Tài liệu skkn Một số biện pháp phối hợp với phụ huynh giúp trẻ học tốt làm quen với Toán

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1452 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TP. PLEIKU TEÂN ÑEÀ TAØI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH GIUÙP TREÛ HỌC TỐT LÀM QUEN VỚI TOÁN HOÏ VAØ TEÂN NGÖÔØI VIEÁT: LE THÒ NGAÂN ÑÔN VÒ : TRÖÔØNG MAÀM NON 12.8 NAÊM HOÏC: 2009- 2010 1 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH GIUÙP TREÛ HỌC TỐT LÀM QUEN VỚI TOÁN I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: 1. Lyù do choïn ñeà taøi: a.Cô sôû lí luaän - Gi¸o dôc mÇm non lµ bËc häc ®Çu tiªn trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n .Môc tiªu cña gi¸o dôc mÇm non lµ h×nh thµnh c¬ së ban ®Çu vÒ nh©n c¸ch con ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn. H×nh thµnh c¸c biÓu tîng to¸n häc s¬ ®¼ng cho trÎ mÇm non lµ mét néi dung quan träng gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc mÇm non. HiÖu qu¶ cña viÖc h×nh thµnh c¸c biÓu tîng to¸n häc s¬ ®¼ng cho trÎ mÇm non kh«ng chØ phô thuéc vµo viÖc x©y dùng hÖ thèng c¸c biÓu tîng to¸n häc cÇn h×nh thµnh cho trÎ mµ cßn phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p , biÖn ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng träng t©m lµ c¸c tiÕt häc to¸n. - Trong cuéc sèng hiÖn nay viÖc h×nh thµnh c¸c biÓu tîng to¸n häc cho trÎ mÇm non cã vai trß v« cïng to lín, ®iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc to¸n häc vµ sù x©m nhËp cña nã vµo mäi lÜnh vùc kh¸c nhau. H¬n n÷a, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc – kü thuËt ®ßi hái chóng ta ph¶i cã mét ñoäi nguÕ chuyªn gia giái víi kü n¨ng ph©n tÝch mét c¸ch tr×nh tù chÝnh x¸c c¸c qu¸ tr×nh nghiªn cøu, chóng ta ph¶i ®µo t¹o nh÷ng con ngêi tÝch cùc ®éc lËp, s¸ng t¹o ®¸p øng ®ßi hái cña nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. TrÎ sinh ra vµ lín lªn gi÷a thÕ giíi cña nh÷ng sù vËt hiÖn tîng ®a d¹ng. Ngay tõ nhá trÎ ®· ®îc tiÕp xóc vµ lµm quen víi c¸c nhãm vËt cã mµu s¾c, kÝch thíc vµ sè lîng phong phó, víi c¸c ©m thanh, chuyÓn ®éng cã ë xung quanh trÎ. TrÎ lÜnh héi sè lîng cña chóng b»ng c¸c gi¸c quan kh¸c nhau nh thÞ gi¸c, thÝnh gi¸c, gi¸c quan vËn ®éng … - Vôùi baûn tính hieáu ñoäng ham tìm toøi hoïc hoûi, thích tìm toøi söï vaät xung quanh ñaõ giuùp treû coù theå lónh hoäi ñöôïc khaùi nieäm toaùn hoïc thoâng qua caùc söï vaät hieän töôïng ñang dieãn ra xung quanh treû, ngay töø löùa tuoåi maãu giaùo vieäc gia ñình vaø nhaø tröôøng phoái keát hôïp ñeå giuùp treû hình thaønh toát caùc bieåu töôïng toaùn hoïc laø moät yeâu caàu taát yeáu laøm neàn taûng vöõng chaéc giuùp treû hoïc toát nhöõng naêm hoïc sau naøy ôû caùc baäc hoïc phoå thoâng. - Trong nhöõng naêm ñaàu ñôøi cuûa treû, nhaän thöùc vaø tö duy cuûa treû phuï thuoäc vaøo tình caûm cuûa cha, meï, nhöõng ngöôøi thaân xung quanh be ùvaø cuûa nhöõng coâ giaùo maàm non tieáp xuùc beù vì vaäy nhöõng ñoäng hình maø nhöõng ngöôøi naøy mang ñeán raát hieäu quaû ñoái vôùi beù. Aûnh höôûng cuûa cha meï ñoái vôùi beù raát quan troïng. b. Cô sôû thöïc tieãn: - NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña bËc häc, lµ mét ngêi gi¸o viªn mÇm non t«i lu«n n©ng cao tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm cña m×nh, tù rÌn luyÖn phÈm chÊt, 2 ®¹o ®øc, lu«n häc hái ë chÞ em ®ång nghiÖp, tham kh¶o qua s¸ch b¸o, qua c¸c buæi th¨m líp dù giê, qua c¸c buæi häc chuyªn ®Ò. Tõ ®ã t«i rót ra nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó truyÒn ®¹t cho trÎ, gióp trÎ lÜnh héi ®Çy ®ñ tri thøc vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt. - Qua c¸c m«n häc dµnh cho trÎ líp mÉu gi¸o t«i nhËn thÊy m«n häc nµo còng quan träng nªn t«i thùc hiÖn ®ång ®Òu c¸c moân häc nh»m gi¸o dôc vµ trang bÞ kiÕn thøc ë líp mÉu gi¸o 5 tuæi mét c¸ch toµn diÖn. Song qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cho trÎ t«i thÊy ñaïi ña soá c¸c ch¸u häc m«n “ Lµm quen víi to¸n” raát høng thó vaø deã daøng nhng ôû moät soá trÎ vaãn cßn lÉn lén vÒ mµu s¾c, h×nh d¹ng, h×nh khèi, vµ c¸c con sè, nhËn biÕt nhãm sè lîng, thªm bít trong ph¹m vi 10 cßn chËm … Maët khaùc, nhaø tröôøng phaân coâng caù nhaân toâi phuï traùch lôùp 5 tuoåi.Toâi luoân traên trôû laøm theá naøo ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao ? Trong khi baûn thaân luoân xaùc ñònh: ñoái vôùi treû thì boä moân “ Lµm quen víi to¸n” lµ bé m«n cã tÇm quan träng trong viÖc rÌn luyÖn ph¸t triÓn nh©n c¸ch toµn diÖn cho trÎ. Tõ m«n “Lµm quen víi to¸n” ë mÉu gi¸o trÎ ®îc lµm quen víi ch÷ sè, sè lîng vµ ®Þnh híng kh«ng gian , nhËn ra c¸c mµu s¾c trong thiªn nhiªn … ®Ó tõ ®ã trÎ cã t©m thÕ bíc vµo häc tèt ë bËc häc phæ th«ng sau nµy. - Tõ ®ã t«i ®· suy nghÜ vµ ®i ®Õn kÕt luËn ®Ó trÎ mÉu gi¸o tiÕp thu tèt kiÕn thøc to¸n häc cña bËc häc mÇm non th× ngoµi viÖc gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, cung cÊp ®Çy ®ñ kiÕn thøc to¸n häc ë trªn líp ngêi gi¸o viªn mÇm non cÇn lµm tèt mét sè biÖn ph¸p trong c«ng t¸c phèi kÕt hîp víi phô huynh häc sinh nh»m gióp trÎ mÉu gi¸o 5 tuæi tiÕp thu tèt kiÕn thøc to¸n häc vµ t«i ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng mõng. - Víi tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ tuy nhiªn t«i còng xin m¹nh d¹n nªu mét sè biÖn ph¸p trong c«ng t¸c phèi hîp víi phô huynh häc sinh nh»m gióp trÎ mÉu gi¸o 5 tuæi tiÕp thu tèt m«n to¸n häc mµ b¶n th©n t«i ®· ¸p dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cho trÎ mÉu gi¸o 5 tuæi ®Ó ®ång nghiÖp dù giê cïng tham gia gãp ý , ch¾c ch¾n c¸c biÖn ph¸p cña t«i ®a ra díi ®©y cßn nhiÒu h¹n chÕ mong nhËn ®îc sù tham gia ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng cu¶ quý cÊp vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¶n th©n t«i ngµy cµng tiÕn bé h¬n . 2.Muïc ñích nghieân cöùu: Nhaèm naâng cao chaát löôïng giaûng daïy boä moân Laøm quen vôùi Toaùn cho treû ñoàng thôøi phaùt huy taùc duïng moái quan heä nhaø tröôøng, gia ñình ñaåy maïnh chaát löôïng giaùo duïc. 3. Phaïm vi nghieân cöùu: Tröôøng maàm non vôùi ñoái töôïng nghieân cöùu laø hoïc sinh lôùp 5 tuoåi vaø phuï huynh hoïc sinh. II. GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ: 1.Thöïc traïng: Qua qu¸ tr×nh ¸p dông vµ thö nghiÖm t«i ®· cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau ®©y a.ThuËn lîi: 3 - §îc sù quan t©m chØ ®¹o cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, c¸c bËc phô huynh häc sinh, vµ sù ñng hé nhiÖt t×nh cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp . - B¶n th©n lu«n nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, yªu nghÒ mÕn trÎ, luoân coi m×nh lµ ngêi mÑ thø hai cña c¸c ch¸u . - §îc nhaø tröôøng t¹o ®iÒu kiÖn cho ñi tiÕp thu chuyªn ®Ò , häc båi dìng thêng xuyªn ®Ó n¾m b¾t ®îc nh÷ng vÊn ®Ò míi cña bËc häc. Tõ ®ã t«i ®óc rót ®îc nh÷ng ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p truyÒn ®¹t míi cho trÎ, phô huynh ®ång t×nh ñng hé, lu«n l¾ng nghe ý kiÕn trao ®æi cña gi¸o viªn . - §a sè c¸c ch¸u ®Òu lµ con c«ng nh©n viªn chøc , ®Þa bµn líp häc gÇn khu d©n c, thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i häc taäp cña c¸c ch¸u vµ trao ®æi c¸c biÖn ph¸p víi phô huynh. b.Khã kh¨n: - Mét sè phô huynh cha thùc sù quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con m×nh, coøn khoaùn traéng cho giaùo vieân, coi ®ã lµ viÖc cña c« gi¸o, mÆt kh¸c bè mÑ c¸c ch¸u ®Òu lµ c«ng nh©n viªn chøc võa thùc hiện viÖc cña ®¬n vÞ võa lµm c«ng viÖc gia ®×nh nªn Ýt cã thêi gian d¹y dç thªm cho c¸c ch¸u ë nhµ. - Qua kh¶o s¸t t«i thÊy mét sè ch¸u cßn lÉn lén c¸c mµu s¾c trong thiªn nhiªn, lÉn lén c¸c ch÷ sè, kh¶ n¨ng thªm bít, nhËn d¹ng sè lîng, ®Þnh híng trong kh«ng gian cßn chËm. 2. - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trªn t«i ®· ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi vµ cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n b»ng c¸c biÖn ph¸p sau. 2.1. LËp kÕ ho¹ch häp phô huynh ngay tõ ®Çu n¨m häc: - Nh÷ng phÇn khã kh¨n t«i ®· tr×nh bµy lµ mét sè phô huynh cha thùc sù quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh, do ñoù ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· tæ chøc häp phô huynh häc sinh theo söï chæ ñaïo cuûa nhaø tröôøng, qua buæi häp. t«i ®· th«ng b¸o trao ®æi víi phô huynh häc sinh kiÕn thøc c¬ b¶n cña c¸c m«n häc nãi chung vµ cña m«n “ Lµm quen với to¸n” nãi riªng vµ ph©n tÝch cho caùc phô huynh thÊy tÇm quan träng cña bËc häc, vai trß tr¸ch nhiÖm cña ngêi gi¸o viªn, cña cha mÑ c¸c ch¸u, c« gi¸o lµ ngêi cung cÊp kiÕn thøc ë líp, bè mÑ lµ ngêi cñng cè «n luyÖn kiÕn thøc ë nhµ. - ThËt vËy ! Víi nh÷ng trÎ ®îc c« gi¸o ch¨m sãc vµ d¹y dç nh nhau, nhng l¹i thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¸c nhau. Víi nh÷ng trÎ ®îc sù quan t©m kÌm cÆp cña bè mÑ, trÎ sÏ tiÕp thu, lÜnh héi kiÕn thøc tèt h¬n nh÷ng trÎ kh«ng ®îc sù quan t©m kÌm cÆp cña bè mÑ. VÝ dô: Ch¸u HuyÒn Linh, Hång Ngäc, H¬ng Nguyªn lu«n ®îc sù quan t©m kÌm cÆp cña bè mÑ nªn ch¸u tiÕp thu kiÕn thøc to¸n häc rÊt tèt, häc rÊt s«i næi. Cßn c¸c ch¸u kh«ng ®îc phô huynh quan t©m nh ch¸u Hoµng Dòng, §¹i T©m, Ph¬ng Anh nªn viÖc tiÕp thu bµi häc cña ch¸u cßn chËm. - Tõ mét sè phô huynh cha thùc sù quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña c¸c ch¸u, qua qu¸ tr×nh trao ®æi, ph©n tÝch, t©m sù vµ ®îc thÊt dÉn chøng cô thÓ nªn hÇu hÕt phô huynh líp t«i ®· thùc sù quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña c¸c ch¸u. 2.1.Trao ®æi mét sè biÖn ph¸p víi phô huynh häc sinh nh»m gióp trÎ häc tèt m«n “ Lµm quen vèi to¸n“. 4 - §Ó c¸c biÖn ph¸p cña t«i thùc sù cã kÕt qu¶ th× trong qu¸ tr×nh phèi kÕt hîp víi c¸c bËc cha mÑ t«i ®· c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cô thÓ cña tõng gia ®×nh cña trÎ ®Ó cã biÖn ph¸p phèi kÕt hîp mét c¸ch thÝch hîp vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. - VÝ dô: Ch¸u B¶o Anh cã thÓ ®Õm, nhËn biÕt nhãm sè lîng khi yªu cÇu ch¸u ®äc c¸c con sè th× ch¸u lÉn lén, ch¸u H¶i S¬n th× lÉn lén vÒ mµu s¾c …Víi nh÷ng trÎ nµy ngoµi viÖc kÌm cÆp thªm ë líp, gi¸o viªn cÇn trao ®æi thªm víi phu huynh mét sè biÖn ph¸p gióp trÎ nhËn biÕt c¸c con sè mét c¸ch tho¶i m¸i dÔ dµng. Sau ®©y lµ mét sè biªn ph¸p trao ®æi víi phô huynh häc sinh nh»m gióp trÎ mÉu gi¸o 5 tuæi häc tèt m«n “Lµm quen víi to¸n” ë nhµ. * BiÖn ph¸p gióp trÎ nhËn biÕt c¸c lo¹i h×nh, kÝch thíc, phÐp ®o: - §Ó trÎ nhËn biÕt râ vÒ mét sè h×nh häc, kÝch thݬc, phÐp ®o nµo ®ã. - C« gi¸o cÇn gôïi ý cho phô huynh choïn ®îc ®èi tîng quan s¸t phï hîp nh: Cöa sæ vµ cña ra vµo, c¸i bµn uèng níc ë nhµ cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt; hép b¸nh cã d¹ng khèi ch÷ nhËt, hép ®ùng chai rîu khèi ch÷ nhËt ®Æc biÖt, c¸c vá hép mü phÈm cã khèi vu«ng; lon níc, hép chÌ cã d¹ng khèi trô; qu¶ bãng, viªn bi cã khèi cÇu, h×nh tam gi¸c cã trong c¸c bøc tranh, hoÆc cho trÎ so s¸nh c¸c h×nh, khèi, ®o chiÒu dµi, chiÒu réng cña h×nh, sö dông thíc ®o nh n¾m tay, bµn ch©n, bíc ch©n, thíc ®o … VÝ dô: TrÎ cha nhËn biÕt râ vÒ h×nh ch÷ nhËt c« cã thÓ gîi ý cho phô huynh quan s¸t vÒ c¸c cña sæ nhµ b»ng c¸ch , con ®o¸n xem ®ã lµ h×nh g× khi trÎ kh«ng tr¶ lêi ®îc mÑ gîi më cho trÎ ®Ó trÎ tr¶ lêi cöa sæ lµ h×nh ch÷ nhËt, khi trÎ nhËn ra h×nh ch÷ nhËt ngêi mÑ ®Æt c©u hái v× sao con biÕt cöa sæ lµ h×nh ch÷ nhËt ? V× cã 2 c¹nh dµi b»ng nhau, 2 c¹nh ng¾n b»ng nhau vµ cã thÓ lång ghÐp ®Õm cho trÎ, con biÕt h×nh ch÷ nhËt cã mÊy c¹nh? Vµ cho trÎ ®Õm, tõ ®ã cã thÓ hái trÎ sè c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt t¬ng øng víi ch÷ sè mÊy, hoÆc con nh×n thÊy c¸i bµn ngåi uống níc nhµ m×nh cã h×nh g×, c¸i ghÕ h×nh g× ? c¸i g¬ng soi h×nh g×, m¸i nhµ trong bøc tranh h×nh g×?... … VÝ dô: Cho trÎ nhËn biÕt tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh, ngêi mÑ nh×n vµo bøc tranh vµ nãi: MÑ nh×n thÊy bøc tranh con vÏ tÆng mÑ rÊt ®Ñp vµ còng cã nhiÒu h×nh con ®· ®îc häc råi ( h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c, h×nh trßn). Giê mÑ muèn con giíi thiÖu cho mÑ biÕt vÒ ng«i nhµ cña con vÏ trong tranh, thÕ têng nhµ con vÏ h×nh g×? (H×nh vu«ng); M¸i nhµ h×nh g×? ( H×nh tam gi¸c); cöa ra vµo h×nh g×? ( H×nh ch÷ nhËt ®øng); «ng mÆt trêi h×nh g×? ( H×nh trßn)… - Ngoµi viÖc cho trÎ nhËn biÕt vÒ h×nh d¹ng cßn cho trÎ sã s¸nh kÝch thíc c¸c vËt; ®o chiÒu dµi ®èi tîng . VÝ dô : Cho trÎ so s¸nh 2 h×nh ch÷ nhËt ( h×nh nµo to h¬n h×nh nµo nhá h¬n)…vµ ®o chiÒu dµi chiÒu réng cña c¸c h×nh b»ng thíc ®o …, hoÆc híng dÉn cho phô huynh vÒ phÐp ®o nh ®o b»ng: Thíc ®o, n¾m tay, bµn ch©n. Phô huynh vÏ ®o¹n th¼ng trªn nÒn nhµ vµ híng dÉn cho trÎ ®o chiÒu dµi ®o¹n th¼ng b»ng bµn ch©n, bíc ch©n trªn nÒn nhµ. Hai mÑ con cïng ®o sau ®ã so s¸nh kÕt qu¶… - Tõ viÖc cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c d¹ng h×nh, kÝch thíc, phÐp ®o ®· gióp cho phô huynh cã thªm kiÕn thøc d¹y con m×nh. * BiÖn ph¸p trao ®æi víi phô huynh nh»m gióp trÎ nhËn biÕt phÐp ®Õm vµ gäi tªn thµnh th¹o c¸c con sè. - C¸c con sè cã ë kh¾p n¬i trong cuéc sèng hµng ngµy cña trÎ nh trong s¸ch b¸o, lÞch treo têng, ®iÒu khiÓn ti vi, ®iÖn tho¹i, c¸c sè nhµ…song gi¸o viªn cÇn híng dÉn cho phô huynh lùa chän. 5 VÝ dô: Sè ®iÖn tho¹i nhµ 586735 vµ cho trÎ bÊm sè ®iÖn tho¹i gia ®×nh vµ nãi víi trÎ sè ®iÖn tho¹i nhµ m×nh b¾t ®Çu b»ng sè 5 (sè 5 ®øng tríc vµ ®Õn c¸c sè tiÕp theo) cø nh vËy trÎ nhí sè ®iÖn tho¹i gia ®×nh mét c¸ch nhanh chãng, hoÆc ®iÒu khiÓn ti vi cã thÓ cho trÎ biÕt VT1 lµ kªnh sè 1, VT2 lµ kªnh sè 2, VT3 lµ kªnh sè 3 cø nh vËy trÎ nhËn biÕt c¸c con sè mét c¸ch dÔ dµng. - PhÐp ®Õm lµ viÖc cñng cè thªm kiÕn thøc cho trÎ vÒ con sè, sè lîng t¬ng øng vµ d¹y trÎ c¸ch ®Õm tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng díi vµ luyÖn tËp ®Õm b»ng c¸c gi¸c quan kh¸c nhau nh ®Õm sè lîng c¸c ©m thanh, chuyÓn ®éng, ®Õm b»ng sê n¾m vËt… VÝ dô: Vµo buæi tèi mÑ con ngåi ch¬i, ngêi mÑ nãi h«m nay mÑ ®i lµm vÒ mÑ nhÆt ®îc rÊt nhiÒu h¹t cao su, giê hai mÑ con m×nh cïng xÕp vµ ®Õm xem mÑ nhÆt ®îc bao nhiªu h¹t cao su nhÐ! Ngêi mÑ chia ®«i sè h¹t cao su ra hai mÑ con cïng xÕp (Trong qu¸ tr×nh xÕp ngêi mÑ híng cho con xÕp tõ tr¸i sang ph¶i ), sau khi xÕp xong hai mÑ con ®Õm sè h¹t cao su; ThÕ con ®Õm ®îc mÊy h¹t cao su? (1, 2…..7) mÑ còng ®Õm ®îc 7 h¹t ®Êy. ThÕ sè h¹t cao su cña mÑ víi con nh thÕ nµo víi nhau?(®Òu b»ng nhau) vµ b»ng mÊy? (b¨ng 7) t¬ng øng víi ch÷ sè mÊy? (sè 7) VÝ dô: Cho trÎ ®Õm sè ngêi trong gia ®×nh, ®Õm ngãn tay, ngãn ch©n mçi khi ngåi ch¬i cïng c¸c ch¸u, ®Õm hét h¹t, ®Õm c¸c vËt dông trong gia ®×nh, ®Õm sè ®«i dÐp… - B»ng biÖn ph¸p gióp trÎ nhËn biÕt c¸c ch÷ sè, kü n¨ng ®Õm nªu trªn ®· gióp trÎ kh¸i qu¸t ®îc r»ng mçi nhãm vaät xung quanh trÎ ®Òu cã sè lîng b»ng nhau. (vÝ dô: b»ng 6) trÎ cô thÓ: 6 c¸i b¸t, 6 ®«i ®òa, 6 c¸i th×a…tuy tÊt c¶ chóng lµ nhãm vËt kh¸c nhau nhng ®Òu cã sè lîng lµ 6 vµ t¬ng øng víi ch÷ sè 6. - ViÖc tæ chøc cho trÎ c¸ch ®Õm ®a d¹ng nh vËy sÏ gióp trÎ xaùc ®Þnh, tù m« t¶ sè lîng nhãm vËt vµ tù ®a ra nh÷ng kÕt luËn kh¸i qu¸t, nhê vËy mµ trÎ hiÓu s©u s¾c h¬n ý nghÜa cña con sè mét c¸ch tù nhiªn, kh«ng gß bã vµ tham gia ho¹t ®éng tÝch cùc h¬n * BiÖn ph¸p gióp trÎ thùc hiÖn thao t¸c thªm bít, nhËn biÕt kÕt qu¶. - Ngêi mÑ thêng ®i chôi mua thøc ¨n hoÆc c¸c vËt dông trong gia ®×nh, mçi lÇn mÑ ®i chî, nh÷ng ®øa con yªu ë nhµ lu«n chê mÑ vÒ ®Ó ®îc nhËn quµ cña mÑ, cã thÓ nh÷ng c¸i b¸nh, c¸i kÑo, nh÷ng qu¶ cam…nh©n lóc trÎ h¸o høc ngêi mÑ cã thÓ ®Æt ra t×nh huèng mÑ mua kÑo cho hai anh em ®©y nµy, con h·y ®Õm xem mÑ mua bao nhiªu c¸i kÑo, con h·y chia cho em mét nöa. Con chia cho em mÊy c¸i? Con cã mÊy c¸i? - TrÎ sÏ thùc hiÖn yªu cÇu cña mÑ rÊt nhanh v× trÎ ®ang mong muèn ®îc thëng thøc vÞ ngät cña kÑo, trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ngêi mÑ cÇn gäi ý gióp ®ì trÎ, khi trÎ gÆp khã kh¨n. Mçi lÇn mét mãn quµ ®a ra c¸c yªu cÇu t¬ng tù nhÊt ®Þnh trÎ sÏ quen vµ thùc hiÖn ®óng nhanh c¸c yªu cÇu cña mÑ. “BiÕt vµ nãi kÕt qu¶ sau khi bít”. - HoÆc ®Ó trÎ sö dông thao t¸c thªm vµ nãi ®îc kÕt qu¶ sau khi thµnh th¹o vµ trÎ dÔ tiÕp nhËn th× ®èi tîng ®a ra cÇn ph¶i cã 2 ngêi (bè mÑ, «ng bµ; bè- «ng; mÑ- bµ…) lùa chän nh÷ng thêi gian phï hîp ®Ó tÆng quµ cho trÎ nh theo tuÇn, th¸ng, ngµy sinh nhËt.. qua viÖc tÆng quµ cho con bè mÑ sÏ ®Æt ra mét t×nh huèng. 6 VÝ dô: TuÇn nµy con ®îc thëng phiÕu bÐ ngoan bè mÑ rÊt vui vµ bè mÑ quyÕt ®Þnh tÆng quµ cho con . MÑ tÆng con mét c¸i bót, bè tÆng con mét côc tÈy, vËy con cã tÊt c¶ mÊy mãn quµ?( TrÎ ®Õm vµ tr¶ lêi cã hai mãn quµ) - Qua viÖc bè mÑ tÆng quµ vµo nh÷ng thêi ®iÓm thÝch hîp, cã ý nghÜa trÎ sÏ rÊt thÝch, qua ®ã trÎ sÏ thùc hiÖn tho¶i m¸i c¸c yªu cÇu cña bè mÑ ®a ra vµ t¬ng tù nh vËy bè mÑ ®a ra c¸c yªu cÇu tõ thÊp ®Õn cao, tõ rÔ ®Õn khã trong ch¬ng tr×nh trÎ ®îc häc. * BiÖn ph¸p gióp trÎ ®Þnh híng trong kh«ng gian. - Sù ph¸t triÓn qu¸ tr×nh ®Þnh híng trong kh«ng gian cña trÎ cßn ®îc thÓ hiÖn qua viÖc trÎ b¾t ®Çu nhËn biÕt ®îc c¸c mèi quan hÖ kh«ng gian gi÷a c¸c vËt. Ban ®Çu trÎ thêng tri gi¸c c¸c vËt xung quanh nh tõng vËt kh¸c. V× vËy t«i ®· phèi hîp víi phô huynh gióp trÎ ®Þnh híng trong kh«ng gian mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n nh: D¹y trÎ x¸c ®Þnh tay ph¶i, tay tr¸i cña ngêi kh¸c khi ®øng cïng chiÒu, ngîc chiÒu vµ ®Þnh híng kh«ng gian ngay trªn b¶n th©n trÎ ( trªn díi, tríc sau); ®Þnh híng ®å vËt kh¸c, ngêi xung quanh trÎ. VÝ dô: Cho trÎ ®Þnh híng kh«ng gian ngay trªn b¶n th©n trÎ. Ngêi mÑ hái trÎ, trªn ®Çu con ®éi c¸i g×? (mò), díi ch©n con cã g×? (®«i dÐp), tay ph¶i con cÇm g×?( b«ng hoa) , tay tr¸i con cÇm g×? (quyÓn vë), sau lng con cã g×?(c¸i cÆp), phÝa tríc cã g×?(c¸i bµn) … hoÆc d¹y trÎ ®Þnh híng trªn b¶n th©n ngêi kh¸c, mÑ ®i bªn phÝa tay nµo cña con? Con ®i bªn phÝa tay nµo cña mÑ?, con ®a em bóp bª ra phÝa sau cña con, lÊy tay ph¶i cña con ®Æt vµo tay ph¶i cña mÑ , cho trÎ ch¬i t×m ®å vËt… - Qua viÖc d¹y trÎ ®Þnh híng trong kh«ng gian mäi lóc mäi n¬i ®· gióp trÎ lµm s¸ng tá ý nghÜa c¸c mèi quan hÖ kh«ng gian mét c¸ch râ rµng, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng s«i næi. * BiÖn ph¸p gióp trÎ ®Þnh híng thêi gian: - Lêi nãi ®ãng vai trß quan träng trong sù h×nh thµnh biÓu tîng thêi gian. Tuy nhiªn sù ph¸t triÓn vèn tõ vÒ c¸c ph¹m trï thêi gian riªng biÖt diÔn ra kh«ng ®ång ®Òu, trÎ hiÓu kÐm nhÊt nh÷ng tr¹ng tõ diÔn ®¹t tr×nh tù ®é dµi thêi gian . §iÒu ®ã chøng tá nh÷ng biÓu tîng vÒ tèc ®é cua trÎ thêng mang tÝnh trùc quan, dÔ h×nh thµnh h¬n nh÷ng biÓu tîng vÒ ®é dµi. Tuy nhiªn trÎ sÏ hiÓu ®îc ý nghÜa cña nh÷ng tr¹ng tõ chØ thêi gian mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n nÕu cã sù híng dÉn cña ngêi lín. ChÝnh v× vËy t«i ®· tuyªn truyÒn cho phô huynh viÖc d¹y trÎ ®Þnh híng thêi gian. - Gîi ý cho phô huynh gióp trÎ qua s¸t c¸c buæi trong ngµy ch¼ng h¹n nh quan s¸t bÇu trêi, vÞ trÝ, mµu s¾c mÆt trêi, s¾c th¸i kh«ng gian, c©y cèi trong m«i trêng xung quanh trÎ, quan s¸t c¸c ho¹t ®éng xung quanh trÎ , quan s¸t bøc tranh miªu t¶ nh÷ng dÊu hiÖu ®Æc trng cho c¸c buæi trong ngµy, quan s¸t c¸c ngµy trong tuÇn, c¸c mïa trong n¨m, quan s¸t ®ång hå. VÝ dô: ¤ng mÆt trêi thøc d¹y bè mÑ ®i lµm c¸c ch¸u ®i häc ®ã lµ (buæi s¸ng ) khi mÆt trêi lªn cao, trÎ ¨n cơm trêng råi ®i ngñ (buæi tra), trÎ ngñ d¹y ¨n quµ chiÒu (buæi chiÒu) hoÆc buæi s¸ng chóng m×nh thêng tËp thÓ dôc, buæi tra ¨n c¬m… - Cho trÎ lµm quen c¸c biÓu tîng trong tuÇn: VÝ dô mÑ nãi h«m nay lµ ngµy thø hai – ngµy ®Çu tuÇn c¸c con ®Õn trêng ®i häc ….hoÆc h«m nay thø s¸u con ®îc ph¸t phiÕu bÐ ngoan vµ ngêi mÑ cã thÓ thêng xuyªn hái trÎ. H«m nay lµ thø mÊy?Ngµy mai lµ thø mÊy? Tõ ®ã gióp trÎ n¾m ®îc c¸c tr×nh tù trong tuÇn. 7 - Lµm quen biÓu tîng c¸c mïa trong n¨m: C« gi¸o gîi ý cho phô huynh vÒ biÓu tîng c¸c mïa trong n¨m b»ng c¸c mµu s¾c c¬ b¶n. VÝ dô: xanh, tr¾ng, vµng, x¸m t¬ng tù cho 4 mïa: xu©n, h¹, thu, ®«ng trong n¨m…. - ViÖc d¹y trÎ nh vËy kh«ng chØ gióp trÎ thÊy ®îc ý nghÜa cña thêi gian mµ cßn gi¸o dôc trÎ biÕt quý träng thêi gian vµ bíc ®Çu biÕt tæ chøc c«ng viÖc theo thêi gian cã ®îc mét c¸ch tr×nh tù. * BiÖn ph¸p gióp trÎ nhËn biÕt vµ gäi ®óng tªn mµu s¾c c¬ b¶n trong thiªn nhiªn: - Trong thiªn nhiªn cã mu«n vµn mµu s¾c: xanh, ®á, tÝm, vµng, ®en, tr¾ng, n©u, hång…®Ó trÎ gäi ®óng tªn c¸c mµu s¾c th× thËt lµ khã ®èi víi trÎ v× mçi lo¹i mµu cã nhiÒu s¾c ®é kh¸c nhau nh ®á tÝm, ®á th¾m, hång nh¹t, hång c¸nh sen, xanh lam, xanh l¬…®Ó trÎ nhËn biÕt vµ gäi ®óng tªn c¸c mµu th× ngoµi viÖc cung cÊp d¹y trÎ tiÕp thu kiÕn thøc trªn líp trÎ cßn ph¶i ®îc cñng cè «n luyÖn thêng xuyªn. ChÝnh v× vËy t«i ®· phèi hîp víi phô huynh vµ ®éng viªn phô huynh h·y lµm nh÷ng “híng dÉn viªn” thêng xuyªn cñng cè vÒ mµu s¾c cho trÎ, khi ë nhµ giíi thiÖu vÒ mµu s¾c c¸c ®å dïng, vËt dông trong gia ®×nh vµo nh÷ng lóc r¶nh rçi hoÆc lóc trÎ cïng bè mÑ ch¨m bãn cho c©y nh (mµu xanh cña l¸, mµu s¾c cña c¸c lo¹i hoa…) lóc trÎ cïng bè mÑ ®i d¹o ch¬i trªn ®êng, trong c«ng viªn. (nh ®Òn hiÖu giao th«ng cã mµu xanh, ®á, vµng, mµu xanh lam cña níc, mµu l«ng cña c¸c con thó trong c«ng viªn…) cã nh vËy trÎ míi gäi ®óng tªn c¸c mµu s¾c c¬ b¶n trong thiªn nhiªn. VÝ dô: Vên hoa cã nhiÒu mµu s¾c (tÝm, ®á, vµng…) ngêi mÑ cã thÓ hái trÎ. Con nh×n xem vên hoa nhµ m×nh cã nh÷ng hoa g×? Nã cã mµu g×? HoÆc khi ®i trªn ®êng cã thÓ giíi thiÖu ®Ìn giao th«ng (mµu xanh ®îc ®i, mµu vµng ®i chËm l¹i, mµu ®á dõng l¹i) * X©y dùng kÕ ho¹ch ®Ó cïng phô huynh tËn dông nguyªn vËt liÖu s½n cã cïng lµm ®å dïng, ®å ch¬i, t¹o gãc häc tËp cho trÎ trong gia ®×nh. - Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò khã thùc hiÖn bëi v× phÇn ®a c¸c gia ®×nh ®Òu lµ c«ng nh©n viªn. - Riªng ë líp t«i cã sù thuËn lîi phô huynh ®Òu lµ c«ng nh©n vµ c¸c gia ®×nh ®Òu chØ cã 1- 2 con nªn viÖc vËn ®éng phô huynh tham gia cïng víi c« gi¸o ®Ó ch¨m lo cho viÖc häc tËp cña c¸c ch¸u ®· thu ®îc kÕt qu¶. V× vËy t«i ®· tranh thñ thêi gian thùc hiÖn mét c¸ch thêng xuyªn. - T«i trùc tiÕp ®Õn mét sè gia ®×nh híng dÉn c¸ch lµm ®å dïng b»ng nguyªn vËt liÖu s½n cã ( nh h¹t cao su, vá hép s÷a, hép níc x¶, vá hép b¸nh…) t¹o lªn c¸c con vËt xinh s¾n, gÇn gòi víi trÎ, c¸ch lµm ®¬n gi¶n, nªn phô huynh ®· tÝch cùc tham gia cïng c« gi¸o. - Tõ viÖc t¹o ra nh÷ng ®å dïng xinh s¾n t«i trùc tiÕp híng dÉn phô huynh x©y dùng gãc häc tËp cho c¸c ch¸u . VÝ dô: Bªn trªn gãc häc tËp cña c¸c ch¸u d¸n nh÷ng phiÕu bÐ ngoan, c¸c bøc tranh bÐ tù vÏ, ®ång hå, phÝa díi xÕp h×nh khèi ch÷ nhËt cao tríc, khèi ch÷ nhËt thÊp sau( ph©n biÖt cao thÊp), khèi vu«ng to, nhá, c¸c viªn bi bá trong häp, c¸c con vËt ®Ó thµnh tõng nhãm, ch÷ sè, que tÝnh cho trÎ ®Õm… Tõ ®ã gióp trÎ nhËn biÕt ®îc sè lîng, h×nh khèi, con sè… tuú vµo tõng ®iÒu kiÖn gia ®×nh t«i híng dÉn c¸ch trang trÝ gãc häc tËp kh¸c nhau, tr¸nh sù nhµm ch¸n cña trÎ . - Tõ viÖc x©y dùng gãc häc tËp t«i híng dÉn cho phô huynh c¸ch tæ chøc ch¬i cho trÎ ( ch¬i vµo buæi tèi, ngµy nghØ cña trÎ) . VÝ dô: Khi lµm quen sè lîng vµ ch÷ sè cã thÓ cho trÎ lÊy c¸c con vËt ra ®Õm vµ hái con vËt nµy sèng ë ®©u? Cã mÊy ch©n ? T¬ng øng víi ch÷ sè mÊy? HoÆc có thÓ cho trÎ biÕt mçi phiÕu bÐ ngoan cña con t¬ng øng víi mét 8 ch÷ sè, vµ cã thÓ hái trÎ ngµy thø mÊy con ®îc nhËn phiÕu bÐ ngoan? HoÆc con vµ mÑ ai cao h¬n? C¸i nµo to h¬n? C¸i nµo nhá h¬n? V× sao? - Ngoµi viÖc lµm ®å dïng cïng víi phô huynh ë nhµ t«i cßn vËn ®éng phô huynh ®ãng gãp thªm c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã ®Ó c« vµ trÎ cïng lµm ®å dïng, ®å ch¬i tÆng cho c¸c gia ®×nh kh«ng cã ®iÒu kiÖn. - Tranh thñ lóc ®ãn tr¶ trÎ: T«i tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i cã chó ý cho trÎ “Lµm quen víi to¸n”nh»m môc ®Ých t¹o ®iÒu kiÖn cho phô huynh quan s¸t vµ n¾m b¾t ®îc mét sè néi dung, trªn c¬ së ®ã ®Ó vÒ nhµ phô huynh ¸p dông tæ chøc cho trÎ vui ch¬i trong gia ®×nh. Tãm l¹i: C¸c biÖn ph¸p th× nhiÒu v« kÓ vµ mçi ngêi cã nh÷ng kinh nghiÖm vµ biÖn ph¸p truyÒn ®¹t riªng nhng ®Òu trªn mét quan ®iÓm chung duy nhÊt lµ c¸c ch¸u ®îc tiÕn bé sau mçi bµi häc , tù tin nãi vÒ c¸c con sè, vÒ mµu s¾c nhËn d¹ng c¸c h×nh, biÕt thªm bít trong ph¹m vi 10. III- KEÁT LUAÄN: - Tõ khi trao ®æi c¸c biÖn ph¸p víi phô huynh häc sinh ®· gióp trÎ líp t«i häc tèt h¬n m«n “Lµm quen víi to¸n” vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng mõng. §Çu n¨m: TrÎ cha tiÕp thu bµi t«t vµ cha n¾m v÷ng kiÕn thøc to¸n häc lµ 30%. Cuèi n¨m: TrÎ cha tiÕp thu bµi t«t vµ cha n¾m v÷ng kiÕn thøc to¸n häc lµ 5%. - §Çu n¨m häc mét sè trÎ khi häc to¸n tiÕp thu cßn rôt rÌ, nhót nh¸t kh«ng d¸m nãi (tr¶ lêi) v× sî sai. Nhng giê ®©y trÎ häc tËp rÊt tù tin vµ tÝch cùc gi¬ tay ph¸t biÓu v× trÎ ®· n¾m v÷ng kiÕn thøc vµ cã thÓ ®· biÕt ®îc qua sù quan s¸t t×m hiÓu hoÆc ®îc «ng bµ, bè mÑ .. híng dÉn. - §èi víi b¶n th©n t«i c¶m thÊy rÊt thÝch thó , vui mõng v× trÎ líp t«i ngµy cµng tiÕn bé v× t«i th©y qua viÖc phèi kÕt hîp víi phô huynh vÒ viÖc híng dÉn cho trÎ häc tèt m«n “Lµm quen víi to¸n” tõ ®ã mçi tiÕt d¹y t«i thÊy kh«ng khÝ häc s«i næi, tho¶i m¸i gi÷a c« vµ trÎ nªn khi d¹y t«i thÊy rÊt nhÑ nhµng. IV- BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: - NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña bËc häc, lµ mét ngêi gi¸o viªn mÇm non t«i lu«n nªu cao tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm cña m×nh, tù rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc, lu«n häc hái ë ®ång nghiÖp, tham kh¶o qua s¸ch b¸o, qua nh÷ng buæi th¨m líp dù giê, qua c¸c buæi häc chuyªn ®Ò. - §Ó trÎ häc tèt m«n “Lµm quen víi to¸n” gi¸o viªn ph¶i cã lßng yªu nghÒ mÕn trÎ s©u s¾c, t×m hiÓu ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh gia ®×nh c¸c ch¸u vµ nguyÖn väng cña gia ®×nh. - Nghiªn cøu c¸c híng dÉn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh cña bé gi¸o dôc ban hµnh vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o vÒ m«n to¸n ®Ó ®a ra biÖn ph¸p phèi kÕt hîp phï hîp. - Thêng xuyªn trao ®æi kÕt qu¶ vµ biÖn ph¸p gi¶ng d¹y gi÷a gi¸o viªn vµ phô huynh trong c¸c giê ®ãn tr¶ trÎ, c¸c cuéc häp, c¸c buæi tuyªn truyÒn, mêi phô huynh tham gia dù giê häc cña con m×nh. - BiÕt l¾ng nghe ý kiÕn ®ãng gãp cña phô huynh vÒ b¶n th©n vµ c¸c ch¸u ®Ó m×nh vµ c¸c ch¸u ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. - Lu«n suy nghÜ t×m tßi ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n, cè g¾ng n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. - Gi¸o viªn ph¶i lµ tÊm g¬ng s¸ng ®Ó phô huynh tin tëng vµ c¸c ch¸u häc sinh noi theo. 9 Trªn ®©y lµ mét sè nh÷ng biÖn ph¸p mµ t«i ®· vËn dông trong c«ng t¸c phèi kÕt hîp víi phô huynh häc sinh trong nh÷ng ngµy qua. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c cÊp trªn ®Ó b¶n th©n t«i rót kinh nghiÖm ë nh÷ng lÇn viÕt sau. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n./. 10
- Xem thêm -