Tài liệu Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10578 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học A. Tác giả sáng kiến - Họ và tên: Đinh Thị Thuý - Chức danh: Hiệu trưởng - Học vị: Đại học sư phạm - Địa chỉ: Trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan - Nho Quan- Ninh Bình - Email: dtthuyttnq@ninhbinh.edu.vn - Số điện thoại: 0915 834 845 B. Nội dung sáng kiến Giáo dục và Đào tạo có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc; là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hưng thịnh hay suy vong của mỗi Quốc gia. Đối với nước ta, phát triển Giáo dục và Đào tạo được coi là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã nhấn mạnh: “Giáo dục và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Ninh Bình, huyện Nho Quan và Đảng bộ Thị trấn Nho Quan, trong những năm qua, trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường và đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần vào việc nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, để xứng đáng là nơi trung tâm văn hóa của huyện Nho Quan, xây dựng trường Tiểu học Thị trấn trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của huyện Nho Quan thì so với yêu cầu nhiệm vụ mới chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan vẫn còn hạn chế như: Chất lượng học sinh đã nâng lên song vẫn chưa thực sự bền vững; việc huy động các nguồn lực ủng hộ cho hoạt động của nhà trường hiệu quả chưa cao; việc bổ sung cơ sở vật chất còn hạn chế.... Vì vậy, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan nói riêng và các trường tiểu học nói chung trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết. Với những ý nghĩa đó, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học”. 1 Trong quá trình quản lý, chỉ đạo trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan, qua quá trình nghiên cứu, dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài; từ những cách làm cũ đã thực hiện tại trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan trong những năm trước đây, tôi đã phân tích những ưu điểm, nhược điểm của cách làm đó và áp dụng một số giải pháp mới để nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan. Sau đây tôi xin trình bày những giải pháp cũ đã làm và đề xuất những giải pháp mới được áp dụng tại trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan trong 2 năm gần đây. 1. Giải pháp cũ thường làm Trước kia, tôi hiểu đơn giản rằng, muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường thì đối tượng phải tác động chỉ có thể là đội ngũ giáo viên và các em học sinh trong nhà trường. Trong đội ngũ giáo viên và học sinh thì quan trọng là dạy và học, nên chỉ chú ý đến dạy và học mà chưa chú ý đến các điều kiện khác tác động đến hiệu quả của dạy và học... Cụ thể những giải pháp cũ đã thực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan như sau: 1.1. Nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ giáo viên - Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp học nâng trình độ chuẩn: động viên giáo viên đi học các lớp Cao đẳng, Đại học dưới các hình thức như tại chức, từ xa, liên thông… - Chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấp tổ (chuyên đề, hội thảo, hội giảng) nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ giáo viên. - Tổ chức kiểm tra, đánh giá trình độ tay nghề của giáo viên, giúp giáo viên khắc phục nhược điểm và dạy học hiệu quả hơn. 1.2. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh - Xây dựng nội quy học sinh trong nhà trường ngay từ đầu mỗi năm học. Yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của học sinh và những điều học sinh không được làm theo Điều lệ trường tiểu học và những quy định của nhà trường. - Yêu cầu học sinh tham gia vào các hoạt động học tập một cách nghiêm túc, nền nếp. - Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm, giao chất lượng cho các lớp và từng học sinh. Đánh giá chất lượng sau từng đợt kiểm tra định kỳ. - Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để tạo hứng thú cho học sinh đến trường và rèn luyện sức khoẻ cho học sinh. 1.3. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo: - Tổ chức học tập chính trị và nhiệm vụ năm học từ đầu mỗi năm học. 2 - Phân công chuyên môn, giao việc cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên. - Xây dựng kỷ cương, nền nếp trường học, có theo dõi, đánh giá, xếp loại HS từng tuần, tháng, học kỳ... - Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng. - Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đánh giá, xếp loại từng người. * Ưu điểm của giải pháp cũ - Đã chú ý đến công tác bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao trình độ giáo viên. Trình độ giáo viên được nâng lên sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng học sinh. - Những việc làm trong giải pháp cũ đều là những công việc cần thiết và nên làm. Những giải pháp đó đã mang lại kết quả nhất định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. - Đã có những hoạt động giúp học sinh yêu trường, mến lớp và hứng thú tới trường, xây dựng nền nếp trường học. * Nhược điểm của giải pháp cũ - Những giải pháp cũ chỉ là điều kiện cần mà chưa phải là điều kiện đủ. Vì để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường không đơn thuần chỉ có vai trò của giáo viên và học sinh. - Chưa chú ý nhiều đến việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh. Đây là nội dung quan trọng, là tiền đề cho những suy nghĩ, việc làm đúng đắn và hiệu quả. - Mới quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dạy và học song chưa đề cập nhiều đến các điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học như cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học, các điều kiện để đổi mới phương pháp dạy và học. - Công tác xã hội hoá giáo dục chưa được chú ý đúng mức, việc phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức tại địa phương chưa chặt chẽ. Vì thế, việc huy động các nguồn lực ủng hộ cho hoạt động trong nhà trường còn hạn chế, cơ sở vật chất và các trang thiết bị chưa được đầu tư đúng mức nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trong nhà trường. - Hoạt động ngoài giờ lên lớp còn đơn điệu, chưa tổ chức được nhiều các hoạt động giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; xây dựng lòng nhân ái, tình đoàn kết và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 2. Giải pháp mới cải tiến 2.1. Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 3 Đây là giải pháp được đặt ra hàng đầu, mang tính định hướng cho việc xây dựng chất lượng tư tưởng đạo đức cho cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường. Nhà trường có phát triển tốt hay không, ngoài thành tích giảng dạy, học tập còn thể hiện rõ ở ý thức đạo đức, phong cách, lối sống văn minh, văn hóa của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường. Bởi vì tư tưởng tốt sẽ dẫn dắt cho những hành động đúng đắn cao đẹp, tạo ra lòng nhiệt tình phấn khởi, say mê làm việc, tạo ra sức mạnh vật chất to lớn giúp con người vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác quản lý, chỉ đạo, tôi đã thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong nhà trường. - Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là những người có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách học sinh. Vì thế, Cán bộ, giáo viên, nhân viên cần phải rèn luyện tư tưởng, đạo đức tác phong và lối sống lành mạnh, phù hợp, gương mẫu từ lời nói đến việc làm, thực sự trở thành “Tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Mỗi người cần có lòng yêu thương học sinh, tận tụy với công việc, có lòng yêu nghề mến trẻ, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tất cả vì học sinh thân yêu. Tôi đã tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thông qua các hoạt động như: + Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo với nhiều hình thức phong phú tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản đó. + Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường. Chú ý đến việc nêu gương người tốt việc tốt để mọi người học tập. + Đổi mới trong công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình bằng nhiều hình thức như: trao đổi, góp ý riêng, trong cuộc họp. Đặc biệt, tôi đã sử dụng hộp thư góp ý để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh… có thể gửi thư góp ý, trình bày tâm tư nguyện vọng … tới hiệu trưởng hoặc bí thư chi bộ để từ đó tôi có những điều chỉnh trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như điều hành công việc. + Coi trọng việc giáo dục lý luận chính trị và đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. 4 + Trong tất cả các cuộc họp trong nhà trường, các buổi giao ban, các Hội nghị công chức, viên chức đầu mỗi năm học, các buổi sơ kết thi đua, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học…tôi đều chú ý giáo dục phẩm chất chính trị đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Ngoài những đánh giá, nhận xét và những yêu cầu về công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, tôi còn sưu tầm, sử dụng những thước phim, những câu chuyện… để cuộc họp không gò bó mà lại rất hiệu quả. + Xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức riêng của cán bộ, giáo viên trong trường theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. + Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhà trường để thúc đẩy các hoạt động của đội ngũ. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ để kịp thời động viên, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. + Luôn chú ý đến công tác tuyên dương, khen thưởng đối với những cá nhân tiêu biểu trong hoạt động tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. - Đối với học sinh: Học sinh là đối tượng trực tiếp của giáo dục, là tương lai của đất nước và cũng là lứa tuổi rất dễ bị kích động, dễ tiếp thu cái mới lạ và rất hiếu kỳ. Vì vậy, tôi luôn hướng dẫn giáo viên phải đặc biệt chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống cho các em, giúp các em phát triển toàn diện cả văn hóa lẫn đạo đức, cả thể chất lẫn tinh thần, có lối sống văn hóa văn minh, lịch sự. Cụ thể: + Tôi đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt là Tổng phụ trách Đội TNTP HCM thường xuyên theo dõi, nắm vững tâm tư nguyện vọng của học sinh, động viên kịp thời khi các em gặp khó khăn; nhắc nhở, uốn nắn học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt nội quy nhà trường và những quy định đối với học sinh. + Chỉ đạo tổ chức tốt các buổi chào cờ đầu tuần, phát huy tác dụng của việc nêu gương người tốt việc tốt, giúp các em nhận rõ những lỗi sai cần sửa, phát huy và làm theo những điều tốt. + Phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội tại địa phương để làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, phòng chống các tai tệ nạn xã hội. + Chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp phong phú và phù hợp để giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc như “Nói chuyện chuyên đề về truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ”, “Tiếp bước cha anh” hay “Kể chuyện Bác Hồ”… + Xây dựng tình đoàn kết, lòng nhân ái, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau của các em như phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Vui tết cùng bạn nghèo” hoặc “Sách cũ tặng bạn nghèo”… 5 + Chỉ đạo xây dựng hòm thư biết nói ở mỗi lớp, mỗi chi Đội TNTPHCM của trường để tiếp nhận ý kiến của học sinh, khơi dậy sự tự tin, kỹ năng nhận xét, đánh giá của học sinh qua việc góp ý, đồng thời khắc phục những tồn tại đã được góp ý. + Chỉ đạo lồng ghép các hoạt động ngoài giờ lên lớp và việc giảng dạy các môn học để giáo dục các kỹ năng sống cho các em. 2.2. Bồi dưỡng đội ngũ, coi trọng đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục Đội ngũ giáo viên là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Do đó việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trường. Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước. Để xây dựng đội ngũ, tôi đã thực hiện một số công việc sau: - Chú ý công tác tham mưu, xây dựng đội ngũ đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. - Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp học nâng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý; học tập nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ. Đến nay, 100% GVcó trình độ trên chuẩn, 100% cán bộ, giáo viên có trình độ tin học A trở lên, 5 đ/c có trình độ ngoại ngữ, 2 đồng chí đang theo học Đại học, 1 đ/c đang theo học Cao học. - Tăng cường các hoạt động để nâng cao kiến thức văn hoá, hiểu biết xã hội, trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên như: bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn nghiệp vụ, chuyên đề, hội thảo, hội giảng, tự học, tự bồi dưỡng… - Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ cán bộ, giáo viên; đánh giá phân loại chính xác, khách quan, nắm chắc tay nghề của từng giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời và tìm ra những nhân tố tốt để biểu dương khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến, làm gương cho mọi người học tập. - Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ giáo viên. phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhà trường, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết nhất trí, trở thành tổ ấm gia đình để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác. Trong việc xây dựng đội ngũ, tôi đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học. Tôi hiểu rằng: Đổi mới phương pháp dạy và học là một trong những giải pháp quan trọng nhất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường hiện nay. Đổi mới phương pháp dạy và học là đổi mới cách nghĩ, cách làm, đổi mới phương pháp tiếp cận kiến thức khoa học đối với cả giáo viên 6 và học sinh. Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tư duy tích cực và năng lực độc lập sáng tạo của học sinh, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khóa, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét kiến thức, tránh lối học vẹt, học chay. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên đóng vai trò chủ đạo, định hướng, khơi dậy trí thông minh của học sinh, giúp học sinh tự động não để tìm tòi phát hiện và bổ sung những kiến thức mới cho bản thân mình. Học sinh cần có thái độ tích cực, chủ động trong quá trình tiếp cận, lĩnh hội và tiếp thu những kiến thức mới. Để đội ngũ giáo viên biết đổi mới phương pháp dạy học một cách hiệu quả, tôi đã chỉ đạo nhiều hoạt động nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ giáo viên như: - Nâng cao nhận thức trong đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. - Tổ chức các chuyên đê, hội thảo cấp trường, cấp tổ và tham gia các chuyên đề cấp trên nhằm nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng giờ dạy. - Vận động đội ngũ tích cực tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức xã hội và kỹ năng sư phạm. - Tăng cường dự giờ, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. - Tổ chức các buổi tham quan các mô hình giảng dạy có hiệu quả từ các trường bạn như: Phương pháp dạy học theo mô hình VENEN từ Tiểu học Phú Long, phương pháp dạy Mĩ thuật “Bàn tay nặn bột” từ Tiểu học Gia Tường… - Động viên cán bộ, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục; tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho đội ngũ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin được hiệu quả như: đầu tư máy tính, máy chiếu, đường mạng, các phần mềm ứng dụng… - Tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ; có những yêu cầu để mọi người đều phải ứng dụng CNTT trong các hoạt động như: lập danh sách học sinh, điểm kiểm tra từng kỳ… trên môi trường Word hoặc Excel; lấy văn bản từ trang Web của trường… 2.3. Đổi mới công tác lãnh đạo và quản lý trong nhà trường Công tác lãnh đạo và quản lý trong nhà trường có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác giáo dục của nhà trường. Đó là quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện tốt các hoạt động trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Để đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý, lãnh đạo, tôi đã tập trung vào một số mặt hoạt động sau: - Tôi luôn quan tâm đến vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng trong trường học. Chi bộ Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối các hoạt động của 7 nhà trường thông qua các nghị quyết của chi bộ. Hoạt động của nhà trường có tốt hay không là do chi bộ mạnh hay yếu quyết định. Việc chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và cả giáo viên trong nhà trường. Chi bộ nhà trường phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình thông qua các kế hoạch, nghị quyết Đại hội và nghị quyết họp chi bộ hằng tháng. Nội dung các kế hoạch, nghị quyết khoa học, thiết thực, phù hợp, có tính khả thi và được kiểm tra, đôn đốc, điều chỉnh kịp thời. Các cuộc họp chi bộ có nội dung phong phú, nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê của đảng viên, đảm bảo tính thống nhất, dân chủ trong Đảng, không qua loa, hình thức, sơ sài. - Ban giám hiệu trực tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo nhà trường thực hiện chủ trương của cấp trên và thực hiện nghị quyết của chi bộ Đảng về nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Do vậy, tôi luôn chú ý trau dồi tư tưởng đạo đức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thực sự có uy tín năng lực, gương mẫu trong lời nói và việc làm, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc. Xây dựng được các kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng và cả năm học để chỉ đạo hoạt động toàn diện của nhà trường, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, điều chỉnh để kế hoạch có tính khả thi cao. - Xây dựng, kiện toàn bộ máy giúp việc có năng lực phẩm chất để thực hiện công việc như: giáo viên chủ nhiệm, tổ tưởng, khối trưởng, tổ chức Đoàn, Đội, Công đoàn… Phối hợp hoạt động giữa chi bộ, ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. - Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, ban giám hiệu đã tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên và tổ chức tốt việc kiểm tra thi cử, đánh giá xếp loại học sinh một cách chính xác, khách quan, tìm ra biện pháp uốn nắn chấn chỉnh kịp thời; phát động các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương và của ngành; tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hoạt động dạy và học trong nhà trường . - Phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Động viên và tạo điều kiện để đội ngũ thể hiện hết khả năng của bản thân và ra sức sáng tạo, cống hiến cho hoạt động giấo dục trong nhà trường. - Song song với việc giáo dục văn hóa, đạo đức học sinh, coi trọng giáo dục toàn diện đối với các em học sinh. Chú ý đúng mức đến hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác Đoàn, Đội…. Kết hợp học đi đôi với hành, tạo ra kỷ cương, nền nếp dạy và học trong nhà trường . 2.4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học Cơ sở vật chất nhà trường là điều kiện quan trọng và cần thiết để đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng công tác giáo dục của nhà trường. 8 - Để làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học, tôi đã chú ý công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền điạ phương để sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường học. - Luôn tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng xã hội, các tổ chức kinh tế, các tổ chức, cá nhân để thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. - Nhà trường luôn dành khoản kinh phí thích đáng để mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học như máy chiếu, máy tính và các thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học. - Phát động phong trào sư tầm và tự làm đồ dùng dạy- học trong giáo viên và học sinh, hằng năm có tổ chức thi đồ dùng dạy học tự làm và bổ sung các thiết bị đó vào kho thiết bị của nhà trường để có thể sử dụng trong các năm học. - Chỉ đạo bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học một cách trách nhiệm và hiệu quả Trong 3 năm gần đây, từ các giải pháp trên, nhà trường đã bổ sung được 1 số danh mục cơ sở vật chất rất đáng kể, đảm bảo tốt các điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục như: + Xây thêm 4 phòng học bộ môn, hệ thống đường cầu nối 2 khu phòng học và phòng chức năng, sửa chữa nhà đa năng, nhà bảo vệ, lát gạch sân trường, tôn cao đất vườn trường, lăn sơn các phòng học và phòng chức năng… + Bổ sung trang thiết bị dạy học: 28 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, 3 máy chiếu, 2 máy in, 6 bộ thiết bị dạy học cho các lớp, nhiều đồ dùng dạyhọc tự làm của giáo viên và học sinh. + Mua sách giáo khoa, sách tham khảo đảm bảo đủ các loại sách cho giáo viên, học sinh tham khảo, sử dụng. 2.5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục Xã hội hóa giáo dục là một hoạt động góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, bao gồm hai nội dung chính: cả xã hội đều có cơ hội học tập, mọi người đều có nhu cầu học tập; mọi người đều quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, cả xã hội quan tâm chăm lo cho giáo dục. Do đó, đòi hỏi phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp xã hội trong quá trình tham gia vào công tác giáo dục. - Tôi đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường và ở địa phương. Thực hiện tốt việc bàn giao học sinh về các thôn đội trong dịp nghỉ hè, cùng các tổ chức đoàn thể tại thôn đội kết hợp giáo dục học sinh, cuối dịp nghỉ hè học sinh có phiếu đánh giá về việc học tập và tham gia các hoạt động tại thôn xóm, từ đó học sinh có ý thức tốt trong việc tu dưỡng, rèn luyện. 9 - Chú trọng tới hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường, taọ điều kiện thuận lợi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo điều lệ. Huy động sự vào cuộc thực sự của cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh. - Hằng năm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trong địa bàn về nhân lực, tài lực, vật lực để ủng hộ cho các hoạt động nâng cao chất lượng, bổ sung cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học, khen thưởng, động viên giáo viên dạy giỏi, học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo có nhiều thành tích trong học tập… - Tôi luôn chú ý làm tốt công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân Thị trấn Nho Quan để tổ chức tọa đàm, cam kết và ký biên bản giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể, cha mẹ học sinh… để huy động học sinh tới trường, tạo cho các em có điều kiện học tập tốt và tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho các em. * Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp: - Giải pháp mới đã khắc phục được những tồn tại mà giải pháp cũ chưa làm được. - Đặc biệt chú ý đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh. Ngoài việc giáo dục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của ngành, của trường… những hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị còn giúp cho mỗi cá nhân trong tập thể thấy gắn bó với nhau hơn, trách nhiệm hơn trong công việc và cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giáo dục được truyền thống quê hương, đất nước, lòng nhân ái, tình đoàn kết của học sinh thông qua các hoạt động trong nhà trường. - Trong hoạt động xây dựng đội ngũ, giải pháp mới đặc biệt chú ý đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học. Ngoài việc động viên cán bộ, giáo viên theo học các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, trình độ tin học, ngoại ngữ… , tôi chú trọng đến việc phát huy tính sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên trong việc đổi mới PPDH, phát huy tính tích cực của học sinh. Tạo điều kiện cho giáo viên thăm quan, học hỏi những mô hình mới và đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ để giáo viên áp dụng những phương pháp mới và phát huy tính sáng tạo. - Giải pháp mới đã chú ý đến điều kiện để phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường như cơ sở vật chất, hệ thống các phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, thiết bị phục vụ cho các hoạt động, máy chiếu, máy tính, mạng Internet… Để có được đầy đủ các điều kiện trên, vai trò của người cán bộ quản lý là vô cùng quan trọng trong việc tham mưu, phối hợp và huy động các nguồn lực ủng hộ cho các hoạt động trong nhà trường. 10 - Công tác xã hội hoá giáo dục được chú ý đúng mức. Công tác giáo dục chỉ thực sự có hiệu quả khi cả xã hội vào cuộc. Từ giải pháp đó đã phối hợp giáo dục học sinh và huy động được nhiều nguồn lực ủng hộ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và hiệu quả. * Một số hình ảnh minh hoạ một số hoạt động trong các giải pháp đã thực hiện tại trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan. (Có phụ lục kèm theo) III. Hiệu quả của sáng kiến Trong thời gian thử nghiệm, áp dụng các giải pháp nêu trên, chúng tôi đã thu được kết quả rất tốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Các kết quả đạt được cụ thể như sau: - Chất lượng học sinh * Một số số liệu phổ cập Học đúng độ tuổi Trẻ 11 tuổi HTCTTH Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 Năm học (6-11 tuổi) Số lượng Tỷ lệ Tổng số Tỷ lệ Tổng số Tỷ lệ 2011-2012 136/139 97.8 133/133 100 482/496 97.2 2012-2013 109/111 98.2 135/135 100 524/538 97.4 2013- 2014 99/101 98.0 166/166 100 685/693 98.8 * Xếp loại giáo dục học sinh Tổng HS Giỏi HS Khá HS TB HS Yếu Năm học số HS SL % SL % SL % SL % 2010- 2011 506 223 44.1 184 36.4 92 18.2 4 0.7 2011- 2012 497 256 51.5 162 32.6 76 15.3 3 0.6 2012- 2013 538 330 61.3 147 27.3 58 10.8 3 0.6 * Khen thưởng và xét duyệt lên lớp Tổng HS Giỏi HS Tiên tiến HS Lên lớp HS HTCTTH Năm học số HS SL % SL % SL % SL % 2010- 2011 506 223 44.1 184 36.2 499 98.6 104 99 2011- 2012 500 256 51.2 162 32.4 498 99.6 82 100 2012- 2013 538 330 61.3 147 27.3 537 99.8 80 100 * Học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia Năm học HS Giỏi cấp huyện HS giỏi cấp tỉnh HS giỏi cấp quốc gia 2010- 2011 37 8 0 2011- 2012 38 16 2 11 2012- 2013 62 25 1 2013- 2014 52 30 3 - Chất lượng đội ngũ giáo viên *Thống kê số lượng giáo viên và trình độ đào tạo Tổng số cán bộ giáo viên Trình độ đào tạo STT Năm học Tổng Trong đó số Quản Giáo Nhân Đại Cao Trung dưới lý viên viên học đẳng cấp chuẩn (KT, TV, YT) 1 2 3 35 3 29 3 16 16 3 35 3 29 3 19 13 3 2012- 2013 37 3 30 4 22 12 3 2013- 2014 * Một số nội dung thi đua đạt được trong từng năm học Xếp loại viên chức Danh hiệu thi đua STT Năm học XS Khá TB Kém CSTĐ LĐTT 1 2 3 0 0 0 2011- 2012 GVG cấp huyện, tỉnh 32 2 0 0 2 20 33 2 0 0 3 20 2011- 2012 32 3 0 0 5 22 2012- 2013 * Kết quả huy động các nguồn lực ủng hộ cho nhà trường trong năm học 2010- 2011 Năm học 2011-2012 2012- 2013 2013- 2014 Cơ sở vật chất, thiết bị Lợp mái tôn phòng ÂN; làm nền lán xe GV; sửa chữa, bảo dưỡng điện, phòng máy tính…. Sửa chữa nâng cấp nhà đa năng, phòng thường trực, bảo vệ, mua sắm thiết bị dạy học (máy tính, máy chiếu, …)… Xây mới 4 phòng học bộ môn, nhà xe, hệ thống sân gạch, trang trí các phòng học, mua sắm thiết bị dạy học, trị nền, đổ đất tôn nền, lăn sơn… Cộng 23 24 26 từng Tổng số tiền 97 548 000đ 330 350 000đ 3 255 535 000đ 3 752 738 000đ * Kết quả chung đạt được trong từng năm học STT Năm học Nhà trường Công đoàn Liên đội trường TNTP HCM 12 1 2 3 2010- 2011 2011- 2012 Cờ thi đua Xuất sắc Vững mạnh Tiên tiến XS Bằng khen của UBND tỉnh NB Vững mạnh Tiên tiến XS 2012- 2013 Cờ thi đua Xuất sắc Vững mạnh XS Tiên tiến XS IV. Điều kiện và khả năng áp dụng - Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học thì trước hết người hiệu trưởng phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho tập thể giáo viên và học sinh . - Chú trọng tới việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới. - Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý trong trường học, chú ý đổi mới công tác quản lý chỉ đạo nhằm đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường và phát huy tính độc lập, tự chủ của tập thể giáo viên và học sinh. - Làm tốt công tác tham mưu, tăng cường cơ sở vật chất và từng bước hiện đại hóa nhà trường. - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn về giáo dục và coi đây là nhiệm vụ của mọi người, mọi nhà và của toàn xã hội. Sau khi nghiên cứu và áp dụng đề tài trên tại trường mình, tôi nhận thấy rằng đề tài mà tôi nghiên cứu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan. Cụ thể là: - Đề tài làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường về việc nâng cao chất lượng giáo dục. - Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trong đội ngũ, làm cho mọi người tự nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn danh dự, phẩm chất và đạo đức nhà giáo. - Nâng cao chất lượng đội ngũ, từ dó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường; làm chuyển biến rõ nét về chất lượng học sinh và các hoạt động trong nhà trường đều đạt hiệu quả cao. - Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ quản lý trong nhà trường; đổi mới phương pháp quản lý, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý dạy và học, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. - Huy động lực lượng xã hội cùng chung tay chăm lo cho công tác giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ và hiện đại hóa; huy động nhân lực, tài lực, vật lực của toàn xã hội vào sự phát triển của nhà trường. Tôi nghĩ rằng, những giải pháp trên có thể áp dụng trong tất cả các trường tiểu học của huyện Nho Quan cũng như các trường tiểu học khác trong cả nước. Rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp và các cấp quản lý giáo dục để đề tài 13 nghiên cứu của tôi được hoàn thiện hơn, giúp tôi có thêm bài học kinh nghiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. Thị trấn Nho Quan, ngày 12 tháng 4 năm 2014 KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG TÁC GIẢ SÁNG KIẾN Đinh Thị Thúy PHỤ LỤC 1: Một vài hình ảnh về các hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh Ảnh 1: Học sinh trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan 14 Chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Thị trấn Nho Quan Ảnh 2. Liên Đội trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan Tổ chức hoạt động ngoại khoá với chủ đề “Tiếp bước cha anh” nhân ngày 22/12 PHỤ LỤC 2: Một số hình ảnh giáo dục lòng nhân ái trong học sinh 15 Ảnh 1: Học sinh quyên góp sách cũ tặng bạn nghèo Ảnh 2: Học sinh ủng hộ bạn nghèo vui đón tết PHỤ LỤC 3: Một vài hình ảnh về việc đổi mới phương pháp dạy học Ảnh 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh học theo nhóm 16 Ảnh 2: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học PHỤ LỤC 4: Một vài hình ảnh về việc động viên, khen thưởng học sinh Ảnh 1: Cô giáo Hiệu trưởng Đinh Thị Thuý Tặng thưởng học sinh giỏi trong ngày tổng kết năm học 17 Ảnh 2: Thầy giáo Hoàng Minh- Chủ tịch Hội Khuyến học Thị trấn Nho Quan Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó nhân dịp tổng kết năm học 18
- Xem thêm -