Tài liệu Skkn một số biện pháp kích thích trẻ hoạt động tích cực trong giờ học vẽ.

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 820 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

I) ®Æt vÊn ®Ò B¸c Hå nãi: “Kh«ng cã gi¸o dôc th× kh«ng nãi g× ®Õn kinh tÕ v¨n ho¸”. S¶n phÈm cña gi¸o dôc chÝnh lµ con ngêi, mµ con ngêi lµ môc tiªu, ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn ®Êt níc, trong t¬ng lai, ®ã chÝnh lµ thÕ hÖ trÎ. V× vËy viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ngay tõ khi cßn nhá lµ v« cïng quan träng trong sù nghiÖp gi¸o dôc, nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch toµn diÖn cho trÎ sau nµy. N©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc nãi chung, m«n t¹o h×nh nãi riªng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó ph¸t huy n¨ng khiÕu cña trÎ mét c¸ch tù nhiªn. Trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non, bé m«n t¹o h×nh lu«n hÊp dÉn ®èi víi trÎ løa tuæi mÇm non, gióp trÎ ph¶n ¸nh thÕ giíi xung quanh cuéc sèng con ngêi mét c¸ch ®a d¹ng phong phó vµ hÊp dÉn ®èi víi trÎ ë løa tuæi mÉu gi¸o. Th«ng qua t¹o h×nh trÎ ®îc thö søc m×nh trong viÖc thÓ hiÖn vµ s¸ng t¹o thÕ giíi riªng theo t duy cña m×nh. Ho¹t ®éng t¹o h×nh ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng quan s¸t, trÝ tëng tîng s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a m¾t vµ tay, hoµn thiÖn mét sè kü n¨ng c¬ b¶n ( vÏ, nÆn, xÐ d¸n, c¾t, phèi mµu ... ). §Æc biÖt trong giê häc vÏ, trÎ thÝch tù tay vÏ ®îc mét c¸i g× ®ã dï c¸c h×nh cßn ®¬n gi¶n nh ng«i nhµ, c¸i c©y, b«ng hoa, « t« ... nhng mang l¹i cho trÎ nh÷ng c¶m xóc thùc sù khi t¹o ra ®îc 1 s¶n phÈm. Cßn ®èi víi nh÷ng g× trÎ kh«ng thÝch, kh«ng høng thó th× trÎ sÏ vÏ ®¹i kh¸i cho xong vµ c¶m thÊy hµi lßng. H¬n n÷a t duy cña trÎ g¾n liÒn víi c¶m xóc, ý muèn chñ quan nªn trÎ ghi nhí nh÷ng g× trÎ c¶m thÊy thÝch thó vµ say mª thùc hiÖn ý tëng cña m×nh. Ngoµi ra, giê vÏ cßn h×nh thµnh ë trÎ nh÷ng kü n¨ng nh: t thÕ ngåi ngay ng¾n, kü n¨ng cÇm bót ... , nh÷ng kü n¨ng rÊt cÇn thiÕt cho trÎ bíc vµo líp 1. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm trªn t«i thÊy nhiÖm vô quan träng mµ gi¸o viªn cÇn ph¶i gi¶i quyÕt khi híng dÉn ho¹t ®éng t¹o h×nh kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n lµ d¹y trÎ vÏ theo ý cña riªng c« mµ ph¶i t¹o cho trÎ høng thó thËt sù trong giê häc. Cã nh vËy s¶n phÈm trÎ lµm ra míi lµ mét t¸c phÈm nghÖ thuËt. Ho¹t ®éng t¹o h×nh cã nhiÒu néi dung, song hiÓu râ ®îc tÇm quan träng cña viÖc h×nh thµnh cho trÎ mét sè tè chÊt vµ thãi quen tèt qua giê häc vÏ, t«i ®· suy nghÜ t×m ra “Mét sè biÖn ph¸p kÝch thÝch trÎ 4-5 tuæi ho¹t ®éng tÝch cùc trong giê häc vÏ” mµ vÉn phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ: “ Häc b»ng ch¬i, ch¬i mµ häc” II - GI¶I QuyÕt vÊn ®Ò 1 1-ThuËn lîi: - Líp ®îc sù quan t©m cña Ban Gi¸m HiÖu, t¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a vÒ c¬ së vËt chÊt còng nh ®å dïng häc tËp cña c¸c ch¸u. - Líp häc réng r·i, tho¸ng m¸t. - Gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n, n¾m v÷ng kü n¨ng d¹y t¹o h×nh. B¶n th©n t«i ®îc giao nhiÖm vô lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm líp. - 40% trÎ cã kh¶ n¨ng t¹o h×nh. 2- Khã kh¨n: - 60% sè trÎ yÕu vÒ kỹ năng vẽ, nhiÒu bµi vÏ cha ®¹t yªu cÇu, sù s¸ng t¹o vµ thÓ hiÖn bố cục bức tranh cßn yÕu, chưa biết phối hợp c¸c mảng mầu, kh¶ n¨ng nhận xÐt tranh cña trÎ kÐm. - Một số trẻ cßn mải chơi, cha hứng thó tập trung chó ý trong giờ học vÏ - Nhiều phụ huynh chưa nhận thức được ®Çy ®ñ về tầm quan trọng của việc học vÏ Một số phụ huynh tuy cũng cã quan t©m tới việc học vẽ của trẻ, song ph¬ng ph¸p dạy trẻ vÏ cha ®óng ph¬ng ph¸p như : Cầm tay trẻ vẽ, vẽ s½n cho trẻ t« mầu ... Tõ thùc tr¹ng vÒ viÖc häc vÏ cña trÎ, ®Ó cã ph¬ng ph¸p d¹y ®óng vµ t¹o høng thó cho trÎ ho¹t ®éng tÝch cùc trong giờ học vẽ ®ång thêi ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy, trÝ tëng tîng, s¸ng t¹o cho trÎ, t«i ®· ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau : 3- BiÖn ph¸p : 3.1- BiÖn ph¸p 1 :Kh¶o s¸t kü n¨ng vÏ cña trÎ: Ngay tõ ®Çu n¨m häc, t«i tiÕn hµnh kh¶o s¸t ph©n lo¹i kü n¨ng vÏ cña trÎ thÓ hiÖn qua sè liÖu sau: Tèt TØ lÖ % Sè trÎ Kh¸ TØ lÖ % 21.2 24 12 18.2 10 15 Néi dung kh¶o s¸t Kh¶ n¨ng tËp trung chó ý Sè trÎ 14 Kü n¨ng vÏ Kh¶ n¨ng phèi Trung b×nh Sè TØ lÖ trÎ % Sè trÎ 36.4 18 27.2 10 15 21 31.8 23 35 10 15 19 29 17 26 20 30 2 YÕu TØ lÖ % mµu Bè côc tranh 11 17 22 33 13 20 20 30 NhËn xÐt s¶n phÈm 7 11 18 27 20 30 21 32 - 70% trÎ kh«ng biÕt c¸ch nhËn xÐt s¶n phÈm - 45 % trÎ kh«ng tËp trung chó ý trong giê häc Qua kh¶o s¸t, t«i thÊy kü n¨ng vÏ cña trÎ kh«ng ®ång ®Òu, nhiÒu trÎ kü n¨ng cßn yÕu vµ trung b×nh. VËy ®Ó n©ng cao kü n¨ng vÏ cña trÎ, trong giê häc t«i lu«n quan t©m ®Õn c¸c ch¸u vÏ trung b×nh, yÕu nhiÒu h¬n b»ng gîi ý tõng bíc. §éng viªn kÞp thêi ®Ó t¹o høng thó cho trÎ. §Ó h×nh thµnh kü n¨ng vÏ cho trÎ yÕu, t«i lªn kÕ ho¹ch rÌn trÎ vµo mét buæi chiÒu, ho¹t ®éng ®ãn tr¶ trÎ, ho¹t ®éng gãc, ho¹t ®éng ngoµi trêi. Trong giê häc vÏ, t«i xÕp nh÷ng trÎ kh¸ ngåi c¹nh nh÷ng trÎ yÕu ®Ó trÎ yÕu häc tËp trÎ kh¸. Đối với trẻ kh¸: t«i gợi ý, khuyến khÝch để ph¸t huy trÝ tưởng tượng s¸ng tạo của trẻ để tạo ra nhiều bức tranh đẹp. 3.2- BiÖn ph¸p 2: Thay ®æi h×nh thøc vµo bµi g©y høng thó cho trÎ: Thu hót ®îc sù chó ý cña trÎ võa dÔ l¹i võa khã v× trÎ rÊt hµo høng tríc nh÷ng ®iÒu míi l¹, nhng dÔ ch¸n víi nh÷ng g× quen thuéc. V× vËy, t«i lu«n suy nghÜ thay ®æi h×nh thøc vµo bµi sao cho sinh ®éng, hÊp dÉn b»ng c¸ch dïng nh÷ng c©u nãi nhÑ nhµng , nÐt mÆt vui t¬i, sö dông c¸c trß ch¬i... t¹o t×nh huèng bÊt ngê ®Ó thu hót sù chó ý cña trÎ vµo giê häc. Qua ®ã, ngay tõ ®Çu gi¸o viªn ®· l«i cuèn trÎ chó ý, kh«ng khÝ giê häc trë nªn hµo høng, kh«ng gß bã mµ vÉn ®¹t kÕt qu¶ cao. VÝ dô 1: Trang trÝ bu thiÕp Noel T«i trang trÝ líp häc theo mét kh«ng gian cña ngµy lÔ Noel, cã c©y th«ng, cã «ng g×a Noel... TrÎ rÊt bÊt ngê khi l¹c vµo kh«ng gian míi l¹, t«i t¹o niÒm vui vµ sù hµo høng cho trÎ b»ng c¸ch cho trÎ h¸t bµi “§ªm Noel”, cho trÎ quan s¸t c¸c bu thiÕp cã s½n ®Ó nhËn xÐt vÒ c¸c biÓu tîng, néi dung, mÇu s¾c, bè côc cña bu thiÕp . Sau ®ã hái trÎ ý tëng trang trÝ bu thiÕp nh thÕ nµo vµ tÆng bu thiÕp ®ã cho ai? KÕt thóc giê häc, t«i treo hÕt bµi cña trÎ lªn ®Ó trÎ nhËn xÐt nh÷ng bu thiÕp cña m×nh vµ cña b¹n. 3 VÝ dô 2: VÏ biÓn ChuÈn bÞ cho trÎ gËp thuyÒn, can«, tÇu thuû...tõ chiÒu h«m tríc, vµ chuÈn bÞ 3 bÕn c¶ng: 1 bÕn vÏ thuyÒn, 1 bÕn vÏ ca n«, 1 bÕn vÏ tµu thuû. Vµo giê häc t«i cho trÎ ®i lÊy tÇu, thuyÒn h«m tríc vµ hái : “H«m qua c¸c con ®· gÊp ®îc c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng gi? ThuyÒn buåm, tµu thuû ... lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn g×? Nã ho¹t ®éng ë ®©u? VËy con thÝch ch¬i víi ®å ch¬i c¸c con ®· t¹o ®îc kh«ng? C« ®· thiÕt kÕ ®îc c¸c bÕn c¶ng cho tµu thuû, thuyÒn buåm, ca n« vµ chóng m×nh cïng ch¬i trß ch¬i cho c¸c ph¬ng tiÖn ®ã vÒ ®óng bÕn cña m×nh nhÐ. ( ch¬i 2 lÇn ) Sau khi ch¬i xong t«i cho trÎ ngåi xung quanh m×nh vµ hái : C¸c con thêng nh×n thÊy thuyÒn, ca n«, tµu thuû ... ho¹t ®éng ë ®©u? VËy nh÷ng ai ®· ®îc ®i biÓn råi ? C¸c con thÊy biÓn nh thÕ nµo ? TrÎ kÓ theo hiÓu biÕt cña trÎ. Vµ cho trÎ xem 3 bøc tranh vÏ vÒ biÓn ®îc s¾p xÕp néi dung bè côc vµo thêi gian kh¸c nhau ®Ó trÎ tù nhËn xÐt c¸c bøc tranh vÏ vÒ biÓn theo ý hiÓu cña m×nh. B»ng ng«n ng÷ miªu t¶, t«i híng trÎ nhËn xÐt vÒ vÎ ®Ñp cña c¸c bøc tranh qua néi dung, mÇu s¾c, bè côc x¾p xÕp: vÒ c¶nh biÓn lóc b×nh minh, buæi tra vµ c¶nh biÓn khi hoµng h«n bu«ng xuèng. Cã thÓ nãi hiÖu qu¶ ng«n ng÷ miªu t¶ rÊt cao, gióp trÎ t¸i t¹o, h×nh dung mét c¸ch sinh ®éng vÒ tranh vÏ cña m×nh. Khi trÎ ®· cã kiÕn thøc vÒ biÓn, t«i sÏ hái trÎ thÝch vÏ biÓn vµo thêi ®iÓm nµo? Vµ cã nh÷ng g× ë biÓn, råi gîi ý cho trÎ c¸ch vÏ b·i c¸t, mÇu xanh cña m©y trêi, cña lµn níc, h×nh d¹ng cña thuyÒn buåm, d·y nói, c¸nh chim h¶i ©u bay lîn ... KÕt qu¶: kh«ng nh÷ng trÎ kh¸ vÏ ®îc biÓn mµ 1 sè trÎ yÕu còng t¹o ra bøc tranh cã néi dung vµ mÇu s¾c thËt sinh ®éng. Ngoµi ra t«i cßn cho trÎ t¨ng cêng tiÕp xóc víi thiªn nhiªn, x· héi, gióp trÎ cã c¶m xóc tèt. Trªn c¬ së ®ã, trÎ béc lé trÝ tëng tîng s¸ng t¹o trong tranh vÏ b»ng c¸c ®êng nÐt ®¬n gi¶n cã tÝnh kh¸i qu¸t cao, mÇu s¾c t¬i s¸ng vµ quan träng lµ trÎ sÏ göi vµo ®ã c¶m xóc thËt cña m×nh vÒ thÕ giíi xung quanh. ë giê häc : “VÏ nh÷ng b«ng hoa”, t«i t¹o høng thó cho trÎ b»ng c¸ch s¸ng t¸c mÊy c©u th¬ giíi thiÖu vÒ hoa: “Mïa xu©n ®· ®Õn Víi bµy trÎ th¬ Mu«n hoa ®ua në C©y cá tèt t¬i Chóng nh vui cêi §ãn chµo c¸c b¹n” 4 T«i nãi: “ C¸c con ¬i, mïa xu©n t¬i ®Ñp ®· vÒ, mu«n hoa ®ua në, c©y ®©m chåi n¶y léc. Nµo c« mêi c¸c con cïng ®i ng¾m hoa ë s©n trêng.” TrÎ líp t«i rÊt thÝch ®ù¬c quan s¸t hoa trùc tiÕp díi s©n, trÎ ®îc ng¾m vµ miªu t¶ b»ng lêi nãi vÒ ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i hoa. §iÒu ®ã ®· g©y Ên tîng m¹nh, h×nh thµnh biÓu tîng vÒ hoa 1 c¸ch chÝnh x¸c. KÕt qu¶ bµi cña trÎ rÊt phong phó, ®a d¹ng, cã nhiÒu s¸ng t¹o trong miªu t¶ c¸c lo¹i hoa. Víi c¸ch thay ®æi h×nh thøc vµo bµi, qua c¸c tiÕt häc vÏ, t«i thÊy trÎ rÊt tËp trung chó ý, thÓ hiÖn sù phÊn chÊn, s¶ng kho¸i, høng thó vµ bµi cã kÕt qu¶ cao. 3.3-BiÖn ph¸p 3: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng vÏ cho trÎ ë mäi lóc mäi n¬i Ngoµi viÖc t¹o høng thó cho trÎ ë tiÕt häc vÏ, t«i cßn nghiªn cøu t¹o høng thó cho trÎ ë mäi lóc mäi n¬i, trong giê ®ãn tr¶ trÎ, ho¹t ®éng ngoµi trêi. Ngoµi vÏ, t«i cßn ®éng viªn trÎ lµm ®å dïng ®å ch¬i trong giê ho¹t ®éng gãc. TrÎ biÕt tù lµm bóp bª, trang trÝ khung ¶nh , lµm bu thiÕp b»ng nhiÒu nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau, vÏ trang trÝ mÆt n¹, lµm v¸y ¸o ®Ó tr×nh diÔn thêi trang ... Được hoạt động, được chơi với sản phẩm của m×nh làm ra, trẻ rất thÝch thó tự hào, cµng say mª với m«n học vÏ vµ lµm ra c¸c s¶n phÈm ®å dïng ®å ch¬i cho líp. Vµ tõ nh÷ng ho¹t ®éng nµy, kh¶ n¨ng thÈm mü, sù khÐo lÐo cña ®«i tay trÎ ®· ®îc n©ng lªn rÊt nhiÒu. Ngoµi ra, ®Ó ph¸t huy h¬n n÷a kh¶ n¨ng vÏ cña trÎ t«i ®· tÝch hîp cho trÎ vÏ vµo c¸c m«n học kh¸c như: văn học, to¸n, MTXQ,... hoÆc xen kÏ vµo c¸c ho¹t ®éng: vui ch¬i, ngoµi trêi, ho¹t ®éng chiÒu. VÝ dô : - TÝch hîp vµo m«n to¸n: Cho trẻ vẽ tranh hoa, qủa hay đồ vật cã chứa chữ sè theo yªu cÇu, hay t« màu xanh vào khoảng trống cã sè 1, mµu đỏ vào khoảng trống cã sè 2, mầu vàng vµo khoảng trống sè 3. Sau khi t« màu xong sẽ cã bức tranh phèi mµu nÒn sinh ®éng, râ nÐt về hoa quả, hay đồ vật…… - TÝch hîp vµo m«n văn học: Kết thóc tiết học, cho trẻ vẽ hoặc t« mầu theo ý thÝch nh©n vật trong truyện ... 4) BiÖn ph¸p 4: §å dïng ®a d¹ng, phong phó 5 Muèn trÎ vÏ ®îc mét bøc tranh ®Ñp th× ®å dïng cña c« nh tranh mÉu, vËt mÉu, tranh gîi ý ph¶i ®Ñp, chuÈn vµ mang tÝnh thÈm mü, t duy cña trÎ lµ t duy trùc quan h×nh tîng. TrÎ bÞ thu hót bëi c¸c mÇu s¾c rùc rì, nh÷ng h×nh thï ngé nghÜnh sinh ®éng, díi m¾t trÎ c¸i g× míi l¹ còng gîi cho trÎ sù tß mß. V× lÏ ®ã, muèn l«i cuèn trÎ vµo giê häc vÏ, ngoµi c¸c bøc tranh b»ng mÇu níc, mÇu s¸p, t«i cßn su tÇm nhiÒu tranh nghÖ thuËt, tranh d©n gian, tranh §«ng Hå ... vµ lµm thªm nhiÒu ®å dïng mÉu b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c nhau nh : tranh ®µn gµ b»ng ®Êt nÆn, tranh ng«i nhµ cña bÐ b»ng nguyªn liÖu thiªn nhiªn ( nh l¸ c©y, c¸c lo¹i h¹t ...), tranh Chïa Một Cột bằng len, vải vụn ... Những ®å dïng mÉu ®ã đều đảm bảo về nội dung, mầu sắc, sù an toµn vµ sö dông ®îc l©u dµi, để trẻ quan s¸t và nhận xÐt, gióp trẻ tÝch luỹ được nhiều cảm xóc, vốn hiểu biết để thể hiện trong tranh vẽ của m×nh. Từ ®ã ph¸t huy được trÝ tưởng tượng s¸ng tạo của trẻ. §Æc biÖt qua c¸c ho¹t ®éng vÏ ®· ph¸t hiÖn ®îc mét sè trÎ cã n¨ng khiÕu vÒ t¹o h×nh, vÒ vÏ, gi¸o viªn ®· trao ®æi víi cha mÑ häc sinh cho c¸c ch¸u häc thªm líp n¨ng khiÕu ®Ó ®Þnh híng cho trÎ ph¸t triÓn ®óng ®¾n. 3.5) BiÖn ph¸p 5: Gi¸o viªn biÕt c¸ch ®¸nh gi¸ s¶n phÈm, d¹y trÎ biÕt nhËn xÐt tranh: Trẻ rất thận trọng sản phẩm của m×nh, v× vËy trẻ rất vui khi sản phẩm của m×nh được nhiều người thÝch thó, khen ngợi. ChÝnh v× vậy, việc nhận xÐt sản phẩm của trẻ sao cho thật kh¸ch quan mà kh«ng làm mất hứng thó của trẻ là rất quan trọng. Muốn dạy trẻ biết c¸ch nhận xÐt tranh, gi¸o viªn phải cã sù hiểu biết vÒ c¸c t¸c phÈm héi häa. §Æc biÖt khi nhËn xÐt vÒ tranh vẽ của trẻ, cần dựa trªn yªu cầu của tiết học và khả năng vẽ của từng trẻ. Trong khi nhận xÐt tranh, cÇn lu ý khen ®éng viªn trÎ lµ chÝnh, biÕt kh¬i gîi c¶m xóc, ý tëng cña trÎ, kh«ng nªn tr¸ch phạt hoặc phª b×nh đối với trẻ chưa thực hiện ®îc yªu cầu của bài. VÝ dụ: Bµi vÏ ph¬ng tiÖn giao th«ng cña ch¸u ViÖt B¸ch chØ vÏ ®uîc mét c¸i « t« trªn mét ®êng th¼ng ngang, kh«ng cã c¸c chi tiÕt phô, nhiÒu b¹n cêi vµ chª bµi cha ®Ñp. T«i nhÑ nhµng hái : “B¸ch ¬i, con vẽ phương tiện g× đấy? ThÕ « t« ®ang chë g× thÕ ? ®êng nµy v¾ng « t« nhØ, chØ cã mét « t« ®ang ch¹y µ?” ... ThËt bÊt ngê vµ ch¸u B¸ch ®· tr¶ lêi:” §êng nµy lµm cha xong nªn cha cã c©y c« ¹,« t« nµy chë hµng lóc rÊt sím nªn ®êng v¾ng l¾m...” T«i nãi víi c¶ líp: “ C¸c con ¹, b¹n B¸ch 6 ®ang vÏ « t« chë hµng. C« vµ c¸ b¹n rÊt bÊt ngê v× sù tëng tîng phong phó cña b¹n B¸ch. Nhng tíi ®©y khi con ®êng nµy lµm xong sÏ ®îc trång rÊt nhiÒu hoa vµ c©y xanh, nhµ cöa ë hai bªn ®êng sÏ ®îc x©y dùng ...Lóc ®ã bøc tranh kh¸c cña b¹n vÏ sÏ kh¸c víi bøc tranh nµy, ®óng kh«ng B¸ch? B¸c l¸i xe nµy thËt ch¨m chØ v× s¸ng sím mäi ngêi cßn ®ang ngñ mµ ®· dËy l¸i xe ®i chë hµng råi ”. Víi c¸ch nhËn xÐt nh vËy, ch¸u B¸ch rÊt sung síng, gËt ®Çu lia lÞa vµ c¶ líp ®· vç mét trµng ph¸o tay rßn r· khen b¹n B¸ch, qua ®ã ta thÊy trÎ tho¶i m¸i h¬n và muèn cè g¾ng h¬n. Khi d¹y trÎ nhËn xÐt tranh cña b¹n, hay giíi thiÖu tranh cña m×nh, t«i ®· gîi më, híng dÉn trÎ c¸ch nhËn xÐt vÒ néi dung, mÇu s¾c, bè côc bøc tranh vµ muèn nhËn xÐt ®Çy ®ñ ph¶i quan s¸t kü t¸c phÈm cña b¹n. NÕu cha hoµn thiÖn th× gîi ý cho trÎ vÏ thªm mét vµi chi tiÕt ®Ó bøc tranh ®Ñp h¬n. NhiÒu lÇn nh vËy, trÎ sÏ biÕt nhËn xÐt tranh cña m×nh råi biÕt nhËn xÐt tranh cña b¹n. VÏ xong, t«i cßn cho trÎ tù ®Æt tªn cho bøc tranh cña m×nh. Víi ph¬ng ph¸p nh vËy, nh÷ng c©u tr¶ lêi ®¬n ®iÖu, s¬ sµi, thô ®éng nh: “B¹n vÏ ®Ñp ¹.. t« mµu ®óng ¹, kh«ng chêm ra ngoµi ¹...” ®· ®îc thay thÕ b»ng nh÷ng lêi nhËn xÐt cã c¶m xóc, mang tÝnh nghÖ thuËt cao h¬n. 3.6- BiÖn ph¸p 6: Thèng nhÊt víi gi¸o viªn trong lớp vµ phô huynh s¾p xÕp lại kh«ng gian trong lớp. Muốn thu hót được sự chó ý của trẻ trước hết phải t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ được sèng trong mét kh«ng gian ®Ñp, ®¶m b¶o tÝnh thẩm mĩ. V× vậy, t«i ®· thèng nhÊt cïng 2 gi¸o viªn trong líp sắp xếp, trang trÝ lớp học đẹp, tho¸ng, gãc t¹o h×nh lu«n ®îc thay ®æi theo chñ ®iÓm, cho trÎ lµm tranh b»ng nhiÒu nguyªn liÖu kh¸c nhau nh : len, v¶i, nguyªn liÖu thiªn nhiªn, c¸c lo¹i h¹t, tranh c¸t ... Trang trÝ gãc t¹o h×nh b»ng chÝnh s¶n phÈm cña trÎ, t¹o cho trÎ c¶m gi¸c míi l¹, thÝch thó. Phô huynh rÊt thÝch thó khi c¸c s¶n phÈm cña con em m×nh ®îc trang trÝ ë c¸c gãc cña líp. ViÖc t¹o høng thó cho trÎ trong giê häc vÏ, gia ®×nh còng ®ãng mét vai trß rÊt lín. §Çu n¨m häc khi häp phô huynh, t«i nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña m«n t¹o h×nh: kh«ng nh÷ng cã t¸c dông vÒ kü n¨ng vÏ, c¸ch c¶m nhËn nghÖ thuËt vÒ mét s¶n phÈm t¹o h×nh mµ qua m«n vÏ cßn híng trÎ tíi nh÷ng gi¸ trÞ: Ch©n – ThiÖn- Mü mét c¸ch toµn diÖn. §ồng thời gi¸o viªn thêng xuyªn trao đổi, tuyªn truyền, gióp phô huynh chọn thời điểm để dạy con vẽ, hướng dẫn trÎ vẽ từ dễ đến khã, từ đơn giản ®Õn phøc t¹p, khuyÕn khÝch phô huynh tÝch cùc cho trÎ t×m hiÓu vÒ thÕ giíi xung 7 quanh ®Ó tÝch lòy kinh nghiªm, vèn sèng cho trÎ , vËn ®éng phô huynh ñng hé nguyªn liÖu giÊy mét mÆt, giÊy A3, A4, A0 ... t¨ng häc liÖu rÌn kü n¨ng vÏ vµ t¹o h×nh cho trÎ. 3.7- BiÖn ph¸p 7: øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y trÎ. §Ó t¨ng cêng tµi liÖu phong phó phôc vô m«n vÏ, t«i thêng xuyªn su tÇm h×nh ¶nh trªn m¹ng ®Ó d¹y trÎ. VÝ dô: Bµi:”VÏ con vËt sèng trong rõng” t«i su tÇm h×nh ¶nh vÒ con voi, con khØ, con hæ... vµ cho trÎ quan s¸t trªn m¸y vi tÝnh trong ch¬ng tr×nh powerpoint v× vËy trÎ rÊt thÝch, g©y ®îc Ên tîng s©u s¾c víi trÎ nªn s¶n phÈm cña trÎ rÊt s¸ng t¹o, ngé nghÜnh, c¸c con vËt ®îc thÓ hiÖn víi nhiÒu d¸ng vÎ kh¸c nhau. VÝ dô: Bµi:”VÏ vÒ gia ®×nh bД, t«i cho trÎ xem h×nh ¶nh vÒ c¸c gia ®×nh cña c¸c b¹n trong líp trªn ch¬ng tr×nh Powerpoint, trÎ th¶o luËn rÊt s«i næi. KÕt qu¶ bµi vÏ cña nhiÒu trÎ ®Ñp, s¸ng t¹o, ph¶n ¸nh ®îc c¶nh sinh ho¹t vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh rÊt ®a d¹ng, phong phó. 4- kÕT QU¶ 8 Sau khi ¸p dông mét sè biện ph¸p nh»m kÝch thÝch trẻ ho¹t ®éng tÝch cùc trong giờ học vẽ, trẻ líp t«i tạo ra được nhiều bức tranh đẹp. Những sản phẩm của trẻ đã được dùng trang trÝ thay vào những bức tranh cã sẵn. Tất cả kh«ng gian lớp đều được trang trÝ bằng sản phẩm của trẻ, víi nhiÒu d¸ng vẻ ngộ nghĩnh, hồn nhiªn kh¸c nhau. cã thể nãi trẻ thực sự được sống trong thế giới riªng cña m×nh. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn râ qua b¶ng kh¶o s¸t cuèi n¨m : Tèt Kh¸ Trung b×nh YÕu Néi dung kh¶o Tû lÖ Tû lÖ Tû lÖ Tû lÖ Sè trÎ Sè trÎ Sè trÎ Sè trÎ s¸t % % % % Kh¶ n¨ng tËp 17 26 28 42 21 32 0 0 trung chó ý Kü n¨ng vÏ 22 33 33 50 11 17 0 0 Kh¶ n¨ng phèi mµu 14 21 23 35 20 30 9 14 Bè côc tranh 15 23 27 41 17 26 7 11 NhËn xÐt s¶n phÈm 13 20 25 38 22 33 6 9 5) Bµi häc kinh nghiÖm §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong giê d¹y vÏ, b¶n th©n t«i rót ra ®îc bµi häc kinh nghiÖm sau: - Gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p d¹y bé m«n, thêng xuyªn ®Çu t ph¬ng ph¸p d¹y häc linh häat, s¸ng t¹o trong c¸c tiÕt d¹y trÎ. - Kh¶o s¸t kü chÊt lîng trÎ ®Çu n¾m ®Ó n¾m ®îc kh¶ n¨ng t¹o h×nh cña trÎ vµ cã kÕ ho¹ch d¹y trÎ phï hîp. - Tù båi dìng chuyªn m«n, kh¶ n¨ng t¹o h×nh cho b¶n th©n, lu«n thay ®æi h×nh thøc, t¹o t×nh huèng bÊt ngê ®Ó thu hót sù chó ý cña trÎ vµo c¸c giê häc. - TÝch cùc t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ tiÕp xóc víi m«i trêng thiªn nhiªn. - §å dïng d¹y häc ph¶i ®a d¹ng, phong phó, t¹o høng thó cho trÎ ë mäi lóc mäi n¬i. -Thèng nhÊt ph¬ng ph¸p d¹y gi÷a gi¸o viªn trong líp, kÕt hîp chÆt chÏ víi phô huynh trong viÖc ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ. 9 - CÇn n©ng cao tr×nh ®é tin häc ®Ó cã thÓ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o. III – KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm nhá t«i ®· ¸p dông cã kÕt qu¶ tèt trong c¸c giê d¹y vÏ t¹i líp MGN sè 6 trong n¨m häc võa qua. TrÎ líp t«i rÊt hµo høng tham gia vµo c¸c giê häc vÏ. Tuy kinh nghiÖm cßn khiªm tèn nhng ®îc èut ra tõ thùc tiÔn gi¶ng d¹y, t«i muèn tæng hîp l¹i ®Ó cïng trao ®æi víi c¸c b¹n ®ång nghiÖp.RÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp gióp t«i làm phong phó h¬n kinh nghiÖm gi¶ng d¹y m«n vÏ nãi riªng vµ c¸c m«n häc kh¸c nãi chung. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2009 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 10
- Xem thêm -