Tài liệu skkn Một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2171 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

§Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Môc lôc Trang 1 Tµi liÖu tham kh¶o 2 S¬ yÕu lý lÞch 3 PhÇn I: §ÆT VÊN §Ò 3 PhÇn II: Gi¶i quyÕt cña vÊn ®Ò 1. C¬ së lý luËn 4 2. C¬ së thùc tiÔn 5 3. KÕt qu¶ kh¶o s¸t thùc tÕ 5 4. C¸c biÖn ph¸p 5 a) BiÖn ph¸p 1: ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn vµ ®¶m b¶o an toµn phôc vô gi¸o dôc 8 thÓ chÊt cho trÎ b) BiÖn ph¸p 2: Lång ghÐp tÝch hîp c¸c ho¹t ®éng kh¸c vµo ho¹t ®éng thÓ 14 chÊt c) BiÖn ph¸p 3: Phèi kÕt hîp víi phô huynh 5. KÕt qu¶ sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p Bµi häc kinh nghiÖm PhÇn III: KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ Lêi c¶m ¬n ý kiÕn ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i Mét sè ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÓ chÊt cho trÎ 4 - 5 tuæi trong trêng mÇm non b×nh minh i 16 17 18 20 21 22 23 tµi liÖu tham kh¶o 1. C¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn vËn ®éng cña trÎ mÇm non (theo ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi) - NguyÔn Sinh Th¶o - NguyÔn ThÞ TuÊt - NXB gi¸o dôc ViÖt Nam 2. Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt cho trÎ em - §Æng Hång Ph¬ng - Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc S ph¹m 3. Gi¸o tr×nh lý luËn vµ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt cho trÎ mÇm non - §Æng Hång Ph¬ng - Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc S ph¹m 4. Ph¸t triÓn tÝnh tÝch cùc vËn ®éng cho trÎ mÇm non - §Æng Hång Ph¬ng - Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc S ph¹m 5. C¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc dinh dìng - søc kháe cho trÎ mÇm non (theo ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi) - Ph¹m Mai Chi - Vò YÕn Khanh - NguyÔn ThÞ Hång Thu - NXB gi¸o dôc ViÖt Nam. 6. C¸c bµi h¸t theo chñ ®Ò, chñ ®iÓm (nh¹c níc ngoµi), c¸c bµi h¸t trong “TrÎ th¬ h¸t” T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 0 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH I CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ T ÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC:2011-2012 TÊN ĐỀ TÀI: Mét sè biÖn ph¸p g©y høng thó trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt cho trÎ 4-5 tuæi SƠ YẾU LÝ LỊCH - Họ tên : Nguyễn Thị Hương - Ngày,tháng, năm sinh : 7/ 04/ 1983 - Năm vào nghành : 2004 - Chức vụ :Giáo viên - Đơn vị công tác :Trường Mầm Non Bình Minh I - Trình độ chuyên môn : Đại học -Hệ đào tạo T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng :Từ xa 1 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm PhÇn I: §ÆT VÊN §Ò Sinh thêi Hå Chñ TÞch ®· viÕt: “ LuyÖn tËp thÓ dôc, båi bæ søc kháe lµ bæn phËn cña mçi ngêi yªu níc““ Hay khÈu hiÖu: “Kháe ®Ó lao ®éng Kháe ®Ó häc tËp Kháe ®Ó chiÕn ®Êu Kháe ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc’’ V©ng! lêi nãi ®ã vµ khÈu hiÖu ®ã lu«n ®îc ®Ò cao vµ thùc hiÖn trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta. TrÎ kháe m¹nh vµ th«ng minh lµ niÒm h¹nh phóc cña mçi gia ®×nh, lµ niÒm m¬ íc vµ hy väng lín khi híng vµo t¬ng lai. ChÝnh v× thÕ muèn x©y dùng mét ®Êt níc phån vinh gia ®×nh h¹nh phóc kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn viÖc x©y dùng tÝnh c¸ch con ngêi míi x· héi chñ nghÜa cã ®Çy ®ñ phÈm chÊt t c¸ch ®¹o ®øc tèt nhÊt vµ ®Æc biÖt cã mét søc kháe ®Ó phôc vô cho ®Êt níc - x· héi Gi¸o dôc thÓ chÊt trong trêng mÇm non lµ b¶o vÖ vµ t¨ng cêng søc kháe ®ång thêi cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc gi¸o dôc nh»m ph¸t triÓn mét c¬ thÓ c©n ®èi hµi hßa vµ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ nh©n c¸ch trÎ. ViÖc t¹o c¬ héi cho trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¸t triÓn thÓ chÊt lµ rÊt quan träng gióp cho hÖ thÇn kinh vµ c¸c gi¸c quan cña trÎ nhanh nh¹y h¬n vµ cã t¸c dông tèt ®Ó n©ng cao n¨ng lùc nhËn thøc cña trÎ. Nhng thùc tÕ ho¹t ®éng nµy thêng kh« khan cøng nh¾c trÎ dÔ ch¸n khã thu hót trÎ Víi trÎ mÉu gi¸o nhì t duy trùc quan h×nh tîng chiÕm vÞ trÝ còng kh¸ quan träng, c¬ thÓ trÎ ®ang ®µ ph¸t triÓn nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p gi¸o dôc, chọn néi dung phï hîp vµ t¹o c¬ héi cho trÎ tham gia rÌn luyÖn, trÎ kÐm vËn ®éng dÉn ®Õn thÓ lùc ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu. Gi¸o dôc ph¸t triÓn lµ nhiÖm vô träng t©m lµm c¬ së cho trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn, ®ñ n¨ng lùc ®øc,tµi trë thµnh nh÷ng con ngêi míi ttrong cuéc x©y dùng ®Êt níc giµu m¹nh. Qua thùc tÕ ¸p dông d¹y trÎ, t«i m¹nh d¹n xin ®îc víi c¸c b¹n néi dung ®Ò tµi: “ Mét sè biÖn ph¸p g©y høng thó trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt cho trÎ 4-5 tuæi““ PhÇn II : Gi¶i quyÕt cña vÊn ®Ò: 1/ C¬ së lý luËn: T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 2 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÓ chÊt lµ ho¹t ®éng nh»m n©ng cao thÓ lùc søc khoÎ cña trÎ: gióp trÎ ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng vËn ®éng ®ång thêi gióp trÎ cã mét søc khoÎ tèt, c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi, hµi hoµ, kh«ng nh÷ng thÕ cßn gióp ph¸t triÓn ng«n ng÷ vµ ph¸t triÓn nhËn thøc. Trong qu¸ tr×nh tham gia c¸c ho¹t ®éng thÓ chÊt trÎ cßn ®îc ph¸t triÓn thªm c¶ vÒ mÆt t×nh c¶m- x· héi còng nh thÈm mÜ. Ho¹t ®éng thÓ chÊt lµm tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng cña trÎ t¹o cho tinh thÇn trÎ ®îc s¶ng kho¸i, vui vÎ, gióp ph¸t triÓn mèi quan hÖ gi÷a c« vµ trÎ còng nh ph¸t triÓn tèt mèi quan hÖ b¹n bÌ trong phèi hîp vËn ®éng cïng c¸c b¹n. C¬ thÓ khoÎ m¹nh, ph¸t triÓn c©n ®èi, hµi hoµ lµ mét biÓu hiÖn cña nÐt ®Ñp vÒ h×nh thÓ, nh÷ng bµi tËp vËn ®éng cã nhÞp ®iÖu KÕt hîp vãi ©m nh¹c gióp trÎ c¶m nhËn ®îc s©u s¾c vÒ nhÞp ®iÖu, thÓ hiÖn tèt h¬n, ®Ñp h¬n c¸c ®éng t¸c vµ nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn c¸c cö ®éng bµn tay, ngãn tay gióp ph¸t triÓn c¸c vËn ®éng tinh tÕ khéo lÐo ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng t¹o h×nh…gióp trÎ trÝ tëng tîng s¸ng t¹o. Nhng trªn thùc tÕ trong trêng mÇm non nãi chung vµ líp mÉu gi¸o nhì nãi riªng viÖc cho trÎ ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÓ chÊt cha lµm ®îc ®iÒu ®ã, cha tÝch cùc linh ho¹t s¸ng t¹o vÉn cßn mang tÝnh chÊt ®¬n ®iÖu, cøng nh¾c, gß bß v× ë løa tuæi nµy trÎ “ Häc mµ ch¬i – ch¬i mµ häc’’, h×nh thøc tæ chøc cha s¸ng t¹o hÊp dÉn, dÉn ®Õn hoạt động cha ®¹t hiÖu qu¶ cao, trÎ cha høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. ChÝnh v× thÕ t«i ®· nghiªn cøu vµ ®a ra mét sè biÖn ph¸p ®Ó g©y høng thó trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt cho trÎ mÉu gi¸o 4-5 tuæi ®îc tèt h¬n 2/ T×nh tr¹ng cña vÊn ®Ò tríc khi thùc hiÖn: Sè ch¸u cña líp lµ: 40 trÎ + Sè ch¸u trai: 21 + Sè ch¸u g¸i: 19 Cã 2 gi¸o viªn phô tr¸ch líp, søc kháe cña c¸c ch¸u ph¸t triÓn tèt a/ThuËn lîi: - Gi¸o viªn ®· ®îc ®µo t¹o chuÈn, cã lßng yªu nghÒ mÕn trÎ - §îc sù quan t©m cña ban gi¸m hiÖu trêng,thêng xuyªn cho ®i th¨m quan, kiÕn tËp c¸c trêng mÇm non trong huyÖn, thµnh phè, c¸c b¹n ®ång nghiÖp - Phßng häc, s©n ch¬i s¹ch sÏ T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 3 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Sè trÎ nam vµ n÷ t¬ng ®èi c©n b»ng - TrÎ kháe m¹nh t¨ng c©n ®Òu, tû lÖ ë kªnh suy dinh dìng vµ thÊp cßi kh«ng nhiÒu - Phô huynh häc sinh quan t©m ®Õn t×nh h×nh søc kháe vµ ch¬ng tr×nh häc cña con em m×nh b/ Khã kh¨n: - Gi¸o viªn cha cã nhiÒu s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt - DiÖn tÝch líp häc vµ diÖn tÝch s©n tËp cßn trËt hÑp so víi qui ®Þnh - §å dïng trùc quan trong khi ho¹t ®éng cßn cha hÊp dÉn dÉn ®Õn giê ho¹t ®éng cßn kh« khan - Gi¸o viªn cha cã nhiÒu h×nh thøc tæ chøc linh ho¹t s¸ng t¹o vµo ho¹t ®éng khiÕn trÎ gß bã cha høng thó häc cho nªn giê ho¹t ®éng thÓ chÊt cha ®¹t hiÖu qu¶ cao 3/ KÕt qu¶ kh¶o s¸t thùc tÕ: Khi cha thùc hiÖn ®Ò tµi th× kÕt qu¶ nh sau: * VÒ gi¸o dôc: + TrÎ m¹nh tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng: 30/40 = 75% + KÜ n¨ng vËn ®éng: VËn ®éng th«: 31/40 =77,5% VËn ®éng tinh: 29/40 =72,5% * VÒ søc kháe: + C©n nÆng:35/40 = 87.5% trÎ kªnh A + ChiÒu cao: 35/40= 87.5% trÎ b×nh thêng. 4/ C¸c biÖn ph¸p: a/ BiÖn ph¸p 1: ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn vµ ®¶m b¶o an toµn phôc vô gi¸o dôc thÓ chÊt cho trÎ:  M«i trêng häc tËp: T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 4 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Muèn trÎ høng thó víi gi¸o dôc thÓ chÊt th× viÖc ®Çu tiªn ph¶i g©y høng thó cho trÎ khi tíi líp häc,trÎ cã yªu th¬ng, thÝch ®Õn th× trÎ míi cã høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng kh¸c.V× thÕ m«i trêng häc tËp tèt sÏ khuyÕn khÝch trÎ tÝch cùc ho¹t ®éng - viÖc x©y dùng m«i trêng häc tËp phï hîp vµ hÊp dÉn trÎ lµ v« cïng cÇn thiÕt §èi víi líp häc ngay tõ ®Çu n¨m t«i trang trÝ líp ®Ñp theo c¸c chñ ®iÓm ®Ó g©y høng thó cho trÎ khi tíi trêng, víi mçi chñ ®iÓm t«i lu«n cã sù thay ®æi phï hîp, gîi më ý tëng s¸ng t¹o cña trÎ trong ho¹t ®éng gãc t¹o c¸c s¶n phÈm cña trÎ ®Ó trang trÝ líp häc. Tõ viÖc c« cho trÎ tham gia t¹o ra c¸c s¶n phÈm trÎ ®îc ph¸t triÓn c¸c vËn ®éng tinh nh: c¾t d¸n, cÇm n¾m, vÏ, t« mµu… qua ®ã trÎ thÊy thÝch thó tham gia c¸c ho¹t ®éng díi sù ®éng viªn khuyÕn khÝch cña c«. M«i trêng ngoµi líp häc c¸c c« gi¸o trong trêng cïng phèi hîp bè trÝ thêi gian ®Ó thay ®æi t¹o quang c¶nh sù ph¹m míi mÎ hÊp dÉn. §å ch¬i ngoµi trêi trêng bè trÝ s¾p xÕp t¹o kho¶ng trèng cña s©n trêng cho trÎ tËp thÓ dôc s¸ng, trÎ cã ®Þa ®iÓm ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn thÓ chÊt. Bªn c¹nh ®ã lµ viÖc trång c©y, ch¨m sãc c©y còng ®îc tæ chøc cho trÎ tham gia ho¹t ®éng lao ®éng ngoµi trêi tõ ®ã trÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng nµy nh ch¨m sãc c©y, tíi c©y… Tõ ®ã gióp trÎ ph¸t triÓn vµ n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc kÝ n¨ng theo yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh VÝ dô: Tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt cñng cè rÌn luyÖn kÜ n¨ng cho néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng, t«i tæ chøc cho trÎ leo trÌo lªn c¸c thiÕt bÞ ch¬i ngoµi trêi hoÆc leo lªn bíc xuèng qua c¸c bËc thang cña trêng… hay ch¬i c¸c trß ch¬i vËn ®éng, trß ch¬i d©n gian ë ngoµi s©n trêng M«i trêng ®a d¹ng, phong phó hÊp dÉn sÏ g©y høng thó cho trÎ vµ t¹o ra kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng cao nhÊt. Tõ ®ã gãp phần h×nh thµnh vµ n©ng cao mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a c« vµ trÎ, gi÷a trÎ vµ gi¸o viªn. Qua viÖc vËn dông khi thùc hiÖn trong m«i trêng häc tËp, t«i nhËn thÊy trÎ tham gia s«i næi h¬n víi c¸c ho¹t ®éng ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt Dông cô, ®å dïng tËp luyÖn: - Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng trong trêng mÇm non ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt th× ®å dïng häc tËp cho trÎ còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. Sö dông ®å dïng trùc quan lµ mét biÖn ph¸p v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt ®èi víi trÎ ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc n©ng cao kÕt qu¶ T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 5 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña trÎ. Cã ®å dïng trùc quan ®Ñp hÊp dÉn ®a d¹ng phonh phó lµm cho ho¹t ®éng thªm sinh ®éng hÊp dÉn khiÕn trÎ høng thó h¬n nªn ®¹t kÕt qu¶ cao. HiÓu ®îc ®iÒu nµy th× viÖc t¹o ra c¸c ®å dïng ®å ch¬i ®Ó gióp trÎ cã ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng ®óng môc ®Ých lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c líp häc mÇm non nhng bªn c¹nh ®ã viÖc lùa chän ®å dïng dông cô tËp luyÖn cho trÎ rÊt quan träng ®©y lµ viÖc lµm thêng xuyªn cña ngêi gi¸o viªn ph¶i quan t©m H×nh ¶nh một số ®å dïng dông cô tËp luyÖn thÓ dôc VÝ dô: Nh khi tæ chøc cho trÎ tËp thÓ dôc s¸ng t«i thêng xuyªn thay ®æi ®å dïng cho trÎ theo tuÇn: khi th× sö dông vßng thÓ dôc, khi th× gËy thÓ dôc, n¬, cê…sö dông c¸c ®å dïng nµy phï hîp víi néi dung bµi häc vµ chñ ®iÓm ®ang thùc hiÖn Hay khi chuÈn bÞ ®å dïng cho trÎ vËn ®éng c¬ b¶n t«i cã thÓ trang trÝ c¸c ®å dïng häc tËp nh cæng thÓ dôc, t¹o c¸c ®êng hÑp b»ng c¸c d©y hoa - thanh nhùa… cã mµu s¾c hÊp dÉn kÝch thÝch thu hót trÎ vµo giê ho¹t ®éng thÓ chÊt ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao. C¸c lo¹i ®å dïng phôc vô häc tËp cña trÎ ®îc c« t¹o ra lu«n tu©n thñ nguyªn t¾c: bÒn ch¾c, kh«ng s¾c nhän, kh«ng cã nguy c¬ gây tai n¹n cho trÎ, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 6 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Trong c¸c trß ch¬i vËn ®éng t«i nghiªn cøu vµ lµm ®å dïng ®å ch¬i híng dÉn trÎ sö dông ch¬i cã høng thó vµ ®¹t kÕt qu¶ cao Trong trêng mÇm non viÖc ®¶m b¶o an toµn cho trÎ ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu, ngêi gi¸o viªn lu«n lÊy nhiÖm vô an toµn cho trÎ ë mäi lóc mäi n¬i lµ träng t©m kÕ ho¹ch ®Ò ra. TrÎ cÇn ®îc ®¶m b¶o an toµn trong mäi ho¹t ®éng cã sù gi¸m s¸t cña gi¸o viªn ®ã lµ víi c¸c ®å dïng ®å ch¬i, dông cô luyÖn tËp, ®Þa ®iÓm cho trÎ ho¹t ®éng. T«i lu«n quan t©m lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ: S©n tËp, kiÓm tra dông cô tríc khi cho trÎ luyÖn tËp. §èi víi c¸c ®å dïng nh: ghÕ thÓ dôc, thang leo… t«i kiÓm tra ®é ch¾c tríc khi cho trÎ sö dông nÕu thÊy cha ch¾c ch¾n cã biÖn ph¸p söa ch÷a ngay. Cã kÕ ho¹ch kiÓm tra thêng xuyªn ®å dïng, ®å ch¬i trong líp ®Ó ®¶m b¶o tÝnh an toµn cho trÎ khi tham gia ho¹t ®éng. b/ BiÖn ph¸p 2: Lång ghÐp tÝch hîp c¸c ho¹t ®éng kh¸c vµo ho¹t ®éng thÓ chÊt: * Sö dông ©m nh¹c trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt: - Nãi ®Õn gi¸o dôc thÓ chÊt mäi ngêi thêng nghÜ tíi sù kh« khan, cøng nh¾c - ThËt nh vËy nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p lµm mÒm hãa ho¹t ®éng häc. Ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt khi cã ©m nh¹c sÏ thÊy høng thó vµ phÊn khëi h¬n, giê ho¹t ®éng cña trÎ ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. B¶n th©n t«i sau khi ®îc tham kh¶o mét sè bµi h¸t vui nhén cña Hµn Quèc, t«i thÊy c¸c bµi h¸t Hµn giai ®iÖu dÔ nhí, vui nhén vµ phï hîp víi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thÓ chÊt cña trÎ em viÖt. Tõ thùc tÕ t¹i líp m×nh- t«i nhËn thÊy ®èi víi mçi chñ ®iÓm nªn sö dông c¸c bµi h¸t phï hîp víi néi dung cña tõng bµi d¹y, t«i ®· vËn dông mét sè bµi h¸t khi thùc hiÖn cho trÎ khëi ®éng: T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 7 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm H×nh ¶nh: trÎ tËp thÓ dôc kÕt hîp ©m nh¹c VÝ dô: Khi d¹y trÎ häc chñ ®iÓm “ ThÕ giíi ®éng vËt’’ t«i chän nh¹c bµi: “ NhÖn nhÖn ®ang ch¨ng t¬ ch¨ng t¬ ta cïng leo lªn nµy Trêi trêi khi ma to. Ối nhµ ®©u mÊt råi? µ cßn ®©u n÷a, «ng mÆt trêi lªn k×a NhÖn, l¹i ®i ch¨ng t¬ ta cïng leo xuèng nµo’’ HoÆc cã thÓ tõ c¸c bµi h¸t vui nhén, nhÝ nh¶nh víi nhÞp 2/4 nh bµi h¸t: “§µn gµ con’’, “§µn gµ trong s©n’’ c« cho trÎ kÕt hîp khëi ®éng ®îc Hay: bµi h¸t “ Con rïa chËm ch¹p’’- kÕt hîp víi trß ch¬i vËn ®éng “ ChÇm chËm tõng bíc mµ rïa vÉn cè bíc ®i Vµ cßn thi ®ua cïng thá con ®ang ®i rÊt nhanh Chí cã nghÜ, chí cã coi thêng Tëng rïa lµ loµi vËt chËm nhÊt §«i ch©n, ®«i ch©n vÉn bíc ®i cho ®Õn cïng’’ Víi 2 lêi t«i cã thÓ thay thÕ b»ng rïa ch¹y thi cïng víii b¸o, cïng víi chim hay mét sè con vËt nµo kh¸c Tíi phÇn håi tÜnh, t«i cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo nh¹c bµi: Chim bay “ Con chim bay chim bay. Con cß bay cß bay. VÞt cã bay kh«ng nµo? Kh«ng bay, kh«ng bay VÞt thÝch léi díi ao. C¹p! c¹p!c¹p! Hay bµi: §Êt níc cña nh÷ng giÊc m¬ Nh ®µn chim vç c¸nh vµo trêi cao. Bay xa kh¾p chèn, ta cïng bay lªn nµo. T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 8 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Trªn trêi xanh th¾m, trªn ®ång n¬ng xanh. Cho trÎ th¬ cÊt lªn ngµn bao m¬ íc. TrÎ lµm ®éng t¸c theo néi dung cña bµi h¸t ®i nhÑ nhµng 1-2 phót Víi mçi chñ ®iÓm t«i lu«n lùa chon c¸c bµi h¸t cã néi dung phï hîp víi chñ ®iÓm ®Ó ®a vµo d¹y trÎ. T«i thêng chän lùa c¸c bµi h¸t vui nhén g©y høng thó víi trÎ. T«i lu«n hiÓu mét ®iÒu nh nhiÕu nhµ gi¸o dôc mÇm non ®· hiÓu lµ ©m nh¹c vµ vËn ®éng liªn kÕt víi nhau tõ lóc trÎ chµo ®êi vµ kÐo dµi suèt thêi kú th¬ Êu * Tæ chøc c¸c héi thi trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt. -Trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt trÎ tham gia ho¹t ®éng tÝch cùc th× ngêi gi¸o viªn ph¶i l«i cuèn thu hót trÎ vµo hoạt động một c¸ch tho¶i m¸i kh«ng gß bã g©y høng thó cho trÎ. Dùa vµo môc ®Ých cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non: Lµm sao ®Ó t¹o c¬ héi cho trÎ ®îc tr¶i nghiÖm s¸ng t¹o, thÓ hiÖn m×nh vµ trÎ cã nhu cÇu béc lé m×nh qua vËn ®éng’’. Tõ ®ã t«i cã suy nghÜ vµ ¸p dông liªn kÕt x©y dùng c¸c héi thi vµo c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt ®Ó mäi trÎ ®Òu ®îc tham gia tÝch cùc vµo c¸c héi thi ®ã. Khi d¹y trÎ chñ ®iÓm TÕt vµ mïa xu©n, t«i tæ chøc cho trÎ tham gia héi thi: Ngµy héi mïa xu©n VÝ dô: Víi ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt lµ: L¨n bãng vµ di chuyÓn theo bãng, trß ch¬i - Nh¶y lß cß + Khëi ®éng: Cho trÎ lªn tµu tíi tham dù héi thi + Bµi tËp ph¸t triÓn chung: PhÇn thi ®ång diÔn ( TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc theo hiÖu lÖng cña c« hoÆc theo lêi bµi h¸t vÒ chñ ®iÓm nµy +VËn ®éng c¬ b¶n: PhÇn thi Ai khÐo h¬n ai ( TrÎ l¨n bãng vµ di chuyÓn theo bãng) + Trß ch¬i: PhÇn thi : Nh¶y ®Ñp (TrÎ nh¶y lß cß) + Håi tÜnh: cho trÎ thÓ hiÖn niÒm m¬ íc cña m×nh (®i nhÑ nhµng ) Víi c¸c néi dung xuyªn suèt trong héi thi cña ngµy héi nh vËy trÎ thÓ hiÖn vµ høng thó tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng. Bªn c¹nh ®ã c« chän lùa c¸c néi dung gi¸o dôc cho tÎ biÕt vÒ truyÒn thèng, phong tôc, tËp qu¸n cña ®Þa ph¬ng quª h¬ng cña ®Êt níc con ngêi viÖt T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 9 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm chÊt: * Sö dông th¬, truyÖn, ®ång dao, ca dao trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ - Thùc tÕ hiÖn nay tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt cho trÎ mÇm non ®Æc biÖt lµ trÎ mÉu gi¸o nhì kh«ng chØ ph¸t triÓn vËn ®éng mµ cßn gióp trÎ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vÒ lÜnh vùc ng«n ng÷, v¨n häc, nghÖ thuËt. Víi mçi ®Ò tµi, t«i lu«n t×m hiÓu nghiªn cøu kÜ tríc khi d¹y ®Ó x©y dùng bµi theo chñ ®Ò mét c©u chuyÖn ®Ó kÝch trÎ sù tß mß hÊp ®Én trÎ ho¹t ®éng ®îc tèt h¬n VÝ dô: Ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt víi néi dung thùc hiÖn “ BËt vµo 5 « -trÌo lªn xuèng ghÕ’’ – chñ ®iÓm gia ®×nh. T«i sö dông truyÖn: TÝch Chu, c« dÉn d¾t cho trÎ biÕt lµ gióp b¹n TÝch Chu ®i lÊy níc bµ uèng ®Ó bµ TÝch Chu trë l¹i thµnh ngêi, ®êng ®i lÊy níc khã kh¨n vµ ph¶i tr¶i qua nhiÒu s«ng, suèi gå ghÒ khÊp khÓnh, vît qua nhiÒu chÆng ®êng nguy hiÓm + PhÇn khëi ®éng: Cho trÎ ®i lªn tµu + Träng ®éng: TËp luyÖn cïng nhau bËt qua nh÷ng chiÕc vßng sau ®ã trÌo lªn xuèng ghÕ. TiÕp theo ®ã t«i cho trÎ thi ®ua giữa c¸c tæ víi nhau, trÎ rÊt høng thó tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng . + PhÇn hèi tÜnh: B¹n TÝch Chu cã göi tÆng mçi b¹n 1 niÒm m¬ íc bay tíi ®Êt níc cña nh÷ng giÊc m¬ ®Ñp Ngoµi c¸c c©u chuyÖn, t«i cßn ¸p dông c¸c bµi th¬, ca dao, ®ång dao ®Ó g©y høng thó d¹y trÎ kÝch thÝch trÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng VÝ dô: Khi cho trÎ ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: ChuyÒn bãng, t«i cho trÎ ®äc c¸c c©u th¬: Kh«ng cã c¸nh mµ bãng biÕt bay Kh«ng cã ch©n mµ bãng biÕt ch¹y Nhanh nhanh b¹n ¬i xem ai tµi ai khÐo Cïng nhau ®au nµo, cïng nhau thi nµo. §ång thêi kÕt hîp víi ®äc th¬ trÎ ch¬i vËn ®éng nhÞp nhµng vµ thi ®ua cïng c¸c b¹n Hay nh cho trÎ ®äc c¸c bµi ®ång dao: Rång r¾n lªn m©y, Th¶ ®Øa ba ba… qua ®ã trÎ thÊy m¹nh d¹n vµ tù tin h¬n ®ång thêi c¸c tè chÊt thÎ lùc cña trÎ còng ®îc ph¸t triÓn * Sö dông trß ch¬i d©n gian trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt: T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 10 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm - C¸c trß ch¬i d©n gian ®îc h×nh thµnh vµ «ng cha ta truyÒn tõ ®¬× nµy sang ®êi kh¸c tr¶i nghiÖm qua thùc tÕ cuéc sèng con ngêi. Nh÷ng trß ch¬i d©n gian ®ã theo ta tõ khi sinh ra vµ lín lªn, ®i vµo cuéc sèng vµ cßn ®äng l¹i m·i trong t©m hån chóng ta ®ã lµ nh÷ng h×nh ¶nh vÒ quª h¬ng ®Êt níc vÒ gia ®×nh vµ tuæi Êu th¬. Trß ch¬i d©n gian thêng ®îc tæ chøc trong c¸c dÞp vui ch¬i héi hÌ nh»m ph¸t triÓn c¸c tè chÊt thÓ lùc. HiÓu râ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ: Häc mµ ch¬ich¬i mµ häc nªn viÖc sö dông trß ch¬i d©n gian nªn viÖc sö dông trß ch¬i ®îc t«i lu«n quan t©m ¸p dông khi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, chÝnh v× vËy nã ®· gióp trÎ tiÕp thu ®îc kiÕn thøc mét c¸ch nhÑ nhµng tho¶i m¸i. T«i vËn dông c¸c trß ch¬i d©n gian phï hîp víi kiÕn thøc vµ tu©n thö nguyªn t¾c võa søc cña trÎ. VÝ dô: Víi trß ch¬i: Ai nÐm xa nhÊt, t«i cã thÓ thay thÕ vµ ®a trß ch¬i d©n gian: nÐm cßn vµo d¹y trÎ Hay ®èi víi c¸c trß ch¬i cñng cè ph¸t triÓn c¬ tay, h«ng t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i : §ua thuyÒn Víi c¸c trß ch¬i d©n gian thêng ®i s©u vµo tiÒm thức cña trÎ, trÎ thÊy nh m×nh ®ang ®îc häc ®îc ch¬i ë nhµ víi ngêi th©n, trÎ thÓ hiÖn hÕt kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña b¶n th©n ®ång thêi tÝnh tr¸ch nhiÖm céng ®ång cña trÎ còng ®îc ph¸t huy. VÝ dô: Khi cho trÎ ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: Ai nhanh nhÊt, t«i lùa chọn vµ thay thÕ b»ng trß ch¬i: Rång r¾n lªn m©y ë trß ch¬i nµy víi yªu cÇu ngêi lín lµm ®Çu r¾n ph¶i thÓ hiÖn râ tr¸ch nhiÖm gi÷ ®Çu r¾n, ng¨n chÆn gióp c¸c b¹n T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 11 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm H×nh ¶nh trÎ ch¬i trß ch¬i “Rång r¾n lªn m©y” Tõ viÖc ®a trß ch¬i d©n gian vµo thay thÕ c¸c néi dung trß ch¬i vËn ®éng trong bµi häc trÎ thÊy høng thó tÝch cùc häc tËp vµ néi dung kÕt qu¶ häc cao h¬n. c. BiÖn ph¸p 3: Phèi kÕt hîp víi phô huynh häc sinh. - Sinh thêi B¸c Hå thêng nh¾c nhë c¸c nhµ gi¸o ph¶i mËt thiÕt liªn hÖ víi gia ®×nh häc trß : Gia ®×nh, nhµ trêng, x· héi lµ 3 yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu rêi nhau. Bëi v× gi¸o dôc nhµ trêng chØ lµ mét phÇn , cßn cÇn cã sù gi¸o dôc cña ngoµi x· héi vµ trong gia ®×nh ®Ó gióp cho viÖc gi¸o dôc trong nhµ trêng ®îc tèt h¬n. Trêng mÇm non lµ n¬i cha mÑ trÎ tin tëng vµ göi g¾m tÊt c¶ vµo c« gi¸o, trÎ cã ch¨m ngoan kháe m¹nh cha mÑ míi tin tëng vµ yªn t©m víi c«ng viÖc. Hµng ngµy trÎ tíi trêng c« ch¨m sãc cho tõ b÷a ¨n giÊc ngñ tíi c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i. Víi qu·ng 2/3 thêi gian ë cïng víi c«, viÖc trÎ ®îc tËp luyªn ph¸t triÓn thÓ chÊt lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng häc tËp cña trÎ vµ cha mÑ còng nhËn thøc thÊy râ tÇm quan träng cña viÖc nµy. HiÓu ®îc mèi quan t©m cña phô huynh häc sinh trong viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn toµn diÖn c¬ thÓ cho trÎ, nhËn thøc râ tr¸ch nhiÖm cña ngêi gi¸o T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 12 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm viªn mÇm non, t«i suy nghÜ vµ t×m c¸ch vËn dông víi thùc tÕ t¹i líp cña m×nh. Trong c¸c buæi häp phô huynh häc sinh ®Çu n¨m häc t«i tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh vÒ tÇm quan träng cña viÖc gi¸o dôc thÓ chÊt ®èi víi trÎ vµ sù cÇn thiÕt trong viÖc trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt phôc vô gi¶ng d¹y trÎ ë trêng mÇm non. Tuyªn truyÒn vËn ®éng phô huynh häc sinh ñng hé mua chiÕu tróc hai mÆt: mét mÆt Êm vÒ mïa ®«ng, mét mÆt m¸t vÒ mïa hÌ ®Ó t¹o giÊc ngñ ngon cho trÎ ®¶m b¶o søc kháe cho trÎ häc tËp thËt tèt. H×nh ¶nh: c« trao ®æi víi phô huynh 5. KÕt qu¶ sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn. Qua thùc tÕ nghiªn cøu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trong viÖc tæ chøc cho trÎ mÉu gi¸o lín tham gia ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt ®· xoa ®i nh÷ng suy nghÜ ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt lµ kh« khan, gß bã, cøng nh¾c. Thùc tÕ khi tæ chøc ho¹t ®éng nµy cho trÎ thêng nhÑ nhµng hÊp dÉn, c« vµ trÎ hßa quyÖn vµo nhau vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc thÓ hiÖn râ nÐt. a/ §èi víi c« gi¸o. T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 13 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Gi¸o viªn tù tin khi thùc hiÖn ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt cho trÎ - Gi¸o viªn ¸p dông ®îc trong tõng chñ ®iÓm kh¸c nhau víi néi dung phï hîp. - Gi¸o viªn n©ng cao ®îc nghÖ thuËt khi lªn líp b/ §èi víi trÎ. - TrÎ høng thó tù nguyÖn tham gia ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt. - TrÎ m¹nh d¹n tù tin h¬n trong giao tiÕp - T¹o sù c©n b»ng gi÷a søc kháe vµ trÝ tuÖ cña trÎ. Sau lµ mét sè kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc: Môc tiªu ®· ®¹t ®îc KÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc TrÎ m¹nh d¹n tÝch cùc tham ho¹t ®éng VÒ gi¸o dôc gia Kü n¨ng VËn ®éng th« VËn ®éng tinh vËn ®éng VÒ søc kháe C©n nÆng ChiÒu cao §Çu n¨m Cuèi n¨m 30/40 = 75% 39/40=97.5% 31/40=77,5% 29/40=72.5% 35/40=87.5% 35/40=87.5% 38/40=95% 36/40=90% 39/40=97.5 39/40=97.5 Bµi häc kinh nghiÖm Qua viÖc thùc hiÖn: c¸c biÖn ph¸p g©y høng thó cho trÎ mÉu gi¸o nhì tham gia ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt trong trêng mÇm non ®îc tèt h¬n, b¶n th©n t«i ®· ®óc kÕt ®îc bµi häc kinh nghiÖm. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc nh trªn ®ßi hoØ ngêi gi¸o viªn mÇm non cÇn nghiªn cøu thùc hiÖn h×nh thøc ®æi míi, néi dung ph¬ng ph¸p theo c¸c chñ ®Ò cho phï hîp. T¹o m«i trêng líp häc phï hîp s¸ng t¹o mang tÝnh gi¸o dôc cao. Gi¸o viªn cÇn linh ho¹t s¸ng t¹o trong mäi ho¹t ®éng, t©m huyÕt víi nghÒ, yªu th¬ng, gÇn gòi, quan t©m gióp ®ì trÎ. Phèi hîp thêng xuyªn víi gia ®×nh trong viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ Gi¸o viªn biÕt tiÕp cËn víi c¸c th«ng tin, nghiªn cøu tµi liÖu, tËp san, nghe ®µi, xem tivi, b¨ng h×nh vµ sù t×m tßi s¸ng t¹o óng dông ®å dïng, ®å ch¬i vµo tõng bµi d¹y, cung cÊp truyÒn ®¹t ®ñ néi dung kiÕn thøc phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 14 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm PhÇn III: KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ. 1/ KÕt luËn: Ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh tÝch cùc víi môc ®Ých gióp trÎ kháe m¹nh nhanh nhÑn hån nhiªn vµ cã chØ sè ph¸t triÓn ®óng víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ. Ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt kh«ng chØ t¹o c¬ héi cho trÎ vËn ®éng mét c¸ch tho¶i m¸i tÝch cùc ®Ó ph¸t triÓn thÓ lùc mµ qua ho¹t ®éng nµy trÎ cßn häc ®îc tÝnh kû luËt, biÕt hîp t¸c chia sÎ cïng c¸c b¹n vµ quan träng h¬n n÷a lµ gióp trÎ: Häc qua ch¬i, ch¬i b»ng häc. TrÎ ®îc ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt qua sù ph¸t triÓn cö ®éng c¸c nhãm c¬ h« hÊp, tay, ch©n, bông, ph¸t triÓn c¸c vận ®éng th« vËn ®éng tinh phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ. Khi trÎ vËn ®éng c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ cïng phèi hîp vËn ®éng vµ ph¸t triÓn do ®ã gi¸o dôc thÓ chÊt cã ý nghÜa ®èi víi viÖc ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc vµ giúp cho hÖ thÇn kinh cña trÎ mÉu gi¸o nhì dÇn dÇn ph¸t triÓn toµn diÖn lµ tiÒn ®Ò cho viÖc chuÈn bÞ lªn líp mÉu gi¸o lín sau nµy Nh vËy ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt trong trêng mÇm non ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vÒ: §øc- TrÝ- ThÓ –Mü cho trÎ. Nã gãp phÇn gióp trÎ trë thµnh con ngêi toµn diªn - Th«ng qua ho¹t ®éng nµy ®· t¹o ®îc kh«ng khÝ: Nhµ trêng th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc’’ trong trêng mÇm non. Lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp lµm c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ t«i thÊy m×nh cÇn cè g¾ng häc hái rÌn luyÖn ph¸n ®Êu kh¾c phôc nh÷ng mÆt tån t¹i, trau dåi thªm kiÕn thøc®Ó ®a vµo ¸p dông d¹y trÎ ®¹t kÕt quả ngµy cµng cao 2/ KhuyÕn nghÞ. §Ó cho viÖc gi¸o dôc thÓ chÊt ë khèi mÉu gi¸o nhì nãi chung vµ c¸c khãi kh¸c trong nhµ trêng ®îc tèt h¬n, t«i cã mét sè ®Ò nghÞ nh sau: - Nhµ trêng ®ång bé vÒ trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt trong líp vµ ngoµi trêi cho ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt. Trang bÞ thªm ®å dïng hiÖn ®¹i ®Ó ¸p dông nhu cÇu d¹y vµ häc hiÖn nay Gi¸o dôc thÓ chÊt cÇn chó träng nhiÒu h¬n díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: + ChÕ ®é dinh dìng bæ sung thÊp cßi, chÕ ®é dinh dìng c©n ®èi cho trÎ bÐo ph× T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 15 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm + Trong hoạt động thÓ dôc, giê häc + Trong thể dôc buæi s¸ng. + VËn ®éng sau khi ngñ dËy. + C¸c buæi d¹o ch¬i ngoµi trêi. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p mµ t«i ®· thùc hiÖn trong viÖc g©y høng thó trong ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt cho trÎ mÉu gi¸o 4-5 tèt h¬n, xin ®îc trao ®æi cïng c¸c ®ång nghiÖp. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! B×nh Minh, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2012 Ngêi thùc hiÖn NguyÔn ThÞ H¬ng T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 16 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm LỜI CẢM ƠN ! Để hoàn thành được sáng kiến kinh nghiệm này trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục đào tạo huyện Thanh Oai, sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh, sự giúp đỡ của BGH trường mầm non Bình Minh I, sự đóng góp chân thành của các bạn đồng nghiệp, bên cạnh đó là tinh thần vượt khó, khắc phục khó khăn của bản thân để hoàn thành được sáng kiến và từng bước áp dụng hiệu quả. Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các cấp, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai cùng BGH trường Mầm non Bình Minh I, đội ngũ cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh, đã giúp đỡ tôi hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này ! Trong quá trình hoàn thành sáng kiến, không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn ! T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 17 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ý kiÕn ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i cña héi ®ång khoa häc c¬ së ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Chñ tÞch héi ®ång (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ý kiÕn ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i cña héi ®ång khoa häc cÊp trªn ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Chñ tÞch héi ®ång (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 18 §Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm Mét sè ho¹t ®éngph¸t triÓn thÓ chÊt cho trÎ 4 - 5 tuæi trong trêng mÇm non b×nh minh i VËn ®éng”chuyÒn bãng qua ®Çu” Trß ch¬i vËn ®éng “Bãng trßn to” T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ H¬ng 19
- Xem thêm -