Tài liệu Skkn một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi cho trẻ mãu giáo thông qua chuyện cổ tích

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2101 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG MẦM NON MAI DỊCH -----------***** ---------- SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 -5 tuổi cho trẻ mẫu giáo thông qua truyện cổ tích Giáo viên Lớp : Nguyễn Thị Nhinh : Mẫu giáo nhỡ B4 Năm học: 2011 - 2012 I /§Æt VÊn §Ò 1 V¨n häc d©n gian ®ãng vai trß lµ: “BÇu s÷a mÑ” (theo c¸ch nãi cña MGORKI-Nhµ v¨n Nga vÜ ®¹i )Nu«i dìng nÒn v¨n häc . NÕu kh«ng cã thÓ th¬ lôc b¸t ®îc h×nh thµnh vµ ®µo luyÖn tõ trong ca dao d©n técth× kh«ng thÓ cã truyÖn KiÒu cña NguyÔn Du.Kh«ng cã kho tµng truyÖn cæ tÝch cùc kú phong phó th× kh«ng cã TruyÒn Kú M¹n Lôc cña NguyÔn D÷. NhiÒu nhµ v¨n th¬ kh¸c cña d©n téc ®· häc tËp,tiÒp thu nh÷ng h×n tîng nghÖ thuËt,nh÷ng cèt truyÖn vµ nhÊt lµ c¸ch nh×n nhËn vÒ con ngêi vµ cuéc sèng trong v¨n häc d©n gian truyÒn thèng ®Ó t¹o nªn t¸c phÈm v¨n häc cña hä nh: Hå ChÝ Minh,NguyÔn KhuyÕn,Tè H÷u,TrÇn §¨ng khoa… Trong ®ã truyÖn cæ tÝch lµ mét trong nh÷ng thÓ lo¹i chñ yÕu cña v¨n häc d©n gian nã còng lµ thÓ lo¹i cã nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p vµ phong phó . Th«ng qua nh÷ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt cæ tÝch ,t¸c gi¶ d©n gian ®· göi vµo ®ã quan niÖm nghÖ thuËt vÒ thÕ giíi nh©n sinh thÓ hiÖn ý thøc thÈm mü g¾n liÒn víi tinh thÇn nh©n v¨n cña m×nh . TruyÖn cæ tÝch cña d©n téc nµo còng ®Ò cao ®¹o ®øc nh©n nghÜa .Nã lµ mét m«i trêng ®¾c ®Þa ®Ó nh÷ng bµi häc ®¹o ®øc,lu©n lý ®îc ®a ®Õn cho trÎ mét c¸ch tù nhiªn. HiÖn nay cuéc sèng hiÖn ®¹i nªn cã nhiÒu ph¬ng tiÖn gi¶i trÝ vui ch¬i vµ häc tËp hÊp dÉn khiÕn c¸c bËc phô huynh thêng lÖ thuéc vµo ®ã,thêng khi con ®i häc vÒ lµ bè mÑ më b¨ng ®Üa siªu nh©n hay trß ch¬i “Game” cho con xem.Nhng th«ng qua c¸c thÓ lo¹i Êy lµm sao cã thÓ ®¸nh thøc ®îc t×nh c¶m ®¹o ®øc ban ®Çu nh: T×nh yªu th¬ng lßng biÕt ¬n,tinh thÇn ®oµn kkªt….mµ th«ng qua néi dung ý nghÜa cña nh÷ng c©u truyÖn khiÕn nh÷ng quan hÖ hµnh vi cña trÎ nhËn thøc ®îc s©u s¾c tõ ®ã t«i ®· t×m tßi ,häc hái ,suy nghÜ vµ m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc lÔ gi¸o cho trÎ 5tuæi th«ng qua c¸c c©u truyÖn cæ tÝch ViÖt Nam”. II. Gi¶i QuyÕt VÊn §Ò 1.C¬ Së Lý LuËn: Lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt,v¨n häc gi÷ vai trß lín trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch trÎ. DÉn d¾t trÎ vµo thÕ giíi v¨n häc lµ nhiÖm vô quan träng cña trêng mÇm non nhÊt lµ c¸c líp mÉu gi¸o: §ã lµ sù më cöa cho nh÷ng bíc ®i chËp ch÷ng ®Çu tiªn vµo thÕ gií c¸c gi¸ trÞ phong phó chøa ®ùng trong t¸c phÈm v¨n häc ®ãng gãp trong viÖc h×n thµnh vµ ph¸t triÓn t×nh c¶m ®¹o ®øc cho trÎ.Tuy niªn kh«ng ph¶i d©n téc nµo còng ®Ò cao ®¹o ®øc nh yÕu tè thø nhÊt cña phÈm chÊt con ngêi nh d©n téc ViÖt Nam. Dêng nh quan ®iÓm cña con ngêi ViÖt Nam ®¹o ®øc nh lµ c¸i gèc cña sù t«t sÊu trªn ®êi.Quan niÖm ®îc ph¶n ¸nh trong truyÖn cæ tÝch,võa ch¾t läc kinh nghiÖm øng sö trong thùc tÕ võa lµ ®¹o ®øc lý tëng mµ con ngêi lao ®émg mong muèn x©y dùng. V× thÕ nã võa gÇn gòi,võa cao c¶,nã kh«ng chØ lµ c¸i vèn cã,cÇn ph¶i cho cuéc ®êi tèt ®Ñp h¬n. 2.C¬ Së Thùc TiÔn: 2 Kh¶ n¨ng kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh cña trÎ cßn h¹n chÕ.T duy cña trÎ lµ t duy tæng qu¸t hµnh ®éng nªn trÎ kh«ng hiÓu qua nh÷ng lêi c« nãi ,lµm nh thÕ nµy cã nghÜa lµ tèt,nh thÕ kia lµ xÊu,hay cßn ph¶i lµm nh thÕ nµo ?...Nhng qua nh÷ng c©u truyÖn cæ tÝch thêng cã cèt truyÖn ng¾n gän,râ rµng,dÔ nhí dÔ thuéc,nh©n vËt gÇn gòi,chÝnh lµ con ngêi trong c¸c mèi quan hÖ x· héi.§iÒu quÊn hót c¸c em chÝnh lµ yÕu tè thÇn kú,nh÷ng ®å vËt quen thuéc gÇn gòi ®îc thæi nh÷ng yÕu tè ly kú hoang ®êng bçng trë nªn hÊp dÉn ®èi víi trÝ tîng cña trÎ th¬ mµ gi¸o dôc t×nh c¶m cho trÎ lµ mét trong n¨m nhiÖm vô lín cña c«ng t¸c chÝnh s¸ch gi¸o dôc cho trrÎ mÉu gi¸o.V× vËy t«i ®· thùc hiÖn mét biÖn ph¸p gi¸o dôc lÔ gi¸o cho trÎ th«ng qua c¸c c©u truyÖn cæ tÝch ViÖt Nam. Qua mét vµi n¨n thùc hiÖn t«i ®· thu ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan:TrÎ ý thøc ®îc viÖc m×nh lµm tèt hay xÊu,nªn hay kh«ng nªn.BiÕt yªu c¸i thiÖn ghÐt c¸i ¸c.Tuy nhiÓn t«ng qu¸ tr×nh thùc hiÖn t«i ®· gÆp ph¶i nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau; a)ThuËn Lîi: -TrÎ ®i häc t¬ng ®èi ®Òu ,®îc lµm quen vµ cñng cè thêng xuyªn nªn ®· thµnh hÖ thèng . -C« gi¸o cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng ,yªu nghÒ mÕn trÎ, chÞu khã häc hái.TÝch cùc häc hái vµ trao ®æi cïng ®ång nghiÖp vÒ chuyªn m«n nghiªn cøu,su tÇm c¸c lo¹i s¸ch b¸o nªn tÝch lòy ®îc mét sè kinh nghiÖm . b)Khã Kh¨n : -Trêng mÇm non ViÖt Long lµ trêng mÇm non n«ng th«n vµ ®Æc biÖt líp t«i lµ mét líp kh«ng gÇn trung t©m,phô huynh lµm n«ng nghiÖp nªn cha thùc sù quan t©m ®Õn con c¸i.V× vËy viÖc häc tËp cña trÎ cha ®¹t kÕt qu¶ ,kinh tÕ cßn nghÌo nµn ….trÎ kh«ng ®îc tiÕp cËn víi c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin s¸ch b¸o… NhÊt lµ phô huynh kh«ng hiÓu tÇm quan träng cña c¸c m«n häc ®Æc biÖt lµ m«n v¨n häc ,hä ®a con em hä ®Õn líp víi môc ®Ýc lµ nhê c« gi¸o…V× thÕ cho nªn nhËn thøc cña trÎ cßn yÕu. -§å dïng vµ tranh ¶nh cßn Ýt. 3.BiÖn Ph¸p Thùc HiÖn XuÊt ph¸t tõ nh÷ng t×nh h×nh ®Æc ®iÓn cña líp t«i ®· m¹nh d¹n cho trÎ lµm quen víi mét sè truyÖn cæ tÝch ViÖt Nam (ngoµi ch¬ng tr×nh quy ®Þnh).Th«ng qua néi dung truyÖn dÉn ®Õn gi¸o dôc lÔ gi¸o cho trÎ mét c¸ch nhÑ nhµng,phï hîp víi løa tuæi,kh«ng gß bã ¸p ®Æt mµ ®¹t hiÖu qu¶ cao cho trÎ. a)LËp kÕ ho¹ch cho chñ ®iÓm; Tríc hÕt ®Ó cho néi dung l«zÝc vµ phï hhîp víi chñ ®iÓm,t«i x©y dùng kÕ ho¹ch lµm quen víi v¨n häc cho c¶ mét n¨m ngay tõ ®Çu n¨m. T×m hiÓu theo tõng chñ ®iÓm cña ban gi¸m hiÖu xem cã bao nhiªu bµi mµ cã néi dung lµ truyÖn cæ tÝch ViÖt Nam tõ ®ã ®iÒu chØnh,bæ xung mét sè truyÖn mµ t«i su tÇm sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña trÎ cuÈ líp theo c¸c chñ ®iiÓm. Ch¬ng tr×nh cña líp t«i lµ 10 chñ ®iÓm.T«i thÊy sè lîng truyÖn cæ tÝch ViÖt Nam cßn rÊt Ýt vµ ®a vµo giê ho¹t ®«ng chung còng rÊt Ýt.Trong khi ®ã kho tµng truyÖn cæ tÝch cña chóng ta rÊt phong phó .TruyÖn cæ tÝch dï ë thÓ lo¹i nµo :TruyÖn cæ vÒ loµi vËt ,truyÖn cæ tÝch thÇn kú hay truyÖn cæ tÝch sinh ho¹t ®Òu mang néi dung t×nh c¶m,nªu ®îc nh÷ng bµi häc ®¹o ®øc cho c¸c em ë løa tuæi mÇm non.ChÝnh v× vËy 3 T«i ®· bá ra kh¸ niÒu thêi gian su tÇm lùa chän mét sè truyÖn cæ tÝch Viªt Nam ®Ó ®a vµo ch¬ng tr×nh ®Ó cho trÎ cña t«i ®îc häc(ngoµi ch¬ng tr×nh quy ®Þnh cña ban gi¸m hiÖu)®Ó gi¸o dôc t×nh c¶m ®¹o ®øc cho trÎ. VÝ dô *Chñ ®iÓm gia ®×nh(TÊm C¸m,ngêi con ót hiÕu th¶o) *Chñ ®iÓm ngµnh nghÒ- Sù tÝch qu¶ da hÊu, anh n«ng d©n vµ ba ®iÒu íc. *Chñ ®iÓm ®éng vËt-Sù tÝch con khØ ,cãc kiÖn trêi. *Chñ ®iÓm thùc vËt-Sù tÝch c©y th×a lµ,c©y khÕ ,c©y tre tr¨m ®èt. b,ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc B¶n th©n t«i kh¼ng ®Þnh : §å dïng d¹y häc lµ mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn d¹y häc ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt.§å dïng d¹y hächÊp dÉn sÏ gióp trÎ nhí rÊt l©u nh÷ng kiÕn thøc mµ c« cung cÊp nhÊt lµ khi trÎ ®îc trùc tiÕp quan s¸t ,trùc tiÕp ho¹t ®éng ,qua ®ã trÎ c¶m nhËn dîc t×nh c¶m ,tÝch c¸ch cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn mét c¸ch s©u s¾c.V× vËy tr¬c khi tæ chøc cho trÎ lµm quen víi truyÖn t«i chuÈn bÞ ®å dïng thËt chu ®¸o .Tranh ¶nh hÊp dÉn ,rèi nh¹c nÒn khi kÓ phï hîp, sa bµn phï hîp khi kÓ ,cã thÓ cho trÎ xem ®Üa. vÝ dô khi kÓ truyÖn “c©y tre tr¨m ®èt”ë chñ ®iÓm thùc vËt . kÓ song cho trÎ ®ãng kÞch vµ chuÈn bÞ ®å dïng cho trÎ ®ãng kÞch . t«i muîn ¸o cña bµ giµ lµm ¸o anh n«ng d©n cho c¸c ch¸u mÆc vµo lµm cuèc dao vv.. c, Sö dông c¸c ph¬ng tiÖn gi¶ng d¹y Sö dông phèi hîp vµ hîp lý ->hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ph¸p gi¸o dôc sÏ ph¸t huy tÝnhchñ ®éng tÝch cùc cña trÎ v× thÕ cho nªnkhi cho trÎ lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc t«i dïng kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p ®Ó tÊt c¶ trÎdîc ho¹t ®éng mét c¸ch tÝch cùc vµ cô thÓ lµ: ngoµi ph¬ng ph¸p cò t«i dïng thªm: +Thuéc truyÖn +NhËp vai kÓ diÔn c¶m +Ph¬ng ph¸p c¸ thÓ hãa +Ph¬ng ph¸p tÝch hîp *Thuéc truyÖn vµ nhËp vai kÓ diÔn c¶m . -§Ó ®¹t dîc giê d¹y ®¹t kÕt qu¶ tèt c« gi¸o ph¶i chuÈn bÞ tèt gi¸o ¸n , ph¶i thuéc truyÖn , thuéc c¸c t×nh tiÕt trßg truyÖn ®Ó tõ ®ã nhËp vai tèt . *Ph¬ng ph¸p c¸ thÓ hãa Mçi trÎ em tuy ë cïng ®é tuæi song cã sù ph¸t triÓn kh¸c nhau c¶ vÒ thÓ chÊt vµ trÝ tuÖ nªn c« ph¶i dùa vµo ®Æc ®iÓm nµy ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p riªng biÖt tr¸nh lèi gi¸o dôc ®ång läat ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng cña tõng trÎ. *Ph¬ng ph¸p tÝch hîp §©y kh«ng ph¶i lµ phÐp céng t¸c bé m«n mµ lµ sù kÕt hîp l«zÝch , hîp lý giôp gi¸o viªn khai th¸c tèi ®a néi dung gi¸o dôc t×nh c¶m ®¹o ®øc qua mçi truyÖn nhê ®ã bµi häc ®¹o ®øc trë nªn hÊp dÉn ,gÇn gòi Ên tîng vµ s©u s¾c víi trÎ. VÝ dô : Khi d¹y truþªn “c©y trÎ tr¨m ®èt” ë chñ ®iÓm thÕ giíi thùc vËt . C« gi¸o cã thÓ tÝch hîp bé m«n m«i trêng xung quanh , biÕt vÒ c©y tre gÇn gòi vµ rÊt quen thuéc cña ®Þa ph¬ng vµ mét sè lo¹i c©y kh¸c … d, Tæ chøc gi¸o dôc lÓ gi¸o cho trÎ th«ng qua truyÖn cæ tÝch ë mäi lóc mäi n¬i. 4 Theo lÞch sinh ho¹t ch¬ng tr×nh cho trÎ lµm quen víi v¨n häc mçi tuÇn chØ mét giê ho¹t ®éng chung(25-30 phó) mµ néi dung ch¬ng tr×nh ®a sè lµ truyÖn hiÖn ®¹i vµ th¬ truyÖn cæ tÝch cßn Ýt . ChÝnh v× vËy ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®Ò ra t«i ®· tæ chøc cho trÎ lµm quen víi truyÖn cæ tÝch ViÖt Nam mäi lóc mäi n¬i mäi thêi ®iÓm kh¸c nhau trong ngµy : +Giê ®ãn trÎ +Giê ho¹t ®éng ngoµi trêi +Giê H§ gãc +Giê H§ chung +Giê tr¶ trÎ TrÎ mÉu gi¸o rÊt giÇu t×nh c¶m,trong mäi hµnh ®éng ®Òu chÞu sù chi phèi cña t×nh c¶m.Mét hµnh vi tèt cña trÎ thêng do c¶m xóc khi ®îc khÝch lÖ khen ngîi hoÆc do t×nh yªu lßng mong muèngióp ®ì ngêi mµ trÎ yªu mÕn thóc ®Èy . Nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc cña trÎ chØ thùc hiÖn ®îc ®Þnh kú khi trÎ ph©n biÖt ®îc ®iÒu tèt ,®iÒu xÊu ,nh÷ng hµnh vi øng xö nµo cÇn lµm vµ lµm nh thÕ nµo ? Nh÷ng hµnh vi nµo kh«ng nªn lµm vµ kh«ng ®îc lµm ®ång thêi trÎ cã nh÷ng hµnh vi ®éng c¬ ®óng ®¾n. ChÝnh v× vËy viÖc gi¸o dôc c¸c chuÈn mùc , quy t¾c vµ ®éng c¬ hµnh vi coi lµ cèt lâi cña c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc vµ ®îc thùc hiÖn liªn tôc ,thêng xuyªn , cÇn lu«n lu«n lµm giµu vèn kinh nghiÖm ®¹o ®øc cho trÎ . -Giê ®ãn trÎ ,giê tr¶ trÎ lµ lóc c« ¸p dông biÖn ph¸p c¸ thÓ hiÖu qu¶ nhÊt. VÝ dô :c« trß chuyÖn cëi më ,tù nhiªngÇn gòi trÎ ®Ó trÎ tù béc lé b¶n th©n:c« hái trÎ nhµ con cã em bÐ kh«ng ?Con thêng lµm g× víi em bÐ nÕu em ®ßi ®å ch¬i cña con th× con lµm g× ?Tõ ®ã c« cã thÓ kÓ chuyÖn cã néi dung vÒ gia ®×nh cho trÎ nghe. -HoÆc giê ho¹t ®éng gãc : Gãc lµ khu vùc riªng biÖt trong nhãm n¬i trÎ cã thÓ lµm viÖc mét m×nh hoÆc theo nhãm nhá theo høng thó vµ nhu cÇu riªng ®Ó trÎ xem xÐt vµ kh¸m ph¸ .C« gi¸o cã thÓ lµm viÖc riªng víi tõng nhãm nh¬ mµ kh«ng sî ¶nh hëng ®Õn sù ho¹t ®éng tÝch cùc cña trÎ ,ë ®©y trÎ ®îc tho¶i m¸i vÒ kh«ng gian vµ thêi gian … -Sinh ho¹t chiÒu :§©y lµ thêi gian lý tëng ®Ó c« gi¸o tæ chøc cho trÎ lµm quen chän vÑn víi mét truyÖn cæ tÝch ®óng c¸c bíc lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc. e,Phèi hîp víi phô huynh -§Ó viÖc gi¸o dôc ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt t«i d· phèi hîp chÆt chÏ víi phô huynh ,tõ ®Çu n¨m gi¸o viªn ®· th«ng b¸o ch¬ng tr×nh häc cña c¶ mét n¨m cho phô huynh n¾m ®îc - Tuyªn truyÒn víi phô huynh vÒ lîi Ých cña truyÖn cæ tÝch ViÖt N¶mtong qu¸ tr×nh gi¸o dôc trÎ. §Õn ®Çu chñ ®iÓm t«i cho phô huy n muîn ph« t« nh÷ng c©u truyÖn ®· chän cjo phô huynh xem .Ph¸t cho phô huynh nhòng b¶n phô huynh ph« t« ®Î phô huynh kÓ cho con em m×nh nghe. -Gi¸o dôc lÔ gi¸o cho trÎ kh«ng thÓ t¸ch rêi khái gia ®×nh v× gi¸o dôc t×nh yªu lµ néi dung c¬ b¶n cña gi¸o dôc lßng nh©n ¸i cho trÎ. Gi¸o viªn lu«n trß chuyÖn tuyªn truyÒn víi phô huynh vÒ c¸c néi dung gi¸o dôc ®¹o ®øc ,hµnh vi ®¹o ®øc phï hîp víi trÎ ®Ó phô huynh phèi hîp rÌn trÎvµ d¹y trÎ t¹i gia ®×nh . 4.KÕt qu¶ ®¹t ®îc nh sau: 5 Sau mét thêi gian thùc hiÖn víi lßng kiªn tr× lßng say mª kÕt hîp víi viÖc sö dông c¸c biÖn ph¸p trªn mét c¸ch linh ho¹t .T«i nh¹n thÊy néi dung m×nh lùa chän ®¹t kÕt qu¶ nh sau: -T¹o cho trÎ høng thó ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc ®Æc biÖt lµ truyÖn cæ tÝch ViÖt Nam,giê ho¹t ®éng gãc nhiÒu trÎ thÝch ch¬i ë gãc s¸ch h¬n. -TrÎ tiÕp thu ®îc nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc gÇn gòi trong cuéc sèng h»ng ngµy . -Gi¸o dôc lÔ gi¸o kh«ng chØ thÓ hiÖn trong giê häc mµ cßn ®îc thÓ hiÖn ë tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng; +Giê ch¬i ,gãc ch¬i , trÎ biÕt hßa thuËn kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i +§èi víi mäi ngêi biÕt chµo hái lÔ phÐp biÕt nhêng nhÞ em nhá . +§èi víi gia ®×nh : kh«ng quÊy rÇy vßi vÜnh bè mÑ biÕt yªu th¬ng chia sÎ t×nh c¶m víi ngêi th©n trong lóc vui buån . + §èi víi thiªn nhiªn : Kh«ng bÎ cµnh ,h¸i hoa ,…h×nh thµnh ®øc tÝnh tèt :Ng¨n n¾p ,gän gµng ,tÝnh tù lËp. KÕt qu¶ kh¶o s¸t nh sau: Kh¶o s¸t viÖc thùc hiÖn lÔ gi¸o ë líp Ngoan ng·n lÔ phÐp víi mäi ngêi Nhêng nhÞn chia sÎ Quan t©m gióp ®ì §Çu n¨m Cuèi n¨m -Tèt: 10trÎ -Kh¸:20trÎ -§YC:12trÎ -Tèt :15trÎ -Kh¸:15trÎ -§YC:12trÎ -Tèt:20trÎ -Kh¸:15trÎ -§YC:7trÎ -Tèt :20trÎ -Kh¸:15trÎ -§YC:7trÎ -Tèt:20trÎ -Kh¸:16trÎ -§YC:6trÎ -Tèt:30trÎ -Kh¸;10trÎ -§YC:2trÎ III.KÕt Thóc VÊn §Ò 1.KÕt LuËn Vëy gi¸o dôc t×nh c¶m ®¹o ®øc cho trÎ mÉu gi¸o lµ v« cïng quan träng nh ®Çu bµi viÕt t«i ®· nªu cã ph¶i ch¨ng v¨n häc gãp pÇn cèt lâi cho viÖc gi¸o dôc con ngêi ,con ngêi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc cã t×nh yªu th¬ng, con ngêi giµu lßng nh©n nghÜa khi trëng thµnh . VËy ngay tõ b©y giê t«i vµ c¸c b¹n h·y lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc nµy gãp phÇn …cho ®Êt níc sau nµy . 2.Bµi häc kinh nghiÖm : Tãm l¹i ,®Ó giãa dôc t×nh c¶m ®¹o ®øc cho trÎ th«ng qua truyÖn cæ tÝch ViÖt Nam ®¹t hiÖu qu¶ cao . T«i rót ra mét sè kinh nghiÖm sau: -LËp kÕ ho¹chchi tiÕt cho tõng chñ ®iÓm . -ChuÈn bÞ ®å dïng ®Ñp ,sinh ®éng hÊp,dÉn trÎ. -B¶n th©n gi¸o viªn lu«n häc hái ,t×m tßi,rÌn luyÖn giäng kÓ . -Phèi hîp víi ban phô huynh líp còng nh tõng phô huynh ®Ó n¾m ch¾c t×nh h×nh ,tÝnh c¸ch cña tõng c¸ nh©n trÎ ,cã phong ph¸p t¸c ®éng kÞp thêi ë líp còng nh ë nhµ. 6 3.KhuyÕn nghÞ: T«i mong muèn nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ kinh phÝ ®Î gi¸o viªn ®îc häc hái thªm c¸c líp lµm ®å dïng ,®å ch¬i trang trÝ líp cho ®Ñp vµ phong phó.Nhµ trêng t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a cho c¸c gi¸o viªn di tham quan quan häc hái ,trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c gi¸o viªn kh¸c ë c¸c trêng kh¸c trong huyÖn trong thµnh phè. Tõ ®ã chóng t«i häc hái ®îc kinh nghiÖm cña c¸c ®ång nghiÖp vÒ c¸c ph¬ng ph¸p ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ®Ó phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y ®îc tèt h¬n. ViÖt Long,Ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2009 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ Ng©n 16 7
- Xem thêm -