Tài liệu Skkn một số biện pháp phát triển nhận thức về môi trường xung quanh cho trẻ 5-6 tuổi

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tªn ®Ò tµi : Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn nhËn thøc vÒ m«i trêng xung quanh cho trÎ 5-6 tuæi PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò B¸c Hå kÝnh yªu ®· nãi : “ V× lîi Ých mêi n¨m trång c©y V× lîi Ých tr¨m n¨m trång ngêi.” Gi¸o dôc mÇm non lµ nghµnh häc më ®Çu trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n,chiÕm vÞ trÝ quan träng.Trong gi¸o dôc mÇm non cã nhiÖm vô x©y dùng nh÷ng c¬ së ban ®Çu,®Æt nÒn mãng cho viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi.TrÎ em lµ h¹nh phóc cña mäi gia ®inhg,lµ t¬ng lai cña c¶ d©n téc,viÖc b¶o vÖ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ kh«ng ph¶i chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ngêi vµ cña toµn x· héi vµ cña c¶ nh©n lo¹i. ViÖc gi¸o dôc c¸c ch¸u tõ mÇm non lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu v× ®ã lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn sau nµy. Theo chñ ch¬ng cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o viÖc ®æi míi h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng vÒ ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc hiÖn nay nãi chung vµ trêng mÇm non Yªn LËp nãi riªng ®ã lµ su thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i sù ®æi míi môc tiªu vµ néi dung ch¨m sãc gi¸o dôc ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ph¬ng ph¸p ®æi míi nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña tõng néi dung c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n “lµm quen víi MTXQ nãi riªng” MTXQ mang l¹i nguån biÓu tîng v« cïng phong phó,®a d¹ng,xinh ®éng,®Çy hÊp dÉn víi trÎ th¬,thÕ giíi xung quanh xinh ®éng lµ vËy,thÝch thó lµ vËy,v× thÕ trÎ lu«n cã niÒm khao kh¸t kh¸m ph¸,t×m hiÓu vÒ chóng.Cho trÎ lµm quen víi MTXQ sÏ cung cÊp cho trÎ vè hiÓu biÕt nh÷ng g× xung quanh m×nh,tõ m«i trêng tù nhiªn ( Cá c©y,hoa l¸,chim ….)®Õn m«i trêng x· héi ( C«ng viÖc cña mçi ngêi,mèi quan hÖ cña con ngêi víi nhau) .Vµ trÎ hiÓu biÕt vÒ chÝnh b¶n th©n m×nh,mÆt kh¸c việc cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh trong trường mầm non đang gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất nếu giáo viên không quan tâm tạo điều kiện học tập cho trẻ , không sáng tạo trong việc tổ chức tiết dạy nhằm làm cho trẻ hứng thú , tập chung chú ý vào tiết học thì hiệu quả không cao - Trên thực tiễn hiện nay các tiết học “ LQvới môi trường xung quanh cho trẻ 5-6 tuổi còn rất tẻ nhạt , giáo viên ngại dậy trẻ chưa có húg thú học tập “ vì vậy việc sử dụng những thủ thuật gây hứng thú cho trẻ nhằm nâng cao tiết học “ LQ với môi trường xung quanh” là rất cần thiết , chính vì vậy mà tôi đã chọn đề tài này . §øng tríc yªu cÇu nhiÖm vô míi ®ã ®Ó thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi tæ chøc ho¹t ®éng cho trÎ m·u gi¸o vµ thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò “mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc ,LQVT 5-6 tuæi” trong ®iÒu kiÖn ch¬ng tr×nh míi. Víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban gi¸m hiÖu, cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, b¹n bÌ ®ång nghiÖp vµ sù ñng hé nhiÖt t×nh cña phô huynh häc sinh, céng sù cè g¾ng nç lùc cña b¶n th©n. N¨m häc 2012 - 2013 t«i ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu t×m tßi, häc hái, ¸p dông vµ rót ra mét sè kinh nghiÖm trong viÖc lùa chän mét sè h×nh thøc tæ chøc trÎ “ lµm quen víi MTXQ” PhÇn II: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1.C¬ së lý luËn của vấn đề: a. C¬ së lý luËn: XuÊt ph¸t tõ môc tiªu yªu cÇu ph¸t triÓn cña gi¸o dôc cña ®¶ng vµ nhµ níc, luËt phæ cËp ra ®êi ®ßi hái con ngêi ph¶i cã mét kiÕn thøc nhÊt ®Þnh nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ ë løa tuæi m©m non nãi chung. T duy cña trÎ lµ t duy trùc quan h×nh tîng chñ yÕu häc b»ng ch¬i. Ch¬i b»ng häc, ®Æc biÖt ho¹t ®éng cña trÎ lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o nªn ta ph¶i chó träng nguån nh©n lùc cã tµi, cã ®øc cho x· héi ngay tõ tuæi cßn th¬ tõ ®ã nghµnh gi¸o dôc mÇm non cÇn t¹o nÒn mãng v÷ng ch¾c cho sù h×nh thµnh nh©n c¸ch vµ ph¸t triÓn trÝ tuÖ cho trÎ.§iÒu ®ã thÓ hiÖn di ®«i víi viÖc ch¨m lo tõng b÷a ¨n, giÊc ngñ h×nh thµnh thãi quen nÒ nÕp trong häc tËp chung nh vui ch¬i. Trong công tác giáo dục trẻ mầm non thì việc cho trẻ làm quen với môi trường xung là không thể thiếu . Môi trường xung quanh có tác dụng giáo dục về mọi mặt đối với trẻ như là : ngôn ngữ , đạo đức , trí tuệ , thẩm mỹ thể lực ... Làm quen với môi trường xung quanh là phương tiện để giao tiếp và làm quen với môi trường xung quanh để giao lưu và bµy tỏ nguyện vọng của mình và đồng thời là công cụ của tư duy . Vì vậy các nhà giáo dục sử dụng nhiều phương pháp đẻ cho trẻ tiếp cận với thể giới xung quanh . Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc cho trÎ ë løa tuæi mÇm non ®îc x¾p xÕp theo quan ®iÓm tiÕp cËn víi trÎ. KÕt hîp c¸c néi dung trong c¸c lÜnh vùc th«ng qua ho¹t ®éng chung cña tiÕt häc c« gi¸o ph¶i sö dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i trß chuyÖn trùc quan minh ho¹ ®å dïng, ®å ch¬i vµ néi dung c¸c m«n kh¸c ®Ó tæ chøc mét tiÕt häc g©y høng thó cho trÎ. T¹o cho trÎ tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng tiÕp thu ®îc kiÕn thøc, th«ng qua ho¹t ®éng ë c¸c gãc gióp trÎ cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc. TrÎ ®îc trao ®æi qua l¹i bµn häc víi nhau, th«ng qua ®ã c¸c trß ch¬i, c¸c ho¹t ®éng gióp trÎ ph¸t huy ®îc tÝnh tËp thÓ. §æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc trÎ híng tíi tÝch cùc ho¸ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ë bËc mÇm non lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ gi¸o viªn lµ trung t©m sang lÊy trÎ lµm trung t©m, c« gi¸o lµ ngêi gîi ý c¬ héi cho trÎ ®Ó s¸ng t¹o vµ thùc hiÖn tèt c¸c m«n häc. ®Æc biÖt lµ m«n “Lµm quen víi MTXQ” c« gi¸o t¹o cho trÎ c¬ héi ®Ó trÎ tù m×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, suy nghÜ, ph¸n ®o¸n, t×m ra c©u tr¶ lêi, c©u hái. b. C¬ së thùc tiÔn NhËn thøc tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn Trêng mÇm non Yªn LËp ®· thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc theo tõng ®é tuæi th«ng qua hÖ thèng các m«n häc nh sau: Lµm quen víi to¸n, t¹o h×nh, v¨n häc, ©m nh¹c, gi¸o dôc thÓ chÊt, m«i trêng xung quanh vµ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i kh¸c. Nhng c¸ch tæ chøc tiÕt häc không gß bã, ph¬ng ph¸p chuyÒn t¶i kiÕn thøc ®Õn trÎ cßn ¸p ®Æt. §å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho bµi d¹y cha s¸ng t¹o,kh«ng thêng xuyªn thay ®æi v× vËy häc sinh nhµm ch¸n, kh«ng høng thó. Do ®ã trÎ tiÕp thu bµi chËm, kh«ng kh¸c s©u kiÕn thøc cho trÎ. Tõ thùc tr¹ng trªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña bé gi¸o dôc, së gi¸o dôc ®µo t¹o ®· so¹n th¶o v¨n b¶n tµi liÖu chØ ®¹o híng dÉn kÕ häch thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®æi míi h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng cho trÎ trong trêng mÇm non. ThÊm nhuÇn t tëng chØ ®¹o trªn, trêng mÇm non Yªn LËp ®· båi dìng lý thuyÕt vµ thùc hµnh toµn bé gi¸o viªn, ®Çu t c¬ së vËt chÊt, x©y dùng kÕ ho¹ch chØ ®¹o tõng chuyªn ®Ò mét c¸ch nghiªm tóc nhÊt lµ chuyªn ®Ò “lµm quen víi MTXQ”. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn t«i ®· chän ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn nhËn thøc vÒ m«i trêng xung quanh cho trÎ 5-6 tuæi” . §Ó nghiªn cøu vµ t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu, c¸ch thøc thùc hiÖn hîp lý ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. 1. Gi¶ thuyÕt: NÕu trêng mÇm non Yªn LËp ¸p dông mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc lµm quen víi MTXQ kÞp thêi th× kÕt qu¶ d¹y vµ häc sÏ ®¹t kÕt qu¶ cao vµ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm non ®îc ®¸p øng víi yªu cÇu cña x· héi hiÖn nay nãi chung vµ trêng mÇm non Yªn LËp nãi riªng. 2. Thực trạng của vấn đề: *Thùc tr¹ng: Trêng mÇm non Yªn LËp n»m ë trung t©m huyÖn, nhiÒu n¨m nay trêng lu«n ®¹t trêng tiªn tiÕn cÊp tØnh còng nh cÊp huyÖn. Ngoµi thùc hiÖn ch¨m sãc nu«i dưỡng trÎ nhµ trêng cßn thùc hiÖn s¸ng t¹o ch¬ng tr×nh “gi¸o dôc mÇm non míi tõ 18 -60 th¸ng tuæi (®é tuæi nhµ trÎ vµ líp 3,4,5, tuæi). Bªn c¹nh ®ã trêng cßn chØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c chuyªn ®Ò lµm quen v¨n häc, gi¸o dôc dinh dìng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ chuyªn ®Ò “lµm quen víi MTXQ”. B¶n th©n t«i lµ 1 gi¸o viªn ®· qua líp ®µo t¹o ®¹i häc s ph¹m mÉu gi¸o hÖ t¹i chøc t«i lu«n h¨ng say vµ t©m huyÕt víi ngµnh häc mÇm non. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ c«ng t¸c t«i lu«n cè g¾ng t×m tßi, häc hái, tham kh¶o tµi liÖu, häc hái ®ång nghiÖp. §Ó thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh vµ chuyªn ®Ò cho trÎ “lµm quen víi MTXQ”. Thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ 4 -5 tuæi theo néi dung míi h×nh thøc tæ chøc gi¸o dôc cho trÎ lµm quen víi MTXQ. N¨m häc 2012- 2013 t«i ®îc giao nhiÖm vô phô tr¸ch líp 5 tuæi C gåm 27 häc sinh ®¹i ®a sè c¸c ch¸u ®· qua líp nhµ trÎ chØ cã mét sè Ýt c¸c ch¸u míi ®i häc, c¸c ch¸u ®Òu cã søc khoÎ tèt, cã nÒ nÕp tÝch cùc tham gia hoat ®éng. §Ó thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò: “Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn nhËn thøc vÒ m«i trêng xung quanh cho trÎ 5-6 tuæi” t«i thÊy kÕt qu¶ nh sau: STT Kỹ năng quan sát ,tìm ra đặc điểm , Kết quả Số lượng Tỷ lệ % khả năng so sánh , phân loại 1 Loại tốt 8 28,6 2 Loại khá 8 28,6 3 Loại TB 12 42,8 4 Loại yếu 0 0 Tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ trêng nãi chung vµ líp t«i nãi riªng n¨m häc nµy ®Ó thùc hiªn tèt chuyªn ®Ò n©ng cao chÊt lîng cho trÎ ( Lµm quen víi MTXQ )cã nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n sau : * ThuËn lîi : & VÒ c¬ së vËt chÊt - Ngay tõ khi b¾t ®Çu thùc hiÖn líp lu«n nhËn ®îc sù quan t©m, ®éng viªn khuyÕn khÝch kÞp thêi cña ban gi¸m hiÖu vµ ®ång nghiÖp cña Trêng MÇm Non Yªn LËp vÒ mäi mÆt nh : Trang thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc phôc vô c¸c m«n häc nãi chung víi m«n ( Lµm quen víi MTXQ )nãi riªng . §ång thêi nhµ trêng cßn ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng vui ch¬i cña trÎ. Th«ng qua ch¬i trÎ cñng cè ch¾c kiÕn thøc - MÆt kh¸c ®éi ngò gi¸o viªn ®îc ph©n c«ng ®øng líp ®É qua ®µo t¹o chuyªn m«n ngµnh häc mÇm non . §Òu ®· ®îc båi dìng chuyªn m«n vµ ph¬ng ph¸p cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non trÎ 4-5 tuæi theo néi dung ®æi míi . Céng víi sù nhiÖt t×nh n¨ng ®éng cña gi¸o viªn ®· ®¸p øng yªu cÇu cña tr¬ng tr×nh vµ cña chuyªn ®Ò - VÒ phÝa trÎ ®a sè c¸c ch¸u cã thãi quen nÒ nÕp vµ høng thó trong ho¹t ®éng . §ång thêi nhËn ®îc sù quan t©m cæ vò nhiÖt t×nh cña c¸c bËc phô huynh häc sinh . & Khã kh¨n : Trang thiÕt bÞ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô tõng chñ ®iÓm g¾n víi tõng bé m«n häc : Lµm quen víi MTXQ cha nhiÒu VÒ phÝa häc sinh mét sè trÎ míi ®i häc nªn tiÕp thu kiÕn thøc míi cha cao .Mét sè phô huynh cha hiÓu râ vµ quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc cho trÎ ®é tuæi mÉu gi¸o . Tõ nh÷ng nguyªn nh©n khã kh¨n trªn t«i ®· m¹nh d¹n nghiªn cứu vµ rót ra ®îc mét sè biªn ph¸p cho trÎ nghiªn cøu khoa häc lµm quen víi MTXQ ®· ¸p dông trong c¸c h×nh thøc sau : * Xây dựng cơ sở vật chất Đồ dùng ,trực quan , đồ chơi phục vụ tiết học : Bàn ,ghế ,bảng ,tranh , mô hình ,vật mẫu ... Cần phải đầy đủ cho cô và trẻ cùng hoạt động . Đồ dùng của trẻ đẹp ,hấp dẫn ,phong phú sinh động nhằm kích thích hứng thú ,tò mò lòng ham hiểu biết của trẻ Với các bậc phụ huynh vận động họ mua thêm đồ dùng , tranh ,truyện , đặc biệt là tranh ,sách , ảnh về các con vật ,cây cối ,hoa lá ,quả ,.... 2/ Bổ xung đồ chơi tranh dạy môi trường xung quanh,lô tô các loại...Ngoài ra tôi còn tự làm đồ dùng phục vụ tiết dạy,các loại tranh ảnh ,hình ảnh ,các con vật ,cây cỏ , hoa lá ... Su tầm tranh có hình ảnh đẹp xử dụng trong việc cho trẻ LQVMTXQ . Với những đồ dùng , đồ chơi ®îc phát và tự làm khi tôi ®ao vào sử dụng trong tiết dạy môi trường xung quanh , tôi thấy trẻ rất hào hứng , hứng thú học , trẻ hiểu biết nhiều ,quan sát rất tốt , tìm rất nhanh các vật mẫu cô ®· ra , so sánh và phân loại cũng rất rõ ràng , rành mạch , ngôn ngữ rất phát triển ,đặc biệt là các câu đố về các con vật , các cây hoa ,các loại quả ... Tư duy của trẻ cũng nhanh và chính xác hơn . 3 – Xây dựng góc “bé với thiên nhiên ” Góc thiên nhiên là nơi dành cho các hoạt động chăm sóc cây cối : Nhặt cỏ ,bắt sâu , tưới nước … Tôi bố trí giá sách chủ yếu là sách vẽ con vật , cây cối ,hoa lá , quả hạt … Tranh ảnh vừa tầm với của trẻ để trẻ có thể xem và đọc sách ( có que chỉ cho việc đọc sách ) Các tranh , lô tô đều đợc phân loại để ở giá vừa rê lấy , rễ tìm . 4 – Làm giầu vốn hiểu biết về môi trường xung quanh Biểu tượng về thế giới sung quanh , đa đến với trẻ qua nhiều hình thức : Câu đố ,bài hát , ca dao ,tục ngữ ,đồng dao ,tranh ảnh ,đồ vật ,vật thật … Giúp trẻ không bị nhàm chán ,lại rễ tiếp thu để trẻ ghi nhớ và chính xác hoá thành biểu tượng của mình . 5 / Rèn trẻ thông qua tiết dạy Vì cho tẻ LQVMTXQ , nên trong mỗi tiết với mỗi mẫu vật ,hay tranh ảnh , tôi đều cho tẻ quan sát kỹ , cho tẻ đa ra nhiều ý kiến nhận xét để tìm ra đầy đủ và chính xác đặc điểm vật mẫu . Ví dụ : Làm quen với con cua , trẻ đã tìm được đặc điểm của con cua có hai càng to ,tám chân … Sau đó đặt câu hỏi gợi mở “ các con có biết con cua nó đi như thế nào không ? ” Trẻ trả lời được là con cua bò ngang , tôi dùng que chỉ rõ , cua có mai cua ,yếm cua cứng để bảo vệ cơ thể chúng. Như vậy không những trẻ biết được cua có những đặc điểm gì mà trẻ còn biết môi trường sống của chúng ,cách vận động ,(Đi như thế nào ? ) các bộ phận cơ thể ra sao . Nắm rõ đặc điểm trẻ quan sát rễ hơn , từ đó so sánh rất rõ ràng và phân loại cũng rất tốt . Trong tiết dạy môi trường xung quanh tôi lồng ghép thích hợp các môn khác như :” Toán , âm nnhạc , tạo hình ,văn học … để trẻ thêm hứng thú , ghi nhớ tốt hơn , hiểu vấn đề sâu và rộng hơn . Như vậy trẻ được câu đố rất vui vẻ hào hứng , kích thích tư duy , làm phong phú vốn từ và ngôn ngữ mạch lạc . . Trong tiết dạy tôi cũng lồng ghép toán sơ đẳng , LQ với con cua ,cô và trẻ cùng đếm số chân cua . Tôi đa âm nhạc xen kẽ giữa các phần chuyển tiếp trong tiết dạy để tiết dạy thêm hào hứng ,sôi động . Tôi thường tổ chức các trò chơi trong tiết học .Các trò chơi động ,trò chơi tĩnh đan xen nhau để tạo hứng thú , tiết dạy vui tươi , trẻ thêm phần hoạt bát nhanh nhẹn . 6 / Nâng cao kỹ năng quan sát , so sánh và phân loại ở trẻ Biết được kỹ năng và nghệ thuật dậy trẻ làm quen với MTXQ cũng cha thạt sáng tạo , nên bản thân tôi kắc phục bằng cách : Thường xuyên học tập bạn bề đồng nghiệp , luyện tập giọng nói sao cho thật chuyền cảm , tác phong dạy sao cho nhẹ nhàng , linh hoạt . Về kiến thức phải nắm vững phương pháp dạy , cung cấp cho trẻ kiến thức dù đơn giản nhưng cũng phải thật chính xác . Tận dụng mọi thời gian để tự rèn luyện mình ,dù ở lớp hay ở nhà . Sử dụng bộ tranh cho trẻ LQVMTXQ ,theo nội dung từng bài ,theo đúng chương trình . Luôn năng nghe ,tiếp thu ý kiến nhận xét ,của BGH sau mỗi tiết dạy , để từ đó phát huy những mặt tốt ,khắc phục những hạn chế . + Về cách tiến hành : Với mỗi bái tuỳ thuộc vào đối tượng cho trẻ làm quen , tôi tìm những cách vào bài khác nhau để gây sự chú ý , tò mò của tẻ . có thể dùng câu đố ,bài hát … Đê trẻ nhận biết đối tượng bằng tranh ảnh và đồ vật , vật thật và mô hình . Với mỗi đối tượng trẻ được làm quen , trẻ được quan sát thật kỹ , trẻ biết đa ra ý kiến nhận xét của mình , cùng với đó là câu hỏi gợi mở của cô , cứ mỗi lần làm quen như vậy tôi lồng ghép nội dung giáo dục vào bài . Trẻ không những hiếu về vật đó mà còn có cách ứng xử , hành động với chúng . Sau khi trẻ được làm quen 3 – 4 đối tượng( trong 1bài ) tôi cho trẻ so sánh 2đối tượng một , để trẻ có thể rễ ràng hoàn thành nhiẹm vụ phân loại trong các trò chơi Tổ chức các trò chơi trong mỗi tiết đạt , tôi tổ chức đan xen trò chơi động với trò chơi tĩnh , làm cho không khí tiết dạy vui tơi hào hứng và hiệu quả . Trong các tiêt học khác tôi cũng lồng ghép kiến thức môi trường sung quanh để củng cố vốn hiểu biết về biểu tợng đã có của trẻ Trong hoạt động khác của trẻ , tôi có thể cung cấp kiến thức cũ , tận dụng mọi lúc ,mọi nơi để giáo dục trẻ . Trong hoạt động góc , trẻ đợc chơi ở góc thiên nhien . trẻ tưới cây , nhặt lá , bắt sau ,xem sách về môi trường xung quanh . đặc biệt trẻ được chơi nhiều đồ vật thật , khi đợc hoạt động nhiều với đồ vật thật , trẻ được nhìn ,sờ ,nắn ,ngửi . Dạo chơi thăm quan hoạt động ngoài trời , không những để trẻ khám phá thế giới sung quanh mình mà tôi còn giáo dục tình yêu thiên nhiên , ý thức bảo vệ môi trường . 7 / Kết hợp giữa phụ huynh và cô giáo .. Đối với trẻ mầm non dễ nhớ lại dễ quên , nếu không được luyện tập thường xuyên thì sau ngày nghỉ xẽ quên lời cô dạy Vì thế tôi thờng xuyên chao đổi với phụ huynh vào giờ đón trả trẻ để hiểu biÕt tính cách trẻ và để phụ huynh luyện thªm cho trẻ . Trao đổi với phụ huynh mua cho trẻ những quển tranh về con vật ,cây cỏ … phù hợp với lứa tuổi . trẻ đîc làm quen với hình ảnh , Việc kết hợp giữa gia đình và cô giáo là không thể thiếu đợc , giúp trẻ luỵên tập nhiều hơn , từ đó trẻ có đợc vốn kiến thức về thiên nhiên , về xã hội phong phú và đa dạng hơn,Vì trẻ ở môi trường là nông thôn , nên ở nhà trẻ được tiếp xúc với nhiều thiên nhiên , cỏ cây hoa lá rất nhiều , được bố mẹ thường xuyên cung cấp và củng cố những gì đã có thì hiệu quả việc cho trẻ làm quen với môi trường sung quanh là rất cao 4 . HiÖu qu¶ míi – ý nghÜa cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm : B¶n th©n gi¸o viªn tù nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ viÖc thùc hiªn chuyªn ®Ò cho trÎ ( Lµm quen víi MTXQ ). N¨m 2011- 2012 lµ n¨m häc ®æi míi cho trÎ ( Lµm quen víi MTXQ ) t«i ®· n¾m ®îc môc ®Ých yªu cÇu cña tõng bµi theo tõng chñ ®iÓm g©y høng thó cho trÎ trong tiÕt häc . TËn dông ®îc c¸c phÕ liÖu lµm ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho chuyªn ®Ò mét c¸c cã hiÖu qu¶ . Phèi híp chÆt chÏ víi phô huynh cïng tham gia gi¸o dôc trÎ . - BiÕt c¸ch tæ chøc s¾p xÕp líp häc tËp m«i trêng cho trÎ v× vËy chÊt lîng häc ®îc n©ng cao râ rÖt . - Sang n¨m häc 2012- 2013 t«i tiÕp tôc ¸p dông nh÷ng s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®æi míi vµo bµi d¹y kÕt qu¶ ®îc n©ng lªn . * VÒ phÝa häc sinh : §Ó tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch tù nhiªn vµ thùc sù ®ãng vai trß chñ ®éng, tÝch cùc trong c¸c giê ho¹t ®éng cã néi dung vÒ m«n MTXQ . Qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ trªn trÎ ë néi dung cho trÎ lµm quen víi MTXQ kÕt qu¶ nh sau : Lo¹i tèt : 23/ 28 = 82,1% Lo¹i kh¸ : 5/28 = 17,9% * VÒ phÝa phô huynh : TÝch cùc cïng c« gi¸o cñng cè «n luyÖn c¸c kiÕn thøc vÒ to¸n vµ c¸c néi dung m«n häc kh¸c, tÝch cùc mua s¾m lµm ®å dïng, ®å ch¬i, tranh ¶nh, phôc vô cho c¸c m«n häc vµ cã ý thøc thu nhÆt c¸c phÕ liÖu s½n cã ®Ó ñng hé c« gi¸o . PhÇn III. Bµi häc kinh nghiÖm 1. Kinh nghiÖm cô thÓ : N¨m 2011- 2012 trêng mÇm non Yªn LËp ®· ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®æi míi cho trÎ lµm quen víi to¸n , kÕt qu¶ chÊt lîng d¹y vµ häc cña nhµ trêng nãi chung vµ cña líp 4 tuæi cña t«i nãi riªng ®îc t¨ng lªn râ rÖt . Tõ bµi häc kinh nghiÖm ®ã ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho b¶n thËn t«i cÇn ph¶i lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau : B¶n th©n vµ gi¸o viªn ph¶i n¾m ®îc môc ®Ých ,yªu cÇu,kÕ ho¹ch cña viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò cã s¸ng t¹o trong viÖc lång ghÐp c¸c m«n häc kh¸c theo tõng chñ ®iÓm cho phï hîp. Tõ ®ã nghiªn cøu kü bµi ®Ó cã ph¬ng ph¸p tæ chøc tiÕt d¹y cho sinh ®éng. TËn dông tèi ®a thêi ®iÓm c¸c ho¹t ®éng, c¸c ph¬ng tiÖn gióp trÎ ( Lµm quen víi to¸n ) ë mäi lóc méi n¬i mét c¸ch linh ho¹t, nhÊt lµ cho trÎ h×nh thµnh c¸c biÓu tîng tËp hîp vµ sè lîng . C« cÇn tham kh¶o tµi liÖu s¸ch b¸o vµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ c¸ch tæ chøc chuyªn ®Ò cho trÎ lµm quen víi to¸n nãi chung vµ c¸c biÓu tîng tËp hîp sè lîng nãi riªng. Ngoµi ra cßn häc hái ®ång nghiÖp ®i tríc ®Ó cã ph¬ng ph¸p tæ chøc s¸ng t¹o cho riªng m×nh . Linh ®éng trong viÖc t¹o m«i trêng gióp trÎ lµm quen víi to¸n theo chñ ®iÓm cho phï hîp T¹o mèi liªn hÖ qua l¹i thêng xuyªn víi phô huynh ®Ó cñng cè kiÕn thøc cho trÎ ë nhµ qua c¸c viÖc lµm võa søc . Mét viÖc kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ gi¸o viªn ph¶i tÝch cùc tham gia häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho b¶n th©n tham mu ban gi¸m hiÖu tæ chøc cho gi¸o viªn tham quan c¸c trêng träng ®iÓm trong tØnh ®Ó häc hái kinh nghiÖm , ®å dïng, ®å ch¬i cho c« vµ trÎ ®Çu t kinh phÝ x©y dùng gãc bÐ ( Lµm quen víi to¸n )cho trÎ ho¹t ®éng . Thêng xuyªn tham gia gi¶ng d¹y trong c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n vµ qua c¸c héi thi theo c¸c ph¬ng ph¸p ®æi míi ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n . Cã kÕ ho¹ch kiÓm tra chÊt lîng häc sinh ®Ó ®¸nh gi¸kÕt qu¶ theo tõng chuyªn ®Ò . 2. C¸ch sö dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm : - TriÓn khai réng r·i ®Õn tÊt c¶ gi¸o viªn trong trêng vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y bé m«n lµm quen víi to¸n - VËn ®éng gi¸o viªn su tÇm nguyªn vËt liÖu thiªn nhiªn vµ c¸c phÕ th¶i lµm ®å dïng ®å ch¬itù t¹o . - TËp huÊn cho gi¸o viªn n¾m ®ùoc néi dung ph¬ng ph¸p ®æi míi thêng xuyªn phæ biÕn cho gi¸o viªn hiÓu râ s¸ng kiÕn míi . - Tham gia c¸c tiÕt d¹y mÉu ë líp ®iÓm ¸p dông ph¬ng ph¸p ®æi míi vµ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cho toµn bé gi¸o viªn tíi dù ®Ó häc tËp kinh nghiÖm . - Ngoµi ra cßn tham mu ban gi¸m hiÖu tæ chøc cho gi¸o viªn tham quan c¸c trêng träng ®iÓm trong tØnh ®Ó häc hái kinh nghiÖm - TÝch cùc tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn tham gia ®ãng gãp cho c¸c néi dung cña tõng chuyªn ®Ò cña gi¸o viªn c¸c trêng cña gi¸o viªn c¸c trêng vµ gio¸ viªn cã kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n ®Ó söa ®æi nh÷ng tån t¹i tríc khi triÓn khai ®Õn tõng toµn bbä gi¸o viªn cïng thùc hiÖn . Tõ ®ã 100% gi¸o viªn trong trêng n¾m ®îc ph¬ng ph¸p d¹y ®«Ø míi n¾m ®îc tich hîp lång luån c¸c m«n häc kh¸c cho phï hîp víi m«n ( Lµm quen víi to¸n ) - Kh¶o s¸t chÊt lîng ®¸nh kÕt qu¶ cña gi¸o viªn vµ häc sinh trong thêi gian thùc hiÖn chuyªn ®Ò . 3. §Ò xuÊt híng ph¸t triÓn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm : - TiÕp tôc båi dìng ®éi ngò gi¸o viªn kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, c¸ch lµm ®å dïng, ®å ch¬i s¸ng t¹o, khoa häc . - Hµng n¨m tham gia c¸c tiÕt d¹y sinh ho¹t côm, tham gia c¸c héi thi gi¸o viªn giái c¸c cÊp ®Ó rót kinh nghiÖm vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ . - Båi dìng ®Ó cã nhiÒu häc sinh tham gia héi thi do c¸c cÊp triÓn khai . - TiÕp tôc tham mu víi c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c ban nghµnh ®Çu t kinh phÝ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m bæ xung cho c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n (Lµm quen víi to¸n ) nãi riªng -T¹o ®iÒu kiÖn gi¸o viªn tham quan c¸c trêng träng ®iÓm cña tØnh ®Ó häc hái kinh nghiÖm . 4. KiÕn nghÞ vµ ®Ò nghÞ: * KÕt luËn : Qua viÖc triÓn khai chuyªn ®Ò cho trÎ ( Lµm quen víi to¸n ) díi h×nh thøc ®æi míi t«i thÊy thùc sù bæ Ých . C« gi¸o linh ®éng s¸ng t¹o trong giê d¹y vµ qua c¸c trß ch¬i, c¸c ho¹t ®éng. TrÎ høng thó trong giê häc tham gia s«i næi, kh«ng gß Ðp, ¸p ®Æt tiÕp thu bµi nhÑ nhµng tho¶i m¸i. Tõ ®ã trÎ em cßn lÜnh héi ®îc mét lîng kiÕn thøc c¬ b¶n chÝnh x¸c, ®iÌu ®ã kh«ng nh÷ng gióp trÎ ph¸t triÓn vÒ mÆt trÝ tuÖ mµ cßn gióp trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ c¸c mÆt nh: ®øc, trÝ, thÓ, mü. ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm “mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc lµm quen víi to¸n 4 - 5 tuæi” chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trêng mÇm non Yªn LËp ®îc t¨ng lªn râ rÖt. Trong n¨m häc 2013- 2014 t«i tiÕp tôc ¸p dông s¸n kiÕn kinh nghiÖm ®æi míi vµo c¸c m«n häc kh¸c ®Ó chÊt lîng d¹y vµ häc cña trêng mÇm non Yªn lËp nãi chung vµ cña líp t«i nãi riªng ®îc n©ng lªn ®ång ®Òu. * Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt: Thùc hiÖn ngµy cµng tèt nh÷ng chuyªn ®Ì n©ng cao chÊt lîng cho trÎ lµm quen víi to¸n t«i m¹nh dan ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò sau: - VÒ phÝa phßng gi¸o dôc huyÖn: CÇn quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng t«i ®îc båi dìng c¸c tiÕt thùc hµnh vµ c¸ch lµm ®å dïng, ®å ch¬i nhiÒu h¬n vÒ chuyªn ®Ò “lµm quen víi to¸n” vµ c¸c chuyªn ®Ò kh¸c. Tæ chøc ®i tham quan dù giê c¸c trêng, c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¸ nh©n thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò nµy ®Ó häc tËp kinh nghiÖm. - VÒ phÝa trêng: CÇn t¹o c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ phôc vô chuyªn ®Ò h¬n n÷a, tÝch cùc tham quan líp dô giê rót kinh nghÖm c¸c tiÕt d¹y ë c¶ n¨m lÜnh vùc. Tæ chøc c¸c buæi thao gi¶ng vµ chuyªn m«n ®Ó gióp gi¸o viªn chÝnh x¸c h¬n vÒ kiÕn thøc, kh¾c s©u ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y bé m«n cho trÎ lµm quen víi to¸n nãi riªng vµ c¸c m«n häc kh¸c nãi chung ngµy mét hiÖu qu¶ h¬n. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i qua viÖc thùc hiÖn “Mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc” lµm quen víi to¸n 4 - 5 tuæi. T«i rÊt mong nh÷ng ý kiÐn ®ãng gãp cña b¹n bÌ, ®ång nghiÖp ®Ó gióp cho t«i cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n trong viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò./ Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Yªn LËp, ngµy 16 th¸ng 03 n¨m 2014 Ngêi viÕt s¸ng kiÕn TrÇn ThÞ H¶i Linh Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o yªn lËp Trêng mÇm non yªn lËp S¸ng kiÕn kinh nghiÖm mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc lµm quen víi to¸n 5-6 tuæi Hä tªn gi¸o viªn : Hµ ThÞ TuyÕt Trêng mÇm non yªn lËp HuyÖn yªn lËp – tØnh phó thä N¨m häc : 2010 - 2011 Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o yªn lËp Trêng mÇm non yªn lËp S¸ng kiÕn kinh nghiÖm mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc lµm quen v¨n häc 3-4 tuæi Hä tªn gi¸o viªn : TrÇn ThÞ DiÖu Trêng mÇm non yªn lËp HuyÖn yªn lËp – tØnh phó thä N¨m häc : 2010 - 2011 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tªn s¸ng kiÕn : Mét sè biÖn ph¸p cho trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷ lµm quen v¨n häc 5-6 tuæi PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò Víi khÈu hiÖu “trÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai”. Tõ khi c¸c ch¸u ra ®êi ®Õn tuæi nhµ trÎ, tõ bËc häc mÉu gi¸o ®Õn c¸c bËc kh¸c cao h¬n. ®Ó ®µo t¹o cho x· héi nh÷ng nh©n tµi: §ã lµ ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, lùc lîng c¸n bé khoa häc kü thuËt tµi n¨ng ®Ó gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc phï hîp víi thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®¸t níc hiÖn nay. ViÖc gi¸o dôc c¸c ch¸u tõ mÇm non lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu v× ®ã lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn sau nµy. Theo chñ ch¬ng cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o viÖc ®æi míi h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng vÒ ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc hiÖn nay nãi chung vµ trêng mÇm non Yªn LËp nãi riªng ®ã lµ su thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i sù ®æi míi môc tiªu vµ néi dung ch¨m sãc gi¸o dôc ®ßi hái ph¶I cã nh÷ng ph¬ng ph¸p ®æi míi nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña tõng néi dung c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n “lµm quen víi to¸n nãi riªng” bëi v× to¸n häc lµ mét ngµnh khoa häc xuÊt hiÖn trong lÞch sö loµi ngêi ®Æc biÖt lµ trong c¸c ngµnh khoa häc hiÖn ®¹i chÝnh v× vËy to¸n häc ®îc coi lµ chiÕc ch×a khãa vµng ®Ó më ra c¸c ngµnh khoa häc kh¸c, c«ng nhÖ ®iÖn tö, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, chÝnh v× vËy muèn “lµm quen víi to¸n” ë tr¬ng mÇm non cã vai trß quan träng trong viÖc trang bÞ nh÷ng biÓu tîng to¸n ban ®Çu cho trÎ vµo líp 1. §øng tríc yªu cÇu nhiÖm vô míi ®ã ®Ó thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi tæ chøc ho¹t ®éng cho trÎ m·u gi¸o vµ thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò “mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc LQVT 5 – 6 tuæi” trogng ®iÒu kiÖn ch¬ng tr×nh míi. Víi sù gióp ®ì tËn th×nh cña ban gi¸m hiÖu, cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, b¹n bÌ ®ång nghiÖp vµ sù ñng hé nhiÖt t×nh cña phô huynh häc sinh, céng sù cè g¾ng nç lùc cña b¶n th©n. N¨m häc 2010 – 2011 t«i ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu t×m tßi, häc hái, ¸p dông vµ rót ra mét sè kinh nghiÖm trong viÖc lùa chän mät sè h×nh thøc tæ chøc trÎ “ lµm quen víi c¸c biÓu tîng to¸n s¬ ®¼ng cho trÎ 5- 6 tuæi” ®Ó gãp phÇn kh¸m ph¸ mét sè hiÓu biÕt cho trÎ lµm quen víi to¸n. PhÇn II: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 3. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn: a. C¬ së lý luËn: XuÊt ph¸t tõ môc tiªu yªu cÇu ph¸t triÓn cña gi¸o dôc cña ®¶ng vµ nhµ níc, luËt phæ cËp ra ®êi ®ßi hái con ngêi ph¶i cã mét kiÕn thøc nhÊt ®Þnh nh»m n©ng cao ®an trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ ë løa tuæi m©m non nãi chung. T duy cña trÎ lµ t duy trùc quan h×nh tîng chñ yÕu häc b»ng ch¬i. Ch¬i b»ng häc, ®Æc biÖt ho¹t ®éng cña trÎ lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o nªn ta ph¶i chó träng nguån nh©n lùc cã tµi, cã ®øc cho x· héi ngay tõ tuæi cßn th¬ tõ ®ã nghµnh gi¸o dôc mÇm non cÇn t¹o nÒn mãng v÷ng ch¾c cho sù h×nh thµnh nh©n c¸ch vµ ph¸t triÓn trÝ tuÖ cho trÎ.§iÒu ®ã thÓ hiÖn di ®«i víi viÖc ch¨m lo tõng b÷a ¨n, giÊc ngñ h×nh thµnh thãi quen nÒ nÕp trong häc tËp chung nh vui ch¬i. Mét nhiÖm vô kh«ng phÇn quan träng ®ã lµ gi¸o dôc n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc, n©ng cao nhËn thøc cho trÎ trong nhµ trêng lµ nhiÖm vô hµng ®Çu trong ngµnh häc mÇm non th«ng qua c¸c m«n häc nh: Lµm quen víi m«i trêng xung quanh,©m nh¹c, lµm quen víi v¨n, ch÷ viÕt,…gãp phÇn ph¸t triÓn toµn diÖn cho trÎ ®Æc biÖt lµ m«n “ lµm quen víi to¸n”. §èi víi trÎ mÇm non to¸n häc lµ ph¬ng ph¸p gióp tre h×nh thµnh c¸c biÓu tîng to¸n ban ®Çu, gióp trÎ ph¸t triÓn t duy l« gic “lµm quen víi to¸n” ë trêng mÇm non chØ h×nh thµnh ë trÎ c¸c biÓu tîng to¸n s¬ ®¼ng h×nh thµnh c¸c kh¸I niÖm to¸n ban ®Çu, nhËn biÕt sè lîng vµ ch÷ sè tõ 1 – 10 biÕt thªm bít so s¸nh mèi quan hÖ h¬n kÐm trong ph¹m vi 10, chia sè lîng trong ph¹m vi 10 lµm hai phÇn, trÎ thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®o ®¬n gi¶n, gäi tªn, nhËn biÕt, ph©n biÖt c¸c h×nh d¹ng cña c¸c khèi x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®å vËt ë phÝa trªn, díi, tríc, sau,… biÕt ®Þnh híng trong kh«ng gian. Th«ng qua m«n “lµm quen víi to¸n” h×nh thµnh mét nÒ nÕp thãi quen häc tËp chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp 1. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc cho trÎ ë løa tuæi mÇm non ®îc x¾p xÕp theo quan ®iÓm tiÕp cËn víi trÎ. KÕt hîp c¸c néi dung trong c¸c lÜnh vùc th«ng qua ho¹t ®éng chung cña tiÕt häc c« gi¸o ph¶i sö dông linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i trß chuyÖn trùc quan minh ho¹ ®å dïng, ®å ch¬i vµ néi dung c¸c m«n kh¸c ®Ó tæ chøc mét tiÕt häc g©y høng thó cho trÎ. T¹o cho trÎ tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng tiÕp thu ®îc kiÕn thøc vµ to¸n häc, th«ng qua ho¹t ®éng ë c¸c gãc gióp trÎ cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc. TrÎ ®îc trao ®æi qua l¹i bµn häc víi nhau, th«ng qua ®ã c¸c trß ch¬i, c¸c ho¹t ®éng gióp trÎ ph¸t huy ®îc tÝnh tËp thÓ. §æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc trÎ híng tíi tÝch cùc ho¸ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ë bËc mÇm non lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ gi¸o viªn lµ trung t©m sang lÊy trÎ lµm trung t©m, c« gi¸o lµ ngêi gîi ý c¬ héi cho trÎ ®Ó s¸ng t¹o vµ thùc hiÖn tèt c¸c m«n häc. ®Æc biÖt lµ m«n “Lµm quen víi to¸n” c« gi¸o t¹o cho trÎ c¬ héi ®Ó trÎ tù m×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, suy nghÜ, ph¸n ®o¸n, t×m ra c©u tr¶ lêi, c©u hái. Th«ng qua ho¹t ®éng cña tiÕt häc “lµm quen víi to¸n” trÎ ®îc tù m×nh t¹o ra c¸c nhãm ®å vËt, ®å ch¬i, ®Õm sè lîng cña tõng nhãm, thùc hiÖn thao t¸c ®o ®é dµi, chiÒu réng cña vËt nµo ®ã, nhËn biÕt c¸c h×nh khèi ®Þnh híng trong kh«ng gian th«ng qua c¸c trß ch¬i. a. C¬ së thùc tiÔn NhËn thøc tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn trêng mÇm non Yªn LËp ®· thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc theo tõng ®é tuæi th«ng quahÖ thèng 7 m«n häc nh sau: Lµm quen víi to¸n, t¹o h×nh, v¨n häc, lµm quen víi ch÷ viÕt, ©m nh¹c, gi¸o dôc thÓ chÊt, m«I trêng xung quanh vµ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i kh¸c. Nhng c¸ch tæ chøc tiÕt häc cong gß bã, ph¬ng ph¸p chuyÒn t¶i kiÕn thøc ®Õn trÎ cßn ¸p ®Æt. §å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho bµi d¹y cha s¸ng t¹o,kh«ng thêng xuyªn thay ®æi v× vËy häc sinh nhµm ch¸n, kh«ng høng thó. Do ®ã trÎ tiÕp thu bµi chËm, kh«ng kh¸c s©u kiÕn thøc cho trÎ. Tõ thùc tr¹ng trªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña bé gi¸o dôc, së gi¸o dôc ®µo t¹o ®· so¹n th¶o v¨n b¶n tµi liÖu chØ ®¹o híng dÉn kÕ häch thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®æi míi h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng cho trÎ trong trêng mÇm non. ThÊm nhuÇn t tëng chØ ®¹o trªn, trêng mÇm non Yªn LËp ®· båi dìng lý thuyÕt vµ thùc hµnh toµn bé gi¸o viªn, ®Çu t c¬ së vËt chÊt, x©y dùng kÕ ho¹ch chØ ®¹o tõng chuyªn ®Ò mét c¸ch nghiªm tóc h¸t lµ chuyªn ®Ò “lµm quen víi to¸n”. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn toi ®· chän ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc LQVT 5 -6 tuæi. §Ó nghiªn cøu vµ t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu, c¸ch thøc tùc hiÖn hîp lý ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc. 4. Gi¶ thuyÕt: NÕu trêng mÇm non Yªn LËp ¸p dông mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc lµm quen víi to¸n kÞp thêi th× kÕt qu¶ d¹y vµ häc sÏ d¹t kÕt qu¶ cao vµ phÇn ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm non ®îc ®¸p øng víi yªu cÇu cña x· héi hiÖn nay nãi chung vµ trêng mÇm non Yªn LËp nãi riªng. 5. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¶i ph¸p míi: *Thùc tr¹ng: Trêng mÇm non Yªn LËp n»m ë trung t©m huyÖn, nhiÒu n¨m nay trêng lu«n ®¹t trêng tiªn tiÕn cÊp tØnh còng nh cÊp huyÖn vµ ®ang phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2011 – 2012 ®¹t trêng chuÈn quèc gia. Ngoµi thùc hiÖn ch¨m sãc nu«I d¬ng trÎ nhµ trêng cßn thùc hiÖn s¸ng t¹o ch¬ng tr×nh “gi¸o dôc mÇm non míi tõ 18 – 60 th¸ng tuæi (®é tuæi nhµ trÎ vµ líp 3,4,5, tuæi). Bªn c¹nh ®ã trêng cßn chØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c chuyªn ®Ò lµm quen v¨n häc, gi¸o dôc dinh dìng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ chuyªn ®Ò “lµm quen víi to¸n”. B¶n th©n t«i lµ 1 gi¸o viªn ®· qua loqpa ®µo t¹o ®¹i häc s ph¹m mÉu gi¸o hÖ t¹i chøc t«I lu«n h¨ng say vµ t©m huyÕt víi ngµnh häc mÇm non. Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ c«ng t¸c t«i lu«n cè g¾ng t×m tßi, häc hái, tham kh¶o tµi liÖu, häc hái ®ång nghiÖp. §Ó thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh vµ chuyªn ®Ò cho trÎ “lµm quen víi to¸n”. Thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ 5 -6 tuæi theo néi dung míi h×nh thøc tæ chøc gi¸o dôc cho trÎ lµm quen víi to¸n. N¨m häc 2010- 2011 t«i ®îc giao nhiÖm vô phô tr¸ch líp 5 tuæib gåm 35 häc sinh ®¹i ®a sè c¸c ch¸u ®· qua líp 3,4 tuæi chØ cã mét sè Ýt c¸c ch¸u míi ®i häc, c¸c ch¸u ®Òu cã søc khoÎ tèt, cã nÒ nÕp tÝch cùc tham gia hoÑt ®éng. §Ó thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò: N©ng cao chÊt lîng cho trÎ lµm quen víi to¸n. Ngay tõ ®Çu n¨m häc khi nhËn líp t«i ®· ®iÒu tra ph©n lo¹i ®îc sù nhËn thøc cña c¸c ch¸u vÒ c¸c néi dung lµm quen víi to¸n t«i thÊy kÕt qu¶ nh sau: STT N«Þ dung XÕp lo¹i Tèt Kh¸ TB YÕu 1 Lµm quen víi ®Þnh híng trong kh«ng gian 75% 25% 2 Lµm quen vãi h×nh d¹ng 70% 30% 3 Lµm quen víi kÝch thíc 80% 20% 4 Lµm quen víi tËp hîp sè lîng 70% 20% 10% Nguyªn nh©n dÉn tíi sè trÎ cßn ë møc trung b×nh lµ v×: Víi biÓu tîng tËp hîp vµ sè lîng cßn cøng nh¾c trong c¸ch truyÒn thô kiÕn thøc, ®Ëp khu©n 1 c¸ch m¸y mãc theo ch¬ng tr×nh ®æi míi h×nh thøc tæ chøc cho trÎ lång luån tÝch c¸c m«n häc cha phï hîp, trß ch¬is cã s¸ng t¹o. MÆt kh¸c ®å dïng phôc vô cho bµi gi¶ng cho trÎ lµm quen víi c¸c biÓu tîng tËp hîp vµ sè l¬ng cha ®Ñp, cha hÊp dÉn vµ cha phong phó ®Ó thùc sù thu hót vµo giê d¹y, vÒ phÝa häc sinh c¸c ch¸u míi ®i häc cha b¾t nhÞp ®Ó ¨n khíp víi phong trµo häc tËp vµ c¸ch gi¶ng bµi cña c«. Mét sè phô huynh cha thùc sù quan t©m tíi lîng kiÕn thøc cña trÎ ®· tiÕp thu ®îc oÎ trêng ®Ó cã biÖn ph¸p rÌn luyÖn thªm cho trÎ ë nhµ . Tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ trêng nãi chung vµ líp t«i nãi riªng n¨m häc nµy ®Ó thùc hiªn tèt chuyªn ®Ò n©ng cao chÊt lîng cho trÎ ( Lµm quen víi to¸n )cã nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n sau : * ThuËn lîi : & VÒ c¬ së vËt chÊt - Ngay tõ khi b¾t ®Çu thùc hiÖn líp lu«n nhËn ®îc sù quan t©m, ®éng viªn khuyÕn khÝch kÞp thêi cña ban gi¸m hiÖu vµ ®ång nghiÖp cña trêng MÇm Non Yªn LËp vÒ mäi mÆt nh : Trang thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc phôc vô c¸c m«n häc nãi chung víi m«n to¸n cho trÎ ( Lµm quen víi to¸n )nãi riªng . §ång thêi nhµ trêng cßn ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng vui ch¬i cña trÎ. Th«ng qua ch¬i trÎ cñng cè ch¾c kiÕn thøc mµ cßn ®em ®Õn cho trÎ. - MÆt kh¸c ®éi ngò gi¸o viªn ®îc ph©n c«ng ®øng líp ®É qua ®µo t¹o chuyªn m«n ngµnh häc mÇm non . §Òu ®· ®îc båi dìng chuyªn m«n vµ ph¬ng ph¸p cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non trÎ 5-6 tuæi theo néi dung ®æi míi . Céng víi sù nhiÖt t×nh n¨ng ®éng cña gi¸o viªn ®· ®¸p øng yªu cÇu cña tr¬ng tr×nh vµ cña chuyªn ®Ò - VÒ phÝa trÎ ®a sè c¸c ch¸u cã thãi quen nÒ nÕp vµ høng thó trong ho¹t ®éng . §ång thêi nhËn ®îc sù quan t©m cæ vò nhiÖt t×nh cña c¸c bËc phô huynh häc sinh . & Khã kh¨n : Trang thiÕt bÞ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô tõng chñ ®iÓm g¾n víi tõng bé m«n häc : Lµm quen víi to¸n cha nhiÒu VÒ phÝa häc sinh mét sè trÎ míi ®i häc nªn tiÕp thu kiÕn thøc míi cha cao .Mét sè phô huynh cha hiÓu râ vµ quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc cho trÎ ®é tuæi mÉu gi¸o .NhÊt lµ cho trÎ lµm quen víi c¸c biÓu tîng to¸n ban ®Çu Tõ nh÷ng nguyªn nh©n khã kh¨n trªn t«i ®· ®Èy m¹nh d¹n nghiªn cøc vµ rót ra ®îc mét sè biªn ph¸p cho trÎ nghiªn cøu khoa häc lµm quen víi to¸n nãi chung vµ tËp hîp vÒ sè lîng nãi riªng ®· ¸p dông trong c¸c h×nh thøc sau : * H×nh thøc tæ chøc cho tiÕt d¹y : §©y lµ h×nh thøc b¾t bué¼ttong ch¬ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn nhng chØ dõng l¹i ë ph¬ng ph¸p dËy khu©n . C« lµ ngêi truyÒn thô cßn trÎ lµ ngêi thô ®éng tiÕp thu kiÕn thøc ®iÒu ®ã sÏ kh«ng g©y ®îc høng thó cho trÎ vµ kÕt qu¶ giê d¹y sÏ kh«ng cao .XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng nµy ®Ó cã mét sè biÖn ph¸p cho trÎ nghiªn cøu khoa häc lµm quen víi to¸n nãi chung vµ tæ chøc cho trÎ lµm quen víi c¸c biÓu tîng tËp hîp vµ sè lîng nãi riªng Trong qu¸ tr×nh so¹n gi¶ng t«i ®· suy nghÜ tÝch hîp mét sè néi dung cña bé m«n kh¸c ®Ó d¹y to¸n cho phï hîp . Qua ®ã g©y ®îc høng thó cho trÎ tiÕp thu nhanh nhÑ nhµng kh«ng g©y mÖt mái . Tæ chøc d¹y qua trß ch¬i , dÉn d¾t trÎ trë thµnh chñ ®Ò tõ ®Çu ®Õn cuèi . VÝ dô : Khi d¹y sè 8 PhÇn «n luyÖn cã thÓ cho trÎ d¸n 8 b«ng hoa cho hai c©y t¬ng øng víi sè ( 4,4 ) hoÆc (5, 5 ) …… HoÆc vÒ nh÷ng vßng trßn mµ mçi vßng trßn cã hai vßng trßn s¸t c¹nh nhau cho trÎ võa ®i võa h¸t tËp ®Õm xung quanh ®êng trßn khi c« nãi (6,2 ) trÎ t¸ch ra vµ nhÈy vµo vßng cho ®ñ mét bªn lµ 6 mét bªn lµ 2 Trong qu¸ tr×nh d¹y t«i ®a bé m«n kh¸c vµo giê d¹y cho thªm sinh ®éng , t«I cã thÓ ®a m« h×nh ( Nµng b¹ch tuyÕt vµ b¶y chó lïn )cho trÎ quan s¸t nhËn biÕt luyÖn ®Õm sè lîng 7 lµ ( 7 chó lïn )ngoµi ra qua m« h×nh nµy gióp trÎ nhí vÒ néi dung mét c©u truyÖn trong chuyªn m«n lµm quen v¨n häc Víi sè 8 ë chñ ®iÓm thÕ giíi ®éng vËt cho trÎ vÏ cµng cua ë ®ã ®· vÏ s½n h×nh con cua vµ hai cµng , trÎ tiÕp tôc vÏ hai bªn mçi bªn 4 c¼ng sau ®ã ®Õm sè c¼ng ë 2 bªn lµ 8 c¼ng . Tõ ®ã luyÖn trÎ ®Õm ®Õn 8 vµ cßn lång m«n t¹o h×nh cho trÎ ngoµi ra kÕt hîp gi¸o dôc dinh dìng cho trÎ. Tõ thùc tÕ trªn trÎ rÊt thÝch thó m«n häc nhÊt lµ m«n häc lµm quen víi ch÷ sè 8 . * H×nh thøc tæ chøc ë mäi lóc mäi n¬i T«i thêng vËn dông kiÕn thøc nµy bëi ®©y lµ thêi ®iÓm thÝch hîp vµ bæ Ých ®Ó gióp trÎ kh¾c s©u kiÕn thøc trong trêng . T«i ®É h×nh thµnh c¸c h×nh thµnh c¸c bíc sau : - Giê thÓ dôc buæi s¸ng cho trÎ ®Õm vµ tËp theo nhÞp ®Õm - Giê ®iÓm danh : TrÎ ®Õm sè b¹n tõng tæ xem tæ nµo Ýt h¬n bao nhiªu. HoÆc ®Õn xem cã mÊy b¹n nghØ häc. - Giê ho¹t ®éng ngoµi trêi: G¾n víi tõng chñ ®iÓm sÏ cã c¸ch cñng cè bµi kh¸c nhau. VÝ dô: Víi chñ ®iÓm thÕ giíi ®éng vËt cho trÎ quan s¸t ®µn gµ, ®Õm sè con gµ. §ång thêi lång luån bé m«n “lµm quen víi m«i trêng xung quanh” ®ã lµ nhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña con gµ: Nã sèng ë ®©u, lång luån bé m«n v¨n häc cho trÎ nhí l¹i vµ ®äc bµi th¬ “®µn gµ”. M«n lµm quen víi ch÷ viÕt tªn con gµ cã chøa ch÷ c¸i g× vµ kÕt hîp lång luån gi¸o dôc dinh dìg nh ¨n thÞt gµ cung cÊp chÊt g×. Víi chñ ®iÓm thÕ giíi ®éng vËt cho trÎ ®Õm sè c©y ¨n qu¶ hoÆc cho trÎ nhÆt l¸ rông theo yªu cÇu cña c« vµ ch¬I víi l¸. VÝ dô: Hai b¹n A vµ B nhÆt cho c« 8 l¸ bµng. Sau khi ®· nhaawtj ®ñ 8 lÊ bµng c« nãi: C« chia cho b¹n B 3 l¸ bµng, b¹n A cßn mÊy l¸? (trÎ tr¶ lêi) gîi ý ®Ó trÎ ®Õm sè l¸ cña b¹n A ®Æt yªu cÇu cho mçi trÎ h·y ®i nhÆt thªm l¸ cho ®ñ mçi trÎ 8 l¸ bµng. - Giê ¨n: Cho trÎ ®Õm tõng tæ cã bao nhiªu b¹n vµ chia sè b¸t sè th×a t¬ng øng víi mçi trÎ sau ®ã b¸o c¸o víi c«. VÝ dô: Tæ ho¹ mi cã th× sÏ ®îc chia vµ ®Õm dñ sè b¸t vµ sè th×a. - Trong chñ ®Ò ch¬i chung cã c¸c gãc ®Ó cã thÓ tËn dông cho trÎ «n luyÖn cñng cè kü n¨ng ®· häc qua ch¬i. VÝ dô: Gãc x©y dùng híng trÎ ®Õm sè g¹ch ë nÒn nhµ ®Ó x©y mét ng«i nhµ hoÆc ®Õm sè g¹ch ®ñ ®Ó x©y mét chiÕc cÇu. - ¥ gãc b¸n hµng trÎ ®Õm c¸c mÆt hµng cña m×nh. Ngßi mua hµng ®Õm xem ngêi b¸n hµng ®· ®a ®ñ sè hµng mµ m×nh yªu cÇu cha. - ¥ gãc häc tËp: Cho d¸n c¸c chÊm mÇu lªn hu sao sau ®ã ®Õm vµ ph©n lo¹i chÊm ë trªn h×nh vµ so s¸nh xem sè chÊm mÇu nµo nhiÒu h¬n hay Ýt h¬n. G׬ ngñ tra tiÕn hµnh cho trÎ ®Õm sè b¹n ®Ó kª gi¸t vµ lÊy gèi cña trÎ t«i hiÓu b»ng chö sè vµ chö c¸i ký hiÖu tªn ®Ó trÎ nhí vµ lÊy ®óng gèi cña m×nh ®ång thêi kÕt hîp cñng cè thªm chö c¸i cho trÎ . * T¹o m«i trêng cho trÎ häc m«n to¸n : ViÖc t¹o m«i trêng cho trÎ (Lµm quen m«n to¸n ) mét c¸ch an toµn, hîp lý phong phó ®Ó khuyÕn khÝch ®Ó trÎ ho¹t ®éng vµ kh¸m ph¸ s¸ng t¹o gi¶I quyÕt vÊn ®Ò th«ng qua viÖc trang trÝ líp theo chñ ®iÓm vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ lµm quen víi to¸n vµ tÝch hîp víi c¸c m«n kh¸c . VÝ dô : M«n lµm quen víi (M«i trêng xung quanh ) trong bµi c«n trïng, ®éng vËt sèng kh¾p n¬i .T«i trang trÝ h×nh c«n trïng vµ ®éng vËt ë mét sè vÞ trÝ ë trong líp . Bao gåm : + C«n trïng : Ong, bím, chuån chuån .. + C¸c con vËt sèng díi níc : T«m, cua, c¸ .. + C¸c con vËt sèng trong rõng : Voi, hæ, gÊu… C¸c con vËt nµy ®Òu cã sè lîng lµ 8 ( §Ó trÎ nhËn biÕt vµ ®Õm ®Õn 8). §ång thêi tËn dông kho¶ng têng trèng cña líp ë chñ ®iÓm mïa xu©n víi sè lîng 9 th× d¸n c¸c lo¹i hoa cã sè lîng lµ 9 vµ cã ch÷ sè 9 còng cã thÓ cho trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng trang trÝ cïng c« . VÝ dô : Chñ ®iÓm thÕ giíi thùc vËt c« d¸n s½n sè 8 lªn têng sau ®ã cho trÎ thi d¸n hoa cho hai c© ®ã cã tÊt c¶ lµ 8 b«ng hoa .Th«ng qua ®ã trÎ võa ph¸t triÓn ®îc ho¹t ®éng t¹o h×nh vµ ®iÌu quan träng h¬n lµ c« gi¶i quyÕt ®îc nhiÖm vô ®ã lµ cho trÎ ®Õm nhËn biÕt vµ ph©n chia lµm 2 phÇn .Khi trang trÝ c¸c b¶ng biÓu cñng lµm quen víi to¸n VÝ dô : B¶ng bÐ ngoan mçi èng cê cña trÎ còng cã d¸n kÝ hiÖu lµ chØ sè . Cuèi tuÇn cho trÎ ®Õm xem tæ nµo nhiÒu b¹n( èng cê )®ñ cê ®Ó ®îc nhËn phiÕu bÐ ngoan . Bªn c¹nh ®ã gióp trÎ nhËn biÕt c¸c ch÷ sè, c« d¸n b«ng hoa hay con vËt .. tïy theo chñ ®iÓm . NÕu lµ thø 2th× d¸n 2 b«ng hoa hay qu¶.. ë phÝa díi . Thªm n÷a t«i cã thÓ thªm b¶ng ch÷ sè tõ 1 – 9 s¾p sÕp theo thø tù, cã nh÷ng ch÷ sè viÕt ®óng cã nh÷ng ch÷ sè viÕt sai trÎ trän sè theo yªu cÇu cña c« Tuyªn truyÒn víi phô huynh ; §©y lµ mét h×nh thøc kh«ng kÐm phÇn quan träng gióp trÎ cñng cè thªm kiÕn thøc ë nhµ.T«i trao ®æi víi phô huynh, häc sinh n¾m ®îc lÞch häc ®Æc biÖt lµ m«n ( Lµm quen víi to¸n )theo tõng chñ ®iÓm . §Ó vËn ®éng c¸c phô huynh su tÇm c¸c lo¹i tranh ¶nh, c¸c phÕ liÖu lµm ®å dïng ,®å ch¬i phôc vô cho d¹y häc cña con ho¹c treo b¶ng tuyªn truyÒn víi phô huynh trªn ®ã cã kÎ « môc theo tõng chñ ®iÓm cã g¾n c¸c sè t¬ng øng VÝ dô :¥ chñ ®iÓm nghÒ trÎ ®îc lµm quen vµ nhËn biÕt sè 7 .Mét cét d¸n ¶nh tîng trng cho nghÒ nh : NghÒ n«ng, b¸c sÜ, x©y dùng … Mét cét g¾n sè 7 th«ng qua ®ã phô huynh hiÓu ®îc con m×nh ®ang häc ë chñ ®iÓm nµo vµ ch÷ sè mÊy . §Ó khi ë nhµ, gia ®×nh bè, mÑ cã thÓ cñng cè thªm kiÕn thøc mµ trÎ ®· häc ë líp . Cã thÓ hái trÎ dông cô phôc vô cho mçi nghÒ . VÝ dô : Con h·y kÓ 7 dông cô phôc vô cho nghÒ b¸c sÜ (sa lanh, kÐo, dao mæ, kim tiªm, èng nghe, b«ng, èng nghe ) Còng cã thÓ tuyªn truyÒn phô huynh biÕt ®îc con m×nh häc ®Õn sè mÊy th«ng viÖc lµm võa søc ë nhµ. §éng viªn trÎ cã ý thøc gióp ®ì bè mÑ võa æn ®Þnh ®îc kiÕn thøc tiÕp thu ë nhµ VÝ dô : Qua vÞªc ®Õm xem nh÷ng ngêi trong gia ®×nh ho¹c c¶ kh¸ch ®Õn ch¬i ®Ó lÊy t¨m cho mäi ngêi sau b÷a ¨n hoÆc lÊy ®ñ sè lîng b¸t ®òa cho mäi ngêi . 4 . HiÖu qu¶ míi – ý nghÜa cña s¸ng kiÕn kinh nghiÖm : B¶n th©n gi¸o viªn tù nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ viÖc thùc hiªn chuyªn ®Ò cho trÎ ( Lµm quen víi to¸n ). N¨m 2010- 2011 lµ n¨m häc ®æi míi cho trÎ ( Lµm quen víi to¸n ) t«I ®· n¾m ®îc môc ®Ých yªu cÇu cña tõng bµi theo tõng chñ ®iÓm g©y høng thó cho trÎ trong tiÕt häc . TËn dông ®îc c¸c phÕ liÖu lµm ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho chuyªn ®Ò mét c¸c cã hiÖu qu¶ . Phèi híp chÆt chÏ víi phô huynh cïng tham gia gi¸o dôc trÎ . - BiÕt c¸ch tæ chøc s¾p xÕp líp häc tËp m«i trêng cho trÎ häc to¸n v× vËy chÊt lîng vµ häc ®îc n©ng cao râ rÖt . - Sang n¨m häc 2011- 2012 t«I tiÕp tôc ¸p dông nh÷ng s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®æi míi vµo bµi d¹y kÕt qu¶ ®îc n©ng lªn . - N¨m häc 2010- 2011 qua viÖc thi gi¸o viªn giái vßng trêng t«i ®· ®îc héi ®ång trêng ®¸nh gi¸ ®¹t gi¶i nhÊt vÒ tiÕt d¹y m«n (N©ng cao chÊt lîng cho trÎ lµm quen víi m«i truêng xung quanh .) * VÒ phÝa häc sinh : §Ó tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch tù nhiªn vµ thùc sù ®ãng vai trß chñ ®éng, tÝch cùc trong c¸c giê ho¹t ®éng cã néi dung vÒ m«n to¸n . Qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ trªn trÎ ë néi dung cho trÎ lµm quen víi to¸n víi c¸c tËp hîp vÒ sè lîng kÕt qu¶ nh sau : Lo¹i tèt : 32/ 35 = 88% Lo¹i kh¸ : * VÒ phÝa phô huynh : TÝch cùc cïng c« gi¸o cñng cè «n luyÖn c¸c kiÕn thøc vÒ to¸n vµ c¸c néi dung m«n häc kh¸c, tÝch cùc mua s¾m lµm ®å dïng, ®å ch¬I, tranh ¶nh, phôc vô cho c¸c m«n häc vµ cã ý thøc thu nhÆt c¸c phÕ liÖu s½n cã ®Ó ñng hé co gi¸o . PhÇn III. Bµi häc kinh nghiÖm 1. Kinh nghiÖm cô thÓ : N¨m 2010- 2011 trêng mÇm non Yªn LËp ®· ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®æi míi cho trÎ lµm quen víi to¸n , kÕt qu¶ chÊt lîng d¹y vµ häc cña nhµ trêng nãi chung vµ cña líp 5 tuæi cña t«i nãi riªng ®îc t¨ng lªn râ rÖt . Tõ bµi häc kinh nghiÖm ®ã ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho b¶n thËn t«i cÇn ph¶i lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau : B¶n th©n vµ gi¸o viªn ph¶i n¾m ®îc môc ®Ých ,yªu cÇu,kÕ ho¹ch cña viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò cã s¸ng t¹o trong viÖc lång ghÐp c¸c m«n häc kh¸c theo tõng chñ ®iÓm cho phï hîp . Tõ ®ã nghiªn cøu kü bµi ®Ó cã ph¬ng ph¸p tæ chøc tiÕt d¹y cho sinh ®éng . TËn dông tèi ®a thêi ®iÓm c¸c ho¹t ®éng, c¸c ph¬ng tiÖn gióp trÎ ( Lµm quen víi to¸n ) ë mäi lóc méi n¬i mét c¸ch linh ho¹t, nhÊt lµ cho trÎ h×nh thµnh c¸c biÓu tîng tËp hîp vµ sè lîng . C« cÇn tham kh¶o tµi liÖu s¸ch b¸o vµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ c¸ch tæ chøc chuyªn ®Ò cho trÎ lµm quen víi to¸n nãi chung vµ c¸c biÓu tîng tËp hîp sè lîng nãi riªng . Ngoµi ra cßn häc hái ®ång nghiÖp ®i tríc ®Ó cã ph¬ng ph¸p tæ chøc s¸ng t¹o cho riªng m×nh . Linh ®éng trong viÖc t¹o m«i trêng gióp trÎ lµm quen víi to¸n theo chñ ®iÓm cho phï hîp T¹o mèi liªn hÖ qua l¹i thêng xuyªn víi phô huynh ®Ó cñng cè kiÕn thøc cho trÎ ë nhµ qua c¸c viÖc lµm võa søc . Mét viÖc kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ gi¸o viªn ph¶i tÝch cùc tham gia häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho b¶n th©n tham mu ban gi¸m hiÖu tæ chøc cho gi¸o viªn tham quan c¸c trêng träng ®iÓm trong tØnh ®Ó häc hái kinh nghiÖm , ®å dïng, ®å ch¬i cho c« vµ trÎ ®Çu t kinh phÝ x©y dùng gãc bÐ ( Lµm quen víi to¸n ) cho trÎ ho¹t ®éng . Thêng xuyªn tham gia gi¶ng d¹y trong c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n vµ qua c¸c héi thi theo c¸c ph¬ng ph¸p ®æi míi ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n . Cã kÕ ho¹ch kiÓm tra chÊt lîng häc sinh ®Ó ®¸nh gi¸kÕt qu¶ theo tõng chuyªn ®Ò . 2. C¸ch sö dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm : - TriÓn khai réng r·i ®Õn tÊt c¶ gi¸o viªn trong trêng vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y bé m«n lµm quen víi to¸n - VËn ®éng gi¸o viªn su tÇm nguyªn vËt liÖu thiªn nhiªn vµ c¸c phÕ th¶i lµm ®å dïng ®å ch¬itù t¹o . - TËp huÊn cho gi¸o viªn n¾m ®ùoc néi dung ph¬ng ph¸p ®æi míi thêng xuyªn phæ biÕn cho gi¸o viªn hiÓu râ s¸ng kiÕn míi . - Tham gia c¸c tiÕt d¹y mÉu ë líp ®iÓm ¸p dông ph¬ng ph¸p ®æi míi vµ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cho toµn bé gi¸o viªn tíi dù ®Ó häc tËp kinh nghiÖm . - Ngoµi ra cßn tham mu ban gi¸m hiÖu tæ chøc cho gi¸o viªn tham quan c¸c trêng träng ®iÓm trong tØnh ®Ó häc hái kinh nghiÖm - TÝch cùc tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn tham gia ®ãng gãp cho c¸c néi dung cña tõng chuyªn ®Ò cña gi¸o viªn c¸c trêng cña gi¸o viªn c¸c trêng vµ gio¸ viªn cã kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n ®Ó söa ®æi nh÷ng tån t¹i tríc khi triÓn khai ®Õn tõng toµn bbä gi¸o viªn cïng thùc hiÖn . Tõ ®ã 100% gi¸o viªn trong trêng n¾m ®îc ph¬ng ph¸p d¹y ®«Ø míi n¾m ®îc tich hîp lång luån c¸c m«n häc kh¸c cho phï hîp víi m«n ( Lµm quen víi to¸n ) - Kh¶o s¸t chÊt lîng ®¸nh kÕt qu¶ cña gi¸o viªn vµ häc sinh trong thêi gian thùc hiÖn chuyªn ®Ò . 3. §Ò xuÊt híng ph¸t triÓn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm : - TiÕp tôc båi dìng ®éi ngò gi¸o viªn kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y , c¸ch lµm ®å dïng, ®å ch¬i s¸ng t¹o, khoa häc . - Hµng n¨m tham gia c¸c tiÕt d¹y sinh ho¹t côm, tham gia c¸c héi thi gi¸o viªn giái c¸c cÊp ®Ó rót kinh nghiÖm vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ . - Båi dìng ®Ó cã nhiÒu häc sinh tham gia héi thi do c¸c cÊp triÓn khai . - TiÕp tôc tham mu víi c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c ban nghµnh ®Çu t kinh phÝ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m bæ xung cho c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n (Lµm quen víi to¸n ) nãi riªng - T¹o ®iÒu kiÖn gi¸o viªn tham quan c¸c trêng träng ®iÓm cña tØnh ®Ó häc hái kinh nghiÖm . 6. KiÕn nghÞ vµ ®Ò nghÞ: * KÕt luËn : Qua viÖc triÓn khai chuyªn ®Ò cho trÎ ( Lµm quen víi to¸n ) díi h×nh thøc ®æi míi t«i thÊy thùc sù bæ Ých . C« gi¸o linh ®éng s¸ng t¹o trong giê d¹y vµ qua c¸c trß ch¬i, c¸c ho¹t ®éng. TrÎ høng thó trong giê häc tham gia s«i næi, kh«ng gß Ðp, ¸p ®Æt tiÕp thu bµi nhÑ nhµng tho¶i m¸i. Tõ ®ã trÎ em cßn lÜnh héi ®îc mét lîng kiÕn thøc c¬ b¶n chÝnh x¸c, ®iÌu ®ã kh«ng nh÷ng gióp trÎ ph¸t triÓn vÒ mÆt trÝ tuÖ mµ cßn gióp trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ c¸c mÆt nh: §øc, trÝ, thÓ, mü. Ap dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm “mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc lµm quen víi to¸n 5 – 6 tuæi” chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trêng mÇm non Yªn LËp ®îc t¨ng lªn râ rÖt. Trong n¨m häc 2011- 2012 t«i tiÕp tôc ¸p dông s¸n kiÕn kinh nghiÖm ®æi míi vµo c¸c m«n häc kh¸c ®Ó chÊt lîng d¹y vµ häc cña trêng mÇm non Yªn lËp nãi chung vµ cña líp t«i nãi riªng ®îc n©ng lªn ®ång ®Òu. * Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt: Thùc hiÖn ngµy cµng tèt nh÷ng chuyªn ®Ì n©ng cao chÊt lîng cho trÎ lµm quen víi to¸n t«i m¹nh dan ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò sau: - VÒ phÝa phßng gi¸o dôc huyÖn: CÇn quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng t«i ®îc båi dìng c¸c tiÕt thùc hµnh vµ c¸ch lµm ®å dïng, ®å ch¬i nhiÒu h¬n vÒ chuyªn ®Ò “lµm quen víi to¸n” vµ c¸c chuyªn ®Ì kh¸c. Tæ chøc ®i tham quan dù giê c¸c trêng, c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¸ nh©n thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò nµy ®Ó häc tËp kinh nghiÖm. - VÒ phÝa trêng: CÇn t¹o c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ phôc vô chuyªn ®Ò h¬n n÷a, tÝch cùc tham quan líp dô giê rót kinh nghÖm c¸c tiÕt d¹y ë c¶ n¨m lÜnh vùc. Tæ chøc c¸c buæi thao gi¶ng vµ- chuyªn m«n ®Ó gióp gi¸o viªn chÝnh x¸c h¬n vÒ kiÕn thøc, kh¾c s©u ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y bé m«n cho trÎ lµm quen víi to¸n nãi riªng vµ c¸c m«n häc kh¸c nãi chung ngµy mét hiÖu qu¶ h¬n. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i qua viÖc thùc hiÖn “mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc” lµm quen víi to¸n 5- 6 tuæi. T«i rÊt mong nh÷ng ý kiÐn ®ãng gãp cña b¹n bÌ, ®ång nghiÖp ®Ó gióp cho t«i cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n trong viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò./ Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Yªn LËp, ngµy th¸ng n¨m 2011 Ngêi viÕt Hµ ThÞ TuyÕt S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tªn s¸ng kiÕn : Mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc cho trÎ lµm quen víi to¸n 5-6 tuæi PhÇn I: §Æt vÊn ®Ò Víi khÈu hiÖu “trÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai”. Tõ khi c¸c ch¸u ra ®êi ®Õn tuæi nhµ trÎ, tõ bËc häc mÉu gi¸o ®Õn c¸c bËc kh¸c cao h¬n. ®Ó ®µo t¹o cho x· héi nh÷ng nh©n tµi: §ã lµ ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, lùc lîng c¸n bé khoa häc kü thuËt tµi n¨ng ®Ó gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc phï hîp víi thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®¸t níc hiÖn nay. ViÖc gi¸o dôc c¸c ch¸u tõ mÇm non lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu v× ®ã lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn sau nµy. Theo chñ ch¬ng cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o viÖc ®æi míi h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng vÒ ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc hiÖn nay nãi chung vµ trêng mÇm non Yªn LËp nãi riªng ®ã lµ su thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i sù ®æi míi môc tiªu vµ néi dung ch¨m sãc gi¸o dôc ®ßi hái ph¶I cã nh÷ng ph¬ng ph¸p ®æi míi nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña tõng néi dung c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n “lµm quen víi to¸n nãi riªng” bëi v× to¸n häc lµ mét ngµnh khoa häc xuÊt hiÖn trong lÞch sö loµi ngêi ®Æc biÖt lµ trong c¸c ngµnh khoa häc hiÖn ®¹i chÝnh v× vËy to¸n häc ®îc coi lµ chiÕc ch×a khãa vµng ®Ó më ra c¸c ngµnh khoa häc kh¸c, c«ng nhÖ ®iÖn tö, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, chÝnh v× vËy muèn “lµm quen víi to¸n” ë tr¬ng mÇm non cã vai trß quan träng trong viÖc trang bÞ nh÷ng biÓu tîng to¸n ban ®Çu cho trÎ vµo líp 1. §øng tríc yªu cÇu nhiÖm vô míi ®ã ®Ó thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi tæ chøc ho¹t ®éng cho trÎ m·u gi¸o vµ thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò “mét sè biÖn ph¸p cho trÎ kh¸m ph¸ khoa häc LQVT 5 – 6 tuæi” trogng ®iÒu kiÖn ch¬ng tr×nh míi. Víi sù gióp ®ì tËn th×nh cña ban gi¸m hiÖu, cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, b¹n bÌ ®ång nghiÖp vµ sù ñng hé nhiÖt t×nh cña phô huynh häc sinh, céng sù cè g¾ng nç lùc cña b¶n th©n. N¨m häc 2010 – 2011 t«i ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu t×m tßi, häc hái, ¸p dông vµ rót ra mét sè kinh nghiÖm trong viÖc lùa chän mät sè h×nh thøc tæ chøc trÎ “ lµm quen víi c¸c biÓu tîng to¸n s¬ ®¼ng cho trÎ 5- 6 tuæi” ®Ó gãp phÇn kh¸m ph¸ mét sè hiÓu biÕt cho trÎ lµm quen víi to¸n.
- Xem thêm -