Tài liệu Skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục bậc thpt ở huyện thạch thành, tỉnh thanh hoá.

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

Tên đề tài : “Mét sè gi¶i ph¸p, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc bËc THPT ë huyÖn Th¹ch Thµnh, tØnh Thanh Hãa” Më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi. ViÖt Nam sau hµng ngµn n¨m B¾c thuéc ®· ®Êu tranh anh dòng, kiªn cêng tho¸t khái ¸ch thèng trÞ cña phong kiÕn ph¬ng B¾c, x©y dùng mét Quèc gia ®éc lËp. C¸c triÒu ®¹i Ng« - §inh - Lª – Lý - TrÇn - Lª- NguyÔn ®· ra søc x©y dùng ®Êt níc vÒ mäi mÆt, trong ®ã cã gi¸o dôc. Thùc d©n Ph¸p x©m lîc níc ta (1858), chóng thi hµnh mét chÝnh s¸ch ngu d©n ®Ó dÔ bÒ cai trÞ. Chèng l¹i c¸c chÝnh s¸ch Êy c¸c sÜ phu yªu níc l¹i lÊy gi¸o dôc céng ®ång lµm vò khÝ ®Êu tranh. §¶ng ta - §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, tõ khi thµnh lËp (3/2/1930) ®· chó ý kh¬i dËy truyÒn thèng d©n téc, trong ®ã cã v¨n hãa gi¸o dôc. Ngay tõ n¨m 1943 khi cha dµnh ®îc chÝnh quyÒn “§Ò c¬ng v¨n hãa ViÖt Nam, cña §¶ng ®· nªu ra nhiÖm vô cho c¸c nhµ v¨n hãa yªu níc lµ ph¶i: “X©y dùng nÒn v¨n hãa d©n chñ míi víi ba tÝnh chÊt : D©n trÝ, khoa häc vµ ®¹i chóng”. C¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 thµnh c«ng. Ngµy 2/9/1945 B¸c Hå ®· ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp, th× ngay sau ®ã ngµy 3/9/1945 trong phiªn häp ®Çu tiªn cña chÝnh phñ l©m thêi, B¸c Hå ®· nªu ra s¸u nhiÖm vô cÊp b¸ch trong ®ã nhiÖm vô sè 2 lµ “Më chiÕn dÞch chèng n¹n mï ch÷”” ngµy 8/9/1945. “§¶ng ph¸t ®éng phong trµo chèng n¹n mï ch÷”. ChÝnh phñ l©m thêi níc ViÖt Nam d©n chñ céng hßa ban hµnh s¾c lÖnh, thµnh lËp Nha b×nh d©n häc vô “ §Ó tr«ng nom viÖc häc hµnh cña nh©n d©n ”. Trong lêi kªu gäi chèng thÊt häc, B¸c Hå ®· chØ râ “Nh©n d©n ViÖt Nam muèn gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp, muèn lµm cho d©n giµu níc giµu, mäi ngêi ViÖt Nam ph¶i hiÓu biÕt quyÒn lîi cña m×nh, bæn phËn cña m×nh ph¶i cã kiÕn thøc míi cã thÓ tham gia vµo c«ng cuéc x©y dùng níc nhµ vµ tríc hÕt ph¶i biÕt ®äc, biÕt viÕt ch÷ quèc ng÷ ” Thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc ®ßi hái ngêi c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc trong nhµ trêng, ph¶i lµm tham mu cho c¸c cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hiÓu vÒ gi¸o dôc, tæ chøc tËp hîp c¸c lùc lîng chÝnh trÞ x· héi ë c¬ së (MÆt trËn, thanh niªn, phô n÷, c«ng ®oµn, cùu chiÕn binh, héi khuyÕn häc, n«ng d©n...) thµnh mét mÆt trËn ®Ó lµm gi¸o dôc. Lµm ®îc viÖc Êy thùc chÊt lµ ngêi c¸n bé qu¶n lý trêng häc ®· vµ ®ang thùc hiÖn chñ tr¬ng d©n chñ hãa trêng häc, t¹o ®iÒu kiÖn “d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra ” trong gi¸o dôc ®µo t¹o. Thùc hiÖn c¬ chÕ §¶ng l·nh ®¹o, chÝnh quyÒn qu¶n lý, nh©n d©n lµm chñ Th¹ch Thµnh mét huyÖn miÒn nói, vèn cã truyÒn thèng c¸ch m¹ng nhng v× nh÷ng nguyªn nh©n lÞch sö nªn viÖc häc tríc ®©y cßn nhiÒu h¹n chÕ. Tr¶i qua h¬n 20 n¨m ®æi míi (1986-2008) kinh tÕ trong huyÖn ®· ph¸t triÓn vµ cã nhiÒu thµnh tùu, lµm c¬ së cho gi¸o dôc nhÊt lµ bËc THPT ph¸t triÓn m¹nh (1996-2008) trong vßng 10 n¨m thµnh lËp 3 trêng THPT đến nay năm 2013 các trường đã có đến.....Hs và luôn phát triển mạnh mẽ. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n c¸c ngµnh trong huyÖn nãi chung, gi¸o dôc nhÊt lµ gi¸o dôc THPT nãi riªng cßn nhiÒu khã kh¨n cÇn ph¶i cã søc m¹nh cña c¶ céng ®ång míi gi¶i quyÕt ®îc. ViÖc t×m ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ë bËc THPT huyÖn Th¹ch Thµnh lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan vµ cÇn thiÕt. §ã còng chÝnh lµ lý do ®Ó t«i chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc bËc THPT ë huyÖn Th¹ch Thµnh, tØnh Thanh Hãa” Ch¬ng I C¬ së lý luËn cña x· héi hãa gi¸o dôc 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö nghiªn cøu vÊn ®Ò: ®×nh. Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña x· héi. Mäi thµnh b¹i cña x· héi, ®Òu cã phÇn ®ãng gãp cña gia Gi¸o dôc cña nhµ níc phong kiÕn lµ mét nÒn gi¸o dôc h¹n hÑp, chØ nh»m t¹o ra mét sè ngêi ®ñ phôc vô cho giai cÊp thèng trÞ. Thùc d©n Ph¸p x©m lîc níc ta, chóng thi hµnh mét chÝnh s¸ch ph¶n ®éng (Ngu d©n). C¸c sÜ phu yªu níc ®· dïng truyÒn thèng gi¸o dôc cña d©n téc ®Ó chèng l¹i. C¸ch m¹ng th¸ng 8/1945 thµnh c«ng, b»ng chñ tr¬ng x· héi hãa gi¸o dôc, TW §¶ng vµ B¸c Hå ®· ph¸t ®éng phong trµo toµn d©n d©n xãa n¹n mï ch÷. Ph¸t huy kinh nghiÖm thanh to¸n n¹n mï ch÷, trong 2 cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ chèng Mü chóng ta ®· huy ®éng søc d©n s¶n xuÊt, ®¸nh giÆc th¾ng lîi, vµ x©y dùng nªn mét nÒn gi¸o dôc nh©n d©n ®¹t kÕt qu¶ diÖu kú. Gi¸o dôc cña chóng ta trong 68 n¨m qua kÓ tõ ngµy c¸ch m¹ng th¸ng 8/1945 ®Õn nay ®Êt níc ta ®· tr¶i qua nh÷ng biÕn ®æi cùc kú quan träng cã thêi gian vËn mÖnh cña ®Êt níc mong manh nh ngµn c©n treo sîi tãc. Nhng díi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng, cña B¸c Hå, chóng ta ®· vît qua vµ tõng bíc trëng thµnh. Trong 30 n¨m (1945-1975) Chóng ta ®· ®¸nh b¹i 2 cuéc x©m l¨ng cña thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü, gi¶i phãng toµn vÑn ®Êt níc, c¶ níc thèng nhÊt vµ ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Chóng ta ®· kiªn cêng, s¸ng suèt, tµi t×nh ®øng v÷ng trong cuéc hñng kho¶ng cña CNXH (1976-1985) vµ ®i lªn con ®êng ®æi míi 1986 ®Õn nay liªn tiÕp dµnh ®îc th¾ng lîi. Trong suèt thêi gian Êy, lóc thuËn lîi còng nh lóc khã kh¨n, §¶ng, chÝnh phñ lóc nµo còng quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc- ®µo t¹o; lu«n cã chñ tr¬ng, chØ thÞ, nghÞ quyÕt kÞp thêi cho gi¸o dôc thùc hiÖn hÖ thèng gi¸o dôc, néi dung gi¸o dôc vµ quan träng h¬n lµ ®êng lèi chiÕn lîc vÒ gi¸o dôc: Môc tiªu nguyªn lý... gi¸o dôc. KÕ thõa c¸c ®¹i héi tríc, ®Æc biÖt lµ nghÞ quyÕt TW II vµ TWV khãa VIII, ®¹i héi X ChØ râ: “CÇn n¨ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc...” §¹i héi x¸c ®Þnh ®æi míi toµn diÖn sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o lµ: “Nâng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn, ®æi míi c¬ chÕ tæ chøc, néi dung ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc thùc hiÖn chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa, x· héi hãa, chÊn hng nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam”... §Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn ®¹i héi chØ ra cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c viÖc. - ChuyÓn ®éi m« h×nh gi¸o dôc - §æi míi m¹nh mÏ gi¸o dôc mÇm non vµ gi¸o dôc phæ th«ng - Ph¸t triÓn hÖ thèng híng nghiÖp vµ d¹y nghÒ. - §æi míi hÖ thèng gi¸o dôc ®¹i häc sau ®¹i häc. - §¶m b¶o ®ñ sè lîng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc bËc häc. - TiÕp tôc ®æi míi m¹nh mÏ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña ngêi häc - Thùc hiÖn x· héi hãa gi¸o dôc - §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý gi¸o dôc - T¨ng cêng hîp t¸c quèc tÕ vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®êng lèi gi¸o dôc cña §¶ng (1945-2008). Bé chÝnh trÞ c¸c khãa, quèc héi, héi ®ång chÝnh phñ, thñ tíng (Chñ tÞch héi ®ång bé trëng) ®· c¨n cø vµo thùc tÕ t×nh h×nh ®Êt níc mµ thay ®æi c¶i c¸ch, néi dung, ph¬ng ph¸p, hÖ thèng gi¸o dôc cho phï hîp . Bíc vµo n¨m 2001, n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI Ban chÊp hµnh TW héi khuyÕn häc ViÖt Nam khãa II do cô Vò Oanh, nguyªn ñy viªn Bé chÝnh trÞ chñ tÞch héi chñ tr× héi nghÞ lÇn thø III (ngµy 8/1/2001) t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh còng ®· ®Ò ra nhiÖm vô: “TiÕp tôc kh¬i dËy vµ ph¸t huy truyÒn thèng hiÕu häc cña nh©n d©n,më réng tæ chøc héi ®Õn kh¾p c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¬ së, n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng theo 3 môc tiªu c¬ b¶n, ®a phong trµo khuyÕn häc vµo chiÒu s©u gãp phÇn ®Èy m¹nh phong trµo toµn d©n häc tËp, toµn d©n tham gia lµm gi¸o dôc, tõng bíc x©y dùng x· héi häc tËp”. Thùc hiÖn nhiÖm vô vµ theo sù chØ ®¹o cña TW héi ®Õn nay héi ®· kÕt hîp víi ngµnh gi¸o dôc x©y dùng ®îc mét tæ chøc häc tËp míi trong c¸c x· lµ “Trung t©m céng ®ång” X©y dùng mét x· héi häc tËp, toµn d©n häc tËp kh«ng chØ cã ë níc ta mµ ngµy nay ®· trë thµnh xu thÕ chung cña toµn nh©n lo¹i (dù b¸o thÕ kû XXI-NXBTK- Th¸ng 6/1998) ®· nªu: N¨m 1972 tæ chøc v¨n hãa gi¸o dôc liªn hîp quèc ®· ®a ra b¶n b¸o c¸o (Sù tån t¹i cña häc hái), (ThÕ gíi gi¸o dôc h«m nay vµ ngµy mai) ®· x¸c nhËn: “Hai m¬i n¨m nay quan niÖm gi¸o dôc suèt ®êi dÇn dÇn th©m nhËp s©u vµo lßng ngêi”. Gi¸o dôc- Häc tËp suèt ®êi – x©y dùng mét x· héi häc tËp lµ xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i,lµ bíc ®êng x· héi hãa gi¸o dôc cña thêi ®¹i chóng ta. 1.2. Kh¸i niÖm vÒ gi¸o dôc - Nhµ trêng trung häc phæ th«ng 1.2.1.Gi¸o dôc: Nãi tíi gi¸o dôc lµ nãi tíi mét ho¹t ®éng cã tæ chøc cã môc ®Ých nh»m ph¸t triÓn con ngêi theo mét híng nhÊt ®Þnh. - Gi¸o dôc l¹i thuéc ph¹m trï cña ho¹t ®éng nh©n ®¹o, ®Ó cã sÈn phÈm sai trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc sÏ ph¹m vµo ho¹t ®éng nh©n ®¹o. - TÝnh môc ®Ých kh«ng chØ diÔn ra trong gi¶ng d¹y nµ con diÔn ra trong mäi ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh gi¸o dôc kÓ c¶ lóc ra ch¬i. Ra ch¬i theo quan niÖm cña gi¸o dôc lµ thay ®æi ho¹t ®éng, phôc håi søc kháe chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau tèt h¬n. Cïng víi tÝnh môc ®Ých, tÝnh tæ chøc cña gi¸o dôc còng rÊt cao: Nã biÓu hiÖn ë tæ chøc d¹y vµ häc, tæ chøc lao ®éng s¶n xuÊt, tæ chøc ho¹t ®éng ho¹t ®éng x· héi. V× vËy mµ chiÕn tranh cã thÓ coi lµ kÎ thï sè mét cña gi¸o dôc, nã ph¸ vì nÒ nÕp trêng häc rÊt ghª gím. Tõ quan ®iÓm, nhËn thøc vÒ gi¸o dôc nh trªn ta thÊy gi¸o dôc cã 5 ®Æc ®iÓm sau: - Gi¸o dôc lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ngêi n¶y sinh cïng víi loµi ngêi vµ g¾n víi yªu cÇu s¶n xuÊt, nã kh¸c víi yªu cÇu luyÖn thó. Gi¸o dôc ph¶i ®îc ph©n phèi b×nh ®¼ng cho mäi ngêi - Gi¸o dôc lµ mét ph¬ng thøc ®Êu tranh giai cÊp, b¶n th©n gi¸o dôc kh«ng mang tÝnh giai cÊp, nhng ngêi sö dông gi¸o dôc ®em l¹i cho nã tÝnh giai cÊp râ rÖt - Gi¸o dôc lµ mét ph¬ng thøc t¸i s¶n xuÊt më réng søc lao ®éng x· héi, nh©n tè hÕt søc quan träng thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. - Gi¸o dôc b¾t nguån tõ lao ®éng, truyÒn thô tri thøc cho nhau ®Ó tiÕp tôc lao ®éng, gi¸o dôc lµ ®µo t¹o søc lao ®éng, søc lao ®éng c¶ trÝ ãc vµ ch©n tay, kh«ng cã lao ®éng ch©n tay, lao ®éng trÝ ãc ®¬n thuÇn, t¸ch b¹ch trong thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc, thêi ®¹i c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ®ßi hái ph¶i n¨ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng, khoa häc trë thµnh lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp, vÊn ®Ò n¶y sinh ngay trong trêng phæ th«ng. - Gi¸o dôc lµ nÒn t¶ng cña tr×nh ®é v¨n hãa cña mét níc... - Gi¸o dôc g¾n chÆt h¬n n÷a víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng XHCN, lµ quan ®iÓm, lµ t tëng c¬ b¶n nhÊt cña §¶ng ta. Tãm l¹i: Gi¸o dôc lµ mét ho¹t ®éng x· héi ®Æc biÖt, gióp ngêi häc biÕn ®æi th«ng tin bªn ngoµi thµnh tri thøc bªn trong cho con ngêi m×nh. D¹y vµ häc lµ qu¸ tr×nh chñ yÕu cña ho¹t ®éng gi¸o dôc. Nhê cã gi¸o dôc mµ loµi ngêi truyÒn cho nhau nh÷ng tri thøc tõ ®êi nä sang ®êi kia ngµy cµng phong phó, lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cho x· héi loµi ngêi tån t¹i ph¸t triÓn. 1.2.3. Nhµ trêng vµ trêng trung häc phæ th«ng . Nhµ trêng: §¬n vÞ c¬ së cña ngµnh gi¸o dôc, cã t c¸ch ph¸p nh©n tiÕn hµnh gi¸o dôc theo mét ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, néi dung, ph¬ng ph¸p phï hîp víi ®èi tîng nhÊt ®Þnh. Nhµ trêng phæ th«ng lµ mét nghµnh häc trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Trêng trung häc phæ th«ng: lµ mét trong nh÷ng c¬ s¬ gi¸o dôc phæ th«ng. §iÒu 31: X¸c nhËn hoµn hoµn thµnh ch¬ng tr×nh. trung häc phæ th«ng. “... Häc sinh häc hÕt ch¬ng tr×nh trung häc phæ th«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Bé trëng bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o th× ®îc dù thi vµ nÕu ®¹t yªu cÇu th× ®îc gi¸m ®èc së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW ( sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) cÊp b»ng trung häc phæ th«ng...”. 1.3. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý- qu¶n lý gi¸o dôc 1.3.1 Qu¶n lý lµ g×: Trong gi¸o dôc vÊn ®Ò chÊt lîng gi¸o dôc ®µo t¹o lu«n lµ vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt thêi sù. Muèn xoay chuyÓn ®îc gi¸o dôc ph¶i c¶i tiÕn c¸ch qu¶n lý – Lµm thÕ nµo ®Ó ®æi míi qu¶n lý? §æi míi tõ kh©u nµo, c¸i nµo tèt, c¸i nµo cha tèt cÇn ph¶i söa ... 1.3.2. Qu¶n lý gi¸o dôc: Lµ t¸c ®éng ®Õn hÖ thèng gi¸o dôc nh»m môc ®Ých chuyÓn hÖ thèng ®Õn tr¹ng th¸i míi trªn c¬ së vËn dông nh÷ng quy luËt kh¸ch quan thuéc vÒ hÖ thèng gi¸o dôc. HÖ thèng gi¸o dôc lµ toµn ngµnh gi¸o dôc gåm tÊt c¶ c¸c ngµnh häc, cÊp häc. HÖ thèng gi¸o dôc lµ hÖ thèng con trong hÖ thèng x· héi. 1.4 .Quan niÖm vÒ x· héi hãa – X· héi hãa ho¹t ®éng gi¸o dôc . 1.4.1 Kh¸i niÖm x· héi hãa: X· héi hãa gi¸o tr×nh x· héi häc trong qu¶n lý: “Tríc kia kh¸i niÖm x· héi hãa ®îc sö dông nh ®ång nhÊt víi kh¸i niÖm gi¸o dôc. HiÖn nay kh¸i niÖm x· héi hãa ®îc hiÓu theo 2 nghÜa. Mét lµ: X· héi hãa lµ sù tham gia réng d·i cña x· héi (C¸c c¸ nh©n, nhãm, tæ chøc, céng ®ång...) vµo mét sè ho¹t ®éng mµ tríc ®ã chØ ®îc mét ®¬n vÞ, bé phËn hay mét ngµnh chøc n¨ng nhÊt ®Þnh ®îc thùc hiÖn. Hai lµ: X· héi ho¸ c¸ nh©n 1.4.2. X· héi hãa c«ng t¸c gi¸o dôc: §êng lèi x· héi hãa gi¸o dôc cña §¶ng ®îc ChÝnh phñ thÓ chÕ b»ng LuËt gi¸o dôc. LuËt kh¼ng ®Þnh ë ®iÒu 12 – Ch¬ng I: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc, x©y dùng x· héi häc tËp lµ sù nghiÖp cña Nhµ níc vµ cña toµn d©n. Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc thùc hiÖn ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh trêng vµ c¸c h×nh thøc gi¸o dôc, khuyÕn khÝch huy ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc, c¸ nh©n tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. B¶n chÊt cña x· héi hãa vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc: X· héi hãa gi¸o dôc chÝnh lµ chóng ta ®· vµ ®ang thùc hiÖn t tëng chiÕn lîc cña §¶ng. C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng – Gi¸o dôc lµ cña d©n, do d©n, v× d©n. X· héi hãa gi¸o dôc lµ chóng ta biÕn nguyªn lý “Häc ®i ®«i víi hµnh gi¸o dôc kÕt hîp víi lao ®éng s¶n xuÊt, nhµ trêng g¾n liÒn víi x· héi”. Thµnh hiÖn thùc. §©y kh«ng ph¶i lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ mµ thùc hiÖn mét t tëng chiÕn lîc cña §¶ng trong gi¸o dôc. Thùc hiÖn x· héi hãa gi¸o dôc lµ mét qu¸ tr×nh gåm 2 mÆt. - X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña Nhµ níc gåm c¬ quan hµnh ph¸p (ChÝnh phñ, UBND c¸c cÊp), c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi tham gia, ngµnh gi¸o dôc lµm nßng cèt. - T¨ng cêng tr¸ch nhiÖm cña x· héi, céng ®ång khu d©n c vµ mçi c«ng d©n. X· héi hãa gi¸o dôc cßn lµ n©ng cao vai trß lµm chñ cña nh©n d©n ®èi víi sù nghiÖp gi¸o dôc, thÓ hiÖn cô thÓ ë c¸c mÆt tham gia ®iÒu hµnh, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, gi¸m s¸t kiÓm tra viÖc gi¶ng d¹y häc tËp cña trêng th«ng qua héi ®ång gi¸o dôc. Tõng bíc thùc hiÖn d©n chñ hãa trêng häc. - S¶n phÈm gi¸o dôc phï hîp víi yªu cÇu x· héi sÏ gãp phÇn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, an sinh x· héi,thóc ®Èy kinh tÕ x· héi ph¸t triÎn, kh«ng chØ phôc vô lîi Ých x· héi mµ cßn trùc tiÕp phôc vô ®¾c lùc lîi Ých c¸ nh©n . - X· héi hãa gi¸o dôc cho ta c¶ hai phÝa: nhµ níc vµ nh©n d©n ngµy cµng nhËn râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi gi¸o dôc. Nhµ níc kh«ng ®îc bu«ng láng l·nh ®¹o, ngîc l¹i ngµy cµng ph¶i thÓ chÕ hãa ®Ó huy ®éng ®îc nhiÒu nguån lùc cïng nhµ níc x©y dùng gi¸o dôc mµ nhµ níc lµ nßng cèt. VÒ phÝa nh©n d©n kh«ng ®îc û n¹i cho nhµ níc mµ m×nh ph¶i tù gi¸c tham gia víi t c¸ch lµm chñ, võa thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm nghÜa vô c«ng d©n, võa thô hëng quyÒn lîi c«ng d©n cña m×nh trong lÜnh vùc gi¸o dôc. * T×nh h×nh thÕ giíi, khu vùc huy ®éng x· héi tham gia gi¸o dôc. Xu thÕ chung cña thÕ giíi hiÖn nay lµ x©y dùng mét x· héi häc tËp suèt ®êi. * Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ x· héi hãa gi¸o dôc thÕ giíi. Nghiªn cøu x· héi hãa gi¸o dôc trªn thÕ giíi hiÖn nay gióp ta nhËn râ h¬n xu thÕ cña nh©n lo¹i trong viÖc g½n chÆt gi¸o dôc víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. HiÓu kü h¬n tr¸ch nhiÖm cña nhµ níc vµ nh©n d©n trong x©y dùng gi¸o dôc, ®a d¹ng hãa, ®a ph¬ng hãa viÖc huy ®éng vËt lùc, nh©n tµi cho gi¸o dôc. Thay ®æi t duy gi¸o dôc, coi gi¸o dôc kh«ng chØ lµ nh©n ®¹o mµ cßn lµ n¬i ®µo t¹o lao ®éng cã tri thøc cho x· héi. §Çu t cho gi¸o dôc kh«ng ph¶i ®Çu t cho nh©n ®¹o mµ lµ ®Çu t cho c¬ b¶n “Lµ gi¶i ph¸p quan träng ®Ó thùc hiÖn CNH, H§H. X· héi hãa c«ng t¸c gi¸o dôc cã néi dung phong phó, ®a d¹ng. Nhng cèt lâi cña nã lµ: Huy ®éng nh©n tµi vËt lôc cña Nhµ níc vµ nh©n d©n cho sù ph¸t triÓn gi¸o dôc. §ång thêi t¹o mäi thuËn lîi cho nh©n d©n thô hëng gi¸o dôc mét c¸ch b×nh ®¼ng vµ d©n chñ. Néi dung x· héi hãa gi¸o dôc gåm c¸c ®iÓm sau: 1.6. Néi dung x· héi hãa c«ng t¸c gi¸o dôc. 1.6.1.Thêng xuyªn n©ng cao nhËn thøc cho mäi thµnh viªn vÒ vÞ trÝ vai trß cña gi¸o dôc trong x· héi. Gi¸o dôc cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi. ChiÕn lîc ®ã ph¶i ®îc x©y dùng trªn nh÷ng m« h×nh nh©n c¸ch sau: - Con ngêi ViÖt Nam hiÖn ®¹i ph¶i mang trong nã b¶n s¾c d©n téc ViÖt nam - Con ngêi ViÖt Nam míi ph¶i kÕt hîp hµi hßa gi÷a tµi vµ ®øc, n¨ng lùc tinh thÇn vµ n¨ng lùc thÓ chÊt, tiÕp nèi truyÒn thèng nh©n, trÝ, dòng cña d©n téc noi theo nh©n c¸ch: §¹i nh©n, ®¹i trÝ, ®¹i dòng cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh. - ChiÕn lîc con ngêi ®îc thÓ hiÖn ë chÝnh s¸ch ph¸t triÓn con ngêi thêng xuyªn ë mäi løa tuæi, t¹o nguån nh©n lùc trùc tiÕp cho CNH,H§H ®Êt níc. 1.6.2. KÕt hîp c¸c lùc lîng x©y dùng gi¸o dôc: Muèn x· héi hãa gi¸o dôc thµnh c«ng ph¶i kÕt hîp c¸c lùc lîng tõ gia ®×nh, nhµ trêng, x· héi t¹o nªn m«i trêng réng lín lµm gi¸o dôc, c¶ x· héi lµm gi¸o dôc. - M«i trêng gia ®×nh: Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña x· héi, lµ c¬ së ®¶m b¶o sù thµnh b¹i cña x· héi, lµ n¬i sinh ra nu«i dìng thÕ hÖ trÎ tõ lóc lät lßng ®Õn tuæi trëng thµnh. Cha «ng ta, tù b¶n th©n cña m×nh trong viÖc gi¸o dôc con c¸i ®· rót ra kÕt luËn vÒ vai trß cña gia ®×nh ®èi víi viÖc rÌn luyÖn “- X· héi hãa gi¸o dôc lµ lµm cho mäi gia ®×nh hiÓu râ vai trß cña con c¸i trong viÖc thµnh b¹i cña gia ®×nh. Con ch¸u kh«ng chØ lµ tµi s¶n v« gi¸ cña gia ®×nh mµ cßn lµ tiÒm n¨ng lµm r¹ng danh tiªn tæ.M«i trêng x· héi: Nãi tíi x· héi chóng ta nghÜ ngay tíi sù ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi; c¸c tæ chøc x· héi; c¸c doanh nghiÖp. M«i trêng x· héi tham gia gi¸o dôc lµ sù phèi hîp c¸c thµnh viªn x· héi trong viÖc tham gia gi¸o dôc ®µo t¹o theo chøc n¨ng cña m×nh. 1.6.3. Huy ®éng mäi nguån vèn cho gi¸o dôc – Huy ®éng vèn ®Çu t cho gi¸o dôc ®îc Quèc Héi, c¬ quan lËp ph¸p cña níc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i ch¬ng I - §iÒu 13 luËt gi¸o dôc 2005 nh sau: “§Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t ph¸t triÓn... “Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho gi¸o dôc, khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t cho gi¸o dôc. Ng©n s¸ch Nhµ níc gi÷ vai trß chñ yÕu trong tæng nguån lùc ®Çu t cho gi¸o dôc” 1.6.4. X· héi hãa gi¸o dôc cÇn ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o chÆt chÏ cña §¶ng, sù qu¶n lý cña Nhµ níc vµ vai trß nßng cèt lµ ngµnh gi¸o dôc. C¬ chÕ qu¶n lý x· héi cña níc ta lµ §¶ng l·nh ®¹o, nh©n d©n lµm chñ vµ chÝnh quyÒn qu¶n lý. X· héi hãa gi¸o dôc lµ cuéc vËn déng lín tríc hÕt cÇn thùc hiÖn tèt c¬ chÕ trªn. §¶ng l·nh ®¹o b»ng chñ tr¬ng ®êng lèi ®èi víi x· héi hãa gi¸o dôc. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc tõng bíc ®a d¹ng hãa lo¹i h×nh trêng líp:, Céng ®ång hãa tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c lùc lîng gi¸o dôc, theo chøc n¨ng tõng ngµnh t¹o ra c¸c m«i trêng gi¸o dôc trong gia ®×nh, nhµ trêng, x· héi. Mäi ngêi ®Òu cã tr¸ch nhiÖm lµm c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®Òu cã quyÒn thô hëng s¶n phÈm cña gi¸o dôc, tõng bíc thùc hiÖn b×nh ®¼ng, d©n chñ trong gi¸o dôc. Ngµnh gi¸o dôc lµ c¬ quan chuyªn m«n chuyªn biÖt cña Nhµ níc trong c«ng t¸c gi¸o dôc, cã tr¸ch nhiÖm lµm nßng cèt trong x· héi hãa gi¸o dôc. 1.7. X· héi ho¸ THPT. 1.7.1. VÞ trÝ cña gi¸o dôc trung häc phæ th«ng: BËc häc trung häc phæ th«ng lµ bËc häc cuèi cïng cña ngµnh häc phæ th«ng. Môc tiªu cña cÊp häc ®îc luËt quy ®Þnh: “Gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qña cña gi¸o dôc trung häc c¬ së, hoµn thiÖn häc vÊn phæ th«ng vµ cã nh÷ng hiÓu biÕt th«ng thêng vÒ kü thuËt vµ híng nghiÖp, cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy n¨ng lùc c¸ nh©n ®Ó lùa chän híng ph¸t triÓn tiÕp tôc häc ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng”. Râ rµng vÞ trÝ cña trung häc phæ th«ng lµ rÊt quan träng, kh«ng chØ trong gi¸o dôc phæ th«ng mµ cßn trong c¶ hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Nã lµ nguån cung cÊp nh©n lùc cho gi¸o dôc ®¹i häc ®Ó ®µo t¹o lao ®éng cã tri thøc cao vµ ®µo t¹o nh©n tµi cho ®Êt níc. §ång thêi lµ nguån nh©n lùc cho d¹y nghÒ, ®µo t¹o líp c«ng nh©n míi cã kü thuËt, cã tay nghÒ gãp phÇn CNH,H§H ®Êt níc. 1.7.2. Quan ®iÓm cña §¶ng ®èi víi phæ th«ng trung häc. - §¹i héi X cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô nh÷ng n¨m tíi cña gi¸o dôc ®µo t¹o lµ “N©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn, ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc, néi dung ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc; Thùc hiÖn “ChuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa, x· héi hãa” chÊn hng nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam” §Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn ®¹i héi x¸c ®Þnh: - ChuyÓn ®æi m« h×nh gi¸o dôc. - §æi míi m¹nh mÏ gi¸o dôc mÇm non vµ gi¸o dôc phæ th«ng. Riªng ®èi víi gi¸o dôc phæ th«ng thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ gi¶i ph¸p: + KhÈn ch¬ng ®iÒu chØnh kh¾c phôc t×nh tr¹ng qu¸ t¶i, vµ thùc hiÖn nghiªm tóc ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ s¸ch gi¸o khoa phæ th«ng, b¶o ®¶m tÝnh khoa häc c¬ b¶n, phï hîp t©m lý løa tuæi vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña níc ta. + Nghiªn cøu viÖc tæ chøc ph©n ban kÕt hîp víi tù chän ë trung häc phæ th«ng trªn c¬ së lµm tèt viÖc híng nghiÖp vµ ph©n luång tõ trung häc c¬ së. B¶o ®¶m ®óng tiÕn ®é vµ chÊt lîng phæ cËp gi¸o dôc. + Cñng cè vµ n©ng cao thµnh qu¶ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, thùc hiÖn phæ cËp ®óng ®é tuæi vµ b¶o ®¶m chÊt lîng toµn diÖn, hoµn thµnh phæ cËp trung häc c¬ së c¶ níc vµo n¨m 2010, chuyÓn sang phæ cËp trung häc phæ th«ng ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn. + TiÕp tôc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh kiªn cè hãa trêng líp häc g¾n liÒn víi chuÈn hãa vÒ c¬ së vËt chÊt, ®¨ng ký 10 trêng mÇm non vµ trêng phæ th«ng ®¹t chuÈn quèc gia ë tÊt c¶ c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc TW. Ch¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc trong ngµnh häc phæ th«ng – BËc trung häc phæ th«ng huyÖn Th¹ch Thµnh. 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn – Kinh tÕ – X· héi – TruyÒn thèng lÞch sö v¨n hãa – HuyÖn Th¹ch Thµnh. 2.1.1. VÞ trÝ - ®iÒu kiÖn tù nhiªn huyÖn Th¹ch Thµnh. Th¹ch Thµnh n»m vÒ phÝa B¾c §«ng B¾c cña TØnh Thanh Hãa, lµ mét trong 11 huyÖn miÒn nói cña tØnh. HuyÖn lþ c¸ch thµnh phè Thanh hãa 58 Km. Giíi h¹n tõ 1050,26’ ®Õn 105047’ kinh ®é §«ng vµ tõ 20003’ ®Õn 20025’08” vÜ ®é B¾c. B¾c vµ T©y b¾c gi¸p huyÖn L¹c S¬n, T©n L¹c tØnh Hßa B×nh. §«ng B¾c gi¸p huyÖn Nho quan tØnh Ninh B×nh. §«ng gi¸p huyÖn Hµ Trung, Nam gi¸p huyÖn VÜnh Léc. T©y T©y B¾c gi¸p huyÖn CÈm Thñy, B¸ Thíc. Th¹ch Thµnh cã diÖn tÝch tù nhiªn lµ 55.811ha xong ®Þa h×nh Th¹ch Thµnh bÞ chia c¾t bëi hÖ thèng s«ng, suèi, nói ®åi, t¹o nªn nh÷ng lßng m¸ng. §Þa h×nh Êy t¹o cho Th¹ch Th¹ch nhiÒu thuËn lîi nhng còng kh«ng Ýt khã kh¨n. Quü ®Êt dµnh cho n«ng nghiÖp lµ: 18.720ha. B×nh Qu©n tù nhiªn (2004) lµ: 0,47ha/®Çu ngêi. Riªng ®Êt n«ng nghiÖp b×nh qu©n lµ: 0,15ha/ngêi. Cao h¬n b×nh qu©n chung toµn quèc lµ: 0,05ha/ngêi. Møc b×nh qu©n ruéng ®Êt cao lµ thÕ m¹nh, huyÖn cßn mét lîi thÕ n÷a lµ vïng ®Êt tèt, kh¸ tèt chiÕm kho¶ng 10.000 ®Õn 12.000ha, chiÕm 2/3 diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp KhÝ hËu Th¹ch Thµnh nh×n chung lµ nhiÖt ®íi, giã mïa nhng ¶nh hëng khÝ hËu miÒn B¾c nhiÒu h¬n miÒn Trung vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña tiÓu vïng. Qua quan s¸t ta thÊy khÝ hËu Th¹ch Thµnh nãng Èm, cã 2 mïa râ rÖt. - Mïa hÌ chÞu ¶nh hëng cña giã T©y (Giã Lµo). - Mïa §«ng chÞu ¶nh hëng cña giã mïa §«ng b¾c. Th¹ch Thµnh lµ vïng tiÓu khÝ hËu, ma giã thÊt thêng. Lîng ma trung b×nh hµng n¨m tõ 1.500 ®Õn 1.700 ml/hg. N¨m cao nhÊt lµ 2.000mml/hg. N¨m thÊp nhÊt lµ 700ml/hg. Lîng ma ph©n bè kh«ng ®Òu trªn c¸c vïng, c¸c th¸ng, phÝa b¾c thêng ma sím vµ cã lîng ma lín. Ma thêng tËp trung vµo c¸c th¸ng 4,5,8,9,10. Do lîng ma kh«ng ®Òu nªn thñy chÕ trªn s«ng Bëi rÊt thÊt thêng, g©y ra lò lôt còng thÊt thêng, cã n¨m th¸ng 11 cßn lôt (1984). 2.1.2. §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi Sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945 mét ch©n trêi míi réng më, nh©n d©n h©n hoan chµo ®ãn chÕ ®é míi. Ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1945 Chi bé §¶ng Th¹ch Thµnh chÝnh thøc thµnh lËp (HuyÖn ñy l©m thêi). Gåm 7 §¶ng viªn do ®ång chÝ Ph¹m V¨n Gi¶n lµm BÝ th g¸nh xø m¹ng lÞch sö l·nh ®¹o nh©n d©n trong huyÖn tiÕn hµnh c¸ch m¹ng (34). §¶ng bé ®· tõng bíc thùc hiÖn ®êng lèi cña TW, cña tØnh tiÕn hµnh c¶i c¸ch d©n chñ: Gi¶m t«, Gi¶m tøc, xãa nî... Th¹ch Thµnh huyÖn miÒn nói duy nhÊt cña tØnh Thanh Hãa tiÕn hµnh ph¸t ®éng gi¶m t« (1953) vµ c¶i c¸ch ruéng ®Êt (1955). Thùc hiÖn triÖt ®Ó khÈu hiÖu “Ngêi cµy cã ruéng”. Nghe theo tiÕng gäi cña §¶ng, n«ng d©n sau khi cã ruéng ®· vµo tæ ®æi c«ng, hîp t¸c x· cÊp thÊp, cÊp cao... ®Ó cïng nhau s¶n xuÊt. HuyÖn ®· huy ®éng nh©n tµi vËt lùc trong huyÖn cïng víi sù hç trî cña Nhµ níc lµn hµng tr¨m hå ®Ëp, vµi n¨m gÇn ®©y kiªn cè hãa kªnh m¬ng, chñ ®éng tíi khi h¹n chèng tiªu ®¶m b¶o lóa, mÇu ph¸t triÓn b×nh thêng. Cã ruéng, cã níc, cã tæ chøc hîp t¸c x·. Trong huyÖn liªn tôc c¶i tiÕn c«ng cô, c¶i tiÕn kü thuËt, thay ®æi gièng c©y n¨ng xuÊt cao, ®Çu t nh©n c«ng, ph©n bãn, thuèc s©u... t¹o ra n¨ng xuÊt cao 5tÊn/vô/ha. Hµng trôc n¨m l¹i ®©y Th¹ch Thµnh ®· cã phong trµo c¬ cÊu l¹i mïa vô, c©y con... ®Èy m¹nh n«ng nghiÖp ph¸t triÓn. Trong chÆng ®êng 2 thËp kû thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi quª h¬ng cã thÓ chia thµnh 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n 1: 10 n¨m ®Çu tõ 1986 ®Õn 1995 lµ giai ®o¹n §¶ng bé vµ nh©n d©n Th¹ch Thµnh b¾t ®Çu triÓn khai chñ tr¬ng, néi dung ®æi míi cña §¶ng, C¬ cÊu kinh tÕ tõng bíc chuyÓn dÞch theo híng CNH, H§H n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n - Giai ®o¹n 2 :( 1996 – 2005) Giai ®äan ®Èy m¹nh sù nghiÖp ®æi míi theo híng CNH – H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n trªn ®Þa bµn huyÖn. Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ ®¹t kh¸. - Giai đoạn 3: (2005-2015): ...... 2.1.3. TruyÒn thèng v¨n hãa, lÞch sö: Mét vïng ®Êt cæ 12.000 n¨m, 10.000 n¨m, 7.000 n¨m ®· cã dÊu ch©n ngêi. Hä lµ chñ nh©n cña 3 nÒn v¨n hãa: S¬n Vi, Hßa B×nh, B¾c S¬n. Hµng Con Moong ë b¶n Mä x· Thµnh Yªn, Th¹ch Thµnh lµ di chØ ®· ®îc c¸c nhµ kh¶o cæ ph¸t hiÖn n¨m 1975 vµ do tÇm quan träng cña nã nªn n¨m 1976 ®· ®îc khai quËt v¨ nghiªn cøu. N¨m 2008 ®· ®îc Nhµ níc c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n hãa Quèc gia Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö, Th¹ch Thµnh vèn cã 2 d©n téc Kinh,Mêng cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn hä lµ chñ nh©n cña 2 dßng v¨n hãa ViÖt – Mêng. c¸ch kiÕn tróc nhµ cöa, y phôc, c¸c phong tôc tang ma, cíi xin, héi hÌ, thê cóng tæ tiªn... ®Òu cã dÞ biÖt nhng t¬ng ®ång trong ®¹i thÓ, tÊt c¶ ®Òu thÊm ®îm tinh thÇn uèng níc nhí nguån, tÊt c¶ v× thÕ hÖ trÎ. Ngêi d©n Th¹ch Thµnh ®· tõ l©u ®êi hä lµm chñ dßng v¨n häc truyÒn miÖng (V¨n häc d©n gian hay v¨n häc b×nh d©n) rÊt phong phó ®a d¹ng. Tinh thÇn yªu níc lµ cèt lâi trong cuéc sèng tinh thÇn cña ngêi Th¹ch Thµnh. Trong 9 n¨m kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p Th¹ch Thµnh võa lµ tiÒn ph¬ng cña Thanh NghÖ TÜnh võa lµ hËu ph¬ng lín cña chiÕn trêng B¾c Bé. V× vËy ngoµi viÖc ®ãng gãp søc ngêi ( §i bé ®éi, d©n c«ng phôc vô c¸c chiÕn dÞch Hßa B×nh, Hµ Nam Ninh, §iÖn Biªn Phñ...) søc cña( Hòu g¹o kh¸ng chiÕn, c«ng phiªu kh¸ng chiÕn, c«ng tr¸i quèc gia, lóa cô Hå khao qu©n...) cho tuyÒn tuyÕn nh©n d©n Th¹ch Thµnh cßn lµm tèt c«ng viÖc ®ãn tiÕp, ®ång bµo t¶n c. Ngoµi viÖc nhêng nhµ cöa, gêng chiÕu cho ®ång bµo ë, cßn nhêng c¶ ruéng vên vµ dông cô n«ng nghiÖp cho ®ång bµo s¶n xuÊt, cïng nhau ®oµn kÕt, vît qua khã kh¨n cïng toµn d©n ®a cuéc kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi . Hßa b×nh lËp l¹i n¨m (1954) nh©n d©n ®ang ra søc hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh, chê 2 n¨m sau hiÖp th¬ng thèng nhÊt tæ quèc. Nhng ®Õ quèc Mü ®· ph¸ hiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ Chóng dùng lªn chÝnh quyÒn ph¶n ®éng Ng« §×nh DiÖm, ra søc tµn s¸t ®ång bµo ta. Chóng tiÕn hµnh c¸c h×nh thøc chiÕn tranh côc bé, chiÕn tranh ®Æc biÖt, ViÖt nam hãa chiÕn tranh, chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c ... Nh©n d©n Th¹ch Thµnh l¹i cïng nh©n d©n c¶ níc ®ång thêi tiÕn hµnh 2 nhiÖm vô chiÕn lîc: X©y dùng CNXH ë miÒn B¾c vµ ®Êu tranh hoµn thµnh nhiÖm vô gi¶i phãng d©n téc ë miÒn nam nªn trong 9 n¨m chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc Th¹ch Thµnh lµ cèng phÔu trót nh©n tµi vËt lùc cña hËu ph¬ng lín Thanh NghÖ TÜnh ra phôc vô cho chiÕn trêng B¾c Bé, th× trong 15 n¨m chèng Mü có níc ngoµi viÖc cung cÊp nh©n tµi, vËt lùc cho chiÕn trêng víi khÈu hiÖu “ Thãc kh«ng thiÕu mét c©n, qu©n kh«ng thiÕu mét ngêi”. Mçi ngêi lµm viÖc b»ng 2, v× MiÒn Nam ruét thÞt. Th¹ch Thµnh cßn lµ n¬i dù tr÷ quèc gia, ®Ó cung cÊp cho nh÷ng binh ®oµn chñ lùc tËp kÕt luyÖn qu©n, lµ ®êng hµnh qu©n cña nh÷ng binh ®oµn thiÖn chiÕn vµo Nam ®¸nh giÆc. Khi nhµ níc cÇn x· Th¹ch Qu¶ng ®· di chuyÓn c¶ xãm (ngêi sèng lÉn ngêi chÕt) ®i chç kh¸c ®Ó qu©n ®éi x©y dùng s©n bay d· chiÕn. 2.2. Kh¸i qu¸t vÒ thùc tr¹ng gi¸o dôc nãi chung, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña bËc häc trung häc phæ th«ng ë Th¹ch Thµnh nãi riªng. 2.2.1. Kh¸i qu¸t vÒ thùc tr¹ng gi¸o dôc Th¹ch Thµnh. a/ Kh¸i qu¸t vÒ gi¸o dôc Th¹ch Thµnh. Th¹ch Thµnh, mét huyÖn miÒn nói cña tØnh Thanh Hãa. V× nhiÒu nguyªn nh©n lÞch sö nªn trong qu¸ tr×nh thiªn di cña loµi ngêi tõ miÒn nói xuèng ®ång b»ng vïng nµy trë thµnh vïng s©u, vïng xa; ViÖc ®i l¹i khã kh¨n, häc hµnh kÐm ph¸t triÓn. Sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 – 1945 gi¸o dôc Th¹ch Thµnh cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn liªn tôc. C¶ huyÖn tõ 95 – 99% d©n mï ch÷ vµ ®· thanh to¸n mï ch÷ 4 lÇn (1948,1958,1978,1995) . N¨m häc 1949 – 1950 Th¹ch Thµnh cã trêng tiÓu häc hoµn chØnh. N¨m häc 1950 – 1951 Th¹ch Thµnh cã líp 5 nh« vµ ®Õn n¨m häc 1952 – 1953 cã trêng cÊp 2 hoµn chØnh ®ñ 3 líp 5,6,7. Cã khãa häc sinh líp 7 ®Çu tiªn ra trêng gåm 22 ngêi, trong sè ®ã cha cã 1 n÷ nµo. N¨m häc 1965 – 1966 Th¹ch Thµnh cã trêng cÊp 3 vµ ®Õn nay (2013) sau 68 n¨m díi chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng (Trong ®ã cã 30 n¨m (1945 – 1975) võa s¶n xuÊt, häc tËp võa chiÕn ®Êu chèng x©m lîc) Th¹ch Thµnh tõng bíc ®· x©y dùng ®îc mét nÒn gi¸o dôc quèc d©n hoµn chØnh. ®Õn nay 2013 cã 28 x· trong huyÖn ®Òu cã trêng mÇm non, trêng tiÓu häc, cã mét sè x· cã 2 trêng (Th¹ch L©m, Th¹ch tîng, Th¹ch Qu¶ng, Th¹ch CÈm, Thµnh Yªn, Thµnh Mü, Th¹ch B×nh, Thµnh Minh, Thµnh Kim).Trêng trung häc c¬ së, trung t©m giáo dục céng ®ång. C¶ huyÖn cã 4 trêng trung häc phæ th«ng (Th¹ch Thµnh I,II,III,IV). Cã trung häc c¬ së d©n téc néi tró; cã trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn; cã trung t©m d¹y nghÒ. ChÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn n©ng lªn, häc sinh lªn líp, chuyÓn cÊp, thi tèt nghiÖp ®Òu ®¹t kÕ ho¹ch. Cã 93% häc sinh ®¹t tõ trung b×nh trë lªn. 90% cã h¹nh kiÓm kh¸, chØ cã 1,07% xÕp lo¹i yÕu kÐm. Cã 309 häc sinh giái cÊp huyÖn, 202 lît häc sinh giái cÊp tØnh. Tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng®¹t tû lÖ : 97-100% Häc sinh thi ®Ëu ®¹i häc, cao ®¼ng 50- 71% D¹y nghÒ híng nghiÖp, thi vµ cÊp chøng chØ cho 12.713 häc sinh phæ th«ng. C«ng t¸c båi dìng gi¸o viªn ®îc quan t©m thêng xuyªn, Toµn ngµnh cã 2339 gi¸o viªn, trong ®ã cã 354 lµ c¸n bé qu¶n lý. HÇu hÕt lµ ®¹t chuÈn, cã 88 th¹c sÜ, 515 cö nh©n c¸c cÊp; Riªng trung häc phæ th«ng lµ 215 thÇy c« gi¸o tèt nghiÖp ®¹i häc s ph¹m, 100% cã tr×nh ®é chuÈn, cã 871 gi¸o viªn giái cÊp huyÖn N¨m häc 2012– 2013 c¶ huyÖn cã.......... trêng chuÈn quèc gia. 4 trêng THPT cha cã trêng nµo ®¹t chuÈn Quèc gia. Toµn huyÖn cã....... phßng häc, nhng míi cã........ phßng kiªn cè ...... phßng cÊp 4, vÉn cßn ....... phßng t¹m. §ã lµ cha kÓ........ phßng mîn chñ yÕu lµ mÉu gi¸o (...... phßng) vµ tiÓu häc lµ (....... phßng). Tuy nhiªn gi¸o dôc - ®µo t¹o Th¹ch Thµnh ®Õn n¨m 2012 – 2013 vÉn cßn béc lé nhiÒu yÕu kÐm so víi yªu cÇu c¸ch m¹ng. b/ T×nh h×nh ho¹t ®éng cña bËc THPT. BËc trung häc phæ th«ng ë Th¹ch Thµnh ra ®êi muén. N¨m häc 1964 – 1965 cã mét líp 8 Nh« g¾n vµo trêng cÊp 2 Th¹ch Thµnh I. Ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1965 Chñ tÞch UBND hµnh chÝnh TØnh Thanh Hãa ký quyÕt ®Þnh sè 2926 thµnh lËp trêng cÊp 3 Th¹ch Thµnh, QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc tõ 15 th¸ng 8 n¨m 1965 lµ tiÒn th©n cña trêng THPT Th¹ch Thµnh I ngµy nay vµ 3 trêng THPT Th¹ch Thµnh: Th¹ch Thµnh II, Th¹ch Thµnh III, Th¹ch Thµnh IV, N¨m häc 1982 – 1983 do ®ßi hái bøc xóc cña nh©n d©n phÝ T©y B¾c cña huyÖn, Héi ®ång Nh©n d©n huyÖn VÜnh Th¹ch ®· nghÞ quyÕt xin tØnh cho trêng THPT thµnh lËp khu B t¹i x· Thµnh Mü (Ph©n hiÖu cña trêng). N¨m 1984 – 1985 ph©n hiÖu cã 2 líp 10 víi 50 häc sinh. N¨m 1988 ®Õn 1989 ®· cã 6 líp (2 líp 10, 2 líp 11, 2 líp 12) víi gÇn 300 häc sinh. ®Õn n¨m häc 1991 – 1992 ph©n hiÖu kh«ng tån t¹i v× kh«ng ®ñ häc sinh thµnh lËp trêng riªng nªn sÜ sè häc sinh cña trêng l¹i t¨ng nhanh. N¨m häc 1998 – 1999 ®· lªn tíi 2.964 em. Ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 1999 Chñ tÞch UBND tØnh ký quyÕt ®inh 1845/1999Q§UB cho thµnh lËp trêng THPT Th¹ch Thµnh II ®ãng t¹i x· Th¹ch T©n víi 16 líp 907 häc sinh. §Õn n¨m häc 1999 – 2000 trêng trung häc Th¹ch Thµnh chuyÓn sang trêng trung häc Th¹ch Thµnh I víi 39 líp vµ 2057 häc sinh. N¨m häc 2002 – 2003 sè häc sinh cña trêng Th¹ch Thµnh I t¨ng nhanh lªn tíi 60 líp víi 3325 häc sinh. Héi ®ång nh©n d©n huyÖn l¹i NghÞ quyÕt xin tØnh cho thµnh lËp ph©n hiÖu 2 ë phÝa Bắc cña huyÖn trªn ®Êt x· Thµnh V©n víi 1147 häc sinh, Trêng Th¹ch Thµnh I cßn 2588 häc sinh. Ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2003 huyÖn ®· tæ chøc c«ng bè QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh cho thµnh lËp trêng trung häc Th¹ch Thµnh III t¹i X· Thµnh V©n n¬i trêng ®ãng. Ngoµi hÖ phæ th«ng trong thêi gian dµi (1972 – 1992) trêng trung häc Th¹ch Thµnh cßn cã hÖ BTVH cÊp III ngay trong trêng gãp phÇn ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn cho ngiÒu c¸n bé huyÖn ñy, UBND, C«ng n«ng l©m trêng xÝ nghiÖp, c¬ quan trong huyÖn. N¨m häc 2006 – 2007 trêng trung häc Th¹ch Thµnh II ®· ph¸t triÓn tíi 50 líp (20 líp 10; 15 líp 11; 15 líp 12) víi 2400 häc sinh; Theo ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn, TØnh ®ång ý cho trêng thµnh lËp c¬ së II ë Th¹ch Qu¶ng cho häc sinh 6 x· vïng cao thuËn lîi ®i häc gåm 12 líp (6 líp 10; 6 líp 11) víi 600 häc sinh. §¸p øng nguyÖn väng häc tËp cña con em vïng cao, tØnh cho huyÖn Th¹ch Thµnh më trêng trung häc phæ th«ng Th¹ch Thµnh IV, n¨m häc 2007 – 2008. Ngµy 04 th¸ng 9 n¨m 2007 UBND huyÖn ®· tæ chøc c«ng bè quyÕt ®Þnh thµnh lËp trêng t¹i X· Th¹ch Qu¶ng n¬i trêng ®ãng. Trong vßng 48 n¨m (1965 – 2013) Th¹ch Thµnh ®· ph¸t triÓn 4 trêng trung häc phæ th«ng. §Æc biÖt tõ 1999 ®Õn 2007 trong vßng 8 n¨m më 3 trêng (1999; 2003; 2007) ®ã lµ tèc ®é nhanh vµo líp 10 trung häc (Phæ th«ng + BTVH) sÏ lµ 82%, ®ã lµ tØ lÖ cao. Nh×n l¹i 43 n¨m ho¹t ®éng cña bËc trung häc phæ th«ng Th¹ch Thµnh ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vÒ sè lîng trêng, líp, häc sinh. Đến năm 2013 THPT ở Thạch Thành đã có đến trên 114 lớp, 5130 học sinh, 217 giáo viên, 50 CBNV còng nh chÊt lîng. Nhµ trêng ®· ®µo t¹o ®îc hµng tr¨m ngµn häc sinh tèt nghiÖp phæ th«ng, hµng trôc ngµn häc sinh vµo ®¹i häc, cung cÊp cho x· héi vµi trôc ngµn lao ®éng cã v¨n hãa ®Ó häc chuyên môn. Nhµ trêng ®· gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi cho ®Þa ph¬ng vµ đất níc. 2.2.2. Thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc trung häc phæ th«ng ë Th¹ch Thµnh. a/ NhËn thøc cña x· héi vÒ x· héi hãa gi¸o dôc. Muèn biÕt vµ ®¸nh gi¸ ®îc nhËn thøc cña c¸n bé, §¶ng viªn, nh©n d©n trªn ph¹m vi huyÖn Th¹ch Thµnh vÒ vÊn ®Ò x· héi hãa gi¸o dôc chóng t«i ®· tiÕn hµnh th¨m dß theo phiÕu ®iÒu tra (Cã kÌm theo) víi tæng sè phiÕu ph¸t ra 600 c¸i phiÕu thu vÒ 600 c¸i (®¹t tØ lÖ 100%) trªn ph¹m vi c¸c x·, c¬ quan trêng häc. §èi tîng ®iÒu tra lµ c¸n bé chñ chèt §¶ng, ChÝnh quyÒn, trëng phã ban ngµnh, c¸n bé chñ chèt ë x·, c¸n bé hu trÝ vµ mét sè nh©n d©n. KÕt qu¶ th¨m dß ®îc dïng trong c¸c nhËn ®Þnh ®¸nh gi¸ sau: * NhËn thøc vÒ tÇm quan träng. §a sè ngêi ®îc hái ®Òu cã nhËn thøc ®óng vÒ tÇm quan träng cña x· héi hãa gi¸o dôc. Mäi ngêi ®Òu coi viÖc x· héi hãa gi¸o dôc lµ chñ tr¬ng chiÕn lîc cña §¶ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Êt níc. Nhng vÉn cßn 23,3% cho r»ng ®©y lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ, x· héi hãa gi¸o dôc lóc nµy chØ lµ biÖn ph¸p huy ®éng tµi chÝnh x©y dùng gi¸o dôc khi ®Êt níc cßn nghÌo, hoÆc kh«ng cã ý kiÕn. Sè nµy r¬i vµo ®èi tîng nh©n d©n vµ mét sè c¸n bé x·. B¶ng 1 – NhËn thøc tÇm quan träng cña x· hãa gi¸o dôc ý kiÕn C¸n bé - §¶ng viªn- Nh©n d©n Kh«ng Kh«ng cã ý Kh«ng tr¶ §ång ý T Néi dung nhËn thøc ®ång ý kiÕn lêi T SL Tû lÖ SL Tû SL Tû SL TûlÖ phiÕu % phiÕ lÖ phiÕu lÖ % phiÕ % u % u XHH c«ng t¸c gi¸o dôc lµ cÇn thiÕt träng ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo 460 77 1 quan 90 15 35 5.8 15 2.5 t¹o XHH gi¸o dôc chØ lµ gi¶i ph¸p t×nh 2 thÕ, huy ®éng tµi chÝnh cho gi¸o 110 18.3 445 74 30 5.0 15 2.5 dôc khi nhµ níc cßn nghÌo * NhËn thøc vÒ ý nghÜa x· héi hãa gi¸o dôc: §a sè ngêi ®îc hái ý kiÕn ®Òu kh«ng thÊy râ ý nghÜa rÊt quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc nh»m phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. VÉn c¨n cø 21.7% cha cã nhËn thøc ®óng vÒ vÊn ®Ò nµy. B¶ng 2: NhËn thøc vÒ ý nghÜa cña c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc. ý kiÕn C¸n bé - §¶ng viªn- Nh©n d©n §ång ý Kh«ng ®ång ý Kh«ng cã ý kiÕn TT Néi dung nhËn thøc SL Tû lÖ SL Tû lÖ SL Tû lÖ % phiÕu % phiÕu % phiÕu XHH gi¸o dôc rÊt quan träng 1 lµ t tëng chiÕn lîc lµ con ®êng 405 67.5 118 19.7 77 12.8 ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc quan träng, chØ lµ mét 70 2 Kh«ng 11.7 410 68.0 120 20.0 biÖn ph¸p hç trî * NhËn thøc vÒ môc tiªu vµ yªu cÇu cña chÝnh x· héi hãa gi¸o dôc. Trong phiÕu ®iÒu tra nªu ra 7 môc tiªu vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña c«ng t¸c XHH gi¸o dôc, nhng yªu cÇu chØ chän mét môc tiªu c¬ b¶n nhÊt. C¸c ®èi tîng ®Òu cho r»ng muc tiªu huy ®éng toµn d©n tham gia lµm gi¸o dôc lµ quan träng h¬n c¶, chiÕm tû lÖ 28%. Môc tiªu tæ chøc m«i trêng gia ®×nh, x· héi, nhµ trêng kÕt hîp chiÕm vÞ trÝ thø 2 víi tû lÖ17%. Môc tiªu hëng lîi tõ gi¸o dôc ®em l¹i lµ thø 3 víi tû lÖ15%. B¶ng 3: NhËn thøc môc tiªu yªu cÇu, yªu cÇu XHH gi¸o dôc. NhËn thøc môc tiªu vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña TT SL phiÕu Tû lÖ % XHHGD 1 Huy ®éng toµn d©n tham gia gi¸o dôc 172 28.7 2 Tæ chøc tèt mèi quan hÖ gi÷a gia ®×nh x· héi nhµ trêng 102 17.0 3 Mäi ngêi ®Òu ®îc hëng thµnh qu¶ cña gi¸o dôc 90 15.0 4 Gi¶m bít ®Çu t ng©n s¸ch cho gi¸o dôc 30 5.0 5 TËn dông mäi ®iÒu kiÖn s½n cã phôc vô gi¸o dôc 80 13.3 6 §ãng gãp tiÒn cña cho nhµ trêng 81 13.5 7 S¶n phÈm cña gi¸o dôc ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn KT-XH 40 6.7 8 Kh«ng cã ý kiÕn 5 0.8 * Quan niÖm vÒ x· héi hãa gi¸o dôc trong ®¶ng viªn, gi¸o viªn trong trêng. PhiÕu ®iÒu tra nªu ra 5 quan niÖm riªng rÏ vµ mét quan niÖm tæng hîp, yªu cÇu c¸c ®ång chÝ ®¶ng viªn, c¸c thÇy c« ph¶i chän mét quan niÖm c¬ b¶n. KÕt qu¶ t¶n m¹n. Ngêi cho r»ng XHH gi¸o dôc lµ huy ®éng nguån ®Çu t trong x· héi cho ph¸t triÓn sù l·nh ®¹o cña §¶ng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc mµ nßng cèt lµ gi¸o dôc 24,5%, chØ cã 33,3% lµ nhËn thøc toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ. B¶ng 4: Quan niÖm vÒ XHH gi¸o dôc cña §¶ng viªn gi¸o viªn trong trêng. SL Tû lÖ TT Quan niÖm vÒ x· héi hãa gi¸o dôc phiÕu % 1 Nguån huy ®éng trong x· héi ®Çu t cho sù nghiÖp gi¸o dôc 60 10.0 Qu¸ tr×nh huy ®éng c¸c lùc lîng cña céng ®ång tham gia vµo 2 60 10.0 c¸c ch¬ng tr×nh gi¸o dôc Sù phèi hîp cña liªn ngµnh chøc n¨ng trong x· héi víi ch¬ng 3 58 9.7 tr×nh dµi hoÆc theo môc tiªu ®µo t¹o Huy ®éng toµn x· héi lµm gi¸o dôc, gãp søc x©y dùng nÒn 4 70 11.6 gi¸o dôc quèc d©n díi sù qu¶n lý cña Nhµ nøoc Cuéc vËn ®éng lín trong x· héi, cã ®¶ng l·nh ®¹o, Nhµ níc 5 147 24.5 qu¶n lý, gi¸o dôc lµm nßng cèt. 6 C¶ 5 néi dung trªn. 200 33.3 7 Kh«ng cã ý kiÕn 5 0.8 * NhËn thøc vÒ néi dung x· héi hãa gi¸o dôc: Néi dung c¬ b¶n cña x· héi hãa gi¸o dôc gåm 5 ®iÓm quan träng, khi ph¸t phiÕu ®iÒu tra tæng hîp l¹i, kÕt qu¶ t¶n m¹n, cã ®Õn 67,7% cha nhËn thøc ®Çy ®ñ. B¶ng 5 NhËn thøc vÒ sù quan träng cña néi dung XHH gi¸o dôc. TT SL ý kiÕn vÒ tÇm quan träng cña c¸c néi dung XHH gi¸o dôc Tû lÖ % phiÕu 1 Thu hót c¸c lùc lîng x· héi tham gia qu¸ tr×nh gi¸o dôc cïng 60 10.0 víi nhµ trêng. 2 Huy ®éng c¸c lùc lîng x· héi tham gia qu¸ tr×nh gi¸o dôc víi 60 10.0 sù ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh trêng líp 3 Huy ®éng toµn x· héi ®ãng gãp nh©n tµi vËt lùc cho ph¸t triÓn 58 9.7 gi¸o dôc. 4 Huy ®éng céng ®ång ®Þa ph¬ng tham gia thùc hiÖn c¸c chØ 70 11.6 tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc trªn ®Þa bµn 5 Huy ®éng toµn x· héi tham gia x©y dùng m«i trêng thuËn lîi cho 147 24.5 gi¸o dôc 6 C¶ 5 néi dung trªn 200 33.3 7 Kh«ng cã ý kiÕn 5 0.8 * NhËn thøc vÒ vai trß cña c¸c tæ chøc trong x· héi ®èi víi c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc. PhiÕu ®iÓu tra ph¸t ra yªu cÇu c¸c ®èi tîng chØ chän 3 tæ chøc quan träng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc. Nh×n chung c¸c ®èi tîng ®· nhËn thøc ®óng vÒ vai trß, vÞ trÝ cña c¸c tæ chøc x· héi ®èi víi x· héi hãa gi¸o dôc. B¶ng 6: Vai trß cña c¸c lùc lîng quan träng trong XHH gi¸o dôc. Vai trß c¸c lùc lîng quan träng nhÊt trong c«ng SL Tû lÖ TT t¸c x· héi hãa gi¸o dôc phiÕu % H§ND – UBND vµ c¸c ngµnh liªn quan triÓn khai nghÞ 1 243 40.5 quyÕt nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c XHHGD ë ®Þa ph¬ng §¶ng bé vµ cÊp ñy §¶ng l·nh ®¹o, chØ ®¹o ph¸t triÓn sù 2 122 20.3 nghiÖp gi¸o dôc ë ®Þa ph¬ng C¸c ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi tuyªn truyÒn, vËn ®éng thùc 3 77 12.8 hiÖn nghÜa vô qu¶n lý sù nghiÖp gi¸o dôc Héi ®ång sù ph¹m nhµ trêng (Ban gi¸m hiÖu, c¸c thÇy c« 4 102 17.0 gi¸o) tham gia x· héi hãa gi¸o dôc 5 Héi cha mÑ häc sinh, gia ®×nh, hä téc 26 4.4 6 C«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, ban n÷ c«ng nhµ trêng 10 1.7 7 C¸c khèi trëng khèi d©n c, cho héi phô n÷, mÆt trËn 15 2.5 8 C¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt 5 0.8 b/ ViÖc triÓn khai x· héi hãa gi¸o dôc trung häc phæ thæng ë huyÖn Th¹ch Thµnh trong nh÷ng n¨m qua. X· héi hãa gi¸o dôc vèn ®· cã truyÒn thèng l©u ®êi trong nh©n d©n vÒ h×nh thøc còng nh viÖc lµm. Sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 – 1945 §¶ng, B¸c Hå thùc hiÖn ph¬ng ch©m: “DÔ mu«n phÇn kh«ng d©n còng chÞu, khã v¹n lÇn d©n liÖu còng xong” ®· cæ vò ®éng viªn, l·nh ®¹o nh©n d©n “Võa kh¸ng chiÕn, võa kiÕn quèc” thµnh c«ng, trong ®ã cã sù nghiÖp gi¸o dôc sù nghiÖp gi¸o dôc ph¸t triÓn diÖu kú. Nh÷ng côm tõ “ x· héi hãa gi¸o dôc” M·i tíi ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII (1996) míi dïng. c/ KÕt qu¶ cña cuéc vËn ®éng x· héi hãa c«ng t¸c gi¸o dôc: * VÒ nhËn thøc: Cuéc vËn ®éng x· héi hãa c«ng t¸c gi¸o dôc vèn ®· cã tõ l©u, ®· trë thµnh truyÒn thèng ë Th¹ch Thµnh, nhng m·i ®Õn 1996 khi ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng dïng côm tõ x· héi hãa trong v¨n kiÖn cña §¶ng th× ë Th¹ch Thµnh míi chÝnh thøc ph¸t ®éng cuéc vËn ®éng x· héi hãa gi¸o dôc. * Sù tham gia cña c¸c lùc lîng x· héi. Díi sù l·nh ®¹o cña HuyÖn ñy, Héi ®ång nh©n d©n, UBND huyÖn, mäi c¸ nh©n, c¸c tæ chøc x· héi cµng ngµy cµng thÊy ro h¬n vai trß cña m×nh trong viÖc gãp phÇn vµo c«ng cuéc x· héi hãa gi¸o dôc * Huy ®éng nguån lùc x· héi x©y dùng c¬ së vËt chÊt trêng häc: §· tõ l©u huyÖn ñy, UBND huyÖn ®Òu coi c¬ së vËt chÊt lµ ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu cho d¹y vµ häc. Trong vßng 10 n¨m nµy (1999 – 2013) ®æi míi huyÖn ®· chó ý híng ®Õn c¸c x· dµnh ®ñ quü ®Êt ®Ó x©y dùng trêng, 10m2/®Çu häc sinh. §èi víi mÇm non, tiÓu häc, trung häc c¬ së. Riªng ®èi víi 4 trêng trung häc phæ th«ng huyÖn ®· dµnh h¬n 100.000m2 ë 4 ®iÓm ®Ñp nhÊt, tho¸ng réng, thuËn tiÖn ®i l¹i ë trung t©m 4 x· Thµnh Thä, Th¹ch T©n, Thµnh V©n, Th¹ch Qu¶ng ®Ó x©y trêng. * §a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh trêng líp ®µo t¹o. TÝnh ®Õn 2013, Trªn ®Þa bµn huyÖn, Th¹ch Thµnh ®· cã hÖ thèng gi¸o dôc quèc ®ân hoµn chØnh: MÇm non, (nhµ trÎ, mÉu gi¸o) phæ thông ba bËc häc (TiÓu häc, THCS, THPT) trêng d©n téc néi tró bËc THCS ë huyÖn TTGDTX, trung t©m d¹y nghÒ, TT häc tËp céng ®ång ë c¸c x·. Tuy nhiªn viÖc ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i trêng líp cßn rÊt h¹n hÑp, h¹n chÕ. N¨m häc 2012 – 2013 sè líp , trêng ë Th¹ch Thµnh: Ngµnh Trêng, líp, häc sinh B¸n c«ng Häc Ghi chó BËc häc Trêng Líp Häc sinh Líp sinh Nhµ trÎ, 39 nhãm 631 29 MÉu gi¸o 214 4.847 TiÓu häc 40 689 16.251 THCS 29 43 15.855 THPT 4 110 5.100 33 1.672 TTGDTX, d¹y nghÒ 2 20 1.090 B×nh qu©n (140.000 d©n toµn huyÖn, cã 43874 ngêi ®i häc ) h¬n 3 ngêi d©n cã 1 ngêi ®i häc. Gi÷ v÷ng phæ cËp tiÓu häc ®óng ®é tuæi, THCS trªn ph¹m vi toµn huyÖn. * ThÓ chÕ hãa sù qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi THPT. §¹i héi ®¹i biÓu tØnh §¶ng bé Thanh Hãa lÇn thø XXI nói rõ nhiÖm vô cña gi¸o dôc (2010 – 2015) cã ®Ò cËp ®Õn ®Èy m¹nh x©y dùng trêng chuÈn quèc gia ®Õn n¨m 2020 cã 30 % trêng mÇm non, 70% trêng tiÓu häc, 30% trêng THCS vµ 20% trêng THPT®¹t chuÈn. 2.2.3. Nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc THPT. * VÒ nhËn thøc: Tõ hơn 10 n¨m trë l¹i ®©y (1999 - 2013) trªn ph¬ng diÖn céng qu¶n trêng THPT gi÷a huyÖn vµ Së Gi¸o dôc ngµy cµng ®îc c¶i tiÕn, nhng huyÖn vèn quan niÖm dã lµ trêng thuéc së. HuyÖn míi huy ®éng d©n ®ãng gãp x©y dùng c¬ së ban ®Çu ®Ó xin më trêng, tháa thuËn víi Së vÒ bæ dông vµ kû luËt c¸n bé qu¶n lý cã khuyÕt ®iÓm, qu¶n Chi bé trùc thuéc. Ngoµi ra huyÖn vÉn cha coi trêng THPT lµ trêng cña m×nh nªn huyÖn cha thËt chñ ®éng trong viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc x©y dùng trêng, cha chó ý ®a d¹ng hÕt c¸c h×nh thøc trêng líp, cha huy ®éng c¸c lùc lîng x· héi x©y dùng trêng THPT. * §a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh trêng: Đều là trường công lập * ViÖc huy ®éng c¸c nguån lùc x©y dùng trêng cßn rÊt h¹n chÕ, chñ yÕu míi cã giai ®o¹n chuÈn bÞ xin më trêng lµ huyÖn ®øng ra huy ®éng x©y dùng c¬ së ban ®Çu, sau nµy m¹nh lµ c¸c trêng THPT kÕt hîp víi héi cha mÑ häc sinh huy ®éng. V× vËy viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc x· héi vµo x©y dùng trêng cßn rÊt yÕu. * L·nh ®¹o cña §¶ng,chính quyền: các chi bộ nhà trường đều thuộc đảng bộ huyện quản lý, chính quyền quản lí hành chính, sở quản lí chuyên môn * ChÕ ®é chÝnh: Đều thực hiện chung theo chính sách chung của nhà nước 2.2.4. Nguyªn nh©n thµnh c«ng vµ khuyÕt ®iÓm. a/ Nguyªn nh©n thµnh c«ng: * Sù nghiÖp ®æi míi cña ®¶ng thµnh c«ng, viÖc ®a ph¬ng hãa, ®a d¹ng hãa trong quan hÖ quèc tÕ ®· gióp ta ®æi míi t duy vÒ nhiÒu mÆt trong ®ã cã gi¸o dôc. * C¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc c¸c cÊp, c¸c ngµnh häc tham mu cho c¸c cÊp ñy ®¶ng, chÝnh quyÒn ngµy cµng nç lùc, cã hiÖu qu¶ h¬n. B¶n th©n c¸c trêng còng cã ®iÒu kiÖn hoµn thµnh tèt h¬n vai trß nßng cèt cña m×nh. * Kinh tÕ – X· héi ph¸t triÓn ®êi sèng mäi mÆt cña nh©n d©n ®îc n©ng lªn nªn d©n cã ®iÒu kiÖn quan tâm ®Õn viÖc häc hµnh cña con c¸i hä, cã ®iÒu kiÖn ®ãng gãp c«ng søc, tiÒn b¹c cho trêng, cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu häc tËp, t¹o nªn mét x· héi häc tËp. b/ Nguyªn nh©n khuyÕt ®iÓm. * T duy míi vÒ gi¸o dôc: Häc suèt ®êi ®îc h×nh thµnh nhng cha bÒn v÷ng nªn cha ®ñ søc ®¸nh bËt t duy häc mét lÇn lµm suèt ®êi ®Ó chiÕm lÜnh trËn ®Þa gi¸o dôc míi. * C¬ chÕ quan liªu bao cÊp mét thêi ®· ¨n s©u trong c¸n bé vµ nh©n d©n ta kh«ng dÔ g× mét thêi gian cã thÓ ®æi thay ngay ®îc. ®Æc biÖt lµ t tëng û l¹i cho gi¸o dôc lµ phóc lîi x· héi cña sè ®«ng c¸n bé, nh©n d©n ë vïng s©u, vïng xa, vïng khã kh¨n lµ rÊt khã thay ®æi khi kinh tÕ cha ph¸t triÓn. * NhËn thøc vÒ x· héi hãa gi¸o dôc trong phÇn lín c¸n bé §¶ng viªn nh©n d©n ta cßn phiÕn diÖn, lÖch l¹c, cha s©u s¾c; ViÖc tuyªn truyÒn cha thêng xuyªn; ViÖc tham mu cña ngµnh gi¸o dôc cha chñ ®éng, vai trß nßng cèt cña c¸c trêng cha râ. * Cơ chế xã hội hoá về cơ sở vật chất còn chưa năng động, các cấp chính quyền còn có cách nhìn chưa đúng về nhà trường, thiếu tin tưởng * Qu¶n lý cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn cßn cã lóc, cã n¬i bu«ng láng c¬ chÕ chÝnh s¸ch cha râ rµng, thiÕu ®ång bé. NhiÒu lóc cßn ¸p ®Æt, gß bã nªn cha kh¬i dËy ®îc tÝnh tù gi¸c, lßng tù träng cña nh©n d©n. ViÖc phèi kÕt hîp c¸c ngµnh, ®oµn thÓ cha thËt chÆt chÏ vµ h¹n chÕ lín ®Õn cuéc vËn ®éng x· héi hãa gi¸o dôc. Ch¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ë c¸c trêng trung häc phæ th«ng huyÖn Th¹ch Thµnh. 3.1. C¬ së ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ë c¸c trêng trung häc phæ th«ng huyÖn Th¹ch Thµnh. C¬ së ®Ó ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ë trêng trung häc phæ th«ng huyÖn Th¹ch Thµnh, tríc hÕt ph¶i dùa trªn c¬ së lý luËn cña viÖc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn viÖc x· héi hãa gi¸o dôc ë bËc trung häc phæ th«ng huyÖn Th¹ch Thµnh nh ®· lý gi¶i ë ch¬ng I vµ ch¬ng II cña luËn v¨n. MÆt khác ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p kh«ng ®îc t¸ch khái kÓ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña tØnh Thanh Hãa vµ HuyÖn Th¹ch Thµnh. a/ §Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña §¶ng – Nhµ níc. §¹i héi X cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta giai ®o¹n (2005 – 2015) lµ tiÕp tôc hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa g¾n víi ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc.”... *Môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tõ n¨m 2010 – 2015 §¹i héi X x¸c ®Þnh “§a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËy chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn 2020 níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i. *§Þnh híng ph¸t triÓn gi¸o dôc - ®µo t¹o: Đ¹i héi X cña §¶ng kh¼ng ®Þnh: “T¹o ®îc chuyÓn biÕn c¬ b¶n vÒ gi¸o dôc - §µo t¹o. §æi míi t duy, gi¸o dôc mét c¸ch nhÊt qu¸n tõ môc tiªu ch¬ng tr×nh néi dung ph¬ng ph¸p ®Õn c¬ cÊu vµ hÖ thèng tæ chøc, c¬ chÕ qu¶n lý ®Ó t¹o ®îc chuyÓn biÕn c¬ b¶n vµ toµn diÖn cña nÒn gi¸o dôc níc nhµ, tiÕp cËn víi tr×nh ®é gi¸o dôc cña khu vùc vµ thÕ giíi, kh¾c phôc c¸ch ®æi míi ch¾p v¸, Ngµy 24 – 6 – 2005 Bé gi¸o dôc vµ §¹o t¹o ®· phª duyÖt x©y dùng ®Ò ¸n “Quy ho¹ch ph¸t triÓn x· héi hãa gi¸o dôc giai ®o¹n (2005 – 2010)”. §ã chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu xuÊt c«ng t¸c x· héi hãa nãi chung vµ x· héi hãa gi¸o dôc bËc trung häc phæ th«ng nãi riªng nh»m huy ®éng toµn x· héi tham gia ph¸t triÓn gi¸o dôc; X©y dùng m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh, lµm cho mäi tæ chøc, mäi c¸ nh©n ®îc ®ãng gãp cho gi¸o dôc vµ còng ®îc thô hëng thµnh qu¶ cña gi¸o dôc. b/ §Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh Thanh Hãa vµ huyÖn Th¹ch Thµnh. * §Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi tØnh Thanh Hãa VÒ gi¸o dôc - ®µo t¹o NghÞ quyÕt ®¹i héi chØ râ: Hoµn thµnh phæ cËp v÷ng ch¾c trung häc häc c¬ së vµ thóc ®Èy viÖc phæ cËp bËc trung häc phæ th«ng. ®Èy m¹nh x©y dùng trêng chuÈn quèc gia; ®Õn 2015 cã 30% trêng mÇm non, 70% trêng tiÓu häc, 30% trêng trung häc c¬ së vµ 20% trêng trung häc phæ th«ng d¹t chuÈn. TiÕp tôc më réng c¸c lo¹i trêng ngoµi c«ng lËp, më réng vµ ®a r¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh gi¸o dôc thêng xuyªn, gi¸o dôc céng ®ång, gi¸o dôc tõ xa. Më réng cñng cè vµ n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cña c¸c trung t©m häc tËp céng ®ång. §¹i héi ®¹i biÓu huyÖn Th¹ch Thµnh lÇn thø XXII ( th¸ng 9-2010) ®· ®Ò ra môc tiªu tæng qu¸t. “TËp trung ph¸t triÓn toµn ®iÖn, vËn dông s¸ng t¹o nghÞ quyÕt ®¹i héi XI cña ®¶ng vµ quyÕt ®Þnh 37 cña bé chÝnh trÞ vÒ ®Çu t vµ ph¸t triÓn miÒn nói, nghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thứ XXII cña ®¹i héi ®¶ng bé tØnh vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng ph¸t huy néi lùc, tranh thñ nguån lùc tõ bªn ngoµi. Khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ cña huyÖn. Thùc hiÖn tèt 5 ch¬ng tr×nh kinh tÕ, tËp chung vµo 3 kh©u dét ph¸: Mét sè môc tiªu chñ yÕu thêi kú (2010-2015): -VÒ gi¸o dôc - §µo t¹o. §¹i héi nªu chØ tiªu: “ T¹o sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ gi¸o dôc, ®Èy m¹nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt trêng häc, x©y dùng trêng chuÈn quèc gia. TiÕp tôc ph¸t triÓn vµ hoµn chØnh m¹ng líi trêng líp. PhÊn ®Êu 100% sè x·, thÞ trÊn cã nhµ trÎ vµ trung t©m häc tËp céng ®ång, tËp chung x©y dùng trung t©m d¹y nghÒ, x©y dùng x· héi häc tËp. 3.2. C¸c quan ®iÓm chØ ®¹o vµ nguyªn t¾c thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc. a/ C¸c quan ®iÓm chØ ®¹o: * Nªu cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ 1930 khi §¶ng céng s¶n thµnh lËp ®Õn nay 2015 Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng nãi chung vµ cuéc vËn ®éng x· héi hãa trong gi¸o dôc nãi riªng. - §¶ng tËp hîp c¸c nhµ khoa häc, c¸c chuyªn gia gi¸o dôc, c¸c c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc giái, gi¸o viªn giái, x©y dùng c¸c ®Ò ¸n c¶i c¸ch gi¸o dôc, x©y dùng kÕ ho¹ch, quy ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc vÒ c¸c mÆt: - §¶ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé, §¶ng viªn,nh©n d©n tham gia c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc: - T¨ng cêng tuyªn truyÒn vÒ nhËn thøc c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc cho c¸n bé, §¶ng viªn, nh©n d©n ®Ó mäi ngêi hiÓu ®óng mét c¸ch toµn diÖn vÒ x· héi hãa gi¸o dôc: - §¶m b¶o, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé, nh©n d©n tham gia gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ níc trong hÖ thèng gi¸o dôc, phßng chèng c¸c hiÖn tîng tiªu cùc trong gi¸o dôc: - §¶m b¶o theo dâi, båi dìng c©n nh¾c c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc c¸c cÊp theo thÈm quyÒn cña c¸c cÊp ñy §¶ng. - Huy ®éng c¸c lùc lîng x· héi tham gia x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc, - T¨ng cêng vai trß tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång nh©n d©n vµ UBND c¸c cÊp trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi gi¸o dôc. * T¨ng cêng vai trß qu¶n lý cña chÝnh quyÒn. - ChÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n cña chóng ta lµ cña d©n do d©n vµ v× d©n. ChÝnh quyÒn Êy lµ c«ng cô cña nh©n d©n; - ChÝnh phñ, UBND c¸c cÊp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cô thÓ hãa chñ tr¬ng ®êng lèi chØ thÞ cña §¶ng c¸c cÊp; luËt, Ph¸p lÖnh... cña Quèc héi vµ UBTVô quèc héi vµ NghÞ quyÕt cña H§N c¸c cÊp vÒ gi¸o dôc * Ph¸t huy vai trß lµm chñ cña d©n ... Tõ xa xa c¸c nhµ chiÕn lîc níc ta còng ®· lÊy nh©n d©n lµm gèc. NguyÔn Tr·i cho r»ng “§Èy thuyÒn còng lµ d©n, lËt thuyÒn còng lµ d©n”. ®Õn thêi ®¹i Hå ChÝ Minh vai trß cña d©n ®îc quan niÖm võa truyÒn thèng võa hiÖn ®¹i. B¸c quan niÖm mäi quyÒn hµnh lµ cña d©n; mäi lîi Ých thuéc vÒ d©n. Vai trß lµm chñ cña d©n trong x· héi hãa gi¸o dôc ®îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt: * C¸c c¬ quan l·nh ®¹o ®¶ng, chÝnh quyÒn t¹o ®îc mét bÇu kh«ng khÝ d©n chñ thËt sù cëi më ®Ó d©n tin tëng ®ãng gãp ý kiÕn vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc trªn ®Þa bµn. - C¸n bé §¶ng, chÝnh quyÒn, nhÊt lµ c¸n bé d©n vËn cña §¶ng ph¶i gÇn d©n, tin d©n, cã tr¸ch nhiÖm víi nh·ng yªu cÇo chÝnh ®¸ng cña d©n ®èi víi c«ng t¸c gi¸o dôc. b/ Nguyªn t¾c thùc hiÖn x· héi hãa gi¸o dôc ë bËc trung häc phæ th«ng – Th¹ch Thµnh. C«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc lµ mét cuéc vËn ®éng toµn d©n tham gia gi¸o dôc nh»m huy ®éng nh©n tµi vËt lùc cña toµn x· héi tham gia ph¸t triÓn gi¸o dôc, mäi ngêi cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng gi¸o dôc song còng cã quyÒn ®îc hëng lîi Ých cña gi¸o dôc mang l¹i. X· héi hãa gi¸o dôc lµ thùc hiÖn mét bíc c«ng b»ng vµ d©n chñ trong gi¸o dôc. NhÊt lµ chóng ta tiÕn hµnh cuéc vËn ®éng x· héi hãa gi¸o dôc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc... th× còng ph¶i minh b¹ch, r¹ch rßi vÒ nguyªn t¾c thùc hiÖn ®Ó khái bÞ trÖch híng, khái bÞ chao ®¶o lóc t¶ lóc h÷u. §ã lµ nh÷ng nguyªn t¾c sau: Nguyªn t¾c lîi Ých, Nguyªn t¾c hiÖu qu¶, Nguyªn t¾c ph¸p lý. 3.3. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ. 3.1.1. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß quèc s¸ch hµng ®Çu cña gi¸o dôc vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. a/ Môc ®Ých yªu cÇu cña gi¶i ph¸p. Së dÜ lÊy c«ng t¸c tuyªn truyÒn lµm gi¶i ph¸p sè mét ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc v× t tëng chiÕm vÞ trÝ, vai trß quan träng hµng ®Çu trong mäi c«ng t¸c. Trong x· héi hãa gi¸o dôc còng vËy chØ cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ vai trß, vÞ trÝ quan träng cña x· héi hãa gi¸o dôc; cña chñ ch¬ng gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu... mäi ngêi míi toµn t©m toµn ý tù gi¸c tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc b/ §èi tîng vµ néi dung cña gi¶i ph¸p: Tríc hÕt lµ c¸c cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn huyÖn vµ tØnh cã nhËn thøc ®Çy ®ñ, toµn diÖn, s©u s¾c vÒ x· héi hãa gi¸o dôc nãi chung vµ x· héi hãa trung häc phæ th«ng nãi riªng. Trªn c¬ së Êy c¸c cÊp ñy §¶ng cã chñ tr¬ng vÒ x· héi hãa gi¸o dôc;, C¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc tõ Së, Phßng gi¸o dôc, HiÖu trëng c¸c trêng ph¶i t×m hiÓu, nghiªn cøu ®Ó n¾m ch¾c, ®Çy ®ñ, toµn diÖn vÒ x· héi hãa gi¸o dôc. N¾m ch¾c ®Þnh híng cña §¶ng, Nhµ níc vÒ x· héi hãa gi¸o dôc; t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng ®Ó tham mu cho cÊp ñy, chÝnh quyÒn cã chñ tr¬ng chÝnh s¸ch ®èi víi gi¸o dôc. MÆt kh¸c ph¶i cã v¨n b¶n híng dÉn ngµnh thùc hiÖn ChØ thÞ. NghÞ quyÕt cña cÊp trªn hoÆc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, quy chÕ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh. C¸c ngµnh d©n sè kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em; phßng v¨n ho¸; y tÕ; c«ng an. CÇn ®îc trang bÞ hoµn chØnh nhËn thøc vÒ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ®Ó chñ ®éng theo chøc n¨ng cña m×nh phèi hîp víi ngµnh gi¸o dôc, thùc hiÖn vµ cã tr¸ch nhiÖm ch¨m sãc, b¶o vÖ, t¹o m«i trêng rÌn luyÖn gãp phÇn hoµn thiÖn nh©n c¸ch trÎ, x©y dùng gia ®×nh, c¬ quan, khu d©n c cã nÕp sèng v¨n hãa. §èi víi mÆt trËn tæ quèc, ban d©n vËn, ban khoa gi¸o cÇn ph¶i cã nhËn thøc ®Çy ®ñ, toµn diÖn, s©u s¾c vÒ x· héi hãa gi¸o dôc trªn c¬ së Êy tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc vÒ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc cho c¸n bé, §¶ng viªn vµ nh©n d©n; MÆt kh¸c phèi hîp víi ngµnh gi¸o dôc, tæ chøc vËn ®éng héi viªn, nh©n d©n tham gia ph¸t triÓn gi¸o dôc; §ãng gãp nh©n tµi vËt lùc cho c«ng cuéc x· héi hãa gi¸o dôc. Héi ®ång nh©n d©n huyÖn, tØnh ®îc n©ng cao nhËn thøc vÒ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc tríc hÕt gãp phÇn vµo viÖc qu¸n triÖt ®êng lèi, chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ cuéc vËn ®éng nµy. UBND c¸c cÊp tØnh, huyÖn, thÞ trÊn, x·... lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ë c¸c cÊp, cã vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn x· héi hãa gi¸o dôc ë c¸c mÆt; Phèi hîp hµnh ®éng; huy ®éng nh©n tµi vËt lùc; kÕ ho¹ch, quy ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc cho nªn nhËn thøc vÒ x· héi hãa gi¸o dôc cµng ph¶i ®Çy ®ñ, toµn diÖn, râ rµng, s©u s¾c, cô thÓ... cã thÕ khi tiÕn hµnh chØ ®¹o thùc hiÖn míi khái lóng tóng, kh«ng ®¬n gi¶n vµ tr¸nh ®îc phiÕn diÖn, cã t¸c dông tèt h¬n trong c«ng cuéc x· héi hãa gi¸o dôc. M«i trêng gia ®×nh: Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña x· héi, lµ m«i trêng quan träng trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch trÎ; cã vÞ trÝ träng yÕu, cÇn thiÕt trong viÖc sinh thµnh, nu«i d¹y trÎ tõ lóc s¬ sinh ®Õn tuæi trëng thµnh. Trong mèi quan hÖ víi x· héi nÕu gia ®×nh tèt sÏ gãp phÇn lµm cho x· héi tèt. MÆt trËn tæ quèc cã phong trµo x©y dùng “Gia ®×nh vµ khu d©n c an toµn lµm chñ”. C¬ quan v¨n ho¸ cã cuéc vËn ®éng x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸. Lµng v¨n hãa. X· v¨n ho¸, chÝnh lµ nh»m x©y dùng m«i trêng gia ®×nh. X· héi hãa gi¸o dôc M«i trêng trêng häc: Nhµ trêng (tõ mÇm non trë lªn) lµ n¬i khai t©m, khai trÝ cho trÎ; Lµ n¬i rÌn luyÖn c¸c em nªn ngêi - M«i trêng x· héi – chÝnh lµ n¬i c¸c em tiÕp xóc hµng ngµy nguån thêi gian ë nhµ vµ ë trêng. Nh÷ng c¶nh tîng cã tÝnh gi¸o dôc còng nh ph¶n t¸c dông gi¸o dôc diÔn ra tríc m¾t c¸c em trªn ®êng ®i ®Õn trêng vµ vÒ nhµ; X©y dùng c¸c m«i trêng gia ®×nh, nhµ trêng, x· héi lµnh m¹nh lµ viÖc lµm cÇn thiÕt, v× nã t¹o ra mét tæng thÓ m«i trêng s ph¹m, ë ®©u vµ bÊt cø lóc nµo kh«ng chØ c¸c em mµ mäi thµnh viªn trong x· héi ®Òu ®îc gi¸o dôc. XÐt vÒ khÝa c¹nh gi¸o dôc ®©y qu¶ lµ trêng häc cho mäi ngêi. Mäi ngêi sèng trong m«i trêng Êy sÏ h¹nh phóc thÊy ngêi víi ngêi lµ b¹n. Ho¹t ®éng tuyªn truyÒn môc tiªu cuèi cïng lµ huy ®éng toµn x· héi tham gia qu¸ tr×nh gi¸o dôc. Huy ®éng trÝ tuÖ cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ s ph¹m t©m huyÕt tham gia ho¹ch ®Þnh ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc gãp ý kiÕn vµo néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc vµ c¸c hiÖn tîng tiªu cùc trong gi¸o dôc: Thi cö kh«ng nghiªm tóc, bÖnh thµnh tÝch... lµ rÊt cÇn thiÕt. c/ Tæ chøc thùc hiÖn: §¶ng bé, Héi ®ång nh©n d©n, UBND c¸c cÊp cã chñ tr¬ng chÝnh s¸ch ®óng lµ rÊt quan träng, nhng biÕn tõ chñ tr¬ng trªn giÊy thµnh hiÖn thùc sinh ®éng trong cuéc sèng lµ cùc kú quan träng. ®Ó lµm ®îc viÖc Êy ph¶i cã nhiÒu ®êng, nhiÒu c¸ch, phï hîp víi nhiÒu ®èi tîng míi ®¹t ®îc kÕt qu¶. Cuéc vËn ®éng, x· héi ho¸ gi¸o dôc nµy còng vËy. Ph¶i cã nhiÒu ph¬ng ph¸p tæng hîp, nhiÒu h×nh thøc t¸c ®éng víi nhiÒu néi dung cô thÓ, s¸t hîp víi tõng ®èi tîng míi mong cã kÕt qu¶. 3.3.2. N©ng cao vai trß nßng cèt cña c¬ quan gi¸o dôc ®Þa ph¬ng a. Môc tiªu, yªu cÇu gi¶i ph¸p: Muèn thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng x· héi ho¸ gi¸o dôc trung häc phæ th«ng trªn ®Þa bµn huyÖn Th¹ch Thµnh( Phßng gi¸o, c¸c trêng trung häc phæ th«ng ) trong huyÖn ph¶i n©ng cao vai trß nßng cèt cña m×nh trong viÖc chñ ®éng tham mu cho huyÖn uû, héi ®ång nh©n d©n, uû ban nh©n d©n huyÖn vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc quèc d©n trong huyÖn. Trong ®ã cã ph¸t triÓn trung häc phæ th«ng. Ph¶i v¹ch ra ®îc ®Ò ¸n thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc nãi chung vµ x· héi ho¸ trung häc phæ th«ng trong huyÖn nãi riªng mét c¸ch s©u s¾c, cô thÓ, phï hîp víi thùc tÕ ®Þa ph¬ng b. Néi dung cña gi¶i ph¸p: - Phßng gi¸o dôc- ®µo t¹o cÊp huyÖn víi chøc n¨ng lµ c¬ quan chuyªn m«n cña UBND huyÖn, gióp uû ban qu¶n lý sù nghiÖp gi¸o dôc trong toµn huyÖn. Ph¶i n¾m ch¾c nhu cÇu häc tËp cña nh©n d©n trong huyÖn ®Ó vÆch kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh häc cÊp häc (mÇm non, tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng, trung t©m gi¸o dôc thêng xuyªn) , cã kÕ ho¹ch tham mu ®Ó uû ban nh©n d©n huyÖn phèi hîp víi së gi¸o dôc - ®µo t¹o, tr×nh UBND tØnh cho ph¸t triÓn c.Tæ chøc thùc hiÖn: Víi vai trß lµ c¬ quan tham mu cña huyÖn ñy, H§ND, UBND huyÖn, Ban gi¸m hiÖu c¸c trêng trung häc phæ th«ng trong huyÖn ph¶i chñ ®éng n©ng cao sù hiÓu biÕt cña m×nh mét c¸ch toµn diÖn, ®óng ®¾n vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc ph¶i cã quan ®iÓm toµn diÖn vÒ qu¸ tr×nh tham mu x©y dùng kÕ ho¹ch, ph¸t triÓn hÖ thèng trêng líp; m¹ng líi trêng; x©y dùng ®Ò ¸n x· héi ho¸ gi¸o dôc. Kiªn quyÕt chèng t tëng côc bé, b¶n vÞ. 3.3.3. T¨ng cêng huy ®éng c¸c lùc lîng x· héi tham gia c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ë c¸c trêng THPT ë Th¹ch Thµnh. a. Môc tiªu, Yªu cÇu gi¶i ph¸p : t¨ng cêng huy ®éng c¸c lùc lîng x· héi tham gia x· héi ho¸ gi¸o dôc ë c¸c trêng THPT Th¹ch Thµnh nh»m môc tiªu lµ con em c¸c d©n téc Th¹ch Thµnh ®îc hëng mét m«i trêng chän vÑn. MÆt kh¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc THPT sÏ ®a d¹ng ho¸ c¸c d¹ng h×nh ®µo t¹o, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c¸c em häc xong THCS sÏ cã nhiÒu ®êng vµo THPT, nhanh chãng phæ cËp THPT trªn ®Þa bµn huyÖn nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña nh©n d©n, gãp phÇn n©ng cao d©n chÝ, ®µo t¹o nh©n tµi cho ®Êt níc trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. b.Néi dung vµ ®èi tîng ®Ó gi¶i ph¸p: X· héi ho¸ gi¸o dôc nãi chung vµ x· héi ho¸ THPT nãi riªng thùc chÊt lµ tæ chøc phèi hîp gi÷a c¸c tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, mÆt trËn tæ quèc, c¸c tæ chøc thµnh viªn cña mÆt trËn(thanh niªn, phô n÷ , c«ng ®oµn, n«ng d©n, cùu chiÕn binh...) c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n cã uy tÝn lín... thêng xuyªn chÆt chÏ vËn ®éng toµn d©n tham gia ph¸t triÓn gi¸o dôc nãi chung vµ THPT nãi riªng. c. Tæ chøc thùc hiÖn: Trong qu¸ tr×nh tæ chøc phèi hîp gi÷a c¸c lùc lîng tham gia c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc muèn cã hiÖu qu¶ ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c lîi Ých cña c¶ hai phÝa: §¬n vÞ tham gia c«ng t¸c gi¸o dôc cña nhµ trêng lîi Ých Êy ph¶i phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña ®èi tîng tham gia vµ nhµ trêng. 3.3.4. N©ng cao vai trß qu¶n lý nhµ níc, thùc hiÖn d©n chñ ho¸ trong c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trung häc phæ th«ng. a. Môc tiªu yªu cÇu cña gi¶i ph¸p: Nhµ níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam lµ nhµ níc cña d©n. Do d©n, v× d©n, nhµ níc thay mÆt d©n ®Ó qu¶n lý x· héi trong ®ã cã gi¸o dôc. V× vËy mäi ho¹t ®éng cña gi¸o dôc ®Òu ph¶i cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. §ã lµ yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan. MÆt kh¸c gi¸o dôc lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng, v× vËy quÇn chóng ph¶i §îc lµm chñ sù nghiÖp Êy. Nhng §Ó quÇn chóng lµm chñ ®îc ph¶i më réng d©n chñ theo híng “ D©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”. b. Néi dung; ®èi tîng: Nãi vÒ x· héi hãa gi¸o dôc, ®iÒu 12 luËt gi¸o dôc 2005 ghi: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc, x©y dùng x· héi häc tËp lµ sù nghiÖp cña nhµ níc vµ cña toµn d©n. Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc thùc hiÖn ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh trêng vµ c¸c h×nh thøc gi¸o dôc; KhuyÕn khÝch huy ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc c¸ nh©n tham gia ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. c.Tæ chøc thùc hiÖn: ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch héi ®ång nh©n d©n, UBND huyÖn ph¶i dùa vµo ChØ thÞ; NghÞ quyÕt cña cÊp trªn vµ NghÞ quyÕt ®¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé Th¹ch Thµnh lÇn thø XXII, chØ ®¹o phßng kÕ ho¹ch lËp ®Ò ¸n ph¸t triÓn gi¸o dôc trong ®ã cã trung häc phæ th«ng (2005 – 2010). ®Ò ¸n Êy ph¶i dù kiÕn ®îc tríc ®ã, lé tr×nh theo thêi gian, nguån lùc, ®iÒu kiÖn, c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn. 3.3.5. §Èy m¹nh viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt vµ ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ phôc vô gi¶ng d¹y, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ë c¸c trêng trung häc phæ th«ng. a. Môc tiªu, yªu cÇu cña gi¶i ph¸p. Trong nh÷ng n¨m qua ng©n s¸ch cña nhµ níc ®Çu t cho gi¸o dôc trong ®ã cã trung häc phæ th«ng kh«ng ngõng t¨ng lªn theo c¸c nguån vèn ODA – Ch¬ng tr×nh 135; Ch¬ng tr×nh xãa nhµ t¹m (tranh tre nøa l¸); Tr¸i phiÕu chÝnh phñ; ... nªn c¬ së vËt chÊt cña trêng liªn tôc gia t¨ng. Tuy nhiªn còng chØ míi gi¶i quyÕt ®îc 60% yªu cÇu cña c¸c trêng trung häc phæ th«ng. Trong lóc nhµ níc ®Çu t cho gi¸o dôc cßn h¹n hÑp th× mét trong nh÷ng yªu cÇu cña x· héi hãa gi¸o dôc lµ huy ®éng sù ®ãng gãp lµ huy ®éng sù ®ãng gãp cña toµn x· héi; Sù hç trî cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ ë níc ngoµi; cña c¸c nhµ h¶o t©m cho gi¸o dôc lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng. b. Néi dung ®èi tîng cña g¶i ph¸p: Huy ®éng c¸c nguån lùc ë ®Þa ph¬ng ®ãng gãp cho viÖc ph¸t triÓn gi¸o dôc trung häc phæ th«ng gåm nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc. c. Tæ chøc thùc hiÖn: Chñ tr¬ng ®êng lèi ®óng lµ ®iÒu kiÖn cÇn; Tæ chøc thùc hiÖn thµnh c«ng míi lµ ®iÒu kiÖn ®ñ. Trong c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc trong ®ã trung häc phæ th«ng còng vËy ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p lµ v« cïng quan träng. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn: Dïng c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn, tæng kÕt vµ ph©n tÝch thùc tiÔn, pháng vÊn l·nh ®¹o, nh©n d©n...trong ®Þa bµn trêng ®ãng ®· gi¶i quyÕt ®îc nhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi, cho phÐp chóng t«i rót ra kÕt luËn. - X· héi ho¸ gi¸o dôc vèn ®· cã truyÒn thèng trong nh©n d©n ta; nhê cã x· héi ho¸ mµ nh©n d©n ta ®· gi¶i quyÕt ®îc mét phÇn nhu cÇu häc tËp trong lóc nhµ níc phong kiÕn, ®Õ quèc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ngu d©n. X· héi ho¸ gi¸o dôc ngµy nay ë níc ta díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng kh«ng chØ kÕ tiÕp truyÒn thèng cha «ng mµ cã sù thèng nhÊt vÒ tæ chøc, cã nhiÒu c¸ch lµm míi, s¸ng t¹o, mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña d©n téc trong thêi ®¹i hiÖn nay; t¹o c¬ së ®Ó chóng ta ph¸t triÓn sù nghiÖp trång ngêi, t¹o ra nguån nh©n lùc cho CNH – H§H ®Êt níc. - §Èy m¹nh cuéc vËn ®éng x· héi ho¸ gi¸o dôc nãi chung vµ ë c¸c trêng THPT ë Th¹ch Thµnh nãi riªng lµ viÖc lµm quan träng vµ cÇn thiÕt. §©y lµ ®êng lèi chiÕn lîc cña §¶ng. §¶ng thùc hiÖn d©n chñ ho¸, thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng trong gi¸o dôc th«ng qua cuéc vËn ®éng x· héi ho¸ nµy; kh«ng ph¶i lµ mét gi¶i ph¸p t×nh thÕ trong lóc khã kh¨n mµ lµ cuéc vËn ®éng l©u dµi, t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸,x· héi cña ®Êt níc. - TiÕn hµnh x· héi ho¸ gi¸o dôc trong lóc níc ta ®· vµ ®ang héi nhËp; chóng ta l¹i ra nhËp WPO tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ ch¾c ch¾n thuËn lîi còng nhiÒu song còng kh«ng Ýt khã kh¨n. Më cöa ra, giã m¸t ïa vµo nhng cuèn theo nã biÕt bao bôi bÈn, cã khi cßn cã c¶ luång giã ®éc. VÊn ®Ò lµ ngêi chñ th«ng minh ph©n biÖt vµ ng¨n nã l¹i. Chóng ta x©y dùng nÒ kinh tÕ – X· héi ph¸t triÓn tèt ®Ñp lµ cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. X· héi ho¸ gi¸o dôc trong thêi ®¹i hiÖn nay chóng ta sÏ tiÕp cËn ®îc nh÷ng kiÕn thøc khoa häc tiªn tiÕn; ph¬ng ph¸p x©y dùng trêng, qu¶n lý trêng mét c¸ch khoa häc; sÏ vËn ®éng ®îc nh÷ng nguån vèn lín; cña c¸c tæ chøc chÝnh phñ vµ c¸c c¸ nh©n hång t©m hång s¶n. c¸i khã cña ta ng¨n cho ®îc luång giã th¬ng m¹i ho¸ gi¸o dôc. NÕu s¶n phÈm cña gi¸o dôc trë thµnh mãn hµng( con ngêi) th× chóng ta kh«ng chØ mÊt nh©n lùc mµ sÏ mÊt hÕt. V× vËt mµ x· héi ho¸ gi¸o dôc nhng kh«ng ®îc th¬ng m¹i ho¸ gi¸o dôc. Trong ph¹m vÞ nghiªn cøu cña ®Ò tµi, luËn v¨n ®· tæng hîp, hÖ thèng l¹i nh÷ng kh¸i niÖm vÒ b¶n chÊt, néi dung ,vÞ trÝ, vai trß vµ tÇm quan träng cña x· héi ho¸ trong sù nghiÖp ph¸t triÓn gi¸o dôc ë níc ta. Ph©n tÝch vµ hÖ thèng ho¸ nh÷ng quan ®iÓm cña §¶ng, Chñ tr¬ng cña nhµ níc trong chØ ®¹o, l·nh ®¹o x· héi ho¸ gi¸o dôc ®Ó ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ – X· héi cña ®Êt níc. LuËn v¨n còng ®· ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi huyÖn Th¹ch Thµnh, tØnh Thanh Ho¸, trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tÕ ph©n tÝch nguyªn nh©n, kÕt qu¶ vµ nh÷ng h¹n chÕ cña ho¹t ®éng x· héi ho¸ gi¸o dôc trªn ®Þa bµn huyÖn. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn kh¸ch quan chñ quan cña ®Þa ph¬ng. Chóng t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc bËc THPT trªn ®Þa bµn huyÖn Th¹ch Thµnh – tØnh Thanh Ho¸ nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ; Ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng cuéc x· héi ho¸ gi¸o dôc trªn ®Þa bµn huyÖn. C¸c gi¶i ph¸p trong luËn v¨n ®Ò cËp võa gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò næi cém tríc m¾t, nhng còng cã tÝnh chÊt l©u dµi t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn gi¸o dôc. Ph¹m vi ®Ò tµi ®Ò cËp lµ t¨ng cêng thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc nhng chØ ë bËc THPT ë huyÖn Th¹ch Thµnh, phï hîp víi t×nh h×nh gi¸o dôc Th¹ch Thµnh. Nhng nã còng cã thÓ gîi ý cho Ban gi¸m hiÖu c¸c trêng THPT; c¸n bé qu¶n lý ë c¸c ë bËc häc kh¸c, ë c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c trong l·nh ®¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ë c¸c trêng, ®Þa ph¬ng kh¸c. C¸c gi¶i ph¸p cha qua thùc nghiÖm nhng kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm cho thÊyý kiÕn ®¸nh gi¸ cña c¸n bé l·nh ®¹o, c¸c nhµ gi¸o l·nh ®¹o...®Ò kh¼ng ®Þnh sù quan träng cÇn thiÕt cña viÖc x· héi ho¸ gi¸o dôc theo c¸c gi¶i ph¸p luËn v¨n nªn ra lµ cã tÝnh kh¶ thi cao – Nªn kÕt qu¶ nghiªn cøu ®îc ¸p dông vµo ph¸t triÓn gi¸o dôc ë bËc THPT huyÖn Th¹ch Thµnh sÏ ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. 2. KiÕn nghÞ. §Ó c¸c gi¶i ph¸p trong luËn v¨n ®îc tiÕn hµnh cã hiÖu qu¶ chóng t«i xin cã vµi ý kiÕn kiÕn nghÞ víi c¸c cÊp. + TØnh cÇn cã héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trong tØnh ®Ó rót kinh nghiÖm; thèng nhÊt c¸ch lµm vµ néi dung ®Ó tiÖn chØ ®¹o. TØnh thÝ ®iÓm tæ chøc ®¹i héi gi¸o dôc cÊp x·, huyÖn ®Ó rót ra néi dung ®¹i héi phæ biÕn tiÕn hµnh ®¹i trµ. Quy ®Þnh niªn h¹n ®¹i héi ®Ó chØ ®¹o, t¹o ra phong trµo quan t©m ®Õn gi¸o dôc. +Sở GD&ĐT, UBND huyện nên kiểm tra cụ thực tế cơ sở vật chất của các trường ngay từ đầu năm để có sự thống nhất cho trường được kêu gọi xã hội hoá về cơ sở vật chất - Së Gi¸o dôc phèi hîp víi Së Tµi chÝnh tÝnh to¸n yªu cÇu chi kinh phÝ cña c¸c bËc häc, tõ ®ã ®Þnh ra chÕ ®é ®ãng gãp cña d©n cho trêng, b¸o c¸o UBND tØnh ®Ó tæng hîp tr×nh H§ND ®Ó th¶o luËn, nghÞ quyÕt, t¹o c¬ së ph¸p lý chi thu thèng nhÊt toµn tØnh. - CÇn cã chÝnh s¸ch, chÕ ®é phï hîp ®Ó s¾p xÕp l¹i ®éi ngò bè trÝ gi¸o viªn yÕu kÐm, cha chuÈn vÒ hu tríc tuæi vÉn kh«ng bÞ thiÖt thßi vÒ quyÒn lîi vËt chÊt; ®Ó bè trÝ gi¸o sinh chuÈn míi ra trêng cã n¬i lµm, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé huyÖn kho¸ XXI t¹i §¹i héi ®¹i biÓu Trêng §¹i häc Vinh §¶ng bé huyÖn lÇn thø XXII - Th¹ch Thµnh th¸ng 9/2005. 2. B¸o c¸o tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së cña huyÖn uû Th¹ch Thµnh – sè 85/th¸ng 9/2003. 3. Chuyªn ®Ò nghiªn cøu nghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng – NXBCTQG /2006. Mai ThÞ Lý 4. Dù b¸o thÕ kû XXI – NXBTT/1998 5. §iÒu lÖ trêng phæ th«ng (Ban hµnh ngµy 2/4/2007). 6. §Þa chÝ Th¹ch Thµnh – Hoµng Huyªnh (chñ bªn) NXB VHTT Hµ Néi/2004. 7. §Þnh híng ph¸t triÓn thêi kú 2006-2020 huyÖn Th¹ch Thµnh th¸ng 5/2005. 8. Gi¸o dôc häc hiÖn ®¹i – Th¸i Duy Tuyªn – NXB§HQGHN/2001V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X – NXBCTQG /2006. 9. Gi¸o dôc ViÖt Nam tríc ngìng cöa thÕ kû XXI – NXB CTQGHN/1999 10.Gi¸o tr×nh lý luËn v¨n ho¸ vµ ®êng lèi v¨n ho¸ cña §¶ng–NXBCTQG/2000. 11. HÖ thèng chØ tiªu kinh tÕ – x· héi thùc hiÖn thêi kú 1996 – 2005. 12. Kinh tÕMét Gi¸o dôc. sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ 13. KÕc«ng ho¹ch thùc hiÖnx· chØ thÞ 40CT/TW Ban BÝ th vÒëx©y dùngTHPT n©ng cao chÊt lt¸c héi ho¸ cña gi¸o dôc bËc îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc tõ nay ®Õn 2010 cña phßng gi¸o huyÖn Th¹ch Thµnh - tØnh Thanh Ho¸ dôc & §µo t¹o Th¹ch Thµnh – th¸ng 3/2005. 14. LÞch sö §¶ng huyÖn Th¹ch Thµnh 1996 – 2005, NXB TH /2006 15. Mêi n¨m ®æi míi – Ph¹m Minh H¹c – NXBHN/1996. 16. T×m hiÓu luËt Gi¸o dôc 2005 – NXBGD/2005. Qu¶nlý Gi¸odôc 17.T×m hiÓu nÒnChuyªn gi¸o dôc ViÖtngµnh: Nam tríc1945 - Vò Ngäc Kh¸nhXBGD/1985. M· sè: 60 - 14 - 05 18. T©m lý häc qu¶n lý - §H luËt – Hµ Néi. 19. Tµi liÖu tham kh¶o phôc vô nghiªn cøu nghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X cña §¶ng – NXBCTQG /2006. 20. Tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn nghÞ quyÕt TW2(kho¸ VIII) vÒ Gi¸o dôc §µo t¹o Tãm t¾tUûluËn v¨n– th¹c sü khoa häc gi¸o dôc cña HuyÖn Th¹ch Thµnh sè 47/th¸ng 4 n¨m 2002. 21.Tæng kÕt n¨m häc 2005 -2006; 2006-2007 cña trêng THPT Th¹ch Thµnh II. Ngêi I:híng dÉn khoa häc 22.Trêng THPT Th¹ch Thµnh n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn–th¸ng 10/ 2005. PGS.40TS Ng« Sü Tïng 23. TriÕt häc gi¸o dôc ViÖt Nam – Th¸i Duy Tuyªn – NXB§HSP/2007. 24. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII – NXB CTQG /1997 25. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé tØnh lÇn thø XVI – NXBTH/2006. 26. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X – NXBCTQG /2006. 27. X· héi häc( In lÇn 2) – Trêng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n – NXB§HQG Hµ Néi – 2009.Vinh - 2009 28. X· héi ho¸ c«ng t¸c gi¸o dôc – Ph¹m Minh H¹c (chñ biªn), NXB GDHN/1997.
- Xem thêm -