Tài liệu Skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thpt thông qua dạy học môn lịch sử

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10578 tài liệu

Mô tả:

PhÇn A: PhÇn më ®Çu 1/ Lêi më ®Çu: Mét trong 5 néi dung cña phong trµo thi ®ua “ X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc ” ®ã lµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng sèng cho häc sinh. ThiÕt nghÜ, ®©y lµ m«t néi dung quan träng, g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nhµ trêng.Viªc lµm nµy ®îc nhiÒu ngêi ñng hé vµ k× väng. Song , thùc tÕ thÝ ®iÓm mét n¨m qua cho thÊy ®©y kh«ng ph¶i viÖc muèn lµ lµm ®îc, vµ kh«ng h¼n cã kÕt qu¶ ngay mµ ph¶i cã sù kÕt hîp c¶ gia ®×nh vµ x· héi. Cïng víi xu thÕ, thÕ giíi ®ang cã sù thay ®æi s©u s¾c vÒ mäi mÆt, khoa häc kÜ thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn nh vò b·o, t¸c ®éng ®Õn nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Mét sè c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc, quy t¾c øng xö, quy t¾c sèng còng bÞ ¶nh hëng. §Æc biÖt lµ thÕ hÖ trÎ, c¸c em dÔ dµng häc theo, b¾t chíc mét thãi h, tËt xÊu du nhËp tõ thÕ bªn ngoµi, thÕ giíi trªn m¹ng internet. Häc sinh sèng trong x· héi ph¸t triÓn cÇn ph¶i ®îc trang bÞ nh÷ng kÜ n¨ng thÝch hîp ®Ó hoµ nhËp víi céng ®ång, víi xu thÕ toµn cÇu ho¸. §èi víi häc sinh, ®Æc biÖt lµ häc sinh bËc trung häc phæ th«ng cÇn ph¶i ®îc gi¸o dôc mét sè gi¸ trÞ sèng, rÌn luyÖn kÜ n¨ng sèng.Theo nghiªn cøu míi cña ngµnh gi¸o dôc cã kho¶ng 35% sinh viªn ra trêng kh«ng t×m ®îc viÖc lµm do thiÕu kÜ n¨ng thùc hµnh x· héi h¬n 80% sinh viªn ra trêng bÞ c¸c nhµ tuyÓn dông ®¸nh gi¸ lµ thiÕu kÜ n¨ng sèng. C¸c em cha bao giê ®îc d¹y c¸ch ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng. V× vËy Gi¸o dôc gi¸ trÞ sèng, rÌn luyÖn kü n¨ng sèng cµng trë nªn cÊp thiÕt ®èi víi thÕ hÖ trÎ, bëi v× c¸c em lµ nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc, løa tuæi häc sinh lµ løa tuæi ®ang h×nh thµnh nh©n c¸ch, giµu íc m¬, ham hiÓu biÕt, thÝch t×m tßi, kh¸m ph¸ song cßn thiÕu hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ x· héi, cßn thiÕu hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ x· héi, cßn thiÕu kinh nghiÖm sèng, dÔ l¹i bÞ l«i kÐo, kÝch ®éng. KÜ n¨ng sèng c¬ b¶n cña häc sinh bao gåm kü n¨ng øng xö hîp lÝ c¸c t×nh huèng trong cuéc sèng, thãi quen vµ kü n¨ng lµm viÖc, sinh ho¹t theo nhãm, kü n¨ng øng xö v¨n ho¸ phßng ngõa b¹o lùc vµ c¸c tÖ n¹n x· héi, suy nghÜ vµ hµnh ®éng tÝch cùc, häc tËp tÝch cùc… §Ó gióp häc sinh rÌn luyÖn ®îc nh÷ng kü n¨ng ®ã ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé nhiÒu ho¹t ®éng, tõ viÖc trang bÞ lÝ thuyÕt vÒ kü n¨ng sèng cho ®Õn thùc hµnh rÌn luyÖn kü n¨ng sèng. ViÖc phèi hîp víi phô huynh lµ cùc kú quan träng, kh«ng nªn phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo gi¸o viªn v× gi¸o dôc kü n¨ng sèng kh«ng ph¶i chØ trong ngµy mét, ngµy hai mµ lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi liªn tôc. M«n lÞch sö cã nhiÒu thuËn lîi trong viÖc gi¸o dôc, rÌn luyÖn kü n¨ng sèng cho häc sinh bëi néi dung cña bµi häc lÞch sö chøa ®ùng nhiÒu bµi häc quý b¸u ®Ó gi¸o dôc lßng yªu quª h¬ng,®Êt níc, niÒm tù hµo d©n téc, ý thøc tù chñ, 1 tinh thÇn chiÕn ®Êu…buéc häc sinh ph¶i vËn dông rÊt nhiÒu kü n¨ng t duy s¸ng t¹o, ph©n tÝch ®¸nh gi¸, vËn dông vµ rót ra bµi häc bæ Ých cho b¶n th©n ChÝnh v× t«i chän ®Ò tµi nµy ®Ó cïng trao ®æi mét kinh nghiÖm nhá cïng c¸c ®ång nghiÖp víi mong íc gi¸o dôc, híng dÉn vµ rÌn luyÖn kü n¨ng sèng cho häc sinh nhÊt lµ hoc sinh THPT ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt Trong qu¸ tr×nh triÓn khai t«i ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña bé phËn chuyªn m«n, cña BGH nhµ trêng nªn ®Ò tµi ®· mang l¹i mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m häc võa qua.T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n BGH, tËp thÓ c¸c thÇy c« bé m«n vµ häc sinh c¸c líp khèi 12 ®· gióp t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. RÊt mong sù gióp ®ì, ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó s¸ng kiÕn nµy thµnh c«ng h¬n vµ ®i vµ thùc tiÔn gi¶ng d¹y trong nhµ trêng. 2/ LÝ do chän ®Ò tµi: Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña bé GD vµ §T triÓn khai gi¸o dôc kü n¨ng sèng trong mét sè m«n häc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc ë c¸c cÊp häc ho¹t ®éng gi¸o dôc gi¸ trÞ sèng vµ rÌn luyÖn kü n¨ng sèng cho häc sinh võa mang tÝnh chiÕn lîc, võa mang tÝnh cÊp b¸ch lµ ®éng c¬ vµ còng lµ nhiÖm vô cña nhµ trêng, c¬ quan vµ cña cha mÑ häc sinh thêng xuyªn vµ l©u dµi. ¥ VN ®Ó thùc hiÖn viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn thÕ hÖ trÎ , ®¸p øng nhu cÇu héi nhËp quèc tÕ vµ nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngêi häc. GDDT ®· tõng bíc ®æi míi theo híng tõ chñ yÕu lµ trang bÞ kiÕn thøc sang trang bÞ n¨ng lùc cÇn thiÕt cho c¸c em häc sinh, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c, chñ ®éng, s¸nh t¹o cña ngêi ®äc, phï hîp víi tõng líp häc, t¨ng cêng kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m ®em nhiÒu niÒm vui høng thó hoc tËp cho häc sinh. Gi¸o dôc kü n¨ng sèng trong c¸c m«n häc ë THPT nh»m ®¹t môc tiªu trang bÞ cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc, gi¸ trÞ th¸i ®é vµ kü n¨ng phï hîp, t¹o c¬ héi thuËn lîi cho häc sinh sö dông toµn quyÒn vµ bæn phËn cña m×nh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ thÓ chÊt, trÝ tuÖ, tinh thÇn, ®¹o ®øc. Bé GD vµ §T ®a néi dung gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng lång ghÐp vµo c¸c bé m«n ë bËc THPT. §©y lµ méi chñ tr¬ng cÇn thiÕt vµ ®óng ®¾n. Tuy nhiªn ®Ó gi¸o dôc kü n¨ng sèng cho häc sinh ®¹t hiÖu qu¶ ®ßi hái nhiÒu yÕu tè chø kh«ng ph¶i tõ c¸c bµi gi¶ng NhiÒu ý kiÕn cho r»ng ë c¸c trêng häc hiÖn nay ®· qu¸ nÆng vÒ kiÕn thøc, Ýt quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc kü n¨ng sèng cho häc sinh dÉn ®Õn cã mét bé phËn hoc sinh trong c¸c trêng thiÕu hôt hiÓu biÕt vÒ m«i trêng xung quanh, øng sö cÇn thiÕt trong cuéc sèng. §iÒu nµy còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng bÊt cËp trong hµnh vi, lèi sèng ®¹o ®øc cña nhiÒu häc sinh. 2 ChÝnh sù cÇn thiÕt Êy b¶n th©n t«i ®· cè g¾ng thö nghiÖm nhiÒu biÖn ph¸p xong t«i thÊy rÌn luyÖn kü n¨ng sèng cho häc sinh ®îc thÓ hiÖn tèt trong viÖc lång ghÐp vµo nh÷ng bµi häc lÞch sö. V× vËy t«i quyÕt t©m thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. 3/ Môc ®Ých nghiªn cøu T×m hiÓu c¬ së lÝ luËn vµ ph¸p lÝ cña ®Ò tµi. X©y dùng m« h×nh gi¸o dôc gi¸ trÞ sèng rÌn luyÖn kü n¨ng sèng gióp häc sinh cã tinh thÇn , th¸i ®é häc tËp tù gi¸c , tÝch cùc, sèng cã lÝ tëng vµ hoµi b·o, øng xö, hµnh ®éng mang tÝnh nh©n v¨n . Nã gióp cho häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ vµ rÌn luyÖn c¬ thÓ , kh«ng vi ph¹m c¸c tÖ n¹n x· héi. Gióp häc sinh cã ®ñ kh¶ n¨ng tù thÝch øng víi m«i trêng xung quanh, tù chñ, ®éc lËp , tù tin khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - §¹t hiÖu qu¶ cao trong phong trµo “X©y dùng trêng häc th©n thiÖn , häc sinh tÝch cùc’’ - §¹t c¸c môc tiªu cña gi¸o dôc ®· ®îc ®Þnh híng : Häc ®Ó biÕt, häc ®Ó lµm, häc ®Ó cïng chung sèng vµ häc ®Ó lµm ngêi. 4/ §èi tîng nghiªn cøu vµ ph¹m vi nghiªn cøu: a. §èi tîng nghiªn cøu : §Ò tµi híng vµo nghiªn cøu ®Æc ®iÓm c¸c bµi d¹y cã néi dung lång ghÐp gi¸o dôc kü n¨ng sèng trong m«n lÞch sö. b. Ph¹m vi nghiªn cøu T×m hiÓu mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña kü n¨ng sèng ®îc h×nh thµnh qua viÖc häc m«n lÞch sö – líp 12 trêng THPT Ho»ng Ho¸ II- Thanh Ho¸. 5/ KÕt qu¶ nghiªn cøu: - §a sè häc sinh n¾m ®îc néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc - Gióp häc sinh rÌn luyÖn ®îc mét sè kü n¨ng sèng th«ng qua c¸c bµi häc lÞch sö - Thu hót häc sinh ham häc , kh¸m ph¸, t×m tßi, tÝch cùc chñ ®éng häc tËp. PhÇn B: PhÇn néi dung Ch¬ng I: Néi dung nghiªn cøu: I. Kh¸i niÖm liªn quan : - Kü n¨ng sèng: kü n¨ng sèng lµ nh÷ng kü n¨ng t©m lý- x· héi c¬ b¶n gióp cho c¸ nh©n tån t¹i vµ thÝch øng trong cuéc sèng, gióp cho c¸ nh©n v÷ng vµng tríc cuéc sèng. Kü n¨ng sèng ®¬n gi¶n lµ c¸c ®iÒu cÇn thiÕt chóng ta ph¶i biÕt ®Ó cã ®îc kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi diÔn ra hµng ngµy trong cuéc sèng. II. C¬ së lÝ luËn: 1. C¬ së ph¸p lÝ: Theo quyÕt ®Þnh sè 2994/ QD- BGD §T ngµy 20/7/2010 cña bé GD vµ §T triÓn khai gi¸o dôc kü n¨ng sèng trong mét sè m«n häc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc ë c¸c 3 cÊp häc. Dùa trªn nh÷ng ®Þnh híng cña ®ît tËp huÊn t¨ng cêng gi¸o dôc kü n¨ng sèng trong c¸c m«n häc cña Bé cho c¸c cÊp häc trong hÖ thèng gi¸o dôc phæ th«ng. 2. C¬ së lÝ luËn : a)VÞ trÝ, nhiªm vô gi¸o dôc kü n¨ng sèng trong m«n LÞch sö - Líp 12 THPT: Kü n¨ng sèng thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸ nh©n vµ x· héi, kü n¨ng sèng lµ nhÞp cÇu gióp con ngêi biÕn kiÕn thøc thµnh th¸i ®é, hµnh vi vµ thãi quen tÝch cùc, lµnh m¹nh. - GD kü n¨ng sèng lµ yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi thÕ hÖ trÎ - GD kü n¨ng sèng nh»m yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng - GD kü n¨ng sèng cho häc sinh trong nhµ trêng lµ xu thÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. M«n lÞch sö cã nhiÖm vô h×nh thµnh kü n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸, tæng hîp rót ra bµi häc kinh nghiÖm ®Ó häc sinh tù gi¸c häc tËp vµ cã ý thøc tù chñ trong cuéc sèng, cã ý thøc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. b. C¬ së t©m lÝ vµ c¬ së lÝ luËn Kü n¨ng sèng cã thÓ h×nh thµnh tù nhiªn, häc ®îc tõ nh÷ng tr¶i nghiÖm cña cuéc sèng vµ gi¸o dôc mµ cã – Kh«ng ph¶i ®îi ®Õn lóc ®îc häc kü n¨ng sèng mét con ngêi míi cã kü n¨ng sèng ®Çu tiªn . ChÝnh cuéc ®êi nh÷ng tr¶i nghiÖm, va vÊp, thµnh c«ng vµ thÊt b¹i gióp con ngêi cã ®îc nh÷ng bµi häc quý gi¸ vÒ kü n¨ng sèng. Tuy nhiªn nÕu ®îc d¹y dç tõ sím, con ngêi sÏ rót ng¾n thêi gian häc hái qua tr¶i nghiÖm, sÏ thµnh c«ng h¬n Kü n¨ng sèng cÇn cho suèt c¶ cuéc ®êi vµ lu«n lu«n ®îc bæ xung , n©ng cÊp ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi cña cuéc sèng biÕn ®éng. ¥ häc sinh THPT ®©y lµ løa tuæi c¸c em cã nhiÒu thay ®æi vÒ mÆt t©m lý , thÝch t×m tßi häc hái c¸c ®iÒu míi l¹. Cã em cha ®îc ph©n biÖt c¸i g× tèt c¸i g× xÊu, ®iÒu g× nªn lµm ®iÒu g× kh«ng nªn lµm. Do ®ã ngêi gi¸o viªn ph¶i dÉn d¾t c¸c em vît qua nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch ®Ó gióp c¸c em nhËn thøc s©u s¾c vÒ nh÷ng viÖc cÇn thiÕt ph¶i lµm ®èi víi cuéc sèng cña b¶n th©n vµ mäi ngêi ë løa tuæi häc sinh 3/ Gi¶i ph¸p thùc hiÖn : Lång ghÐp gi¸o dôc kü n¨ng sèng vµo m«n häc chÝnh kho¸ cho häc sinh lµ kh«ng khã thùc hiÖn, nhng cÇn cã c¸i nh×n míi víi vai trß cña gi¸o viªn vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng dËy Ph¬ng ph¸p nµy kh«ng lµm t¨ng thªm néi dung cña m«n häc mµ lµm cho tiÕt häc sinh ®éng h¬n, dÔ hiÓu dÔ tiÕp thu kiÕn thøc , b¶o ®¶m sù liªn tôc vµ bÒn v÷ng cho viÖc h×nh thµnh kü n¨ng cña häc sinh 4/ Néi dung gi¸o dôc kü n¨ng sèng vµ nh÷ng bµi häc lÞch sö: 4 TiÕt 16-17 Tªn bµi Bµi 12: Phong trµo d©n téc d©n chñ ë ViÖt Nam tõ 1919-1925 18-19 Bµi 13: Phong trµo d©n téc d©n chñ ë ViÖt Nam tõ 1925- 1930 20-21 Bµi 14: Phong trµo c¸ch m¹ng 1930-1935 22 23-24-25 26-27 28- 29 31 32-33 34 Bµi 15: Phong trµo d©n chñ 1936-1939 Bµi 16: Phong trµo gi¶i phãng d©n téc vµ tæng khëi nghÜa th¸ng T¸m… Bµi 17: Níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ tõ sau ngµy 2-9-1945 Bµi 18: Nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng ph¸p Bµi 19: Bíc ph¸t triÓn míi cña cuéc kh¸ng chiÕn Bµi 20: Cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n ph¸p kÕt thóc ¤n tËp 36-37 Bµi 21: X©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c… 39- 40- 41 Bµi 22: Nh©n d©n hai miÒn trùc tiÕp chiÕn ®Êu chèng ®Õ quèc MÜ x©m lîc 5 Kü n¨ng sèng cÇn ®¹t Kü n¨ng t duy ®éc lËp Ph¸p hiÖn vÊn ®Ò Ph©n tÝch so s¸nh Kh¼ng ®Þnh rót ra kÕt luËn KÜ n¨ng t duy ®éc lËp KÜ n¨ng lµm viÖc nhãm X©u chuçi c¸c sù kiÖn Rót ra ý nghÜa, liªn hÖ víi b¶n th©n - Kü n¨ng t duy ®éc lËp - Liªn hÖ thùc tÕ - ThÓ hiÖn sù ®ång c¶m, n©ng cao tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc - Häc sinh tËp tr×nh bµy b¸o c¸o cña m×nh tríc tËp thÓ - Kü n¨ng t duy s¸ng t¹o - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ sù kiÖn - Liªn hÖ thùc tÕ b¶n th©n - HiÓu biÕt thùc tÕ - N©ng cao tr¸ch nhiÖm - X¸c ®Þnh nguyªn nh©n - Kh¼ng ®Þnh ®êng lèi - N©ng cao ý chÝ ®Êu tranh - Kü n¨ng t duy ®éc lËp - Ph¸t hiÖn vÊn ®Ò - Kü n¨ng nhËn ®Þnh vÊn ®Ò - Suy ®o¸n t×nh huèng - Rót ra kÕt luËn nhËn xÐt - Kü n¨ng ghi nhí - Thèng kª, x©u chuçi tæng hîp - Kü n¨ng t duy ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh - X¸c ®Þnh nhiÖm vô - X©y dùng vµ ph¸p biÓu ý kiÕn - X¸c ®Þnh nhiÖm vô - Tinh thÇn th¸i ®é, hµnh ®éng cô thÓ - 42-43 50 Bµi 23: Kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë miÒn B¾c, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam Tæng kÕt lÞch sö ViÖt Nam tõ 1919-2000 - X¸c ®Þnh nhiÖm vô - §¸nh gi¸ thµnh qu¶ - Kü n¨ng ghi nhí c¸c sù kiÖn - Thèng kª ,x©u chuçi c¸c sù kiÖn - Tæng kÕt vµ rót ra bµi häc cho b¶n th©n III. C¬ së thùc tiÔn: - Quan ®iÓm häc sinh: Kü n¨ng sèng lµ c¸i g× m¬ hå, kh«ng thiÕt thùc, cha cã ý thøc trau dåi kü n¨ng sèng. - Quan ®iÓm gi¸o viªn: Gi¸o dôc kü n¨ng sèng cho häc sinh lµ ë ph©n m«n ®¹o ®øc, lµ c«ng viÖc cña ngêi kh¸c, gi¸o viªn chØ lo trang bÞ kiÕn thøc cho häc sinh - Quan ®iÓm phô huynh: NhiÒu phô huynh cho r»ng gi¸o dôc con em chñ yÕu lµ ë nhµ trêng mµ thiÕu quan t©m s¸t xao theo dâi diÔn biÕn t©m lÝ cña c¸c em ®Ó cã biÖn ph¸p kÞp thêi uèn n¾n ViÖc gi¸o dôc kü n¨ng sèng trong trêng häc lµ méi viÖc lµm cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu, bªn c¹nh ®ã viÖc kh¾c s©u vµ t¹o thµnh kü n¨ng thuÇn phôc cho häc sinh lµ viÖc lµm thêng xuyªn kh«ng ai biÕt chÝnh lµ nh÷ng ngêi gÇn gòi häc sinh nhÊt lµ gi¸o viªn vµ phô huynh CH¦¥NG II: NGUY£N NH¢N, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p I. Nguyªn nh©n: Nh÷ng biÕn ®æi m¹nh mÏ vÒ kinh tÕ- x· héi ®· ®ang t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ®êi sèng cña con ngêi . NÕu nh trong x· héi truyÒn thèng , c¸c gi¸ trÞ x· héi vèn ®îc coi träng vµ ®îc c¸c c¸ nh©n tu©n thñ mét c¸ch nghiªm tóc th× nay ®ang dÇn bÞ mê nh¹t vµ thay vµo ®ã lµ nh÷ng gi¸ trÞ míi ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së giao thoa gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸, v¨n minh kh¸c nhau. ViÖt nam kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã, ®Æc biÖt lµ c¸c ®Þa ph¬ng cã tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸ nhanh chãng. Nh÷ng thay ®æi nãi trªn cßn ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng gi¸o dôc con c¸i cña gia ®×nh còng cã nh÷ng biÕn ®æi nhÊt ®Þnh. Cha mÑ Ýt cã thêi gian quan t©m ®Õn con c¸i h¬n lµ mét thùc tÕ kh«ng thÓ phñ nhËn, thay vµo ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, t×m kiÕm thu nhËp. Trong nhµ trêng, hiÖn tîng qu¸ t¶i víi c¸c m«n häc còng ®ang g©y nhiÒu ¸p lùc víi ngêi häc. Cïng víi ®ã lµ nh÷ng t¸c ®éng nhiÒu 6 chiÒu cña c¸c nguån th«ng tin kh¸c nhau tõ x· héi khiÕn cho giíi trÎ ®Æc biÖt lµ häc sinh vµ sinh viªn ®ang ®øng tríc nhiÒu th¸ch thøc khi hoµ nhËp x· héi. C¸c kü n¨ng sèng ®· bÞ xem nhÑ trong mét thêi gian dµi - Sù híng dÉn cña thÇy c«, nhµ trêng vÒ kü n¨ng sèng cho häc sinh cha thËt cô thÓ, cha dÔ hiÓu - Gi¸o viªn cha chuÈn bÞ chu ®¸o, híng dÉn häc sinh thùc hµnh rÌn kü n¨ng sèng cha kü - Häc sinh thiÕu sù quan t©m, Ýt trau dåi vÒ kü n¨ng sèng Nh÷ng nguyªn nh©n trªn ®· ¶nh hëng kh«ng Ýt ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh kü n¨ng sèng cho häc sinh. II/ Thùc tr¹ng rÌn kü n¨ng sèng cho häc sinh ë trêng PTTH: Häc tËp lµ mét nhu cÇu thêng trùc cña con ngêi trong mäi thêi ®¹i. Häc tËp kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c tri thøc khoa häc thuÇn tuý mµ cßn ®îc hiÓu lµ mäi tri thøc vÒ thÕ giíi trong ®ã cã c¶ nh÷ng mèi quan hÖ,c¸ch thøc øng xö víi m«i trêng sèng xung quanh. Kü n¨ng sèng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®èi víi mçi c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn.ch¬ng tr×nh häc hiÖn nay ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n do qóa nÆng vÒ kiÕn thøc trong khi nh÷ng chi thøc vËn dông cho ®êi sèng hµng ngµy bÞ thiÕu v¾ng. H¬n n÷a, ngêi häc ®ang chÞu nhiÒu ¸p lùc vÒ häc tËp khiÕn cho kh«ng cßn nhiÒu thêi gian cho c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, ho¹t ®éng x· héi. §iÒu nµy dÉn ®Õn sù xung ®ét gi÷a nhËn thøc , th¸i ®é vµ hµnh vi víi nh÷ng vÊn ®Ò x¶y ra trong cuéc sèng. MÆc dï , ë mét sè m«n häc , c¸c häat ®éng ngo¹i kho¸ gi¸o dôc kü n¨ng sèng ®îc ®Ò cËp ®Õn, tuy nhiªn do néi dung, ph¬ng ph¸p , c¸ch thøc truyÒn ®¹t cha phï hîp víi t©m lÝ cña løa tuæi nªn hiÖu qu¶ lång ghÐp cßn cha cao C¸c chuyªn gia cho r»ng mét khiÕm khiÕt rÊt lín trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o häc sinh lµ chóng ta míi chØ nghiªng vÒ ®µo t¹o mµ coi nhÑ phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh Qua thùc tÕ gi¶ng dËy líp 12, t«i thÊy kü n¨ng sèng cña häc sinh cha cao. ChØ mét sè häc sinh cã hµnh vi, thãi quen, kü n¨ng tèt. Cßn phÇn lín c¸c em cã nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ sù viÖc nhng cha cã c¸ch øng xö, c¸ch xng h« chuÈn mùc III. Gi¶i ph¸p: §Ó gióp häc sinh cã høng thó häc tËp, ph¸t hiÖn ra kÜ n¨ng cÇn cã t«i cã mét sè gi¶i ph¸p sau ®©y : 1/ Ngêi gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cña m«n häc vµ nhiÖm vô gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng cho häc sinh trong m«n häc. 7 Chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh d¹y häc sinh m«n LÞch sö gióp c¸c em rÌn kh¶ n¨ng t duy, trÝ tëng tîng phong phó. Qua ®ã vèn sèng cña c¸c em ®îc t¨ng lªn gióp c¸c em tù tin, cã kh¶ n¨ng øng xö, lý luËn v÷ng vµng trong cuéc sèng. 2/ Nh÷ng viÖc cÇn chuÈn bÞ. - Chän nh÷ng kÜ n¨ng cÇn thiÕt phï hîp ®Þa ph¬ng : - Chän nh÷ng kÜ n¨ng phï hîp , gÇn gòi víi häc sinh. C¸c em cã kh¶ n¨ng trùc tiÕp thùc hµnh kÜ n¨ng sau khi tiÕp cËn . - GV ph¶i chuÈn bÞ c¸c c©u hái gîi ý híng dÉn häc sinh tù x¸c ®Þnh c¸c kÜ n¨ng sèng cÇn ®¹t - GV cÇn chuÈn bÞ mét gi¸o ¸n lång ghÐp thËt cÈn thËn( cã nªu ra cô thÓ c¸c kü n¨ng häc sinh cÇn ®¹t sau khi häc bµi nµy; c¸c kü thuËt d¹y häc sö dông trong bµi d¹y ; c¸c ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt phôc vô cho tiÕt d¹y…) 3/ Tæ chøc cho häc sinh thùc hµnh kÜ n¨ng sèng võa t×m ®îc : Tuú theo bµi , gi¸o viªn tæ chøc cho c¸c em ho¹t ®éng ngay t¹i líp víi t×nh huèng t¬ng tù t×m ra híng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò , sau ®ã häc sinh tù nªu c¸c kü n¨ng mµ em ®· øng dông ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã. NÕu kh«ng thÓ tæ chøc thùc hµnh ®îc th× gi¸o viªn híng dÉn häc sinh tù t×m hiÓu c¸c t×nh huèng t¬ng tù mµ c¸c em ®· gÆp ë cuéc sèng thêng ngµy, ghi chÐp vµ nªu c¸ch gi¶i quyÕt cña b¶n th©n ®Ó h«m sau tr×nh bµy tríc líp cho c¸c b¹n nghe vµ bæ sung chän c¸ch gi¶i quyÕt cña b¶n th©n ®Ó h«m sau tr×nh bµy tríc líp cho c¸c b¹n nghe vµ bæ sung chän c¸ch gi¶i quyÕt tèt nhÊt . 4/ VÝ dô cô thÓ: So¹n gi¶ng 8 Bµi 20 cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc chèng thùc d©n ph¸p kÕt thóc (1953 – 1954) TiÕt: 32,33 I. Môc tiªu bµi häc 1. VÒ kiÕn thøc: - Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch ®îc hoµn c¶nh dÉn ®Õn ©m mu, thñ ®o¹n míi cña thùc d©n ph¸p vµ can thiÖp MÜ thÓ hiÖn trong kÕ ho¹ch Na Va - Chủ trương của ta trước cuộc phiêu lưu quân sự mới của Pháp - Mỹ. - Diễn biến và thắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. - Nguyên nhân chủ quan và khách quan đưa đến sự thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược. - Ý nghĩa của sự thắng lợi đó đối với dân tộc và các mạng nước ta. 2. VÒ t tëng - Giáo dục lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. - Giáo dục học sinh lòng tự tôn dân tộc. 3. VÒ kü n¨ng - Giúp học sinh khả năng phân tích, tổng hợp sự kiện. và rút ra nhận định - Rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ lịch sử. II. ThiÕt bÞ vµ tµi liÖu DẠY häc Lược đồ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ III. TiÕn tr×nh tæ chøc DẠY häc 1. KiÓm tra bµi cò : C©u 1: Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa lịch sử của ĐHĐB toàn quốc lần thứ 2 của Đảng (2/1951)? C©u 2: Sau năm 1950 ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính, Đảng đã có chính sách như thế nào? 2. DÉn d¾t vµo bµi míi : §Ó hiÓu ®îc nh÷ng néi dung trªn chóng ta cïng t×m hiÓu bµi 13. 1. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc 9 Ph¬ng ph¸p – kü n¨ng Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cÇn n¾m 4. S¬ kÕt bµi häc I, ¢m mu míi cña ph¸p – mü - Sau bµi häc gi¸o viªn yªu cÇu hs gÊp s¸ch vë l¹i b»ng trÝ nhí vµ tëng tîng cña m×nh h·y thuyÕt tr×nh l¹i cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc §«ng- Xu©n 1953- 1954 vµ chiÕn dÞch §BP. - hs x©u chuçi c¸c sù kiÖn ®Ó nªu th¾ng lîi vang déi cña chiÕn dÞch. - Rót ra bµi häc kinh nghiÖm vµ ý nghÜa lÞch sö cña bµi häc. 5. DÆn dß ra bµi tËp: - H/S lµm bµi tËp trong SGK…., ®äc tríc bµi míi. ë ®«ng d¬ng: kÕ ho¹ch nava. * Hoàn cảnh: + Pháp: khó khăn về tài chính, lúng túng về chiến lược, khủng hoảng về chính trị ( 18 lần thay đổi chính phủ, 5 lần Cao ủy, 6 lần Tổng chỉ huy) nhưng lại muốn tìm lối thoát trong danh dự. + Mỹ: kết thúc chiến tranh Triều Tiên, do đó muốn can 10 thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương. * Nội dung kế hoạch Nava. Chia làm 2 buớc: thực hiện trong 18 tháng. Bước 1: phòng ngự Miềm Bắc, tấn công chiến lược Miền Nam. Bước 2. Tiến công chiến lược Miền Bắc, giành thắng lợi và buộc ta đàm phán có lợi cho chúng. * Biện pháp: - Tăng viện binh - Càn quét: dồn dân, bắt lính. - Tấn công chiến lược. II. CUỘC TIẾN CÔNG 11 CHIẾN LƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 * Chủ trương của ta: Tập trung lực lượng đánh vào những hưống quan trọng mà địch tương đối yếu: tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai đồng thời phân tán lực lượng của chúng. * C¸c cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc: 1. ChiÕn dÞch T©y B¾c : Th¸ng 12 -1953 gi¶i phãng thÞ x· Lai Ch©u, buéc Ph¸p ph¶i ®iÒu qu©n t¨ng cêng cho §iÖn Biªn Phñ, biÕn n¬i ®©y thµnh n¬i tËp trung qu©n thø hai cña Ph¸p 2. ChiÕn dÞch Trung Lµo: 12 ®Çu th¸ng 12 – 1953 liªn qu©n Lµo- ViÖt gi¶i phãng thÞ x· Thµ KhÑt, uy hiÕp Xªn« buéc ®Þch ph¶i t¨ng qu©n cho Xªn«, n¬i ®©y trë thµnh n¬i tËp trung binh lùc thø ba cña Ph¸p 3. ChiÕn dÞch Thîng Lµo: Th¸ng 1-1954, liªn qu©n Lµo –ViÖt gi¶i phãng lu vùc s«ng NËm Hu vµ tØnh Phongxal×, buéc Ph¸p t¨ng qu©n cho Lu«ng Phabang vµ Mêng Sµi. N¬i ®©y trë thµnh n¬i tËp trung qu©n thø t cña ®Þch 4. ChiÕn dÞch T©y Nguyªn : Th¸ng 2 – 1954 ta gi¶i phãng thÞ x· Kon Tum, uy hiÕp Pl©yku. §Þch ph¶i t¨ng cêng lùc lîng cho Pl©yku. §©y trë thµnh n¬i tËp trung qu©n thø n¨m cña Ph¸p 2. Chiến dịch Điện Biên Phủ ( 1954 ). * Âm mưu của Pháp - Mỹ: 13 - Thu hút lực lượng của ta, biến Điện Biên Phủ thành trung tâm của kế hoạch Nava. - Xây dựng Điện Biên Phủ thành cứ điểm mạnh để quyết chiến chiến lược với ta. * Chủ trương của ta: Điểm quyết chiến chiến lược, chuẩn bị với tinh thần để chiến thắng. * Diễn biến: Chia làm 3 đợt: - Đợt 1: từ 13 -17/3/1954 ta tấn công cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu bắc tiêu diệt 14 gần 2000 địch. - Đợt 2: từ 30/3 -26/4/1954 ta tấn công cứ điểm phía đông phân khu Mường Thanh. - Đợt 3: Từ 01/5 -7/5/1954 ta đồng loạt tấn công phân khu trung tâm và phân khu Nam tiêu diệt các cứ điểm còn lại. Chiều 7/5 ta đánh vào sở chỉ huy bắt sống tướng Đờ Cát và toàn bộ tham mưu địch. Kết quả: Thắng lợi hoàn toàn. - Trong Đông Xuân 1953 -1954 và chiến dịch ĐBP ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 128 200 tên địch …… - Riêng chiến dịch ĐBP ta tiêu diệt toàn bộ 16200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh Ý nghĩa: - Đây là thắng lợi lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp. - Đập tan hoàn toàn kế hoạch NaVa, giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của 15 thực dân pháp. - Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao. III HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1945 VỀ VIỆC LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở ĐÔNG DƯƠNG. 1. Hội nghị Giơ ne vơ 2. Hiệp định Giơ nevơ a. Nội dung: SGK b. Hạn chế: - Việt Nam chỉ giải phóng từ vĩ tuyến 17 trở ra ( trước đó rộng lớn hơn) - Cămphuchia không có vùng tập kết. - Lào chỉ có hai tỉnh: Sầm nưa và Phong xà lì. c. Ý nghĩa : Mỹ không thể “Quốc tế hóa” vấn đề Đông 16 Dương. - Pháp chấm dứt chiến tranh Việt Nam, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ. - Miền bắc được giải phóng, tạo điều kiền hòa bình để xây dựng CNXH: hậu phương để thống nhất nước nhà. - Thắng lợi giữa đấu tranh quân sự trên chiến trường với đấu tranh ngoại giao trên bàn hội nghị. V . NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP. 1. Nguyên nhân thắng lợi. Nguyên nhân chủ quan: - Có đường lối chính trị và quân sự đúng đắn + Vận dụng CN Mác – Lênin vào hoàn cảnh nước ta: CM dân tộc kết hợp với CM XHCN, CN yêu nước gắn chặt với CN quốc tế vô sản, giuơng cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. + Đường lối đúng đắn: toàn 17 đan, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh. Trong dó điểm cốt yếu nhất là chiến tranh nhân dân, tạo nên thế trận ‘cả nước đánh giặc”. + Có sự lãnh đạo của mặt trận Việt Minh và sau này là mặt trận Liên Việt (3/3/51). + Quân đội với ba thứ quân và có chiến lược và chiến thuật hợp lý trong từng giai đoạn cụ thể của cách mạng. - Toàn dân một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng vì độc lập dân tộc. - Có hậu phương vững mạnh. * Nguyên nhân khách quan. - Sự liên kết của cách mạng 3 nước Việt – Miên – Lào. - Sự giúp đỡ của các nước XHCN và các lực lượng yêu chuộng hòa bình thế giới, trong đó có nhân dân Pháp. 2. Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp * Trong nước: - Pháp phải thừa nhận độc lập của 3 nước Đông Dương, phá tan âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh ĐD của Mỹ. 18 - Kháng chiến thắng lợi, ta đã bảo vệ được thành quả cảu cách mạng tháng Tám, Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tạo điều kiện tiến lên CNXH. * Thế giới: - Giáng đòn mạnh vào chủ nghĩa thực dân, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ. *Gi¸o viªn ph¸t vÊn: Kế hoạch Nava ®îc x©y dùng trong hoµn c¶nh nµo -Kü n¨ng: Häc sinh theo dâi Sgk vµ nhí l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c©u hái -Gi¸o viªn nhËn xÐt bæ sung. 7/5/53: Nava được điều sang Đông Dương, đến 7/53 Nava đề ra kế hoạch mang tên mình. * Gi¸o viªn gióp häc sinh n¾m ®îc nội dung Kế hoạch Na Va -Kü n¨ng : häc sinh ®äc s¸ch gi¸o khoa, l¾ng nghe, ghi chÐp * Gi¸o viªn ph¸t vÊn:Để thực hiện được kế hoạch trên thì 19 Nava đã có những chính sách gì? -Kü n¨ng:häc sinh t duy, t×m hiÓu ®Ó tr¶ lêi * Gi¸o viªn: Qua néi dung cña KÕ ho¹ch Na Va em h·y rót ra ®iÓm chÝnh cña KÕ ho¹ch - Kü n¨ng: hs ph©n tÝch néi dung KÕ ho¹ch ®Ó tr×nh bµy §iÓm chÝnh cña kÕ ho¹ch Na va lµ tËp trung binh lùc x©y dùng mét lùc lîng c¬ ®éng m¹nh ®Ó giµnh th¾ng lîi qu©n sù quyÕt ®Þnh chuyÓn b¹i thµnh th¾ng * Gv ph¸t vÊn: §øng trước tình hình đó ta đã có chủ trương gì? -hs ®äc s¸ch gi¸o khoa ph¸t hiÖn vÊn ®Ò: Chñ tr¬ng ®êng lèi cña ta rÊt chñ ®éng kÞp thêi víi Phương châm chiến lược: tích cực, chủ động, cơ động linh hoạt; đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kỳ thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. 20
- Xem thêm -