Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở tt gdtx bảo yên

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 145 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở TT GDTX Bảo Yên
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC Ở TT GDTX BẢO YÊN” PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tμi Trong mäi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hay tæ chøc ë c¸c cÊp ®Òu ph¶i cã môc tiªu, môc ®Ých nhÊt ®Þnh. §Ó ho¹t ®éng cña mét tæ chøc cã hiÖu qu¶ nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu, môc ®Ých mong muèn th× mét c¬ quan hay tæ chøc nµo ®ã kh«ng thÓ lµm viÖc mét c¸ch tuú tiÖn kh«ng cã kÕ ho¹ch ®−îc mµ ph¶i ho¹t ®éng theo mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cã kÕ ho¹ch, cã tæ chøc vµ sù chØ ®¹o kiÓm tra mét c¸ch chÆt chÏ. Bèn chøc n¨ng cña ng−êi qu¶n lý th× chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch ®−îc coi lµ quan träng nhÊt ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh trong nghÞ quyÕt Trung −¬ng II: “ T¨ng c−êng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vμ dù b¸o vÒ gi¸o dôc”. MÆt kh¸c kÕ ho¹ch cßn mang tÝnh ph¸p lÖnh… TÝnh kÕ ho¹ch cßn lµ ®Æc ®iÓm cña qu¶n lý. Cã kÕ ho¹ch lµ nguyªn t¾c cña qu¶n lý. Qu¶n lý b»ng kÕ ho¹ch lµ ph−¬ng ph¸p chñ yÕu cña qu¶n lý. Qua nhiÒu n¨m lµm qu¶n lý gi¸o dôc ë c¬ së tr−êng häc, ®èi chiÕu víi lý luËn vµ thùc tÕ b¶n th©n t«i thÊy r»ng viÖc lËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n cho mét c¬ së tr−êng häc lµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. §©y lµ mét viÖc lµm ®−îc −u tiªn, ®Çu t− thêi gian vµ trÝ tuÖ cña ng−êi c¸n bé qu¶n lý nh»m x©y dùng cho nhµ tr−êng mét ch−¬ng tr×nh lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ tèi −u. Thùc tÕ t«i nhËn thÊy mét sè ®¬n vÞ tr−êng häc coi nhÑ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc, cã kÕ ho¹ch song kh«ng ®−îc kÕ ho¹ch ho¸ hoÆc chØ nãi chung thiÕu cô thÓ, kh«ng cã tÝnh kh¶ thi miÔn sao cho xong, cho ®ñ thñ tôc nªn qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong n¨m bÞ chång chÐo, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¸o dôc kÐm chÊt l−îng. V× vËy ng−êi qu¶n lý gi¸o dôc ph¶i cã nhËn thøc s©u s¾c, cã sù nh×n nhËn ®¸nh gi¸, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, sao cho mäi kÕ ho¹ch x©y dùng nªn ®−îc thùc thi trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn. NhËn thøc ®−îc vÊn ®Ò nµy t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë Trung t©m GDTX huyÖn B¶o YªnLμo Cai”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. - Dùa vµo c¬ së khoa häc, ®èi chiÕu víi thùc tiÔn ®Ó lËp ra c¸c c¨n cø cã tÝnh kh¶ thi ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. - X©y dùng kÕ ho¹ch Trung t©m GDTX n¨m sau ph¶i dùa vµo kÕ ho¹ch n¨m tr−íc, bæ sung nh÷ng bÊt cËp cña n¨m häc tr−íc cho hoµn thiÖn n¨m häc sau. - Khi kÕ ho¹ch ®· ®−îc thiÕt lËp ph¶i ®−îc tËp thÓ c«ng nhËn cïng nhau tæ chøc thùc hiÖn. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu ®Ò tμi. - X¸c ®Þnh c¬ së lý luËn vµ ph¸p lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë Trung t©m GDTX. - ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë Trung t©m GDTX trong nh÷ng n¨m häc tr−íc ®©y th−êng coi nhÑ. Nh−ng ®Õn nh÷ng n¨m häc gÇn ®©y (2004-2011) viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë c¸c Trung t©m GDTX ®· cã sù chØ ®¹o kiÓm tra s¸t sao cña Së GD&§T 1 Lµo Cai nªn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë c¸c Trung t©m ®· cã hiÖu qu¶ dùa trªn c¸c c¨n cø x¸c thùc ë ®Þa ph−¬ng, kÕ ho¹ch ho¸ ®−a ra ph¶i cã tÝnh kh¶ thi ®−îc tËp thÓ c«ng nhËn cïng nhau tæ chøc thùc hiÖn. 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn: NghÞ quyÕt TW II kho¸ VIII, trªn c¬ së tiÕp thu qua c¸c bµi gi¶ng cña gi¶ng viªn tr−êng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. Nghiªn cøu tµi liÖu häc tËp bµi: X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong Trung t©m GDTX. - Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn: Qua héi nghÞ trao ®æi kinh nghiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch tr−êng häc, t¹i Së GD&§T Lµo Cai, kÕt hîp víi c¸c kinh nghiÖm cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch nhiÒu n¨m ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai. - Ph−¬ng ph¸p hç trî: Dïng s¬ ®å, b¶ng biÓu, sè liÖu so s¸nh trong qu¸ t×nh x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. 5. Ph¹m vi nghiªn cøu. X©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 t¹i Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai. 2 PhÇn néi dung Ch−¬ng I C¬ së lý luËn vμ ph¸p lý cña viÖc qu¶n lý nh»m x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë trung t©m GDTX 1. C¬ së lý luËn. Chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn cña mét qu¸ tr×nh qu¶n lý, nã cã vai trß khëi ®Çu, ®Þnh h−íng cho toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ lµ c¬ së ®Ó huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ lµ c¨n cø cho viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu, nhiÖm vô cña tæ chøc, ®¬n vÞ vµ tõng c¸ nh©n. HiÓu ®−îc vÞ trÝ, vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ t«i xin ghi l¹i mét sè kh¸i niÖm. * KÕ ho¹ch lµ toµn bé nãi chung nh÷ng ®iÒu v¹ch ra mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ nh÷ng c«ng viÖc dù ®Þnh lµm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh víi c¸ch thøc tr×nh tù, thêi gian tiÕn hµnh. * KÕ ho¹ch ho¸ lµ viÖc ®−a toµn bé ho¹t ®éng qu¶n lý vµo c«ng t¸c kÕ ho¹ch, trong ®ã chØ râ c¸c b−íc ®i, biÖn ph¸p thùc hiÖn vµ b¶o ®¶m c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t tíi c¸c môc tiªu cña tæ chøc. * KÕ ho¹ch ho¸ gi¸o dôc lµ ¸p dông sù ph©n tÝch hÖ thèng vµ hîp lý c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc víi môc ®Ých lµm cho gi¸o dôc ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ vµ cã hiÖu qu¶ h¬n phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña ng−êi häc vµ x· héi ®Æt ra. Lµ ng−êi qu¶n lý muèn x©y dùng kÕ ho¹ch ®¹t hiÖu qu¶ cã tÝnh kh¶ thi cao ta cÇn chó ý nh÷ng nguyªn t¾c, tiÕn tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch. 1.1. Nguyªn t¾c x©y dùng kÕ ho¹ch. 1.1.1. Nguyªn t¾c tÝnh §¶ng. KÕ ho¹ch ph¶i ®−îc phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ Néi dung cña b¶n kÕ ho¹ch lµ sù cô thÓ trong gi¸o dôc. C¸c chñ tr−¬ng ®−êng lèi lín cña §¶ng (tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng). C¸c biÖn ph¸p cña kÕ ho¹ch ®¶m b¶o c¸c chñ tr−¬ng cña §¶ng sÏ ®−îc thùc hiÖn. C¸c chØ tiªu chÝnh, c¸c biÖn ph¸p lín cña kÕ ho¹ch ph¶i ®−îc bµn vµ th«ng qua c¸c tæ chøc cña §¶ng tr−íc khi ®−a ra quÇn chóng. KÕ ho¹ch ph¶i thùc hiÖn sù tranh thñ ý kiÕn cña cÊp uû, cña c¸c §¶ng viªn trong Chi bé tr−êng häc. Nguyªn t¾c nµy nãi lªn lËp tr−êng chÝnh trÞ cña mét b¶n kÕ ho¹ch, nh»m ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong tr−êng häc. 1.1.2. Nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái tÝnh kh¸ch quan cña ng−êi qu¶n lý x· héi chñ nghÜa. Néi dung chñ yÕu cña nguyªn t¾c nµy lµ ®¹t ®−îc sù tèi −u trong quan hÖ gi÷a tËp trung vµ d©n chñ nh»m môc ®Ých d©n chñ ho¸ trong tr−êng häc ngµy cµng cao. 3 Trong x©y dùng kÕ ho¹ch ®¶m b¶o quan hÖ hai chiÒu, ph¸t huy d©n chñ vµ s¸ng t¹o cña quÇn chóng th× tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch míi cao. Trong chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o sù tËp trung, qu¶n lý theo chÕ ®é thñ tr−ëng, më réng c«ng khai vµ c«ng b»ng trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. 1.1.3. Nguyªn t¾c-Khoa häc-cô thÓ-võa søc §©y lµ nguyªn t¾c träng yÕu cña kÕ ho¹ch ho¸, søc sèng cña mét b¶n kÕ ho¹ch nhiÒu hay Ýt lµ ë viÖc thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy tèt hay ch−a tèt. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch ph¶i g¾n Trung t©m GDTX víi t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi gi¸o dôc ë ®Þa ph−¬ng, lu«n coi c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng c¨n cø cô thÓ, ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc, tæ chøc ®Ó nhiÒu c¬ quan ®−îc tham gia. TÝnh khoa häc lµ ®¶m b¶o tÝnh kÕ thõa c¸c kÕ ho¹ch tr−íc ®ã, kÕ ho¹ch n¨m häc lµ trÝch ®o¹n cña kÕ ho¹ch n¨m n¨m. ChØ tiªu ®−a ra ph¶i võa søc ë møc cè g¾ng cao, ®¶m b¶o tÝnh thùc thi. BiÖn ph¸p ph¶i hÕt søc cô thÓ lµm thÕ nµo? Khi nµo lµm? vµ do ai lµm? Trong tõng thêi gian ph¶i x¸c ®Þnh kh©u nµo lµ chñ yÕu nhÊt cña kÕ ho¹ch. Phæ biÕn kÕ ho¹ch ph¶i réng kh¾p, ph¶i tæ chøc ®Ó quÇn chóng ®−îc th«ng tin th−êng xuyªn vµ kÕ ho¹ch cña nhµ tr−êng. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ph¶i cô thÓ vµ ®−îc x©y dùng ngµy tõ ®Çu, tæ chøc, kiÓm tra nghiªm tóc, cô thÓ, c«ng khai, quÇn chóng ®−îc th«ng tin ®Çy ®ñ. 1.1.4. Nguyªn t¾c ph¸p lÖnh-linh ho¹t B¶n kÕ ho¹ch hµng n¨m ph¶i ®−îc cÊp trªn phª duyÖt (Së GD&§T) chÊp nhËn th× trë thµnh mét ph¸p lÖnh cña Trung t©m GDTX. Buéc mäi ng−êi liªn ®íi ph¶i tu©n thñ, chÊp hµnh. Ai lµm sai hoÆc kh«ng thùc hiÖn th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc héi ®ång gi¸o dôc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cÇn ®iÒu chØnh th× ph¶i tiÕn hµnh cã tæ chøc, cã c¬ së kh«ng tuú tiÖn thiÕu tÝnh to¸n. X· héi cã nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× tÝnh ph¸p lÖnh cña kÕ ho¹ch cµng cao vµ chÆt chÏ. V× vËy lu«n tÝnh nguyªn t¾c khi x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ n¨m häc cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau: Nguyªn t¾c nµy hç trî hoÆc h¹n chÕ nguyªn t¾c kia. C¸c nguyªn t¾c lµ ngän ®Ìn dÉn ®−êng cho toµn bé qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸. Ng−êi c¸n bé qu¶n lý cÇn n¾m c¸c nguyªn t¾c khi lËp kÕ ho¹ch th× b¶n kÕ ho¹ch cã tÝnh kh¶ thi cao trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn. 1.2. TiÕn tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch. §−îc chia lµm 4 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n tiÒn kÕ ho¹ch lµ ng−êi qu¶n lý ph¶i x¸c ®Þnh thñ tôc kÕ ho¹ch, thu nhËn, khai th¸c vµ xö lý c¸c th«ng tin kÕ ho¹ch. 4 - Giai ®o¹n chuÈn ®o¸n: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®¬n vÞ m×nh, t×m ra ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, thuËn lîi, khã kh¨n. Dù ®o¸n c¸c nguån lùc cã thÓ huy ®éng vµ dù ®o¸n chiÒu h−íng ph¸t triÓn. ¦íc l−îng nhu cÇu cho ®Çu vµo vµ ®Çu ra. - Giai ®o¹n x©y dùng kÕ ho¹ch s¬ bé: §−a ra c¸c hÖ thèng môc tiªu, chØ tiªu, x©y dùng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch, lËp c¸c ph−¬ng ¸n thùc thi. - Giai ®o¹n x©y dùng kÕ ho¹ch chÝnh thøc: XÐt duyÖt kÕ ho¹ch(DuyÖt néi bé, duyÖt cÊp trªn). LËp ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng ( s¾p ®Æt c«ng viÖc, thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc, ph©n c«ng ng−êi phô tr¸ch). LËp kÕ ho¹ch hç trî vµ kÕ ho¹ch ®iÒu hµnh. S¬ ®å quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc Gi¸m ®èc Giao kÕ ho¹ch dù th¶o NhËn ý kiÕn ph¶n håi Giao kÕ ho¹ch chÝnh thøc Gi¸o viªn, c¸n bé tõng bé phËn 2. TÝnh ph¸p lý §Ó thùc hiÖn ®−îc tÝnh kh¶ thi trong x©y dùng kÕ ho¹ch th× ng−êi qu¶n lý ph¶i lu«n lu«n b¸m s¸t c¸c chØ thÞ, nhiÖm vô n¨m häc cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.H−¬nga dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. c¸c th«ng t− cã liªn quan ®Õn ngµnh gi¸o dôc - ®µo t¹o, c¸c quyÕt ®Þnh cña ®Þa ph−¬ng cã liªn quan ®Õn t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi mµ ngµnh gi¸o dôc cã liªn quan ph¶i thùc hiÖn. C¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt , th«ng t− h−íng dÉn lµ c¬ së ph¸p lý cho trung t©m x©u dùng kÕ ho¹ch n¨m häc, lµ c¨n cø c¬ b¶n ®Ó trung t©m x¸c lËp c¸c c¬ chÕ , c¸c mèi liªn hÖ trong vµ ngoµi t¹o ra m«i tr−êng gi¸o dôc, ®iÒu kiÖn gi¸o dôc tèt nhÊt. C¸c v¨n b¶n nãi trªn lµ nh÷ng v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p lý võa cã tÝnh ®Þnh h−íng cho nªn cÇn ®ßi hái sù vËn dông s¸ng t¹o cña tËp thÓ s− ph¹m trung t©m ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ cao nhÊt trong ho¹t ®éng gi¸o dôc ë trung t©m GDTX. 5 Ch−¬ng II Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 ë trung t©m gdtx b¶o yªn 1. mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2009-2010 ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn. 1.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung * Tæng sè: 9 líp BTVH t¹i Trung t©m GDTX cÊp III: 9 líp. * Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn lµ 23 ®ång chÝ trong ®ã: 05 nh©n viªn, 16 gi¸o viªn, 2 l·nh ®¹o. * Tr×nh ®é gi¸o viªn: §¹i häc :17; Cao ®¼ng: 02; Trung häc: 04. 1.1.1. ThuËn lîi: * TËp thÓ nhµ tr−êng cã tinh thÇn ®oµn kÕt, ®Òu tay xoay viÖc, thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy tr−êng häc, kÕ ho¹ch n¨m häc, ChØ thÞ n¨m häc, c¸c Th«ng t− h−íng dÉn, NghÞ quyÕt… c¸c cÊp ban hµnh. * Qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi Së GD&§T Lµo Cai, UBND huyÖn nªn ®−îc c¸c cÊp ngµnh ë ®Þa ph−¬ng quan t©m ®Õn ngµnh häc kh«ng chÝnh quy. 1.1.2. Khã kh¨n: * ViÖc thùc hiÖn quy chÕ TT GDTX ch−a ®−îc ¸p dông triÖt ®Ó cßn cã tÝnh chung chung víi ®iÒu lÖ tr−êng phæ th«ng nªn cã nhiÒu ®iÓm bÊt cËp vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n, c«ng t¸c tµi chÝnh… * C¬ së vËt chÊt mÆc dï ®· ®−îc quan t©m h¬n so víi n¨m tr−íc ®©y song vÉn cßn thiÕu nhiÒu vÒ thiÕt bÞ d¹y häc, bµn ghÕ häc tËp, n¬i tËp trung cña gi¸o viªn vµ häc viªn. 1.2. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2009-2010 ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn. Cuèi n¨m häc 2009-2010 Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai theo kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña Së GD&§T Lµo Cai ®· ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 víi môc ®Ých: b¸o c¸o l¹i kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc 2009-2010 vµ x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011. Qua qu¸ tr×nh tæ chøc, chØ ®¹o vµ kiÓm tra, t«i cïng tËp thÓ tr−êng häc ®· ®¸nh gi¸ ®−îc kÕt qu¶ thµnh c«ng cña kÕ ho¹ch n¨m häc mµ do chÝnh ng−êi qu¶n lý vµ tËp thÓ sù ph¹m x©y dùng nªn. Lµ mét huyÖn miÒn nói, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, viÖc häc tËp Ýt cã nhu cÇu nªn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc vÒ m¹ng l−íi tr−êng líp ph¶i cã sù tham m−u víi uû ban nh©n d©n HuyÖn vµ Së GD&§T ra c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn chØ tiªu ph©n bæ sè ng−êi ®i häc BTVH theo ®¬n vÞ x·, ®ång thêi gi¸o viªn tiÓu häc vµ gi¸o viªn THCS x· nµo th× d¹y x· ®ã (thùc hiÖn ph−¬ng ¸n mét héi ®ång gi¸o dôc lµm 2 nhiÖm vô: Phæ th«ng vµ bæ tóc) vµ gi¸o viªn ë c¸c x· ph¶i lµm nhiÖm vô ®iÒu tra b¸o c¸o viÖc më líp cßn Trung t©m GDTC cÊp huyÖn 6 chØ lµ ng−êi tæng hîp sè ng−êi tham gia häc bæ tóc c¸c cÊp vµ chØ ®¹o ch−¬ng tr×nh d¹y bæ tóc v¨n hãa. Nh÷ng tr−êng hîp häc viªn lµ d©n téc Ýt ng−êi (H.m«ng, Dao, Tµy) con em thuéc diÖn chÝnh s¸ch, c¸n bé chñ chèt b¶n x· ®−a vÒ Trung t©m GDTX häc tËp trung vµ cã chÕ ®é häc bæng. Nh÷ng kÕt qu¶ nªu trªn chØ lµ mét m¶ng trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch, nã ®ßi hái ph¶i cã sù phèi kÕt hîp trong tr−êng vµ ngoµi x· héi. Víi m« h×nh vµ c¸ch thøc x©y dùng kÕ ho¹ch ë ®¬n vÞ miÒn nói chóng t«i ®Ó thµnh c«ng th× ng−êi qu¶n lý gi¸o dôc ph¶i cã t©m huyÕt nghÒ vµ trÝ tuÖ tËp trung nhiÒu nguån lùc nã cã ý nghÜa lín lao trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c chÝnh trÞ ë ®Þa ph−¬ng miÒn nói. B¸o c¸o vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2009-2010 vµ kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011. N¨m thùc hiÖn KÕ ho¹ch Sè líp Sè häc viªn Sè HV cã häc bæng §éi ngò gi¸o viªn KÕt qu¶ chuyÓn líp KÕt qu¶ tèt nghiÖp Thùc hiÖn n¨m häc 2009-2010 CI CII CIII 1 9 16 383 15 67 01 15 100% 95% 100% 58% Thùc hiÖn n¨m häc 2010-2011 CI CII CIII 9 303 66 16 97% 2. Mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lμo Cai. KÕ ho¹ch ®· ®−îc th«ng qua héi nghÞ c«ng chøc ®Çu n¨m häc song ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn chØ cã tÝnh chÊt chung chung, chñ yÕu dùa vµo kÕ ho¹ch chÝnh thøc cña Gi¸m ®èc Trung t©m ®Ó ®ång ý. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kh©u tæ chøc cña Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai v« cïng khã: §éi ngò gi¸o viªn ®i chØ ®¹o cßn thiÕu. T×nh tr¹ng gi¸o viªn phæ th«ng kh«ng muèn lµm c«ng t¸c bæ tóc v¨n ho¸ nÕu cã ph¶i d¹y lµ do sù Ðp buéc cña Së GD&§T, cÊp chÝnh quyÒn x· nªn chÊt l−îng gi¶ng d¹y ë hÖ bæ tóc kh«ng cao so víi phæ th«ng nªn chØ tiªu chuyÓn líp ®Ó phæ cËp gÇn nh− lµ cè g−îng. 3. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë c¸c Trung t©m GDTX nãi chung vμ huyÖn B¶o Yªn nãi riªng. LËp kÕ ho¹ch cho ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng lµ mét viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®−îc cña ng−êi qu¶n lý, hÇu hÕt ng−êi qu¶n lý trong Trung t©m ®Òu nhËn thøc ®−îc vai trß, vÞ trÝ, nguyªn t¾c ph−¬ng ph¸p vµ néi dung cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong c¸c Trung t©m GDTX. Ngay tõ cuèi n¨m häc nµy ng−êi c¸n bé qu¶n lý ®· ph¶i ph¸c th¶o nh÷ng dù kiÕn s¬ bé kÕ ho¹ch cña n¨m häc sau. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy sÏ ®−îc triÓn khai ®Õn tõng bé phËn c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch cña Thñ tr−ëng vµ c¸c thµnh viªn ®Òu ®−îc lµm nghiªm tóc 7 theo ®óng chøc n¨ng cña mçi ng−êi. §a sè b¶n kÕ ho¹ch ®Òu ®−îc thÓ hiÖn râ nÐt nhiÖm vô chÝnh cña m×nh hoÆc cña tæ chøc ®oµn thÓ trong tr−êng. Tõ viÖc tiÕp thu bµi gi¶ng trªn c¬ së lý luËn vµ ph¸p lý, qua qu¸ tr×nh qu¶n lý Trung t©m GDTX cÊp huyÖn t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè vÊn ®Ò trong khi x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc, ng−êi qu¶n lý cÇn ph¶i chó ý mét sè vÊn ®Ò sau: - N¾m v÷ng quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. - LËp kÕ ho¹ch ho¸ ph¶i b¸m s¸t vµo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vµo môc tiªu ®µo t¹o cña ngµnh. - LËp kÕ ho¹ch ph¶i cã sù phèi hîp trong vµ ngoµi nhµ tr−êng tøc lµ: kÕ ho¹ch ®−îc x©y dùng tõ tËp thÓ sù ph¹m vµ cã sù chØ ®¹o cña cÊp uû ®Þa ph−¬ng vÒ m¹ng l−íi tr−êng líp vµ c¬ së vËt chÊt. - KÕ ho¹ch lËp ra ph¶i cã tÝnh kh¶ thi, tr¸nh vu v¬ s¸o rçng, ph¶i g¾n víi thùc tÕ ®Þa ph−¬ng. - Sau kh©u lËp kÕ ho¹ch ph¶i ®−îc tæ chøc thùc hiÖn cã kiÓm tra, tæng kÕt ®¸nh gi¸ th× hiÖu qu¶ míi cao. VËy lµ ng−êi qu¶n lý gi¸o dôc khi x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ta thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu trªn th× kÕt qu¶ kÕ ho¹ch ®Ò ra lu«n cã tÝnh kh¶ thi cao trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn 8 Ch−¬ng III Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë trung t©m GDTX b¶o yªn-lμo cai. 3.1. Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX lµ ng−êi qu¶n lý x©y dùng, tæ chøc chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc nªn Gi¸m ®èc ph¶i lµ ng−êi x¸c ®Þnh ®óng nh÷ng môc tiªu cÇn ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p cã tÝnh kh¶ thi phï hîp víi qu¶n ®iÓm, ®−êng lèi trong tõng giai ®o¹n cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX x¸c ®Þnh môc tiªu ®Þnh h−íng cña kÕ ho¹ch ho¸ cô thÓ: Nghiªn cøu v¨n b¶n, ChØ thÞ, NghÞ quyÕt c¸c Th«ng t− h−íng dÉn cã liªn quan ®Õn ngµnh GD&§T. Gi¸m ®èc Trung t©m ph¶i lµ ng−êi lu«n t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, chÝnh trÞ-x· héi ë n¬i trung t©m ®ãng ®Ó dù ®o¸n xem hä cÇn nhu cÇu g× trong häc tËp. Gi¸m ®èc Trung t©m lu«n lu«n cñng cè t− t−ëng, ý thøc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ cho tõng bé phËn trong Trung t©m GDTX. §Ó gi¶i ph¸p trªn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ th× ®ßi hái ng−êi qu¶n lý cÇn ph¶i cã n¨ng lùc, cã ®¹o ®øc th× míi thùc thi ®−îc môc tiªu ph¸p lý m×nh ®Ò ra. Nh− vËy lËp kÕ ho¹ch n¨m häc cã thùc thi hay kh«ng ®ßi hái ng−êi Gi¸m ®èc Trung t©m lµ vai trß quyÕt ®Þnh. 3.2. X¸c ®Þnh nhu cÇu thu thËp th«ng tin, dù b¸o, chÈn ®o¸n b−íc ®Çu x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 t¹i Trung t©m GDTX B¶o Yªn. Thµnh lËp nhãm ®¹i diÖn cho c¸c tæ chøc tham gia th¶o luËn ®Ó t×m ra mÆt m¹nh, yÕu cña Trung t©m trong n¨m häc 2009-2010 vµ cã ph−¬ng h−íng ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 ë tõng bé phËn Trung t©m GDTX. Nh÷ng biÖn ph¸p, chØ tiªu ®Ò ra ph¶i cã tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ, v¨n ho¸, chÝnh trÞ x· héi ë ®Þa ph−¬ng. Gi¶i ph¸p tiÕn hµnh: Gi¸m ®èc Trung t©m mêi c¸c thµnh phÇn tham dù x©y dùng kÕ ho¹ch gåm: Phã Gi¸m ®èc, tæ tr−ëng tæ phæ cËp, tæ tr−ëng chuyªn m«n Bæ tóc THCS, tæ tr−ëng chuyªn m«n BT THPT, tæ tr−ëng tæ phôc vô, chñ tÞch c«ng ®oµn tr−êng häc, bÝ th− ®oµn tr−êng, th− ký héi ®ång. Gi¸m ®èc th«ng b¸o: mêi c¸c thµnh phÇn trªn tham dù cuéc häp x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 t¹i phßng héi ®ång Trung t©m GDTX B¶o Yªn. Gi¸m ®èc lµ ng−êi chñ tr× cuéc häp triÓn khai néi dung, c¸c tæ tr−ëng chÞu tr¸ch nhiÖm lµ ng−êi qu¶n lý cña tæ m×nh. Vµo cuéc häp ®Çu tiªn Gi¸m ®èc Trung t©m phæ biÕn tiÕn tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc, thu thËp ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin phôc vô cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. Ph©n tÝch mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña Trung t©m GDTX trong n¨m häc 2009-2010 rót ra ®iÓm lµm ®−îc vµ ®iÓm ch−a lµm ®−îc ®Ó tõ ®ã cã h−íng cho c¸c tæ x©y dùng kÕ ho¹ch cña Trung t©m. §Ó viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cã nh÷ng th«ng tin dù b¸o, chuÈn ®o¸n chÝnh x¸c. Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX cÇn ®iÓm l¹i chØ thÞ n¨m häc, c¸c th«ng t−, c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, c¸c tæ chøc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa x· héi cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc ë ®Þa ph−¬ng. 9 Gi¸m ®èc Trung t©m cÇn nhÊn m¹nh chØ tiªu cÊp trªn giao vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh cho Trung t©m, kÕt hîp víi thùc tÕ sè nguån häc sinh häc viªn ®ang hiÖn cã ë c¶ hai hÖ bæ tóc vµ phæ th«ng trõ sè häc sinh theo chØ tiªu ®−îc tuyÓn vµo phæ th«ng cßn l¹i tÝnh theo phÇn tr¨m dùa vµo ®ã lªn kÕ ho¹ch më líp. Tãm l¹i: Giai ®o¹n tiÒn kÕ ho¹ch lµ giai ®o¹n phøc t¹p ®ßi hái ng−êi qu¶n lý gi¸o dôc ph¶i dån trÝ tuÖ, trong gi¸o dôc nµy t×m ra nh÷ng c¨n cø chÝnh x¸c, l−îng thu thËp th«ng tin b»ng nhiÒu phÝa th× kÕ ho¹ch x©y dùng nªn cã tÝnh thùc thi cao. 3.3. Tæ chøc tham luËn, tham kh¶o ý kiÕn quÇn chóng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011. Sau phiªn häp lÇn ®Çu víi c¸c tæ tr−ëng cïng c¸c thµnh viªn, phiªn häp lÇn hai trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ®−îc c¸c thµnh viªn ®¹i diÖn tõng tæ chøc b¸o c¸o ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch cña tæ m×nh. Gi¸m ®èc lµ ng−êi thu thËp th«ng tin, ®iÒu hµnh sè liÖu chØ tiªu vµ c¸c nhu cÇu kh¸c. H×nh thøc trao ®æi ý kiÕn tËp thÓ. Gi¸m ®èc Trung t©m lµ ng−êi thu thËp ý kiÕn ph¶n håi, quyÕt ®Þnh ®−a ra hÖ thèng môc tiªu, chØ tiªu tõng m¶ng trong c«ng viÖc. X©y dùng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch, lËp ra c¸c ph−¬ng ¸n thi hµnh. KÕt thóc buæi häp lÇn thø hai trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011, th− ký ®· ghi chÐp ®−îc kÕ ho¹ch s¬ bé(thùc chÊt lµ ®Ò ¸n kÕ ho¹ch) chuÈn bÞ cho kÕ ho¹ch chÝnh thøc ®−îc x¸c ®Þnh. ViÖc th¶o luËn, tham kh¶o ý kiÕn tËp thÓ lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt tæng hîp ý kiÕn quÇn chóng mang tÝnh chÊt d©n chñ ho¸ tr−êng häc, cã tÝnh thùc thi cao, nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc. 3.4. Tr×nh b¶n kÕ ho¹ch chÝnh thøc ®èi víi c¸c cÊp l·nh ®¹o, UBND huyÖn, Së GD&§T Lμo Cai. Trªn c¬ së tËp thÓ. Trung t©m GDTX x©y dùng kÕ ho¹ch s¬ bé. Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX lµ ng−êi trùc tiÕp lªn kÕ ho¹ch chÝnh thøc theo ®óng tiÕn tr×nh dùa vµo c¸c chØ tiªu, biÖn ph¸p mµ tËp thÓ s¶n phÇm ®· cïng ban Gi¸m ®èc t¹o dùng. B¶n kÕ ho¹ch n¨m häc 2009-2010 chÝnh thøc ®−îc x©y dùng. Gi¸m ®èc lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi c¸c cÊp l·nh ®¹o. UBND huyÖn, Së GD&§T Lµo Cai phª duyÖt. Cã nh÷ng phÇn nµo cßn bÊt cËp tÝnh kh¶ thi ch−a cao, khã trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch th× Gi¸m ®èc ph¶i lµ ng−êi diÔn gi¶i bæ sung, ®iÒu chØnh l¹i (Nh÷ng ®iÒu kh«ng lín hoÆc ch−a râ). ViÖc duyÖt tr×nh kÕ ho¹ch víi c¸c cÊp l·nh ®¹o lµ ®iÒu theo nguyªn t¾c chung, ®ång thêi nã lµ viÖc ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng, thèng nhÊt chung cho c¸c cÊp huyÖn hoÆc tØnh. 3.5. TiÕn hμnh héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc ®Çu n¨m häc 2010-2011 t¹i Trung t©m GDTX huyÖn B¶o Yªn. Gi¸m ®èc vµ C«ng ®oµn ®øng lªn tæ chøc héi nghÞ. Môc ®Ých th«ng b¸o kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 mµ Ban Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX cïng tËp thÓ s− ph¹m nhµ tr−êng ®· x©y dùng ®−îc sù nhÊt trÝ duyÖt cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. 10 TËp thÓ c¸n bé c«ng chøc tr−êng häc cïng nhau th¶o luËn t×m ra gi¶i ph¸p thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Qu¸ tr×nh tham gia ý kiÕn th¶o luËn gãp ý vµo b¶n kÕ ho¹ch cho hoµn thiÖn h¬n n÷a. Nõu chØ tiªu nµo vÉn cßn ý kiÕn cña gi¸o viªn, c¸n bé phôc vô ph¶n håi th× gi¸m ®èc ph¶i lÊy biÓu quyÕt tËp thÓ dùa vµo c¨n cø chÝnh x¸c ®iÒu chØnh l¹i biÖn ph¸p thùc hiÖn cho thÝch hîp. Trong héi nghÞ c«ng chøc cho toµn thÓ c¸c thµnh viªn tham gia gãp ý kiÕn th¶o luËn víi tinh thÇn d©n chñ kh«ng ¸p ®Æt. KÕt thóc héi nghÞ th«ng b¸o c¸c chØ tiªu nh÷ng viÖc cÇn lµm trong mét n¨m häc. §¹i diÖn c¸c tæ tr−ëng ký kÕt thi ®ua hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 do tËp thÓ s− ph¹m x©y dùng lªn. Gi¶i ph¸p th«ng qua kÕ ho¹ch t¹i héi nghÞ c«ng chøc lµ mét trong c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kÕ ho¹ch n¨m häc thùc hiÖn mét c¸ch thèng nhÊt v×: TÊt c¶ héi ®ång nhµ tr−êng, ®¹i biÓu cÊp trªn ®Òu l¾ng nghe, th¶o luËn, bµn b¹c, ai còng cã nh÷ng suy nghÜ tù chñ cña m×nh nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cïng x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch n¨m häc mµ Ban Gi¸m ®èc thay mÆt tËp thÓ x©y dùng nªn. Khi kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 cña Trung t©m GDTX B¶o Yªn ®· ®−îc tËp thÓ nhÊt trÝ cao th× qu¸ tr×nh tæ chøc cã nhiÒu thuËn lîi. Qu¸ tr×nh chØ ®¹o c¸c tæ nhãm thùc hiÖn Ýt tr¾c trë, kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ thùc hiÖn trong n¨m so víi chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra ®Òu kh¸ s¸t thùc. Trªn ®©y lµ n¨m gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai ®· ®−îc kiÓm nghiÖm qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã nhiÒu ®iÓm thµnh c«ng. 11 PhÇn kÕt luËn 1. KÕt luËn chung: Qua nghiªn cøu lý luËn vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng ®Ò tµi ®· ®Ò xuÊt ®−îc n¨m gi¶i ph¸p qu¶n lý nh»m x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai. Nh− vËy tiÓu luËn ®· thùc hiÖn ®−îc môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu. Néi dung cña tiÓu luËn ®· ®Ò xuÊt ®−îc n¨m gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë Trung t©m GDTX trong giai ®o¹n hiÖn nay, cô thÓ: - Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX lµ ng−êi ®øng ®Çu chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch. - X¸c ®Þnh nhu cÇu thu thËp th«ng tin, dù b¸o, chÈn ®o¸n b−íc ®Çu x©y dùng kÕ ho¹ch. - Tæ chøc tham luËn, tham kh¶o ý kiÕn quÇn chóng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011. - Tr×nh b¶n kÕ ho¹ch chÝnh thøc víi c¸c cÊp l·nh ®¹o, uû ban nh©n d©n huyÖn, Së GD&§T Lµo Cai. - TiÕn hµnh héi nghÞ c«ng chøc ®Çu n¨m häc 2010-2011 t¹i Trung t©m GDTX B¶o Yªn. Thùc tiÔn qu¶n lý cho thÊy kÕ ho¹ch ho¸ lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch nh−ng rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p. KÕ ho¹ch ho¸ lµ giai ®o¹n më ®Çu cho mäi chu tr×nh qu¶n lý, lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt cña qu¶n lý. ChØ qu¶n lý gi¸o dôc b»ng kÕ ho¹ch vµ th«ng qua kÕ ho¹ch th× míi qu¶n lý tèt ®−îc. Thùc tiÔn còng chØ ra r»ng c«ng t¸c ch−a tèt cña nhiÒu tr−êng lµ do kÕ ho¹ch ho¸ cña hä kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng biÕt tæ chøc hîp lý c¸c bé m¸y. Muèn hoµn thµnh tèt c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc ë Trung t©m GDTX ng−êi c¸n bé qu¶n lý nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn tèt chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ gi¸o dôc trong chu tr×nh qu¶n lý cña m×nh, ®Æc biÖt cÇn lµm thËt tèt kh©u x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc lµ kh©u tiÒn ®Ò cho viÖc tæ chøc, chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. 2. Mét sè kiÕn nghÞ: §Ó gãp phÇn cho ng−êi c¸n bé qu¶n lý Trung t©m GDTX thùc hiÖn tèt chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ gi¸o dôc cña m×nh. §¶ng, Nhµ n−íc, Bé GD&§T nªn ®Çu t− h¬n n÷a vÒ nguån c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc, c¸n bé gi¸o viªn Trung t©m GDTX ph¶i qua líp båi d−ìng nghiªn cøu gi¸o dôc ng−êi lín ®Ó n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc, ®ång thêi ph¶i cã nh÷ng tµi liÖu nghiªn cøu vÒ gi¸o dôc th−êng xuyªn. Lu«n ®−îc tæ chøc ®i giao l−u häc hái kinh nghiÖm gi÷a c¸c Trung t©m. §èi víi Së GD&§T Lµo Cai coi träng viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc tíi c¸c Trung t©m GDTX song viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c Trung t©m ®Õn ®©u th× ch−a cã theo dâi, ®©y lµ viÖc cÇn thiÕt ph¶i lµm th× míi biÕt ®−îc Trung t©m nµo m¹nh, yÕu cã tuyªn d−¬ng kÞp thêi th× sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c cña ngµnh GDTX. 12 Víi UBND huyÖn ®· quan t©m tíi GDTX hiÓu ®−îc ý nghÜa cña Trung t©m trong viÖc ®µo t¹o nghÒ, bæ tóc v¨n hãa ba cÊp nã mang tÝnh chÝnh trÞ lín song viÖc ®Çu t− c¬ së vËt chÊt nhá dät. V× vËy cÇn cã kÕ ho¹ch x©y dùng mét Trung t©m GDTX t¹i mét ®Þa ®iÓm thÝch hîp vµ quy m« víi ho¹t ®éng ®Æc thï cña Trung t©m GDTX B¶o Yªn.; Ng−êi viÕt 13 Tμi liÖu tham kh¶o 1. NghÞ quyÕt TW II kho¸ VIII 2. ChØ thÞ n¨m häc 2010-2011(Bé GD&§T) 3. C¬ së khoa häc cña qu¶n lý gi¸o dôc(Tr−êng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc) 4. Bµi gi¶ng: “X©y dùng vμ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong Trung t©m GDTX”Th¹c sü Ph¹m ViÕt Nhô-Tr−êng CBQL. 5. S¸ch qu¶n lý gi¸o dôc: Thµnh tùu vµ xu h−íng-Tr−êng CBQL 6. Quy tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu mét ®Ò tµi khoa häc(TS. Ph¹m ViÕt Nhô) 7. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc vµ ph©n tÝch kinh nghiÖm chØ ®¹o c¸c ngµnh häc bËc häc ( TS. NguyÔn ThÞ HiÒn-Tr−êng CBQL) 14
- Xem thêm -