Tài liệu Skkn-một số biện pháp nhằm tăng cường xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non tuổi hoa

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 971 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA I/ Đặt vấn đề: Trong phương hướng nhiệm vụ cơ bản phát triển giáo dục vào những năm đầu của thế kỷ XXI, văn kiện Đại hội Đảng X cũng như chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 đều nêu rõ : “Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục”. Phát triển giáo dục luôn đi liền với quá trình xã hội hoá giáo dục. Đối với giáo dục mầm non, xã hội hoá là nhu cầu, là qui luật tồn tại và phát triển của bậc học. Trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xã hội hoá giáo dục mầm non là một trong những nhân tố hàng đầu để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu huy động tối đa trẻ em đến trường, phục vụ mục tiêu hình thành nhân cách trẻ em, tạo tiền đề để thực hiện phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục mầm non đã và đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, Thực tiễn giáo dục mầm non trong những năm qua cho phép khẳng định đây là bậc học được xã hội hoá cao hơn các ngành học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, thể hiện sinh động nguyên tắc : Nhà nước, xã hội và nhân dân cùng làm. Trường mầm non Tuổi hoa nằm trong khu vực nhiều khu dân cư mới thành lập, có trình độ dân trí cao, có nhiều điều kiện về kinh tế. Trong những năm qua công tác xã hội hoá giáo dục đã đạt được một số kết quả nhất định, Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục mầm non tại nhà trường vẫn còn nhiều vướng mắc từ nhận thức tới hành động. Năm học 2007-2008, nhà trường được Quận uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận Cầu giấy rất quan tâm cho cải tạo, sủa chữa lớn và xây mới 1khu nhà 3 tầng khang trang và nhiều trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc – giáo dục trẻ theo hướng chuẩn Quốc Gia. Để thực hiện kế hoạch xây dựng trường mầm non Tuổi Hoa đạt chuẩn Quốc Gia, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất của Quận thìviệc huy động sự ủng hộ công tác xã hội hoá của các lực lượng xã hội trong đó có phụ huynh là rất quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy, việc tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường thực hiện xã hội hoá giáo dục nhằm phát huy tài lực, trí lực, vật lực đóng góp cho công tác chăm sóc giáo dục phát triển toàn diện, góp phần xây dựng nhà trường đạt danh hiệu Trường mầm non đạt chuẩn Quốc Gia làm tôi băn khoăn suy nghĩ. Trường mầm non Tuổi Hoa có tổng số : 530 trẻ được phân chia vào 10 lớp ( 1nhóm trẻ; 3 lớp MG bé; 3 lớp MGN; 3 lớp MGL ). Đội ngũ giáo viên lực lượng quyết định chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được ổn định, đủ về số lượng, đạt trình độ chuẩn ( 100%). Nề nếp, kỷ cương trong nhà trường được giữ vững, được thể hiện qua các hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Trong đó có hoạt động của Hội cha mẹ học sinh, ngay từ đầu năm học các lớp thành lập được 10 chi hội phụ huynh của 10 lớp, ban phụ huynh nhà trường được kiện toàn. Ban phụ huynh nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động và chi hội phụ huynh các lớp hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban phụ huynh nhà trường. Hội cha mẹ học sinh đã xây dựng được kế hoạch hoạt động : cùng nhà trường quản lý tốt việc chăm sóc- giáo dục trẻ, theo dõi sát chương trình học đến từng bữa ăn, giấc ngủ cùng các hoạt động vui chơi của trẻ Trong những năm qua công tác xã hội hoá giáo dục trong nhà trường đã bước đầu đạt được kết quả nhất định; chủ trương xã hội hoá được đa số cha mẹ trẻ ủng hộ và tự nguyện tham gia, một số phụ huynh có những đóng góp quan trọng trong việc truyên truyền phổ biến các chủ trương xã hội hoá và giám sát việc thực hiện, phối hợp hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục trẻ. Trang bị thêm một số đồ dùng, thiết bị dạy học cho các nhóm lớp.. Bên cạnh sự đầu tư của ngân sách nhà nước, cha mẹ trẻ cũng đóng góp cho nhà trường tài liệu, sách báo viết về giáo dục mầm non, vật lực để sửa chữa cơ sở vật chất, hỗ trợ đồ dùng, học phẩm, các trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. trang bị thêm một số đồ dùng, thiết bị dạy học cho các nhóm lớp. Với sức mạnh của nguồn lực từ phụ huynh trong 5 năm đi vào hoạt động phụ huynh đã đóng góp gần 70 triệu đồng cho việc bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học trong nhà trường. Tuy nhiên, công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường còn có những hạn chế. Ban giám hiệu nhà trường chưa quan tâm xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể công tác xã hội hoá giáo dục, công tác tham mưu với chính quyền địa phương về công tác quản lý nhà nước về công tác xã hội hoá giáo dục mầm non. Một số phụ huynh chưa nhận thức đúng đắn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ đối với giáo dục mầm non. Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục mầm non chưa được sâu rộng tới các lực lượng phụ huynh. Công tác xã hội hoá giáo dục của trường mầm non Tuổi Hoa đã khởi sắc và đạt được một số kết quả nhất định. Để đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục mầm non, tạo dựng cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại đảm bảo theo chuẩn Quốc Gia, sẵn sàng đón nhận chủ trương chuyển đổi loại hình trường lớp theo yêu cầu của Nhà nước, tôi đã tìm ra một số biện pháp như sau: II/ Một số biện pháp đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục ở trường mầm non Tuổi Hoa. 1/ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xã hội hoá giáo dục mầm non: tuyên truyền bồi dưỡng nâng cao nhận thức của lực lượng xã hội về vai trò của giáo dục mầm non đối với sự phát triển của đất nước.. Muốn công tác xã hội hoá giáo dục thực sự là công việc, là phong trào mang tính tự giác, tích cực của các thành viên trong xã hội trong đó có lực lượng phụ huynh cần phải chú trọng vai trò của tuyên truyền vận động của việc nâng cao tầm nhận thức cho lực lượng phụ huynh hiểu đầy đủ bản chất của xã hội hoá giáo dục mầm non. Đây là lực lượng chính hỗ trợ đắc lực cho nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Mục tiêu của kế hoạch là chuyển biến nhận thức của phụ huynh về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non trong sự nghiệp phát triển giáo dục – đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Hình thức triển khai kế hoạch với nội dung của nó chủ yếu đi vào việc tuyên truyền bằng mọi cách, qua mọi phương tiện và công cụ, phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết về giáo dục mầm non, củng cố những nhận thức, bồi dưỡng kiến thức, cập nhật thông tin, năm bắt những hiểu biết mới cần thiết về chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non phù hợp với yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của nước ta vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhận thức, tiếp thu được những nội dung nói trên sẽ mang đến những tri thức, hiểu biết đến các thành viên trong từng gia đình, giúp định hướng đúng đắn, sẵn sàng hành động, xác định rõ trách nhiệm, tham gia một cách tự giác vào việc xây dựng nhà trường. Giới thiệu và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, những thành tích của ngành học mầm non. Các tổ chức đoàn thể như : Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên…,xã hội, doanh nghiệp : các hãng sữa ABBOT, NESTLES …cùng tham gia làm công tác giáo dục mầm non. Trạm y tế, hội phụ nữ phường phối hợp với các trường mầm non của phường hàng năm bổ sung thêm nhiều kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các gia đình, triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, chống béo phì, chương trình nha học đường, tiêm chủng mở rộng, phòng chống bệnh dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường mầm non. Hội khuyến học có kế hoạch chăm lo quan tâm, động viên khen thưởng giáo viên vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ, khen thưởng trẻ 5 tuổi vào dịp cuối năm học.. Bằng các phương tiện tuyên truyền: hệ thống biểu bảng trong và ngoài lớp học, các dịp khai giảng, tổng kết năm học, hội thi, tổ chức các chuyên đề về chăm sóc giáo dục trẻ… Mở rộng các đợt tuyên truyền sâu rộng tới lực lượng phụ huynh, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò thực sự của giáo dục – đào tạo nói chung và giáo dục mầm non nói riêng, phải thực sự coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hành đầu, coi đầu tư cho giáo dục – đào tạo là đầu tư cho phát triển. 2/ Huy động và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực huy động từ sự đóng góp của cha mẹ trẻ. Song song với sự đầu tư ngân sách của nhà nước đã cải thiện mạnh mẽ điều kiện trường lớp, bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ chăm sóc, giáo dục, làm chuyển biến rõ nét chất lượng giáo dục mầm non còn có sự ủng hộ đóng góp của cha mẹ trẻ. Đó là chủ trương đa dạng hoá nguồn lực cho giáo dục mầm non : đó là nguồn lực vật lực và tài lực. Ngoài chế độ qui định về các khoản thu, ban chấp hành hội cha mẹ học sinh các lớp chủ động bàn bạc với ban thường trực hội cha mẹ học sinh nhà trường, phối hợp đề xuất của Ban giám hiệu nhà trường xây dựng quĩ hội, huy động sự ủng hộ hảo tâm của các phụ huynh, đề ra kế hoạch thu và sử dụng, lấy ý kiến của cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm, quản lý sử dụng đúng mục đích và công khai minh bạch. Ban giám hiệu nhà trường tham mưu với hội phụ huynh nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động của hội phù hợp với đặc điểm, các hoạt động của nhà trường trong năm học. Hội phụ huynh nhà trường có văn bản qui chế hoạt động của Hội gửi tới từng chi hội. Các nội dung hoạt động của Hội : Tham gia giám sát các hoạt động chăm sóc – nuôi dạy trẻ, phối kết hợp với lớp nhà trường tổ chức ngày Lễ, Hội, sinh nhật… cho trẻ, kế hoạch tài chính trong một năm học, kế hoạch thăm hỏi, trợ cấp cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn….. Không phải chỉ nhằm vào phụ huynh học sinh và trong phụ huynh học sinh không chỉ huy động tiền của. Cái chính và cần thiết ở phụ huynh là chăm lo việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con cái trong gia đình kết hợp thường xuyên với giáo dục nhà trường và xã hội. Song song với việc huy động nguồn lực cơ sở vật chất cho nhà trường, cần phải quản lý chặt chẽ các nguồn lực cơ sở vật chất là khâu quan trọng nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả cao, tiết kiệm kinh phí cho nhà nước và của phụ huynh. Các nguồn kinh phí phải sử dụng có hiệu quả, các trang thiết bị đã có hoặc không cần thiết thì có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, không để tình trạng huy động tràn lan, mua sắm học phẩm, thiết bị phương tiện không cần thiết với nhu cầu sử dụng…Phân định rõ trách nhiệm tới từng thành viên trong nhà trường bằng văn bản pháp lý về việc thu – chi tài chính và sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư. Hàng năm vào cuối năm học cần có sự chỉ đạo tổng kết hoạt động xã hội hoá giáo dục ở từng chi hội phụ huynh các lớp. Khen thưởng các chi hội hoạt động có kết quả tốt, đánh giá những mặt mạnh, đề xuất giải pháp khắc phục các mặt hạn chế để công tác xã hội hoá trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn. 3/ Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên. Đội ngũ giáo viên quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường, trong đó có công tác xã hội hoá giáo dục. Để làm tốt công tác xã hội hoá đặc biệt phải dựa vào giáo viên. Bên cạnh công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn, cần bồi dưỡng cho giáo viên thấy rõ sự phát triển của giáo dục mầm non trong cộng đồng, huy động các nguồn lực cho giáo dục mầm non, ngăn chặn các biểu hiện không đúng hoặc cản trở đến giáo dục mầm non. Xã hội hoá giáo dục mầm non tạo ra các cơ hội thuận lợi nhất cho mỗi thành viên của xã hội đóng góp cho giáo dục mầm non. Mặt khác cán bộ giáo viên phải tự tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu vừa phải có tài, có tâm, có tầm nhìn chiến lược để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả xã hội hoá giáo dục mầm non. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về quản lý giáo dục triển khai các qui định pháp luật liên quan đến chủ trương xã hội hoá giáo dục cho cán bộ giáo viên, bồi dưỡng cho giáo viên khả năng tuyên truyền để đội ngũ giáo viên là những tuyên truyền viên tốt, luôn bổ sung cập nhật kiến thức, nắm được các vấn đề thời sự để tư vấn cho phụ huynh các nuôi dạy con theo khoa học. Xã hội hoá giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục mầm non nói riêng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong chiến dịch xây dựng đất nước.Với trường mầm non Tuổi hoa trong năm qua công tác xã hội hoá do có những biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục đã đạt được một số kết quả: Giúp cho phụ huynh nhận thức được vị trí , vai trò của giáo dục mầm non chính là giai đoạn đầu tiên hết sức quan trọng để tạo nguồn lực con người. Xây dựng, huy động và tổ chức các chi hội phụ huynh các lớp cộng đồng trách nhiệm đối với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đó là sự kết hợp giữa nhà trường với gia đình để giúp trẻ phát triển, đó là việc giúp các gia đình có những kiến thức cần thiết để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại gia đình. Đội ngũ cán bộ giáo viên đã trưởng thành nhiều mặt, biết vận dụng sáng tạo chủ trương xã hội hoá giáo dục để huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cải thiện cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Cơ sở vật chất nhà trường khang trang sạch đẹp, đảm bảo khung cảnh sư phạm. Ngoài sự đầu tư của ngân sách nhà nước, phụ huynh ủng hộ 03 bình nước nóng lạnh, nhiều đồ chơi trong nhà và ngoài trời,học phẩm, ghế đa ngồi dưới sân trường…với trị giá 50 triệu đồng. Xã hội hoá giáo dục không có nghĩa là giảm nghẹ trách nhiệm và vai trò của nhà nước. Xã hội hoá giáo dục chỉ thực hiện thành công khi có sự lãnh đạo trực tiếp thường xuyên của đảng, sự quản lý chặt chẽ của nhà nước và vai trò chủ động, nòng cốt của giáo dục. Xã hội hoá giáo dục còn là việc mở rộng đầu tư, khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội, phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhân dân, tạo điều kiện cho giáo dục. III/ Bài học kinh nghiệm. Xã hội hoá giáo dục mầm non đặc biệt phải dựa vào cộng đồng. Làm cho mỗi cộng đồng đều thấy rõ ý nghĩa của phát triển giáo dục mầm non trong sự nghiệp giáo dục ở cộng đồng. Xã hội hoá giáo dục mầm non tạo ra cơ hội thuận lợi nhất cho mỗi thành viên của xã hội đóng góp cho giáo dục mầm non. Hoạt động xã hội hoá cần thiết phải đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, công bằng và công khai để phát triển giáo dục mầm non cả về số lượng, chất lưọng và hiệu quả. Người viết Đào Ngọc Oanh
- Xem thêm -