Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng cntt trong csdg trẻ ở trường mầm non

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non a. §Æt vÊn ®Ò: Nh chóng ta ®· biÕt:cïng víi sù phat triÓn cña ®Êt níc,gi¸o dôc ®µo t¹o kh«ng ngõng ph¸t triÓn,n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc cïng víi c¸c bµi häc kh¸c nh»m h×nh thµnh cho trÎ niÒm tin-lý tëng-®éng c¬-hµnh vi-t×nh c¶m-nh÷ng nÐt tÝnh c¸ch-nh÷ng thãi que øng xö ®óng ®¾n trong x· héi …® a con ngêi ph¸t triÓn víi mét ®Ønh cao cu¨ nh©n lo¹i.Gi¸o dôc mÇm non ®ãng vai trß hÕt søc quan träng cho sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña con ngêi mét c¸ch toµn diÖn,gi¸o dôc mÇm non lµ m¾t xÝch ®Çu tiªn trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n.ChÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ mÇm non phô thuéc vµo 2 yÕu tè c¬ b¶ ®ã lµ ph¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ d¹y häc vµ ®éi ngò gi¸o viªn mÇm non.Trong ®ã ®éi ngò gi¸o viªn mÇm non lµ trung t©m trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu ®µo t¹o,chñ thÓ cña qu¸ tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ.Ph¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ d¹y häc lµ ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu gióp chñ thÓ thùc hiÖn ®îc môc tiªu.ChÝnh v× thÕ,Trong khi ®ất nước Việt Nam ta đang hòa nhập và phát triển cùng với thế giới một nền kinh tế tri thức và một xã hội thông tin đầy khó khó khăn và thách thức th× việc đào tạo nguồn nhân lực về CNTT là rất quan trọng và cấp thiết. Trong quyết định số 81/2001/QD- TTg, thủ tướng chính phủ đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhận lực CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo. Năm học 2008-2009, Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai cuộc vận động "Năm học ứng dụng CNTT trong giảng dạy" ở tất cả các cấp trường từ đại học, cao đẳng cho đến THPT, THCS,TH và cả bậc học mầm non.Víi tÇm quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh chÊt lîng gi¸o dôc mÇm non th× ®éi ngò gi¸o viªn cÇn ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®¸t níc,cña ngµnh häc trªn tÊt c¶ c¸c mÆt.Song trong thùc tÕ ®éi ngò gi¸o viªn mÇm non cßn h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt:§êi sèng cßn khã kh¨n,tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cßn h¹n chÕ,cËp nhËt th«ng tin –tri thøc khoa häc cha kÞp thêi;®Æc biÖt lµ viÖc cËp nhËt vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c gi¶ng d¹y nh»m gãp phÇn thùc hiÖn tèt chñ ®Ò n¨m häc”§æi míi c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc” qu¶ thùc kh«ng ®¬n gi¶n.NhËn râ tÇm quan träng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña bËc häc mÇm non vµ tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®éi ngò gi¸o viªn trong ®¬n vÞ,b¶n th©n t«t b¨n kho¨n tr¨n trë vµ chän ®Ò tµi”Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë trêng mÇm non” Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non B/néi dung: I/ C ¬ së khoa häc: - Nằm trong hệ thống gi¸o dục quốc d©n, ngành gi¸o dục mầm non là mắt xÝch đầu tiªn trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nh©n lực CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giản dạy. - Hiện nay c¸c trường mầm non cã điều kiện đầu tư và trang bị Tivi, đầu Video, x©y dựng phßng đa năng với hệ thống m¸y tÝnh và m¸y chiếu, nối mạng internet. Một số trường còn trang bị thªm m¸y quay phim, chụp ảnh,...tạo điều kiện cho gi¸o viªn mầm non cã thể ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Qua đã người gi¸o viªn mầm non kh«ng những ph¸t huy được tối đa khả năng làm việc của m×nh mà cßn trở thành một người gi¸o viªn năng động, s¸ng tạo và hiện đại, phï hợp với sự ph¸t triển của người gi¸o viªn mÇm non trong thời đại CNTT. - C«ng nghệ th«ng tin ph¸t triển đ· mở ra những hướng đi mới cho ngành gi¸o dục trong việc đổi mới phương ph¸p và h×nh thức dạy học. C«ng nghệ th«ng tin ph¸t triển mạnh kÐo theo sự ph¸t triển của hàng loạt c¸c phần mềm gi¸o dục và cã rất nhiều những phần mềm hữu Ých cho người gi¸o viªn mầm non như Bộ Office, Lesson Editor/ Violet, Active Primary, Flash, Photoshop, Converter, Kispix, Kisma,phÇn mÒn dinh dìng...C¸c phần mềm này rất tiện Ých và trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ cho việc thiết kế gi¸o ¸n điện tử và giảng dạy trªn m¸y tÝnh, m¸y chiếu, bảng tương t¸c cũng như trªn c¸c thiết bị hỗ trợ kh¸c như Tivi, đầu Video...vừa tiết kiệm được thời gian cho người gi¸o viªn mầm non, vừa tiết kiệm được chi phÝ cho nhà trường mà vẫn n©ng cao được tÝnh sinh động, hiệu quả của giờ dạy. Nếu trước đ©y gi¸o viªn mầm non phải rất vất vả để cã thể t×m kiếm những h×nh ảnh, biểu tượng, đồ dïng phục vụ bài giảng th× hiện nay với ứng dụng CNTT gi¸o viªn cã thể sử dụng Internet để chủ động khai th¸c tài liÖu gi¸o d ục phong phó, chủ động quayphim, chụp ảnh làm tư liệu cho bài giảng điện tử. Chỉ cần vào phai ,"nhấp chuột" là h×nh ảnh những con vật ngộ nghĩnh, những b«ng hoa đủ màu sắc, những hàng chữ biết đi và Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non những con số biết nhảy theo nhạc hiện ngay ra với hiệu ứng của những ©m thanh sống động ngay lập tức thu hót được sự chó ý và kÝch thÝch h ứng thó của học sinh vµ được chủ động hoạt động nhiều hơn để kh¸m ph¸ nội dung bài giảng. Đã cã thể coi là một phương ph¸p ưu việt vừa phï hợp với đặc điểm t©m sinh lý của trẻ, vừa thực hiện được nguyªn lý gi¸o dục của Vưgotxki "Dạy học lấy học sinh làm trung t©m” một c¸ch dễ dàng. - Cã thể thấy ứng dụng của công nghệ th«ng tin trong gi¸o dục mầm non ®· tạo ra một biến đổi về chất trong hiệu quả giảng dạy của ngành gi¸o dục mầm non, tạo ra một m«i trường gi¸o dục mang tÝnh tương t¸c cao giữa gi¸o viªn và học sinh. - Phương ph¸p dạy học bằng CNTT trong gi¸o dục mầm non tạo ra một m«i trường dạy học tương t¸c cao, sống động, hứng thó và đạt hiệu quả cao của qu¸ tr×nh dạy học đa gi¸c quan cho trẻ. - Nội dung, tư liệu bài giảng giới thiệu cho trẻ mang tÝnh ch©n thực, phong phó. Trong bài giảng điện tử trẻ cã thể làm quen với những hiện tượng tự nhiªn, x· hội mà trẻ khã cã thể tự bắt gặp trong thực tế. - Gi¸o viªn mầm non cã thể chủ động khai th¸c t×m kiếm nguồn tài nguyªn gi¸o dục qua mạng thông tin truyền th«ng, Internet,...Nguồn tài nguyªn v« cïng phong phó với h×nh ảnh, ©m thanh, văn bản, phim...sống động tự nhiªn t¸c động tÝch cực đến sự ph¸t triển trÝ tuệ của trẻ mầm non cũng như ảnh hưởng đến qu¸ tr×nh h×nh thành nh©n c¸ch toàn diện ở trẻ. II/ C¬ së thùc tiÔn: Thùc hiÖn quyết định số 81/2001/QD- TTg,ngay tõ n¨m häc 2006-2009 PGD LÖ Thuû ®· rÊt chó träng vµ ®a”øng dông c«ng nghÖ th«ng tin” lµm chñ ®Ò cña n¨m häc.chñ ®Ò ®ã ®· ®îc chØ ®¹o vµ thùc hiÖn rÊt tèt vµ n¨m häc 2009-2010 HuyÖn nhµ ®· tæ chøc tæng kÕt sau 3 n¨m thùc hiÖn ,trong kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ë c¸c bËc häc tiÓu häc vµ trung häc ®· thùc hiÖn rÊt tèt vµ ®îc ®¸nh gi¸ cao (hÇu hÕt c¸c trêng ®Òu cã phßng m¸y,d¹y cho häc sinh thùc hµnh tin häc trªn m¸y,gi¸o viªn so¹n bµi vµ gi¶ng bµi trªn m¸y ®iÖn tö mét c¸ch thµnh th¹o).Song ®èi víi bËc häc mÇm non th× cßn qu¸ h¹n chÕ(sè m¸y ®îc trang cÊp chØ míi ®ñ cho kÕ to¸n,BGH nhµ trêng vµ gvdinh dìng lµm;hÇu hÕt gi¸o viªn cha sö dông ®îc m¸y Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non vi tÝnh mét c¸ch thµnh th¹o).§èi víi mét trêng vïng ven nh trêng mÇm non Cam thuû,trong qu¸ tr×nh tiÕp tôc thùc hiÖn chñ ®Ò”øng dông c«ng nghÖ th«ng tin”qu¶ cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. 1/ThuËn lîi: - N¨m häc 2009-2010 lµ n¨m HuyÖn nhµ tæ chøc tæng kÕt sau 3 n¨m thùc hiÖn chñ ®Ò “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin” nªn ®· ®Çu t trang cÊp cho nhµ trêng hÖ thèng m¸y tÝnh kh¸ ®Çy ®ñ(tõ v¨n phßng ®Õn nhµ bÕp vµ c¶ 02 líp lín ®Òu ®· cã m¸y ®Ó sö dông). - Nhµ trêng ®îc sù quan t©m rÊt lín cña c¸c cÊp l·nh ®¹o:l·nh ®¹o HuyÖn,PGD,chuyªn viªn bËc häc,l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng,c¸c trêng trong ®Þa b¹n,c¸c trêng trong bËc häc…®· hæ trî vÒ kinh phÝ lÉn kiÕn thøc vµ kü n¨ng trong øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. - HÇu hÕt gi¸o viªn trÎ,nhiÖt huyÕt,®am mª. 2/Khã kh¨n: - Kinh phÝ đầu tư c¸c thiết bị CNTT nhằm phục vụ cho c«ng t¸c giảng dạy ứng dụng CNTT trong c¸c trường mầm non là rất lớn. V× thế kh«ng phải trường mầm non nào cũng đủ kinh phÝ để đầu tư cơ sở hạ tầng c«ng nghệ th«ng tin cho gi¸o viªn mầm non;®Æc biÖt lµ víi mét trêng ë n©ng th«n nªn dï ®· cã m¸y ®Ó sö dông song sè m¸y cßn qu¸ khiªm tèn(toµn trêng chØ míi cã 04 m¸y). - Tuy m¸y tÝnh điện tử mang lại nhiều tiện Ých cho việc giảng dạy của gi¸o viªn mầm non nhưng c«ng cụ hiện đại này kh«ng thể hỗ trợ và thay thế hoàn toàn cho c¸c phương ph¸p trực quan kh¸c của người gi¸o viªn. §¹i lo¹i v× là m¸y mãc nªn nã cã thể g©y ra một số t×nh huống bất lợi cho tiến tr×nh bài giảng như là mất điện, m¸y bị treo, bị virus...và mỗi khi cã sự cố như vậy người gi¸o viªn khã cã thể hoàn toàn chủ động điều khiển tiến tr×nh bài giảng theo như ý muốn. - Kiến thức và kỹ năng về CNTT của gi¸o viªn cßn qu¸ h¹n chế. Cã thể thấy sự đam mª s¸ng tạo ứng dụng CNTT ở c¸c gi¸o viªn mầm non trẻ nhưng điều ®ã còng thËt khã khi kiÕn thøc vµ kü n¨ng ÷ng dông c«ng nghÖ th«ng tin cña hä cßn qu¸ nghÌo vµ ®Æc biÖt khã kh¨n cho những gi¸o viªn mầm non ®· cã tuổi . Việc kết nối và sử dụng khai th¸c tiện Ých của c«ng nghệ mạng m¸y tÝnh Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non và mạng Internet ®èi víi hä cßn qu¸ khã kh¨n,khã cã thÓ thực hiện một c¸ch triệt để và cã chiều s©u. 3/§iÒu tra thùc tiÓn: Møc ®é sö dông c«ng nghÖ th«ng tin Sè lîng % Cha biÕt g× vÒ m¸y tÝn 2/14 14,3 BiÕt sö dông nh÷ng thanh c«ng cô c¬ b¶n trªn m¸y 5/14 35,7 So¹n th¶o ®îc v¨n b¶n 3/14 21,4 So¹n gi¸o ¸n trªn m¸y tÝnh 0 0 Sö dông m¸y chiÕu trong gi¶ng d¹y 0 0 2/14 14,3 Sö dông ®îc m¹ng III/ Mét sè biÖn phÊp chñ yÕu nh»m n©ng cao chÊt lîng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë trêng mÇm non” 1/Tuyªn truyÒn s©u réng trong tËp thÓ gi¸o viªn vÒ nh÷ng u ®iÓm cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. Việc ứng dụng c«ng nghệ th«ng tin trong hoạt động chăm sãc, gi¸o dục trẻ em cã những ưu việt lớn so với c¸ch giảng dạy truyền thống. Trẻ em hào hứng, chủ động và s¸ng tạo trong giờ học, phï hợp với đặc điểm t©m sinh lý của trẻ em Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non ảnh minh hoạ: tËp huÊn cho gi¸o viªn vÒ nh÷ng u ®iÓm cña viÖ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. Nếu trước đ©y gi¸o viªn mầm non phải rất vất vả để có thể t×m kiếm những h×nh ảnh, biểu tượng, đồ dïng phục vụ bài giảng th× hiện nay với ứng dụng CNTT gi¸o viªn cã thể sử dụng Internet để chủ động khai th¸c tài nguyªn gi¸o dục phong phó, chủ động quayphim, chụp ảnh làm tư liệu cho bài giảng điện tử. Chỉ cần vài c¸i "nhấp chuột" là h×nh ảnh những con vật ngộ nghĩnh, những b«ng hoa đủ màu sắc, những hàng chữ biết đi và những con số biết nhảy theo nhạc hiện ngay ra với hiệu ứng của những ©m thanh sống động ngay lập tức thu hót được sự chú ý và kÝch thÝch hứng thó của học sinh vµ được chủ động hoạt động nhiều hơn để kh¸m ph¸ nội dung bài giảng . Hỗ trợ đắc lực cho gi¸o viªn trong việc chuẩn bị bài giảng và lên lớp. ảnh minh hoạ: Giờ học Cho trẻ làm quen với to¸n bằng gi¸o ¸n điện tử trªn bảng tương Ngêi thùc hiÖn: t¸c. Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non Th«ng qua những giờ học cã ¸p dụng c«ng nghệ th«ng tin và sử dụng c¸c bài giảng điện tử, những h×nh ảnh đẹp, hành vi đẹp, những kỹ năng sống được chuyển tới trẻ em một c¸ch nhẹ nhàng và sống động; gãp phần h×nh thành ở c¸c em nhận thức về c¸i đẹp, biết yªu c¸i đẹp, mong muốn tạo ra c¸i đẹp trong cuộc sống và những kỹ năng sống cần thiết đối với lứa tuổi mầm non. Gãp phần tÝch cực trong việc gi¸o dục c¸i đẹp, kỹ năng sống cho trẻ em. ảnh minh hoạ: Giờ học tạo h×nh bằng gi¸o ¸n điện tử trªn bảng tương t¸c. 2/ Båi dìng kiÕn thøc,kü n¨ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin cho ®éi ngò: Qua t×nh h×nh thùc tÕ cña ®éi ngò,BGH x¸c ®Þnh râ”®Ó trêng mÇm non Cam Thuû cã thÓ s¸nh vai víi c¸c trêng b¹n trªn HuyÖn nhµ ®ång thêi ®Ó n©ng cao chÊt lîng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c gi¸o dôc”th× viÖc tríc tiªn ®ã lµ ph¶i cung cÊp cho ®éi ngò lîng kiÕn thøc vµ kü n¨ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin.ChÝnh v× thÕ vµo ®Çu n¨m häc nhµ trêng ®· ®Æc biÖt chó träng c«ng t¸c båi dìng cho ®éi ngò vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin.Nhµ trêng vµ c«ng ®oµn cïng víi chuyªn m«n ®· nghiªn cø vµ t×m ®ñ mäi h×nh thøc ®Ó ®¶m b¶o trang bị cho đội ngũ gi¸o viªn những kiến thức cơ bản về c«ng nghệ th«ng tin, x©y dựng gi¸o ¸n điện tử và những ứng dụng của nã trong hoạt động chăm sãc, gi¸o dục trẻ .Cô thÓ: Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non Nhà trường đ· mời gi¸o viªn tin häc vµ kü thuËt viªn tin häc về ứng dụng c«ng nghệ th«ng tin trong gi¸o dục mầm non về để bồi dưỡng cho gi¸o viªn vÒ c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh. Gi¶ng viªn ®· truyÒn thô ®Õn cho gi¸o viªn tõ nh÷ng bµi gi¶ng vÒ tin häc c¬ së,c¸c bµi gi¶ng vµ bÝ quyÕt ®Ó so¹n bµi vµ gi¶ng bµi trªn m¸y tÝnh ®iÖn tö-m¸y chiÕu ®a n¨ng vÝ dô nh: VÝ dụ: *Làmquen với phần mềm Window Movie Maker:Khi t«i tự m×nh học và nghiªn cứu trªn m¸y tÝnh, t«i đ· ph¸t hiện ra một c«ng cụ soạn gi¸o ¸n điện tử kh¸ tiện Ých với gi¸o viªn mầm non ®ã là Phần mềm Window Movie Maker. Phần mềm này cã sẵn trong chương tr×nh Window nhưng kh«ng phải ai cũng chó ý tới nã. C¸c bạn chỉ cần nhấp chuột vào Start/ Program/Window Movie Maker, biểu tượng là một cuộn phim. Phần mềm này cho phÐp c¸c bạn làm gi¸o ¸n như những đoạn phim. C¸c bạn cã thể đưa tranh ảnh, video, ©m thanh, chữ viết vào bài giảng của m×nh và làm hiệu ứng cho chóng thật sống động. C¸c bạn muốn tự ghi ©m giọng kể truyện ngọt ngào của m×nh để lồng vào đoạn phim? Thật đơn giản, c¸c bạn chỉ cần kÝch vào biểu tượng c¸i Micro và làm theo chỉ dẫn mà th«i. Kh«ng những thế c¸c bạn cßn cã thể dễ dàng in gi¸o ¸n của m×nh ra đĩa VCD để dạy trªn tivi mà kh«ng cần phải ra hiệu Converter đ©u. C¸c bạn h·y thử làm quen đi, c¸c bạn sẽ thấy rất bất ngờ v× tÝnh ứng dụng đơn giản của Window Movie Maker. * Làm thế nào để in bài giảng điện tử từ Power Point sang đĩa VCD Bạn đã soạn xong một gi¸o ¸n điện tử trªn Power Point? Bạn muốn in chóng ra đĩa VCD nhưng Power Point chỉ tr×nh chiếu chứ kh«ng phải một đoạn phim, làm sao mà in ra đĩa được? T«i đ· nghĩ ngay đến vấn đề là phải đổi đu«i. Nhưng khi t«i làm thử trªn phần mềm đổi đu«i th«ng thường th× kh«ng được. C©u hỏi này t«i đ· trả lời được khi t«i gâ một dßng chữ đơn giản vào Google là "converter Power Point to video". T«i đ· được chỉ dẫn tải phần mềm đổi đu«i từ file Power Point sang Video. C¸c bạn thấy đấy, nếu c¸c bạn thực sự say mª và nhiệt huyết với nghề, bạn sẽ cã thể trả lời được bất kỳ c©u hỏi nào bạn muốn chỉ cần một c¸i "nhấp chuột". Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non + Khi sử dụng c¸c phần mềm gi¸o dục, bạn h·y chó ý, đừng nªn qu¸ lạm dụng vµ nếu kh«ng sẽ làm mất đi tÝnh thẩm mỹ của bài giảng. VÝ dụ như lựa chän phong chữ, màu chữ, hiệu ứng h×nh ảnh...bạn nªn chọn màu chữ và màu nền kh«ng qu¸ tương phản, hiệu ứng h×nh ảnh kh«ng qu¸ rối nếu kh«ng học sinh của bạn sẽ nhức mắt và kh«ng thể chó ý vào bài giảng được g©y t¸c dụng ngược. + Khi sắp xếp c¸c Slide h·y sắp xếp đơn giản, hợp lý và lu«n lưu ý đến mối liªn kết giữa chóng v× đ«i khi một trục trặc nhỏ trong qu¸ tr×nh tiến hành bài giảng cũng cã thể làm cho bạn lóng tóng, mất b×nh tĩnh. Quan trọng là bạn h·y tự tin. + C¸c bạn h·y thường xuyªn tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng kiến thức về CNTT. Một số trang web hỗ trợ đắc lực cho gi¸o viªn mầm non trong việc thiết kế c¸c bài giảng điện tử là gi¸o viªn.net, dayhocintel.org, mammon.edu.vn. Một số trang Web cho phÐp bạn t×m kiếm nguồn tài nguyªn khổng lồ để khai th¸c như Google.com.vn, Download.com.vn...Bạn cã thể t×m thấy v« số h×nh ảnh, video, ©m thanh,...thậm chÝ cả những phần mềm tin học hỗ trợ rất tuyệt vời cho việc thiết kế gi¸o ¸n điện tử của bạn. - C¸c nhà trường nªn trang bị c¸c thiết bị CNTT đồng bộ giữa m¸y tÝnh, m¸y chiếu, bảng tương t¸c hay c¸c phần mềm và hướng dẫn chi tiết cho gi¸o viªn c¸ch sử dụng. Nhà trường nªn nối mạng internet, tạo điều kiện cho gi¸o viªn học hỏi và khai th¸c tài nguyªn trªn internet. - §ång thêi víi viÖc mêi gi¶ng viªn vÒ d¹y cho gi¸o viªn th× nhµ trêng còng ®· ®Çu t x©y dùng tñ s¸ch tin häc nh su tÇm c¸c lo¹i s¸ch tin häc tõ tin häc c¬ së ®Õn tin häc cao cÊp ®Ó x©y dùng tñ s¸ch tin häc trong nhµ trêng ®Ó cho gi¸o viªn nghiªn cøu. - §éng viªn gi¸o viªn tham gia häc c¸c líp båi dìng chøng chØ tin häc ®Ó cã kiÕn thøc tin häc. - Ph©n c«ng gi¸o viªn,nh©n viªn giái vi tÝnh kÌm cÆp cho gi¸o viªn cha biÕt g× vÒ vi tÝn vµ gi¸o viªn cßn yÕu. T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®îc thùc hµnh tr¶I nghiÖm trªn m¸y vi t×n nh cho gi¸o viªn mîc m¸y ®Ó thùc hµnh vµo buæi tra,buæi tèi,thêi gian r¶nh.Nhê thÕ mµ trong mét thêi gian båi dìng ng¾n tõ 01/8 ®Õn Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non 01/9 hÇu hÕt gi¸o viªn ®· cã ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tin häc vµ ®Æc biÖt mét sè gi¸o viªn ®· biÕt sö dông nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n trªn m¸y tÝnh nh c« Thuû,c« Sµn. 3/ Tham mu víi c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ, t¨ng trëng CSVC: Nh «ng cha ta ®· nãi:”häc ph¶i ®i®«i víi hµnh;lý thuyÕt ph¶i g¾n liÒn víi thùc tiÔn”.NÕu chØ cã båi dìng b»ng lý thuyÕt kh«ng mµ kh«ng ®îc thêng xuyªn thùc hµnh trªn m¸y th× kiÕn thøc ®ã sÏ ngµy mét mai mét vµ mÊt ®i.ChÝnh v× thÕ ®Ó øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®i vµo cuéc sèng cña gi¸o viªn cÇn ph¶i t¹o ®îc ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn thùc hµnh nhiÒu trªn m¸y tÝnh song sè m¸y hiÖn cã cña nhµ trêng cßn qu¸ Ýt ái nªn BGH nhµ trêng ®· tham mu víi c¸c cÊp l·nh ®¹o quan t©m ®Çu t trang cÊp thªm cho nhµ trêng vÒ m¸y vi tÝnh.§ång thêi víi viÖc tham mu víi c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Ó trang cÊp thªm m¸y vi tÝnh nhµ trêng còng khuyÕn khÝch gi¸o viªn mua thªm m¸y vi tÝnh c¸ nh©n,®· phèi hîp víi c«ng ®oµn t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®îc vai vèn ®Ó mua m¸y vi tÝnh c« Nhiªn,c« Duyªn,c« Sµn.Nhê thÕ mµ cho ®Õn nay lîng m¸y trong nhµ trêng ®· t¨ng lªn râ rÖt:N¨m häc 2009-2010 PGD ®· trang cÊp thªm cho nhµ trêng 02 m¸y vµ ®Þa ph¬ng ®· ®Çu t mua s¾m cho ®/c HT mét m¸y tÝn x¸ch tay.VÒ gi¸o viªn th× tõ chæ cha cã m¸y nµo th× nay ®· cã 6/14 ®/c ®· cã m¸y c¸ nh©n vµ ®· cã m¸y tÝnh x¸ch tay;®Çu t kinh phÝ ®Ó cµi phÇn mÒm dinh dìng cho gi¸o viªn dinh dìng thùc hµnh;cµi phÇn mÒm Kismas cho gi¸o viªn vµ trÎ 5 tuæi ®îc tr¶i nghiÖm,kÕt nèi m¹ng intonet….ChÝnh nhê sù t¨ng trëng vÒ c¬ së vËt chÊt ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®îc thùc hµnh nhiÒu trªn m¸y vi tÝn nªn ®· thøc ®Èy ®îc chÊt lîng øng dông c«ng nghÖ trong nhµ trêng t¨ng lªn râ rÖt.(cho ®Õn nay ®· cã12/14 ®/c c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh;cã 9/11®/c gi¸o viªn so¹n bµi trªn m¸y vi tÝnh) 4/ChØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c phÇn mÒm nh phÇn mÒm dinh dìng,phÇn mÒm Kismas, Kispix. Nh chóng ta ®· biÕt ch¬ng tr×nh kidsmart lµ ch¬ng tr×nh hæ trî gi¸o dôc mÇm non,ch¬ng tr×nh ®Æt nÒn mãng vµ mòi nhän cho chiÕn lîc óng dônh c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¸o dôc mÇm non.HiÖn nay nhiÒu ®Þa ph¬ng ®· më réng øng dông c«ng nghÖ th«ng tinh ngoµi kidmart: nh qu¶n lý dinh dëng,qu¶n lý søc khoÎ trÎ.Ch¬ng tr×nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nghiÖp vô cho c¸c gi¸o viªn mÇm non trªn toµn quèc.Ch¬ng tr×nh t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng vµ kiÕn thøc nÒn t¶ng cho t¬ng lai:tù tin khi tiÕp cËn c«ng nghÖ míi,kü n¨ng ph¸t hiÖn,kh¸m ph¸,lµm viÖc theo nhãm,kü n¨ng ph©n tÝch,®¸nh gi¸,®µm ph¸n,tr×nh bµy ý tëng vµ vui thÝch ®Õn trêng.KIDSMART còng t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng cêng truyÒn th«ng vµ quan hÖ gi÷a ngêi häc víi céng ®ång,tõ ®ã c¸c trêng mÇm non Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non thu ®îc sù quan t©m h¬n tõ x· héi vµ phô huynh th«ng qua c¸c kho¶n ®Çu t lín … ChÝnh v× thÕ,®Ó n©ng cao chÊt lîng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ trong nhµ trêng th× ngay từ đầu n¨m häc nhà trường cũng đ· triển khai cho trẻ ở khối c¸c lớp mẫu gi¸o làm quen với m¸y vi tÝnh th«ng qua c¸c phần mềm ph¸t triển trÝ tuệ như Kismas, Kispix, nhằm h×nh thành cho trẻ thãi quen và kỹ năng sử dụng m¸y tÝnh đơn giản cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tương t¸c giữa trẻ và c« trong giờ học bằng gi¸o ¸n điện tử. (ảnh minh hoạ giờ học cho trẻ làm quen vớiMTXQ) 5/ §a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo tiªu chÝ thi ®ua: Vµo ®Çu n¨m häc nhà trường đ· thành lập Ban c«ng nghệ th«ng tin, kết hợp nhà trường, BGH tổ chức cho gi¸o viªn thi đua soạn và dạy gi¸o ¸n điện tử ở tất cả c¸c khối lớp. Gi¸o viªn giảng dạy bằng gi¸o ¸n điện tử trªn bảng tương t¸c được BGH, Ban CNTT và c¸c b ạn đồng nghiệp trong toàn trường dự giờ và rót kinh nghiệm. §ång thêi ®Ó thóc ®Èy chÊt lîng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong nhµ trêng,BGH nhµ trêng vµ tæ chuyªn m«n vµ c«ng ®oµn ®· nghiªn cøu vµ ®a viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo tiªu chÝ ®Ó xÐt thi ®ua hµng th¸nghµng quý vµ c¶ n¨m häc. Qua c¸c ®ît thao gi¶ng, nhµ trêng vµ tæ chuyªn m«n ®¸nh gi¸ cao nh÷ng giê d¹y biÕt ®a c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y .Qua xÐt Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non thi ®ua hµng th¸ng,nhµ trêng phª b×nh nh÷ng gi¸o viªn cha biÕt so¹n bµi b»ng vi tÝnh,tuyªn d¬ng khÝch lÖ nh÷ng gi¸o viªn ®· biÕt so¹n bµi vµ x©y dùng bé hå s¬ trªn m¸y,®Æc biÖt tuyªn d¬ng nh÷ng gi¸o viªn ®· biÕt so¹n bµi b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö,biÕt t×m tßi nghiªn cøu su tÇm tranh ¶nh-t liÖu trªn m¹ng.Tõ ®ã t¹o ®äng lùc thøc ®Èy cho gi¸o viªn næ lùc cè g¾ng tõ kh©u t×m kiÕm néi dung,h×nh ¶nh t liÖu ®Ó so¹n bµi trªn m¸y ®Õn c¸ch thøc gi¶ng bµi ,tr×nh chiÕu trªn m¸y chiÕu ®a n¨ng. ChÝnh v× thÕ nªn cho ®Õn nay hÇu hÕt gi¸o viªn trong nhµ trêng ®Òu ®· so¹n bµi trªn m¸y vi tÝnh(10/11®/c); hÇu hÕt c¸c giê d¹y thao gi¶ng ®Òu sö dông tr×nh chiÕu qua mµn h×nh chiÕu,®a sè gi¸o viªn biÕt sö dông m¸y tÝnh ®Ó gi¶ng d¹y. IV/KÕt qu¶ ®¹t ®îc: Qua mét n¨m häc tiÕp tôc thùc hiÖn chñ ®Ò”øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ch¨m sãc gi¸o dôc trΔ,cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ sù chØ ®¹o thùc hiÖn cña nhµ trêng qua c¸c biÖn ph¸p nh ®· nªu ë trªn nªn chÊt lîng cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong nhµ trêng ®· t¨ng lªn râ rÖt .cô thÓ: Møc ®é sö dông c«ng nghÖ th«ng tin Sè lîng % 0 0 Sè ngêi cã chøng chØ A-Btin häc 10/14 71,2 BiÕt sö dông nh÷ng thanh c«ng cô c¬ b¶n trªn m¸y 13/14 92,9 So¹n th¶o ®îc v¨n b¶n 12/14 85,7 So¹n gi¸o ¸n trªn m¸y tÝnh 10/11 83,3 Sö dông m¸y chiÕu trong gi¶ng d¹y 8/11 72,7 Cha biÕt g× vÒ m¸y tÝn Sö dông ®îc m¹ng 8/11 72,7 Nhờ ứng dụng c«ng nghệ th«ng tin tèt nªn chất lượng chăm sãc, gi¸o dục trẻ em ở Trường Mầm non Cam Thuû ngày càng được n©ng cao cô thÓ:ChÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ cuèi n¨m häc 2009-2010 ®¹t 95,6%,t¨ng 19.1% so víi ®Çu n¨m häc vµ t¨ng 0,3% so víi cïng kú n¨m häc tríc vµ ®iÒu ®ã ®· gãp phần quan trọng trong việc tạo ra gi¸ trị thương hiệu của nhà trường và thực sự là địa chỉ tin cậy của c¸c bậc phụ huynh vµ trẻ em ở đ©y được chăm sãc, gi¸o dục một c¸ch khoa học, chuyªn nghiệp, hiện đại, xuất ph¸t từ lßng đam mª nghề Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non nghiệp của gi¸o viªn với một mục tiªu duy nhất "Tất cả v× học sinh th©n yªu" và "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui". V/ Bài học kinh nghiệm và đề xuất : Qua qu¸ tr×nh chØ ®¹o ứng dụng c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c ch¨m sãc –gi¸o dôc trÎ ,b¶n th©n t«i cã một số bài học kinh nghiệm muốn chia sẻ như sau: 1/§èi víi gi¸o viªn: §Ó thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ th× gi¸o viªn mầm non cần mạnh dạn, tự tin, kh«ng ngại khã và kh«ng ngừng s¸ng tạo. H·y tự thiết kế cho m×nh những bài giảng điện tử qua đã gi¸o viªn cã thể tự m×nh tÝch luỹ được rất nhiều kinh nghiệm quý b¸u nhờ qu¸ tr×nh tự học hỏi say mª, tự mày mß - t×m kiÕm của m×nh. 2/§èi víi nhµ trêng: - Tríc hÕt nhµ trêng cÇn ph¶i tuyªn truyÒn s©u réng trong tËp thÓ gi¸o viªn vÒ nh÷ng u ®iÓm cña viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ tõ ®ã ®Ó gi¸o viªn . - Båi dìng kiÕn thøc,kü n¨ng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin cho ®éi ngò ®Ó gióp cho hä cã nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng cÇn thiÕt cho viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó tõ ®ã häc cã thÓ ®a c«ng nghÖ th«ng tin vµo cuéc sèng mét c¸ch dÔ dµng. - CÇn tham mu víi c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ,t¨ng trëng CSVC: nh trang cÊp thªm m¸y vi tÝnh cho c¸c ch¸u ®îc häc c¸c phÇn mÒm, nhµ trêng cÇn ®Çu t mua s¾m m¸y chôp ¶nh,m¸y chiÕu ®a n¨ng,t¹o ®iÒu cho gi¸o viªn vay vèn ®Ó mua m¸y vi tÝnh vµ khuyÕn khÝch kÕt nèi m¹ng ®Ó hä cã ®iÒu thùc hµnh trªn m¸y vÝnh vµ su tÇm nghiªn cøu,t×m kiÕm nh÷ng c¸I cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. - Cïng víi viÖc båi dìng cho gi¸o viªn nh÷ng kiÕn thøc-kü n¨ng trong øng dông c«ng nghÖ th«ng tin th× viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c phÇn mÒm nh phÇn mÒm dinh dìng,phÇn mÒm Kismas, Kispix lµ mét trong chw¬ng tr×nh t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nghiÖp vô cho c¸c gi¸o viªn mÇm non ®ång thêi ®©y còng lµ mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn cã t¸c dông hæ trî c¸c tiÕn tr×nh ®æi míi gi¸o dôc mÇm non th«ng qua øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc míi,t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng vµ kiÕn thøc nÒ t¶ng cho t¬ng lai. Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m SKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong CSDG trẻ ở trường Mầm non §Æc biÖt: ®Ó øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo thùc tÕ cuéc sèng vµ g¾n bã m¸u thÞt víi b¶n th©n cña mçi mét gi¸o viªn th× viÖc®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo ®ua tiªu chÝ thi ®ua lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã t¹o ®éng lùc ®éng viªn- thóc ®Èy mçi mét gi¸o viªn cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt C/KÕt luËn Đổi mới phương ph¸p dạy học trong ngành gi¸o dục nãi chung và gi¸o dục mầm non nãi riªng bằng ứng dụng CNTT là cả một qu¸ tr×nh l©u dài và đầy khã khăn th¸ch thức. Nã kh«ng chỉ đßi hỏi sự quan t©m đầu tư về cơ sở vật chất của nhà nước, ngành gi¸o dục đào tạo và c¸c trường mầm non mà cßn đỏi hỏi sự say mª nhiệt huyết với nghề của đội ngũ gi¸o viªn mầm non. Để làm được điều này cần cã sự chỉ đạo thống nhất và đoàn kết từ nhà nước đến c¸c ban ngành và nhµ trường, gãp phần làm đổi mới nội dung, phương ph¸p, h×nh thức gi¸o dục và quản lý gi¸o dục mầm non. Bªn cạnh đã, c¸c cấp ngành, trường học cần quan t©m đến cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho gi¸o viªn mầm non để gióp họ cã thể yªn t©m ph¸t huy năng lực, trau dồi lßng yªu nghề và thực hiện tốt được yªu cầu của nhiệm vụ "ứng dụng CNTT trong đổi mới phương ph¸p dạy học.Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ë trêng mÇm non,song trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,kÝnh mong H§KH nhµ trêngH§KH Phßng Gi¸o Dôc gãp ý bæ sung cho b¶n s¸ng kiÕn ®îc ®Çy ®ñ h¬n. Héi ®ång nhµ trêng Cam Thñy, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2010 Ngêi thùc hiÖn Tr¬ng ThÞ Th¬m Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Th¬m
- Xem thêm -