Tài liệu Skkn một số giải pháp giúp học sinh tích cực hơn trong học môn lịch sử 7

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PHOØNG GIAÙO DUÏC – ÑAØO TAÏO TAÂN CHAÂU TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ BÖNG BAØNG Ñeà taøi: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP GIUÙP HOÏC SINH TÍCH CÖÏC HÔN TRONG HOÏC MOÂN LÒCH SÖÛ 7 ÑEÀ TAØI THUOÄC LÓNH VÖÏC CHUYEÂN MOÂN: LÒCH SÖÛ Taân Chaâu, thaùng 3 naêm 2012 1 I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI Song song vôùi vieäc truyeàn thuï kieán thöùc cuûa caùc moân khoa hoïc töï nhieân cho hoïc sinh, thì vieäc truyeàn thuï kieán thöùc khoa hoïc xaõ hoäi cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng. Ñaëc bieät, vieäc caûi tieán caùc phöông phaùp nhaèm thu huùt hoïc sinh tham gia hoaït ñoäng hoïc taäp ôû trong nhaø tröôøng noùi chung, moân Lòch söû noùi rieâng laø moät trong nhöõng nhaân toá quan troïng trong vieäc giaùo duïc toaøn dieän cho hoïc sinh hieän nay. Trong ñoù, phöông phaùp “laáy hoïc sinh laøm trung taâm” laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng haøng ñaàu nhaèm giuùp hoïc sinh tích cöïc hôn trong vieäc tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp. ÔÛ phöông phaùp naøy, hoïc sinh phaûi coù söï chuaån bò ñeå thích nghi vôùi ñôøi soáng xaõ hoäi thöïc teá, coù oùc quan saùt vaø khaû naêng höùng thuù trong hoïc taäp. Thöïc teá cho thaáy ngoaøi nhöõng hoïc sinh tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp, thì coøn moät soá hoïc sinh coøn thôø ô, khoâng quan taâm ñeán vieäc hoïc taäp cuûa mình. Cuï theå ôû lôùp 7 – Tröôøng THCS Böng Baøng, trong caùc tieát hoïc moân Lòch söû thì sĩ soá thöôøng xuyeân khoâng ñöôïc ñaûm baûo, hoaëc moät soá hoïc sinh tham gia hoïc taäp vôùi thaùi ñoä khoâng tích cöïc. ÔÛ ñaây chæ xaûy ra taäp trung vaøo moät soá hoïc sinh thuoäc caùc nhoùm ñoái töôïng nhö: Thieáu söï quan taâm cuûa gia ñình, thaùi ñoä ruït reø nhuùt nhaùt, hoaøn caûnh gia ñình quaù khoù khaên, löôøi hoïc taäp, … Trong ñieàu kieän thöïc teá veà cô sôû vaät chaát cuûa moät tröôøng vuøng saâu vuøng xa nhö Tröôøng Trung hoïc Cô sôû Böng Baøng hieän nay, thì vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng hoïc taäp phong phuù ña daïng coøn gaëp raát nhieàu khoù khaên. Song song ñoù, ñieàu kieän kinh teá noâng nghieäp, söï quan taâm chöa ñuùng möùc cuûa gia ñình phuï huynh hoïc sinh ñaõ aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán chaát löôïng daïy vaø hoïc. Tröôùc thöïc traïng treân, thieát nghó chuùng ta phaûi töøng böôùc khaéc phuïc baèng nhieàu bieän phaùp vöøa lieân tuïc, vöøa tích cöïc treân nhieàu phöông dieän nhaèm thu huùt hoïc sinh tích cöïc hôn trong hoïc taäp. Ñoàng thôøi, ñeå xaây döïng “Tröôøng hoïc thaân thieän. Hoïc sinh tích cöïc”, “Moãi thaày coâ giaùo laø moät taám göông ñeå hoïc sinh noi theo” do ngaønh giaùo duïc phaùt ñoäng thì ñoøi hoûi moãi thaày giaùo, coâ giaùo phaûi phaán ñaáu nhieàu hôn nöõa, coáng hieán nhieàu hôn nöõa ñeå thöïc hieän thaéng lôïi söï nghieäp ñoåi môùi giaùo duïc. Laø moät giaùo vieân phuï traùch moân Lòch söû ôû lôùp 7– Tröôøng Trung hoïc Cô sôû Böng Baøng, naêm hoïc 2011 2012, vôùi mong muoán tìm ra nhöõng giaûi phaùp nhaèm thu huùt hoïc sinh tham gia tích cöïc hôn trong hoïc taäp moân Lòch söû 7, neân toâi quyeát ñònh choïn vaø thöïc hieän ñeà taøi naøy. II. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN, THÖÏC TIEÃN 1. Cô sôû lyù luaän: Vôùi söï phaùt trieån kinh teá oà aït nhö hieän nay, ñoøi hoûi ngaønh giaùo duïc khoâng ngöøng ñoåi môùi phöông phaùp nhaèm ñeå naâng daàn chaát löôïng daïy hoïc. Vieäc ñoåi môùi toaøn dieän phöông phaùp daïy hoïc trong nhaø tröôøng khoâng chæ thöïc hieän ñôn thuaàn ôû caùc moân khoa hoïc töï nhieân maø coøn thöïc hieän roäng raõi trong caùc moân khoa hoïc xaõ hoäi. Chính vieäc ñoåi môùi phöông phaùp giaùo duïc toaøn 2 dieän ñoù ñaõ coù taùc duïng ñaùng keå trong vieäc naâng cao chaát löôïng saûn phaåm cuûa ngaønh giaùo duïc. Ñoái vôùi hoïc sinh ở các bậc học ngaøy nay nói chung, bậc Trung hoïc Cô sôû noùi rieâng, caùc em vöøa ñöôïc hoïc phong phuù veà caùc kieán thöùc ôû saùch giaùo khoa, vöøa ñöôïc tham gia caùc hoaït ñoäng boå ích trong nhaø tröôøng vaø ngoaøi xaõ hoäi neân ñaõ taïo cho caùc em taâm lyù thoaûi maùi, maïnh daïn trong caùc hoaït ñoäng taäp theå. Caùc em ñöôïc tìm hieåu nhieàu hôn veà chöông trình hoïc cuûa mình thoâng qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, saùch tham khaûo, truy caäp maïng internet, …. Ñaëc bieät, caùc em ñöôïc tìm hieåu veà lòch söû cuûa daân toäc, cuûa ñaát nöôùc, caùc taám göông saùng ngôøi trong lòch söû ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp daân toäc, …. Ñoù laø nhöõng ñieàu thaät gaàn guõi vôùi caùc em, laøm cho caùc em thích thuù hôn, muoán tham gia hoïc taäp vaø noi theo göông cuûa caùc anh huøng ñoù. Töø ñaáy, caùc em tích cöïc tìm hieåu veà lòch söû, haêng haùi tham gia caùc hoaït ñoäng veà nguoàn. 2. Cô sôû thöïc tieãn: a. Thieáu söï quan taâm cuûa gia ñình: Song song vôùi söï phaùt trieån kinh teá thò tröôøng nhö hieän nay thì moät boä phaän khoâng nhoû phuï huynh hoïc sinh thieáu quan taâm ñeán söï hoïc haønh cuûa con caùi. Hoï xem chuyeän quan taâm, giuùp ñôõ, thuùc ñaåy quaù trình hoïc taäp cuûa hoïc sinh laø traùch nhieäm cuûa nhaø tröôøng, cuûa ngaønh giaùo duïc. Hoï quan taâm ñeán vieäc laøm ra tieàn vaø cung caáp tieàn cho con laø ñuû. Cuõng coù moät boä phaän phuï huynh hoïc sinh do söï keùm hieåu bieát neân cuõng khoâng quan taâm ñeán chuyeän hoïc taäp cuûa con mình. Cuõng naèm trong nguyeân nhaân naøy, nhieàu baäc laøm cha laøm meï laïi ñuøng ñaåy traùch nhieäm laøm cha laøm meï cho nhau veà vieäc quan taâm chaêm soùc, giuùp ñôõ, tìm hieåu taâm tö tình caûm cuûa con caùi. Töø choã thieáu söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa gia ñình, nhöõng hoïc sinh coù taâm lyù khoâng vöõng vaøng seõ bò trao ñaûo vaø xao laõng daàn chuyeän hoïc haønh. Vôùi söï khoâng thoaûi maùi veà maët taâm lyù laøm cho caùc em thieáu töï tin khi tieáp xuùc vôùi baïn beø vôùi moïi ngöôøi vaø khi tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp caùc em seõ bò thuï ñoäng. b. Thaùi ñoä ruït reø, nhuùt nhaùt: Do ñaëc ñieåm cuoäc soáng cuûa gia ñình ôû vuøng saâu vuøng xa, vuøng noâng thoân xa xoâi heûo laùnh, moâi tröôøng tieáp xuùc khoâng ñöôïc roäng raõi, ñieàu kieän giao löu hoïc hoûi coøn haïn cheá neân trong quaù trình tham caùc hoaït ñoäng hoïc taäp moät soá hoïc sinh coøn taâm lyù ruït reø nhuùt nhaùt, chöa maïnh daïn hoøa nhaäp cuøng taäp theå. Song song ñoù, do ñaëc ñieåm cuûa löùa tuoåi môùi lôùn neân caùc em deã bò maéc côõ tröôùc ñaùm ñoâng, ñaëc bieät laø nhöõng hoïc sinh nöõ. Laïi coù nhöõng hoïc sinh do tính töï aùi cao neân khi bò baïn beø treâu choïc thì caùc em khoâng haêng haùi tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp. Caùc em thích traàm laëng, khoâng hieáu ñoäng, khoâng thích taäp theå. Beân caïnh nhöõng hoïc sinh nhuùt nhaùt thaät söï thì coøn khoâng ít nhöõng hoïc sinh do bò ñoäng veà söï chuaån noäi dung baøi hoïc ôû tieát tröôùc neân cuõng rôi vaøo tình traïng thuï ñoäng trong quaù trình tham gia xaây döïng baøi môùi. c. Gia ñình hoïc sinh khoù khaên: 3 Moät trong nhöõng nguyeân nhaân quan troïng goùp phaàn thuùc ñaåy hoïc sinh tích cöïc trong hoïc taäp laø kinh teá gia ñình. Ñaây laø yeáu toá aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû hoïc taäp vaø reøn luyeän. Noù chi phoái toaøn boä taâm sinh lyù cuûa hoïc sinh. Khi ñieàu kieän gia ñình khoâng oån ñònh thì moïi söï quan taâm cuûa cha meï ñeán vieäc hoïc haønh, vui chôi cuûa con caùi döôøng nhö khoâng chu ñaùo vaø thöôøng xuyeân. Ñieàu ñoù laøm cho hoïc sinh khoâng chuyeân taâm vaøo hoïc taäp cuõng nhö caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa taäp theå lôùp. d. Phöông phaùp hoïc taäp chöa phuø hôïp: Qua thöïc teá caùc tieát hoïc moân Lòch söû ôû lôùp 7 – tröôøng Trung hoïc Cô sôû Böng Baøng cho thaáy moät nguyeân nhaân laøm cho moät soá hoïc sinh chöa tích cöïc tham gia xaây döïng baøi môùi laø phöông phaùp hoïc taäp chöa phuø hôïp. Phaàn lôùn nhöõng hoïc sinh naøy khoâng chuaån bò baøi cuõ tröôùc khi tìm hieåu kieán thöùc ôû baøi hoïc môùi. Do khoâng hieåu noäi dung baøi hoïc cuõ, neân khi giaùo vieân chuyeån sang noäi dung tieáp theo caùc em thaáy huït haãng, khoâng hieåu noäi dung kieán thöùc môùi, khoâng theo kòp baïn beø. Cöù nhö theá theo thôøi gian, nhöõng kieán thöùc, nhöõng kó naêng maø giaùo vieân cung caáp trong caùc tieát daïy thì nhöõng hoïc sinh naøy khoâng tieáp thu ñöôïc. Vì vaäy caùc em luoân thuï ñoäng vaø thieáu tích cöïc trong caùc hoaït ñoäng xaây döïng baøi môùi. Cuõng coù nhöõng hoïc sinh raát tích cöïc nhöng khoâng mang laïi hieäu quaû cao, chính laø vì caùc em khoâng taäp trung vaøo noäi dung yeâu caàu troïng taâm ñöôïc ñaët ra. Vì vaäy, khi thöïc haønh caùc em khoâng aùp duïng ñöôïc hoaëc chæ thöïc hieän ñöôïc moät phaàn nhoû cuûa yeâu caàu. Moät ñoái töôïng khaùc laïi lôïi duïng caùc tieát hoïc ñeå nghòch phaù. ÔÛ ñoái töôïng naøy, caùc em xem nheï vieäc hoïc taäp, hieåu leäch veà taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc taäp. Caùc em cho raèng hoïc taäp laø moät söï gaøng buoäc neân khoâng caàn quan taâm, khoâng caàn tìm hieåu. Laïi coù nhöõng hoïc sinh hoïc theo loái thuoäc loøng moät caùch maùy moùc, neân khoâng bieát caùch vaän duïng vaøo thöïc teá. Chính nhöõng phöông phaùp hoïc taäp khoâng phuø hôïp ñoù laøm cho hoïc sinh khoâng lónh hoäi heát ñöôïc noäi dung cuûa baøi hoïc, khoâng mang laïi hieäu quaû cao trong hoïc taäp. Töø ñoù laøm cho caùc em chaùn naûn, thoaùi chí, khoâng tích cöïc vaø khoâng thích tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp nöõa. e. Khoâng thích hoïc taäp: Hieän nay, vôùi vieäc thöïc hieän ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc thì ña soá hoïc sinh tieáp thu kieán thöùc môùi moät caùch nhanh choùng vaø khaéc saâu hôn. Caùc em vöøa ñöôïc hoïc lyù thuyeát vöøa ñöôïc thöïc haønh do ñoù caùc em haêng haùi, tích cöïc tham gia hoïc taäp cuõng nhö tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa Ñoaøn, Ñoäi trong nhaø tröôøng. Tuy nhieân moät boä phaän nhoû hoïc sinh hieän nay do nhieàu nguyeân nhaân taùc ñoäng maø caùc em xem nheï vieäc hoïc taäp cuûa mình. Do trí khoân chöa tröôûng thaønh, coäng vôùi taùc ñoäng cuûa caùc phaàn töû xaáu beân ngoaøi xaõ hoäi laøm cho caùc em nghó leäch ñi veà nhieäm vuï caáp thieát haøng ñaàu laø hoïc taäp vaø reøn luyeän nhaân caùch. Caùc em chöa tìm ra nieàm vui khi tham gia caùc hoaït 4 ñoäng hoïc taäp trong ñoù coù moân Lòch söû. Caùc em xem vieäc hoïc taäp laø moät gaùnh naëng, moät söï goø boù eùp buoäc ñoái vôùi baûn thaân mình. Töø taâm lyù baát maõn ñoù khi tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp caùc em caûm thaáy chaùn chöôøng, meät moûi, khoâng thích thuù. Caùc tieát hoïc ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh naøy laø moät hình phaït khoâng hôn khoâng keùm. Taâm lyù öùc cheá ñoù keùo daøi nhieàu ngaøy trôû thaønh thoùi quen, trôû thaønh caù tính loâi keùo caùc em cöù xa daàn kieán thöùc, xa daàn taäp theå lôùp, xa daàn moïi ngöôøi. Töø ñoù khoâng muoán ñeán tröôøng, khoâng muoán hoïc taäp. Cuõng coù hoïc sinh do maëc caûm vôùi baïn beø veà hoïc löïc yeáu keùm cuûa baûn thaân neân caùc em ngaïi tieáp xuùc vôùi taäp theå, xa rôøi taäp theå. Theo thôøi gian caùc kieán thöùc, caùc kó naêng cuûa caùc em hoûng ñi lieân tuïc, laøm cho söï maëc caûm cuûa baûn thaân veà söï thua suùc vôùi baïn beø caøng taêng leân, neân caùc em khoâng thích hoïc taäp. f. Ñieàu tra thöïc teá: Vôùi traên trôû cuûa caù nhaân, khi tieán haønh thöïc hieän saùng kieán kinh nghieäm naøy toâi ñaõ môû moät cuoäc ñieàu tra thöïc teá baèng caùch thăm dò ý kiến trong 31/64 hoïc sinh chöa tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng hoïc taäp moân Lòch söû ôû lôùp 7 – tröôøng Trung hoïc Cô sôû Böng Baøng vaø thu ñöôïc keát quaû nhö sau: STT NG UYEÂ N NH AÂN THI EÁU TÍC H CÖÏ C 01 02 03 04 05 SOÁ LÖÔÏNG TÆ LEÄ (%) GHI CHUÙ Thieáu söï quan taâm cuûa gia ñình. 6/64 9,4 Thaùi ñoä ruït reø nhuùt nhaùt. 5/64 7,8 Gia ñình khoù khaên. 7/64 10,9 Phöông phaùp hoïc taäp chöa phuø hôïp. 8/64 12,5 Khoâng thích hoïc taäp. 5/64 7,8 III. GIAÛI PHAÙP, KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN: 1. Giaûi phaùp: a. Ñoái vôùi hoïc sinh thieáu söï quan taâm cuûa gia ñình: Nhöõng ñoái töôïng hoïc sinh thieáu söï quan taâm cuûa gia ñình khoâng haún laø caùc em hoïc yeáu maø trong ñoù coù moät soá em hoïc raát toát, nhöng vì töø 5 nhieàu nguyeân nhaân coù haïi töø phía gia ñình laøm cho caùc em bi quan chaùn naûn, khoâng thích hoïc taäp. ÔÛ ñoái töôïng naøy, taâm lyù caùc em ñaõ bò huït haång, maët caûm neân raát caàn söï quan taâm an uûi töø phía caùc thaày coâ vaø beø baïn. Nhaèm giuùp caùc em oån ñònh tinh thaàn trong hoïc taäp, toâi maïnh daïn phaân coâng nhöõng hoïc sinh chôi thaân vôùi caùc em thaønh laäp caùc ñoâi baïn cuøng hoaït ñoäng, cuøng tham gia tìm hieåu vaø xaây döïng baøi. Trong caùc tieát hoïc, toâi phaân coâng nhöõng hoïc sinh hoïc taäp tieán boä thaønh laäp nhoùm cuøng vôùi caùc em ñeå tieän cho vieäc trao ñoåi, giuùp ñôõ. Töø söï quan taâm cuûa toâi, söï giuùp ñôõ cuûa baïn beø maø caùc ñoái töôïng naøy coù phaàn oån ñònh veà taâm lí vaø coù nhieàu tieán boä trong caùc tieát hoïc Lòch söû gaàn ñaây. b. Ñoái vôùi hoïc sinh coù thaùi ñoä ruït reø nhuùt nhaùt: Trong soá nhöõng hoïc sinh chöa tích cöïc trong tham gia xaây döïng baøi môùi thì coù daïng ñoái töôïng hoïc sinh coøn mang taâm lí ruït reø, ngaïi phaùt bieåu tröôùc ñaùm ñoâng. Ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh naøy chuùng ta thöïc hieän nhöõng bieän phaùp vöøa meàm deõo vöøa cöùng gaén, töùc laø trong nhöõng tieát hoïc coù hoaït ñoäng nhoùm thì buoäc caùc em trình baøy caùc keát quaû hoaït ñoäng cuûa nhoùm mình hoaëc thöôøng xuyeân goïi caùc em nhaän xeùt hoaït ñoäng cuûa caùc nhoùm khaùc, hoaëc cuûa caùc caù nhaân khaùc. Ví duï nhö khi trieån khai noäi dung baøi 14: “Ba laàn khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc Moâng – Nguyeân (theá kæ VIII)”, toâi goïi nhöõng ñoái töôïng naøy leân baûng döïa vaøo löôïc ñoà caùc traän ñaùnh ñeå töôøng thuaät laïi dieãn bieán, hoaëc khi trieån khai noäi dung baøi 15: “Söï phaùt trieån kinh teá vaø vaên hoùa thôøi Traàn” , toâi thöôøng yeâu caàu nhöõng ñoái töôïng naøy nhaän xeùt, so saùnh kinh teá vaên hoùa cuûa thôøi Traàn vôùi thôøi Lyù, …. Töø ñoù taïo cho caùc em thoùi quen phaùt bieåu tröôùc ñaùm ñoâng, daàn daàn caùc em seõ töï tin khi tham gia xaây döïng baøi môùi. c. Ñoái vôùi hoïc sinh coù phöông phaùp hoïc taäp chöa khoa hoïc: Nhöõng ñoái töôïng coù phöông phaùp hoïc taäp khoâng phuø hôïp, chöa khoa hoïc daãn ñeán khoâng hieåu baøi, khoâng tích cöïc trong hoïc taäp, toâi thöôøng kieåm tra vôû baøi taäp, baøi soaïn, höôùng daãn cho caùc em phöông phaùp hoïc taäp ñoái vôùi moân Lòch söû. Chaúng haïn nhö toâi höôùng daãn caùc em xem kó tröôùc noäi dung baøi môùi tröôùc ôû nhaø, traû lôøi caùc caâu hoûi sau noäi dung baøi hoïc baèng caùch soaïn baøi tröôùc. Song song ñoù, nhaèm giuùp ñoái töôïng naøy tích cöïc hôn trong hoïc moân Lòch söû, toâi cho caùc em thaønh laäp nhoùm hoïc taäp nhaèm ñeå caùc em kieåm tra cheùo vaø trao ñoåi tröôùc baøi hoïc vôùi nhau. Töø ñoù caùc em naém ñöôïc phaàn naøo kieán thöùc troïng taâm cuûa baøi môùi, khi vaøo lôùp hoïc caùc em muoán trình baøy nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà noäi dung baøi hoïc neân caùc em raát haêng haùi tham gia xaây döïng baøi. d. Ñoái vôùi hoïc sinh coù hoaøn caûnh gia ñình khoù khaên: Ña soá phuï huynh hoïc sinh ôû noâng thoân coù nguoàn thu nhaäp töø noâng nghieäp, kinh teá gia ñình coøn nhieàu khoù khaên, thaäm chí coù gia ñình quanh naêm chæ soáng döïa vaøo vieäc ñi laøm thueâ cho nhöõng gia ñình xung quanh theo vuï luùa. Vôùi vieäc vaät loän cuøng caùi aên caùi maëc ñaõ khieán cho nhieàu phuï 6 huynh hoïc sinh khoâng coøn thôøi giôø ñeå quan taâm ñeán vieäc hoïc haønh cuûa con caùi, thaäm chí ñeán teân cuûa con hoï trong giaáy khai sinh laø gì hoï cuõng khoâng nhôù. Töø ñoù cho thaáy vieäc hoïc taäp, reøn luyeän cuûa hoïc sinh seõ bò aûnh höôûng raát nhieàu bôûi hoaøn caûnh gia ñình. Ñoái vôùi hoïc sinh coù hoaøn caûnh nhö theá toâi thöôøng ñoäng vieân an uûi, toû thaùi ñoä thaân thieän vôùi caùc em, phaân tích cho caùc em thaáy söï caàn thieát phaûi hoïc taäp vaø reøn luyeän ôû baûn thaân, daãn chöùng cho caùc em thaáy nhöõng taám göông hieáu hoïc ñaõ vöôn leân thaønh ñaït trong cuoäc soáng. Töø ñoù caùc em coù yù chí tu döôõng reøn luyeän vaø phaán ñaáu. e. Ñoái vôùi hoïc sinh khoâng thích hoïc taäp moân Lòch söû: Ñoái vôùi nhöõng ñoái töôïng hoïc sinh khoâng thích hoïc moân Lòch söû, toâi thöôøng trao ñoåi rieâng veà nhöõng sôû thích caù nhaân, nhöõng mô öôùc trong töông lai, …. Töø ñoù, toâi phaân tích cho caùc ñoái töôïng thaáy taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc taäp, tu döôõng vaø reøn luyeän khi coøn ngoài treân gheá nhaø tröôøng laø moät ñieàu kieän khoâng theå thieáu ñeå thöïc hieän nhöõng öôùc mô, hoaøi baõo trong töông lai. Song song ñoù, trong nhöõng giôø leân lôùp toâi laïi phaân coâng nhöõng hoïc sinh coù khaû naêng linh hoaït ngoài cuøng nhoùm vôùi nhöõng hoïc sinh naøy ñeå giuùp ñôõ, höôùng daãn nhöõng noäi dung maø caùc em chöa roõ. Sau nhöõng luùc raûnh roãi toâi thöôøng hoûi thaêm nhöõng ñoâi baïn naøy vaø tö vaán cho caùc em caùch hoûi, caùch giaûi ñaùp khi trao ñoåi vôùi nhau. Ñoàng thôøi cuõng hoûi thaêm veà caùch nhaän thöùc cuûa ñoái töôïng veà vieäc hoïc taäp cuûa baûn thaân. 2. Keát quaû: Qua thöïc teá thöïc hieän saùng kieán kinh nghieäm naøy ôû lôùp 7 trong Hoïc kyø I naêm hoïc 2011 – 2012, taïi Tröôøng Trung hoïc Cô sôû Böng Baøng ñaõ mang laïi keát quaû nhö sau: SOÁ TÆ LEÄ GHI LÖÔÏNG (%) CHUÙ 3/64 4,7 01 2/64 3,1 02 3/64 4,7 03 2/64 3,1 04 Phöông phaùp hoïc taäp chöa phuø hôïp 1/64 1,6 05 Khoâng thích hoïc taäp Qua keát quaû treân cho thaáy soá löôïng hoïc sinh chöa tích cöïc hoïc moân Lòch söû ôû lôùp 7 - Tröôøng THCS Böng Baøng ñaõ coù söï chuyeån bieán roõ reät veà soá löôïng vaø chaát löôïng töø 31/64 hoïc sinh chöa tích cöïc ñaàu naêm hoïc, ñeán cuoái Hoïc kyø I con soá naøy coøn 11/64 hoïc sinh chöa tích cöïc. IV. KEÁT LUAÄN: Ngaønh giaùo duïc coù vai troø raát quan troïng trong vieäc thuùc ñaåy xaõ hoäi phaùt trieån. Khi xaõ hoäi ñaõ phaùt trieån thì ñoøi hoûi ngaønh giaùo duïc – ngaønh ñaøo taïo ra nhaân taøi – caøng phaûi naâng cao chaát löôïng giaùo duïc hôn nöõa. Nhaän thöùc ñöôïc traùch nhieäm naëng neà ñoù, hieän nay ngaønh giaùo duïc ñaõ vaø ñang ñeà ra STT NGUYEÂN NHAÂN THIEÁU TÍCH CÖÏC Thieáu söï quan taâm cuûa gia ñình Thaùi ñoä ruït reø nhuùt nhaùt Gia ñình khoù khaên 7 nhieàu phöông phaùp daïy hoïc theo loái tích cöïc nhaèm thu huùt hoïc sinh trong ñoä tuoåi ñeán lôùp, cuõng nhö giuùp hoïc sinh tích cöïc hôn trong quaù trình tham gia hoïc taäp, reøn luyeän, vui chôi, giaûi trí, ….. Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï quan troïng naøy khoâng ai khaùc ngoaøi ñoäi nguõ giaùo vieân trong nhaø tröôøng. Laø thaønh vieân cuûa nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm ñaûm nhaän nhieäm vuï quan troïng naøy, toâi caûm thaáy mình cuõng phaûi ñoùng goùp moät phaàn coâng söùc vaøo söï nghieäp chung cuûa ngaønh giaùo duïc, cuûa toaøn xaõ hoäi. Trong quaù trình tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng giaûng daïy toâi ñaõ ruùt tæa ñöôïc moät vaøi kinh nghieäm thoâng qua saùng kieán kinh nghieäm naøy. Tuy noäi dung chæ goùi goïn trong phaïm vi lôùp 7 – Tröôøng Trung hoïc Sô sôû Böng Baøng, nhöng toâi nhaän thaáy vieäc thöïc hieän saùng kieán kinh nghieäm naøy trong thôøi gian qua böôùc ñaàu ñaõ mang laïi hieäu quaû ñaùng keå, ñaëc bieät laø ñoái vôùi ñoái töôïng gia ñình khoù khaên vaø ñoái töôïng löôøi hoïc. Hy voïng raèng saùng kieán kinh nghieäm naøy seõ ñoùng goùp moät phaàn vaøo nhöõng giaûi phaùp giuùp hoïc sinh tích cöïc hôn trong hoïc taäp moân Lòch söû 7. Do khaû naêng caù nhaân coøn nhieàu haïn cheá, neân khi thöïc hieän saùng kieán kinh nghieäm naøy chaéc chaén coøn nhieàu khieám khuyeát raát mong quyù ñoàng nghieäp ñoùng goùp yù kieán ñeå saùng kieán kinh nghieäm naøy theâm ñaày ñuû vaø ñaït keát quaû cao hôn. V. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: Qua quaù trình thöïc hieän saùng kieán kinh nghieäm naøy, baûn thaân toâi ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá kinh nghieäm nhö sau: - Tröôùc tieân muoán thu huùt ñöôïc hoïc sinh tham gia tích cöïc hôn trong hoïc taäp thì ngöôøi giaùo vieân phaûi coù chuyeân moân vöõng vaøng, ñam meâ vôùi coâng taùc giaûng daïy, laø ngöôøi göông maãu, coù uy tín vôùi hoïc sinh vaø ñoàng nghieäp. - Giaùo vieân chuû nhieäm ôû caùc lôùp phaûi coù traùch nhieäm cao veà vieäc ñònh höôùng giaùo duïc vaø reøn luyeän cuûa hoïc sinh lôùp mình chuû nhieäm. Töø ñoù coù höôùng ñöa phong traøo hoïc taäp ôû lôùp mình phuï traùch phaùt trieån. - Thöôøng xuyeân hoïp Giaùo vieân chuû nhieäm ñeå kòp thôøi uoán naén, khaéc phuïc nhöõng maët chöa laøm ñöôïc, ñoàng thôøi phaùt huy nhöõng maët laøm toát. - Trong lôùp, giaùo vieân chuû nhieäm phaûi toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng thieát thöïc ñeå taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh ngheøo vöôït khoù. - Giaùo vieân chuû nhieäm phaûi keát hôïp chaët cheõ vôùi Hoäi cha meï hoïc sinh cuûa lôùp ñeå kòp thôøi uoán naén, giaùo duïc nhöõng hoïc sinh coù thaùi ñoä hoïc taäp chöa tích cöïc, coù haønh vi suy thoaùi veà ñaïo ñöùc ñeå töøng böôùc giuùp caùc em ñònh höôùng ñöôïc vieäc hoïc taäp, reøn luyeän ñaïo ñöùc laø con ñöôøng toát nhaát ñeå caùc em phaùt trieån vaø trôû thaønh ngöôøi coâng daân toát trong töông lai. VI. ÑEÀ XUAÁT, KIEÁN NGHÒ: - Giaùo vieân chuû nhieäm ñaàu tö theâm thôøi gian ñeå gaàn guõi lôùp chuû nhieäm. - Ban laõnh ñaïo tröôøng neân quan taâm nhieàu hôn nöõa ñoái vôùi giaùo vieân laøm coâng taùc chuû nhieäm. - Phaân coâng theâm giaùo vieân boä moân hoã trôï coâng taùc chuû nhieäm ñoái vôùi nhöõng giaùo vieân chuû nhieäm hoaït ñoäng chöa hieäu quaû. 8 - Giaùo vieân ñöùng lôùp ngoaøi coâng taùc daïy kieán thöùc cho hoïc sinh thì neân chuù troïng hôn nöõa veà giaùo duïc ñaïo ñöùc cho hoïc sinh. Böng Baøng, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2012. TOÅ XAÕ HOÄI 9
- Xem thêm -