Tài liệu Skkn một số biện pháp duy trì sĩ só học sinh ở thcs

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

MOÄ T SOÁ BIEÄ N PHAÙ P TRONG VIEÄC DUY TRÌ SĨ SOÁ HOÏC SINH A.ÑAË ÑAËTTVAÁ VAÁNNÑEÀ ÑEÀ A. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : uaát phaùt töø thöïc teá, hieän töôïng hoïc sinh boû hoïc coù theå ñöôïc xem laø moät vaán ñeà böùc xuùc nhaát cuûa Huyeän Ba tri noùi chung vaø xaõ Vónh hoaø noùi rieâng, maëc duø trong maáy naêm qua, vieäc phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc ñuùng ñoä tuoåi, PC THCS cuûa xaõ ñaõ ñaït vaø phaùt trieån maïnh, nhöng thöôøng khi ñeán muøa vuï thu hoaïch thì hoïc sinh laïi boû hoïc ñeå phuï giuùp gia ñình, hoaëc theo laøm ôû caùc cô sôû cheá bieán, hoaëc gaàn tôùi teát nguyeân ñaùn thì theo gia ñình leân Thaønh Phoá buoân baùn………. Ñaây laø moät coâng vieäc raát khoù khaên ñoái vôùi nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc phoå caäp giaùo duïc. Döôùi goùc ñoä laøm coâng taùc phoå caäp nhö chuùng toâi ( Thöôïng Phöông Anh phuï traùch trung hoïc cô sôû, Phaïm vaên Thaïnh phuï traùch tieåu hoïc) quaûn lyù moät xaõ, toâi thaáy mình caàn phaûi laøm gì, laøm theá naøo ñeå haïn cheá vieäc boû hoïc cuûa hoïc sinh, nhaèm laøm giaûm nheï gaùnh naëng cho xaõ hoäi vaø cuøng goùp phaàn giöõ vöõng danh hieäu xaõ vaên hoaù. . .Vaø ñoù cuõng chính laø vaán ñeà thuùc ñaåy toâi ñeán vôùi ñeà taøi naày . 1 B.GIAÛ GIAÛI IQUYEÁ QUYEÁTTVAÁ VAÁNNÑEÀ ÑEÀ B. I.THÖÏC TRAÏNG VAÁN ÑEÀ : Nhìn chung, haàu heát taát caû hoïc sinh tröôøng THCS Vónh Hoaø ñeàu coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, ñaïo ñöùc taùc phong toát, coù tinh thaàn caàu tieán, chuyeân caàn, ham hoïc hoûi. Tuy nhieân, beân caïnh ñoù vaãn coøn moät soá hoïc sinh chöa xaùc ñònh ñuùng ñaén ñoäng cô hoïc taäp nhö : - Ham chôi hôn ham hoïc deã daãn ñeán nguy cô hoïc keùm, boû hoïc. Ñoàng thôøi vaãn coøn moät soá hoä gia ñình ít ñaát canh taùc, coøn thieáu thoán veà kinh teá neân cho con em nghæ hoïc khi vaøo muøa vuï ñeå ñi laøm thueâ, buoân baùn ôû caùc tænh thaønh, . . . - Cha meï lô laø trong vieäc quaûn lyù, ñoân ñoác, nhaéc nhôû con em mình trong vaán ñeà hoïc taäp, ñieàu naøy cuõng taïo cho nguy cô boû hoïc cuûa hoïc sinh taêng cao. Coâng taùc chuû nhieäm cuûa giaùo vieân cuõng laø moät vaán ñeà caàn phaûi sôùm chaán chænh : - Giaùo vieân chæ bieát lyù do hoïc sinh boû hoïc, nhöng baûn thaân hoï chöa bieát caùch naøo ñeå giuùp caùc em coù ñieàu kieän trôû laïi lôùp, nhö ñeán gia ñình cuøng phuï huynh tìm caùch thaùo gôõ; tham möu Ban Giaùm hieäu, Hoäi Cha meï hoïc sinh . . . ñeå kòp thôøi giuùp ñôõ cuõng nhö vaän ñoäng caùc em trôû laïi lôùp. - Vaøo ñaàu naêm hoïc, giaùo vieân chöa naém chaéc ñöôïc ñoái töôïng hoïc sinh coù nguy cô boû hoïc ñeå kòp thôøi coù bieän phaùp ngaên chaën. Maët khaùc, chính ñoái töôïng naøy thöôøng coù hoïc löïc yeáu neân thöôøng xuyeân bò thaày coâ la raày,voâ tình giaùo vieân taïo khoaûng caùch vôùi caùc em ngaøy moät lôùn hôn, vaø khi caùc em ñaõ boû hoïc thì raát khoù vaän ñoäng trôû laïi. Vaäy vaán ñeà ñaët ra laø chuùng ta caàn phaûi laøm gì ñeå haïn cheá, ngaên chaën nguy cô boû hoïc cuûa hoïc sinh trong suoát naêm hoïc? 2 Döôùi ñaây laø moät soá bieän phaùp toâi ñaõ aùp duïng qua thöïc tieãn vaø thu ñöôïc moät soá keát quaû nhaát ñònh nhö sau ( xin laáy soá lieäu naêm hoïc 2007 – 2008 ñeå daãn chöùng ): II/. PHAÂN LOAÏI HOÏC SINH : Ñaàu naêm hoïc 2007 -2008 tröôøng coù 13 lôùp vôùi 455 hoïc sinh. Vaøo nhöõng ngaøy ñaàu naêm hoïc, beân caïnh vieäc phaân loaïi hoïc sinh veà maët hoïc löïc, toâi coøn tieán haønh cho phaân loaïi hoïc sinh veà maët chuyeân caàn, döïa theo soá ngaøy nghæ cuûa hoïc sinh ôû naêm hoïc tröôùc, ñoàng thôøi tieáp xuùc vôùi gia ñình hoïc sinh, nhaèm phaân loaïi hoïc sinh thaønh nhöõng nhoùm khaùc nhau, nhö : nhoùm “khoâng coù nguy cô boû hoïc” vaø nhoùm “coù nguy cô boû hoïc”. Ñoái vôùi nhoùm hoïc sinh “coù nguy cô boû hoïc” toâi chia ra thaønh caùc daïng sau : Daïng 1 : Hoïc keùm, hoûng kieán thöùc, nhoùm naày coù 25 hoïc sinh, chieám tæ leä 5,4%,trong ñoù ôû aáp Beán Vöïa coù 10 em, aáp Baûo Hoaø coù 6 em, aáp Vónh Ñöùc Ñoâng coù 9 em. Daïng 2 : Ham chôi thöôøng hay troán hoïc , gia ñình quaûn lyù khoâng chaët cheõ, nhoùm naày coù 4 hoïc sinh , chieám tæ leä 0,87% trong ñoù ôû Baûo Hoaø coù 02 em, Vónh Ñöùc Ñoâng coù 02 em. Daïng 3 : Goàm nhöõng hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên ñaëc bieät nhö : gia ñình ngheøo, cha gheû, moà coâi, nhoùm naày goàm coù 12 hoïc sinh ,chieám tæ leä 2,6 % trong ñoù ôû Beán Vöïa coù 06 em, Baûo Hoaø coù 04 em, Vónh Ñöùc Ñoâng coù 02 em. III. BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN Sau khi ñaõ phaân chia nhoùm, toâi tieán haønh caùc bieän phaùp khaùc nhau ñeå haïn cheá hoïc sinh boû hoïc nhö sau : * ÑOÁI VÔÙI DAÏNG I Ñoái vôùi caùc em hoïc sinh ôû daïng naày do hoûng kieán thöùc cô baûn cuûa nhöõng naêm hoïc tröôùc neân vieäc tieáp thu kieán thöùc môùi bò haïn cheá, chöa thaät söï coá gaéng trong hoïc taäp, chöa coù phöông phaùp hoïc taäp ñuùng ñaén, daãn ñeán tình traïng yeáu keùm veà kieán thöùc, töø ñoù deã coù tö töôûng boû hoïc. Ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh naày toâi tieán haønh caùc bieän phaùp nhö sau : 3 1/-Phaân tích cho caùc em hieåu taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc. ( Giaùo vieân noùi, giaûng cho caùc em bieát tình hình kinh teá, xaõ hoäi hieän nay chæ coù nhöõng con ngöôøi coù trình ñoä, coù kieán thöùc khoa hoïc, coù ñaïo ñöùc môùi coù theå ñaûm baûo ñöôïc ñôøi soáng vaø con ngöôøi ñoù môùi coù ích cho xaõ hoäi…) 2/-Cuûng coá, heä thoáng hoùa laïi caùc kieán thöùc cô baûn maø caùc em ñaõ hoûng . (Veà vaán ñeà naày, ñaàu naêm Ban giaùm hieäu chæ ñaïo giaùo vieân laäp ra danh saùch caùc em hoïc sinh yeáu keùm ôû 3 moân Vaên, Toaùn, Tieáng Anh–qua kieåm tra chaát löôïng ñaàu naêm- ñeå phuï ñaïo – moãi tuaàn 3 tieát vaø coù keá hoaïch giaûng daïy hôïp lyù cho ñoái töôïng naøy). 3/-Höôùng daãn caùc em coù phöông phaùp hoïc taäp ñuùng ñaén, toå chöùc caùc nhoùm hoïc taäp, ñoâi baïn hoïc taäp, phaân coâng caùc baïn gioûi keøm caëp.( Ñaây laø moät vaán ñeà raát khoù khaên, caàn coù söï kieân trì cuûa giaùo vieân phuï traùch lôùp vöøa ñoäng vieân caùc em hoïc yeáu , vöøa thuyeát phuïc caùc em hoïc khaù gioûi ñeå giuùp ñôõ nhau , cuøng nhau tieán boä.Caùc em naày phaûi ñeán lôùp sôùm 15 phuùt ñeå ñöôïc kieåm tra baøi ñaàu giôø ). 4/-Giaùo vieân boä moân phaûi thöôøng xuyeân lieân heä vôùi giaùo vieân chuû nhieäm ñeå baùo tình hình keát quaû hoïc taäp cuûa caùc em ñeå giaùo vieân chuû nhieäm baùo veà phuï huynh hoïc sinh naém baét kòp thôøi nhaèm ñoäng vieân, nhaéc nhôû con em mình trong hoïc taäp.( Giaùo vieân chuû nhieäm coù ghi soá ñieän thoaïi gia ñình caùc em hoaëc soá ñieän thoaïi ôû gaàn nhaø caùc em ñoù trong soå ñieåm lôùn ñeå tieän lieân laïc vaø theo doõi – nhanh, thöôøng xuyeân). 5/- Kòp thôøi thoâng baùo vôùi phuï huynh hoïc sinh nhöõng bieåu hieän lô laø nhö ñi hoïc treã, nghæ hoïc (coù pheùp cuõng nhö khoâng pheùp ), nhaèm naâng cao toái ña tæ leä chuyeân caàn cuûa caùc em vaø cuõng töø ñoù nhaèm giaûm toái ña nguy cô boû hoïc cuûa caùc em. Ñoái vôùi nhöõng em hoïc sinh ôû daïng naày, chuû yeáu giaùo vieân chuû nhieäm phaûi tìm moïi caùch ñeå cuûng coá, naâng cao kieán thöùc cuûa caùc em, giuùp caùc em ñuoåi kòp vôùi caùc baïn vaø vöôït leân trong hoïc taäp. Töø ñoù, taïo cho caùc em loøng mong muoán chieám lónh tri thöùc, haêng say trong hoïc taäp, nhaèm loaïi boû haún suy nghó boû hoïc (neáu coù) trong tö töôûng cuûa caùc em. * ÑOÁI VÔÙI DAÏNG II . Ñoái vôùi caùc em hoïc sinh ôû daïng naày coù theå hoïc löïc töø trung bình trôû leân nhöng ham chôi thöôøng troán hoïc, ñoàng thôøi gia ñình quaûn lí khoâng chaët cheõ. Nhöõng hoïc sinh thuoäc daïng naày thöôøng coù nhöõng thaùi ñoä baát caàn, 4 ít nghe lôøi thaày coâ, voâ pheùp, trong lôùp ít chuù yù nghe giaûng, baøi hoïc hoïc khoâng ñöôïc kyõ laém vaø ít khi laøm baøi ñaày ñuû, töø ñoù maát phöông höôùng trong hoïc taäp daãn ñeán nguy cô boû hoïc. Ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh naày toâi tieán haønh caùc bieän phaùp nhö sau : 1/- Giaùo vieân gaëp rieâng caùc em thöôøng xuyeân, trao ñoåi nhoû to taâm söï, phaân tích cho caùc em hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc taäp, naâng cao trí tueä cuõng nhö trong phaùt trieån nhaân caùch vaø tuøy töøng tình huoáng maø duøng bieän phaùp nheï nhaøng hay nghieâm khaéc. 2/- Quaûn lyù chaët cheõ caùc em trong suoát buoåi hoïc, veà vaán ñeà naày giaùo vieân phuï traùch cuõng phaûi thöôøng xuyeân hoûi han caùc giaùo vieân coù giaûng daïy caùc boä moân lôùp mình. 3/- Keát hôïp vôùi phuï huynh cuûa caùc em, caùch ly caùc hoïc sinh naày vôùi nhöõng baïn xaáu, ñeà nghò phuï huynh hoïc sinh quaûn lyù chaët cheõ caùc em ôû nhaø. Rieâng ôû lôùp, giaùo vieân chuû nhieäm xeáp cho caùc em ngoài ñaàu baøn (nôi giaùo vieân deã quan saùt ) cuøng nhoùm vôùi nhöõng nhöõng em hoïc sinh ngoan, hoïc khaù gioûi. 4/-Keát hôïp vôùi caùc toå chöùc giaùo duïc trong nhaø tröôøng nhö toå chöùc Ñoaøn, Ñoäi, toå chöùc caùc buoåi sinh hoaït vui chôi laønh maïnh ñeå höôùng caùc em vaøo caùc hoaït ñoäng boå ích. (Vôùi nam, giaùo vieân giôùi thieäu caùc em vaøo ñoäi boùng ñaù mi ni cuûa tröôøng ñeå caùc em ñöôïc vui, khoûe trong hoïc taäp.Vôùi nöõ, cho caùc em vaøo ñoäi vaên ngheä cuûa lôùp…) 5/- Giao cho caùc em moät soá coâng vieäc nhaát ñònh trong lôùp vaø theo doõi ñoân ñoác caùc em hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. ÔÛ ñaây, giaùo vieân phuï traùch giao cho caùc em laøm toå phoù cuûa caùc toå, xem veà vieäc giöõ traät töï trong giôø hoïc, veä sinh cuûa toå… 6/- Ñeà nghò vôùi phuï huynh caùc em( neáu coù theå ñöôïc) vì moät lyù do naøo ñoù maø con em mình nghæ hoïc thì phaûi tröïc tieáp xin pheùp hoaëc ñieän thoaïi vôùi giaùo vieân phuï traùch, haïn cheá vieäc vieát ñôn xin pheùp nghæ hoïc cuûa con em, neáu coù phaûi coù chöõ kyù cuûa cha meï hoïc sinh. Ñoái vôùi nhöõng em hoïc sinh ôû daïng naày ngoaøi vieäc keát hôïp vôùi phuï huynh hoïc sinh vôùi caùc toå chöùc giaùo duïc trong nhaø tröôøng nhaèm giaùo duïc ñeå phaùt trieån nhaân caùch cho caùc em. Giaùo vieân phuï traùch caàn phaûi naâng cao chaát löôïng hoïc taäp cuûa caùc em nhö ñoái vôùi caùc em hoïc sinh ôû daïng moät, töø ñoù ñieàu chænh nhöõng haønh vi, thaùi ñoä khoâng phuø hôïp, giuùp caùc em hoøa ñoàng 5 vôùi caùc baïn vaø nhaän thaáy taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc, coù nhö theá môùi giaûm thieåu ñöôïc nguy cô boû hoïc cuûa caùc em. * ÑOÁI VÔÙI DAÏNG III: Nhöõng em hoïc sinh ôû daïng naày vì hoaøn caûnh gia ñình ngheøo, ñang gaëp khoù khaên caàn phaûi phuï giuùp gia ñình neân ít coù ñieàu kieän trong hoïc taäp, caùc em khoâng yeân taâm trong hoïc taäp, thöôøng nghæ hoïc ñeå phuï giuùp gia ñình hoaëc giöõ nhaø,troâng em, neáu giaùo vieân phuï traùch khoâng taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ thì nguy cô boû hoïc seõ deã ñeán ñoái vôùi caùc em. Ñoái vôùi nhöõng em hoïc sinh ôû daïng naày toâi tieán haønh caùc bieän phaùp nhö sau : 1/-Giaùo vieân lieân heä vaø höôùng daãn gia ñình ñieàu kieän ñeå ñöôïc mieãn caùc khoaûn ñoùng goùp veà hoïc phí, cô sôû vaät chaát,.. . .. Ñaây laø vieäc laøm ôû ñaàu naêm hoïc, giaùo vieân phaûi khaån tröông xem xeùt tæ mæ, chu ñaùo. 2/- Lieân heä vôùi toå chöùc Ñoaøn, Ñoäi, Hoäi khuyeán hoïc xaõ Vónh Hoaø, hoäi phuï nöõ xaõ, Hoäi beänh nhaân ngheøo vaø ngöôøi taøn taät Huyeän Ba Tri, caùc maïnh thöôøng quaân trong vaø ngoaøi xaõ . . . . giuùp ñôõ caùc em veà vaät chaát nhö vieát, taäp, caëp, tieàn , . . . trong naêm hoïc 2006 – 2007 ñaõ nhaän ñöôïc vieát, caëp, vôû, saùch, tieàn . . .. toång trò giaù 89.547.000ñ ( Taùm möôi chín trieäu naêm traêm boán möôi baûy nghìn ñoàng ). Toång phuï traùch ñoäi ñaõ ñoäng vieân caùc ñoäi vieân cuûa tröôøng taëng saùch cuõ, giaáy vuïn, duïng cuï hoïc taäp . . . 3/-Giaùo vieân lieân heä vôùi thö vieän tröôøng cho caùc em möôïn saùch . Giaùo vieân phuï traùch laäp danh saùch göûi cho caùn boä thö vieän tröôøng nhöõng ngaøy ñaàu naêm hoïc, vaø caùc em ñaõ möôïn ñöôïc ñaày ñuû taát caû saùch giaùo khoa . 4/-Giaùo vieân phuï traùch sinh hoaït vôùi taäp theå lôùp trong vieäc giuùp ñôõ caùc baïn coù hoaøn caûnh khoù khaên ôû lôùp.Coâng vieäc naøy caùc lôùp thöïc hieän raát toát ( ÔÛ ñaây,ta coøn giaùo duïc ñöôïc ôû caùc em loøng töông thaân töông aùi ). 5/-Lieân heä vôùi caùc toå chöùc xaõ hoäi nhö Hoäi khuyeán hoïc taøi trôï cho caùc em nhöõng suaát hoïc boång .Taát caû 14 hoïc sinh ngheøo cuûa tröôøng maø giaùo vieân göûi danh saùch ñeàu ñöôïc Hoäi khuyeán hoïc cuûa xaõ hoã trôï giuùp ñôõ, ñaëc bieät laø vaøo nhöõng ngaøy ñaàu naêm hoïc, taïo söï höng phaán cho caùc em vaø laøm giaûm ñi phaàn naøo gaùnh naëng cho gia ñình. 6/-Xaây döïng khoâng khí taäp theå hoøa thuaän, töông thaân töông aùi giuùp ñôõ laãn nhau, nhaèm laøm giaûm ñi söï maëc caûm cuûa nhöõng hoïc sinh ngheøo. ÔÛ ñaây, trong giôø sinh hoaït giaùo vieân thöôøng noùi chuyeän, toå chöùc sinh hoaït lôùp, vui chôi cuøng vôùi caùc em. 6 7/-Giaùo vieân phuï traùch gaëp tröïc tieáp phuï huynh cuûa caùc em hoïc sinh naày nhaèm phaân tích cho hoï nhaän thaáy taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc ñoái vôùi caùc em, töø ñoù hoï ñoäng vieân con em mình vöôït khoù trong hoïc taäp: thöôøng sau nhöõng cuoäc ñaïi hoäi hoaëc sau cuoäc hoïp phuï huynh hoïc sinh cuûa lôùp (trao ñoåi rieâng). Ñoái vôùi nhöõng em hoïc sinh naày, ngoaøi vieäc giaùo vieân phuï traùch keát hôïp vôùi caùc löïc löôïng giaùo duïc trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng taïo ñieàu kieän thuaän lôïi veà vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn giuùp caùc em yeân taâm ñeán lôùp, beân caïnh ñoù giaùo vieân phuï traùch phaûi tieáp caän thöôøng xuyeân vôùi gia ñình cuûa caùc em ñeå cho hoï coù nhöõng suy nghó tích cöïc hôn. IV. KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN. Trong naêm hoïc vöøa qua, khi toâi aùp duïng caùc bieän phaùp neâu treân thì keát quaû cuûa vieäc duy trì só soá tröôøng THCS Vónh Hoaø nhö sau : +Ñoái vôùi daïng 1 : Khoâng coù em hoïc sinh naøo boû hoïc . +Ñoái vôùi daïng 2 : Coù moät em nghæ hoïc 25 ngaøy, nhöng sau ñoù ñaõ trôû laïi lôùp (em Traàn Thò Truùc Phöông). +Ñoái vôùi daïng 3 : Coù 2 em hoïc sinh boû hoïc giöõa chöøng, ñoù laø em Traàn Troïng Höõu vaø em Nguyeãn Chí Linh, nhöng sau ñoù ñöôïc söï giuùp ñôõ kòp thôøi cuûa Hoäi Khuyeán hoïc xaõ cuøng vôùi Ñoaøn, Ñoäi nhaø tröôøng cuõng nhö baïn beø trong lôùp , caùc em ñaõ trôû laïi lôùp ñaày ñuû. Döôùi ñaây laø keát quaû ñaït ñöôïc töø khi aùp duïng caùc bieän phaùp treân keå töø naêm hoïc 2005 – 2006 ñeán nay : 7 NAÊM HOÏC Só soá hoïc sinh Nöõ HS c. ñi HS c. ñeán HS boû hoïc HS l. ban HS cheát HS k. taät Hoä ngheøo NAÊM HOÏC 2005 - 2006 K6 K7 K8 126 101 93 52 52 41 10 1 1 3 1 NAÊM HOÏC 2006 -2007 6 K K7 K8 K9 153 113 102 91 71 49 54 40 16 10 3 2 2 1 1 NAÊM HOÏC 2007 - 2008 6 K K7 K8 K9 119 134 104 98 50 68 43 49 3 4 5 4 2 1 1 2 1 9 8 5 50 2 27 26 19 30 33 17 15 V/. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM : Qua vieäc aùp duïng caùc bieän phaùp veà vieäc duy trì sæ soá hoïc sinh , toâi ruùt ra ñöôïc nhöõng baøi hoïc quyù giaù nhö sau : 1/- Laøm sao cho tæ leä chuyeân caàn taêng thì chaát löôïng hoïc taäp cuõng nhö vieäc duy trì sæ soá cuõng ñöôïc naâng cao vaø chuyeån bieán toát ñeïp theo. -2/ Caàn phaûi keát hôïp vôùi caùc löïc löôïng giaùo duïc trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng trong vieäc duy trì sæ soá hoïc sinh . 3/- Phaûi thöôøng xuyeân keát hôïp vôùi phuï huynh hoïc sinh , thoâng baùo kòp thôøi vôùi phuï huynh hoïc sinh veà caùc maët hoaït ñoäng cuûa caùc em, ñaëc bieät laø vaán ñeà chuyeân caàn cuûa caùc em ñeå phuï huynh kòp thôøi hoã trôï . 4/- Vieäc duy trì sæ soá cuûa hoïc sinh ñoái vôùi daïng 3 raát khoù phaûi phuï thuoäc vaøo raát nhieàu yeáu toá, nhö nhaän thöùc cuûa phuï huynh, hoïc sinh ; ñieàu kieän kinh teá soáng cuûa gia ñình caùc em …….Do ñoù, ñoái vôùi vieäc duy trì sæ soá ôû daïng 3 naày, muoán ñaït keát quaû cao, caàn phaûi ñöôïc söï hoã trôï cuûa caùc ban ngaønh, cuûa UÛy ban nhaân daân, nôi gia ñình caùc em cö truù nhö chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo, mieãn giaûm thueá, mieãn giaûm lao ñoäng coâng ích giaûi quyeát chính saùch cho vay ôû caùc ngaân haøng, . . . Beân caïnh ñoù, caàn coù bieän phaùp khoáng cheá cuûa ñòa phöông neáu nhöõng con em cuûa gia ñình naày boû hoïc 8 . * Chuùng toâi thieát keá maãu ñeán nhaø hoïc sinh nhöõng em coù nguy cô boû hoïc vaø boû hoïc phaùt cho giaùo vieân chuû nhieäm nhö sau : UBND XAÕ VÓNH HOAØ COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG THCS VÓNH HOAØ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh Phuùc BIEÂN BAÛN THAM KHAÛO HOÏC SINH BOÛ HOÏC - Hoï teân hoïc sinh : …………… Naêm sinh :………………. Lôùp :……. Hoïc löïc : ………… Choã ôû hieän nay : AÁp ………………. Xaõ : …………………. Khoaõng caùch ñi hoïc haøng ngaøy( töø nhaø ñeán tröôøng tính km )……………………. Sau khi boû hoïc hoïc sinh ñang laøm gì ? ………………………………….ôû ñaâu ? ……… Khi coøn ñi hoïc do ai nuoâi döôõng ……………………………….. Thuoâc hoä ngheøo, caän ngheøo :……………. Hoïc sinh coù maáy anh chò em ruïoât : ………………… Hoï teân cha : ………………………….. Ñang laøm ngheà gì ? ....................... ÔÛ ñaâu ? ……………………………. Hoï teân meï ; …………………………………….. Ñang laøm ngheà gì ? …………………………..ÔÛ ñaâu ? …………………… Nguyeân nhaân boû hoïc ………………………….. Phuï huynh coù ñeà xuaát, giaûi phaùp gì khi hoïc sinh trôû laïi tröôøng: ………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Giaùo vieân chuû nhieäm coù yù kieán gì khi hoïc sinh khoâng trôû laïi tröôøng: … …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Vónh Hoaø ngaøy thaùng naêm 2009 GIAÙO VIEÂN CHUÛ NHIEÄM 9 C.KEÁ KEÁTTLUAÄ LUAÄNN C. Laø moät ngöôøi coâng taùc phoå caäp cuûa moät tröôøng THCS – toâi thieát nghæ beân caïnh tìm moïi bieän phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû giaùo duïc thì vieäc duy trì sæ soá cuõng laø moät vaán ñeà caàn phaûi giaûi quyeát. Rieâng tröôøng toâi, trong nhöõng naêm hoïc vöøa qua, vieäc phaân loaïi hoïc sinh thaønh nhöõng nhoùm coù nguy cô boû hoïc vaø taùc ñoäng baèng nhöõng bieän phaùp töông öùng ,chuùng toâi ñaõ raát thaønh coâng trong coâng vieäc duy trì sæ soá, vöôït chæ tieâu treân giao vaø keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh cuõng ñaït ôû möùc ñoä cao hôn caùc naêm tröôùc. Treân ñaây chæ laø nhöõng keát quaû vaø moät vaøi kinh nghieäm döïa vaøo ñieàu kieän cuï theå cuûa moät tröôøng THCS. Tröôøng chuùng toâi khoâng ngöøng phaán ñaáu ñeå keát quaû ñaït ñöôïc ngaøy caøng vöõng chaéc hôn. Vónh Hoaø , ngaøy 15 thaùng 01 naêm 2009 . Ngöôøi vieát THÖÔÏNG PHÖÔNG ANH 10 MUÏC LUÏC A. Ñaët vaán ñeà trang 1 B. Giaûi quyeát vaán ñeà trang 2 I. Thöïc traïng vaán ñeà trang 2 II. Phaân loaïi hoïc sinh trang 3 III. Bieän phaùp thöïc hieän trang 3 IV. Keát quaû thöïc hieän trang 7 V. Baøi hoïc kinh nghieäm trang 8 C. Keát luaän trang 10 11
- Xem thêm -