Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 - 36 tháng

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. A. PhÇn më ®Çu Ngµy nay, trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc nãi chung vµ x©y dùng chiÕn lîc con ngêi nãi riªng. §¶ng vµ Nhµ níc ta rÊt quan t©m ®Õn sù nghiÖp b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em. Sù quan t©m ®ã ®· tõng bíc ®îc thÓ chÕ ho¸ b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c chØ thÞ, c¸c quy ®Þnh vµ c¸c quy íc rÊt cô thÓ: LuËt GD - 2005 cña níc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh “Gi¸o dôc mÇm non (GDMN) cã nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o lµ cÊp häc thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. GDMN thùc hiÖn viÖc nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ em tõ 3 th¸ng tuæi ®Õn 6 tuæi”. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ x· héi quan t©m ch¨m sãc trÎ vÒ mäi mÆt ®Ó ®øa trÎ cã mét nh©n c¸ch tèt, khoÎ m¹nh, nhanh nhÑn, hån nhiªn, c¬ thÓ ph¸t triÓn hµi hoµ c©n ®èi, ®Æc biÖt lµ løa tuæi trÎ nhµ trÎ. TrÎ kháe m¹nh vµ th«ng minh lµ niÒm h¹nh phóc cña gia ®×nh lµ sù phån vinh cña ®Êt níc. Muèn trÎ khoÎ m¹nh vµ th«ng minh th× vÊn ®Ò dinh dìng ph¶i hîp lý, ch¨m sãc nu«i dìng ph¶i cã khoa häc ®©y lµ mét viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®îc, lµ tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh, céng ®ång vµ toµn x· héi. NÕu trÎ bÞ suy dinh dìng th× sÏ ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ. ThiÕu dinh dìng trÎ sÎ trë thµnh mét g¸nh nÆng cña mçi gia ®×nh, cña toµn x· héi, ¶nh hëng ®Õn nguån nh©n lùc trong t¬ng lai cña ®Êt níc. V× vËy vÊn ®Ò ch¨m sãc nu«i dìng trÎ ë trong trêng MÇm non lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Muèn t¹o ®îc thÕ hÖ trÎ cã søc khoÎ tèt, ®¸p øng víi thêi ®¹i khoa häc hiÖn ®¹i th× chóng ta ph¶i ch¨m sãc nu«i dìng trÎ tèt, trÎ sÏ khoÎ m¹nh vµ th«ng minh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ mäi mÆt. Trêng MÇm non lµ n¬i lµ n¬i tËp trung ®«ng trÎ, b¶n th©n trÎ cßn non nít, cha chñ ®éng, ý thøc ®îc ®Çy ®ñ vÒ gi¸o dôc dinh dìng. MÆc dÇu lµ trêng träng ®iÓm cã chÊt lîng cao vÒ nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ nhng vÉn cßn tû lÖ trÎ bÞ suy dinh dìng, mÆc dï nhµ trêng còng nh c¸c gi¸o viªn ®· rÊt chó träng ®Õn b÷a ¨n cho trÎ, lu«n ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ n¨ng lîng theo nhu cÇu c¬ thÓ trÎ vµ c¸c chÊt dinh dìng lu«n theo tû lÖ c©n ®èi hîp lý. C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc c¸c bËc cha mÑ ®· ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, trong c¸c b÷a ¨n ë líp cã nhiÒu trÎ vÉn cßn cã c¶m gi¸c ch¸n ¨n, thÝch ¨n thøc ¨n nµy, kh«ng thÝch ¨n thøc ¨n kia. MÆt kh¸c, mét sè gi¸o viªn kiÕn thøc vÒ dinh dìng, kü n¨ng tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ cßn h¹n chÕ. Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp løa tuæi nhµ trÎ 18 - 36 th¸ng, t«i lu«n xem c«ng t¸c n«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ lµ mét nhiÖm vô v« cïng quan Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 1 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. träng ®èi víi b¶n th©n. Nªn ®øng tríc nh÷ng vÊn ®Ò trªn, b¶n th©n t«i thùc sù b¨n kho¨n, tr¨n trë lµm sao trong c¸c b÷a ¨n hµng ngµy cña trÎ ë líp trÎ ¨n kh«ng kiªng khem, trÎ ¨n hÕt suÊt cña m×nh mét c¸ch ngon lµnh, kh«ng gîng Ðp. Do vËy t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ 18 - 36 th¸ng" lµm s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt n¨m häc 2009- 2010. B. phÇn Néi dung: 1- C¬ së khoa häc: Tõ ngµy xa, con ngêi ®· biÕt mèi quan hÖ gi÷a ¨n uèng vµ søc khoÎ. Con ngêi lµ mét thùc thÓ sèng, nhng sù sèng kh«ng thÓ tån t¹i ®îc nÕu con ngêi kh«ng ®îc ¨n vµ uèng. Danh y ViÖt Nam, TuÖ TÜnh (ThÕ kû XIV) ®· tõng nãi: “Thøc ¨n lµ thuèc, thuèc lµ thøc ¨n., khoa häc dinh dìng cho chóng ta biÕt: Thức ăn, các chất dinh dưỡng làm vật liệu xây dựng cơ thể con ngêi. Các vật liệu này ph¶i thường xuyên ®îc đổi mới và thay thế thông qua quá trình hấp thụ và chuyển hoá các chất trong cơ thể. Ngược lại, khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ c¸c chất dinh dưỡng sẽ không thể phát triển bình thường và đó là nguyên nhân gây ra bệnh tật như: Suy dinh dưỡng, còi xương, thiếu máu do thiếu sắt... Theo nghiªn cøu cña ViÖn dinh dìng th× ¨n uèng cã sù ¶nh hëng rÊt lớn đến sức khoẻ của trẻ. Trẻ được nuôi dưỡng tốt, ăn uống đầy đủ thì da dẻ hồng hào, thịt chắc nịch và cân nặng đảm bảo. Sự ăn uống không điều độ sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hoá của trẻ. NÕu cho trẻ ăn uống không khoa học, không có giờ giấc, thì thường gây ra rối loạn tiêu hoá và trẻ có thể mắc một số bệnh như tiêu ch·y, còi xương, khô mắt do thiếu VitaminA… Như vậy, vấn đề ăn uống đối với trÎ Mầm non đã được quan tâm từ rất sớm. Tuy nhiên, các tác giả mới chỉ quan tâm đến ảnh hưởng của sự ăn uống vÒ sức khoẻ và bệnh tật của trẻ. Đồng thời các tác giả cũng cho rằng: để có cơ thể phát triển tốt, tránh được bệnh tật thì cần phải đảm bảo một chế độ ăn uống khoa học, hợp lý và vệ sinh, thức ăn có hình thức đẹp, mùi vị hấp dẫn thì sẽ gây cảm Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 2 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. giác thèm ăn cña trẻ. Mọi khẩu phần giành cho trẻ em thì phải cho ăn cùng một lúc để trẻ quen ăn hết khẩu phần cña trÎ. Mäi sù ®æi míi trong cÊu t¹o c¬ thÓ con ngêi, nguån n¨ng lîng cho c¬ thÓ ho¹t ®éng, sinh trëng vµ ph¸t triÓn... ®Òu lÊy tõ c¸c chÊt dinh dìng kh¸c nhau do thøc ¨n cung cÊp qua khÈu phÇn ¨n h»ng ngµy. Do ®ã, trong ®êi sèng con ngêi, dinh dìng chiÕm mét vÞ trÝ quan träng ®Æc biÖt. ChÕ ®é dinh dìng cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù sinh trëng vµ ph¸t triÓn cña c¬ thÓ. T×nh tr¹ng dinh dìng tèt cña con ngêi phô thuéc vµo khÈu phÇn dinh dìng thÝch hîp, phô thuéc vµo kiÕn thøc ¨n uèng khoa häc c¸c thãi quen cña mçi ngêi. V× vËy muèn khoÎ m¹nh cÇn ®îc ¨n uèng hîp lý vµ ®¶m b¶o vÖ sinh. Do ®ã b÷a ¨n ®èi víi con ngêi rÊt quan träng. NÕu chóng ta ¨n mµ kh«ng biÕt m×nh ®ang ¨n g× th× rÊt lµ nguy hiÓm. V× vËy viÖc tæ chøc b÷a ¨n t¹i tr êng MÇm non v« cïng quan träng ®èi víi c¬ thÓ trÎ em. Tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ t¹i nhµ trÎ ®¸p øng nhu cÇu n¨ng lîng t¹i trêng 708 826 Kcal/ ngµy, ¨n ®ñ c¸c chÊt dinh dìng cña trÎ trong thêi gian 10 - 12 tiÕng mÑ ®i lµm xa, trÎ ®îc c« gi¸o ch¨m sãc nu«i dìng t¹i trêng. TrÎ ®îc ¨n uèng ®Çy ®ñ, vui ch¬i phï hîp víi løa tuæi, ®îc ch¨m sãc giÊc ngñ, kÝch thÝch trÎ ph¸t triÓn th«ng qua gi¸o dôc, trªn c¬ së ®ã ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn, gãp phÇn n©ng cao lîng ch¨m sãc søc khoÎ. Tæ chøc ¨n t¹i nhµ trÎ, gãp phÇn gi¸o dôc vÖ sinh, dinh dìng, gióp trÎ rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh, tù phôc vô th«ng qua c¸c b÷a ¨n vµ c¸c ho¹t ®éng trong ngµy. Tæ chøc b÷a ¨n t¹i nhµ trÎ, ®¶m b¶o ®îc chÕ ®é ¨n cña trÎ, ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm (VS - ATTP). 2- C¬ së thùc tiÔn: Chuyªn ®Ò "N©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc dinh dìng vµ vÖ sinh ATTP" ®îc ngµnh triÓn khai trong nhiÒu n¨m qua. Trêng MN Hoa Mai ®· qu¸n triÖt vµ båi dìng chuyªn ®Ò ®Õn tËn ®éi ngò. Trong n¨m häc 2009- 2010 Trêng MÇm non Hoa Mai còng ®· chó träng nhiÒu ®Õn chuyªn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ ®· phæ biÕn cô thÓ ®Õn tõng gi¸o viªn. Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp ®øng líp løa tuæi nhµ trÎ 18 - 36 th¸ng, qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn t«i thÊy cã nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n sau: 1- ThuËn lîi: - N¨m häc 2009 - 2010 ®îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña Phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o LÖ Thñy, cña BGH nhµ trêng vÒ thùc hiÖn chuyªn ®Ò VS - ATTP, b¶n Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 3 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. th©n t«i còng ®îc tham gia båi dìng chuyªn ®Ò ë côm vµ ë trêng, t«i ®· tiÕp thu vµ lµm kinh nghiÖm cho m×nh trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. - Nhµ trêng t¹o mäi ®iÒu kiÖn n©ng cao kiÕn thøc, ph¬ng ph¸p tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ vµ ®Çu t c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ. - §a sè phô huynh cã nhËn thøc s©u s¾c vÒ tÇm quan träng cña b÷a ¨n cho trÎ hµng ngµy ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh dìng nªn ®· ®ãng gãp tiÒn ¨n cho trÎ phï hîp víi gi¸ c¶ thÞ trêng hiÖn nay. - B¶n th©n t«i ®îc sù kiÓm tra dù giê thêng xuyªn cña héi ®ång chuyªn m«n nhµ trêng, ®îc dù giê kiÕn tËp, thao gi¶ng. Tõ ®ã ®· tÝch luü ®îc mét sè kinh nghiÖm trong viÖc tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ. MÆt kh¸c, b¶n th©n vèn yªu nghÒ mÕn trÎ, cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ vµ thÊy ®îc tÇm quan träng cña dinh dìng ®èi víi søc khoÎ trÎ t¹i trêng lµ v« cïng quan träng. 2- Khã kh¨n: - C¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng cßn thiÕu nh: Phßng ¨n cho trÎ cha cã, cßn ¨n chung ë trong líp häc, diÖn tÝch cña phßng häc cßn nhá nªn viÖc bè trÝ n¬i ¨n cña trÎ cha ®îc réng r¶i, cßn chËt hÑp. - KiÕn thøc vµ kü n¨ng thùc hµnh cña c¸c gi¸o viªn trong líp cßn h¹n chÕ. - NhËn thøc cña phô huynh trong viÖc tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ cha cao, cha biÕt kÕt hîp víi c« gi¸o ®Ó ch¨m sãc b÷a ¨n cho trÎ ®îc tèt. - Trong n¨m häc 2009 - 2010 nµy t«i ®îc ph©n c«ng d¹y líp 18 - 36 th¸ng. Qua ®ît c©n ®o ®Çu n¨m líp t«i vÉn cßn cã tû lÖ suy dinh dìng cao chiÕm 10%. Tû lÖ suy dinh dìng ®ã mét phÇn phô thuéc vµo chÕ ®é ¨n cña trÎ, nhng mÆt kh¸c còng phô thuéc vµo c¸ch tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ hµng ngµy t¹i trêng. 3- §iÒu tra thùc tiÓn: - Vµo ®Çu n¨m häc 2009 - 2010 qua c©n ®o theo dâi søc khoÎ cña trÎ b»ng biÓu ®å ph¸t triÓn lÇn 1 th¸ng 9 n¨m 2009 cho thÊy tû lÖ c©n nÆng cña trÎ ë líp t«i ®¹t søc kháe b×nh thêng lµ 90%, trÎ suy dinh dìng võa lµ 10%. ChiÒu cao trÎ ®¹t 93,33%, trÎ thÊp ®é cßi 1 chiÕm 6,67%. - §a sè trÎ cßn nhá cha tù phôc vô cho m×nh trong c¸c b÷a ¨n hµng ngµy mµ cßn phô thuéc vµo sù ch¨m sãc cña c« gi¸o. - Mét sè gi¸o viªn trong líp míi chuyÓn tõ mÉu gi¸o xuèng nhµ trÎ nªn kh©u tæ chøc híng dÉn c¸c kü n¨ng ch¨m sãc nu«i dìng, tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ cßn nhiÒu lóng tóng. Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 4 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. Víi nh÷ng kÕt qu¶ trªn, b¶n th©n t«i lu«n b¨n kho¨n suy nghÜ, t×m tßi ra mét sè biÖn ph¸p phï hîp ®Ó tõng bíc nh»m n©ng cao chÊt lîng tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ 18 - 36 th¸ng t¹i trêng MÇm non. 3. BiÖn ph¸p thùc hiÖn: 3. 1- Lu«n tù häc tËp, båi dìng kiÕn thøc, kü n¨ng thùc hµnh vÒ dinh dìng vµ tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ 18 - 36 th¸ng mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý: - Lu«n häc tËp vµ nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n, ChØ thÞ vµ NghÞ quyÕt cña cÊp trªn ®Ò ra vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm (VSATTP) nh: C«ng v¨n sè 9252/BGD§T ngµy 3/8/2008 vÒ viÖc ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong c¸c c¬ së gi¸o dôc. C«ng v¨n sè 969/UBND-YT ngµy 25/12/2008 cña HuyÖn LÖ Thñy vÒ viÖc t¨ng cêng ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm. C«ng v¨n sè 661 vÒ viÖc ®¶m b¶o vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, phßng chèng c¸c dÞch bÖnh vÒ mïa hÌ vµ “Quy chÕ Nu«i d¹y trΔ ®Ó cã kÕ ho¹ch ch¨m sãc trÎ tèt h¬n. - Tham gia tèt c¸c cuéc tËp huÊn chuyªn m«n do phßng, côm liªn trêng vµ nhµ trêng tæ chøc. Trong ®ã chó träng vÊn ®Ò kiÕn thøc dinh dìng, kü n¨ng thùc hµnh kh©u vÖ sinh ¨n uèng cho trÎ vµ tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ ph¶i khoa häc vµ hîp lý. - Thêng xuyªn t×m tßi s¸ch b¸o, nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thªm vÒ vai trß tÇm quan träng cña c¸c chÊt dinh dìng ®èi víi c¬ thÓ trÎ løa tuæi 18 - 36 th¸ng. - Tham gia tèt c¸c ®ît thao gi¶ng dù giê b¹n ®ång nghiÖp ®Ó häc hái thªm kinh nghiÖm vÒ tæ chøc b÷a ¨n cho b¶n th©n. - Thêng xuyªn tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ theo ®óng quy tr×nh cña ®é tuæi 18 36 th¸ng. 3.2. Tham mu víi nhµ trêng mua s¾m ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt. - T«i ®· tÝch cùc tham mu víi nhµ trêng ®Ó mua s¾m ®Çy ®ñ ®å dïng phôc vô cho b÷a ¨n cña trÎ nh: B¸t, th×a b»ng in ãc, bµn nghÕ ®óng quy c¸ch, soong nåi ®ùng c¬m, canh, thøc ¨n mÆn riªng, dÜa ®ùng c¬m r¬i, kh¨n, t¹p dÒ, khÈu trang, mò ®ñ cho c«. - KÕt hîp víi nhµ bÕp, tham mu víi nhµ trêng tu söa l¹i hÖ thèng bÕp ga, hÖ thèng níc, c¸c ®å dïng nh: Dao, thít, thau, chËu, r¸ nhùa, cèi xay thÞt... 3.3. Cho trÎ lµm quen víi c¸c nhãm thùc phÈm vµ gi¸o dôc trÎ biÕt vÒ tÇm quan träng cña c¸c chÊt dinh dìng cña c¸c nhãm thùc phÈm ®ã ®èi víi c¬ thÓ trÎ. Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 5 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. - ViÖc cho trÎ lµm quen víi c¸c nhãm thùc phÈm giµu chÊt dinh dìng rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¬ thÓ trÎ. Khi trÎ ®· lµm quen vµ biÕt ®îc tÇm quan träng cña c¸c chÊt dinh dìng ®ã ®èi víi c¬ thÓ th× trÎ sÎ høng thó vµ thÝch t×m hiÓu vÒ c¸c thùc phÈm ®ã. V× vËy t«i ®· chó träng ®Õn viÖc x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc dinh dìng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm ë trong líp nh: T×m kiÕm c¸c lo¹i tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i thùc phÈm cã nguån gèc tõ ®éng vËt, thùc vËt; Tranh chuyÖn vÒ b÷a ¨n cña bÐ, b÷a ¨n gia ®×nh. Su tÇm, s¸ng t¸c c¸c bµi th¬, c©u ®è, trß ch¬i vÒ c¸c mãn ¨n, c¸c lo¹i thùc phÈm, c¸c bµi h¸t, bµi ®ång dao. Lµm thªm c¸c ®å dïng, ®å ch¬i ë c¸c gãc nh: §å ch¬i vÒ rau, cñ, qu¶, tranh l« t« dinh dìng. 3.4. TÝch cùc lång ghÐp vµo c¸c ho¹t ®éng trong ngµy vµ trong c¸c b÷a ¨n: + Lång ghÐp vµo c¸c ho¹t ®éng häc tËp: - Cã thÓ lång ghÐp dinh dìng th«ng qua viÖc cho trÎ lµm quen víi m«i trêng xung quanh, th«ng qua ho¹t ®éng t¹o h×nh, ©m nh¹c, th«ng qua viÖc cho trÎ lµm quen víi v¨n hoc... - Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®ã trÎ sÏ biÕt ®îc tªn gäi, c¸c chÊt dinh dìng vµ t¸c dông cña c¸c thùc phÈm ch¼ng h¹n nh: Trong ho¹t ®éng lµm quen víi m«i trêng xung quanh qua ®Ò tµi “Lµm quen víi mét sè ®éng vËt nu«i trong gia ®×nh” "Lµm quen víi mét sè lo¹i qu¶" th× trÎ sÎ biÕt ®îc c¸c ®éng vËt, c¸c lo¹i qu¶ ®ã cung cÊp nhiÒu chÊt ®¹m, Vitamin gióp cho c¬ thÓ kháe m¹nh nh thÕ nµo. - Trong ho¹t ®éng t¹o h×nh trÎ ®îc lµm quen víi c¸c lo¹i qu¶ qua: X©u vßng qu¶, c¸c con vËt, xÕp c¸c lo¹i qu¶, nÆn c¸c lo¹i qu¶...Th«ng qua ®ã c« gi¸o ®· gi¸o dôc cho trÎ biÕt ®îc c¸c chÊt dinh dìng. Th«ng qua c¸c bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t trÎ còng biÕt ®îc vÒ c¸c thùc tÕ vµ c¸c chÊt dinh dìng cña c¸c lo¹i thùc phÈm ®ã. - MÆt kh¸c th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®ã cßn gióp trÎ nhËn biÕt c¸c lo¹i thøc ¨n cã s½n ë ®Þa ph¬ng, gióp trÎ biÕt lîi Ých thøc ¨n ®èi víi søc kháe cña c¬ thÓ, biÕt mét sè bÖnh liªn quan ®Õn ¨n uèng. + Th«ng qua c¸c b÷a ¨n hµng ngµy: - Trong c¸c b÷a ¨n c« giíi thiÖu cho trÎ biÕt mãn ¨n vµ c¸c chÊt dinh dìng mµ trÎ sÏ ®îc ¨n trong mãn ¨n, c¸c mãn ¨n ®ã ®îc chÕ biÕn lµ nhê bµn tay khÐo lÐo cña c¸c c« nhµ bÕp b»ng viÖc phèi hîp c¸c lo¹i thùc phÈm giµu chÊt dinh dìng t¹o sù høng thó cho trÎ khi ¨n, ®Æc biÖt lµ c¸c mãn ¨n míi, ®éng viªn trÎ ¨n ngon, ¨n hÕt suÊt kh«ng kÐn chän, kiªng khem mµ ph¶i ¨n c¸c thøc ¨n do c« nhµ bÕp chÕ biÕn theo thùc ®¬n quy ®Þnh c¸c chÊt dinh dìng phï hîp løa tuæi. Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 6 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. - Gi¸o dôc trÎ cã nÒ nÕp ¨n uèng s¹ch sÏ, v¨n minh, lÞch sù nh: Röa tay s¹ch tríc khi ¨n, biÕt mêi c« vµ c¸c b¹n ¨n c¬m, ngåi ngay ng¾n tríc khi ¨n, kh«ng co ch©n lªn ghÕ trong khi ¨n, ¨n uèng tõ tèn, ¨n chËm nhai kÜ, kh«ng ngËm c¬m, biÕt lÊy tay che miÖng, quay chæ kh¸c khi h¾t x× h¬i, kh«ng ®Ó thøc ¨n r¬i v·i ra sµn nhµ hoÆc bµn, kh«ng bèc c¬m, thøc ¨n hoÆc xóc thøc ¨n tõ b¸t nµy sang b¸t kh¸c tr¸nh mÊt vÖ sinh. - Gi¸o dôc trÎ biÕt ¨n uèng ®óng c¸ch ®Ó cã lîi cho søc kháe nh: ¡n chÝn, uèng s«i, ¨n s¹ch, uèng s¹ch, ¨n chËm nhai kÜ, ¨n nhiÒu lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau, ¨n uèng gióp cho c¬ thÓ kháe m¹nh, th«ng minh, chèng lín míi ngoan vµ häc giái. - C« cÇn ®i ®Õn tõng trÎ ®éng viªn, nh¾c nhì, ®ót c¬m, ch¸o cho nh÷ng trÎ ¨n chËm, trÎ míi èm dËy, trÎ míi ®i häc ®Ó t¹o cho trÎ t©m thÕ tho¶i m¸i trong khi ¨n, gióp trÎ ¨n ngon miÖng hÕt khÈu phÇn ¨n cña trÎ. +Th«ng qua ho¹t ®éng vui ch¬i: - Th«ng qua ho¹t ®éng vui ch¬i còng cã thÓ lßng ghÐp ®îc chuyªn ®Ò dinh dìng ch¼ng h¹n: Th«ng qua giê ho¹t ®éng gãc th× ë ®ã trÎ ®îc ch¬i nhiÒu trß ch¬i mµ næi bËt lµ trß ch¬i “Ch¬i víi bóp bª” trong trß ch¬i ®ã trÎ ®îc ch¬i nÊu ¨n, cho bóp bª ¨n, ch¬i víi c¸c lo¹i qu¶, con vËt...Th«ng qua c¸c trß ch¬i ®ã trÎ sÏ biÕt sö dông ®å dïng phôc vô viÖc ¨n uèng, t¹o ra mét sè thøc ¨n, níc uèng ®¬n gi¶n, h×nh thµnh ë trÎ thãi quen ¨n uèng tèt vµ gióp trÎ cã thãi quen vÖ sinh, hµnh vi v¨n minh, lao ®éng tù phôc vô ë trÎ, gi¸o dôc trÎ tinh thÇn tËp thÓ, ®oµn kÕ gióp ®ì lÉn nhau trong mäi ho¹t ®éng, h×nh thµnh kÜ n¨ng sèng cho trÎ. + C¸c thêi ®iÓm kh¸c trong ngµy: Qua c¸c thêi ®iÓm nh: Giê ®ãn trÎ, tr¶ trÎ, tæ chøc cho trÎ xem c¸c lo¹i tranh ¶nh, ch¬i l« t« vÒ c¸c mãn ¨n, c¸c lo¹i thùc phÈm, kÓ tªn vÒ c¸c mãn ¨n trÎ ®îc ¨n ë gia ®×nh. 3.5. Phèi hîp chÆt chÏ víi nhµ bÕp vµ c¸c nhãm líp ®Ó lùa chän thùc phÈm hîp lý víi trÎ. - H»ng ngµy trong b÷a ¨n cña trÎ t«i lu«n ®Ó ý ®Õn nh÷ng mãn ¨n vµ nh÷ng mãn ¨n ®ã cã ®¶m b¶o n¨ng lîng phï hîp víi trÎ nhµ trÎ t¹i trêng ®¹t: 708 - 826 Kcal/ ngµy vµ ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh díng nh: Pr«tªin lµ 13%, LipÝt lµ 35%, GluxÝt lµ 50% kh«ng. MÆt kh¸c t«i cßn tham kh¶o, trao ®æi víi c¸c nhãm, líp xem nh÷ng mãn ¨n ®ã nh thÕ nµo cã phï hîp víi trÎ hay kh«ng. NÕu nh÷ng mãn ¨n ®ã kh«ng phï hîp vµ cha ®¶m b¶o ®îc n¨ng lîng th× t«i sÏ trao ®æi víi nhµ bÕp, BGH nhµ trêng ®Ó lùa chän thùc phÈm phï hîp vµ cïng víi nhµ bÕp nghiªn cøu ®Ó x©y dùng thùc ®¬n hµng tuÇn, hµng th¸ng phï hîp víi trÎ h¬n, víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ c¸c thùc phÈm s½n cã ë ®Þa ph¬ng. Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 7 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. 3.6. Ph¶i n¾m ®îc quy tr×nh cña viÖc tæ chøc mét b÷a ¨n cho trÎ: Th«ng thêng tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ ®îc tiÕn hµnh 3 bíc: a- Tríc khi ¨n: - C« cÇn lµm tèt kh©u chuÈn bÞ ®å dïng ph¬ng tiÖn, vÖ sinh cho c« vµ trÎ. §å dïng ph¬ng tiÖn ph¶i ®Çy ®ñ s¹ch sÏ nh b¸t th×a ®îc nhóng níc s«i, sè th×a ph¶i d so víi sè trÎ, dÜa ®Ó thøc ¨n vµ c¬m r¬i, dÜa ®Ó kh¨n, kh¨n ®· ®îc giÆt s¹ch, bµn ghÕ s¹ch sÏ ®îc s¾p xÕp s½n vµ thuËn tiÖn khi ch¨m sãc, níc ®îc rãt ra ë cèc khi trÎ ¨n xong ®Ó trÎ uèng, bè trÝ n¬i ¨n cña trÎ ph¶i réng r·i tho¸ng m¸t, thøc ¨n ph¶i dîc dùng trong dông cô s¹ch cã n¾p ®Ëy kÝn. - Tríc khi ¨n c« vµ trÎ ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ nh: Röa tay, lau mÆt theo ®óng quy tr×nh, cho trÎ ®i tiÓu tiÖn. C« röa tay s¹ch, ®Çu tãc, ¸o quÇn s¹ch sÏ gän gµng, ®eo khÈu trang, mang t¹p dÒ ®Ó ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh. b- Trong khi ¨n: - TrÎ ngåi ngay ng¾n ë bµn ¨n - C« giíi thiÖu giê ¨n ®· ®Õn råi vµ nh¾c nhë trÎ ngåi ngay ng¾n nghiªm tóc, kh«ng co ch©n lªn ghÕ, kh«ng x« ®Éy bµn ghÕ. - C« chia ®Òu c¬m thøc ¨n mÆn ra b¸t chia xong c« trén ®Òu thøc ¨n víi c¬m bng vÒ cho trÎ. - C« giíi thiÖu tªn c¸c mãn ¨n vµ chÊt dinh dìng cña c¸c mãn ¨n ®ã. - C« nh¾c trÎ mêi c«, mêi cac b¹n cïng ¨n c¬m, sau ®ã c« mêi c¸c ch¸u ¨n c¬m trÎ míi ®îc ¨n. - Trong khi trÎ ¨n c« cÇn bao qu¸t hÕt trÎ, chó ý nh¾c nhë ®éng viªn trÎ ¨n kh«ng ®Ó c¬m r¬i v·i kh«ng nãi chuyÖn riªng kh«ng ®îc xóc c¬m vµ thøc ¨n sang b¸t cña b¹n, nh¾c trÎ ¨n uèng tõ tèn, ¨n chËm nhai kû, ¨n c¸c thøc ¨n do c« nhµ bÕp chÕ biÕn theo thùc ®¬n hµng ngµy míi ®¶m b¶o ®ñ c¸c chÊt dinh dìng. - TrÎ ¨n xong b¸t thø nhÊt c« tiÕp tôc chia b¸t thø hai chan canh cho trÎ. c- Sau khi ¨n: - TrÎ ¨n xong nh¾c trÎ ®a b¸t cÊt vµo chËu, c« lau miÖng, lau tay cho trÎ vµ cho trÎ uèng níc sóc miÖng s¹ch sÏ, ®i vÖ sinh vµo chuÈn bÞ n»m ngñ. - C« thu dän bµn, c¬m r¬i v·i trªn bµn, kh«ng h¾t c¬m xuèng sµn nhµ, lau bµn b»ng kh¨n ít, giÆt s¹ch vµ ph¬i kh«. QuÐt s¹ch thøc ¨n, c¬m r¬i díi sµn nhµ. Lau s¹ch sµn nhµ sau mçi b÷a ¨n. - Röa b¸t th×a, soong nåi b»ng níc r÷a b¸t vµ níc s¹ch, tr¸ng l¹i Ýt nhÊt hai lÇn b»ng níc s¹ch. Ph¬i n¾ng b¸t th×a riªng cña líp. Sau khi ph¬i kh« ®Ëy kÜ cÊt ë n¬i quy ®Þnh vµ chØ dïng c¸c dông cô trªn khi chia thøc ¨n cho trÎ. 3.7- Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phèi hîp víi phô huynh: Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 8 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. C«ng t¸c tuyªn truyÒn phèi kÕt hîp gi÷a nhµ trêng víi gia ®×nh vµ céng ®ång x· héi lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®îc ë trêng MÇm non nãi chung vµ Trêng MÇm non Hoa Mai nãi riªng. V× vËy líp ®· chuÈn bÞ tríc néi dung tuyªn truyÒn sau: - Nu«i con b»ng s÷a mÑ - Theo dâi søc khoÎ trÎ b»ng biÓu ®å ph¸t triÓn. - Phßng chèng c¸c bÖnh suy dinh dìng. - VÖ sinh an toµn thùc phÈm. - Phèi hîp víi ®¬n vÞ Y tÕ kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho trÎ 2 lÇn/n¨m. - Thêng xuyªn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn víi phô huynh vÒ tÇm quan träng cña viÖc tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ b»ng nhiÒu h×nh thøc nh : Qua c¸c buæi häp phô huynh, qua c¸c giê ®ãn, tr¶ trÎ, qua c¸c héi thi, qua gãc tuyªn truyÒn cha mÑ cÇn biÕt cña líp. - Phèi hîp ch¨t chÏ víi phô huynh trong viÖc tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ nh: trao ®æi nh÷ng kinh nghiÖm, nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ nh»m ®em l¹i cho trÎ cã mét søc kháe tèt. - Ngoµi ra nhµ trêng kÕt hîp víi héi phô huynh vµ c¸c gi¸o viªn trong trêng vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t dinh dìng, chÕ ®é ¨n cña trÎ hµng ngµy ®Ó g©y ®îc lßng tin trong phô huynh. VD: KÕt hîp víi héi phô huynh vµ c¸c gi¸o viªn trong trêng kiÓm tra ®ét xuÊt nhµ bÕp vÒ thu - chi trong ngµy, c¸ch chÕ biÕn, VSATTP. - Nhê c«ng t¸c phèi kÕt hîp víi phô huynh chÆt chÏ nªn trong n¨m võa qua phô huynh tin tëng ®Ó g÷i con vµo trêng ®«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng lµm tèt c«ng t¸c huy ®éng sè lîng ®¹t 100% vµ vît chØ tiªu trªn giao. 4. Nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu vµ bµi häc kinh nghiÖm. 4.1. Nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu. Qua qu¸ tr×nh cè g¾ng vµ ®a hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh vµo thùc hiÖn chuyªn ®Ò, céng víi sù ñng hé cña c¸c gi¸o viªn trong líp, cïng víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña BGH nhµ trêng, sù phèi hîp cña c¸c bËc phô huynh, gia dinh còng nh c¸c ban ngµnh, T«i ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p nãi trªn mét c¸ch hîp lý nªn ®Õn nay chÊt lîng b÷a ¨n ®· ®îc n©ng lªn râ rÖt vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 9 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. 1. §· thùc hiÖn tèt c¸c c«ng v¨n, v¨n b¶n vËn dông “Quy chÕ nu«i d¹y trÎ" vµo qu¸ tr×nh ch¨m sãc nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ, ®Æc biÖt chó träng c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe vÖ sinh vµ ®¶m b¶o an toµn thùc phÈm trong nhµ trêng. 2. Nhµ trêng còng ®· mua s¾m ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho b÷a ¨n cña trÎ nh: B¸t, th×a, dÜa, kh¨n, gi¸ r÷a tay, x«, chËu, xµ phßng, dông cô ®ùng c¬m, thøc ¨n, bµn ghÕ ®µy ®ñ. 3. Th«ng qua viÖc x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc dinh dìng vµ lång ghÐp dinh dìng vµo c¸c ho¹t ®éng trong ngµy ®· g©y ®îc sù chó ý cña trÎ vµ ®em l¹i høng thó cho trÎ víi c¸c mãn ¨n trong c¸c b÷a ¨n, trÎ lu«n ¨n hÕt suÊt cña m×nh ®¶m b¶o ®ñ c¸c chÊt dinh dìng trong ngµy. 4. Phô huynh ngµy cµng tin tëng vµo c« gi¸o vµ nhµ trêng h¬n ®· chó träng h¬n vµo viÖc ®ãng gãp tiÒn ¨n vµ tæ chøc b÷a ¨n cña trÎ, kiÕn thøc vÒ dinh dìng ngµy mét n©ng cao. Thêng xuyªn trao ®æi t×nh h×nh søc kháe cña trÎ víi gi¸o viªn tõ ®ã viÖc kÕt hîp gi÷a nhµ trêng vµ gia ®×nh ngµy cµng g¾n bã h¬n. 5.Th«ng qua viÖc thêng xuyªn tæ chøc b÷a ¨n theo quy ®Þnh ®· t¹o cho trÎ cã thãi quen ¨n uèng s¹ch sÏ, v¨n minh, lÞch sù, h×nh thµnh cho trÎ mét sè thãi quen nh: BiÕt röa tay s¹ch tríc khi ¨n, biÕt chµo mêi, ngåi ngay ng¾n tríc khi ¨n, kh«ng co ch©n lªn ghÐ trong khi ¨n, kh«ng ®Ó c¬m r¬i v·i, kh«ng nãi chuyÖn riªng khi ¨n. ¡n uèng tõ tèn, ¨n chËm nhai kÜ, kh«ng xóc c¬m vµ thøc ¨n sang b¸t cña b¹n. 6. §èi víi b¶n th©n ph¶i hiÓu vµ n¾m ch¾c ®îc kiÕn thøc, kÜ n¨ng thùc hµnh vÒ dinh dìng vµ tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ mét c¸ch hîp lý vµ khoa häc. 7. Víi nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n trªn vµ b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ cña b¶n th©n, sù quan t©m cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng nªn chÊt lîng tæ chøc b÷a ¨n ngµy cµng ®îc n©ng lªn râ rÖt vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trÎ, tØ lÖ suy dinh dëng gi¶m h¼n so víi ®Çu n¨m häc, 100% trÎ ®Òu ®¹t søc kháe c©n nÆng vµ chiÒu cao b×nh thêng kh«ng cã trÎ suy dinh dìng. 4.2. Mét sè bµi häc kinh nghiÖm. Qua nhiÒu n¨m thùc hiÖn, tõ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ trªn. B¶n th©n t«i ®· rót ra ®îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm sau: 1- Muèn thùc hiÖn tèt tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ 24 - 36 th¸ng t¹i trêng ®îc tèt th× tríc hÕt c« gi¸o ph¶i kh«ng ngõng tù häc tËp båi dìng kiÕn thøc, kÜ n¨ng thùc hµnh vÒ dinh dìng vµ tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý phï hîp víi løa tuæi cña trÎ. Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 10 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. 2- §Èy m¹nh c«ng t¸c tham mu víi BGH nhµ trêng, víi c¸c bËc phô huynh ®Ó mua s¾m ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc tæ chøc b÷a ¨n hµng ngµy cña trÎ t¹i trêng. 3- Ph¶i thêng xuyªn cho trÎ lµm quen víi c¸c chÊt dinh dìng qua c¸c ho¹t ®éng trong ngµy, tõ ®ã gi¸o dôc cho trÎ biÕt tÇm quan träng cña c¸c chÊt dinh dìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ. §Ó tõ ®ã kÝch thÝch trÎ chó ý vµo c¸c b÷a ¨n høng thó h¬n. ChÊt lîng b÷a ¨n cña trÎ ngµy ®îc n©ng cao, gióp trÎ ¨n ngon miÖng hÕt suÊt, ®óng tiªu chuÈn Kcal trong ngµy. 4- Lµm tèt c«ng t¸c phèi kÕt hîp víi nhµ bÕp vµ c¸c nhãm líp ®Ó lùa chän thùc phÈm phï hîp ®èi víi trÎ v× khi trÎ ¨n nh÷ng mãn ¨n phï hîp th× trÎ sÎ ¨n hÕt suÊt cña m×nh vµ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tæ chøc b÷a ¨n ch¨m sãc søc kháe cho trÎ. 5- Gi¸o viªn ph¶i n¾m ch¾c ®îc quy tr×nh cña viÖc tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ. V× khi ®· n¾m ch¾c ®îc quy tr×nh tæ chøc b÷a ¨n th× sÎ g©y ®îc høng thó cho trÎ trong khi ¨n, trÎ ¨n cã nÒ nÕp h¬n vµ ®¶m b¶o ®îc vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho trÎ, gióp trÎ ¨n ngon miÖng hÕt suÊt. 6- §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi phô huynh, tr¹m y tÕ ®Ó phèi hîp ch¨m sãc søc kháe trÎ tèt h¬n. c- KÕt luËn ChÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng trÎ ë Trêng MÇm non lµ mét nhiÖm vô v« cïng quan träng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña Trêng MÇm non, ch¨m sãc trÎ ë løa tuæi 18 - 36 th¸ng tèt lµ nÒn mãng ®Çu tiªn cho viÖc ph¸t triÓn mét con ngêi toµn diÖn vµ ®©y lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi gi¸o viªn MÇm non, mçi gia ®×nh, cña mçi céng ®ång b»ng nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc vµ viÖc lµm cô thÓ. Víi khÈu hiÖu “TrÎ em h«m nay, thÕ giíi ngµy mai" v× mét t¬ng lai ngµy mai cña ®Êt níc. TrÎ em cã søc khoÎ tèt sÏ ph¸t triÓn toµn diÖn mäi mÆt vÒ "§øc - trÝ - ThÓ - Mü”. H×nh thµnh nh÷ng yÕu tè ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch con ngêi míi XHCN ViÖt Nam. ChuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn ®Çy ®ñ cho trÎ lªn mÉu gi¸o. Mét trong nh÷ng néi dung cho trÎ 18 - 36 th¸ng cã ®îc c¸c ®iÒu kiÖn trªn ®ã lµ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trÎ trong Trêng MÇm non. Mçi mét gi¸o viªn cÇn ph¶i n¾m v÷ng tr¸ch nhiÖm cña m×nh lµ ®¶m b¶o nu«i dìng trÎ kháe m¹nh vµ an toµn. ChÝnh v× vËy mµ trong n¨m häc qua b¶n th©n t«i ®· tÝch cùc häc tËp, nghiªn cøu, thùc hµnh nh»m t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n¨ng cao chÊt lîng tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ 18 - 36 th¸ng. Ho¹t ®éng ®ã ®· ®em l¹i kÕt qu¶ ®¸ng phÊn khëi nh: KiÕn thøc dinh dìng, kü n¨ng thùc hµnh tæ chøc b÷a ¨n ngµy cµng ®¹t kÕt qu¶ cao. Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 11 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. N©ng cao ®îc nhËn thøc cña phô huynh vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng trÎ. ChÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng trÎ ®îc n©ng lªn mét bíc, tû lÖ trÎ suy dinh dìng gi¶m so víi ®Çu n¨m häc lµ: Quy tr×nh tæ chøc b÷a ¨n ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Trªn ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò qua thùc tÕ häc hái mµ b¶n th©n t«i ®· thùc hiÖn ®îc. KÝnh mong héi ®ång khoa häc nhµ trêng vµ héi ®ång khoa häc cña Phßng gi¸o dôc LÖ Thñy xÐt duyÖt, bæ sung, gãp ý ch©n thµnh ®Ó s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña t«i mang tÝnh kh¶ thi cao h¬n, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ë løa tuæi 18 - 36 th¸ng tèt h¬n, ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc MÇm non trong giai ®o¹n hiÖn nay. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! X¸c nhËn cña H§KH Trêng MÇm non hoa mai Hoa Mai, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2010 Ngêi viÕt s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt NguyÔn ThÞ Hoa Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 12 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ 18 36 tháng”. Ngêi viÕt: NguyÔn ThÞ Hoa - Trêng MÇm non Hoa Mai - LÖ Thñy 13
- Xem thêm -