Tài liệu Skkn một số biện pháp rèn luyện học sinh yếu môn toán lớp 3

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PHOØNG GIAÙO DUÏC XUYEÂN MOÄC TRÖÔØNG TH HUYØNH MINH THAÏNH ******************************* ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN HỌC SINH YẾU MÔN TOÁN LỚP 3 Người viết: Lê Thị Tuy Đơn vị : Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh Nân học: 2010 - 2011 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lí do chọn đề tài: Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đất nước ta đang tiến hành cuộc cách mạng toàn diện trên mọi lĩnh vực với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới đó, đổi mới giáo dục là một trong những trọng tâm của sự đổi mới. Với quan niệm giáo dục là quốc sách hàng đầu, như báo cáo chính trị của đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X đã khẳng định:“Phát triển giáo và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học…” Sự đổi mới của giáo dục nhằm tạo ra những con người toàn diện có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có tri thức và năng động sáng tạo. Vậy để giáo dục học sinh phát triển toàn diện về mọi mặt đó là trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục nói chung, của giáo viên nói riêng. Như chúng ta biết môn to¸n chiÕm mét vÞ trÝ v« cïng quan träng v× học tốt môn toán gióp cho häc sinh phát triển toàn diện về mọi mặt. Ngoµi ra häc tèt m«n to¸n häc sinh míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó häc tèt nh÷ng m«n häc kh¸c. Kiến thức của môn toán là có tính chất kế thừa và xâu chuỗi. Kế thừa từ bài học này đến bài học khác, từ lớp học dưới đến lớp học trên. Nếu các em bị mất căn bản về kiến thức môn toán thì các em sẽ chán học, không thích học dẫn đến ngày càng học yếu so với trình độ chung của cả lớp. Moät lôùp hoïc thì taát yeáu phaûi coù caùc ñoái töôïng: gioûi, khaù, trung bình, yeáu. Ñieàu naøy moãi giaùo vieân ñeàu nhaän thöùc ñöôïc moät caùch roõ raøng hôn ai heát vaø ñoàng thôøi moãi giaùo vieân ñeàu coù phöông phaùp daïy, coù nhöõng kinh nghieäm ñeå aùp duïng vaøo vieäc giaûng daïy vaø giaùo duïc hoïc sinh ñeå ñaït keát quaû. Ai trong moãi giaùo vieân chuùng ta ñeàu hieåu raèng vieäc giaûng daïy vaø giaùo duïc luoân luoân ñi ñoâi vôùi nhau. Đeå giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu nói chung và học sinh yếu môn toán nói riêng laø vieäc laøm heát söùc caàn thieát ñoái vôùi moãi giaùo vieân chuùng ta. Vaäy laøm theá naøo ñeå giaùo duïc hoïc sinh yeáu môn toán ñaït hieäu quaû luoân laø noåi baên khoaên suy nghó cuûa ngöôøi giaùo vieân noùi rieâng vaø cuûa nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc noùi chung? Ñoù cuõng chính laø lyù do ñeå toâi nghieân cöùu ñeà taøi naøy. 2 1.Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài: Nghề dạy học là một nghề thật đặc biệt đó là giáo dục con người .Sản phẩm của giáo dục là đào tạo cho xã hội những con người có trình độ, có phẩm chất đạo đức. Bởi thế đội ngũ thầy cô giáo chúng ta phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, đặc biệt là một tấm gương tự học và sáng tạo. Có trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục. Không nên chạy theo bệnh thành tích mà luôn đặt chất lượng giáo dục học sinh lên hàng đầu. Không để tình trạng HS ngồi nhầm lớp.Trong giảng dạy luôn chú trọng đến những đối tượng học sinh học yếu trong học tập để từ đó giáo viên đưa ra những biện pháp kịp thời, linh hoạt, phù hợp giúp cho các em tiến bộ theo kịp các bạn trong lớp. Học sinh yếu môn toán là những học sinh bị hổng kiến thức. Chính vì thế mà việc tiếp thu bài của các em thật là khó khăn. Lúc đó các em sẽ chán học, lơ là trong học tập. Vì thế khi giáo viên giảng bài các em không hiểu, các em ngồi nói chuyện, làm việc riêng trong lớp. Thậm chí còn quậy phá trêu chọc các bạn xung quanh. Để các em yếu toán không có tư tưởng chán học, mà có ý thức hơn trong việc học của mình ngày một tiến bộ trong học tập, đó là điều mà giáo viên đứng lớp chúng tôi phải tìm ra những phương pháp mới, tối ưu nhất để giáo dục học sinh. II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU 1. Mục đích nghiên cứu: - Nhằm thực hiện thành công kế hoạch của nhà trường trong năm học 2010 – 2011. - Giúp học sinh yêu toán củng cố kiến thức cơ bản, bổ trợ những kiến thức bị hổng từ các lớp dưới. - Giúp học sinh có thói quen độc lập suy nghĩ, tự giác trong học tập, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kĩ luật. - Việc thực hiện đề tài nhằm nghiên cứu một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém để học sinh có kết quả học tập cao hơn, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém trong học tập môn toán . - Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hạn chế học sinh lưu ban. Thực hiện tốt “Nói không với HS ngồi nhầm lớp” 2. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lí luận. - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn. - Phương pháp hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm. - Phương pháp thực nghiệm sư phạm. III. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1. Đối tượng nghiên cứu: 3 Đề tài nghiên cứu biện pháp rèn luyện học sinh yếu môn toán lớp 3 trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh. 2. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các biện pháp rèn luyện đối với đối tượng học sinh yếu môn toán ở lớp 3, những yếu tố ảnh hưởng tới đối tượng này. B. PHẦN NỘI DUNG I. Thực trạng: 1. Thuận lợi: - Ñöôïc söï quan taâm chæ ñaïo saùt sao cuûa ban giaùm hieäu nhaø tröôøng. - Cô sôû vaät chaát töông ñoái ñaày ñuû cho vieäc daïy vaø hoïc. - Só soá hoïc sinh trong lôùp lyù töôûng (24 em). - Tröôøng hoïc hai buoåi neân cuõng coù ñieàu kieän ñeå reøn hoïc sinh. 2. Khó khăn: * Tình hình học sinh: - Coøn moät soá em chöa töï giaùc trong hoïc taäp, ham chôi, khoâng thích hoïc . - Chưa mạnh dạn trong học tập, thiếu tự tin. - Học sinh lười suy nghĩ, còn trông chờ thầy cô giải giúp, vốn kiến thức cơ bản lớp dưới còn hạn chế. - Khả năng chú ý và tập trung vào bài giảng của giáo viên không bền. - Học vẹt, không có khả năng vận dụng kiến thức. - Yeáu caùc kyõ naêng tính toaùn cô baûn, caàn thieát ( coäng, tröø, nhaân, chia). * Phụ huynh học sinh: - Phaàn lôùn phuï huynh thuoäc 3 thoân: Phöôùc Tieán, Phöôùc An, Xoùm Raãy. Ñaây laø nhöõng thoân chieám nhieàu hoä ngheøo nhaát cuûa thò traán Phöôùc Böûu, do caùc hoä naøy khoâng coù ngheà nghieäp oån ñònh, chuû yeáu laø laøm möôùn, laøm bieån… Vì kinh teá raát khoù khaên neân chöa thaät söï quan taâm, chaêm lo vaø ñoân ñoác con em mình hoïc taäp, coøn phoù thaùc cho nhaø tröôøng, cho thaày coâ. - Nhaän thöùc vaø thaùi ñoä cuûa moät soá phuï huynh trong vieäc hôïp taùc vôùi giaùo vieân chuû nhieäm chöa cao. II. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Những biện pháp đã sử dụng rèn học sinh yếu môn toán lớp 3: - Ñieàu tra ñoái töôïng hoïc sinh yeáu - Phân loại học sinh ( giỏi, khá, trung bình, yếu - kém ) - Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu. - Laäp keá hoaïch cuï theå, chi tieát phuï ñaïo cho töøng hoïc sinh yeáu. - Thöïc hieän toát coâng taùc giaûng daïy ñoái vôùi ñoái töôïng hoïc sinh yeáu. - Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS yếu. - Tổ chức tiết học có các trò chơi nhằm gây hứng thú cho các em học tập. 4 - Thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, điều chỉnh biện pháp rèn luyện phù hợp với sự tiến bộ của HS. - Có các hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời, phù hợp khi các HS yếu tiến bộ. - Phoái hôïp vôùi phuï huynh hoïc sinh coù con hoïc yeáu ñeå cuøng nhau baøn bieän phaùp reøn luyeän ôû lôùp, ôû nhaø, nhắc nhở các em đi học chuyên cần. 2. Các biện pháp giải quyết vấn đề: Ñeå giaùo duïc hoïc sinh yeáu môn toán chuùng ta khoâng keå nguyeân nhaân do ñaâu, reøn luyeän hoïc sinh yeáu môn toán laø vieäc laøm caàn thieát, khoâng noùng voäi, coù loä trình hôïp lyù, coù keá hoaïch rieâng cho töøng hoïc sinh, coù bieän phaùp hieäu quaû vaø kòp thôøi. Ngöôøi giaùo vieân phaûi hieåu saâu saéc caùc em. Töø ñoù môùi coù theå ñaët ra nhöõng taùc ñoäng sö phaïm thích hôïp vaø cuï theå vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh. Với kinh nghiệm giảng dạy 5 năm ở khối 3 tôi đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để rèn học sinh yếu môn toán và thu được nhiều kết quả tốt. Việc đầu tiên: 2.1 Phân loại học sinh : Ñeå naém ñöôïc tình hình hoïc sinh trong lôùp cuûa mình phụ trách: +Thoâng qua nghieân cöùu lí lòch hoïc sinh giaùo vieân seõ naém ñöôïc hoaøn caûnh gia ñình, ngheà nghieäp cuûa phuï huynh, gia ñình ñoâng con hay ít con, phuï huynh coù quan taâm giaùo duïc con caùi hay khoâng, ñòa baøn cö truù cuûa caùc em,… +Thoâng qua nghieân cöùu hoà sô cuûa hoïc sinh nhö: Hoïc baï, soå lieân laïc, khaûo saùt chaát löôïng hoïc sinh ñaàu naêm, qua 1 tuaàn thöïc daïy toâi sẽ phân loại học sinh lớp mình ra các đối tượng HS như sau : 1.Học sinh học toán giỏi . 2. Học sinh hoc toán khá. 3.Học sinh học toán trung bình . 4.Học sinh học toán yếu. + Sau khi phân loại được trình độ HS trong lớp và nắm bắt được các em học yếu môn toán GV lại tìm hiểu xem HS yếu phần nào trong môn toán giáo viên lại tiếp tục phân loại các em yếu toán thành những đối tượng sau : -Yếu trong thực hiện tính nhân, chia, cộng ,trừ . -Yếu về yếu tố hình học. - Yếu về yếu tố thống kê. - Yếu về đại lượng và đo đại lượng - Yếu trong giải toán . - Yếu tất cả các kiến thức nêu trên. 5 2.2 Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến học sinh yếu môn toán: Coù caùc nguyeân nhaân sau: - Do hoaøn caûnh gia ñình khoù khaên khoâng ai quaûn lyù, ñoân ñoác caùc em trong hoïc taäp. - Do các em chưa coù yù thöùc hoïc taäp ham chôi, chưa nhận thức được vai trò học tập. - Caùc em maát caên baûn ôû lôùp döôùi. - Học sinh tiếp thu bài kém . - Do học sinh thụ động trong học tập . - GV sử dụng các phương pháp giảng dạy chưa phù hợp với HS. - Gia ñình khoâng quan taâm ñeán vieäc hoïc taäp cuûa caùc em. Töø nhöõng nguyeân nhaân treân toâi xaùc ñònh ñaâu laø nguyeân nhaân chính ñoái vôùi töøng hoïc sinh yeáu môn toán ñeå coù phöông pháp và hình thức để rèn luyện phù hợp với từng học sinh. 2.3 Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các em: - Hoàn cảnh của mỗi em đều khác nhau. Phần lớn cha mẹ học sinh của lớp không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập thấp, nhiều phụ huynh phải đi làm xa nhà gởi con cái cho người thân chăm sóc. Vì vậy cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, chưa tạo được nhiều điều kiện thuận lợi cho con em họ khi đến trường. Có em học yếu môn toán là do cha mẹ không quan tâm đến việc học của con em mình mà chỉ lo kiếm sống hằng ngày. Có em vì gia đình bất hạnh hoặc gia đình quá đông anh em.Có em yếu là do lười học, cha mẹ không quan tâm đến các em. Vì vậy GV quan tâm nắm bắt hoàn cảnh gia đình của từng em để có những biện pháp áp dụng cho phù hợp . 2.4 Giáo viên lập kế hoạch cụ thể, chi tiết phụ đạo cho từng học sinh yếu môn toán: Laäp keá hoaïch cuï theå, chi tieát phuï ñaïo cho töøng hoïc sinh yeáu môn toán laø ñieàu caàn thieát ñeå theo doõi vaø reøn luyeän caùc em. Qua ñoù giaùo vieân ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû reøn luyeän cuûa hoïc sinh mình trong töøng thôøi gian ngaén. Neáu hoïc sinh chöa coù söï tieán boä chuùng ta coù theå thay ñoåi bieän phaùp reøn luyeän hoaëc taêng cöôøng theâm moät soá bieän phaùp khaùc. Ta khoâng neân noùng voäi, reøn hoïc sinh yeáu khoâng chæ moät ngaøy, hai ngaøy,…maø caû moät thôøi gian daøi. Tuøy theo ñoái töôïng hoïc sinh yeáu cuûa lôùp mình phuï traùch ñeå chuùng ta laäp keá hoaïch phụ đạo học sinh yếu. 6 Ví dụ: Chuùng ta coù theå laäp bảng theo maãu sau: STT 1 Họ và tên HS Con ông(bà), nơi ở Kiến thức toán yếu Mức độ tiến bộ Tháng 9… Tháng 10… … 2 3 4 … 2.5 Ñối với học sinh yếu môn toán do mất căn bản: Hoïc sinh yeáu môn toán do maát caên baûn caùc em khoù coù theå tieáp thu nhöõng kieán thöùc môùi. Chính vì leõ ñoù maø daãn ñeán caùc em seõ ngaïi hoïc hay noùi khaùc hôn laø löôøi hoïc, yeáu laïi caøng yeáu hôn. Ñoái vôùi hoïc sinh maát caên baûn khoâng naém ñöôïc kieán thöùc ôû lôùp döôùi thì toâi luoân quan taâm ñaëc bieät hôn. Trong baøi giaûng toâi chuù yù ñeán caùc em nhieàu hôn vöøa truyeàn thuï kieán thöùc môùi toâi vöøa oân kieán thöùc cuõ cho hoïc sinh. Trong tiết dạy tránh tình trạng giáo viên để học sinh yếu mất căn bản ngoài lề tiết học. Ví dụ: Trong một tiết học phần bài tập giáo viên phân ra từng đối tượng học sinh. Baøi tập 1 cho nhóm yeáu laøm, baøi 2 nhóm trung bình laøm, baøi 3 nhóm khaù gioûi laøm, như vậy hy vọng mới khắc phục dần tình trạng học sinh học yếu. Nếu giáo viên cứ cho học sinh hoạt động bình thường từ bài 1 đến bài 3 thì học sinh yếu không biết gì và thậm chí bỏ học vì chán. Hoặc trong lớp học có học sinh yếu ( không nắm kiến thức lớp học dưới ) với đối tượng này khi dạy giáo viên cần lưu ý: trong phần bài mới cho học sinh theo dõi bình thường, đến phần bài tập hay là tiết luyện tập giáo viên cho những đối tượng này làm các bài tập maø kieán thöùc coù lieân quan lôùp döôùi, hoặc cho học sinh 7 nhắc lại kiến thức cũ. Ví dụ khi học sinh làm bài tập 23 x 7 = ? với bài này học sinh làm không được thì chứng tỏ học sinh không thuộc bảng nhân 7. Vậy giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại bảng nhân 7 cho thuộc. Nói chung học sinh hỏng kiến thức ở ñaâu thì giáo viên phải có kế hoạch ôn tập, bổ sung ở đó. Giaùo vieân phaûi heä thoáng kieán thöùc theo chöông trình. Ñöa ra noäi dung baøi taäp phuø hôïp vôùi kieán thöùc ñeå hoïc sinh coù theå luyeän taäp kieán thöùc môùi vaø oân laïi kieán thöùc ñaõ quên. Giáo viên tranh thủ lên sớm, về muộn hơn để giúp đỡ những đối tượng này . Ra thêm bài tập ở nhà cho các em làm ( có kiểm tra đánh giá của GV). 2.6 Đối với học sinh học yếu môn toán do do ham chơi, chưa nhận thức được vai trò học tập. Nhöõng hoïc sinh rôi vaøo tình traïng treân thường các em khoâng hoïc baøi, khoâng laøm baøi, thöôøng xuyeân ñeå quen taäp ôû nhaø, vöøa hoïc vöøa chôi, khoâng taäp trung,…Ñeå caùc em coù höùng thuù hoïc taäp, giaùo vieân phaûi naém vöõng vaø phoái hôïp nhòp nhaøng caùc phöông phaùp daïy hoïc mới. - GV nên tổ chức các giờ dạy gây hứng thú cho học sinh như tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin, tiết dạy có tổ chức các trò chơi cho HS. Ví dụ: Dạy bài : Bảng chia 7 - Toán lớp 3 Phần củng cố tổ chức trò chơi: Ong đi tìm nhụy * Mục đích : + Rèn tính tập thể + Giúp cho học sinh thuộc các bảng nhân, chia * Chuẩn bị : + 2 bông hoa 5 cánh, mỗi bông một màu, trên mỗi cánh hoa ghi các số như sau, mặt sau gắn nam châm. 5 7 8 9 6 + 10 chú Ong trên mình ghi các phép tính, mặt sau có gắn nam châm 42 : 7 49 : 7 35 : 7 63 : 7 56 : 7 + Phấn màu 8 * Cách chơi : + Chọn 2 đội, mỗi đội 4 em ( có học sinh yếu). + Giáo viên chia bảng làm 2, gắn mỗi bên bảng một bông hoa và 5 chú Ong, ở bên dưới không theo trật tự, đồng thời giới thiệu trò chơi. Cô có 2 bông hoa trên những cánh hoa là các kết quả của phép tính, còn những chú Ong thì chở các phép tính đi tìm kết quả của mình. Nhưng các chú Ong không biết phải tìm như thế nào, các chú muốn nhờ các em giúp, các em có giúp được không ? - 2 đội xếp thành hàng. Khi nghe hiệu lệnh "bắt đầu" thì lần lượt từng bạn lên nối các phép tính với các số thích hợp. Bạn thứ nhất nối xong phép tính đầu tiên, trao phấn cho bạn thứ 2 lên nối, cứ như vậy cho đến khi nối hết các phép tính. Trong vòng 1 phút, đội nào nối đúng và nhanh hơn là đội chiến thắng. * Lưu ý : Sau khi học sinh chơi xong, giáo viên cùng học sinh nhận xét, tuyên dương và hỏi thêm một số câu hỏi sau để khắc sâu bài học: + Tại sao chú Ong 42 : 7 không tìm được đường về nhà ? + Phép tính "42 : 7" có kết quả bằng bao nhiêu ? + Muốn chú Ong này tìm được đường về thì phải thay đổi số trên cánh hoa như thế nào ? Qua tổ chức trò chơi tôi nhận thấy các em rất thích học. - Ngoài ra giáo viên cần phối hợp thật tốt với các tổ chức trong trường như: Chuyên môn của trường, tổ khối, thầy TPTĐ, sao đỏ, cán bộ lớp để thường xuyên kiểm tra nhắc nhở . - Cho những bạn ngoan thường xuyên chơi với những đối tượng học sinh này nhằm giảm thiểu tối đa việc ham chơi của HS . - Giaùo vieân caàn phaûi trao ñoåi tröïc tieáp ñeán töøng ñoái töôïng hoïc sinh baèng lôøi noùi ,cöû chæ , meänh leänh thaät thuyeát phuïc ñeán caùc em . Ví dụ: Giaùo vieân duøng lôøi noùi nhoû nheï, giaûi thích cho caùc em naém ñöôïc taàm quan trong cuûa vieäc hoïc.Cho caùc em hieåu ñöôïc: “ Hoïc phaûi ñi ñoâi vôùi 9 haønh.” Coù nhö vaäy caùc em môùi naém ñöôïc kieán thöùc laâu vaø tieáp thu caùc kieán thöùc môùi toát ñöôïc. - Giaùo vieân caàn phaûi taïo cho caùc em moät nieàm tin : “Moãi ngaøy ñeán tröôøng laø moät nieàm vui” bằng cách giáo viên cho những đối tượng này tham gia các hoạt động phong trào có ích như : văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian, các hoạt động khác do nhà trường, Đội, lớp tổ chức. - Beân caïnh phöông phaùp giaùo duïc tröïc tieáp ñeán töøng ñoái töôïng hoïc sinh. Giaùo vieân caàn phaûi phoái hôïp phương pháp giáo dục tập thể. Dùng dư luận của tập thể tác động đến ñối tượng này, xây dựng dư luận tập thể lành mạnh thành khối đòan kết, vôùi phöông chaâm : “Soáng coù traùch nhieäm”, thiết lập mối quan hệ tốt giữa các thành viên, khêu gợi động lực học tập của học sinh vì danh dự tập thể mỗi thành viên tự giác điều khiển hành vi của bản thân. Ví dụ :Giáo viên động viên hoïc sinh bằng hoa điểm mười cho các nhóm, tổ vào mỗi ngày và tổng kết tuyên dương sau mỗi tuần.Có như vậy các thành viên trong tổ mới động viên, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để giữ gìn truyền thống. Còn các thành viên ở tổ khác seõ cố gắng học tập để đạt kết quả tốt như tổ bạn…Chính dư luận là dấu hiệu quan trọng nhất đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của tập thể trong đó có sự tiến bộ của các đối tượng học sinh yếu môn toán. 2.7 Đối với học sinh tiếp thu bài kém: - Với những HS tiếp thu bài kém khi giảng bài GV nên giảng chậm và kĩ hơn để cho HS tiếp thu. Khi làm bài tập GV nên đến tận nơi để giúp đỡ các em, những em yếu chưa tiếp thu kịp bài giảng GV phải giảng lại cho các em nắm . Khi làm bài tập GV cho những em này làm ít bài hơn những HS khác trong lớp. Có thể cho các em thảo luận nhóm tìm cách giải. 2.8 Đối với những em yếu về các phép tính nhân, chia, cộng, trừ: -Khi soạn giáo án GV phải nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh . -Trong quá trình dạy bài mới GV nên sử dụng các phương pháp phù hợp với đối tượng HS trong lớp. Ví dụ : Dạy bài : Nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số - Toán 3 + Hướng dẫn học sinh cách đặt tính và tính kết quả của phép nhân qua ví dụ thứ nhất: 123 x 4 = ? Giáo viên thực hiện trên bảng lớp, gọi học sinh xung phong nêu cách thực hiện, sau đó gọi học sinh yếu nhắc lại. + Sang ví dụ thứ 2 tôi cho cả lớp làm bảng con phép tính: 326 x 3 = ? Đối với các em học yếu tôi xuống lớp hướng dẫn các em cách thực hiên phép nhân này. Có thể tôi yêu cầu em đọc lại bảng nhân 3 nếu em chưa thuộc… Thực hành : + Với bài tập 1 : GV cho HS làm phiếu học tập cá nhân, riêng những học sinh học yếu làm 2 phép tình đầu theo nhóm 2. 10 + Bài tập 2 : Cho HS cả lớp làm bảng con phần a, b để kiểm tra cách đặt tính rồi tính ( GV giúp đỡ HS yếu). Còn phần c yêu cầu học sinh làm vào vở, riêng các em học yếu hoàn thành lại bài a, b vào vở không làm phần c. + Bài 3 : GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài ,GV tóm tắt và cho các em làm bài vào vở . Riêng học sinh yếu GV cho các em thảo luận nhóm 3 tìm cách giải bài tập 3. + Bài 4: Cho HS làm nối tiếp theo dãy ( GV giúp đỡ HS yếu). Phần củng cố bài học: Tổ chức trò chơi cho HS: Có thể tổ chức thi đọc các bảng nhân, chia theo hình thức di chuyền giữa các nhóm( các nhóm đều có đối tượng HS yếu). - Khi chúng ta thay đổi nhiều hình thức và phương pháp như thế thì các em sẽ hứng thú trong học tập . - Ở lớp 3 giáo viên nên cung cấp cấp kĩ các bảng nhân, chia cho các em và cho các học thuộc các bảng nhân, chia và thường xuyên ôn tập các bảng cộng, trừ ở lớp 2 để các em áp dụng vào làm bài tập. Với những em yếu thì không thể bắt buộc các em học thuộc một cách nhanh chóng được mà giáo viên nên yêu cầu các em học thường xuyên ở nhà, ở lớp( 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi, tiết toán ôn, sinh hoạt ngoài giờ,…). Ví dụ: Khi truy bài đầu giờ tôi thường hay gọi HS yếu lên bảng đọc thuộc các bảng nhân, chia, cộng, trừ, hỏi lại các em các kiến thức cần ghi nhớ, hay giải các bài tập mà GV giao về nhà cho các em,… để kiểm tra được việc làm bài và ôn bài ở nhà của các em . Giáo viên nên hướng dẫn cho học sinh cách học không nên để các em yếu học thuộc lòng từ đầu đến cuối các bảng nhân, chia, cộng, trừ. Như thế các em dễ thuộc vẹt mà không nắm được kiến thức lâu . GV nên cho các em cùng học thuộc với nhau theo nhóm 2, nhóm 3 , … Có thể học với hình thức đố nhau, em khá giỏi sẽ hỏi những em yếu bất kì các phép tính nào trong bảng mà các em được học . Như thế các em sẽ nhớ và khắc sâu được kiến thức hơn. - Giáo viên thường xuyên kiểm tra bài và sách vở của các em vì các em học yếu thường hay bỏ bài, không chịu làm bài, không nộp bài cho GV chấm . - Giáo viên lập tổ nhóm học học tập, phân công đôi bạn cùng tiến để các em giúp đỡ nhau trong học tập . Khi thành lập được đôi bạn cùng tiến thì GV có kiểm tra đánh giá kết quả tiến bộ của các em . Ví dụ: Chæ phaân 2 em moät ñoâi baïn giuùp nhau, trong ñoù 1 em hoïc gioûi, 1 em hoïc yeáu . Giaùo vieân giao nhieäm vuï em hoïc gioûi höôùng daãn baïn hoïc thuoäc caùc baûng nhaân ñaõ hoïc vaø thöïc hieän pheùp nhaân, chia soá coù 3 chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá. Vaøo caùc giôø truy baøi toâi yeâu caàu hoïc sinh gioûi baùo caùo. Khi nghe em hoïc sinh gioûi baùo caùo baïn ñaõ thuoäc caùc baûng nhaân vaø baïn ñaõ ñaët tính vaø tính ñuùng keát quaû pheùp nhaân 234 x 6 và 366 : 6 , toâi 11 tuyeân döông ngay vaø daën doø em phaûi oân luyeän các baûng nhaân, chia moãi ngaøy. Cöù theá toâi giao nhieäm vuï cho hoïc sinh gioûi giuùp baïn… - Giáo viên nên xây dựng quỹ lớp để mua đồ dung học tập để thưởng cho các em học yếu tiến bộ và những em có tinh thần giúp bạn tiến bộ trong học tập . 2.9 Đối với những em yếu về giải toán : Toán giải lớp 3 có các dạng toán như sau: Gấp 1 số lên nhiều lần, giảm 1 số đi nhiều lần, tìm 1 phần mấy của một số, giải toán tổng hợp bằng 2 phép nhân chia có liên quan rút về đơn vị, giải bài toán tổng hợp bằng 2 phép chia có liên quan đến rút về đơn vị ... - Khi hướng dẫn HS giải toán GV nên quan tâm đến những em yếu . Hướng dẫn HS xác định kĩ đề bài .Nắm được bài toán thuộc dạng toán gì? Khi hướng dẫn giải, học sinh khá giỏi tự suy nghĩ cách giải, học sinh yếu giáo viên có thể cho thảo luận nhóm để tìm cách giải (GV có thể gợi mở cho HS những câu hỏi để các em tìm được cách giải). 2.10 Kết hợp với gia đình để rèn ruyện học sinh: Gia ñình laø moâi tröôøng giaùo duïc coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán treû.Tröôùc tieân laø aûnh höôûng cuûa cha meï raát saâu saéc.Vì vaäy, giaùo duïc gia ñình laø moät “ñieåm maïnh”, laø moät boä phaän quan troïng trong söï nghieäp giaùo duïc treû.Song moãi gia ñình coù nhöõng ñieåm rieâng cuûa noù neân giaùo vieân phaûi bieát phoái hôïp nhö theá naøo ñeå ñaûm baûo ñöôïc tính thoáng nhaát, toaøn veïn trong quaù trình giaùo duïc. Tröôùc nhöõng nguyeân nhaân xuaát phaùt töø gia ñình giaùo vieân caàn : - Lieân laïc vôùi phuï huynh hoïc sinh ñeå gaëp vaø trao ñoåi, toâi phaân tích phaûi traùi, ñuùng sai, ñoàng thôøi nhaéc nhôû phuï huynh quan taâm, ñoäng vieân con em mình trong hoïc taäp, phaân tích cho hoï thaáy vieäc hoïc laø raát quan troïng ñoái vôùi caùc em ñeå sau naøy ra ñôøi caùc em trang bò cho mình voán kieán thöùc ñeå giuùp ích cho baûn thaân vaø xaõ hoäi. Töø ñoù phuï huynh cuøng giaùo vieân coù keá hoaïch reøn cho hoïc sinh yeáu. - Giaùo vieân yeâu caàu phuï huynh hoïc sinh daønh thôøi gian thích ñaùng cho vieäc hoïc taäp cuûa caùc em, ñoäng vieân caùc em phaán ñaáu trong hoïc taäp. Höôùng daãn cho phuï huynh caùch quaûn lyù giôø giaác, quaûn lyù vieäc hoïc taäp vaø phöông phaùp höôùng daãn con em hoïc taäp ôû nhaø. - Giaùo vieân phaûi thöôøng xuyeân lieân laïc vôùi phuï huynh nhaèm thoâng baùo keát quaû, söï phaán ñaáu cuûa con em hoï. Haøng thaùng baùo caùo keát quaû hoïc taäp 12 cuûa caùc em veà gia ñình qua soå tay, laøm cho phuï huynh thaáy roõ vai troø cuûa gia ñình trong vieäc phoái hôïp naâng cao chaát löôïng giáo dục hoïc sinh yeáu. III. Kết quả đạt được : Sau khi đã áp dụng những biện pháp giảng daïy vaø giaùo duïc hoïc sinh yeáu môn toán ở lôùp toâi. Toâi nhaän thaáy raèng vieäc reøn luyeän hoïc sinh yếu toán vôùi nhöõng phöông phaùp aáy đạt keát quaû khaû quan, soá hoïc sinh ñaàu naêm hoïc keùm, chöa ngoan, keát quaû coøn thaáp, nay thaáy caùc em ñaõ coù yù thöùc ñöôïc vieäc hoïc taäp cuûa mình, soá hoïc sinh yeáu töø choã coäng, tröø, nhaân, chia chöa thaønh thaïo, chöa thuoäc baûng cöûu chöông, giải toán yếu ñeán nay ñaõ tieán boä rất nhiều. Các em có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, học sinh yếu môn toán ở lớp tôi giảm đi. Bảng thống kê học sinh yếu môn toán học kì I của học sinh lớp 3 mà tôi giảng dạy năm học 2010 – 2011 : Sĩ số KSCL Đầu năm Giữa học kì I Cuối học kì I 24 HS 5 HS yếu 0 HS yếu 0 HS yếu Từ những kết quả trên tôi nhận thấy tỉ lệ học sinh yếu môn toán của lớp đã giảm đi rõ rệt. Đó là điều phấn khởi mà tôi đã vận dụng các biện pháp trên. C.KẾT LUẬN I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác: Nâng cao chất lượng học sinh yếu nói chung, học sinh yếu môn toán lớp 3 nói riêng đây là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, lớn lao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành. II.Bài học kinh nghiệm: Qua quá trình rèn học sinh yếu môn toán bản thân tôi rút ra được một số kinh nghiệm sau : - Để giảng dạy và giáo dục học sinh yếu giáo viên phải thực sự yêu nghề không ngại khó khăn vất vả, phải kiên trì, söï nhieät taâm. Ñaây chính laø moät trong nhöõng ñieàu quan troïng ñeå vöïc daäy nhöõng hoïc sinh yeáu. - Trước khi lên lớp nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy lựa chọn phương pháp tối ưu, phù hợp với đối tượng học sinh của lớp. Trong quá trình giảng dạy giáo viên nên kết hợp nhiều phương pháp , nhiều hình thức để khơi gợi sự hứng thú học tập của các em. Bên cạnh đó giáo viên phải gần gũi, thương yêu, giúp đỡ học sinh, không nóng nảy khi học sinh chưa tiến bộ . - Giaùo vieân laøm toát coâng taùc ñieàu tra naém roõ ñoái töôïng hoïc sinh yeáu cuûa lôùp mình phuï traùch. Tìm hieåu caùc nguyeân nhaân daãn ñeán hoïc sinh hoïc yeáu môn toán. Laäp keá hoaïch phuï ñaïo cho töøng hoïc sinh yeáu môn toán. 13 - Giaùo vieân theo doõi kieåm tra ñoân ñoác kòp thôøi caùc yeáu ñieåm cuûa hoïc sinh yeáu môn toán. Caàn chuù yù veà vaán ñeà taâm lyù cuûa nhöõng hoïc sinh yeáu. Khi caùc em coù tieán boä duø chæ laø nhoû cuõng neân ñoäng vieân caùc em. Neân ñoäng vieân caùc em hôn laø traùch phaït. Khi caùc em coù phaùt bieåu sai chuùng ta khoâng neân quaùt maéng, duøng lôøi leõ nheï nhaøng coù theå gôïi yù hoaëc goïi em khác trả lời, yêu cầu em yếu đó nhaéc laïi caâu traû lôøi của bạn. - Ñoái vôùi ñoái töôïng hoïc sinh yeáu môn toán chuùng ta caàn quan taâm nhieàu hôn, chæ baûo thaät caën keõ duø chæ nhöõng kieán thöùc töø lôùp 1, lớp 2. Noùi chung caùc em hoång kieán thöùc ôû ñaâu thì giaùo vieân reøn ôû ñoù. - Giáo viên hướng dẫn các em học tập có phương pháp và thói quen tự học bài, tự làm bài, có thái độ học tập nghiêm túc, kiên trì không nản chí, tự tin trong học tập. Có kế hoạch xây dựng những đôi bạn cùng tiến ngay từ đầu năm học để tạo điều kiện cho các em giúp đỡ nhau . III. Kiến nghị : * Ñoái vôùi BCH hoäi phuï huynh hoïc sinh: - BCH hội mời phụ huynh có con em học yếu môn toán họp bàn về cách khăcphục. . - BCH hội thường xuyên trao đổi với phụ huynh có con em học yếu, với giáo viên, vôùi nhaø tröôøng - Ñaët bieät thöôøng xuyeân ñoäng vieân, ñoân ñoác phuï huynh ñöa con ñi hoïc chuyeân caàn. * Ñoái vôùi nhaø tröôøng: - Laäp danh saùch baùo caùo cho thoân veà nhöõng phuï huynh khoâng quan taâm hoaëc ñeå con em ôû nhaø ñi hoïc khoâng chuyeân caàn. Töø ñoù thoân coù bieän phaùp nhaéc nhôû, ñoäng vieân nhöõng phuï huynh naøy. - Nhaø tröôøng mời phụ huynh có học sinh yếu môn toán, BCH hội, các thôn trưởng, giáo viên có học sinh yếu, toå khoái tröôûng ñeå chæ ñaïo nhöõng bieän phaùp giaùo duïc hoïc sinh yeáu. Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi mạnh dạn đưa ra mong có sự bổ sung và góp ý của quí thầy cô giáo. Tôi xin chân thành cảm ơn . Phước Bửu, ngày 20/02/2011 Người viết Xác nhận của hội đồng khoa học trường ……………………………………… ………………………………………. Lê Thị Tuy 14 ……………………………………….. ……………………………………….. 15
- Xem thêm -