Tài liệu Skkn một số biện pháp dạy học sinh lớp 5 giải toán có nội dung hình học.

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trang 1 PHAÀN I: PHAÀN MÔÛ ÑAÀU I/ Teân ñeà taøi : Moät soá bieän phaùp daïy hoïc sinh lôùp 5 giaûi toaùn coù noäi dung hình hoïc. II / Lí do choïn ñeà taøi: 1. Trong moân toaùn ôû Tieåu hoïc, caùc baøi toaùn coù lôøi vaên coù moät vò trí raát quan troïng.Moät phaàn lôùn thôøi gian hoïc toaùn cuûa hoïc sinh daønh cho vieäc giaûi caùc baøi toaùn.Keát quaû hoïc toaùn cuûa hoïc sinh cuõng ñöôïc ñaùnh giaù qua khaû naêng giaûi toaùn, trong ñoù coù giaûi toaùn lieân quan ñeán caùc yeáu toá hình hoïc. 2.Thoâng qua thöïc teá giaûi caùc baøi toaùn coù noäi dung hình hoïc ôû nhieàu daïng khaùc nhau, hoïc sinh seõ tieáp nhaän ñöôïc nhöõng kieán thöùc gaàn guõi vôùi cuoäc soáng vaø coù ñieàu kieän ñeå reøn luyeän khaû naêng aùp duïng caùc kieán thöùc hình hoïc vaøo cuoäc soáng . Chaúng haïn: Caùc em bieát tính xem ngoâi nhaø mình ñang ôû roäng bao nhieâu m2 , caùi beå ñöïng nöôùc ôû nhaø bao nhieâu m3 ? … 3.Vieäc giaûi caùc baøi toaùn coù noäi dung hình hoïc coøn giuùp hoïc sinh phaùt trieån moät soá naêng löïc trí tueä nhö : phaân tích , toång hôïp, quan saùt, so saùnh, ñoái chieáu, döï ñoaùn,… vaø ñaëc bieät laø trí töôûng töôïng khoâng gian ñöôïc phaùt trieån. Ñieàu ñoù raát caàn thieát trong cuoäc soáng, raát höõu ích trong vieäc hoïc taäp caùc tuyeán kieán thöùc khaùc trong moân Toaùn ôû Tieåu hoïc, giuùp hoïc sinh hoïc toát caùc moân Kó thuaät, Mó thuaät, taïo tieàn ñeà vöõng chaéc ñeå hoïc sinh hoïc toát moân Toaùn ôû Trung hoïc cô sôû, vaø thích öùng toát vôùi cuoäc soáng. 4. Cuoái hoïc kì I vaø ñaàu hoïc kì II, hoïc sinh lôùp 5 ñöôïc hoïc rieâng moät chöông rieâng veà hình hoïc ( Chöông III), caùc em vöøa phaûi hoïc caùc kieán thöùc môùi keát thuùc veà “ hình hoïc phaúng”( tính chu vi hình tam giaùc, hình thang; chu vi vaø dieän tích hình troøn), vöøa hoïc caùc kieán thöùc môû ñaàu veà “ hình khoái “( tính dieän tích xung quanh; dieän tích toaøn phaàn; theå tích cuûa hình hoäp chöõ nhaät,hình laäp phöông), vöøa oân taäp cuûng coá, heä thoáng khaùi quaùt toaøn boä phaàn hình hoïc ôû Tieåu hoïc. Maëc duø trong Toaùn 5 môùi, noäi dung daïy hoïc caùc yeáu toá hình hoïc ñaõ ñöôïc ñieàu chænh theo höôùng tinh giaûn, gaén vôùi thöïc teá, theå hieän ñöôïc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc Toaùn, nhöng nhìn chung vaãn coøn quaù taûi ñoái vôùi nhöõng nôi coøn nhieàu khoù khaên – hoïc sinh chæ hoïc 1 buoåi/ ngaøy nhö xaõ Taân Laäp chuùng toâi.Caùc em khoâng coù thôøi gian luyeän taäp thöïc haønh nhieàu neân raát deã queân hoaëc ghi nhôù loän xoän caùc coâng thöùc tính chu vi, dieän tích, theå tích cuûa hình naøy vôùi hình kia, daãn ñeán tình traïng trong lôùp coù raát ít hoïc sinh giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn coù noäi dung hình hoïc. 5. Thoâng qua vieäc giaûi caùc baøi toaùn coù noäi dung hình hoïc, caùc em ñöôïc oân taäp, cuûng coá caùc daïng toaùn khaùc ñaõ hoïc vaø caùc kieán thöùc cô baûn veà Ñaïi soá, veà Ñaïi löôïng… ñaõ hoïc ôû Tieåu hoïc.Coù theå noùi raèng hoïc sinh lôùp 5 giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn coù noäi dung hình hoïc laø caùc em ñaõ naém vöõng caùch giaûi cuûa nhieàu daïng toaùn coù lôøi vaên ôû Tieåu hoïc. Lôùp hoïc naøo coù nhieàu hoïc sinh giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn coù lôøi vaên thì chaéc 50m 40,5m 50m 30m 40,5m 6cm 12 cm 10cm Trang 2
- Xem thêm -