nh»m con ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn, hµi hoµ, ®Æc biÖt ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc c¬ b¶n, chuÈn bÞ thÓ lùc phôc vô cho lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. V× thÕ mçi quèc gia ®Òu chó träng ®Õn c«ng t¸c thÓ dôc thÓ thao vµ ®a nÒn TDTT níc m×nh lªn ®Ønh cao nhÊt còng nh gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn nh÷ng m«n TDTT mang tÝnh b¶n s¾c d©n téc. Kinh nghiÖm cña c¸c níc ph¸t triÓn cho thÊy r»ng : “ TruyÒn thèng d©n téc lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc.” TDTT lµ mét lÜnh vùc cña nÒn v¨n ho¸ v× vËy nã còng mang tÝnh d©n téc ®Ëm nÐt, ë ViÖt Nam còng ®· tr¶i qua hµng ngh×n n¨m c¸c m«n thÓ thao d©n téc nh : VËt, ®ua thuyÒn, ®¸nh ®u, vÉn tån t¹i vµ trë thµnh mét néi dung hÊp dÉn trong c¸c dÞp lÔ héi d©n téc. Trong c«ng t¸c ngo¹i giao TDTT cã chøc n¨ng lµ nhÞp cÇu nèi giao lu, nèi t×nh h÷u nghÞ vµ th¾t chÆt t×nh ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc, c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Th«ng qua thi ®Êu thÓ thao c¸c quèc gia trªn thÕ giíi cã sù trao ®æi tiÕp thu tinh hoa cña nhau , qua ®ã t×m hiÓu häc tËp, gióp ®ì lÈn nhau ®a thÕ giíi vµo cuéc sèng hoµ b×nh ®Çy t×nh h÷u nghÞ . Ngµy nay ®Êt níc ta ®ang ®i trªn con ®êng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ víi khÈu hiÖu: “ KhoÎ ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc”. HiÓu ®îc ý nghÜa t¸c dông cña viÖc tËp luyÖn TDTT ®· ®em l¹i søc khoÎ cho con ngêi, hoµn thiÖn vÒ thÓ chÊt cho nh©n d©n lao ®éng, cã thÓ nãi søc khoÎ con ngêi lµ mét yÕu tè hîp thµnh quan träng cña lùc lîng s¶n xuÊt, cã søc khoÎ míi cã lao ®éng, cã lao ®éng míi cã sù s¸ng t¹o s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt, ®Êt níc m¹nh cïng víi sù lín m¹nh cña nhiÒu ngµnh trong c¶ níc TDTT ngµy nay ®îc ph¸t triÓn c¶ vÒ bÒ réng lÉn chiÒu s©u . §iÒn kinh lµ m«n thÓ thao c¬ b¶n nã chiÕm vÞ trÝ quan träng trong ch¬ng tr×nh thi ®Êu cña c¸c ®¹i héi OlympÝc Quèc tÕ vµ trong ®êi sèng thÓ thao cña nh©n lo¹i, ®iÒn kinh ®îc ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi cña x· héi loµi ngêi. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu tiªn xuÊt hiÖn x· héi loµi ngêi, c¸c bµi tËp ®iÒn kinh ®· ®îc loµi ngêi sö dông tõ thêi cæ Hy L¹p. Song lÞch sö ph¸t triÓn cña nã ®îc ghi nhËn trong cuéc thi ®Êu chÝnh thøc , cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi, tõ nh÷ng ho¹t ®éng trong lao ®éng s¶n xuÊt t¹o ra nh÷ng kü n¨ng, kü x¶o, ®Ó tù vÖ, ®Ó chiÕn ®Êu vµ phßng chèng thiªn tai, dÇn dÇn h×nh thµnh c¸c trß ch¬i vËn ®éng, c¸c cuéc thi ®Êu vµ nã thu hót mäi ngêi tham gia tËp luyÖn, chÝnh v× thÕ mµ ®iÒn kinh ®îc coi lµ mét trong nh÷ng néi dung chÝnh vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong c¸c kú thi ®Êu cña thÕ vËn héi OlympÝc, gi¶i thÕ giíi ch©u lôc vµ quèc gia. Néi dung ®iÒn kinh kh«ng chØ c¸c m«n thi ®Êu mµ nã cã ý nghÜa tËp luyÖn, do ®ã ®iÒn Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn §øc Dòng - -1- Trêng THCS Hång Thñy §Ò Tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" kinh lµ mét trong nh÷ng m«n thÓ thao cã vÞ trÝ quan träng trong hÖ thèng gi¸o dôc thÓ chÊt, ®ång thêi lµ m«n häc chñ yÕu ®èi víi häc sinh ë c¸c trêng trung häc, cao ®¼ng, ®¹i häc.. ViÖc n©ng cao thµnh tÝch m«n häc ®iÒn kinh trong c¸c trêng THCS lu«n lµ yÕu tè cÇn thiÕt nhng ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch cao ®ßi hái kü thuËt cµng ®îc hoµn thiÖn. Qua kinh nghiÖm thùc tÕ vµ c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ®· chøng minh ®îc ®éng t¸c kü thuËt thuÇn thôc chÝnh x¸c th× ph¸t huy ®îc tèi ®a thµnh tÝch cña m«n häc. Mét trong nh÷ng néi dung cña ®iÒn kinh, nh¶y cao kiÓu bíc qua lµ kü thuËt t¬ng ®èi ®¬n gi¶n khi gi¶ng d¹y cho häc sinh løa tuæi 14-15(Líp 8). Lµ mét ho¹t ®éng cã chu k×, kü thuËt ®¬n gi¶n song ®ßi hái ngêi tËp ph¶i ®ñ vÒ thÓ lùc, kü thuËt, t duy thùc hiÖn ®éng t¸c. Trong gi¶ng d¹y kü thuËt ThÓ dôc thÓ thao(TDTT), viÖc n¾m b¾t kü thuËt lµ quan träng mµ trong khi tËp luyÖn th× ngêi tËp rÊt hay m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm khi häc kÜ thuËt, v× vËy trong gi¶ng d¹y ph¶i nhanh chãng t×m ra nh÷ng sai lÇm thêng m¾c còng nh nh÷ng nguyªn nh©n cña nã, ®©y lµ vÊn ®Ò khã, nhng viÖc x¸c ®Þnh vËn dông c¸c biÖn ph¸p vµ bµi tËp ®Ó s÷a ch÷a l¹i nh÷ng sai lÇm ®ã l¹i cµng quan träng h¬n. VÊn ®Ò nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p tËp luyÖn nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong kü thuËt Nh¶y cao kiÓu bíc qua ®îc rÊt nhiÒu gi¸o viªn d¹y m«n ThÓ dôc quan t©m, chó ý. Song ®a sè c¸c gi¸o viªn ®Òu ®Ò cËp ®Õn c¸c giai ®o¹n kü thuËt quan träng nhng l¹i thiÕu ®¸nh gi¸ mét c¸ch hÖ thèng vµ toµn diÖn. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, víi thùc tÕ ë trêng THCS Hång Thñy, b¶n th©n t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8". B. Néi dung 1. C¬ së lÝ luËn: TËp luyÖn nh¶y cao cã ý nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c gi¸o dôc vµ båi dìng häc sinh trong nhµ trêng. Qua ®ã nh»m h×nh thµnh c¸c phÈm chÊt ý chÝ Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn §øc Dòng - -2- Trêng THCS Hång Thñy §Ò Tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" vµ ®¹o ®øc cña con ngêi míi gãp phÇn vµo gi¸o dôc vµ n©ng cao trÝ tuÖ, gi¸o dôc lao ®éng vµ gi¸o dôc thÈm mü cho c¸c em. Nh¶y cao lµ ho¹t ®éng phøc t¹p ®îc thùc hiÖn liªn tôc b¾t ®Çu tõ ch¹y ®µ cho ®Õn lóc kÕt thóc lµ vît qua xµ r¬i xuèng ®Êt. Thµnh tÝch nh¶y cao phô thuéc vµo kü thuËt vµ søc lùc cña ngêi nh¶y. VÒ kü thuËt c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh tÝch nh¶y cao lµ: tèc ®é ban ®Çu (tèc ®é tæng hîp cña ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y); gãc ®é bay (gãc t¹o bëi ph¬ng cña tèc ®é ban ®Çu vµ ph¬ng n»m ngang) vµ t thÕ qua xµ cña ngêi nh¶y - t thÕ nµo cã tæng träng t©m gÇn xµ h¬n sÏ cã ®iÒu kiÖn ®¹t thµnh tÝch cao h¬n. D¹y häc cho häc sinh chÝnh lµ qu¸ tr×nh rÌn luyÖn ®Ó cã kü thuËt nh¶y ®óng vµ gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ chÊt cho c¸c em. HiÖn t¹i, nh¶y cao ®· cã tíi 5 kü thuËt qua xµ, gåm: bíc qua, c¾t kÐo, n»m nghiªng, óp bông vµ lng qua xµ. T¬ng øng víi mçi kü thuËt qua xµ cã mét c¸ch ch¹y ®µ vµ c¸c bíc kü thuËt kh¸c nhau. Trong ®ã kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua tuy thµnh tÝch kh«ng cao b»ng kiÓu óp bông hay lng qua xµ, nhng ®èi víi häc sinh THCS th× kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua lµ tèi u. §©y lµ kü thuËt rÊt th«ng dông, thÝch hîp cho mäi ®èi tîng tËp luyÖn. Thùc tÕ gi¶ng d¹y m«n ThÓ dôc ë c¸c trêng THCS vÊn ®Ò dông cô, s©n b·i cßn ®¬n gi¶n nhng ®Ó cã ®îc thµnh tÝch trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu ®ßi hái qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o viªn ph¶i híng dÉn häc sinh tu©n thñ nghiªm tóc c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh, gióp c¸c em n¾m b¾t vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c mét c¸ch chÝnh x¸c, thuÇn thôc. NÕu tËp luyÖn kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cho häc sinh THCS mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kh¾c phôc ®îc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c, ®a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp, kh¶ thi th× ch¾c ch¾n r»ng chÊt lîng häc tËp cña bé m«n ®iÒn kinh nãi chung vµ m«n nh¶y cao nãi riªng sÏ ®îc n©ng cao. 2. C¬ së thùc tiÔn: Nh¶y cao kiÓu bíc qua cã kü thuËt t¬ng ®èi ®¬n gi¶n, tuy nhiªn khi thùc hiÖn kü thuËt nµy c¸c em vÉn m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm víi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. §Æc biÖt lµ ë møc xµ cao, c¸c em lu«n ë tr¹ng th¸i sî h·i, thiÕu tËp trung dÉn ®Õn thùc hiÖn ®éng t¸c kü thuËt giËt côc, thiÕu tÝnh nhÞp nhµng. MÆt kh¸c víi quy ®Þnh cña ph©n phèi ch¬ng tr×nh m«n ThÓ dôc 2 tiÕt/tuÇn lµ t¬ng ®èi Ýt ®Ó c¸c em cã thêi gian lÜnh héi, tiÕp thu ®éng t¸c kü thuËt mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn, thuÇn thôc. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho gi¸o viªn d¹y häc m«n ThÓ dôc lµ ph¶i t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p tèi u nhÊt ®Ó g©y Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn §øc Dòng - -3- Trêng THCS Hång Thñy §Ò Tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" høng thó cho häc sinh tËp luyÖn, gióp c¸c em kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm, hoµn thiÖn kü thuËt vµ ®¹t kÕt qu¶ cao vÒ thµnh tÝch. 3. Thùc tr¹ng: Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y bé m«n ThÓ dôc t¹i trêng THCS Hång Thuû, ®Æc biÖt lµ qua theo dâi qu¸ tr×nh tËp luyÖn cña c¸c em häc sinh, t«i thÊy râ thµnh tÝch trong qu¸ tr×nh häc tËp m«n nh¶y cao cña c¸c em kh«ng nh mong muèn, nguyªn nh©n phÇn lín lµ do c¸c em cha cã thÓ lùc tèt, cha n¾m v÷ng kü thuËt, mét sè ®éng t¸c kh«ng ®óng kü thuËt, phèi hîp thiÕu nhÞp nhµng c¸c giai ®o¹n cña kü thuËt. Sè lîng häc sinh ®¹t ®iÓm kh¸ giái rÊt Ýt (20%  30%) Qua kh¶o s¸t chÊt lîng hai líp 8A vµ 8B cña n¨m häc 2009-2010, kÕt qu¶ häc m«n ThÓ dôc Nh¶y cao kiÓu bíc qua thu ®îc nh sau: Líp/TS Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm SL % SL % SL % SL % SL % 8A/43 5 11.6 13 30.3 17 39.5 8 18.6 0 0 8B/42 3 7.1 11 26.3 19 45.2 9 21.4 0 0 §Ó gióp häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n khi thùc hiÖn kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua, t«i thiÕt nghÜ, trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, ngêi gi¸o viªn cÇn ph¶i lµm thÕ nµo gióp häc sinh rÌn luyÖn ®Ó cã thÓ lùc tèt, lÜnh héi ®îc kiÕn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ, n¾m v÷ng kü thuËt, thùc hµnh thuÇn thôc ®ång thêi ph¸t hiÖn sím nh÷ng sai lÇm cña häc sinh vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc tèi u nhÊt. 4. Nh÷ng sai lÇm thêng m¾c vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c sai lÇm ®ã: Trong qu¸ tr×nh lªn líp t«i ®· quan s¸t häc sinh tËp luyÖn vµ ®· ghi chÐp thèng kª nh÷ng sai lÇm mµ häc sinh thêng m¾c ph¶i nh sau: TT 1 Giai ®o¹n Nh÷ng Sai lÇm Ch¹y ®µ -Ch¹y ®µ kh«ng æn ®Þnh, thiÕu chÝnh x¸c Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn §øc Dòng - -4- Nguyªn nh©n -§é dµi bíc ch¹y kh«ng ®Òu Trêng THCS Hång Thñy §Ò Tµi: 2 3 4 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" C¸c bíc cuèi phèi hîp cha tèt, lóc giËm nh¶y gËp th©n vÒ tríc, tèc ®é giËm nh¶y. GiËm nh¶y -GiËm nh¶y bÞ lao xµ Trªn kh«ng -Ch©n l¨ng, ch©n giËm nh¶y g¹t xµ TiÕp ®Êt -BÞ chÊn ®éng khi tiÕp ®Êt Ch©n l¨ng hay ch©n giËm nh¶y hoÆc c¶ hai ch©n ®Òu co l¹i khi qua xµ. Kh«ng chïng gèi 5. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m söa ch÷a nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua: Qua quan s¸t s ph¹m vµ pháng vÊn t«i ®· x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng sai lÇm chung nhÊt ®Ó kh¾c phôc c¸c sai lÇm nµy t«i ®· sö dông c¸c ph¬ng ph¸p s ph¹m sau: 5.1. Ph¬ng ph¸p trùc quan: Cho häc sinh xem tranh ¶nh, h×nh mÉu cña nh÷ng vËn ®éng viªn cã ®éng t¸c kü thuËt ®óng, ®Ñp. VÝ dô: Khi ph©n tÝch thÞ ph¹m giai ®o¹n trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt (H1) cña kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua, gi¸o viªn kh«ng thÓ dõng l¹i ë giai ®o¹n trªn kh«ng ®Ó ph©n tÝch mµ ph¶i dïng ®Õn h×nh ¶nh ®Ó minh häa. H1: Giai ®o¹n trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt 5.2. Ph¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i: Dïng lêi nãi ph©n tÝch gi¶ng gi¶i nh÷ng yªu cÇu kü thuËt gi¶ng d¹y vµ thÞ ph¹m l¹i kiÕn thøc gióp häc sinh hiÓu vµ h×nh dung ®îc vÒ kü thuËt ®éng t¸c. 5.3. Sö dông biÖn ph¸p tËp luyÖn. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn §øc Dòng - -5- Trêng THCS Hång Thñy §Ò Tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" *Giai ®o¹n 1 : Ch¹y ®µ kh«ng æn ®Þnh, thiÕu chÝnh x¸c . -C¸ch kh¾c phôc : + §o ®µ, ch¹y ®µ ®Æt l¹i nhiÒu lÇn ®Ó ®iÒu chØnh. + Ch¹y ®µ, ®Æt ch©n giËm nh¶y vµo ®iÓm giËm nh¶y nhiÒu lÇn ( Kh«ng vµ cã kÕt hîp giËm nh¶y ) *Giai ®o¹n 2:GiËm nh¶y bÞ lao xµ. -C¸ch kh¾c phôc : + TËp phèi hîp c¸c bíc ®µ cuèi, giËm nh¶y. + TËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n. + TËp ph¶n x¹ giËm nh¶y nhanh. *Giai ®o¹n 3 :Ch©n l¨ng, ch©n giËm nh¶y g¹t xµ -C¸ch kh¾c phôc : +TËp mét, ba bíc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng. + G¸c xµ cao sau ®ã thùc hiÖn ch¹y ®µ - giËm nh¶y ( Kh«ng qua xµ). + G¸c xµ lÖch chÐo, thùc hiÖn ch¹y ®µ - giËm nh¶y- qua xµ *Giai ®o¹n 4 :BÞ chÊn ®éng khi tiÕp ®Êt. -C¸ch kh¾c phôc : + §øng lªn mét ch©n, tËp khuþu gèi råi ®øng lªn; + TËp nh¶y tõ trªn cao xuèng ( Tõ ghÕ b¨ng, bôc, bËc cÇu thang..) ®Öm hoÆc hè c¸t thùc hiÖn cïng gèi ®Ó gi¶m chÊt ®éng. 6. KÕt qu¶ bíc ®Çu vµ bµi häc kinh nghiÖm: Sau mét thêi gian ¸p dông ph¬ng ph¸p trªn vµo viÖc kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong m«n nh¶y cao kiÓu bíc qua cho häc sinh trêng THCS Hång Thuû, kÕt qu¶ cho thÊy cã sù chuyÓn biÕn ®i lªn râ rÖt, tØ lÖ yÕu kÐm gi¶m vµ tØ lÖ trªn trung b×nh cao h¬n so víi kh¶o s¸t cña n¨m häc tríc. Cô thÓ kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña 2 líp 8 n¨m häc 2010-2011 nh sau: Líp/TS Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm SL % SL % SL % SL % SL % 8A/43 8 18.6 17 39.5 15 34.9 3 7.0 0 0 8B/42 7 16.7 19 45.2 12 28.6 4 9.5 0 0 Tõ thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc ë trªn t«i xin rót ra mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau: - §èi víi gi¸o viªn: §Ó thùc hiÖn tiÕt häc m«n ThÓ dôc nhÊt lµ kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cho häc sinh trêng THCS gi¸o viªn ph¶i: 1. X¸c ®Þnh râ môc tiªu bµi häc lÉn kü n¨ng cÇn tËp luyÖn; Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn §øc Dòng - -6- Trêng THCS Hång Thñy §Ò Tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" 2. ThiÕt kÕ bµi so¹n ®¶m b¶o ®Çy ®ñ néi dung, ®óng ph¬ng ph¸p, phï hîp ®èi tîng häc sinh; 3. ChuÈn bÞ tèt mäi ®iÒu kiÖn CSVC (s©n b·i, dông cô,), kiÓm tra søc khoÎ cña häc sinh, t¹o t©m lý høng khëi khi tham gia tiÕt häc; 4. TÝch cùc sö dông vµ khai th¸c triÖt ®Ó t¸c dông cña ®å dông d¹y häc, ®å dïng tù lµm; 5. Sö dông c¸c bµi tËp hîp lÝ phï hîp víi bé m«n, phï hîp tõng ®èi tîng häc sinh 6. TËp trung chó ý quan s¸t, ph¸t hiÖn nh÷ng sai lÇm thêng m¾c cña häc sinh; 7. T×m hiÓu nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c sai lÇm; 8. Cã biÖn ph¸p söa ch÷a nh÷ng sai lÇm kÞp thêi; 9. Kh«ng ngõng häc hái, tù båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô tay nghÒ 10. T¹o ra kh«ng khÝ vui t¬i trong giê häc, lµm thay ®æi tr¹ng th¸i lao déng, ®ång thêi gi¸o dôc cho c¸c em tÝnh tæ chøc kü luËt cao, t¸c phong nhanh nhÑn ho¹t b¸t, tinh thÇn tËp thÓ. Tõ ®ã gióp c¸c em yªu trêng, ham häc, l«i cuèn c¸c em h¨ng say nç lùc h¬n trong c¸c m«n häc tËp v¨n hãa kh¸c vµ ph¸t triÓn toµn diÖn tè chÊt thÓ lùc. - §èi víi häc sinh: 1. Cã nhËn thøc ®óng ®¾n, ý thøc häc tËp tèt ®èi víi bé m«n 2. Cã høng thó tham gia giê häc; 3. TÝch cùc rÌn luyÖn thÓ lùc; 4. Tu©n thñ sù híng dÉn cña thÇy, c« gi¸o trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn; 5. TÝch tham gia c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, héi thi, - §èi víi nhµ trêng vµ tæ chuyªn m«n: 1. T¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng yªu cÇu vÒ CSVC, trang thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó gi¸o viªn vµ häc sinh thùc hiÖn ph¬ng ph¸p ®æi míi trong qu¸ tr×nh d¹y häc nh: cã nÖm ®óng quy ®Þnh; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸; tham gia thi ®Êu ®iÒn kinh (cã bé m«n nh¶y cao); 2. Tæ chøc dù giê, rót kinh nghiÖm víi c¸c trêng b¹n (sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng); Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn §øc Dòng - -7- Trêng THCS Hång Thñy §Ò Tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" 3. Bè trÝ, s¾p xÕp thêi kho¸ biÓu phï hîp víi ®Æc trng bé m«n. C. kÕt thóc Qua thùc tÕ nghiªn cøu vµ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong bé m«n nh¶y cao kiÓu bíc qua cho häc sinh trêng THCS Hång Thuû, b¶n th©n ®· thu ®îc kÕt qu¶ ®¸ng phÊn khëi, chÊt lîng d¹y häc ®îc n©ng lªn râ rÖt nhng ®iÒu ®¸ng nãi h¬n lµ häc sinh ®· biÕt thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng, tù tin m«n nh¶y cao kiÓu bíc qua, n¾m ®îc kü thuËt mét c¸ch ch¾c ch¾n, khã quªn, c¸c em hµo høng luyÖn tËp, tiÕt häc trë nªn s«i ®éng, høng thó. Mét sè häc sinh ®· cã thµnh tÝch cao ®îc chän vµo ®éi tuyÓn ®iÒn kinh cña nhµ trêng ®ang tËp luyÖn ®Ó tham gia Héi khoÎ Phï §æng cÊp huyÖn vµo th¸ng 2 n¨m 2011. Víi thêi gian gi¶ng d¹y cha nhiÒu, kinh nghiÖm cßn Ýt nhng nhê sù gióp ®ë cña nhãm bé m«n, gi¸o viªn trong nhµ trêng, híng dÉn, d×u d¾t; sù cç vò, hç trî cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp nªn b¶n th©n ®· sím thùc hiÖn ®îc Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn §øc Dòng - -8- Trêng THCS Hång Thñy §Ò Tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" m¬ íc kh«ng ngõng häc hái, t×m tßi gi¶i ph¸p kh¾c phôc h¹n chÕ nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc gãp phÇn cïng nhµ trêng hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc. MÆc dï vËy, trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" cña t«i ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt. V× vËy, b¶n th©n kÝnh mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c nhµ chuyªn m«n vµ sù tiÕp tôc nghiªn cøu cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn chØnh h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o cña Trêng THCS Hång Thuû vµ ®ång nghiÖp ë c¸c ®¬n vÞ b¹n ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hång Thuû, ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2011 ý kiÕn héi ®ång khoa häc trêng thcs hång thñy Ngêi thùc hiÖn NguyÔn §øc Dòng Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn §øc Dòng - -9- Trêng THCS Hång Thñy
- Xem thêm -