Tài liệu Skkn một số biện pháp dạy tốt các bài toán chia ngoài bảng cho học sinh lớp 3

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

I. Lyù do choïn ñeà taøi: 1. Trong 4 pheùp tính hoïc sinh ñöôïc hoïc( Coäng, tröø, nhaân, chia)trong chöông trình toaùn 3 thì vieäc daïy caùc baøi toaùn chia ngoaøi baûng laø khoù hôn caû. Bôûi töø caùch ñaët tính cho ñeán qui trình thöïc hieän moät böôùc tính töông ñoái phöùc taïp hôn. 2. Caùc baøi chia ôû toaùn 3 vöøa keá thöøa caùc pheùp chia trong baûng cuûa Toaùn 2, va øphaùt trieån theâm baèng caùc pheùp tính chia ngoaøi baûng(Chia 3,4,5 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá), vöøa laø tieàn ñeà giuùp cho caùc em hoïc toát moân toaùn leân caùc lôùp treân. Neáu giaùo vieân daïy toát caùc baøi toaùn thuoäc kieán thöùc naøy thì hoïc sinh seõ ñôõ vaát vaû hôn khi hoïc caùc pheùp chia soá coù nhieàu chöõ soá cho soá coù nhieàu chöõ soá(lôùp 4), chia soá thaäp phaân(lôùp 5). 3.Ñaëc ñieåm hoïc sinh lôùp 3B2 naêm hoïc 2006-2007 kó naêng vaän duïng coøn chaäm, laïi hay queân,laøm theá naøo ñeå giuùp caùc em haïn cheá caùc nhöôïc ñieåm naøy ñoàng thôøi coù kó naêng vaän duïng toát caùc pheùp tính chia ngoaøi baûng? Töø 3 lyù do treân toâi choïn ñeà taøi: “ Moät soá bieän phaùp daïy toát caùc baøi toaùn chia ngoaøi baûng cho hoïc sinh lôùp 3B2 -Tröôøng TH naêm hoïc 2006-2007” II. Thöïc traïng: - Qua trao ñoåi chuyeân moân vôùi ñoàng nghieäp, giaùo vieân khoái 3 ai cuõng coâng nhaän raèng : Trong chöông trình toaùn lôùp 3, trong maûng kieán thöùc soá hoïc thì caùc baøi daïy veà ngoaøi baûng laø khoù nhaát. Giaùo vieân chöa coù kinh nghieäm ñeå khaéc saâu töø ñoù kyû naêng tính cuûa caùc em chöa cao. - Qua khaûo saùt chaát löôïng hoïc sinh sau moät vaøi tieát daïy veà chia ngoaøi baûng, hoïc sinh coøn sai soùt trong böôùc thöïc hieän pheùp tính, khaû naêng tính nhaåm coøn haïn cheá, hoïc sinh chöa thuoäc baûng nhaân, baûng chia ñeå vaän duïng vaø thöïc hieän. Ñaây laø vaán ñeà caàn ñöôïc quan taâm vaø giaûi quyeát döùt ñieåm ñeå hoïc sinh coù cô sôû vöõng chaéc cho vieäc hoïc toát moân toaùn lôùp 3 noùi rieâng vaø moân toaùn ôû Tieåu hoïc noùi chung. III. Caùc giaûi phaùp: 1.Thöôøng xuyeân cho hoïc sinh ñoïc baûng chia vaøo caùc thôøi gian troáng ( Tröôùc giôø vaøo hoïc, giöõa giôø, trong giôø ra chôi ) nhaèm giuùp hoïc sinh hoïc thuoäc loøng baûng nhaân baûng chia vaø vaän duïng vaøo tính toaùn nhanh hôn. 2.Daïy kó baøi : “ Pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö”. Vì ñaây laø tieàn ñeà, laø cô sôû cho thöïc hieän pheùp chia ngoaøi baûng. + Ñoái vôùi pheùp chia heát: Chuùng ta cho hoïc sinh vaän duïng caùc baûng chia vaøo luyeän taäp thöïc haønh. +Ñoái vôùi pheùp chia coù dö: Vieäc öôùc löôïng thöông vaø soá dö töông ñoái khoù khaên ñoái vôùi hoïc sinh ( Deã öôùc löôïng sai daãn ñeán tìm thöông sai vaø pheùp tính sai). Vaäy giaûi quyeát vaán ñeà naøy nhö theá naøo? Ñeå giuùp cho hoïc sinh öôùc löôïng vaø xaùc ñònh tìm ra chöõ soá ôû thöông trong tröôøng hôïp naøy coù theå thöïc hieän caùc caùch sau: VD: 8 : 2 = hay 10 : 2 = HS coù theå neâu ngay ñöôïc keát quaû baèng caùch vaän duïng baûng chia. Coøn tröôøng hôïp 9 : 2 = khoâng coù trong baûng chia, phaûi laøm nhö theá naøo? Ñaët vaán ñeà: Töø 2 VD treân (8 : 2 = 4 ; 10: 2 = 5) *9:2=?  Töø ñaây yeâu caàu hoïc sinh phaûi tö duy, traû lôøi: * Neáu 9:2 = 4(dö 1) * Neáu 9: 2 = 5(thieáu 1) Luùc naøy giaùo vieân caàn gôïi yù, giuùp ñôõ: “ Neáu ta choïn 9: 2 = 5 thì khoâng ñaûm baûo ñuû ñeå chia, vaø trong thöïc teá neáu choïn 9 : 2 = 5 laø sai. Vaäy ta noùi 9: 2 =4(dö 1)” Trong tröôøng hôïp naøy ñeå hoïc sinh nhôù laâu vaø vaän duïng nhanh giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh xem laïi baûng chia 2, ñöôïc xeáp theo coät doïc nhö sau: 2 : 2 =1 4:2=2 6:2=3 8:2=4 10 : 2= 5 ……………… GV coù theå giaûng nhö sau: 8 vaø 10 laø 2 soá bò chia lieân tieáp trong baûng chia 2, chuùng ñeàu chia heát cho 2.Vaø nhö chuùng ta ñaõ bieát 9 laø soá töï nhieân lieàn sau soá 8 vaø lieàn tröôùc soá 10 (Coù theå vöøa giaûng vöøa keát hôïp chæ vaø ghi soá 9 baèng phaán khaùc maøu vaøo trong baûng chia khoaûng giöõa 2 soá 8 vaø 10. 8:2=4 9 10 : 2 = 5 Giaùo vieân duøng phaán gaïch muõi teân nhö hình veõ döôùi ñaây roài choát: 8:2=4 9 10 : 2 = 5 “9 laø soá töï nhieân naèm giöõa 8 vaø 10 maø 8 vaø 10 laø 2 soá bò chia lieân tieáp trong baûng chia 2 vaø chia heát cho 2, vaäy 9 : 2 = 4 (coù dö). Vaäy soá dö ôû ñaây laø maáy? Coù theå höôùng daãn hoïc sinh tìm soá dö baèng caùch nhanh nhaát nhö sau: 9 – 8 = 1. ( Soá dö laø 1) Tuy nhieân trong quaù trình giaûng daïy giaùo vieân caàn löu yù vaän duïng caùch nhaåm treân ñeå ñöa vaøo thöïc hieän pheùp tính theo coät doïc. Chaúng haïn: 9 8 1 2 4 Cho hoïc sinh so saùnh soá dö vôùi soá chia( Caàn löu yù hoïc sinh soá dö bao giôø cuõng beù hôn soá chia). Töø caùch thöïc hieän treân giaùo vieân caàn toå chöùc cho hoïc sinh luyeän taäp nhieàu laàn baèng nhieàu ví duï vaø hình thöùc khaùc nhau ñeå hoïc sinh coù kó naêng vaän duïng toát daïng toaùn naøy. VD: 16 : 3 = ? *Nhaåm tìm thöông trong baûng chia 3 15 : 3 = 5 16 18 : 3 = 6 *Nhaåm ñeå tìm soá dö: 16-15 = 1 Ñaët tính: 16 3 15 5 1 *So saùnh vaø ñoái chieáu soá dö vôùi soá chia. 3. Thöôøng xuyeân quan taâm khi hoïc sinh luyeän taäp caùc pheùp chia ngay töø nhöõng baøi chia ñaàu tieân (kó naêng öôùc löôïng ñeå tìm thöông, caùc thao taùc trong qui trình cuûa moät böôùc chia) Ñeå giuùp hoïc sinh deã nhôù trong qui trình cuûa moät böôùc chia toâi ghi baûng caùc töø chìa khoaù nhö : - Tìm chöõ soá thöù nhaát cuûa thöông: Chia- nhaân- tröø(Nghóa laø sau khi öôùc löôïng chia ñeå tìm thöông ta laáy thöông nhaân vôiù soá chia sau ñoù laáy soá bò chia tröø cho tích vöøa tìm ñöôïc cuûa thöông vaø soá chia ñeå tìm soá dö) -Tìm chöõ soá thöù hai cuûa thöông: Haï- chia- nhaân- tröø (nhö treân). -Tìm soá thöù 3,4…. cuûa thöông Töông töï nhö böôùc thöù hai. Vieäc ghi caùc töø chìa khoaù leân baûng chæ tieán haønh trong moät vaøi tieát ñaàu tieân ñeå caû lôùp cuøng nhôù vaø hình thaønh kó naêng.GV coù theå höôùng daãn rieâng ñoái vôùi hoïc sinh chaäm nhôù ñeå hoïc sinh khaù gioûi coù cô hoäi phaùt trieån kó naêng. 4. Giaùo vieân phaûi giaûi quyeát döùt ñieåm caùc yeâu caàu, kó naêng cô baûn caàn ñaït cuûa tieát hoïc, ñaûm baûo 100% HS trong lôùp naém vaø thöïc hieän ñöôïc, traùnh tình traïng hoïc xong baøi Pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö, hoïc sinh ñaët tính nhö sau: 24 :3 8 Hoaëc khoâng bieát vaän duïng baûng chia vaøo caùc löôït chia heát hay chöa bieát caùch tìm thöông trong caùc löôït chia coù dö sau khi ñaõ hoïc xong baøi Luyeän taäp cuûa baøi Pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö. Neáu giaùo vieân giaûi quyeát toát vaø döùt ñieåm caùc yeâu caàu, kó naêng cô baûn caàn ñaït cuûa noäi dung treân thì hoïc sinh seõ ít gaëp khoù khaên khi hoïc caùc baøi toaùn chia ngoaøi baûng. 5.Khi daïy caùc baøi toaùn coù noäi dung chia ngoaøi baûng: Caùc baøi daïy veà chia soá coù 3, 4, 5 chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá ôû lôùp 3 keá thöøa vaø phaùt trieån töø baøi Pheùp chia heát vaø pheùp chia coù dö. Chính vì vaäy, daïy kyõ baøi naøy GV seõ töông ñoái nheï nhaøng khi höôùng daãn hoïc sinh tìm caùch chia soá coù nhieàu chöõ soá cho soâ coù moät chöõ soá. Qua nghieân cöùu chöông trình vaø thöïc daïy treân lôùp toâi thaáy raèng caùc baøi daïy veà chia soá coù 3,4,5 chöõ soá cho soá coù 1 chöõ soá ôû Toaùn 3. Hoïc sinh ñöôïc hoïc vaø thöïc haønh caùc baøi taäp coù daïng sau: * Khi tìm chữ số thứ nhất của thương có hai dạng : - Lấy một chữ số ( khi chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia lớn hơn hoặc bằng số chia) - Lấy đến hai chữ số khi chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia bé hơn số chia. Khi hướng dẫn học sinh tìm chữ số thứ nhất của thương giáo viên cần hướng dẫn cho HS chấm một chấm nhỏ trên đầu (bên phải) số vừa lấy để học sinh không nhầm lẫn giữa các lần thực hiện phép chia. Ví dụ : Ví dụ 1 : 369 : 3 Ví dụ 2 : 154 : 3 3’69 3 15’4 3 3 1 15 3 0 0 * Tìm chữ số thứ hai của thương có hai dạng : - Dạng 1: Ở lượt chia thứ nhất số dư là 0 ( Ví dụ 1,2) - Dạng 2 : Ở lượt chia thứ nhất số dư khác 0 ( ví dụ 3) Ví dụ 3 : 165 : 5 16’5 15 1 5 3 Khi hướng dẫn học sinh hạ chữ số tiếp theo để tiếp tục phép chia cần lưu ý cho HS hạ đúng ngang hàng với số dư vừa tìm được đồng thời hạ thẳng cột và tiếp tục phép chia để tìm thương. Ví dụ 1 : 369 : 3 Ví dụ 2: 165 : 5 3’69 3 16’5 5 3 16 0 6 123 0 5 33 6 5 09 0 9 0 Đây là quy tắc trong quy trình chia mà GV cần lưu ý. Vì trong thực tế Hs thường hay sai khi hạ chữ số tiếp theo để chia. Các em thường hạ không thẳng cột dẫn đến lẫn lộn trong các lượt chia tiếp theo. * Một số phép chia xuất hiện trong chương trình là thương có chữ số 0. Khi gặp trường hợp này GV cần lưu ý để học sinh nhớ : Thương có chữ số 0 thường: Trường hợp 1 : Chữ số sau khi hạ của số bị chia cùng với số dư bé hơn số chia. Ví dụ : 315 : 3 315 01 3 10 ( 01 < 3) Trường hợp này nhiều HS rất dễ nhầm lẫn với lượt tìm chữ số thứ nhất của thương.(Thấy hạ một chữ số mà vẫn bé hơn số chia các em lại tiếp tục hạ chữ số tiếp theo xuống để chia dẫn đến kết quả sai) chẳng hạn : 315 015 0 3 15 Sai Để khắc sâu trong trường hợp này, Gv cần nhấn mạnh “ Sau mỗi lần hạ một chữ số của số bị chia phải tiến hành chia hay nói cách khác là thương phải có một chữ số. Nếu số bị chia vừa hạ bé hơn số chia ta vẫn đem chia và thương của chúng sẽ bằng 0”. Trường hợp 2: lượt chia kế trước số dư là 0 ( chia hết) và chữ số bị chia vừa hạ là 0. Ví dụ : 420 : 2 420 2 02 00 210 Trường hợp này kết hợp nhấn mạnh như ở trường hợp 1 và cho HS vận dụng tính chất đã học “ 0 chia số nào cũng bằng 0” để tìm kết quả đúng ( cụ thể ở ví dụ trên 00 : 2 = 0) Tóm lại : Khi dạy các bài chia ngoài bảng ( chia số có hai, ba, bốn chữ số cho số có một chữ số) cho học sinh lớp 3 điều lưu ý nhất của Gv là : - Cách đặt tính . - Cách lấy chữ số ở số bị chia để tìm chữ số thứ nhất của thương ( chỉ lấy một chữ số nếu chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia lớn hơn hoặc bằng số chia; lấy đến hai chữ số nếu chữ số ở hàng cao nhất của số bị chia bé hơn số chia và trường hợp này chỉ áp dụng cho lượt chia đầu tiên) . - Để khỏi lẫn lộn khi đem chia cần hướng dẫn HS chấm một chấm nhỏ trên đầu ( bên phải) của các chữ số được lấy ở lượt chia đầu tiên. - Khi hạ các chữ số còn lại của số bị chia để chia mỗi lần chỉ ñöôïc haï moät chöõ soá vaø sau khi haï phaûi ñem chia. Khi ñem chia caàn löu yù ñeán caùc tröôøng hôïp ñaõ neâu treân ñeå tính ñuùng. - Ñieàu quan troïng laø phaûi löu yù hoïc sinh thöïc hieän ñaày ñuû quy trình cuûa moãi löôït tìm thöông, ñoàng thôøi ghi keát quaû chính xaùc vaøo vò trí quy ñònh. - Khi hoïc sinh luyeän taäp caùc pheùp tính chia theo coät doïc caàn yeâu caàu hoïc sinh neâu laïi caùch thöïc hieän ñeå cuõng coá quy trình chia. 6. Loøng kieân trì, beàn bæ cuûa giaùo vieân cuõng goùp phaàn thaønh coâng trong daïy hoïc. - Maëc duø GV coù caùch höôùng daãn kó xen laãn moät vaøi meïo vaët ñeå hoïc sinh nhôù vaø hình thaønh kó naêng nhöng cuõng chöa chaéc laø taát caû hoïc sinh trong lôùp ñeàu thöïc hieän ñöôïc ngay. Giaùo vieân caàn kieân trì nhaéc laïi nhieàu laàn nhöõng ñieåm nhaán cuõng nhö nhöõng meïo nhoû ñeå hoïc sinh nhôù vaø vaän duïng. Vieäc laøm naøy khoâng thöøa maø raát caàn thieát ñoái vôùi hoïc sinh chaäm nhôù. Coù theå nhaéc rieâng khi caùc em laøm baøi taäp, cuõng coù theå nhôø hoïc sinh khaù gioûi keøm caëp, giuùp ñôõ. Khoâng neân naûn chí khi thaáy hoïc sinh khoâng nhôù quy trình vaø thöôøng xuyeân tính sai. Giaùo vieân caàn tìm hieåu cuï theå xem ñoái töôïng ñoù khoâng laøm ñöôïc laø do nguyeân nhaân naøo ? ( Khoâng naém quy trình chia, khoâng vaän duïng ñöôïc baûng chia hay chöa bieát caùch öôùc löôïng ñeå tìm thöông…) Töø ñoù coù bieän phaùp khaéc phuïc giuùp hoïc sinh khaéc phuïc. - Giaùo vieân cuõng khoâng neân voäi vaøng yeâu caàu hoïc sinh caùch trình baøy goïn khi ñaët tính chia ngay töø nhöõngbaøi chia ngoaøi baûng ñaàu tieân. Vì nhö vaäy seõ laøm cho caùc em khoâng theå nhôù ñöôïc quy trình. Caàn chòu khoù cho hoïc sinh trình baøy ñaày ñuû töøng böôùc moät. Sang tieát luyeän taäp hoaëc khi thaáy caû lôùp ñaõ naém ñöôïc quy trình chia môùi höôùng daãn caùc em trình baøy goïn. Chaúng haïn : Ví duï : 639 : 3 Trình baøy ñaày ñuû : Trình baøy goïn : 639 3 639 3 6 03 213 03 213 09 3 0 09 9 0 7. Thay ñoåi caùc hình thöùc luyeän taäp ñeå hoïc sinh ñôõ meät moûi nhaøm chaùn : Thoâng thöôøng hình thöùc luyeän taäp cô baûn cuûa GV laø laøm baûng lôùp, baûng con, nhaùp. Ñaây laø nhöõng hình thöùc giuùp hoïc sinh töï reøn luyeän ñeå hình thaønh kó naêng, tuy nhieân neáu laïm duïng caùc hình thöùc naøy ôû nhieàu tieát hoïc hoïc sinh seõ raát meät moûi vaø nhaøm chaùn. Coù theå thay ñoåi hình thöùc luyeän taäp baèng caùch nhaåm nhanh vaø neâu mieäng keát quaû( ñoái vôùi nhöõng pheùp tính maø moãi löôït chia ñeàu chia heát) chôi truyeàn ñieän, thi ñua, caëp ñoâi… Kòp thôøi tuyeân döông ñoäng vieân khi hoïc sinh tieán boä. 8. Taäp cho hoïc sinh coù tính caån thaän khi tính toaùn : Maëc duø saùch giaùo khoa lôùp 3 khoâng ñeà caäp ñeán vaán ñeà thöû laïi ñoái vôùi pheùp chia nhöng neáu khoâng höôùng daãn caùch thöû thì chöa taïo cô sôû cho hoïc sinh kieåm tra laïi quaù trình thöïc hieän tính cuûa mình. Do ñoù vieäc kieåm tra laïi keát quaû cuõng laø moät böôùc quan troïng nhaèm reøn tính caån thaän cho hoïc sinh. Caàn taäp cho caùc em thoùi quen töï thöû laïi keát quaû vöøa tính theo quy öôùc ñeå boài döôõng cho caùc em coù moät thaùi ñoä ñuùng ñaén khi hoïc toaùn. Coù hai tröôøng hôïp ñeå thöø pheùp chia : Tröôøng hôïp pheùp chia heát : Laáy thöông nhaân soá chia. Neáu keát quaû baèng soá bò chia laø ñuùng. Tröôøng hôïp pheùp chia coù dö : laáy thöông nhaân soá chia roài coäng soá dö. Neáu keát quaû baèng soá bò chia laø ñuùng. IV / Keát quaû khi vaän duïng caùc giaûi phaùp treân trong naêm hoïc vöøa qua cuûa lôùp 3B2: Toång soá hoïc sinh : 21 Naém vaø vaän duïng ñöôïc : 21 (vaãn coøn 2 em tính chaäm). V/ Baøi hoïc kinh nghieäm : Ñeå hoïc sinh hoïc toát caùc baøi veà chia soá coù nhieàu chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá ôû Toaùn lôùp 3 giaùo vieân caàn naém ñöôïc chöông trình, nhöõng kieán thöùc mang tính keá thöøa vaø phaùt trieån töø ñoù coù bieän phaùp daïy hoïc lieân keát khoa hoïc. Caàn giuùp cho hoïc sinh ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu cô baûn caàn ñaït veà kieán thöï kyõ naêng sau moãi tieát hoïc chuù yù ñeán nhöõng kieán thöùc coù lieân quan. Thöôøng xuyeân quan taâm giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh coøn chaäm, khoù khaên khi thöïc haønh tính. Khoâng neân chaùn naûn khi thaáy caùc em chaäm tieán. Taïo ñieàu kieän ñeå caùc em vöøa hoïc töø thaày vöøa hoïc töø baïn. Daønh thôøi gian ñeå hoïc sinh thöïc haønh luyeän taäp caøng nhieàu caøng toát. Thay ñoåi hình thöùc hoïc taäp thích hôïp ñeå hoïc sinh thoaûi maùi, höùng thuù. Giaùo vieân caàn linh ñoäng löïa choïn caùc baøi taäp mang tính ñaëc tröng, troïng taâm cho caùc hoïc sinh coøn chaäm, khoâng neân baét buoäc caùc em phaûi hoaøn thaønh taát caû caùc baøi taäp trong saùch giaùo khoa. Vì nhö theá seõ naëng neà ñoái vôùi caùc em. Tuy nhieân giaùo vieân caàn phaûi ñoäng vieân caùc em coá gaéng hoaøn thaønh caùc baøi taäp ñeå taïo thoùi quen nhanh nheïn, kieân trì. Treân ñaây laø moät soá giaûi phaùp giuùp toâi thöïc hieän toát baøi daïy daïng chia ngoaøi baûng cho hoïc sinh lôùp 3B2 tröôøng TH Kim Ñoàng trong naêm hoïc 2006 – 2007 ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû raát khaû quan (nhö treân). Raát mong quyù caáp xem xeùt, goùp yù giuùp toâi hoaøn thieän hôn trong giaûng daïy chia ngoaøi baûng cho hoïc sinh. Xin chaân thaønh caûm ôn. Chôn Thaønh , ngaøy 12 thaùng 4 naêm 2007 Ngöôøi thöïc hieän Traàn Thò Thu Haïnh ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC NHAØ TRÖÔØNG : ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. Thoáng nhaát xeáp loaïi cuûa hoäi ñoàng khoa hoïc nhaø tröôøng: ……………………………………………………………………………………….. Chôn Thaønh , ngaøy thaùng naêm 2007 T/M hoäi ñoàng khoa hoïc Hieäu tröôûng Traàn Thò Ngaø ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC HUYEÄN : ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. .Thoáng nhaát xeáp loaïi cuûa hoäi ñoàng khoa hoïc Huyeän : ……………………………………………………………………………………….. ……………..,ngaøy thaùng naêm 2007 ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC TÆNH : ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. Thoáng nhaát xeáp loaïi cuûa hoäi ñoàng khoa hoïc Tænh : ……………………………………………………………………………………….. ……………..,ngaøy thaùng naêm 2007
- Xem thêm -