Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả lớp chủ nhiệm

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

P i N I: y ng DO t n N ng yêu u cao T tr ớ ớ ô tr ụ ă I ụ ơ ê ụ N ớ ê ụ ụ ừ í ụ m nên môi ê ớ ý ê ớ ụ ở ô ụ ình, nhà tr ê ớ ý ê ở ớ ớ ớ ớ õ u t ra yêu câu ê các ớ ậ ụ ô c n n, lao ớ ý n ô - T TN T T ậ ừ ớ - giáo ụ T Hơ ớ o viên í ậ ô T ê ớ ă ừ ă ậ ô ậ ậ ụ ê í N ụ ớ ê ớ ậ ă ở ụ í T ô ậ ở ê ô ở ậ ô ê ụ N ận ở í quan y m ớ ng ă , sau ô ớ ớ ô ơ ă c ô ô : ". P N II. N I DUNG ủ I. C N ở í ụ V ì ng ụ ụ V N ớ ớ ớ ở ớ T ĩ ê ụ ồ ỡ ê ậ ở ă ớ , bên ụ ê ụ ô òn ớ ớ ậ ậ ụ ù ớ ý V N ỗ ở ụ ở d ở K ậ ớ ơ ô V ớ ỗ m ừ ê CBGV- HS nhà tr ô ô í ậ í ừ é é ớ ừ sinh, ê í ụ ậ ậ ớ ậ ớ ình ồ ở ì tr ớ ê ê ê ê ơ ỡ ủ II. P N . Lý l ậ ê P ễ ớ ;N ậ ỗ õ ê ụ ớ ớ 5 89/ T- T 6 8 ă 8 / TT ụ T – GDTrH N ê ; 8 ă ớ ớ ở ụ ă – 2013 nêu rõ: “Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn; tăng cường vai trò và các hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh” 1. i Vớ i ng, í ớ T TN N ừ T T í ậ ô ớ ụ ô ơ ớ c 2012-2013, THCS&THPT, trong 6 ớ ớ ô Nă T ụ ê ă ă ô ừ m ô T ê ủ o viên 4 ýT ng 14 ớp t ớp tiên n theo T N T ê ới hai :9 p c 8 ễ V T K Nă ụ c 2013-2014, p ục duy ng 14 ớ ê ê : -V : -V 50%. Trong : ỷ % % ừT ê ớ ở ê %; ỷ 5% t p THPT = 100%; ỷ : % T T T tr ( T T( T) ) % ă Vớ ụ 5 ỗ ê ê ê ê ô ê ê ớ ô ớ N ận u ê ê ô ê ă ô V ô ê t nh ớ ô ậ ụ ê ớ ê ớ ; i quy í m 2. i i í c . c sinh T ê 99% í ê ậ ê ô ô ê ; ỡ N ê ậ ỗ TN ( ( ớ T ê ) ă ê í ớ ớ ) ê ụ ĩ ă n ậ ụ u em í ậ ă T : ớ ậ T òn u ớ n o c u, ng xuyên vi m ớ i quy ; ý III. í ; ô t T é ă m ụ ậ ê c 2012-2013 ủ c m 2013-2014, tôi c m ớ 9 ở ậ í p p ụng trong công n giao cho ô ớ 8 9 ớ ễ ng ô í V í í ô ở N ở ê é é ê Trong nh p ụng m, tôi t n p ụ ứ ủ : nh 1. Giáo viên ủ ẹ, ị em. Vớ ù ớ ậ ô ừ ê V ô ậ ỗ ê ơ ở ê T ô ở ớ ậ ẽ ê ì ơ ớ p ph n ê N ê ớ ụ ă ở ô ậ ô p nhà tr ê ê ớ ă í ớ ơ ỡ ớ ớ ớ ừ ẽ ô ă t u c t t n ng m n t, ụt , a i c sinh dân c c ính . c em không ô tâm a u ậy, ễ. i c em n m ích n c em chia ụ ă , ê ô ớ : ô ô ô ậ ô ẽ ô ẽ ê ; ê í ê ý ậ ô Vớ ậ ô í ơ ở ê ê ớ ê ậ Q ừ ậ ă ô ớ ê ù ớ ớ ớ Tê ậ ụ ê ậ ớ ừ ớ ă 2. o -T ớ ậ ă ê ừ V ớ ở ơ ở ỗ ê ô ả ủ ừ ay ừ ô ô ớ ồ ơ . ô - Sau ậ ý õ ồ - ê ậ m o ă t c ở ă t o ớ ă t ô ô ụ : + ă + + c ậ (Nă c 2013-2014 ă - i ới c n ỗi i ng ô y, tôi n í p ơ ớ ụ ình ô ơ ở xuyên õ nguyên nhân nh ù ê ụ ; ă 02 em). + m c 2012-2013 ớp tôi T ý ê ớ ê ớ ừ ớ mình. 3. Xây o - GVCN. N ậ ở ậ ê ô ơ ă ớ ê ớ ê V ậy, ớ ớ ớ ớ ừ ă ở ê ớ ô ở í ơ í ô ô ụ ớ õ - ớ ở ớ - ớ c ậ ởng, c - ớ ch ởng m ă ỹ ụ m n m tra tinh nh c ụ - ớ ớp c i ập. ng ê ) N m m ụ lao n ớ ( ô ớ i ô ă ý ớ sinh ậ n ô ô ô ô T ê ớ ô ớ õ ê V ô ĩở ở ậ í ớ ô ê ớ ớ õ ớ õ ớ ớ í ình. ô ê ớ ô ớ ý 4. Nâng cao (Đ y ứ ủ o ề i dung quan đố v ) t c sinh ớ p nh t ô ô ậ ơ ớ ớ i quy ớ ý ô t c t í c ý ớ tron ă ở ô ô í ở ê ô í ê ê ê ớ ý ậ ậ ô a, Phân công Nă ụ ô - ớ 9 ô Toán Vă 2 Lý T 3 Hóa 4 Sinh 5 Vă T Lý Seo Sà ùT T Nù V Vă 7 Ma Seo Nhà N ýT ô - ớ 9 ồ ô : ô STT : ơ 6 Nă ồ ê 1 8 ớ : ả n STT í ê 1 Toán V T 2 Lý N ễ 3 Hóa 4 Sinh 5 Vă T Vă V T N Q ồ 6 T 7 N 8 V ô ô T ê ê ụ ở ậ ớ N V ớ ê i ớ ê ô é ă ớ ậ ô ớ ô ă ớ ô ê ớ ô ớ ở ậ ừ ớ b, ụ p ô ô o ừ ô ớ ở ậ ụ o ớ ậ í ô ( ụ +5) T ậ ê ơ ớ ô V ù ậ ụ ớ ơ ớ ậ ù ù ô ậ ù é ậ ê ê ễ ê ê ở T é ê ô ậ ậ ồ c, Chia ê ô m ẽ é ù trong c ậ ô p ậ ậ ô ớ 6 ỗ ô ở ớ ậ ỗ tr ở ẽ ớ ô ớ ậ ậ ớ ê 5. ớ ớ ậ ẽ ậ ô ở o i o o ụ o T ê ụ ớ ô í ớ ớ (ớ ỹ ở ) ê ô ô ớ ơ ụ ê í Tô ô ơ í ớ ậ ô V ậ ê ; ậ ồ ớ ớ ê ỗ ậ ở ồng ép o ớ c ô ù ớ ơ ậ ừ ớ ậ Vớ ớ ô : " nhà bố m em chưa l n nào t ng quà sinh nh t cho em cả ớ ô : Trường là nhà, th y cô là cha m , bạn bè là anh em". 6. ợ Bên nh c n p trên công c i t ê N ừ ă ô ô ớ ớ ô : ớ ( ê ) ớ P V ậ ớ í í ớ ù ụ ô ụ ô ê ă ô ớ ớ ê nh , ụ n ớ ụ ớ ở không ít ụ huynh t ít c không quan tâm ới nh c ập nh n n a con, n ng cho cô m N i ra tôi ý ớ n ô ă ớ ớ ớ ê ớ ớ ở ù ở ớ ô ù ớ ớ ê ơ ù ớ ừ N ê IV. u í ớ ả ợ ẽ ừ ơ c p ụng ê c p ụng Qua ê ô ụ ừ ô ă : - Nă c: 2012-2013, Tập ớ ớ 9 ớ / ( ụ ụ / / T ỗ ê ớ T TN T TN ) - Nă c 2013-2014: Tôi ớ 8 ă ê ụ ng ụ : ụ ng ả ụ m ớ 9 ( í ô Nă t ) ớ ở 1. c phân công p o i T t ớ 8 c 2012-2013 ợ 23 72% nh K m Trung nh i K c Trung nh u T ớ ng 1 3,1% 10 31,3% 19 59,4% 2 6,2% Vă m ớ 9 25 78,1% K 7 28,9% 0 0 2 6,2% 21 65,6% 9 28,2% 0 0 nh Trung nh u ớ 7/ ng trên ớ ô y, ô ớ 9 ậ ( %) ă ớ 8 : ụ ă ă ớ 8 ê (7 8%) õ ă Lam T t K c o hai ng T ợ i T ởng c 2013-2014 p o i Trung N n 0 ụ ả nh 0 ng Nă t 28% ớ c sinh thi i: V 2 2. / 9 ă ừ ớ 9 ậ Vă ớ T V V N ễ N Q V Vă ở ô V Vă ở T ớ 5 ( ơ ụ ụ Vớ + ) ê í ê ô ẽ ơ ô ă ơ ớ T I. ĩ ủ ng ớ T TNT P N III. ớ Ế UẬN n n "Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ng Nội trú T T T c à" có ý t công Trường T T ĩ ô ớ ơ ă ậ ụ ình thành í ậ ớ ụ Vớ ô ù ậ ụ ô ớ í ô ẽ ụ Từ ụ ớ ớ ù ụ ơ ở ớ ê ê ơ ở ậ ụ ớ ô II. ( KKN) ô c m ớ ô ô ụ ậ ô ơ “ ê ụ ở ẽ í ụ ê ừ ụ ậ ô ỳ ở í ” ụ ớ thích ừ ớ ừ … ụ ẽ ẽ ớ ớ ỷ l í ơ ồ ù ụ ồ ớ ô t ê “ớ ô ở ” ô ậ í ớ ở ẽ ở ô ớ ê ớ ở ớ í ê ậ ớ ă ớ ê ô ô ớ ớ ở V ê ê í ă ê III. N ậ ô ô x o ị ê ủ ớ ĩ ớ 1. ở ô ô ê ê N ê ô ụ ô ô ừ ă ậ ớ ừ 2. ô G ớ ả G ê - ă ê a ập ng ụ í c t ớ - Tă c í ê ở - Tă ê ô T TNT ng ồi ỡ ă p ụ cho cn i o viên m. IV. t n Tê công ĩ V c ê ă ụ a ớ ô nhân tôi trong m ậ ẽ m ch ô ậ ý ồ ồ ô ô ơ ụ ớ ê chung. Tôi xin trân nh mơ c à, ngày 20/05/2014 N nh C N ẬN ỦA N NG I IỆU A ẢO 1. Wedsite : http://www.moet.gov.vn http://www.edu.net.vn Trang Wed: tailieu.vn; tulieu.violet.vn... 2. Ph ơ V ê ụ - N 996 - T V T í ơ - ụ ơ II - N 995 - N ễ Q biên). 5 ậ 5- N T 996 - V U (
- Xem thêm -