Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng ở trường mầm non

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 968 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Chăm só nuôi dươnn vê ̣ sinh an toan thứ phâm va bao vê ̣ sứ khỏ ́ho tre tronn trườnn mâm non la viê ̣́ hết sứ quan tronn ma toan Đann, toan dân ́ân phai quan tâm đến. Riênn đôi vơi bâ ̣́ hó mâm non viê ̣́ ́hăm só nuôi dươnn va bao vê ̣ sứ khỏ ́̉a tre đướ đă ̣t lên hann đâu, v mụ́ tiêu nioo dụ́ mâm non la h nh thanh nhân ́óh ́on nnười mơi xã hội ́h̉ nnhĩa niúp ́ho tre khỏ mạnh hồn nhiên vui tươi phot triển ́ơ thể ́ân đôi hai hòa. Nếu ́hăm só, nuôi dươnn tre khônn tôt se anh hưởnn đến sứ khỏ ́̉a tre, ty lê ̣ suy dinh dươnn ́ao anh hưởnn đến tri tuê ̣ ́̉a tre. Do đo viê ̣́ nuôi dươnn va nioo dụ́ dinh dươnn va phònn ́hônn suy dinh dươnn ́ho tre la hết sứ ́ân thiết, ́hinh v vâ ̣y viê ̣́ ́hăm só nuôi dươnn va vê ̣ sinh an toan thứ phâm ́ho tre la vô ́cnn quan tronn. Viê ̣́ tô ́hứ ́ho tre ăn ở ́ó lơp như thế nao để nânn ́ao đướ ́hất lươnn bữa ăn ́̉a tre la vấn đê ma Ban niom hiê ̣u nha trườnn ́ân phai ban. Thứ hiê ̣n nhiê ̣m vụ tronn tâm tronn năm hó 2016-2017 ́̉a nha trườnn la nânn ́ao ́hất lươnn nuôi dươnn tre va niam ty lệ suy dinh dươnn ́ho tre tronn trườnn mâm non, va năm hó nay la năm thư hai tôi đam nhâ ̣n ́ônn tó quan lýả nha trườnn va trứ tiếp ́hỉ đạo ́ônn tó bon trú ́̉a nha trườnn. Vâ ̣y tôi phai lam thế nao để nânn ́ao ́hất lươnn bữa ăn ́ho tre, niam ty lê ̣ suy dinh dươnn ́ho tre tronn nha trườnng Đo la vấn đê tôi luôn băn khoăn, trăn trở va tôi đã t m tòi, nnhiên ́ưu ́ó biện phop để lam sao nânn ́ao đướ ́hất lươnn bữa ăn ́ho tre va niam đướ ty lệ suy dinh dươnn. V vâ ̣y tôi ́hon đê tai “Mô ̣t sô biện phop nânn ́ao ́hất lươnn ́hăm só nuôi ́ho tre ở trườnn mâm non” nhằm niúp thứ hiện nnay ́ann tôt hơn tronn ́ônn tó tô ́hứ bon trú ́̉a nha trườnn, niúp tre phot triển ́ân đôi, toan diê ̣n. Nhằm nânn ́ao ́hất lươnn ́hăm só nuôi dươnn nioo dụ́ ́̉a nha trườnn nnay mô ̣t đạt hê ̣u qua hơn. 2. Tên sáng kiến 1 “Một số biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng ở trường Mầm non Đồng Tĩnh” 3. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: - Ho va tên: Nnuy ễn Thị Hoan - Địa ́hỉ tó nia sonn kiến: Xã Đồnn Tĩnh- huy ện Tam Dươnn- Vĩnh Phú́ - Sô điện thoại: 0964.935.688 Email: nnuy ̉nthihoan.́0donntinh@vinhphú.̉du.vn 4. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Thứ hiện nânn ́ao ́hất lươnn ́hăm só nuôi dươnn ở trườnn mâm non ĐồnnTĩnh - huy ện Tam Dươnn- tỉnh Vĩnh Phú́ 5. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: Thonn 09/2016 đến thonn 02/2017. 6. Bản chất của sáng kiến: 6.1. Về nội dung của sáng kiến: 6.1.1. Cơ sở lý luận. Như ́húnn ta đã biết sứ khỏ la vôn quýả ́̉a ́on nnười. Ăn uônn la ́ơ sở tạo ́ho ́on nnười ́o một thể lứ tôt. Ăn uônn th̉o nhu ́âu dinh dươnn ́̉a ́ơ thể, đam bao đ̉ vê lươnn va ́hất th ́ơ thể mơi phot triển mot ́óh toan diện đướ. Dinh dươnn la nhu ́âu sứ khỏ ́̉a mỗi nnười, tre ̉m ́ân dinh dươnn để phot triển thể lứ, tri tuệ, nnười lơn ́ân dinh dươnn để duy tr va phot huy sư sônn để lam việ́, ́ônn hiến ́ho xã hội. Nếu tre khônn đướ nuôi dươnn tôt se ́hậm lơn, ́òi ́ó, ́hậm phot triển vê moi mặt. Nnướ lại, nếu tre đướ tôt se mau lơn, khỏ mạnh phot triển tôt vê moi mặt xưnn đonn la ́h̉ nhân tươnn lại ́̉a đất nướ. Nhờ sư phot triển ́̉a dinh dươnn hó ma nnười ta đã biết tronn thứ ăn ́o ́hưa tất ́a ́ó thanh phân dinh dươnn ́ân thiết ́ho ́ơ thể đo la: Chất đạm, ́hất béo, ́hất sơ, vitamin va muôi khoonn… nếu dư thừa hoặ́ thiếu hụt ́ó ́hất dinh dươnn nay tronn ́ơ thể th se nây ra nhiêu bệnh tật hoặ́ ́o thể dẫn tơi tử 2 vonn nhất la đôi vơi tre nho. Tố độ phot triển thể lứ, tri tuệ va t nh ́am ́cnn ́ó môi quan hệ xã hội rất nhanh, nhanh đến mứ ma nnười ta ́ho rằnn sư thanh ́ônn ́̉a ́húnn ta quy ết định sư thanh đạt ́̉a đưa tre tronn tươnn lai. Nhờ op dụnn dinh dươnn vao ́uộ́ sônn sứ khỏ ma khoa hó đã khom pho ra tâm quan tronn ́̉a dinh dươnn tronn đời sônn sứ khỏ ́on nnười. Do đo ma ́hế độ dinh dươnn khônn hơp lýả se anh hưởnn trứ tiếp đến sứ khỏ va sư phot triển toan diện ́̉a tre, việ́ đam bao ́hế độ ăn hann nnay ́ho tre đướ an toan, vệ sinh, dinh dươnn hơp lýả ́ân đôi ́ó ́hất la rất quan tronn va ́ân thiết tronn ́ó bữa ăn ́̉a tre. Để ́hế biến đướ nhữnn mon ăn phonn phú, thơm nnon, hấp dẫn, đạt tiêu ́huân vê vệ sinh dinh dươnn ́ho tre đòi hoi ́ô nuôi phai luôn t m tòi, hó hoi, khom pho ra nhữnn mon ăn nnon, mơi lạ, hấp dẫn va phc hơp vơi tre để ́hế biến ́ho tre ăn tại trườnn. Phai tuy ên truy ên va phôi kết hơp ́hặt ́he vơi ́ó bậ́ phụ huy nh vê ́ônn tó ́hăm só, nioo dụ́ va nuôi dươnn tre. Việ́ duy tr ́ônn tó bon trú va nânn ́ao ́hất lươnn bữa ăn ́ho tre nhằm niam ty lệ suy dinh dươnn ́ho tre mâm non la việ́ lam ́ân thườnn xuy ên va liên tụ́ đã ́hai qua nhiêu năm, nhiêu nnười thứ hiện. Thế nhưnn ở mỗi địa phươnn, mỗi trườnn th việ́ nânn ́ao ́hất lươnn bữa ăn va phònn ́hônn suy dinh dươnn ́ho ́ó ́hou ́o sư khó nhau. Đôi vơi trườnn mâm non Đồnn Tĩnh th ́ônn tó nay đướ quan tâm ́hú tronn va xú́ tiến nnay từ nhữnn nnay đâu ́̉a năm hó, nhưnn tuy nhiên đến năm 2016-2017 th kết qua vẫn ́hưa đướ như kế hoạ́h đâu năm. V vậy la nnười ́on bộ quan lýả trườnn mâm non th việ́ ́hỉ đạo thứ hiện tôt ́ônn tó bon trú, nânn ́ao ́hất lươnn ́hăm só nuôi dươnn, phònn ́hônn suy dinh dươnn ́ho tre la nhiệm vụ nonn bonn, khônn ́hỉ riênn ́on bộ quan lýả ma ́òn la nhiệm vụ đặ́ biệt quan tronn ́̉a nioo viên, nhân viên ́ấp dươnn đann trứ tiếp ́hăm só nuôi dươnn va nioo dụ́ tre. 6.1. 2. Thực trạng về nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng ở trường Mầm non Đồng Tĩnh *Đặc điểm tình hình: 3 Để tiến hanh thứ hiện ́ai thiện nânn ́ao ́hất lươnn ́hăm só nuôi dươnn nhằm niam ty lệ suy dinh dươnn ́ho tre tronn trườnn mâm non. Sau một thời nian nnhiên ́ưu tôi nhân thấy như sau; a) Thuận lợi: - Đướ sư ́hỉ đạo sâu sot ́̉a Phònn Gioo Dụ́ va Đao Tạo Tam Dươnn, ́unn như sư quan tâm ́̉a ́ó ́ấp, ́ó nnanh lãnh đạo ́̉a địa phươnn va sư ̉nn hộ nhiệt t nh ́̉a ́ó bậ́ phụ huy nh đôi vơi viê ̣́ ́hăm só sứ khỏ ́ho tre. - Nha trườnn ́o đô ̣i nnu ́on bô ̣, nioo viên nhiê ̣t t nh, y êu nnhê mến tre, ́o tinh thân tróh nhiê ̣m ́ao tronn ́ônn viê ̣́ đướ phân ́ônn. 100. ́on bộ nioo viên tronn nha trườnn đã đạt tr nh độ ́huân va trên ́huân. - Đội nnu ́ô nuôi tre khỏ, tâm huy ết vơi nnhê. - Ban niom hiê ̣u luôn hỗ trơ, niúp đơ nhau tronn moi ́ônn viê ̣́, nhất la ́ônn tó ́hăm só nuôi dươnn va bao vê ̣ sứ khỏ ́ho tre đướ nha trườnn đă ̣t lên hann đâu. - Ban niom hiê ̣u ́o biê ̣p phop ́ụ thể để nânn ́ao ́hất lươnn bữa ăn, xây dụnn thứ đơn th̉o tuân, thonn, th̉o mca. - Cơ sở vật ́hất khu bếp ăn , sạ́h se, ́o đ̉ đồ dcnn, dụnn ́ụ phụ́ vụ bếp ăn , ́o t̉ lưu mẫu thứ ăn. b) Kho khăn: - Phân đônn ́ó ́hou đướ nửi đến trườnn la ́on ̉m dân lao đô ̣nn, buôn bon nho ́o mứ thu nhâ ̣p thấp, khônn ôn định, khônn ́o kiến thứ khoa hó tronn việ́ nuôi ́on, khônn ́o thời nian nhiêu quan tâm ́hăm só tôt ́ho tre, nhiêu tre thể lứ ́hưa đạt y êu ́âu so vơi đô ̣ tuôi, vê ̣ sinh ́o nhân ́hưa thâ ̣t sư non nann, sạ́h se. - Sô tre suy dinh dươnn đâu năm ́hiếm: 36/ 442 ́hou tươnn đươnn 8. - Sô tre suy dinh dươnn thể thấp ́òi ́hiếm: 42/ 442 ́hou tươnn đươnn 9,5.. 4 - Gio ́a thứ phâm luôn biến độnn ́unn anh hươnn đến viê ̣́ xây dụnn thứ đơn. Từ thứ tế trên, tôi nhận thấy vấn đê dinh dươnn va sứ khỏ tre ̉m la vấn đê đann đướ toan xã hội quan tâm, va trướ đây ́húnn ta ́hưa quan tâm th nnay từ bây niờ hãy bắt đâu việ́ quan tâm tơi tre. Chúnn ta đêu thấy rõ tâm quan tronn tronn việ́ ăn uônn hann nnay ́̉a tre, đo la nhu ́âu thiết y ếu khônn thể thiếu đướ tronn đời sônn hann nnay ́̉a ́on nnười va ăn uônn la y ếu tô quan tronn quy ết định sư phot triển, hoạt độnn va hó tập ́̉a tre. Vậy ́ân phai ăn uônn như thế nao để đam bao dinh dươnn ́ân đôi hai hòa niữa ́hất va lươnn. Giúp tre phot triển toan diện, niam ty lệ suy dinh dươnn tre ̉m. Nnoai việ́ ăn uônn đ̉ ́hất, đ̉ lươnn ́ân phai ́hú ýả đến vấn đê vệ sinh an toan thứ phâm. Bởi việ́ đam bao vệ sinh an toan thứ phâm ́unn la vấn đê đướ nhiêu nnười quan tâm nhất tronn ́ó trườnn mâm non. V tre ́òn nho ́ơ thể tre ́òn non y ếu nếu để xay ra nnộ độ́ thứ phâm khônn nhữnn anh hưởnn đến sứ khỏ ma ́òn anh hưởnn đến tinh thân va tri tuệ sau nay ́̉a tre. V vậy ma việ́ thứ hiện vệ sinh an toan thứ phâm phai luôn đướ quan tâm ́hú tronn tronn ́ó trườnn mâm non. Để ́o bữa ăn nnon đam bao đ̉ ́ó ́hất dinh dươnn một ́óh an toan, hơp lýả khônn phai la đơn nian, nhất la bữa ăn ́ho ́ó ́hou tronn trườnn mâm non. Xuất phot từ nhận thứ trên, ban thân tôi la một nnười quan lýả, phụ tróh việ́ tô ́hứ ́ônn tó bon trú ́̉a nha trườnn tôi hiểu rõ vê việ́ ́hăm só dinh dươnn ́ho tre nhất la ́ho tre tronn độ tuôi mâm non la rất quan tronn. V vậy tôi đã ́hon đê tai nay để nnhiên ́ưu. 6.1.3. Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ trong trường mầm non Đồng Tĩnh Để đop ưnn y êu ́âu nuôi dươnn, ́hăm só tre đướ tôt hơn, ban thân tôi ́cnn vơi Ban niom hiê ̣u ́ô nắnn suy nnhĩ lam thế nao để tạo nên mô ̣t bữa ăn nnon hơp lýả, đây đ̉ ́hất dinh dươnn ́ho tre. Riênn tôi la nnười quan lýả ́ônn tó bon trú ́̉a nha trườnn nhâ ̣n thứ tâm quan tronn ́̉a ́ônn tó ́hăm só dinh dươnn ́ho tre, ́cnn vơi tinh thân tróh nhiê ̣m ́ao tôi thườnn xuy ên th̉o dõi ́ó 5 bữa ăn ́̉a ́ó ́hou, x̉m thứ ăn ́o hơp khâu vị vơi tre khônn, để ́o biê ̣n phop thứ hiê ̣n va ́hỉ đạo kịp thời. Sau đây la môt sô biê ̣n phop thứ hiê ̣n tronn viê ̣́ nânn ́ao ́hất lươnn ́hăm so nuôi dươnn phònn ́hônn suy dinh dươnn ́ho tre ở trườnn mâm non ma ́húnn tôi đã thứ hiện. 1. Thưc hiêṇ tốt công tác bồi dưỡng cho đôị ngu giáo viên va cấp dưỡng Nha trườnn ́hú tronn tronn ́ônn tó bồi dươnn kiến thứ ́ho đô ̣i nnu nioo viên , nhân viên vơi ́ó nô ̣i dunn vê ́ônn tó nuôi dươnn, ́hăm só sứ khỏ, vê ̣ sinh phònn bê ̣nh- phònn dị́h, đam bao an toan tuy ê ̣t đôi ́ho tre. * Đối với cấp dưỡng: - Bồi dươnn kiến thứ vê vê ̣ sinh an toan thứ phâm ́ho 100. ́ô ́ấp dươnn qua ́ó lơp tâp̣ huấn do Phònn Gioo Dụ́ Phôi hơp trunn tâm y tế huy ện tô ́hứ. - Tô ́hứ bồi dươnn vê kiến thứ va ky nănn ́ho ́ô ́ấp dươnn nnay từ đâu năm hó. - Nha trườnn tô ́hứ ́ho đô ̣i nnu ́ấp dươnn sưu tâm, đănn kýả ́hế biến mon ăn mơi qua hô ̣i thi ́ấp dươnn nioi kết hơp tô ́hứ ́huy ên đê dinh dươnn, vệ sinh an toan thứ phâm, tô ́hứ thi đua ́hế biến vê ́ó mon ăn, bữa phụ tại trườnn để ́hị ̉m hó tâ ̣p kinh nnhiê ̣m lẫn nhau. 6 (Hình ảnh tổ chức thi cấp dưỡng giỏi) - Qua ́ó buôi sinh hoạt ́huy ên môn ở tô ́cnn nhau trao đôi, thao luâ ̣n vê ́óh ́hon mua thứ phâm sạ́h, đam bao vê ̣ sinh môi trườnn nơi ́hế biến thứ phâm, rau ́̉, qua, ky thuâ ̣t ́hế biến thứ phâm, ́óh bao quan thứ phâm…. *Đối với giáo viên trên lớp Nânn ́ao ́hất lươnn nioo dụ́ dinh dươnn ́hăm só tre ăn ́ó ́ô nioo ́huân bị niờ ăn ́ho tre phai đam bao y êu ́âu sau: - Chuân bị ban ăn phai sạ́h se, non nann, đ̉ ́ho tre nnồi, trên ban phai ́o đĩa đưnn ́ơm rơi, khăn âm để lau tay . Th a, bot phai đ̉ so vơi tre. - Khi ăn ́ó ́ô nioo phai đ̉o khâu trann, tronn khi ́ho tre ăn ́ô ́ân ́hú ýả đến nhữnn tre biếnn ăn để đô ̣nn viên ́hou ăn hết suất. - Thônn qua niờ ăn ́ó ́ô nioo dụ́ ́ho tre phot triển vê nhâṇ thứ, nnôn nnữ. Vi dụ: Vê nhâ ̣n thứ niúp tre nhâ ̣n biết đướ nhữnn thứ ăn như thịt, ́o, trưnn, tre ăn sạ́h uônn sạ́h Vê nnôn nnữ: Tre biết kể tên ́ó thứ phâm ma tre đướ ăn như: Thịt, ́o, trưnn…. - Thônn qua ́ó môn hó lồnn nhép va nioo dụ́ dinh dươnn vi dụ ́ho tre đi tham quan vườn trườnn. Có ́ô niơi thiê ̣u ́ho tre biết lơi íh ́̉a từnn loại ́ây ăn qua. - Thônn qua niờ ăn, ́ó ́ô nioo niơi thiê ̣u ́ho tre biết hôm nay ́o nhữnn mon n . Vi dụ: Ăn thịt th tre biết đướ thịt ́unn ́ấp ́ho ́ơ thế ́hất n g - Kiểm tra sứ khỏ ́ho tre, để bô sunn ́hế đô ̣ ăn ́ho tre suy dinh dươnn. Nha trườnn đã ren ́ho tre thoi qủn tư ́hăm só ban thân bằnn ́óh tư tuy ên truy ên tronn bữa ăn. 7 Vi dụ: Hôm nay lơp m nh ăn ́ơm vơi nhữnn thứ ăn naog Nnon khônng Bạn nao ăn nioig Từ nhữnn biê ̣n phop nho nay đã niúp tre ́ô nắnn ăn hết suất. - Lồnn nioo dụ́ dinh dươnn qua ́ó hoạt đô ̣nn: Chúnn tôi lên kế hoạ́h ́ho ́ó nioo viên đưa nioo dụ́ dinh dươnn vao ́ó hoạt đô ̣nn, đây la vấn đê quan tronn bởi tre thườnn xuy ên đướ ́hơi ma hó. Vi dụ: Hoạt đô ̣nn lam qủn vơi ́hữ ́oi nây hưnn thú ́ho tre nioo viên ́o thể đó đồnn dao, hò, ve vê ́ó loaị rau, qua ở ́h̉ đê thế niơi thứ vâ ̣t. Gioo viên ́o thể lồnn nhép nioo dụ́ dinh dươnn: Vi dụ: Tronn niờ đon – tra tre la thời nian thuâ ̣n lơi tronn viê ̣́ tuy ên truy ên, nioo dụ́ dinh dươnn ́ho tre, ́ho phụ huy nh đă ̣́ biê ̣t la tre. Bằnn h nh thứ ́ó ́ô hoi thăm ́ó phụ huy nh vê ́hế đô ̣ ăn uônn hann nnay ́̉a tre ở nha, hoi tre ở nha tre đướ ăn ́ơm vơi n g - Thônn qua niờ ăn hann nnay ở lơp, ́ô đă ̣t ra ́ó ́âu hoi: Vi dụ: Trướ khi ăn ́húnn m nh phai lam n g V saog - Tronn ́ó niờ hó va hoạt đô ̣nn vui ́hơi, ́ó ́ô nioo ́ân phai niai thíh ́ho tre thấy đướ nio trị ́̉a từnn loại thứ ăn, ăn uônn đây đ̉ se lam ́ơ thể khỏ mạnh, da de hồnn hao, thônn minh hó nioi, nếu ăn khônn đ̉ ́hất se nây ́òm ôm y ếu. - Vệ sinh môi trườnn: Bao vệ môi trườnn ́unn ́hinh la bao vệ tre ̉m, v vậy vệ sinh phònn lơp sạ́h se, khônn ́o mci hôi khai, san nha khô roo, hann tuân tônn vệ sinh ́ó phònn, lau ́ó ́ửa, khai thônn ́ônn rãnh, ́unn nop phân niúp ́ho tre khỏ mạnh. 2. Xây dựng thực đđn, tinh khâu phần: - Khâu phân ăn ́̉a tre đướ tinh trên khâu phân ăn Nutrikids 8 (Hình ảnh phần mềm Nutrikds) Để ́o mô ̣t khâu phân ăn ́ân đôi ́ho tre, tôi phôi hơp nhiêu loại thứ phâm vơi nhau tronn nnay ở ty lê ̣ thíh hơp va đam bao nănn lươnn th̉o lưa tuôi. Nhằm đam bao đây đ̉ nhu ́âu vê nănn lươnn va ́ó ́hất dinh dươnn ́ân thiết ́ho tre va đam bao vê ̣ sinh an toan thứ phâm(VSATTTP) tronn ăn uônn để phònn tronh bê ̣nh tâ ̣t. - Nhom lươnn thứ, nhom niau ́hất đạm, nhom thứ phâm niau ́hất béo, nhom thứ phâm niau vitamin va ́hất khoonn. Khônn ́o mô ̣t loại thứ phâm nao đ̉ ́ó ́hất dinh dươnn ́ân thiết ́ho nhu ́âu ́̉a ́ơ thể. Do đo hann nnay tôi ́hon ́ho tre ăn nhữnn mon ăn đa dạnn, hỗn hơp nhiêu loại thứ phâm tronn nhom thứ phâm kể trên, mỗi nhom phai thay đôi từnn bữa, từnn nnay , từnn mon ăn ́unn ́ân ́o nhiêu nia niam thứ phâm để lam mon ăn thêm phonn phú va hấp dẫn tre. Khi xây dưnn thứ đơn mỗi nnay tôi ́ô nắnn ́ho tre đướ ăn đây đ̉ ́ó loại thứ ăn khó nhau tronn 4 nhom thứ phâm, tôi ́hú tronn đến từnn bữa ăn hann nnay ́̉a tre. - Mô ̣t khâu phân ́ân đôi va hơp lýả ́ân: + Đam bao ́unn ́ấp đây đ̉ nănn lươnn va ́ó ́hất dinh dươnn th̉o nhu ́âu ́ơ thể. 9 + Có ́hất dinh dươnn phai th̉o ty lê ̣ ́ân đôi va thíh hơp ( Cân đôi niữa ́ó ́hất dinh dươnn: Protêin, lipit, nluxit, vitamin va khoonn ́hất, niữa thứ ăn nnuồn nố đô ̣nn vâ ̣t va thứ vâ ̣t. - Dươi đây la bann thứ đơn, tôi ́cnn tô ́ấp dươnn đã phôi hơp, xây dưnn va hiê ̣n đann thứ hiê ̣n tại trườnn. Tônn hơp thứ đơn Thứ Bữa ăn Sáng Hai Mon ăn Ba Tư Năm Sáu G: 100 13.50 21.50 65 115 13.66 21.97 64 101 13.61 19.47 66 102 13.89 22.42 63.69 101 13.03 23.23 63.74 - Choo ́he đỗ xanh - Thịt lơn sôt ́a ́hua - Canh ́ua rau mồnn tơi Chiều L: - Xôi ruố - ́o ron dim mắm - Canh rau ́oi nấu thịt Chiều Sáng P: - Choo thịt băm - Thịt bò hâm ́̉ qua - Canh rau mồnn tơi nấu thịt Chiều Sáng kalo - Mỳ phở - Thịt na rann - Canh xươnn bi đo Chiều Sáng Tỷ lệ cân đối các chất - Thịt lơn xao nio - Canh rau nnot nấu thịt Chiều Sáng Tỷ lệ - Bonh te Trunn b nh mô ̣t tuân: Đạt 700- 800 kalo 3. Nâng cao chất lượng bữa ăn cho tre: - Viê ̣́ xây dụnn thứ đơn va khâu phân ăn ́ân đôi hơp lýả rất quan tronn. Đướ sư quan tâm ́̉a Sở Gioo Dụ́ va đao Tạo, Phònn Gioo dụ́ –Đao tạo huy ện Tam Dươnn đã tô ́hứ nhữnn buôi tâ ̣p huấn vê ́hăm só nuôi dươnn va bao vê ̣ sứ khỏ ́ho tre từ đô ̣i nnu ́on bô ̣ quan lýả đến nioo viên va nhân viên. 10 - Thứ hiê ̣n xây dưnn thứ đơn trên moy tinh bằnn phân mêm nitrikids niúp nha trườnn rút đướ nhiêu kinh nnhiê ̣m va ́o nhiêu thứ đơn mẫu để ́ó nha trườnn tham khao, ́ăn ́ư vao mụ́ thứ đơn mẫu để đă ̣t hann rồi lam bann điêu tra thứ tế. - Chon thứ phâm th̉o mca, phôi hơp nhiêu loại thứ phâm, trunn b nh ́hon va sử dụnn khoann 5-6 loại thứ phâm/ nnay . Tronn mỗi bữa ăn ́̉a tre phai ́o đ̉ 4 nhom thứ phâm, ́ó loại thứ ăn tronn mỗi nhom ́unn phai thay đôi từnn bữa, từnn nnay , từnn mon ăn ́unn ́ân hỗn hơp nhiêu loại thứ phâm v mỗi loại thứ phâm ́unn ́ấp một sô ́hất dinh dươnn, nếu hỗn hơp nhiêu loại thứ ăn, ta se ́o thêm nhiêu ́hất dinh dươnn va ́ó ́hất bô sunn ́ho nhau ta se ́o bữa ăn ́ân đôi, đ̉ ́hất, nio trị sử dụnn se tănn lên. Chú ýả bô sunn dâu, đườnn, muôi để đ̉ ́hất ́ân đôi va phc hơp vơi tiên ăn ma ́ha me tre đonn nop. Mứ thu tiên ăn đướ điêu ́hỉnh hann năm phc hơp vơi nio ́a thứ phâm, để đam bao ́hất lươnn bữa ăn ́̉a tre, mứ thu hiê ̣n nay nha trườnn thu la: 11.000đồnn/ nnay / ́hou. - Một khâu phân ăn ́ân đôi se niúp ́ho ́ơ thể ́o đ̉ nănn lươnn va ́ó ́hất dinh dươnn ́ân thiết ́ho sư phot triển, duy tr sư sônn va lam việ́, vui ́hơi niai tri. Nếu ăn nhiêu ma khônn hoạt độnn dẫn đến thừa nănn lươnn nây ra hiện tươnn béo ph , nếu để tre đoi ăn khônn đ̉ ́hất, đ̉ lươnn tre se mệt moi, kém hoạt độnn va dẫn đến hiện tươnn tre bị suy dinh dươnn.V vậy ma tôi y êu ́âu nhân viên phai tinh khâu phân ăn ́ho hơp lýả đam bao ́ân đôi niữa nănn lươnn ăn vao va nănn lươnn tiêu hao. - Chỉ đạo nioo viên ́hăm só tôt niờ ăn ́̉a tre, Tronn niờ ăn nioo viên quan sot tre ăn va đô ̣nn viên khuy ến khíh tre ăn hết suất, kiên tr tâ ̣p ́ho tre ăn dân ́ó loại thứ ăn khó nhau mô ̣t ́óh thoai moi (đôi vơi tre khônn qủn ăn 1 sô loại rau, ́̉). - Chỉ đạo nhân viên ́ấp dươnn phôi kết hơp ́cnn nioo viên trên lơp t m hiểu tâm lýả, sở thíh ́̉a tre đê từ đo lưa ́ó ́hon thứ phâm th̉o thứ đơn va op dụnn mô ̣t sô ́óh ́hế biến thứ phâm nấu ăn ́ho tre đướ tre y êu thíh, từ đo tre ăn nnon miê ̣nn, ăn hết suất. 11 - Phôi hơp ́cnn vơi ́ônn đoan nha trườnn phot đô ̣nn đến tô ́ônn đoan sưu tâm mon ăn va xây dưnn thứ đơn, ́ai tiến ́hế biến mon ăn phc hơp vơi tre. (Hình ảnh giờ ăn của trẻ) 4. Tổ chức tốt giấc ngủ cho tre: Nếu như vấn đê ăn uônn đôi vơi ́on nnười khônn thể thiếu đướ v no liên quan đến sứ khỏ va sư phot triển ́̉a tre, th niấ́ nn̉ ́unn đonn vai trò khônn kém phân quan tronn đôi vơi tre. Tụ́ nnữ xưa ́o ́âu: “ Ăn đướ nn̉ đướ la tiên”. V vậy , việ́ tô ́hứ nn̉ trưa ở trườnn mâm non la ́o ýả nnhĩa thiết thứ quan tronn ́ho sứ khỏ va hệ thân kinh ́̉a tre, ́ho nên ́húnn ta ́ân ́oi tronn việ́ tô ́hứ niấ́ nn̉ trưa ́ho tre khônn kém n tô ́hứ ăn uônn ́ho tre, tạo điêu kiện thuận lơi ́ho tre ́am thấy dễ ́hịu khi nn̉ va tỉnh too khi thứ dậy 12 ( Hình ảnh giờ ngủ của trẻ ) 5. Thực hiêṇ tốt vê ̣ sinh an toàn thực phâm: Từ nhâ ̣n thứ ́ônn tó vê ̣ sinh an toan thứ phâm đonn vai trò quan tronn, thâ ̣m ́hi quy ết định đến ́hất lươnn thứ phâm, ́hất lươnn bữa ăn ́o tó đô ̣nn đến sứ khỏ va sư phot triển ́̉a tre. Tôi ́oi tronn viê ̣́ vê ̣ sinh an toan thứ phâm la hann đâu, tôi đã thứ hiê ̣n mô ̣t sô y êu ́âu sau: - Để lam tôt viê ̣́ nay tôi y êu ́âu nha bếp lên lị́h vê ̣ sinh hann nnay , hann tuân, hann thonn thứ hiê ̣n đúnn lị́h. - Nha bếp hann nnay phai vê ̣ sinh dụnn ́ụ nấu ăn, ́hia thứ ăn, dụnn ́ụ ăn uônn như: Bot, th a, nồi… hann nnay phai đướ rửa sạ́h, phơi khô dươi onh nắnn, tronn nướ sôi dụnn ́ụ dưnn thứ ăn ́ho tre. Hann tuân tônn vê ̣ sinh nha bếp, khơi thônn ́ônn rãnh. - Để đam bao vê ̣ sinh an toan thứ phâm ́húnn tôi ́òn ́oi tronn đến khâu ́hế biến ́ó mon ăn ́ho tre, thứ phâm đướ ́hế biến th̉o mô ̣t ́hiêu, thứ ăn sônn khônn để nân thứ ăn ́hin, đam bao ́ho tre ăn ́hin, uônn sôi. Riênn thứ phâm phai đam bao sô lươnn, ́hất lươnn ́o nio ́a hơp lýả. 13 Vi dụ: Thịt: Phai rõ nnuồn nố, mci vị b nh thườnn, ́o mau hồnn, thơ thịt nho phai ́o đô ̣ rắn. Phân ́ônn tô trưởnn ́ấp dươnn trứ nhâ ̣n thứ phâm tronn nnay , ́o nhâ ̣t xét vê thứ phâm va kýả nhâ ̣n rõ rann. 14 (Hình ảnh tiếp phẩm, sơ chế, chế biến, thành phẩm) 6. Quản lý theo dõi sức khỏe của tre đúng qui đinh: Nha trườnn liên hê ̣ vơi trunn tâm y tế huy ện khom sứ khỏ định kỳ ́ho ́ó ́hou ́ụ thể: - Khom sứ khỏ ́ho ́ó ́hou 2 lân/ năm, qua khom sứ khỏ phot hiê ̣n ́hou nao mắ́ bê ̣nh, nioo viên thônn boo nnay vơi phụ huy nh biết để điêu trị kịp thời ́ho tre. - Th̉o dõi sứ khỏ tre th̉o đúnn qui định: Có ́hou đến trườnn đướ ́ân – đo 3 thonn / lân, ́ó ́hou suy dinh dươnn, béo ph tô ́hứ th̉o dõi biểu đồ hann thonn. Sau mỗi lân ́ân- đo ́ó lơp đêu nhi danh sóh va thônn boo kết qua để phụ huy nh nắm đướ t nh h nh sứ khỏ ́̉a ́on ̉m m nh. Đôi vơi tre sụt ́ân, đưnn ́ân, ́húnn tôi y êu ́âu nioo viên t m hiểu nnuy ên nhân từ ́ha me tre để ́o sư phôi hơp va ́o hươnn khắ́ phụ́ tronn ́óh ́hăm só tre tôt hơn. 15 ( Hình ảnh cân đo cháu) 7. Thực hiêṇ tốt công tác tuyên truỳn: - Hann năm nhân ́ó buôi hop đâu năm nha trườnn tô ́hứ tuy ên truy ên ́ho ́ó bâ ̣́ phụ huy nh vê ́ônn tó phònn ́hônn dị́h bê ̣nh va tronn năm hó 2015-2016 dị́h bệnh th̉y đậu va dị́h đau mắt đo bcnn phot nha trườnn phôi hơp vơi trạm y tế xã tuy ên truy ên đến phụ huy nh vê t nh h nh dị́h bệnh va ́óh phònn ́hônn bệnh th̉y đậu va đau mắt đo, vê ́hăm só nuôi dươnn tre tại trườnn. - Nha trườnn ́unn đã ́h̉ đô ̣nn phôi kết hơp ́hă ̣t ́he vơi ́hinh quy ên địa phươnn nhất la vơi trạm y tế xã để xây dụnn nô ̣i dunn va h nh thứ tuy ên truy ên ́ho hiê ̣u qua. - Ban niom hiê ̣u nha trườnn ́unn thườnn xuy ên ́hỉ đạo ́ó lơp trann tri thứ hiê ̣n bann tin ở lơp hó bằnn ́ó h nh thứ phc hơp, nội dunn phonn phú vê ́ônn tó ́hăm só sứ khỏ ́̉a tre - Thônn qua bann tin tronn trườnn; dươi h nh thứ ́ó bai viết, sưu tâm trên boo ́hi, trên mạnn hoặ́ ́ó bai tư biên nnắn non ́hắt ló thônn tin dễ hiểu, dễ op dụnn kem th̉o h nh anh minh hoa nên đướ phụ huy nh rất quan tâm. 16 - Trao đôi trứ tiếp vơi phụ huy nh hann nnay vao niờ đon va tra tre vê t nh h nh ́̉a bé. Moi diễn biến, nhữnn kho khăn ́̉a tre thườnn đướ nioo viên trao đôi nnay vơi phụ huy nh để kịp thời phôi hơp niúp bé phot triển tôt, an toan nhất. Từ đo phụ huy nh hiểu rõ va ̉nn hô ̣ nha trườnn tronn ́ônn tó ́hăm só nuôi dươnn va bao vệ sứ khỏ ́ho tre, nhất la đôi vơi ́ônn tó phònn ́hônn suy dinh dươnn ́ho tre. - Vơi sô bé nnoan: Hann tuân va hann thonn nioo viên thônn boo đến bô me ́ó tiến bộ hoặ́ ́ó vấn đê ma ́ô nioo ́ân y êu ́âu phụ huy nh phôi hơp để nioo dụ́ va nuôi dươnn tre hoặ́ niúp tre h nh thanh ́ó tinh ́óh tôt. - Lam tôt ́ônn tó xã hội hoa nioo dụ́ huy độnn đướ sư tham nia ́̉a ́ó bậ́ ́ha me va ́ộnn đồnn, thu hút nhiêu nnuồn lứ đâu tư ́ho nioo dụ́ mâm non. - Phôi hơp vơi Trunn tâm y tế dư phònn tuy ên truy ên kiến thứ nuôi dạy ́on th̉o khoa hó , phònn ́hônn ́ó dị́h bệnh .v.v... (Hình ảnh bảng tin tuyên truyền của trường) 17 (Hình ảnh bảng tin của lớp) 8. Thực hiêṇ tốt công tác kiểm tra giám sát: - Hann năm nha trườnn đêu tô ́hứ kiểm tra tay nnhê ́̉a ́ô ́ấp dươnn, kết hơp kiểm tra vê ̣ sinh an toan thứ phâm. Thườnn xuy ên ́hú tronn việ́ h nh thanh thoi qủn tôt ở tre vê niữ vê ̣ sinh ́o nhân va vê ̣ sinh ́hunn tronn sinh hoạt hann nnay . - Tô ́hứ khom sứ khỏ định kỳ, th̉o dõi sứ khỏ ́̉a tre qua biểu đồ, đồnn thời thứ hiê ̣n tôt khâu vê ̣ sinh rănn miê ̣nn, ́hăm só sứ khỏ ́̉a tre - Kiểm tra bằnn nhiêu h nh thứ + Kiểm tra đô ̣t xuất + Kiểm tra định kỳ  Kiểm tra thứ phâm  Kiểm tra ́hế biến  Kiểm tra xuất nhâ ̣p kho 6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Đê tai đướ nnhiên ́ưu, op dụnn tại trườnn mâm non Đồnn Tĩnh – xã Đồnn Tĩnh – huy ện Tam Dươnn – tỉnh Vĩnh Phú́. 18 Co thể op dụnn ở ́ó đơn vị khó ́unn ́o điêu kiện thứ tế niônn như ở trườnn tôi. 7. Những thông tin cần được bảo mật: Khônn 8. Các đìu kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: - Cơ sở vật ́hất nha trườnn, trann thiết bị, đồ dcnn, … - Con nnười: Đội nnu ́on bộ, nioo viên, nhân viên, hó sinh trườnn mâm non Đồnn Tĩnh 9. Đánh giá lợi ich thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến: Để tre luôn khỏ mạnh phot triển một ́óh toan diện vê đứ, tri, thể, mĩ, t nh ́am quan hệ xã hội th việ́ ́hăm só nioo dụ́ va nuôi dươnn tre th̉o khoa hó la hết sứ quan tronn va ́ân thiết tronn đo việ́ nuôi dươnn tre th̉o khoa hó đướ ́oi tronn, v no anh hưởnn tơi sư phot triển toan diện ́̉a tre. V vậy ma việ́ tô ́hứ ́ho tre ăn bon trú tại trườnn la vô ́cnn ́ân thiết va bữa ́hinh ́hiêu ́unn hết sứ quan tronn khônn thể thiếu tronn thứ đơn hann nnay ́̉a tre v no bô sunn nnuồn dinh dươnn va ́unn ́ấp thêm nănn lươnn ́ho tre tronn nnay niúp tre ́o đ̉ dươnn ́hất ́ân thiết ́ho moi hoạt độnn va sư phot triển ́̉a tre, niúp niam ty lệ suy dinh dươnn. Bởi vậy ma việ́ nânn ́ao ́hất lươnn ́hăm só nuôi dươnn ,́ai thiện ́hế biến ́hất lươnn bữa ăn nhằm niam ty lệ suy dinh dươnn ́ho tre ở tronn độ tuôi tre mâm non la hết sứ ́ân thiết. 9.1. Đối với bản thân: Ban thân tôi tuôi đời ́òn tre, kinh nnhiệm ́hư nhiêu, sonn tôi luôn hó tập ren luy ện, nnhiệp vụ ́huy ên môn ́ô nắnn vươt qua nhữnn kho khăn để hoan thanh tôt nhiệm vụ đướ niao Luôn lắnn nnh̉ ýả kiến tâm sư ́̉a đồnn nnhiệp, t m tòi, mạnh dạn đưa ra nhữnn biện phop để nânn ́ao ́hất lươnn ́hăm só nuôi dươnn tre tronn nha trườnn. Tham mưu tíh ́ứ vơi lãnh đạo để mua sắm, bô sunn đây đ̉ ́ó trann thiết bị, đồ dcnn phụ́ vụ ́ônn tó ́hăm só nuôi dươnn tre. 19 Chỉ đạo nioo viên thứ hiện tôt ́ônn tó ́hăm só nuôi dươnn ́ó ́hou từ nioo viên đưnn lơp đến nioo viên ́ấp dươnn. Thườnn xuy ên kiểm tra, đonh nio ́hất lươnn ́hế biến thứ ăn ́unn như ́ônn tó ́hăm só ́ó ́hou: vệ sinh ́o nhân, niờ ăn, niờ nn̉… Chỉ đạo tôt ́ônn tó bồi dươnn ́ho nioo viên, nắm bắt kịp thời ́ó thônn tin đôi mơi nânn ́ao ́hất lươnn ́hăm só nuôi dươnn nop phân xây dưnn môi trườnn ́hăm só nuôi dươnn ́ho tre một ́ó tôt nhất để trườnn mâm non xưnn donn la nnôi nha thư hai ́̉a tre. 9.2 Đối với trẻ Tre biết niữ vệ sinh ́o nhân, vệ sinh môi trườnn thônn qua ́ó niờ hó tíh hơp, vui ́hơi, ́a dao, đồnn dao… Biết đướ một sô lao độnn để niữ vệ sinh nơi ́ônn ́ộnn, vệ sinh môi trườnn như: khônn vưt ró, khạ́ nhô nơi ́ônn ́ộnn, biết bo ró đúnn nơi quy định, vệ sinh lơp hó hann nnay … va biết đướ ́ônn tó niữ vệ sinh rất quan tronn đôi vơi sứ khoe ́on nnười. Tre nhận biết đướ 4 nhom thứ phâm đạt: 90. Tre ́o thoi qủn vệ sinh tronn ăn uônn đạt: 95. 9.3 Đối với các bậc cha mẹ học sinh - Đã nhận thứ đúnn đắn vê tâm quan tronn ́̉a việ́ ́hăm só nuôi dươnn tre; Quan tâm hơn đến việ́ ́hăm só nuôi dươnn ́ó ́hou. - Tíh ́ứ phôi kết hơp vơi nioo viên, nha trườnn tronn việ́ ́hăm só nuôi dươnn tre. - Đo ́hinh la kết qua đã đạt đướ sau nân 1 năm thứ hiện ́huy ên đê, nhận thấy đây la hươnn đi đúnn đắn, Va ban thân se tiếp tụ́ op dụnn đê tai vao niann dạy tronn năm hó tơi. 9.4 Đối với nha trường 20
- Xem thêm -