Tài liệu Skkn một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ vào lớp một

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét Phßng Gd&ĐT LÖ Thñy Trêng MÇM NON hoa mai ---------------------- Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. ------------------------ s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt "MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUẨN BỊ CHO TRẺ VÀO LỚP MỘT" -------------------- Hä vµ tªn: ®ç thÞ hßai GV trêng MÇM NON hoa mai "Mét sè biÖn ph¸p ChuÈn BÞ Cho TrÎ Vµo Líp Mét" A. PhÇn Më §Çu V× sao ph¶i chuÈn bÞ cho trÎ vµo häc phæ th«ng? NÕu nh chóng ta tr¶ lêi ®îc c©u hái nµy mét c¸ch s©u s¾c, thÊu ®¸o vµ khoa häc th× chóng ta sÏ hiÓu ®îc r»ng ®èi víi trÎ em viÖc ®Õn trêng phæ th«ng ®îc coi nh mét bíc ngoÆt quan träng trong cuéc ®êi, lµ mét bíc chuyÓn biÕn mang tÝnh nh¶y vät v× trÎ cã sù biÕn ®æi gi÷a líp mÇm non lªn tiÓu häc. §ã lµ viÖc trÎ ®îc chuyÓn qua mét lèi sèng míi víi nh÷ng ho¹t ®éng míi, mét vÞ trÝ x· héi míi, víi nh÷ng mèi quan hÖ míi cña mét ngêi häc sinh thùc thô. §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 1 Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét Bëi v× nh chóng ta ®· biÕt, ®èi víi trÎ 5 tuæi ho¹t ®éng vui ch¬i ®ang gi÷ vai trß chñ ®¹o. Ch¬i lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt tho¶i m¸i, kh«ng b¾t buéc. Trong khi ch¬i trÎ hoµn toµn ®îc tù do, tuú theo t×nh huèng mµ trÎ cã thÓ ch¬i trß nµy hay ch¬i trß kh¸c, thÝch th× ch¬i kh«ng thÝch th× th«i, chø kh«ng thÓ b¾t Ðp ®îc. Vµo líp mét trÎ ph¶i lµm nhiÖm vô cña mét ngêi häc sinh, ho¹t ®éng chñ yÕu b©y giê lµ häc tËp, mµ häc tËp l¹i lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt b¾t buéc, cã tæ chøc chÆt chÏ, cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch. B¶n th©n mæi häc sinh ®Òu ph¶i cè g¾ng míi cã thÓ ®¹t tíi kÕt qu¶ tèt ®Ñp. V× thÕ, Gi¸o dôc mÇm non, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o mÇm non ph¶i chó träng ®Çu t nghiªn cøu ph¬ng ph¸p h×nh thøc gi¶ng d¹y tèt nhÊt ®a vµo c¸c ho¹t ®éng nh»m gióp trÎ hiÓu biÕt, h×nh thµnh ë trÎ mét sè kü n¨ng s¬ ®¼ng cÇn thiÕt lµm hµnh trang cho trÎ bíc vµo häc phæ th«ng vµ bíc vµo ®êi mét c¸ch v÷ng vµng. H¬n n÷a lµ mét gi¸o viªn ®ang d¹y ë líp mÉu gi¸o lín, t«i lu«n b¨n kho¨n vµ lo l¾ng m×nh ph¶i chuÈn bÞ cho trÎ nh÷ng g×? §Ó khi bíc vµo trêng tiÓu häc trÎ kh«ng bÞ hôt hÈng vÒ t©m lý còng nh cã ®Çy ®ñ nh÷ng tè chÊt s½n sµng cho viÖc häc phæ th«ng. §ã còng lµ lý do mµ t«i chän ®Ò tµi nµy. B. PhÇn Néi dung I- C¬ së khoa häc: Nh chóng ta ®· biÕt. Gi¸o dôc mÇm non lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, cã dÊu Ên quan träng trong qu¸ tr×nh "ph¸t triÓn ngêi" l©u dµi cña trÎ, ®Æt nÒn mãng ®Çu tiªn cho sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña con ngêi viÖt nam ®Çu thÕ kû 21, ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, t¹o tiÒn ®Ò phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc. Vµ viÖc chuÈn bÞ cho trÎ bíc vµo trêng phæ th«ng ®óng vai trß rÊt quan träng, gãp phÇn thùc hiÖn luËt phæ cËp tiÓu häc. ChuÈn bÞ cho trÎ vµo trêng tiÓu häc lµ gióp cho trÎ lµm quen víi cuéc sèng míi, m«i trêng míi víi nh÷ng mèi quan hÖ míi, vÊn ®Ò phæ cËp tiÓu häc vµ sù biÕn ®æi míi cña ch¬ng tr×nh tiÓu häc ®ßi hái gi¸o dôc mÇm non cÇn chuÈn bÞ cho trÎ nèi tiÕp tiÓu häc mét c¸ch thÝch hîp. Trªn c¬ sì ®ã t¹o tiÒn ®Ò, ®Æt nÒn mãng cho sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch toµn diÖn vµ chuÈn bÞ tèt cho trÎ vÒ thÓ lùc, trÝ tuÖ, t×nh c¶m, x· héi, n¨ng lùc vµ th¸i ®é häc tËp...®Ó trÎ häc líp mét mét c¸ch thuËn lîi. Tuy nhiªn. Chóng ta ®õng nghÜ chuÈn bÞ cho trÎ vµo trêng phæ th«ng lµ d¹y cho trÎ biÕt ®äc, biÕt viÕt, biÕt lµm c¸c bµi to¸n ë líp mét. Quan ®iÓm nµy thËt lµ sai lÇm vµ hiÖn nay còng cã mét sè phô huynh vµ gi¸o viªn ®· m¾c ph¶i vµ lµm ¶nh h- §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 2 Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét ëng kh«ng Ýt ®Õn trÎ, cã mét sè trÎ ®· m¾c ph¶i mét sè bÖnh khi lªn líp mét nh: BÖnh chñ quan, bÖnh sî häc, bÖnh l¬ lµ trong giê häc, lµm mai mét ®i kh¶ n¨ng tiÕp cËn tri thøc cña trÎ. Mµ chuÈn bÞ cho trÎ vµo trêng phæ th«ng lµ chuÈn bÞ toµn diÖn vÒ mäi mÆt kh«ng thiªn vÒ mét khÝa c¹nh nµo vµ tuú theo løa tuæi vµ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ mµ ta ¸p dông c¸c bµi tËp, giê häc, giê ch¬i, sinh ho¹t... cho phï hîp. II- C¬ së thùc tiÔn: Nh c¸c b¹n ®· biÕt, trêng MÇm non Hoa Mai ®îc x©y dùng khang trang n»m bªn dßng s«ng KiÕn Giang th¬ mäng, víi tËp thÓ gi¸o chÞ em tuy lµ n÷ nhng lu«n ®oµn kÕt, th¬ng yªu gióp ®ì lÉn nhau, cïng víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng nªn trong nhiÒu n¨m liÒn trêng mÇm non Hoa Mai lu«n ®¹t thµnh tÝch cao trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc vµ lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu cÊp häc trªn ®Þa bµn toµn huyÖn. HiÖn nay trêng cã 24 c¸n bé gi¸o viªn kÓ c¶ c¸n bé qu¶n lý. Cã 9 nhãm líp tõ nhµ trÎ lªn mÉu gi¸o víi tæng sè ch¸u lµ 285 ch¸u, trêng cã ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt vµ ®å dïng häc tËp cho trÎ, ®Æc biÖt trong n¨m häc võa qua trêng ®· tham mu víi c¸c cÊp l·nh ®¹o mua s¾m thªm 6 m¸y vi tÝnh cho 6 líp mÉu gi¸o ®Ó phôc vô cho viÖc tiÕp cËn ch¬ng tr×nh kiss maks cña c¸c ch¸u vµ cho tËp thÓ chÞ em ®îc n©ng cao tr×nh ®é. §a sè trÎ ®Õn líp ®Òu ®îc c« ch¨m sãc vµ gi¸o dôc chu ®¸o, hÇu hÕt trÎ khoÎ m¹nh, s¹ch sÏ, thÝch ®îc ®Õn trêng. NhiÒu phô huynh ®ång t×nh víi viÖc lµm cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng, tin tëng vµo tËp thÓ gi¸o viªn. Vµ trong n¨m häc 2008 - 2009 t«i ®îc ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ph©n c«ng d¹y líp mÉu gi¸o lín (5-6 tuæi) Víi tæng sè 50 ch¸u. Qua thêi gian ®øng líp, n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ t«i ®· gÆp nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: 1. ThuËn lîi: Trong n¨m häc võa qua, ®îc sù chØ ®¹o s¸t sao vÒ chuyªn m«n cña BGH nhµ trêng, còng nh c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc ®Çy ®ñ, phßng häc réng tho¸ng m¸t, bµn ghÕ ®Ñp ®óng qui c¸ch, ®å dïng ®å ch¬i phong phó. Bªn c¹nh ®ã ®îc sù quan t©m cña phßng gi¸o dôc trang bÞ cho líp mét m¸y vi tÝnh nh»m thuËn lîi cho viÖc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn. B¶n th©n t«i nhiÒu n¨m liÒn phô tr¸ch líp mÉu gi¸o lín, tham gia tÝch cùc vµo c¸c ®ît thao gi¶ng, sinh ho¹t chuyªn m«n do phßng gi¸o dôc, côm tæ chøc. Tõ ®ã b¶n th©n t«i ®óc rót ®îc nhiÒu kinh nghiÖm. §a sè phô huynh quan t©m ®Õn viÖc häc cña con, hä nhËn thøc ®îc viÖc chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét lµ nh thÕ nµo vµ sè ®«ng phô huynh hëng øng theo mäi nhu cÇu cña c«. Phô huynh cßn biÕt su tÇm phÕ liÖu, tranh ¶nh ®Ó lµm då dïng ®å ch¬i phôc vô cho qu¸ tr×nh d¹y vµ häc cña c« vµ trÎ. Bªn c¹nh ®ã, trÎ líp t«i hÇu nh ®· qua líp mÉu gi¸o nhì (4-5 tuæi) nªn ®· ®îc lµm quen víi mét sè kÜ n¨ng s¬ ®¼ng cña mét sè ho¹t ®éng. §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 3 Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét 2. Khã kh¨n: Lµ mét líp cã sè lîng trÎ ®«ng, kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ kh«ng ®ång ®Òu, nhiÒu trÎ cßn h¹n chÕ vÒ mét sè kÜ n¨ng nh: kÜ n¨ng cÇm bót, kÜ n¨ng giao tiÕp, kÜ thªm bít...Mét sè trÎ cã thÓ lùc kÐm so víi c¸c b¹n, mét sè trÎ c¸ biÖt nªn cã sù chªnh lÖch trong qu¸ tr×nh truyÒn thô vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc. Kh¶ n¨ng nhËn thøc cña mét sè phô huynh cßn lÖch l¹c, hä cø nghÜ chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét lµ ph¶i d¹y cho trÎ biÕt ®äc, biÕt viÕt, biÕt lµm c¸c bµi to¸n cña líp mét ®Ó khi lªn líp mét trÎ ®îc v÷ng vµng h¬n. IV- Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét: 1. Kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m- N¾m b¾t t×nh t×nh häc tËp cña trÎ: N¾m b¾t t×nh h×nh häc tËp cña trÎ còng nh kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ vÒ thÕ giíi xung quanh lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng ®èi víi mçi gi¸o viªn mÇm non. Bëi vËy ngay tõ khi nhËn líp mÉu gi¸o nhì lªn, buæi ®Çu tiªn t«i vµ trÎ cïng trß chuyÖn víi nhau, t«i chó ý nh×n vµo tªn cña trÎ vµ trß chuyÖn ®Ó t¹o mèi quan hÖ th©n thiÖn víi trÎ. Môc ®Ých cña t«i trong giê trß chuyÖn nµy cho trÎ hiÓu sau mét n¨m häc trÎ lín thªm mét tuæi, häc giái lµ ®îc lªn líp míi, ®îc lµm anh, lµm chÞ c¸c em líp MGNhì- MGBÐ, trÎ rÊt thÝch ®îc lµm ngêi lín vµ khi ®ã trÎ ý thøc ®îc vai trß cña m×nh vµ hiÓu ®îc qui luËt "lªn líp kh¸c". Sau ®ã t«i chñ ®éng kiÓm tra kh¶o s¸t mÆt b»ng chÊt lîng cña c¸c ho¹t ®éng còng nh kh¶ n¨ng giao tiÕp cña trÎ, nh»m cã biÖn ph¸p gi¸o dôc cho phï hîp. Sau khi kh¶o s¸t xong t«i thÊy mÆt b»ng chÊt lîng chung cña líp t«i cßn rÊt h¹n chÕ. T«i b¨n kho¨n vµ lo l¾ng m×nh ph¶i lµm thÕ nµo ®©y ®Ó gi¸o dôc trÎ ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt ®ång thêi "ChuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét" mét c¸ch v÷ng vµng. Tõ thùc tr¹ng trªn, t«i cïng víi mét gi¸o viªn trong líp ®· m¹nh d¹n t×m ra biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc. §ã lµ chia líp ra thµnh 2 nhãm, mét nhãm do t«i phô tr¸ch vµ mét nhãm do 1 gi¸o viªn trong líp phô tr¸ch, ®Ó thuËn lîi cho viÖc truyÒn thô cña gi¸o vªn vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu cña trÎ. T«i ®· ph©n lo¹i ch¸u ë nhãm t«i ra thµnh nhiÒu ®èi tîng, víi nh÷ng trÎ giái t«i ph©n thµnh mét nhãm, nh÷ng trÎ kh¸ t«i ph©n thµnh mét nhãm vµ những trÎ yÕu nhót nh¸t t«i ph©n thµnh mét nhãm. §Ó tiÖn theo giái vµ cã c¸ch gi¸o dôc phï hîp, ®óng ®èi tîng. VD: Nh÷ng ch¸u yÕu ë nhãm t«i nh ch¸u: Ngäc, B¶o, Linh, H»ng,Trung...T«i lu«n giµnh thêi gian quan t©m ®éng viªn ®Ó trÎ ®îc ho¹t ®éng nhiÒu, gióp trÎ m¹nh d¹n, tù tin. Nh÷ng trÎ nµy t«i lu«n ®Æt nh÷ng c©u hái gîi më, khen ngîi , ®éng viªn, trao ®æi víi phô huynh thêng xuyªn vÒ t×nh h×nh häc tËp cña c¸c ch¸u ®Ó phô huynh cã biÖn ph¸p gi¸o dôc thªm cho c¸c ch¸u ë nhµ. Nh÷ng bµi tËp ë líp häc cha tèt t«i §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 4 Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét lu«n göi bµi vÒ nhµ nhê phô huynh tËp thªm nh: Ch÷ c¸i , ch÷ sè , to¸n thªm bít vv. Nhê vËy mµ nh÷ng ch¸u yÕu ë nhãm t«i nay ®· theo kÞp c¸c b¹n kh¸ trong líp. Víi nh÷ng ch¸u kh¸, giái t«i l¹i cã c¸ch gi¸o dôc riªng, t«i còng lu«n ®éng viªn khen ngîi trÎ, lu«n ®Æt ra nh÷ng c©u hái nh»m ph¸t huy tÝnh tích cực s¸ng t¹o cña trÎ mµ kh«ng lµm cho trÎ cã tÝnh l¬ lµ, chñ quan khi m×nh ®· biÕt h¬n b¹n. Tãm l¹i, ®iÒu tra thùc tiÔn n¾m b¾t t×nh h×nh häc tËp cña trÎ ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc cho phï hîp , tr¸nh lèi gi¸o dôc ®ång lo¹t v× nh vËy sÏ kh«ng ®¹t hiÖu qu¶, bëi nh chóng ta ®· biÕt mçi ®øa trÎ lµ mét con ngêi riªng biÖt kh«ng ai gièng ai. Víi biÖn ph¸p trªn cña t«i trong n¨m häc võa qua. T«i thÊy trÎ ë líp t«i hÇu hÕt n¾m b¾t ®îc kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c m«n häc vµ cã mét t©m thÕ v÷ng vµng ®Ó chuÈn bÞ lªn líp mét. 2. Thùc hiÖn nghiªm tóc ch¬ng tr×nh ®æi míi h×nh thøc ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ. §Ó chuÈn bÞ tèt cho trÎ 5 tuæi vµo líp mét th× tríc hÕt lµ mét gi¸o viªn mÇm non cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc ch¬ng tr×nh ®æi míi h×nh thøc ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ. §ã lµ viÖc chóng ta cÇn ph¶i thùc hiÖn ®óng chÕ ®é sinh ho¹t h»ng ngµy. Mµ thùc hiÖn ®óng chÕ ®é sinh ho¹t h»ng ngµy lµ mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi gi¸o viªn mÇm non. Víi b¶n th©n t«i, ®Ó chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét cã hiÖu qu¶ t«i lu«n lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é sinh ho¹t h»ng ngµy, tõ giê ®ãn trÎ ®Õn giê tr¶ trÎ. Nh»m t¹o cho trÎ cã thãi quen giê nµo viÖc nÊy, ®Ó khi lªn líp mét trÎ khái bÞ ngì ngµng. Khi thùc hiÖn ho¹t ®éng trong ngµy, t«i lu«n chó träng vµo c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. Qua ho¹t ®éng gi¸o dôc t«i chó ý rÌn luyÖn cho trÎ ý thøc tæ chøc cã kû luËt, rÌn luyÖn nÒ nÕp tèt trong giê häc. VD: Qua ho¹t ®éng t©p t« t«i rÌn cho trÎ mét sè kû n¨ng c¬ b¶n nh biÕt ngåi ®óng t thÕ, cÇm bót b»ng tay ph¶i, biÕt lËt dì trang vì cÇn t« vµ t« theo ®óng yªu cÇu mµ c« gi¸o ®a ra, cuèi giê trÎ cßn biÕt gióp c« cÊt dän ®å dïng ®å ch¬i ®óng n¬i qui ®Þnh. Song song víi ho¹t ®éng gi¸o dôc th× ho¹t ®éng ch¨m sãc nu«i dìng còng rÊt quan träng, ®Ó trÎ cã mét thÓ lùc tốt t«i lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c giê vÖ sinh, nh»m rÌn luyÖn c¸c thao t¸c vÖ sinh gióp cho trÎ cã thãi quen vÖ sinh c¸ nh©n thêng xuyªn ë trêng còng nh ë nhµ, tõ ®ã trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ. Khi tæ chøc b÷a ¨n cho trÎ t«i lu«n t¹o bÇu kh«ng khÝ nhÑ nhµng, ©n cÇn lu«n ®éng viªn ®Ó trÎ ¨n hÕt suÊt, qua c¸c b÷a ¨n ë líp t«i ®· gi¸o dôc cho trÎ biÕt Ých lîi §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 5 Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét cña c¸c mãn ¨n ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¬ thÓ, d¹y cho trÎ cã thãi quen vÖ sinh vµ biÕt gi÷ g×n c¸c hµnh vi v¨n minh trong ¨n uèng. Cø nh thÕ lÇn lît hÕt ho¹t ®éng ch¨m sãc ®Õn ho¹t ®éng gi¸o dôc trong ngµy t«i lu«n nghiªm tóc thùc hiÖn, V× thÕ trÎ ë líp t«i ®Òu n¾m b¾t ®îc kiÕn thøc mµ c« gi¸o truyÒn thô. trÎ ®Õn líp khoÏ m¹nh, tù tin. Tãm l¹i, Thùc hiÖn nghiªm tóc ch¬ng tr×nh ®æi míi h×nh thøc ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ lµ tiÒn ®Ò cho viÖc h×nh thµnh thãi quen giê giÊc cña trÎ khi lªn líp mét, trÎ khái bÞ hôt hÈng khi lµm quen chÕ ®é sinh ho¹t míi cña trêng tiÓu häc. 3. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc vµ nu«i dìng. §Ó cã mét thÓ lùc tèt chuÈn bÞ vµo líp mét, t«i lu«n thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc nu«i dìng. Bìi v× mét ®øa trÎ khõe m¹nh lµ hµnh trang bíc vµo ®êi mét c¸ch v÷ng vµng, lµ liÒu thuèc quÝ gi¸ gióp cho trÎ bíc vµo häc phæ th«ng. V× thÕ tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc nu«i dìng lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng, ®ßi hái chóng ta ph¶i cã sù quan t©m s©u s¾c, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c« gi¸o mÇm non trùc tiÕp ch¨m sãc vµ gi¸o dôc c¸c ch¸u. Mét c¬ thÓ khoÎ m¹nh lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt gióp cho trÎ ph¸t triÓn n¨ng lùc ho¹t ®éng trÝ tuÖ ë trêng phæ th«ng. Qua c¸c giê häc thÓ dôc cña løa tuæi: §i ch¹y, leo trÌo, nÐm..., c¸c vËn ®éng trong giê häc kh¸c, t«i cßn cho trÎ rÌn luyÖn vËn ®éng tinh, sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay, cña c¸c gi¸c quan nh trÎ tù xá quai giµy, tù cµi nót ¸o. Trong giê ¨n, giê ch¬i t«i tËp cho trÎ sö dông c¸c ®å dïng sinh ho¹t mét c¸ch khÐo lÐo gän gµng. Vµ nh÷ng vËn ®éng b»ng tay cña trÎ cµng khÐo lÐo cµng phong phó bao nhiªu th× cµng dÔ h×nh thµnh c¸c thao t¸c trÝ tuÖ bÊy nhiªu. ë líp t«i cßn d¹y cho trÎ thãi quen, kh¶ n¨ng tù phôc vô b¶n th©n nh trÎ tù x¸ch cÆp vì cña m×nh, tù ®ót ¨n, tù r÷a tay, lau mÆt, ®¸nh r¨ng, tù thay quÇn ¸o..., C¸c thãi quen nµy rÊt cã Ých cho trÎ, h×nh thµnh ë trÎ tÝnh ®éc lËp, kh«ng phô thuéc û l¹i ngêi kh¸c. TrÎ ®îc c« tổ chức ph©n c«ng trùc nhËt v× tËp thÓ (xÕp t« ®Üa cho b¹n, ph¬i kh¨n ra gi¸ kh¨n, lau bàn ăn... ) Th«ng qua ho¹t ®éng nµy trÎ cßn học ®îc mét sè quy luËt trong phÐp ®Õm, 1 : 1, 1 b¹n 1 t« 1 muçng 1 kh¨n... T«i lu«n tæ chøc cho trÎ tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ nh: Gióp c« quÐt dän nhµ cöa, nhÆt l¸ bµng r¬i ngoµi s©n, gióp c« nhæ cá b¾t s©u cho c©y.... ChÝnh v× thÒ ho¹t ®éng lao ®éng tËp thÓ còng gãp phÇn cho trÎ lµm quen ®Õn nh÷ng h×nh ¶nh cña §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 6 Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét c¸ nh©n víi tËp thÓ, tÝnh tËp thÓ rÊt cÇn thiÕt khi lªn líp mét. Tõ ®ã trÎ cã thãi quen tù phôc vô cho b¶n th©n ë trêng còng nh ë nhµ. 4. Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục là cơ sở quan trọng để trẻ tiếp nhận tri thức khi bước vào học phổ thông. Để làm được điều đó trước hết mỗi giáo viên mầm non cần phải tận tụy với nghề, luôn yêu thương các cháu, xem các cháu như con của mình. Mỗi giáo viên phải nắm chắc phương pháp khi tổ chức các hoạt động. Để hoạt động giáo dục đạt kết quả tốt tôi luôn tìm tòi suy nghĩ, tham khảo ý kiến của đồng nghiệp đi trước luôn tìm ra những phương pháp tốt nhất nhằm kích thích tính sáng tạo của trẻ, trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Khi tổ chức các hoạt động giáo dục tôi luôn lấy trẻ làm trung tâm, luôn tạo điều kiện giúp trẻ phát huy tính tích cực sáng tạo của mình, biến yêu cầu giáo dục của người lớn thành nhu cầu hứng thú hoạt động của trẻ từ đó trẻ thấy được đây là việc của chính mình và cố gắng thực hiện cho bằng được, có như vậy việc chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông mới thực sự có hiệu quả. Bên cạnh đó tôi luôn chú ý đến những đặc điểm riêng của từng cháu để có kế hoạch giáo dục cho phù hợp bởi vì mỗi đứa trẻ là một con người riêng biệt, có ý muốn riêng, có cách nghĩ riêng, từ đó đưa ra cách giáo dục riêng. Qua c¸c giê häc, t«i h×nh thµnh cho trÎ t duy h×nh ¶nh trÝ tëng tîng, ãc s¸ng t¹o c¬ së cña t duy ng«n ng÷ l«gÝc, sù lÜnh héi c¸c ph¬ng thøc ho¹t ®éng nhËn thøc, kû n¨ng ph©n lo¹i, kh¸i qu¸t ho¸, m« h×nh ho¸, lÜnh héi tiÕng mÑ ®Î, c¸c h×nh thøc c¬ b¶n cña ng«n ng÷ th«ng qua c¸c m«n häc: Lµm quen v¨n häc, lµm quen víi to¸n, lµm quen ch÷ viÕt, t¹o h×nh..., Cô thÓ nh qua giê v¨n häc, t«i kÓ cho trÎ nghe chuyÖn råi cho trÎ nghe chuyÖn trªn b¨ng ®Üa, sau ®ã cho trÎ kÓ l¹i chuyÖn, kÓ chuyÖn s¸ng t¹o, ®ãng kÞch dïng ng«n ng÷ ®Ó diÔn ®¹t, ph¸t triÔn ng«n ng÷ m¹ch l¹c cho trÎ, ph¸t triÓn trÝ tëng tîng, ph¸t triÓn thÝnh gi¸c ©m vÞ, sù kh¸c nhau gi÷a c¸c ©m thanh. Hay trong giê lµm quen víi to¸n, t«i cho trÎ lµm quen víi c¸c thuËt ng÷ to¸n häc nh: " NhiÒu h¬n, Ýt h¬n, b»ng nhau". Tuy nhiªn nh÷ng thuËt ng÷ nµy ®îc tr¶ lêi trong ng÷ c¶nh vµ trän c©u khi c« ®Æt c©u hái: " Sè cµ rèt nh thÕ nµo so víi sè cµ chua"? T¹i sao con biÕt? Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc sè cµ rèt nhiÒu h¬n hoÆc Ýt h¬n sè cµ chua? TrÎ ph¶i dïng ng«n ng÷ diÔn ®¹t vµ trÎ ë løa tuæi nµy võa häc võa ch¬i nªn ta kh«ng cøng nh¾c lµ d¹y trÎ häc mµ th«ng qua ch¬i, Mèi t¬ng quan gi÷a nhiÖm vô §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 7 Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét ch¬i vµ nhiÖm vô häc sÏ thay ®æi dÇn. Sè lîng nhiÖm vô giao cho trÎ ë ®Çu n¨m häc sÏ ®îc thay ®æi dÇn b»ng nhiÖm vô giao díi h×nh thøc häc tËp ë cuèi n¨m häc. Lµm quen ch÷ viÕt lµ mét phÇn viÖc chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét. Híng ®øa trÎ lµm quen víi ch÷ viÕt b»ng h×nh thøc b¾t chíc, nhËp t©m kÕt hîp víi trß ch¬i ®è vui, trß ch¬i víi ch÷ c¸i..., t¹o cho trÎ m«i trêng tù kh¸m ph¸, nu«i dìng sù høng thó cho trÎ, t¹o c¬ së cho trÎ häc tèt ë phæ th«ng. VD: khi tôi tổ chức cho trẻ giờ hoạt động tập tô chữ cái p- q tôi hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút, cách để vì lật từng trang vỡ, sau đó hướng dẫn trẻ tô theo quy trình con chữ, theo chiều mũi tên, tô trùng khít lên nét chấm mờ không bị lem ra ngoài... ë líp t«i t¹o m«i trêng ch÷ viÕt cho trÎ cã nghÜa lµ t«i viÕt tªn c¸c ®å dïng, ®å ch¬i, mÆc dï trÎ kh«ng ®äc ®îc nhng trÎ biÕt ®îc ch÷ ®ã lµ ghi g×, t«i cßn ghi tªn trÎ ë c¸c hå s¬ c¸ nh©n, b¶ng bÐ ngoan, trªn dÐp, b¶ng ph©n c«ng trùc nhËt bµn ¨n....MÆt kh¸c khi cho trÎ vui ch¬i, t«i còng chuÈn bÞ giÊy viÕt ë mçi gãc ch¬i, gãc b¸c sü trÎ dïng viÕt ghi tªn bÖnh nh©n, gãc b¸n hµng trÎ dïng viÕt ghi tªn c¸c mÆt hµng, gãc khoa häc ghi l¹i kÕt qu¶ nghiªn cøu...,®èi víi trÎ cã thÓ chØ lµ mét vµi nÐt nguÖch ngo¹c trªn giÊy hoÆc viÕt mét hai tõ. Tuy nhiªn t«i thÊy r»ng nhiÒu trÎ bÞ cuèn hót bëi giÊy , viÕt vµ kû n¨ng viÕt trước khi trÎ biÕt ®äc, trÎ viÕt tªn bÖnh nh©n ra sau ®ã míi gäi tªn bÖnh nh©n vµo kh¸m bÖnh. H×nh thµnh ë trÎ tÝnh hiÕu kú ®èi víi ng«n ng÷ viÕt lµ høng thó víi nh÷ng nÐt nguÖch ngo¹c hoÆc vÏ g× ®ã. ChÝnh tõ ®©y ph¸t triÓn høng thó sao chÐp c¸c ®èi tîng hoÆc ch÷ c¸i. Th«ng qua ho¹t ®éng t¹o h×nh, T«i cho trÎ lµm quen víi ch÷ th«ng qua c¸c c¬ quan c¶m gi¸c vµ thÞ gi¸c. Sù phèi hîp gi÷a m¾t vµ tay lµ kû n¨ng rÊt quan träng trong viÖc cho trÎ tËp viÕt. Cho trÎ ch¬i víi vì , bót, phÊn ch¬i víi c¸c nÐt ch÷ tríc khi cho trÎ t©p t«. Khi ch¬i víi c¸c nÐt ch÷ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo mét khu«n khæ nhÊt ®Þnh mµ chØ cÇn trÎ tËp viÕt liÒn m¹ch c¸c nÐt ch÷. Sau ®ã trang trÝ thµnh c¸c h×nh mµ trÎ thÝch. Nh vËy trÎ thùc sù ®· tËp s÷ dông bót vµo viÖc tËp viÕt, nhng trÎ c¶m thÊy høng thó vµ kh«ng biÕt m×nh ®ang viÕt. VD: " Trß ch¬i vÏ nÐt ch÷" sau khi trÎ vÏ liÒn mét m¹ch c¸c nÐt c¬ b¶n: nÐt th¼ng, nÐt cong, nÐt xiªn. TiÕp theo trÎ vÏ thªm c¸c nÐt phô ®Ó t¹o thµnh h×nh c¸c con vËt. Víi nÐt cong tõ trªn xuèng trÎ cã thÓ trang trÝ thµnh con mÌo, con chim, víi nh÷ng nÐt xiªn trÎ cã thÓ trang trÝ thµnh em bÐ, c¸i «. Ngoµi ra trong ho¹t ®éng t¹o h×nh t«i cßn híng dÉn cho trÎ nhËn biÕt c¸c ch÷ c¸i b»ng c¸ch c¾t, xÐ, vÏ trªn kh«ng ®êng nÐt cña c¸c ch÷ c¸i. Nh vËy trÎ sÏ cã biÓu tîng mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n vÒ c¸c ®êng nÐt cña ch÷ c¸i th«ng qua c¶m gi¸c mµ kh«ng cÇn miªu t¶ b»ng lêi. §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 8 Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét 5. Công tác phối kết hợp với phụ huynh. HiÖn nay mét sè phô huynh cã quan ®iÓm sai lÇm trong viÖc chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét, tøc lµ d¹y cho trÎ biÕt ®äc, biÕt viÕt, biÕt lµm c¸c phÐp to¸n thËm chÝ cßn Ðp buéc trÎ häc mét c¸ch nghiªm tóc v« t×nh tíc ®i thêi gian vui ch¬i cña trÎ. N¾m b¾t ®îc t×nh h×nh trªn t«i chó träng nhiÒu vµo c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho c¸c bËc phô huynh, t«i lu«n dµnh thêi gian trao ®æi trùc tiÕp víi c¸c bËc phô huynh, th«ng qua c¸c buæi häp, nh÷ng lóc ®ãn, tr¶ trÎ... Néi dung trao ®æi vÒ nh÷ng h¹n chÕ ®· nªu trªn vµ t¸c h¹i cña viÖc d¹y tríc nh÷ng kiÕn thøc cho trÎ. Mà với quan điểm của tôi để chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp một tôi luôn kết hợp chặt chẽ với phụ huynh ôn luyện kiến thức cho trẻ những gì mà ở lớp cô giáo đã dạy cho trẻ. Những trẻ yếu môn nào tôi đều chuẩn bị đồ dùng động viên phụ huynh tập luyện thêm cho trẻ. Không những thế tôi còn trao đổi với phụ huynh về công tác chăm sóc sức khoÎ cho trẻ ở nhà, cho trẻ tập thói quen vệ sinh cá nhân, tập luyện thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh, những công việc tự phục vụ cho bản thân mình nhằm hình thành tính tự lập ở trẻ, để khi lên lớp một trẻ khỏi dựa dẫm vào người khác. Để hoạt động học tập của trẻ có hiệu quả tôi luôn trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ thông qua các hoạt động như: làm quen với toán, làm quen chữ cái, hoạt động tập tô...khi làm quen chữ cái nào đó phải biết cấu tạo con chữ và phải phát âm một cách chính xác, khi tô phải biết ngồi đúng tư thế, cầm bút bằng tay phải và tô theo đúng quy trình, biết được những kĩ năng cơ bản đó để phụ huynh có biện pháp tập luyện cho trẻ có hiệu quả. Nói tóm lại, để chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp một thì giáo viên cần phải biết tạo mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh, cùng với phụ huynh đưa ra những biện pháp tốt nhất giúp cho việc học của trẻ có hiệu quả. Với việc làm trên của tôi tôi thấy đa số phụ huynh hưởng ứng, ủng hộ và tin tưởng những gì mà tôi đã chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp một. V - KÕt qu¶ ®¹t ®îc: Qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn, lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y líp mÉu gi¸o lín t«i rÊt phÊn khëi khi kÕt qu¶ ®¹t ®îc rÊt cao. a. §èi víi trÎ. §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 9 Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét Nh×n chung trÎ n¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc kû n¨ng c¬ b¶n qua c¸c ho¹t ®éng, trÎ m¹nh d¹n tù tin trong giao tiÕp. 100% trÎ ®· cã ®ñ t©m thÕ v÷ng vµng vµ cã søc khoÎ tèt ®Ó chuÈn bÞ lªn líp mét. b. §èi víi gi¸o viªn. XuÊt ph¸t tõ mong muèn truyÒn ®¹t cho trÎ nh÷ng tri thøc ban ®Çu vÒ nh©n c¸ch con ngêi míi x· héi chñ nghÜa, nh÷ng hµnh vi ®¹o ®øc theo chuÈn mùc x· héi ngay tõ løa tuæi mÇm non ®Ó xøng ®¸ng víi mong muèn cña B¸c Hå "trÎ em lµ chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc". Víi tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ ®Æt lªn vai cña ngêi gi¸o viªn mÇm non, b¶n th©n t«i ®· lu«n cè g¾ng t×m tßi, häc hái, tham kh¶o tµi liÖu, lu«n häc hái kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp ®i tríc, ®óc rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n m×nh.T«i lu«n trau dåi kiÕn thøc n¾m ch¾c ph¬ng ph¸p tæ chøc c¸c tiÕt d¹y hÊp dÉn l«i cuèn sù tËp trung chó ý cña trÎ, lu«n nhÑ nhµng t¹o t©m thÕ tho¶i m¸i cho trÎ, hÇu hÕt trÎ thÝch ®îc ®Õn trêng. c. §èi víi phô huynh. §a sè phô huynh ®· nhËn thấy ®îc tÇm quan träng cña viÖc chuÈn bÞ cho trÎ bíc vµo líp mét. Phô huynh ngµy cµng tin tëng gi¸o viªn, lu«n quan t©m ch¨m lo ®Õn viÖc häc cña con lóc ë nhµ, cã ý thøc ®ãng gãp ®å dïng ®å ch¬i. Mét sè phô huynh m¹nh d¹n trao ®æi víi gi¸o viªn nh÷ng vÊn ®Ò mµ phô huynh cßn th¾c m¾c. Nhê vËy mµ mèi quan hÖ gi÷a c«, trÎ vµ phô huynh ngµy cµng gÇn gòi h¬n. VI- Bµi häc kinh nghiÖm: Qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn, b¶n th©n t«i ®· häc tËp vµ rót ra ®îc mét sè bµi häc kinh nghiÖm sau: 1. Để chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, vào đầu năm học tôi tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm học để nắm bắt tình hình học tập của trẻ. Qua ®ã ®Ó cã c¸ch gi¸o dôc phï hîp mµ kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña trÎ. 2. Thực hiện nghiêm túc chương trình đổi mới hình thức tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ. còng lµ mét yªu cÇu rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt gióp cho trÎ bíc vµo líp mét. 3. ChuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét cần tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giúp cho trẻ có một thể lực kháe mạnh từ đó trẻ mạnh dạn tự tin sẵn sàng bước vào lớp một. §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 10 Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét 4. Giáo viên phải tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, giúp cho trẻ nắm được các kiến thức cơ bản tạo tiền đề quan trọng để trẻ tiếp nhận tri thức bước vào học phổ thông một cách vững vàng. 5. KÕt hîp chÆt chÏ víi phô huynh ®Ó phô huynh hiÓu tÇm quan träng cña viÖc chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn cho trÎ vµo líp mét lµ nh thÕ nµo? T¹o mèi quan hÖ gÇn gòi gi÷a c« vµ phô huynh. C. KÕt luËn ChuÈn bÞ cho trÎ vµo häc phæ th«ng ®îc ®Æt ra mét c¸ch nghiªm tóc vµ khoa häc ®èi víi mçi gi¸o viªn mÇm non. TÊt c¶ mäi ho¹t ®éng, sinh ho¹t cña trÎ trong trêng mÇm non ®Òu cã thÓ lµ bíc chuÈn bÞ cho trÎ trong trêng phæ th«ng. Nhng chuÈn bÞ nh thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt? §ã lµ vÊn ®Ò quan träng mµ bÊt cø ai lµm c«ng t¸c gi¸o dôc ®Òu ph¶i chó ý tíi. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y nh»m n©ng cao chÊt lîng vÒ viÖc chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét song b¶n th©n t«i tù nhËn thÊy cÇn häc hái ®óc rót kinh nghiÖm nhiÒu h¬n n÷a. RÊt mong sù gãp ý cña héi ®ång khoa häc, chÞ em ®ång nghiÖp ®Ó b¶n s¸ng kiÕn "Mét sè biÖn ph¸p chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp mét" cña t«i ®îc hoµn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hoa Mai, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2009 Ngêi viÕt §ç ThÞ Hoµi §ç ThÞ Hoµi - Trêng mÇm non Hoa Mai - LÖ Thuû 11
- Xem thêm -