Tài liệu Skkn -làm việc theo cặp hoặc tổ (nhóm) - áp dụng cho sách giáo khoa tiếng anh 7 (pair work and group work in grade 7)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng Giaùo vieân : Quaùch Hoàng hoặc tổ (nhóm) - áp dụng cho sách I/ LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI : Naêm hoïc 2003 - 2004 laø naêm hoïc thöù hai Boä giaùo duïc - ñaøo taïo thöïc giáo khoa tiếng Anh 7 (pair work and group work in grade 7) cho baøi vieát cuûa mình. hieän chöông trình ñoåi môùi saùch giaùo khoa Trung hoïc cô sôû. Laø moät giaùo II/ NOÄI DUNG vieân môùi ra tröôøng, ñöôïc phaân coâng 1.Veà saùch giaùo khoa tieáng Anh 7 : tröïc tieáp giaûng daïy moät soá lôùp 7, Tieáng Anh 7 laø cuoán saùch thöù nhöõng ngaøy ñaàu, toâi khaù bôõ ngôõ vôùi hai trong chöông trình tieáng Anh goàm chöông trình vaø noäi dung khaù môùi meû 4 cuoán daønh cho hoïc sinh Trung hoïc cô cuûa boä saùch giaùo khoa caûi caùch. sôû (THCS) ôû Vieät nam. Cuoán saùch Nhöng qua moät thôøi gian giaûng daïy, daønh cho caùc em hoïc sinh 7 ñaõ hoïc keát hôïp vôùi vieäc döï giôø moät soá giaùo xong cuoán tieáng Anh 6. Noäi dung saùch vieân laâu naêm cuøng vôùi vieäc töï tìm toøi bao goàm caùc chuû ñieåm gaàn guõi vôùi nghieân cöùu, toâi ñaõ ruùt ra moät soá kinh cuoäc soáng, saùt thöïc vôùi muïc ñích, nhu nghieäm trong vieäc giaûng daïy chöông caàu vaø sôû thích cuûa caùc em. trình môùi. Vaø phöông phaùp chia hoïc Tieáng Anh 7 tieáp tuïc giuùp caùc sinh thaønh caëp hoaëc toå (nhoùm) (pair em luyeän taäp ñeå coù theå nghe, noùi, ñoïc, work and group work) ñaõ ñöôïc toâi aùp vieát ñöôïc tieáng Anh ôû möùc ñoä ñôn duïng thöôøng xuyeân vaø toû ra khaù hieäu giaûn thoâng qua caùc noäi dung baøi hoïc quaû. Vaø hoâm nay, thöïc hieän söï chæ ñaïo ña daïng. cuûa nhaø tröôøng veà vieäc moãi giaùo vieân Veà caáu truùc, tieáng Anh 7 bao vieát moät saùng kieán kinh nghieäm, toâi goàm 16 ñôn vò baøi hoïc, trong moãi ñôn xin choïn ñeà taøi Làm việc theo cặp vò baøi hoïc coù nhieàu hoaït ñoäng khaùc Topic : Pair work and group work in grade 7 1 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng nhau: Listen - Read; Listen - Repeat; Ask - answer; Practice with a partner; True - False; Match; Read.... Moãi hoaït ñoäng töông öùng vôùi moät soá caùc kyõ naêng trong tieáng Anh nhö nghe, noùi, ñoïc, vieát vaø noäi dung cuûa töøng chuû ñeà. 2. Veà laøm vieäc theo caëp hoaëc toå (nhoùm) (pair work and group work: Trong daân gian ta coù caâu “Moät caây laøm chaúng neân non, ba caây chuïm laïi neân hoøn nuùi cao” ñeå noùi leân taùc duïng khaùc nhau cuûa caù nhaân vaø taäp theå, hay laø cuûa nhoùm nhoû trong quaù trình tieáp thu kieán thöùc. Phöông phaùp Giaùo vieân : Quaùch Hoàng töôïng.Tö duy cuûa caùc em phaùt trieån, bieát quan saùt, phaân tích, so saùnh, suy luaän vaø khaùi quaùt. Caùc em raát bò cuoán huùt vaøo caùc hình thöùc hoaït ñoäng töï laäp treân lôùp vaø söï töông taùc vôùi caùc baïn cuûa mình. Do ñoù, khi toå chöùc ñöôïc moät hoaït ñoäng hoïc taäp hôïp lí seõ thoâi thuùc caùc em tìm toøi khaùm phaù trong giôø hoïc cuûa mình. Vaø chính ñieàu naøy ñaõ giuùp toâi nghieân cöùu, tìm toøi hoïc hoûi ñeå tìm ra phöông phaùp daïy laøm sao cho ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát. Khi chia nhoùm ra ñeå giaûng daïy, toâi nhaän thaáy coù nhieàu öu ñieåm cho vieäc thöïc hieän moät tieát daïy thaønh coâng : daïy hoïc tích cöïc ñaõ ñeà cao vai troø cuûa taäp theå vaø tính chuû ñoäng cuûa hoïc sinh. Quan saùt hoïc sinh THCS ôû löùa tuoåi naøy, toâi nhaän thaáy caùc em ñang ôû trong thôøi kyø tieáp tuïc phaùt trieån vaø hoaøn thieän caû veà theå chaát laãn taâm lí trí Thöù nhaát, khi chia nhoùm ra ñeå hoïc, hoïc sinh seõ coù cô hoäi töông taùc, hay noùi khaùc hôn laø tröïc tieáp hoïc töø baïn mình, töø ñoù ruùt ra ñöôïc nhöõng kieán thöùc maø vì nhieàu lí do, caùc em chöa theå lónh hoäi ñöôïc. tueä. ÔÛ löùa tuoåi naøy hoïc sinh khi hoïc moät vaán ñeà gì ñaõ bieát nhaän xeùt, ñaùnh giaù, tìm ra nguyeân nhaân cuûa hieän Thöù hai, phöông phaùp naøy seõ phaùt huy tính töï laäp cuûa hoïc sinh. Caùc em seõ töï suy nghó, suy luaän, thaûo luaän Topic : Pair work and group work in grade 7 2 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng ñeå cuøng tìm ra moät phöông aùn toát nhaát. Vaø ñaây chính laø ñieàu ngöôøi giaùo vieân caàn : Duø phöông aùn caùc em ñöa ra coù ñuùng vôùi ñaùp aùn hay khoâng, thì nhöõng kieán thöùc caùc em vöøa thaûo luaän seõ haèn saâu vaøo boä nhôù cuûa caùc em, giuùp caùc em hieåu baøi vaø nhôù laâu hôn. Thöù ba, ñoái vôùi boä moân tieáng Anh, khi chia nhoùm ñeå hoïc, hoïc sinh seõ coù nhieàu cô hoäi ñeå thöïc haønh noùi tieáng Anh hôn. Trong moät lôùp hoïc ñöôïc chia laøm 4 nhoùm thì cô hoäi noùi tieáng Anh nhieàu gaáp 4 laàn moät lôùp hoïc khoâng chia nhoùm. Thöù tö, khi chia nhoùm thì haàu nhö taát caû caùc hoïc sinh ñeàu hoaït ñoäng keå caû caùc hoïc sinh yeáu vì caùc em seõ bò cuoán huùt vaøo nhöõng hoaït ñoäng soâi noåi cuûa caùc baïn ngay tröôùc maét mình. Ñieàu naøy cuõng seõ giuùp caùc em hoïc sinh nhuùt nhaùt trôû neân baïo daïn hôn. Cuoái cuøng, hoaït ñoäng chia nhoùm seõ giuùp giaùo vieân chuù yù ñaàu tö vaø Giaùo vieân : Quaùch Hoàng nghieân cöùu baøi daïy kyõ hôn, ñoàng thôøi vai troø cuûa ngöôøi giaùo vieân cuõng trôû neân quan troïng hôn. Luùc naøy, ngöôøi ñöôïc “phoûng vaán” nhieàu nhaát trong tieát hoïc coù leõ laø giaùo vieân, thaäm chí hoï ñöôïc hoïc sinh coi nhö laø moät cuoán “töø ñieån soáng” ñeå coù theå tham khaûo moät soá töø vöïng hoaëc ngöõ phaùp. Do ñoù, vieäc chuaån bò baøi giaûng thaät kyõ vaø söï ñoøi hoûi moät kieán thöùc chuyeân moân thaät vöõng vaøng laø ñieàu ngöôøi giaùo vieân phaûi löu taâm ñaàu tieân. Beân caïnh nhöõng öu ñieåm thì cuõng xuaát hieän moät soá nhöôïc ñieåm khi chia lôùp ra thaønh töøng nhoùm ñeå laøm vieäc. Nhöôïc ñieåm ñaàu tieân vaø cuõng deã nhaän thaáy nhaát laø söï oàn aøo, vaø ñieàu naøy laïi caøng khoâng theå traùnh khoûi ñoái vôùi ñaëc thuø cuûa boä moân tieáng Anh : caøng söû duïng tieáng Anh nhieàu thì caøng toát. Moät nhöôïc ñieåm nöõa cuõng thöôøng xaûy ra, ñoù chính laø söï laõng phí thôøi gian (time - wasting). Neáu nhö Topic : Pair work and group work in grade 7 3 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng ngöôøi giaùo vieân khoâng khoáng cheá ñöôïc löôïng thôøi gian khi cho hoïc sinh thaûo luaän vaø khoâng bao quaùt ñöôïc lôùp thì vieäc töï “ñoát chaùy giaùo aùn” laø khoâng traùnh khoûi. Toâi ñaõ gaëp moät tình huoáng nhö sau : Sau khi chia lôùp ra thaønh 8 nhoùm ñeå thaûo luaän, sau moät thôøi gian thì coù 5 nhoùm hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa mình, coøn 3 nhoùm vaãn chöa xong. Nghó raèng do yeâu caàu khoù quaù, toâi cho caùc em theâm moät khoaûng thôøi gian nöõa ñeå laøm vieäc, nhöng cuõng khoâng hoaøn thaønh. Luùc naøy toâi ñeán taän nôi ñeå xem, thì ra caùc em laøm xong ñaõ laâu, nhöng laïi ñeå cho caùc hoïc sinh yeáu cheùp vaøo trong vôû neân nghó laø chöa xong. Ñieàu ñoù cho thaáy söï bao quaùt cuûa giaùo vieân laø raát caàn thieát. Moät ñieàu maø toâi cuõng raát muoán neâu ra trong baøi vieát naøy, ñoù chính laø taäp cho caùc em coù thoùi quen laøm vieäc theo nhoùm. Sau moät hai tieát chia nhoùm, hoïc sinh ñaõ hình thaønh yù nieäm Giaùo vieân : Quaùch Hoàng veà caùch thöùc laøm vieäc theo nhoùm. Luùc naøy giaùo vieân neân höôùng daãn theâm cho caùc em veà phöông phaùp thaûo luaän, laøm vieäc sao cho coù hieäu quaû nhaát. Nhö vaäy töø caùc tieát sau trôû ñi, hoïc sinh seõ deã daøng naém baét ñöôïc nhieäm vuï cuûa thaày giaùo ñöa ra laø gì vaø seõ laøm vieäc theo höôùng naøo. 3. Toå chöùc moät tieát hoïc coù chia nhoùm : a) Tuøy muïc ñích yeâu caàu cuûa töøng baøi hoïc, lôùp seõ ñöôïc phaân chia thaønh nhieàu nhoùm : nhoùm 2 ngöôøi (caëp), nhoùm 4 ngöôøi, nhoùm 6 ngöôøi, nhoùm 10 ngöôøi hoaëc nöûa lôùp laø moät nhoùm.... Caùc nhoùm ñöôïc phaân chia ngaãu nhieân hoaëc coù chuû ñònh, oån ñònh trong caû tieát hoïc hoaëc thay ñoåi trong töøng phaàn cuûa tieát hoïc. Caùc nhoùm ñöôïc giao cuøng moät nhieäm vuï hoaëc nhöõng nhieäm vuï khaùc nhau.  Quaù trình hoaït ñoäng cuûa moät laàn thaûo luaän coù theå chia laøm 3 phaàn Topic : Pair work and group work in grade 7 4 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng ñeå giaùo vieân deã quaûn lyù lôùp vaø khoáng cheá thôøi gian : 1. Tröôùc khi laøm vieäc (pre- discussing) : Giaùo vieân neâu vaán ñeà, - xaùc ñònh nhieäm vuï. - Toå chöùc caùc nhoùm, giao nhieäm vuï. - Höôùng daãn caùch laøm vieäc theo nhoùm. 2. Trong khi laøm vieäc (while- discussing) : - Trao ñoåi yù kieán, thaûo luaän theo Giaùo vieân : Quaùch Hoàng - Phaân coâng trong nhoùm, töøng caù nhaân laøm vieäc ñoäc laäp roài trao ñoåi. - Cöû ñaïi dieän trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm. 3. Sau khi laøm vieäc (post- discussing) : - Caùc nhoùm laàn löôït baùo caùo keát quaû. - Thaûo luaän chung. - Giaùo vieân toång keát, ñöa ra giaûi phaùp giaûi quyeát töøng vaán ñeà (feedback). nhoùm. Topic : Pair work and group work in grade 7 5 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng b) Chia caëp vaø chia nhoùm (pair work and group work) :  Laøm vieäc theo caëp (pair work) thöôøng ñöôïc aùp duïng khi daïy caùc baøi noùi (speaking), thöïc haønh caùc ñoaïn hoäi thoaïi (dialogue). Khi chia caëp ñeå thöïc haønh moät ñoaïn hoäi thoaïi, thöôøng ngöôøi giaùo vieân chia 2 em trong moät baøn thaønh moät caëp, nhö vaäy caùc em seõ baïo daïn hôn vôùi ngöôøi baïn cuøng baøn vôùi mình, vaø khi thöïc haønh ñoaïn hoäi thoaïi tröôùc lôùp, caùc em seõ töï tin hôn. Gaëp tröôøng hôïp nhöõng lôùp hoïc coù soá hoïc sinh leû (ví duï 35 em) thì ñoái vôùi em hoïc sinh khoâng coù caëp, giaùo vieân coù theå cho em nhaäp vaøo moät nhoùm thaønh 3 ngöôøi, hoaëc giaùo vieân coù theå daønh moät ít thôøi gian, tröïc tieáp luyeän taäp cho em.  Laøm vieäc theo nhoùm töø 3 ngöôøi trôû leân thöôøng ñöôïc aùp duïng khi daïy caùc baøi nghe, ñoïc, vieát vì ôû ñaây caàn yù kieán rieâng cuûa töøng caù nhaân ñeå Giaùo vieân : Quaùch Hoàng xaây döïng neân söï thoáng nhaát chung cho caû baøi hoïc. Chia nhoùm phöùc taïp hôn vì ñoøi hoûi moät soá em phaûi rôøi baøn cuûa mình ñeå gia nhaäp nhoùm, ñieàu naøy daãn ñeán söï loän xoän, oàn aøo. Do ñoù, giaùo vieân chuû ñoäng chia nhoùm thaät roõ raøng ñeå caùc em deã daøng tìm ra. Ñoái vôùi tröôøng Nguyeãn Bænh Khieâm khi chia lôùp thaønh 4 nhoùm cuõng deã daøng vì trong moãi lôùp ñaõ coù söï phaân chia thaønh 4 toå, vaø nhö vaäy moãi toå seõ thaønh moät nhoùm. Vieäc chia nhoùm maø toâi hay thöïc hieän nhaát laø chia nhoùm 4 hoïc sinh. Nhö vaäy chæ caàn 2 hoïc sinh quay leân (hoaëc xuoáng) thì coù theå taïo thaønh nhoùm roài. Maø ñaëc ñieåm cuûa nhoùm 4 ngöôøi laø khoâng loän xoän vaø hoïc sinh deã laøm vieäc hôn. Sau khi chia nhoùm xong, giaùo vieân coù theå ñaët teân cho töøng nhoùm ñeå deã goïi vaø deã phaân bieät. Coù theå ñaët laø nhoùm 1, 2, 3... hoaëc nhoùm a, b, c... Topic : Pair work and group work in grade 7 6 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng c) Ngoân ngöõ ñieàu khieån trong lôùp hoïc (classroom language) : Giaùo vieân : Quaùch Hoàng ñôn giaûn mang tính chaát nhaéc nhôû hoaëc khuyeán khích :  I want all of you to answer this Coù theå söû duïng tieáng Vieät ñeå question. ñieàu khieån lôùp nhöng toát hôn heát laø söû  I want you to read the next duïng tieáng Anh ñeå lôùp hoïc sinh ñoäng sentence. hôn.  I’d like everybody to find out the  Ngoân ngöõ khi laäp nhoùm, ñaët vò key. trí :  No ! That’s not clear. Let’s do it I want you in pairs, please. again. Work in pairs, please.  It’s Hoa first. Now you. Quickly ! Can you go into works, please.  Come on! In fours (in groups of four) please. Turn round and face  Wake up! your  Very good!......... neighbour. d) Cöû chæ : Oh dear! Are you by yourself ? Why don’t you join with them ?....  Ngoân ngöõ khi hoïc sinh ñang laøm vieäc : Khi hoïc sinh ñang thaûo luaän, giaùo vieân caøng ít noùi caøng toát, luùc naøy ñang laø giai ñoaïn STT (students’ talking time). Chæ söû duïng moät soá caâu Söû duïng cöû chæ (gesture) trong ñieàu khieån toå chöùc moät lôùp hoïc chia nhoùm laø cöïc kyø quan troïng. Noù giuùp ngöôøi giaùo vieân giaûm lôøi noùi vaø taêng theâm khaû naêng truyeàn taûi cuûa mình. Moät soá caâu leänh sau coù theå thay theá baèng cöû chæ hoaëc keát hôïp lôøi noùi vôùi cöû chæ :  Be quiet and listen ! Topic : Pair work and group work in grade 7 7 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng  All of you, together !  Not very good. Again !  Again but quickly !  No, stop ! Topic : Pair work and group work in grade 7 Giaùo vieân : Quaùch Hoàng  Everyone, listen and repeat !  Come on. You !  You, please!  In halves, you first, then you ! 8 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng Giaùo vieân : Quaùch Hoàng III. PHAÀN THÖÏC HAØNH Phaàn thöïc haønh sau toâi xin trình baøy 4 baøi daïy kyõ naêng ñöôïc toâi aùp duïng phöông phaùp chia nhoùm ñeå giaûng daïy :  KYÕ NAÊNG NGHE : Unit 11 - lesson 2 (A 2) : listen and write the missing words (page 108) -Thôøi gian thöïc hieän baøi nghe:25 phuùt. -Theå loaïi : Nghe ñieàn vaøo choã troáng. -Noäi dung : Ñoaïn hoäi thoaïi giöõa Hoa vaø ngöôøi baùc só.  Pre-listening : - Sau khi giôùi thieäu tình huoáng cuûa ñoaïn hoäi thoaïi, giaùo vieân coù theå daïy laïi moät soá töø vöïng hoaëc ñoïc laïi nhieàu laàn moät soá caáu truùc ñeå caùc em quen vôùi caùch phaùt aâm cuûa töø : + Hoûi tuoåi : How old are you ?  I’m thirteen years old. + Caân naëng : How heavy are you ? Topic : Pair work and group work in grade 7 9 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng  I’m fourty kilos. + Chieàu cao : How tall are you?  I’m 1 meter 43 centimeters. - Laøm vieäc theo nhoùm 4 ngöôøi : - Cho hoïc sinh thôøi gian khoaûng 2 phuùt, höôùng daãn caùc em ñoïc löôùt qua baøi hoäi thoaïi, sau ñoù ñoaùn nhöõng töø coù theå ñieàn vaøo, hoaëc ñoaùn töø loaïi : danh Giaùo vieân : Quaùch Hoàng raát coù ích vì noù giuùp nhöõng em khoâng nghe ñöôïc chuù yù hôn ñeán caùc töø naøy. - Cho hoïc sinh nghe baêng laàn thöù 3. - Luùc naøy hoïc sinh seõ check laïi caùc ñaùp aùn laàn cuoái cuøng tröôùc khi trình baøy tröôùc lôùp. Giaùo vieân coù theå goïi ñaïi dieän cuûa nhoùm hoaëc töøng thaønh vieân cuûa nhoùm ñöa ra ñaùp aùn.  Post-listening : töø, ñoäng töø, tính töø...  Giai ñoaïn naøy raát quan troïng vì noù giuùp hoïc sinh hình thaønh yù töôûng vaø hình dung ra ñöôïc ñoaïn hoäi thoaïi, ngoaøi ra coøn coù theå ñoaùn ñöôïc moät soá töø.  While-listening : - Giaùo vieân ñöa ra ñaùp aùn chính xaùc vaø cho hoïc sinh nghe baêng laàn cuoái cuøng. - Chia caëp, moãi baøn moät caëp luyeän taäp ñoaïn hoäi thoaïi, sau ñoù trình baøy tröôùc lôùp.  KYÕ NAÊNG NOÙI : - Cho hoïc sinh nghe baêng 2 laàn. - Caùc em tieáp tuïc laøm vieäc theo nhoùm ñeå thaûo luaän veà caùc phöông aùn ñöa ra. Luùc naøy lôùp seõ raát soâi ñoäng vì caùc em vöøa tranh luaän vöøa ñoïc to leân caùc töø maø caùc em nghe ñöôïc. Ñieàu naøy Caáu taïo cuûa saùch giaùo khoa tieáng Anh 7 coù raát nhieàu baøi taäp lieân quan ñeán kyõ naêng noùi. Do ñoù chia caëp ñeå luyeän taäp laø raát thöôøng xuyeân. Unit 12 - A1 : listen and practice with a partner (page 114). + Thôøi gian thöïc hieän : 30 phuùt. Topic : Pair work and group work in grade 7 10 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng + Theå loaïi : Luyeän noùi caùc ñoaïn hoäi thoaïi ngaén. + Noäi dung : Hoa vaø dì ñi chôï mua haøng. - Tröôùc khi cho hoïc sinh luyeän noùi, giaùo vieân giôùi thieäu nhanh moät soá caáu truùc vaø yù nghóa : either, neither, Giaùo vieân : Quaùch Hoàng - Sau moät khoaûng thôøi gian, giaùo vieân cho hoïc sinh ngöøng laøm vieäc vaø baét ñaàu thöïc haønh. Luùc ñaàu giaùo vieân goïi 1-2 caëp khaù gioûi laøm maãu, sau ñoù laàn löôït goïi caùc caëp khaùc luyeän taäp cho ñeán khi hoïc sinh coù theå noùi löu loaùt.  KYÕ NAÊNG ÑOÏC : too, so... - Giôùi thieäu noäi dung cuûa töøng ñoaïn hoäi thoaïi : Hoa vaø dì ñi chôï ñeán töøng cöûa haøng khaùc nhau, hoï thích gì vaø khoâng thích gì. Beân caïnh kyõ naêng noùi, khi daïy ñoïc toâi cuõng thöôøng cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm ñeå giaûi quyeát vaán ñeà nhanh hôn vaø hoïc sinh hieåu baøi hôn. Unit 5 - lesson 2 (B3) : Read - Cho hoïc sinh nghe baêng 1 laàn hoaëc giaùo vieân coù theå ñoïc to tröôùc lôùp. - answer the questions . + Thôøi gian thöïc hieän : 35 phuùt. - Yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc theo + Theå loaïi : Ñoïc ñoaïn vaên traû lôøi caëp, ñoùng vai Hoa vaø dì cuûa Hoa.  Lôùp hoïc luùc naøy seõ raát soâi caâu hoûi. + Noäi dung : Giôø ra chôi cuûa caùc ñoäng vì hoïc sinh ñang luyeän noùi. Nhieäm vuï ngöôøi giaùo vieân luùc naøy laø tröôøng ôû nöôùc Myõ. ñi xung quanh lôùp, ñoùng vai troø moät “ngöôøi coá vaán” (adviser), höôùng daãn  Pre-reading : cho caùc em laøm vieäc hoaëc phaùt aâm - Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung baøi moät soá töø vöïng khoù. khoùa, veà caùc nhaân vaät trong baøi. Topic : Pair work and group work in grade 7 11 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng - Giaùo vieân ra yeâu caàu baøi ñoïc : ñoaùn xem giôø ra chôi cuûa caùc tröôøng ôû Myõ khaùc gì caùc tröôøng ôû Vieät nam.  While-reading : - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm 4 ngöôøi, ñoïc baøi khoùa tìm xem caùc hoïc sinh ôû Myõ thöôøng Giaùo vieân : Quaùch Hoàng naøy deã xaûy ra tranh luaän vaø chính giaùo vieân laø ngöôøi giaûi quyeát vaán ñeà cho caùc em. - Giaùo vieân goïi töøng nhoùm ñöa ra caâu traû lôøi vaø ghi leân baûng. - Söûa loãi neáu caàn thieát vaø ñöa ra ñaùp aùn.  Post-reading : chôi gì trong giôø ra chôi  ÔÛ giai ñoaïn naøy maëc duø laø laøm vieäc theo nhoùm nhöng yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thaàm baøi khoùa, chæ ñöôïc trao ñoåi vôùi nhau khi ñöa ra caâu traû lôøi. - Giaùo vieân goïi hoïc sinh ôû moãi nhoùm ñöa ra caâu traû lôøi, sau ñoù ghi leân baûng. - Giaùo vieân giaûi thích nghóa moät - Cho hoïc sinh thieát laäp 3 coät vaøo giaáy nhaùp : moät coät neâu caùc hoaït ñoäng hay chôi cuûa hoïc sinh Vieät nam; moät coät cuûa hoïc sinh ôû Myõ vaø moät coät cho chính baûn thaân caùc em. - Cuõng cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm vaø noäp laïi giaáy coù ghi keát quaû cho giaùo vieân.  KYÕ NAÊNG VIEÁT : soá töø môùi (eliciting). - Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm, ñoïc laïi baøi khoùa ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi löïa choïn ñaõ cho ôû cuoái baøi.  Luùc naøy coù theå cho hoïc sinh trao ñoåi caùc caâu traû lôøi vôùi nhau. Ñieàu Kyõ naêng vieát trong SGK 7 chuû yeáu duøng ñeå cuûng coá voán ngöõ lieäu ñaõ ñöôïc hoïc. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng baøi taäp daïy vieát coù muïc ñích nhö : vieát thö caù nhaân, ñieàn caùc maãu khai, vieát moät ñoaïn vaên ngaén coù gôïi yù... Topic : Pair work and group work in grade 7 12 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng Unit 10 - A4 : write Giaùo vieân : Quaùch Hoàng  While-writing : - complete the letter + Thôøi gian thöïc hieän : 20 phuùt. + Theå loaïi : Ñieàn vaøo choã troáng moät böùc thö. + Noäi dung : Thö cuûa Hoa gôûi cho meï. Pre-writing : - Giôùi thieäu noäi dung cuûa baøi vieát : - Chia nhoùm 4 ngöôøi, tìm nhöõng töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng. - Höôùng daãn hoïc sinh döïa vaøo böùc thö cuûa meï Hoa ñeå tìm ra caâu traû lôøi. - Moãi nhoùm cöû moät ñaïi dieän trình baøy caâu traû lôøi tröôùc lôùp. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - Giaùo vieân giaûi thích vaø ñöa ra ñaùp aùn cuoái cuøng. ñaây laø böùc thö Hoa traû lôøi meï, thoâng  Post-writing : baùo veà tình hình hoïc taäp vaø cuoäc soáng cuûa mình. - Höôùng daãn moät soá töø vöïng. - Yeâu caàu hoïc sinh ñoaùn töø vaø tìm töø loaïi cuûa moãi oâ troáng. - Yeâu caàu hoïc sinh cheùp böùc thö vaøo vôû. - Döïa vaøo böùc thö maãu moãi hoïc sinh vieát moät böùc thö töông töï (baøi taäp veà nhaø) Topic : Pair work and group work in grade 7 13 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng Giaùo vieân : Quaùch Hoàng LÔØI KEÁT Chöông trình môùi ñaõ aùp duïng ñöôïc 3 naêm, trong khoaûng thôøi gian naøy giaùo vieân ôû taát caû caùc boä moân ñeàu coá gaéng nghieân cöùu, tìm toøi hoïc hoûi ñeå tìm ra phöông phaùp phuø hôïp nhaát trong coâng taùc giaûng daïy.Vaø vieát saùng kieán kinh nghieäm chính laø caùch toát nhaát ñeå giaùo vieân ñöôïc tröïc tieáp ñöa ra nhöõng phaùt hieän cuûa mình ñoàng thôøi hoïc hoûi töø ñoàng nghieäp. Phöông phaùp laøm vieäc theo caëp hoaëc toå (nhoùm) khoâng phaûi laø phaùt hieän hay laø saùng kieán cuûa rieâng toâi maø laø söï tìm toøi, hoïc hoûi vaø toång keát töø taát caû caùc tieát daïy, tieát döï giôø, thao giaûng vaø nhöõng goùp yù cuûa ñoàng nghieäp. Sau moät thôøi gian nghieân cöùu, toâi xin ñöôïc trình baøy trong baøi vieát naøy vôùi mong muoán ñöôïc goùp theâm moät ít coâng söùc cuûa mình ñeå chöông trình môùi, phöông phaùp môùi ñöôïc söû duïng deã daøng vaø hieäu quaû hôn. Moät laàn nöõa xin chaân thaønh caûm ôn vaø ñoùn nhaän nhöõng yù kieán ñoùng goùp quyù baùu cuûa thaày coâ. Kroâng Pa, ngaøy 26 thaùng 02 naêm 2005 Giaùo vieân thöïc hieän QUAÙCH HOÀNG HÖNG Topic : Pair work and group work in grade 7 14 Saùng kieán kinh nghieäm naêm hoïc 2004 - 2005 Höng Giaùo vieân : Quaùch Hoàng TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Nguyeãn Haïnh Dung, Ñaøo Ngoïc Loäc, Vuõ Thò Lôïi, 2004 -“Moät soá vaán ñeà veà ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc ôû tröôøng THCS moân tieáng Anh, tieáng Nga, tieáng Phaùp, tieáng Trung Quoác”. 2. Sôû giaùo duïc ñaøo taïo Gia Lai, 2003 - “Giaùo duïc Gia Lai” 3. Nguyeãn Vaên Lôïi - “Tieáng Anh 7” - Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Nhaø xuaát baûn giaùo duïc. Topic : Pair work and group work in grade 7 15
- Xem thêm -