Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán ở lớp 2

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

I-Më ®Çu 1-Lý do chän ®Ò tµi: -ViÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y häc m«n To¸n ë cÊp I nãi chung vµ häc sinh líp 2 nãi riªng, b¶n th©n t«i còng nh nhiÒu b¹n ®ång nghiÖp cßn nhiÒu tr¨n trë. Tríc hÕt, TiÓu häc lµ nÒn t¶ng ®Ó tiÕn dÇn lªn cÊp häc cao h¬n, nªn viÖc ®æi míi gi¸o dôc ®ßi hái gi¸o viªn TiÓu häc ngµy cµng ph¶i n©ng cao ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã, viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y To¸n ë TiÓu häc nãi chung vµ líp 2 nãi riªng. Nh×n chung hÇu hÕt c¸c gi¸o viªn ®øng líp n¾m ®îc néi dung ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi, ®Ó cã thÓ gi¶ng d¹y néi dung ch¬ng tr×nh míi ®Õn häc sinh. NhiÒu gi¸o viªn cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong viÖc thùc hµnh ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. Song bªn c¹nh ®ã cßn nhiÒu gi¸o viªn lóng tóng víi s¸ch gi¸o khoa míi líp 2 còng nh vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n To¸n, nªn giê d¹y cßn cha cao. NhiÒu gi¸o viªn cßn cha n¾m ch¾c, hiÓu s©u, cha c¨n cø vµo häc sinh líp m×nh ®Ó truyÒn thô kiÕn thøc cho phï hîp. Cha nãi lªn ®îc träng t©m cña bµi, cha rÌn cho c¸c em gi¶i To¸n cã lêi v¨n hay, ng¾n gän trong c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia trong ph¹m vi 100, 1000. Nªn kÕt qu¶ giê d¹y cha cao, cã gi¸o viªn sö dông m¸y mãc s¸ch gi¸o khoa, ®¸nh gi¸ nhËn thøc cña c¸c em cha chÝnh x¸c, néi dung cha träng t©m, cha s¸t ®èi tîng häc sinh nªn ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë TiÓu häc lµ cÇn thiÕt vµ cÇn ph¶i lµm ngay. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ b¾t ®Çu tõ nhu cÇu häc cña häc sinh. ViÖc häc quy ®Þnh, viÖc d¹y, tõ viÖc häc cña häc sinh ®Þnh ra c¸ch d¹y cña gi¸o viªn.§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ë TiÓu häc lµ cÇn theo híng tÝch cùc ho¸, ho¹t ®éng ho¸ cña häc sinh. Môc tiªu d¹y häc ë tiÓu häc lµ d¹y häc ®Ó ph¸t triÓn, d¹y kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n, d¹y theo c¸ch tæ chøc ho¹t ®éng cña häc sinh. Tæ chøc ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh trong ®ã gi¸o viªn lµ ngêi tæ chøc híng dÉn, häc sinh lµ trung t©m cña qu¸ tr×nh d¹y häc. TÝch cùc ho¹t ®éng tù ph¸t triÓn, t×m kiÕm, h×nh thµnh kiÕn thøc. 2-Môc ®Ých nghiªn cøu: 1 ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi gióp cho ngêi gi¸o viªn ®Þnh híng ph¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp n©ng cao chÊt lîng d¹y m«n To¸n, ®Ó tõ ®ã gióp c¸c em häc sinh líp 2 n¾m ch¾c kiÕn thøc c¬ b¶n céng, trõ, kh«ng nhí, cã nhí trong ph¹m vi 100 vµ céng trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 1000. Häc vµ n¾m ch¾c b¶ng nh©n, chia tõ b¶ng 2 ®Õn b¶ng 5, xem lÞch, ®ång hå; c©n, ®o ®¬n gi¶n. 3-§èi tîng - ph¹m vi nghiªn cøu: -§èi tîng nghiªn cøu: Lµ viÖc d¹y m«n To¸n cho häc sinh líp 2 trêng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« nãi riªng. -Ph¹m vi nghiªn cøu: Céng, trõ kh«ng nhí, cã nhí trong ph¹m vi 100; Céng, trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 1000. B¶ng nh©n, chia tõ 2 ®Õn 5. Do thêi gian h¹n hÑp, tÝnh chÊt cña bµi nghiªn cøu khoa häc t«i chØ ®iÒu tra vµ ph©n lo¹i c¸c ®èi tîng häc sinh theo n¨ng lùc, tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y m«n To¸n cho häc sinh líp 2. 4- §¬n vÞ nghiªn cøu: Trêng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng«. 5-Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Khi tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t«i sö dông mét sè ph¬ng ph¸p c¬ b¶n sau: -Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lý thuyÕt. -Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra. -Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp. -Ph¬ng ph¸p hÖ thèng. 6-Nh÷ng ®ãng gãp míi cña ®Ò tµi: T¨ng cêng thùc hµnh luyÖn kü n¨ng To¸n häc, ®Æc biÖt lµ kü n¨ng tÝnh vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Trong ®ã cã gi¶i c¸c bµi to¸n cã lêi v¨n gióp c¸c em häc ®Õn ®©u ch¾c ®Õn ®ã. D¹y häc võa søc víi sè ®«ng häc sinh nhng häc ®îc nhiÒu h¬n, nhanh h¬n, v÷ng ch¾c h¬n. Tr¸nh nh÷ng khã kh¨n kh«ng cÇn thiÕt vµ sù l·ng phÝ vÒ thêi gian nhê s¾p xÕp vµ tr×nh bµy néi dung hîp lý, tinh gi¶n, trùc quan cô thÓ víi ®Çy ®ñ c¬ së khoa häc (Èn tµng) trong c¸c néi dung. 2 Ph¸t triÓn n¨ng lùc tù häc nhê c¸ch biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa kiÓu míi (kh«ng cã s½n kiÕn thøc míi, c¬ së lý luËn hiÖn ®¹i ®îc cô thÓ ho¸ vµ trùc quan ho¸). Häc sinh ®îc ho¹t ®éng tÝch cùc, chñ ®éng, linh ho¹t, s¸ng t¹o ®Ó tù ph¸t hiÖn chiÕm lÜnh tri thøc míi, nhê ®æi míi c¸ch so¹n bµi, c¸ch d¹y cña gi¸o viªn (gi¸o viªn thùc sù lµ ngêi tæ chøc, híng dÉn häc sinh ho¹t ®éng). §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n To¸n ë TiÓu häc nãi chung vµ líp 2 nãi riªng. Lµ gi¸o viªn tæ chøc ho¹t ®éng, häc sinh tù t×m kiÕm, ph¸t hiÖn h×nh thµnh kiÕn thøc, khai th¸c t¸c dông tÝch cùc cña s¸ch gi¸o khoa, híng dÉn häc sinh sö dông thùc hµnh, thao t¸c b»ng tay víi vËt thËt, t¨ng cêng liªn hÖ víi thùc tÕ, gi¸o viªn cã thÓ thay ®æi s¸ng t¹o, thay ®æi vËt liÖu ®Ó bµi häc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña häc sinh vµ ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph¬ng. §æi míi d¹y häc ë TiÓu häc nãi chung vµ líp 2 nãi riªng lµ lµm cho viÖc d¹y vµ häc (nhÑ nhµng h¬n, tù nhiªn h¬n, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ h¬n). 7-KÕt cÊu cña ®Ò tµi: PhÇn më ®Çu: 1-Lý do chän ®Ò tµi. 2-Môc ®Ých nghiªn cøu. 3-§èi tîng nghiªn cøu, ph¹m vi nghiªn cøu. 4-NhiÖm vô nghiªn cøu. 5-Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. 6-Nh÷ng ®ãng gãp míi cña ®Ò tµi. 7-KÕt cÊu cña ®Ò tµi. Néi dung Ch¬ng I: C¬ së lý luËn. a-S¬ lîc lÞch sö cña vÊn ®Ò. b-C¬ së lý luËn. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. Ch¬ng III: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở lớp 2. KÕt luËn - Tµi liÖu tham kh¶o. II-Néi dung Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. 3 a-S¬ lîc lÞch sö vÊn ®Ò. M«n To¸n ë TiÓu häc träng t©m lµ sè häc, sè tù nhiªn, c¸c ®¹i lîng c¬ b¶n, mét sè yÕu tè cña h×nh häc, cïng víi nh÷ng øng dông thiÕt thùc cña chóng trong thùc hµnh c©n, ®o lêng, gi¶i to¸n cã lêi v¨n ®¬n gi¶n . S¾p xÕp theo nguyªn t¾c ®ång t©m hîp lý vµ ph¸t triÓn dÇn theo c¸c vßng sè, tõ c¸c sè trong ph¹m vi 10, 100,1000. To¸n ë TiÓu häc ®îc h×nh thµnh tõ c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng ho¹t ®éng thùc hµnh. Ch¬ng tr×nh phï hîp víi løa tuæi. b-C¬ së lý luËn: Ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa To¸n 2 míi ®îc ph©n thµnh 2 häc kú: häc kú 1 vµ häc kú 2. Häc kú 1: häc phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 100, kh«ng nhí vµ cã nhí. Häc kú 2: häc b¶ng nh©n, chia tõ b¶ng 2 ®Õn b¶ng 5; ®äc, viÕt c¸c sè, phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 1000 kh«ng nhí. Ch¬ng II:Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu. Ch¬ng tr×nh To¸n 2 míi cã 5 tiÕt/tuÇn, mçi tiÕt cã 35 phót. Qua nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y ë trêng TiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng«, ®Þa ph¬ng ®· quan t©m ®Õn c¬ së vËt chÊt, x©y dùng trêng häc, bµn ghÕ ®Çy ®ñ, ®óng ®é tuæi, trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ. Phô huynh: ®· quan t©m ®Õn con em m×nh: mua s¸ch vë, ®å dïng häc tËp cña c¸c em ®Çy ®ñ. T¹o mäi ®iÒu kiÖn cho con em m×nh häc tËp; song bªn c¹nh ®ã cßn mét sè em cã hoµn c¶nh khã kh¨n nªn còng gÆp nhiÒu khã kh¨n cho häc tËp nh s¸ch vë ®å dïng cha mua ®îc ®Çy ®ñ, ®å dïng phôc vô cho häc tËp cßn thiÕu. Nªn gi¸o viªn ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì em ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao. Nhµ trêng: t¹o mäi ®iÒu kiÖn nh mua s¾m ®å dïng d¹y häc, quan t©m ®Õn mäi ®èi tîng häc sinh, nhÊt lµ c¸c em cã hoµn c¶nh khã kh¨n; nhµ trêng ®· mua cho s¸ch vë, ®å dïng ®Ó c¸c em ®îc ®Õn trêng häc tËp. Thùc tr¹ng d¹y m«n To¸n ë líp 2 Vµo ®Çu n¨m häc nhµ trêng ph©n c«ng d¹y líp 2. T«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m, viÖc lµm ®ã ®· gióp b¶n th©n n¾m ®îc chÊt lîng kiÕn thøc cña tõng em n¨m häc tríc. Tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, bï ®¾p kÞp thêi c¸c yªu cÇu thùc t¹i. Cô thÓ chÊt lîng kh¶o s¸t ®Çu n¨m nh sau: Sè lîng häc sinh 28 Giái SL 10 % 35.72 Kh¸ SL 8 % 28.57 4 Trung b×nh SL % 8 28.57 SL 2 YÕu % 7.14 Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y m«n To¸n ë líp 2. Bíc vµo n¨m häc 2003-2004, nhµ trêng ph©n c«ng d¹y m«n To¸n líp 2 t«i ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra, kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m. Sau khi kh¶o s¸t xong, t«i ®· chia thµnh tõng nhãm häc, ngåi theo nhãm ®Ó tiÖn cho viÖc gi¶ng d¹y. Líp cã 31 em chia thµnh 3 nhãm. -Nhãm 10: cã 16 em. -Nhãm 2: cã 9 em. -Nhãm 3: cã 6 em. Trong khi gi¶ng d¹y cña tõng tiÕt, bµi t«i lu«n ¸p dông ph¬ng ph¸p "thÇy thiÕt kÕ, trß thi c«ng", sau cïng nhau ®i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, lµm nh vËy lµ ®Ó n©ng cao tÝnh ®éc lËp, s¸ng t¹o cña häc sinh b»ng c¸c ph¬ng ph¸p, nªu vÊn ®Ò, gîi më,… Tõ ®ã, t¹o sù chó ý ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. Bëi to¸n häc lµ m«n khoa häc suy diÔn, trõu tîng. Nhng to¸n ë líp 2 míi l¹i cã tÝnh trùc quan, cô thÓ. Tõ ®ã h×nh thµnh c¸c biÓu tîng ban ®Çu, rÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n, t¹o c¬ së cho ph¸t triÓn t duy vµ ph¬ng ph¸p häc to¸n sau nµy. -To¸n häc cã tÝnh thùc tiÔn, c¸c kiÕn thøc to¸n häc b¾t nguån tõ thùc tiÔn, mçi m« h×nh to¸n häc lµ kh¸i qu¸t tõ nhiÒu t×nh huèng trong cuéc sèng " D¹y häc to¸n ph¶i g¾n liÒn víi cuéc sèng". Mçi tiÕt häc lµ mét dÞp ®Ó häc sinh vËn dông nh÷ng kinh nghiÖm cña m×nh, h×nh thµnh nh÷ng kiÕn thøc míi, chØ khi nµo gi¸o viªn huy ®éng ®îc nhiÒu nhÊt, hîp lý nhÊt th× khi ®ã d¹y häc míi cã kÕt qu¶. Gi¸o viªn ph¶i lu«n t¹o ra sù høng thó häc tËp cña c¸c em, b»ng c¸ch khuyÕn khÝch ®éng viªn thi ®ua trong häc tËp. Ph¬ng ph¸p cÇn gi¶i quyÕt: *Khi d¹y phÐp céng vµ phÐp trõ cã nhí trong ph¹m vi 100 Häc sinh biÕt dïng c¸c ch÷ sè (0;1; 2; 3;…9) ®Ó ghi ® îc c¸c sè tõ 0 ®Õn 100 (®Õm tõ 0 ®Õn 100), nhËn biÕt dîc sè bÐ nhÊt cã 1, 2 ch÷ sè; sè lín nhÊt cã 1,2 ch÷ sè; viÕt c¸c sè cã 2 ch÷ sè thµnh tæng c¸c ®¬n vÞ hµng. VÝ dô: 75 = 70 + 5. 99 = 90 + 9. 5 Gäi tªn ®îc c¸c thµnh phÇn cña phÐp céng, phÐp trõ, ®Æt råi tÝnh, lËp ®îc b¶ng céng, b¶ng trõ trong ph¹m vi 20 (kü thuËt céng cã nhí). VÝ dô1: 36 LÊy: 6 céng víi 7 b»ng 13 viÕt 3 nhí 1 + 3 thªm 1 b»ng 4; 4 céng 2 b»ng 6 viÕt 6. 27 63 VÝ dô 2: 94 4 kh«ng trõ ®îc 6 mîn mét chôc b»ng 14. 14 trõ 6 b»ng 8 viÕt 8 nhí 1. 16 1 thªm 1 b»ng 2; 9 trõ 2 b»ng 7 viÕt 7. 78 Thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 10 ®Ó tÝnh nhÈm, biÕt céng trõ qua 10. Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng trõ qua 10 trong ph¹m vi 100 b»ng tÝnh viÕt. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sè cã ®Õn hai dÊu phÐp tÝnh céng, trõ gi¶i c¸c bµi tËp d¹ng t×m x, biÕt a + x = b; x-a = b, a - x = b. VÝ dô 1: 37 + 48 - 38 = 85 - 38. = 47. Gi¸o viªn híng dÉn c¸c em thùc hiÖn tõ tr¸i qua ph¶i. VÝ dô 2: VÝ dô 3: 5 x 8 + 37 42 + 36 : 4 = 40 + 37. = 42 + 9 = 77 = 51 Gi¸o viªn híng dÉn c¸c em thùc hiÖn nh©n chia tríc, céng trõ sau. VÝ dô 4: 75 - x = 36. x -18 = 44 x + 34 = 72 x = 75 - 36 x = 44 + 18 x = 72 - 34 x= 39 x = 62. x = 38. C¸c sè ®Õn 1000 phÐp céng vµ phÐp trõ trong ph¹m vi 1000 kh«ng nhí. Häc sinh ph¶i n¾m ®îc mèi quan hÖ 10 ®¬n vÞ lµm thµnh mét chôc, 10 chôc lµm thµnh mét tr¨m, 10 tr¨m lµm thµnh mét ngh×n; ®äc, viÕt thµnh th¹o c¸c sè tõ 0 ®Õn 1000, c¸c sè trßn tr¨m, biÕt so s¸nh c¸c sè trßn tr¨m, n¾m ®îc c¸c sè trßn trôc tõ 110 ®Õn 1000… 6 BiÕt ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè. ViÕt sè thµnh tæng c¸c ®¬n vÞ hµng (tr¨m, chôc, ®¬n vÞ), biÕt céng trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi mét ngh×n, tÝnh nhÈm vµ ®Æt tÝnh viÕt, biÕt gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sè cã ®Õn hai dÊu phÐp tÝnh kh«ng cã ngoÆc vµ cã ngoÆc. VÝ dô: *ViÕt c¸c sè sau díi d¹ng tæng: 983 = 900 + 80 + 3 *§Æt tÝnh vµ tÝnh: 376 + 213 Gi¸o viªn híng dÉn viÕt sè h¹ng nµy díi sè h¹ng kia sao cho c¸c hµng th¼ng cét víi nhau. Hµng ®¬n vÞ th¼ng hµng ®¬n vÞ, hµng chôc th¼ng hµng chôc, hµng tr¨m th¼ng hµng tr¨m; råi céng, trõ tõ hµng ®¬n vÞ. 376 LÊy: 6 céng 3 b»ng 9, viÕt 9. + 7 céng 1 b»ng 8, viÕt 8 213 3 céng 2 b»ng 5, viÕt 5 589 789 - 327 789 LÊy 9 trõ 7 b»ng 2, viÕt 2. 8 trõ 3 b»ng 6, viÕt 6. 327 7 trõ 3 b»ng 4, viÕt 4. 462 VÝ dô: §iÒn c¸c dÊu >, <, = vµo chç trèng: 515 > 436; 434 < 478; 873 = 873. Gi¸o viªn híng dÉn c¸c em so s¸nh tõng hµng, tõ hµng tr¨m, hµng chuc, hµng ®¬n vÞ. NÕu hµng tr¨m cña sè nµo lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. NÕu hµng tr¨m b»ng nhau th× so s¸nh hµng chôc, nÕu hµng chôc sè nµo lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. NÕu hµng chôc b»ng nhau th× so s¸nh hµng ®¬n vÞ; nÕu hµng ®¬n vÞ sè nµo lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n. *PhÐp nh©n vµ phÐp chia: Häc sinh n¾m ®îc biÓu tîng ban ®Çu vÒ phÐp nh©n, phÐp chia, gäi tªn ®îc c¸c thµnh phÇn trong phÐp chia vµ phÐp nh©n. Häc thuéc b¶ng nh©n 2,3,4,5 vµ b¶ng chia 2,3,4,5; vËn dông b¶ng nh©n, chia ®· häc ®Ó t×m kÕt qu¶ cña phÐp nh©n, phÐp chia trong b¶ng, gi¶i to¸n ®¬n vÒ nh©n, chia. N¾m ®îc vai trß sè 0, sè 1 trong phÐp chia. 7 BiÕt t×m gi¸ trÞ biÓu thøc. BiÕt t×m mét thµnh phÇn phÐp nh©n, phÐp chia trong c¸c d¹ng bµi tËp t×m x, t×m y. VÝ dô: y x 4 = 8. y:5=7 y =8:4 y = 7x5 y =2 y = 35. NhËn biÕt mét phÇn mÊy cña mét h×nh. §¹i lîng vµ ®o ®¹i lîng. Häc sinh cÇn biÕt ®¬n vÞ ®o ®¹i lîng, ®äc - viÕt, viÕt ®¬n vÞ ®o.BiÕt ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o (chñ yÕu c¸c ®¬n vÞ ®é dµi) nh: 1dm = 10 cm. 1m = 100cm; 1m = 1000mm; 1km = 1000m. BiÕt thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ víi c¸c sè ®o theo ®¬n vÞ ®o vµ íc lîng ®¬n vÞ ®o, t×m íc lîng c¸c ®å vËt xung quanh. Cho c¸c em ®o b»ng gang tay, íc lîng ®o gang tay, ®¬n vÞ lµ cm vµ mm. Xem lÞch, ®ång hå, nhËn biÕt vÒ tiÒn ViÖt Nam. *H×nh häc: Häc sinh nhËn biÕt vÒ h×nh d¹ng, h×nh häc, gäi ®óng tªn mét sè h×nh ®¬n gi¶n (h×nh: tam gi¸c, tø gi¸c, ch÷ nhËt; ®êng th¼ng, ®êng gÊp khóc), cha yªu cÇu nhËn ra h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt; H×nh ch÷ nhËt còng lµ h×nh tø gi¸c. Bíc ®Çu thùc hµnh ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng, vÏ h×nh (theo mÉu, theo « vu«ng, xÕp ghÐp h×nh ®¬n gi¶n theo mÉu), nhËn biÕt h×nh xung quanh líp häc. TÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc, tÝnh chu vi c¸c h×nh. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n. Gi¶i to¸n vÒ thªm, bít, (céng trõ cã nhí trong ph¹m vi 100). Gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n, Ýt h¬n (h¬n, kÐm, nÆng h¬n, nhÑ h¬n, cao h¬n, dµi h¬n, ng¾n h¬n…) . Gi¶i bµi to¸n vËn dông trùc tiÕp vÒ ý nghÜa cña phÐp nh©n, phÐp chia trong ph¹m vi 5. N¾m ®îc c¸c thao t¸c khi gi¶i bµi to¸n. §äc kü ®Ò bµi to¸n cho biÕt g×? Hái c¸i g×? tãm t¾t ®îc bµi to¸n (b»ng lêi hoÆc h×nh vÏ), ®Ò ra c¸ch gi¶i, tr×nh bµy bµi to¸n. Tù ®Æt ®îc bµi to¸n theo ®iÒu kiÖn cho tríc. VÝ dô: 8 Lan nu«i ®îc 4 con gµ. Lan nu«i ®îc Ýt h¬n Hång 2 con gµ. Hái Hång nu«i dîc mÊy con gµ? Muèn c¸c em gi¶i ®îc d¹ng to¸n nµy, gi¸o viªn cÇn híng dÉn c¸c em ®äc kü ®Ò, t×m hiÓu ®Ò. Bµi to¸n cho biÕt g×? (Lan nu«i ®îc 4 con gµ, Lan nu«i ®îc Ýt h¬n Hång 2 con gµ). Bµi to¸n b¾t t×m g×? (sè gµ cña Hång nu«i ®îc). Gi¶i: Hång nu«i ®îc sè con gµ lµ: 4 + 2 = 6 (con gµ). §¸p sè: 6 con gµ. VÝ dô: §Æt bµi to¸n theo tãm t¾t sau: Cã: 38 m. B¸n: 19 m. Cßn: ? m. Qua c¸ch lµm nh trªn gióp c¸c em hiÓu vµ n¾m ch¾c kiÕn thøc, th× ngêi gi¸o viªn ph¶i linh ho¹t chuyÓn tõ c¸ch nµy sang c¸ch kh¸c, ®Æt bµi to¸n dùa vµo s¬ ®å, tãm t¾t c¸ch gi¶i. Tõ c¸ch lµm nh vËy gióp c¸c em n¾m v÷ng c¬ së to¸n häc, ph¸t triÓn s¸ng t¹o trong häc to¸n. Ph¬ng ph¸p d¹y to¸n "thÇy thiÕt kÕ - trß thi c«ng "; " LÊy häc sinh lµm trung t©m " g©y ®îc sù chó ý, kÝch thÝch cña häc sinh, ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ cña c¸c em trong tõng ngµy, tuÇn, th¸ng. X©y dùng ®îc c¸ch häc to¸n ë líp còng nh ë nhµ. Gi¸o viªn x©y dùng, rÌn cho c¸c em cã thãi quen tù häc, tù lËp, thêng xuyªn kiÓm tra, tuyªn d¬ng , khen thëng kÞp thêi. Qua thêi gian nghiªn cøu vµ ¸p dông vµo líp m×nh gi¶ng d¹y, t«i thÊy kÕt qu¶ ®¹t ®îc cao h¬n, häc sinh häc nhÑ nhµng h¬n, tù nhiªn h¬n víi c¸ch d¹y nµy t«i ®· gióp líp t«i ®¹t ®îc môc tiªu, yªu cÇu cña m«n to¸n. Cô thÓ qua c¸c ®ît thi ®Þnh kú líp ®· ®¹t ®îc nh sau: §Þnh kú LÇn 1 LÇn 2 LÇn 3 Tæng sè 31 31 31 SL 12 21 26 Giái % 38.7 67.7 83.9 SL Kh¸ 16 8 4 % 51.6 25.8 12.9 9 Trung b×nh SL % 3 2 1 9.7 6.5 3.2 SL 0 0 0 YÕu % III: KÕt luËn. Xoay quanh vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng giê d¹y m«n To¸n líp 2; ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn mét sè néi dung vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n To¸n líp 2 tõ nh÷ng lêi tr×nh bµy trªn, cã thÓ ®i ®Õn kÕt luËn sù thµnh c«ng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y m«n To¸n ë líp 2 lµ phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan, chñ quan nh trang thiÕt bÞ, ph¬ng ph¸p d¹y häc, kiÓm tra ®¸nh gi¸. Trong ®ã ph¬ng ph¸p d¹y häc cã vai trß quan träng tíi sù thµnh c«ng cña tiÕt d¹y. Ngêi gi¸o viªn cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña tõng ph¬ng ph¸p nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu häc tËp. Khi lùa chän ph¬ng ph¸p chóng ta cÇn dùa vµo tr×nh ®é cña häc sinh. Môc tiªu häc tËp cña tõng phÇn, tõng néi dung bµi. Sö dông ph¬ng ph¸p nµo, gi¸o viªn còng ph¶i t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c em ho¹t ®éng. Gi¸o viªn híng dÉn c¸c em gi¶i ®óng, cã hÖ thèng. 0V× vËy, khi lùa chän vµ sö dông ph¬ng ph¸p d¹y To¸n ë TiÓu häc nãi chung, d¹y To¸n ë líp 2 nãi riªng, ta cÇn chó ý: -ThiÕt kÕ bµi gi¶ng sao cho phï hîp víi ®èi tîng häc sinh líp m×nh, c¸c em ®îc ho¹t ®éng tù gi¸c, tÝch cùc. - Trong mét tiÕt cÇn sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p, c¸c ph¬ng ph¸p, h×nh thøc ph¶i phèi hîp nhÞp nhµng ®Ó c¸c em ho¹t ®éng ®îc nhiÒu, ®¸nh gi¸, kiÓm tra c¸c em thêng xuyªn, liªn tôc, néi dung ®óng träng t©m. Tãm l¹i: Do h¹n chÕ vÒ thêi gian, ®iÒu kiÖn nghiªn cøu vµ tr×nh ®é ch¾c ch¾n ®Ò tµi cßn nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn vµ sù gióp ®ì cña Phßng Gi¸o dôc Lôc Nam; Ban gi¸m hiÖu trêng tiÓu häc thÞ trÊn §åi Ng« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cã chÊt lîng vµ h÷u Ých h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n./. §åi Ng«, ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 2006 Ngêi thùc hiÖn §ç ThÞ HuÖ 10 Tµi liÖu tham kh¶o 1-Chuyªn ®Ò Gi¸o dôc tiÓu häc 2-ThÕ giíi quanh ta 3-ThÕ giíi quanh ta 4- To¸n tuæi th¬ 5-Tµi liÖu tËp huÊn hÌ 2003. TËp 8. Th¸ng 11,12/2003. Th¸ng 5/2003. Sè 31,32/2004. 11 12 B×a:Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng giê d¹y to¸n líp 2 13
- Xem thêm -