Tài liệu Skkn một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

A. PhÇn më ®Çu Trong thêi ®¹i ngµy nay khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh vò b¶o,c«ng cuéc x©y dùng quª h¬ng ®Êt níc ®æi míi hµng ngµy, v× vËy tri thøc gi¶ng d¹y ë trong nhµ trêng ph¶i lµ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, hiÖn ®¹i, s¸t thùc tiÔn, dïng lµm ch×a khãa ®Ó më c¸nh cöa cña khoa häc, lµ c¸i vèn mµ thÕ hÖ trÎ cã thÓ vËn dông vµo cuéc sèng tiÕp tôc häc lªn, tù båi dìng vµ tiÕp thu c¸c qu¸ tr×nh ®µo t¹o tiÕp theo trong suèt cuéc ®êi. VËy viÖc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc phæ th«ng cho HS trêng THCS lµ mét viÖc lµm v« cïng quan träng nh»m gãp phÇn x©y dùng ®Êt níc phån vinh. Gi¸o dôc thÓ chÊt (GDTC) lµ mét trong nh÷ng néi dung gi¸o dôc quan träng cña nhµ trêng nh»m ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam ph¸t triÓn vÒ trÝ tuÖ, cêng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn vµ trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII. Môc tiªu cña gi¸o dôc thÓ chÊt lµ ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c tè chÊt thÓ lùc, h×nh thÓ, n©ng cao søc kháe, ph¸t triÓn c¸c thµnh tÝch thÓ thao ®ång thêi gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch cho HS c¸c cÊp. Ngµy nay trong hÖ thèng GDTC ë níc ta, ®iÒn kinh lµ mét m«n ThÓ thao cã mét vÝ trÝ rÊt quan träng. Nã ®îc mÖnh danh lµ "N÷ hoµng" trªn vâ ®µi Olypic vµ lµ néi dung c¬ b¶n trong c¸c ch¬ng tr×nh thi ®Êu t¹i c¸c k× ®¹i héi quèc gia, khu vùc. ChÝnh v× vËy ®iÒn kinh ®îc phæ biÕn trong c¸c trêng phæ th«ng vµ lµ néi dung chÝnh nh»m ph¸t triÓn tè chÊt thÓ lùc chung. ViÖc n©ng cao thµnh tÝch m«n häc ®iÒn kinh trong c¸c trêng THCS lu«n lµ yÕu tè cÇn thiÕt nhng ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch cao ®ßi hái kü thuËt cµng ®îc hoµn thiÖn. Qua kinh nghiÖm thùc tÕ vµ c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ®· chøng minh ®îc ®éng t¸c kü thuËt thuÇn thôc chÝnh x¸c th× ph¸t huy ®îc tèi ®a thµnh tÝch cña m«n häc. Mét trong nh÷ng néi dung cña ®iÒn kinh, nh¶y cao kiÓu bíc qua lµ kü thuËt t¬ng ®èi ®¬n gi¶n khi gi¶ng d¹y cho häc sinh løa tuæi 14-15(Líp 8). Lµ mét ho¹t ®éng kh«ng cã chu k×, kü thuËt ®¬n gi¶n song ®ßi hái ngêi tËp ph¶i ®ñ vÒ thÓ lùc, kü thuËt, t duy thùc hiÖn ®éng t¸c. Trong gi¶ng d¹y kü thuËt ThÓ dôc thÓ thao(TDTT), viÖc n¾m b¾t kü thuËt lµ quan träng mµ trong khi tËp luyÖn th× ngêi tËp rÊt hay m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm khi häc kÜ thuËt, v× vËy trong gi¶ng d¹y ph¶i nhanh chãng t×m ra nh÷ng sai lÇm thêng m¾c còng nh nh÷ng nguyªn nh©n cña nã, ®©y lµ vÊn ®Ò khã, nhng viÖc x¸c ®Þnh vËn dông c¸c biÖn ph¸p vµ bµi tËp ®Ó s÷a ch÷a l¹i nh÷ng sai lÇm ®ã l¹i cµng quan träng h¬n. VÊn ®Ò nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p tËp luyÖn nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong kü thuËt Nh¶y cao kiÓu bíc qua ®îc rÊt nhiÒu gi¸o viªn d¹y m«n ThÓ dôc quan t©m, chó ý. Song ®a sè c¸c gi¸o viªn ®Òu ®Ò cËp ®Õn c¸c giai ®o¹n kü thuËt quan träng nhng l¹i thiÕu ®¸nh gi¸ mét c¸ch hÖ thèng vµ toµn diÖn. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, víi thùc tÕ cña trêng, b¶n th©n t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8". B. Néi dung 1. C¬ së lÝ luËn: TËp luyÖn nh¶y cao cã ý nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c gi¸o dôc vµ båi dìng häc sinh trong nhµ trêng. Qua ®ã nh»m h×nh thµnh c¸c phÈm chÊt ý chÝ vµ ®¹o ®øc cña con ngêi míi gãp phÇn vµo gi¸o dôc vµ n©ng cao trÝ tuÖ, gi¸o dôc lao ®éng vµ gi¸o dôc thÈm mü cho c¸c em. Nh¶y cao lµ ho¹t ®éng phøc t¹p ®îc thùc hiÖn liªn tôc b¾t ®Çu tõ ch¹y ®µ cho ®Õn lóc kÕt thóc lµ vît qua xµ r¬i xuèng ®Êt. Thµnh tÝch nh¶y cao phô thuéc vµo kü thuËt vµ søc lùc cña ngêi nh¶y. VÒ kü thuËt c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh tÝch nh¶y cao lµ: tèc ®é ban ®Çu (tèc ®é tæng hîp cña ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y); gãc ®é bay (gãc t¹o bëi ph¬ng cña tèc ®é ban ®Çu vµ ph¬ng n»m ngang) vµ t thÕ qua xµ cña ngêi nh¶y - t thÕ nµo cã tæng träng t©m gÇn xµ h¬n sÏ cã ®iÒu kiÖn ®¹t thµnh tÝch cao h¬n. D¹y häc cho häc sinh chÝnh lµ qu¸ tr×nh rÌn luyÖn ®Ó cã kü thuËt nh¶y ®óng vµ gãp phÇn ph¸t triÓn thÓ chÊt cho c¸c em. HiÖn t¹i, nh¶y cao ®· cã tíi 5 kü thuËt qua xµ, gåm: bíc qua, c¾t kÐo, n»m nghiªng, óp bông vµ lng qua xµ. T¬ng øng víi mçi kü thuËt qua xµ cã mét c¸ch ch¹y ®µ vµ c¸c bíc kü thuËt kh¸c nhau. Trong ®ã kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua tuy thµnh tÝch kh«ng cao b»ng kiÓu óp bông hay lng qua xµ, nhng ®èi víi häc sinh THCS th× kü thuËt bíc qua lµ tèi u. §©y lµ kü thuËt rÊt th«ng dông, thÝch hîp cho mäi ®èi tîng tËp luyÖn. Thùc tÕ gi¶ng d¹y m«n ThÓ dôc ë c¸c trêng THCS vÊn ®Ò dông cô, s©n b·i cßn ®¬n gi¶n nhng ®Ó cã ®îc thµnh tÝch trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu ®ßi hái qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y gi¸o viªn ph¶i híng dÉn häc sinh tu©n thñ nghiªm tóc c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh, gióp c¸c em n¾m b¾t vµ thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c mét c¸ch chÝnh x¸c, thuÇn thôc. NÕu tËp luyÖn kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cho häc sinh THCS mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kh¾c phôc ®îc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c, ®a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp, kh¶ thi th× ch¾c ch¾n r»ng chÊt lîng häc tËp cña bé m«n ®iÒn kinh nãi chung vµ m«n nh¶y cao nãi riªng sÏ ®îc n©ng cao. 2. C¬ së thùc tiÔn: Nh¶y cao kiÓu bíc qua cã kü thuËt t¬ng ®èi ®¬n gi¶n, tuy nhiªn khi thùc hiÖn kü thuËt nµy c¸c em vÉn m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm víi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. §Æc biÖt lµ ë møc xµ cao, c¸c em lu«n ë tr¹ng th¸i sî h·i, thiÕu tËp trung dÉn ®Õn thùc hiÖn ®éng t¸c kü thuËt giËt côc, thiÕu tÝnh nhÞp nhµng. MÆt kh¸c víi quy ®Þnh cña ph©n phèi ch¬ng tr×nh m«n ThÓ dôc 2 tiÕt/tuÇn lµ t¬ng ®èi Ýt ®Ó c¸c em cã thêi gian lÜnh héi, tiÕp thu ®éng t¸c kü thuËt mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn, thuÇn thôc. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho gi¸o viªn d¹y häc m«n ThÓ dôc lµ ph¶i t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p tèi u nhÊt ®Ó g©y høng thó cho häc sinh tËp luyÖn, gióp c¸c em kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm, hoµn thiÖn kü thuËt vµ ®¹t kÕt qu¶ cao vÒ thµnh tÝch. 3. Thùc tr¹ng: Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y bé m«n ThÓ dôc t¹i trêng THCS KiÕn Giang, ®Æc biÖt lµ qua theo dâi qu¸ tr×nh tËp luyÖn cña c¸c em häc sinh, t«i thÊy râ thµnh tÝch trong qu¸ tr×nh häc tËp m«n nh¶y cao cña c¸c em kh«ng nh mong muèn, nguyªn nh©n phÇn lín lµ do c¸c em cha cã thÓ lùc tèt, cha n¾m v÷ng kü thuËt, mét sè ®éng t¸c kh«ng ®óng kü thuËt, phèi hîp thiÕu nhÞp nhµng c¸c giai ®o¹n cña kü thuËt. Sè lîng häc sinh ®¹t ®iÓm kh¸ giái rÊt Ýt (20%  30%) Qua kh¶o s¸t chÊt lîng hai líp 81 vµ 82 cña n¨m häc 2007-2008, kÕt qu¶ häc m«n ThÓ dôc Nh¶y cao kiÓu bíc qua thu ®îc nh sau: Líp/TS Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm SL % SL % SL % SL % SL % 81/43 5 11.6 13 30.3 17 39.5 8 18.6 0 0 82/42 3 7.1 11 26.3 19 45.2 9 21.4 0 0 §Ó gióp häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n khi thùc hiÖn kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua, t«i thiÕt nghÜ, trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, ngêi gi¸o viªn cÇn ph¶i lµm thÕ nµo gióp häc sinh rÌn luyÖn ®Ó cã thÓ lùc tèt, lÜnh héi ®îc kiÕn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ, n¾m v÷ng kü thuËt, thùc hµnh thuÇn thôc ®ång thêi ph¸t hiÖn sím nh÷ng sai lÇm cña häc sinh vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc tèi u nhÊt. 4. Nh÷ng sai lÇm thêng m¾c vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c sai lÇm ®ã: Trong qu¸ tr×nh lªn líp t«i ®· quan s¸t häc sinh tËp luyÖn vµ ®· ghi chÐp thèng kª nh÷ng sai lÇm mµ häc sinh thêng m¾c ph¶i nh sau: TT Nh÷ng sai lÇm Nguyªn nh©n thêng m¾c ph¶i 1 2 - Ch¹y ®µ kh«ng chÝnh x¸c - Kh«ng æn ®Þnh nhÞp ®iÖu ch¹y ®µ, ch¹y cao träng t©m, t thÕ xuÊt ph¸t kh«ng æn ®Þnh. - GiËm nh¶y kh«ng hÕt, - HiÓu sai quan niÖm; gãc ®é giËm nh¶y lín - C¬ ch©n yÕu; hoÆc nhá qu¸, giËm nh¶y - GiËm nh¶y chËm, gãc ®é ho·n xung nhá gÇn hoÆc xa xµ qu¸ c¬ kh«ng ®ñ søc duçi; - Kü thuËt 4 bíc cuèi cïng qu¸ dµi. 3 - GiËm nh¶y bÞ lao vµo xµ - C¸c bíc cuèi cïng kh«ng h¹ thÊp ®îc träng t©m; - Lóc giËm nh¶y th©n gËp vÒ phÝa tríc; - Tèc ®é giËm nh¶y bÞ chËm 4 - Ch©n l¨ng, ch©n giËm nh¶y ®¸ r¬i xµ - BÞ "tôt m«ng" 5 - BÞ chÊn ®éng khi tiÕp ®Êt - Ch©n l¨ng ®¸ kh«ng tÝch cùc, kh«ng cao hoÆc bÞ co; - Ch©n giËm nh¶y co chËm vµ kh«ng khÐo lÐo. - GiËm nh¶y kh«ng tÝch cùc vµ tËp luyÖn Ýt. - Kh«ng chïng gèi. 5. Mét sè biÖn ph¸p nh»m söa ch÷a nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua: Qua quan s¸t s ph¹m vµ pháng vÊn t«i ®· x¸c ®Þnh ®îc 5 sai lÇm chung nhÊt ®Ó kh¾c phôc c¸c sai lÇm nµy t«i ®· sö dông c¸c ph¬ng ph¸p s ph¹m sau: 5.1. Ph¬ng ph¸p trùc quan: Cho häc sinh xem tranh ¶nh, h×nh mÉu cña nh÷ng vËn ®éng viªn cã ®éng t¸c kü thuËt ®óng, ®Ñp. VÝ dô: Khi ph©n tÝch thÞ ph¹m giai ®o¹n trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt (H1) cña kÜ thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua, gi¸o viªn kh«ng thÓ dõng l¹i ë giai ®o¹n trªn kh«ng ®Ó ph©n tÝch mµ ph¶i dïng ®Õn h×nh ¶nh ®Ó minh häa. H1: Giai ®o¹n trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt 5.2. Ph¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i: Dïng lêi nãi ph©n tÝch gi¶ng gi¶i nh÷ng yªu cÇu kü thuËt gi¶ng d¹y vµ thÞ ph¹m l¹i kiÕn thøc gióp häc sinh hiÓu vµ h×nh dung ®îc vÒ kü thuËt ®éng t¸c. 5.3. Sö dông biÖn ph¸p tËp luyÖn. * §èi víi sai lÇm 1: Ch¹y ®µ kh«ng chÝnh x¸c - C¸ch kh¾c phôc: + §o l¹i ®µ vµ tËp ch¹y ®µ nhiÒu lÇn ®Ó ®iÒu chØnh ®µ (kh«ng vµ cã kÕt hîp giËm nh¶y ®¸ l¨ng); + TËp l¹i ®éng t¸c giËm nh¶y; + Di chuyÓn 1-3-5 bíc ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y (kh«ng vµ cã kÕt hîp giËm nh¶y ®¸ l¨ng). * §èi víi sai lÇm 2: GiËm nh¶y kh«ng hÕt, gãc ®é giËm nh¶y lín hoÆc nhá qu¸, giËm nh¶y gÇn hoÆc xa xµ qu¸ - C¸ch kh¾c phôc: + N©ng cao nhËn thøc kü thuËt; + Ph¸t triÓn søc m¹nh c¬ ch©n ; + TËp ph¶n x¹ giËm nh¶y nhanh; + TËp 4 bíc cuèi cïng hîp lÝ víi giËm nh¶y; + §o vµ chØnh l¹i cù li, híng (gãc) ch¹y ®µ vµ ®iÓm giËm nh¶y; + TËp ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y vµ ®¸ l¨ng. * §èi víi sai lÇm 3: GiËm nh¶y bÞ lao vµo xµ - C¸ch kh¾c phôc: + TËp ch¹y thÊp träng t©m kÕt hîp ®a ®Æt ch©n giËm nh¶y; + TËp ph¶n x¹ giËm nh¶y nhanh, ®¸ l¨ng ch¹m vËt chuÈn v¬n ngêi tÝch cùc lªn cao. * §èi víi sai lÇm 4: Ch©n l¨ng, ch©n giËm nh¶y ®¸ r¬i xµ; bÞ "tôt m«ng" - C¸ch kh¾c phôc: + TËp c¸c ®éng t¸c rÌn luyÖn ®é linh ho¹t cña khíp h«ng vµ ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n, søc bËt cao (t¹i chç ®¸ l¨ng, ch¹y ®µ ®¸ l¨ng, ®¸ l¨ng vµo vËt treo trªn cao, trß ch¬i rÌn luyÖn søc m¹nh ch©n...); + TËp ®¸nh tay kÕt hîp giËm nh¶y; + TËp m« pháng giËm nh¶y qua xµ; + §µ 1-3-5 bíc qua xµ; + TËp hoµn chØnh kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua. * §èi víi sai lÇm 5: BÞ chÊn ®éng khi tiÕp ®Êt - C¸ch kh¾c phôc: + §øng trªn mét ch©n, tËp khuþu gèi råi ®øng lªn; + TËp nh¶y tõ trªn cao xuèng (tõ ghÕ b¨ng, bôc, bËc thang...) ®Öm hoÆc hè c¸t thùc hiÖn chïng gèi ®Ó gi¶m chÊn ®éng; + TËp mét sè ®éng t¸c ph¸t triÓn thÓ lùc ch©n: ®øng lªn ngåi xuèng b»ng hai ch©n, hai tay chèng h«ng; ®øng lªn ngåi xuèng b»ng mét ch©n, hai tay chèng h«ng; ngåi xæm trªn mét ch©n; nh¶y ®æi ch©n... 6. KÕt qu¶ bíc ®Çu vµ bµi häc kinh nghiÖm: Sau mét thêi gian ¸p dông ph¬ng ph¸p trªn vµo viÖc kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong m«n nh¶y cao kiÓu bíc qua cho häc sinh trêng THCS KiÕn Giang, kÕt qu¶ cho thÊy cã sù chuyÓn biÕn ®i lªn râ rÖt, tØ lÖ yÕu kÐm gi¶m vµ tØ lÖ trªn trung b×nh cao h¬n so víi kh¶o s¸t cña n¨m häc tríc. Cô thÓ kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña 2 líp 8 n¨m häc 2008-2009 nh sau: Líp/TS Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm SL % SL % SL % SL % SL % 81/43 8 18.6 17 39.5 15 34.9 3 7.0 0 0 82/42 7 16.7 19 45.2 12 28.6 4 9.5 0 0 Tõ thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc ë trªn t«i xin rót ra mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau: - §èi víi gi¸o viªn: §Ó thùc hiÖn tiÕt häc m«n ThÓ dôc nhÊt lµ kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cho häc sinh trêng THCS gi¸o viªn ph¶i: 1. X¸c ®Þnh râ môc tiªu bµi häc lÉn kü n¨ng cÇn tËp luyÖn; 2. ThiÕt kÕ bµi so¹n ®¶m b¶o ®Çy ®ñ néi dung, ®óng ph¬ng ph¸p, phï hîp ®èi tîng häc sinh; 3. ChuÈn bÞ tèt mäi ®iÒu kiÖn CSVC (s©n b·i, dông cô,…), kiÓm tra søc khoÎ cña häc sinh, t¹o t©m lý høng khëi khi tham gia tiÕt häc; 4. TÝch cùc sö dông vµ khai th¸c triÖt ®Ó t¸c dông cña ®å dông d¹y häc, ®å dïng tù lµm; 5. Sö dông c¸c bµi tËp hîp lÝ phï hîp víi bé m«n, phï hîp tõng ®èi tîng häc sinh 6. TËp trung chó ý quan s¸t, ph¸t hiÖn nh÷ng sai lÇm thêng m¾c cña häc sinh; 7. T×m hiÓu nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c sai lÇm; 8. Cã biÖn ph¸p söa ch÷a nh÷ng sai lÇm kÞp thêi; 9. Kh«ng ngõng häc hái, tù båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô tay nghÒ - §èi víi häc sinh: 1. Cã nhËn thøc ®óng ®¾n, ý thøc häc tËp tèt ®èi víi bé m«n 2. Cã høng thó tham gia giê häc; 3. TÝch cùc rÌn luyÖn thÓ lùc; 4. Tu©n thñ sù híng dÉn cña thÇy, c« gi¸o trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn; 5. TÝch tham gia c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, héi thi,… - §èi víi nhµ trêng vµ tæ chuyªn m«n: 1. T¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng yªu cÇu vÒ CSVC, trang thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó gi¸o viªn vµ häc sinh thùc hiÖn ph¬ng ph¸p ®æi míi trong qu¸ tr×nh d¹y häc nh: cã hè nh¶y cao, nÖm ®óng quy ®Þnh; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸; tham gia thi ®Êu ®iÒn kinh (cã bé m«n nh¶y cao); 2. Tæ chøc dù giê, rót kinh nghiÖm víi c¸c trêng b¹n (sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng); 3. Bè trÝ, s¾p xÕp thêi kho¸ biÓu phï hîp víi ®Æc trng bé m«n. C. kÕt thóc Qua thùc tÕ nghiªn cøu vµ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc sai lÇm thêng m¾c trong bé m«n nh¶y cao kiÓu bíc qua cho häc sinh trêng THCS KiÕn Giang, b¶n th©n ®· thu ®îc kÕt qu¶ ®¸ng phÊn khëi, chÊt lîng d¹y häc ®îc n©ng lªn râ rÖt nhng ®iÒu ®¸ng nãi h¬n lµ häc sinh ®· biÕt thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng, tù tin m«n nh¶y cao kiÓu bíc qua, n¾m ®îc kü thuËt mét c¸ch ch¾c ch¾n, khã quªn, c¸c em hµo høng luyÖn tËp, tiÕt häc trë nªn s«i ®éng, høng thó. Mét sè häc sinh ®· cã thµnh tÝch cao ®îc chän vµo ®éi tuyÓn ®iÒn kinh cña nhµ trêng ®ang tËp luyÖn ®Ó tham gia Héi khoÎ Phï §æng cÊp huyÖn vµo th¸ng 3 n¨m 2009. Víi thêi gian gi¶ng d¹y cha nhiÒu, kinh nghiÖm cßn Ýt nhng nhê ®îc sèng trong tËp thÓ nhµ trêng cã ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn nång cèt cña ngµnh lu«n s½n lßng quan t©m, gióp ®ì, híng dÉn, d×u d¾t; sù cç vò, hç trî cña b¹n bÌ ®ång nghiÖp nªn b¶n th©n ®· sím thùc hiÖn ®îc m¬ íc kh«ng ngõng häc hái, t×m tßi gi¶i ph¸p kh¾c phôc h¹n chÕ nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc gãp phÇn cïng nhµ trêng hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc. MÆc dï vËy, trong trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" cña t«i ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái cã thiÕu sãt. V× vËy, b¶n th©n kÝnh mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c nhµ chuyªn m«n vµ sù tiÕp tôc nghiªn cøu cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn chØnh h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o cña trêng THCS KiÕn Giang vµ ®ång nghiÖp ë c¸c ®¬n vÞ b¹n ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. KiÕn Giang, ngµy Y kiÕn cña HiÖu trëng Lª Träng Ty th¸ng Ngêi thùc hiÖn §inh ThÞ H¶i n¨m 2009
- Xem thêm -