Tài liệu Skkn làm thế nào để giờ sinh hoạt tập thể đạt hiệu quả cao

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 711 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI ---***--- SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÑEÀ TAØI: LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỜ SINH HOẠT TẬP THỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO LÜnh vùc : C«ng t¸c chñ nhiÖm Ng-êi viÕt : CÊn ThÞ Lan Anh Chøc danh : Gi¸o viªn chñ nhiÖm líp 3C §¬n vÞ c«ng t¸c : Tr-êng TiÓu häc NguyÔn Tr·i Năm học 2013-2014 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC NÊU * I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA LÔÙP TRONG GIÔØ SHTT III. MOÄT SOÁ NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN TRONG GIÔØ SHTT A. Trò chơi tập thể B. Bài hát tập thể C. Một số trò chơi phạt vui lí thú D. Xem phim E. Giáo dục các ngày lễ qua giờ SHTT F. Thöïc hieän daïy loàng gheùp caùc noäi dung IV. HIEÄU QUAÛ CUÛA ÑEÀ TAØI ÑAÕ THÖÏC HIEÄN TRONG THÔØI GIAN VÖØA QUA V. NHẬN XÉT ƯU KHUYẾT ĐIỂM CỦA ĐỀ TÀI VI. PHẠM VI VẬN DỤNG VII. LÔØI KẾT 1 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Theo baïn giôø sinh hoaït taäp theå ( SHTT ) laø gì ? Vaäy baïn ñaõ laøm nhöõng gì trong giôø sinh hoaït cuûa lôùp mình ? Theo toâi, giôø SHTT laø giôø thaày vaø troø cuøng nhau troø chuyeän, chia seû nhöõng vöôùng maéc, khoù khaên maø HS gaëp phaûi trong tuaàn vaø töø ñoù caû thaày vaø troø cuøng nhau ñöa ra caùch khaéc phuïc . Beân caïnh ñoù giôø SHTT coøn laø giôø maø GV vaø HS coù theå queân ñi nhöõng hình thöùc raäp khuoân, moät böùc töôøng ngaên caùch thaày troø ñeå taïo neân söï gaàn guõi, vui veû. Naém ñöôïc ñieàu ñoù neân caùc Ban ngaønh giaùo duïc ñaõ phaân phoái chöông trình cho chuùng ta coù 1 giôø SHTT vôùi muïc ñích laø giuùp giaùo vieân ( GV ) coù thôøi gian troø chuyeän, naém baét ñöôïc tình hình hoïc sinh cuûa lôùp mình. Giuùp caùc em nhìn laïi nhöõng öu khuyeát ñieåm cuûa mình trong tuaàn qua vaø luoân coù thaùi ñoä coá gaéng khaéc phuïc nhöõng khuyeát ñieåm ñoù. Theá nhöng, hieän nay haàu nhö GV chuùng ta ñeàu xem nheï giôø SHTT. Hoaëc giaû coù thöïc hieän nhöng chæ laø qua loa. Giôø SHTT chæ laø giôø thaày, troø nhaän xeùt tình hình cuûa lôùp trong 1 tuaàn vaø GV thoâng baùo caùc vieäc thöïc hieän trong tuaàn tôùi. Thôøi löôïng chæ töø 5 phuùt ñeán 10 phuùt. Hôn theá nöõa, hieän nay laïi thöïc hieän chöông trình chuyeân saâu thì caøng laøm cho giaùo vieân chuû nhieäm ( GVCN ) vaø HS ít coù thôøi gian gaàn guõi nhau hôn.  Nguyeân nhaân: - Vì sao GV thöôøng laáy giôø SHTT laøm giôø oân taäp cho HS ? Coù raát nhieàu nguyeân nhaân nhöng nguyeân nhaân chuû yeáu nhaát vaø xeùt cho cuøng laø vì GV lo cho HS cuûa mình. GV töï nhaän thaáy trong tuaàn ñoù coù 1 soá kieán thöùc cô baûn vaø khoù thöïc hieän maø HS cuûa mình ít coù thôøi gian luyeän taäp theâm ( nhaát laø caùc em yeáu ). Do ño,ù GV laáy giôø SHTT nhaèm reøn theâm nhöõng kieán thöùc, khaéc saâu hôn noäi dung quan troïng vaø cuõng ñeå reøn HS yeáu cuûa mình. Maët khaùc, 1 soá GV laïi taâm söï “ Nhieàu khi cuõng muoán thöïc hieän nhöng khoâng bieát laøm gì trong giôø ñoù ”. Nghóa laø GV mình khoâng bieát phaûi laøm gì sau khi ñaõ nhaän xeùt tình hình hoïc taäp. Naém ñöôïc tình hình naøy neân toâi xin maïn pheùp ñöa ra 1 soá phöông phaùp, noäi dung, hình thöùc nhaèm giuùp caùc thaày coâ tham khaûo ñeå giôø SHTT cuûa chuùng ta ñöôïc sinh ñoäng hôn, taïo ñöôïc moái quan heä gaàn guõi hôn giöõa thaày vaø troø, taïo ñöôïc söï thoaûi maùi cho HS. II. TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA LÔÙP TRONG GIÔØ SHTT Giôø sinh hoaït thöôøng thöïc hieän theo chuû ñieåm cuûa tröôøng, Phoøng Giáo dục đề ra vaø thöïc hieän theo töøng thôøi gian cuï theå.  Giöõa HKI: Thöôøng laø thôøi gian cho GV vaø HS tìm hieåu nhau. GV naém baét veà hoaøn caûnh gia ñình cuûa töøng em. Töø ñoù taïo cho HS söï gaàn guõi vôùi GV 2 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh mình. GV coøn taïo ñieàu kieän cho HS ñöôïc chia seû giao löu vôùi nhau. Ñoù laø 2 muïc ñích cao nhaát trong giôø SHTT.  Cuoái HKI: GV ñaõ taïo ñöôïc söï gaàn guõi vôùi HS cuûa mình thì GV cho HS tham gia 1 soá troø chôi taäp theå dieãn ra trong lôùp hoïc. Qua caùc troø chôi giuùp cho HS vaän ñoäng, reøn luyeän söï kheùo leùo, nhanh nheïn, trí nhôù vaø oùc quan saùt toát. Beân caïnh ñoù 1 soá troø chôi coøn giuùp chuùng ta phaàn naøo cung caáp cho HS nhöõng voán töø, nhöõng caâu ca dao, tuïc ngöõ, giáo dục cho HS về an toàn giao thông.  Giöõa HKII: Thöôøng loàng gheùp daïy cho HS nhöõng kieán thöùc veà Quyeàn treû em, Giaùo duïc Moâi Tröôøng, giáo dục kĩ năng sống.  Cuoái HKI: Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh.  Tuy nhieân thôøi gian naøy khoâng phaûi laø phaàn cöùng cuûa moãi GV, tuyø theo tình hình lôùp mình maø GV ñöa nhöõng noäi dung phuø hôïp trong giôø SHTT. Dó nhieân laø khoâng theå thieáu vieäc giaùo duïc cho caùc em yù nghóa cuûa caùc ngaøy leã trong naêm qua caùc hình thöùc veõ tranh, tröng baøy tranh aûnh ( Giaùo duïc caùc ngaøy leã qua giôø SHTT ñöôïc neâu trong ñeà taøi )  Moät soá khoù khaên trong quaù trình thöïc hieän. Khoù khaên thöôøng gaëp Bieän phaùp giaûi quyeát - GV luoân oâm ñoàm, muoán HS chieám - BGH nhaø tröôøng caàn yeâu caàu GV neâu lónh caû kieán thöùc vaên hoaù trong giôø roõ noäi dung thöïc hieän giôø SHTT trong SHTT. keá hoaïch giaûng daïy haèng tuaàn. - Hoïp khoái ñeå tìm ra noäi dung troø chôi. - GV khoâng choïn ñöôïc nhöõng troø chôi cho HS thöïc hieän - BGH vaø khoái tröôûng caàn neâu roõ muïc - GV lôùn tuoåi ngaïi tham gia troø chôi ñích vaø lôïi ích cuûa giôø SHTT ñeå GV cuøng HS. nhaän thöùc. III.MOÄT SOÁ NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN TRONG GIÔØ SHTT  Tieán trình thöïc hieän 1 giôø SHCN thöôøng goàm: Thôøi gian ñaàu ( 10’ - 15’ ) - Nhaän xeùt tình hình cuûa lôùp trong tuaàn qua. - GV thoâng baùo caùc vieäc thöïc hieän trong tuaàn tôùi. Thôøi gian sau ( 20’ ) - Troø chôi taäp theå. - Múa hát tập thể.  Moät soá noäi dung sinh hoaït cuï theå: A. Troø chôi taäp theå 1. Troø chôi vận động đơn giaûn cho HS lớp 3. Muïc ñích: Giuùp HS khôûi ñoäng tay, chaân nheï nhaøng. Reøn cho HS 1 soá phaûn xaï nhanh nheïn, oùc quan saùt, trí nhô,ù oân luyeän caùc kieán thöùc toaùn HS ñaõ hoïc trong tuaàn… 3 Sáng kiến kinh nghiệm Noäi dung: a. Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh Troø chôi- Haùt to - haùt nhoû Caùch chôi: - GV cho HS hoïc thuoäc baøi haùt “ Ta haùt to, haùt nhoû, nhoû, nhoû. Roài mình ngoài keå chuyeän cho nhau nghe. oâ! oá! oâ. oâ! oá! oà. Ta vui ca haùt, haùt cho vui ñôøi ta.” - HS haùt theo nhòp vaø laøm ñuùng ñoäng taùc: + Haùt tieáng “ Ta” : 2 tay ñeå ngay treân eo. + Haùt tieáng “ Haùt to” : 2 tay ñeå treân vai. + Haùt tieáng “ Haùt nhoû” : 2 tay ñeå treân ñaàu. + Haùt tieáng “ Nhoû,nhoû” : 2 tay ñöa leân trôøi cuøng voã. Caøng veà sau caøng haùt nhanh vaø laøm ñoäng taùc ñuùng. Ai laøm sai bò phaït. Töông töï: coù theå thay lôøi baøi haùt baèøng “ Traùn.. caèm…. tay ” , “ Gaùi.... roài…. trai”. b. Troø chôi - Ñoâi maét Caùch chôi: - GV hoâ “ Maét ñaâu - Maét ñaâu ” - HS laøm ñoäng taùc giô tay ra phía tröôùc vaø ñaùp “Maét ñaây - Maét ñaây ” - GV hoâ “ Maét nhìn qua phaûi ” - HS laøm ñoäng taùc giô 2 baøn tay veà beân phaûi. - GV hoâ “ Maét nhaém ” - HS laøm ñoäng taùc naém tay laïi. - GV hoâ “ Maét môû ” - HS laøm ñoäng taùc xoeø tay ra vaø nhaáp nhaùy. c. Troø chôi - Tìm ngöôøi ñeïp Caùch chôi: - GV : voã tay 2 caùi vaø noùi “ Toâi khoâng ” - HS : voã tay vaø noùi “ chính baïn ” - GV : voã tay 2 caùi vaø noùi “khoâng phaûi toâi ” - HS : voã tay vaø noùi “ vaäy laø ai ” - GV : voã tay 2 caùi vaø noùi “chính baïn Mai laø ngöôøi ñeïp nhaát trong troø chôi naøy” 4 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh - Baïn Mai thay coâ vaø laëp laïi baøi haùt töø ñaàu vaø tìm teân 1 baïn khaùc theá vaøo teân mình. Hình phaït: neáu ai khoâng ñoïc ñuùng nhòp vaø chaäm seõ bò phaït d. Troø chôi - Vi tính - GV hoâ “ Vi tính – Vi tính ” - HS: ñöa 2 tay veà tröôùc, co duoãi caùc ngoùn tay theå hieän hình aûnh chôùp nhaùy cuûa ñeøn baùo vi tính. - GV hoâ “ Vi tính – Vi tính ” - HS: tính maáy, tính maáy - GV hoâ: 2 x 3 – 4 - HS: giô keát quaû baèng caùc ngoùn tay. Phaûi giô caû 2 baøn tay. - GV laëp laïi vaø thay ñoåi caùc pheùp tính. - HS giô sai keát quaû laø bò phaït. e. Troø chôi - Cuïc ñaát, caát caùi ñuïc Caùch chôi: - GV hoâ “ Ñaát ñaâu - Ñaáét ñaâu ” - HS ñaùp: “ Ñaát ñaây - Ñaát ñaây ” laøm ñoäng taùc 2 tay ñöa ra phía tröôùc vaø laøm ñoäng taùc naém laïi. - GV hoâ “ Ñuïc ñaâu - Ñuïc ñaâu ” - HS ñaùp: “ Ñuïc ñaây - Ñuïc ñaây ” laøm ñoäng taùc 2 tay co laïi. - GV hoâ “ Cuïc ñaát ” - HS ñaùp: “ Cuïc ñaát ” laøm ñoäng taùc ñöa 2 tay ra - GV hoâ “ Caát caùi ñuïc ” - HS ñaùp “ Caát caùi ñuïc ” laøm ñoäng taùc co tay laïi. - GV hoâ caøng luùc caøng nhanh ñeå giaûm söï taäp trung cuûa HS. 2.Troø chôi tư duy Muïc ñích: - Môû roäng cho HS 1 soá töø ngöõ, 1 soá caäu ca dao, tuïc ngöõ vaø luyeän noùi nhanh caùc töø theo vaàn, ñieäu vôùi nhau. - Giuùp HS bieát choïn löïa caùc töø ñeå taïo thaønh caâu vaên hoaøn chænh. a. Troø chôi – Lieân khuùc 5-10 5 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh Với trò chơi này có thể áp dụng cho HS chơi vào các tuần 21, 22,23 khi dạy các bài :” Từ ngữ về các loai chim’’: “ Từ ngữ về muông thú” Caùch chôi: - Thi ñua giöõa 4 daõy. - Mỗi dãy thi hát , tìm và hát các bài hát có tên một loài chim. - Sau muời giây đội đội nào không tìm và hát được bài hát có tên một loai chim thì mất lượt . - Troø chôi cöù theá tieáp tuïc. Sau hai vòng thi đội nào có số điểm cao hơn thì đội đó thắng cuộc. b. Troø chôi – Hoäi chim Caùch chôi: - Chia thaønh 2 nhoùm. Cho HS thuoäc caâu haùt “ Con chim manh manh. Noù ñaäu caây chanh. Ai hoûi toâi con chim gì. Toâi noùi con chim manh manh ” - Hai nhoùm laàn löôït thi haùt vôùi nhau baèng caùch thay theá teân loaøi chim vaø tieáng coù vaàn vôùi teân loaøi chim ñoù. - Ví duï: Con chim chích choeø. Noù ñaäu sau heø. Ai hoûi toâi con chim gì. Toâi noùi con chim chích choeø. c. Troø chôi – Giải ô chữ Đối với trò chơi này ta có thể áp dụng theo các chủ điểm Caùch chôi: - Coù theå chia thaønh 2 đội - GV ñöa ra ô chữ theo chủ đề có các từ hàng ngang và từ khóa hàng dọc. - HS chọn ô hàng ngang hay hàng dọc đều có câu hỏi gợi ý trả lời. - Mỗi đội có thể trả lời ô chữ hàng dọc bất kì lúc nào. - Mỗi ô chữ hàng ngang đúng được 10 điểm ,đội nào tìm được ô chữ hàng dọc được 50 điểm. 6 Sáng kiến kinh nghiệm d. Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh Troø chôi – Ra vöôøn haùi quaû Caùch chôi: - GV ñöa ra 1 chöõ caùi vaø caùc nhoùm phaûi vieát ra teân nhöõng thöù traùi caây maø ñaàu chöõ coù chöõ caùi aáy. - Ví duï + GV ñöa chöõ M + HS vieát caùc loaïi traùi caây: Mít, Mô, Maän, Maüng Caàu…  Töông töï: -Yeâu caàu vieát veà hoa, caù, teân caùc vò anh huøng. - Coù theå thay ñoåi tìm teân traùi caây coù 2 hoaëc 3 tieáng. e. Troø chôi – Hái hoa dân chủ Với trò chơi này GV có thể áp dụng cho HS chơi theo từng chủ điểm của tháng hay theo từng chủ điểm các bài học. Caùch chôi: - Chia laøm 4 đội. HS coù theå ñoái ñaùp vôùi nhau hoaëc vieát leân baûng töø cuûa nhoùm mình trả lời các câu hỏi. Troø chôi – Đấu trường bốn bốn Với trò chơi này GV có thể áp dụng cho HS chơi theo từng chủ điểm của tháng hay theo từng chủ điểm các bài học. Caùch chôi: -Chọn một HS là người chơi chính nhận vost số 1 còn các bạn khác nhận các vost còn lai, người chơi chính và các đối thủ sẽ thi trả lời với nhau các câu hỏi từ dễ đến khó. Nếu người chơi chính loại được 43 đối thủ sẽ là người chiến thắng. Nếu như người chơi chính thua ở những câu hỏi đầu tiên bạn trả lời câu hỏi ở những giây nhanh nhất sẽ được quyền thay thế người chơi chính. - Trò chơi cứ thế tiếp tục. B. Baøi haùt taäp theå, biểu diễn thời trang. Muïc ñích: - Học sinh biết và được hát các bài hát theo chủ điểm. - Giuùp HS bieát theâm 1 soá baøi haùt ñeå aùp duïng vaøo caùc giôø nghæ giöõa tieát, ñoåi tieát trong buoåi hoïc. - Giúp HS đỡ căng thẳng và mạnh dạn hơn. Ví dụ: Chủ điểm Mừng Đảng mừng xuân có hát các bài hát. 7 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh - Em là mầm non của Đảng – Mùa xuân của bé… - Thơ mùa xuân nho nhỏ. C. Moät soá troø chôi phaït vui lí thuù Muïc ñích: Khi HS tham gia troø chôi thì seõ coù nhöõng em laøm sai. Do ñoù GV caàn coù moät soá hình phaït ñeå troø chôi theâm vui vaø ñuùng vôùi luaät chôi. Phaït “ Bôm xe” a. Caùch phaït: - Ngöôøi bò phaït 2 tay ñeå ngang hoâng ngoài choàm hoåm. - GV laøm ñoäng taùc bôm xe. GV hoâ “ xòt, xòt, xòt, caø xòt” - HS bò phaït nhoåm ngöôøi leân daàn vaø ñeán khi coâ khoâng hoâ nöõa thì döøng laïi. - GV hoâ “ xì, xì, xì” - HS ngoài xuoáng. - GV hoâ “ Buøm” ( baùnh xe beå ) thì HS chaïy veà choã. - HS chaïy veà choã. b. Phaït “ Giống nguyên xi” Caùch phaït: - Người bị phạt đến hỏi từng người “ Bạn thích con vật nào ”. Sau đó người bị phạt phải làm cho giống con vật đó. c. Phaït “ Con vẹt ngoan ” Caùch phaït: - Người bị phạt đến trước mặt 1 số người chơi và nói “ Nếu tôi là con vẹt, bạn dạy tôi điều gì ”. Khi được trả lời , người bị phạt thực hiện đúng yêu cầu của người đưa ra với những câu nói cử chỉ gây mắc cười. d. Phaït “ Người lịch sự ” Caùch phaït: 8 Sáng kiến kinh nghiệm - Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh GV hô và người bị phạt làm theo hiệu lệnh: + Chào binh. Người bị phạt làm động tác theo kiểu nhà binh. + Chào cô. Người bị phạt làm động tác 2 tay vòng trước ngực. + Chào sư cô. Người bị phạt làm động tác chấp lạy 2 tay. + Chào thầy đồ. Người bị phạt làm động tác 2 tay nắm lại trước ngực. D. Xem phim Mục đích: Với những chủ đề mà HS ít được tiếp xúc, vốn kiến thức của các em ít ỏi thì giờ xem phim này sẽ giúp các em có thêm kiến thức và GV sẽ dễ dàng dạy cho các em. Cách thực hiện: GV chiếu 1 đoạn phim tư liệu, hình ảnh về 1 nội dung mà HS sẽ học trong tuần sau Lớp 2 – Một số bài theo chủ đề Bài Muông thú, Bác Hồ, Sông biển….  Một số lưu ý khi cho HS xem phim - GV cần xác định kĩ mục tiêu của giờ xem phim  Chủ nhằm giúp HS thư giãn, thích thú, bồi dưỡng lòng ham thích xem các chương trình phim tài liệu, không đặt nặng các câu hỏi trong giờ xem phim để tránh tình trạng biến giờ xem phim trở thành 1 giờ học tập.  HS xem phim để có thêm kiến thức chứ không phải xem phim để trả lời đầy đủ các câu hỏi mà cô đã đưa ra. E. Giáo dục các ngày lễ qua giờ SHTT Mục đích: - Giúp HS ghi nhớ được các ngày lễ trong năm. - Rèn kỹ năng vẽ của HS. - Giáo dục lòng ham thích vẽ tranh.  Ví dụ minh hoạ:  Ngày 20 tháng 11: Hướng dẫn HS vẽ tranh tặng thầy, cô.  Ngày 22 tháng 12: Thi vẽ tranh về bộ đội theo đề tài tự chọn (chân dung chú bộ đội, bộ đội với thiếu nhi…)  Möøng Xuaân: Hoïc sinh thi ñua laøm vieäc toát taëng thaày coâ, cha meï.  Ngày 8 tháng 3: Hướng dẫn HS làm thiệp tặng mẹ. F. Thöïc hieän daïy loàng gheùp caùc noäi dung: “ Quyeàn treû em, An toaøn giao thoâng, Giaùo duïc moâi tröôøng , ….. “ 9 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh Mục đích: - Giaùo duïc hoïc sinh nhaän bieát nhöõng quyeàn vaø boån phaän ôû löùa tuoåi cuûa mình. - Giuùp hoïc sinh coù nhöõng kieán thöùc vaø kó naêng cô baûn khi ñi ñöôøng. - Giuùp hoïc sinh hình thaønh neáp soáng vaên minh vaø goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng. Cách thực hiện: Giaùo vieân phaân boá noäi dung töøng chuû ñeà theo tieát hoïc. VI. HIEÄU QUAÛ CUÛA ÑEÀ TAØI ÑAÕ THÖÏC HIEÄN TRONG THÔØI GIAN VÖØA QUA Qua đợt khảo sát thực tế tại trường về việc áp dụng nội dung của đề tài vào giờ SHTT thì kết quả khả thi. Đại đa số HS đều vui vẻ, thích được cô tổ chức trò chơi và các em còn có thêm vốn kiến thức mở rộng từ bài học. - Sau đây là 1 số hình ảnh tôi đã tổ chức trò chơi cho HS thực hiện trong giờ SHTT: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔ VÀ TRÒ ĐANG CHƠI TRÒ CHƠI 10 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh 11 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y M«n: Sinh ho¹t tËp thÓ Chñ ®Ò: Mõng §¶ng – Mõng xu©n I. Môc tiªu: - Th«ng qua trß ch¬i gióp c¸c em t×m hiÓu vÒ thêi tiÕt, c©y cèi, mãn ¨n phong tôc ngµy TÕt… khi mïa xu©n ®Õn kÕt hîp gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng. - Gi¸o dôc t×nh c¶m kÝnh träng biÕt ¬n §¶ng b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ: v©ng lêi «ng bµ, cha mÑ, thÇy c«, ch¨m chØ thi ®ua häc tËp… tõ ®ã cã ý thøc häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt. - Gióp häc sinh nhí l¹i mét sè bµi h¸t, bµi th¬ vÒ mïa xu©n, vÒ §¶ng. II. §å dïng d¹y häc: - GV: M¸y chiÕu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Thêi Néi dung kiÕn thøc gian Vµ kü n¨ng c¬ b¶n 2’ 1. giíi thiÖu bµi: 18’ 2. C¸c ho¹t ®éng: 10’ Ho¹t ®éng 1: TiÓu phÈm “B¸nh ch­ng kÓ chuyÖn” Môc ®Ých: HiÓu b¸nh ch-ng b¸nh tÐt lµ mãn ¨n cæ truyÒn. §Ó tõ ®ã biÕt tr©n träng truyÒn thèng d©n téc Ho¹t ®éng 2: Ai nhanh ai ®óng. Môc ®Ých: T×m hiÓu vÒ mïa xu©n vÒ §¶ng vµ tõ ®ã c¸c em biÕt ¬n §¶ng cè g¾ng phÊn ®Êu trong häc tËp. Ph-¬ng ph¸p Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - C¶ líp h¸t: Em lµ mÇm non - HS h¸t. cña §¶ng. - GV giíi thiÖu tiÕt sinh ho¹t. - GV ®-a ra 3 c©u hái d-íi - HS ho¹t ®éng theo h×nh thøc tr¾c nghiÖm. ®éi gi¬ thÎ A, B, C §¸p ¸n: thÝch hîp víi ®¸p ¸n. 1. C¶ 2 ý trªn. 2. G¹o nÕp, ®Ëu xanh, thÞt lîn, h¹t tiªu. 3. H×nh vu«ng -GV phæ biÕn trß ch¬i: luËt - HS ho¹t ®éng theo ch¬i nhãm, ghi ®¸p ¸n - GV ®-a ra 6 c©u hái d-íi ®óng vµo b¶ng con. d¹ng tr¾c nghiÖm. §¸p ¸n: - HS tr¶ lêi 1. Chî tÕt. 2. TiÔn «ng t¸o vÒ trêi. 12 Sáng kiến kinh nghiệm Thêi Néi dung kiÕn thøc gian Vµ kü n¨ng c¬ b¶n Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh Ph-¬ng ph¸p Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3. Hå ChÝ Minh 4. Hoa ®µo 5. LÔ héi 6. 3/2/1930 10’ Ho¹t ®éng 3: H¸t móa mõng §¶ng 1. H¸t móa: “Mïa xu©n cña - Tèp ca cïng c¶ líp. mõng Xu©n bД - 1 HS 2.§äc th¬: “Mïa xu©n nho nhá” 3. BiÓu diÔn thêi trang du xu©n - 10 HS biÓu diÔn. 4. H¸t: “B¸c Hå – Ng-êi cho - C¶ líp h¸t cïng tèt em tÊt c¶”. 1’ 3. Cñng cè: ca biÓu diÔn. - Trao phÇn th-ëng. IV. Rót kinh nghiÖm bæ sung: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 13 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh IV. NHẬN XÉT ƯU KHUYẾT ĐIỂM CỦA ĐỀ TÀI 1. Ưu điểm: - Sinh hoạt tập thể là thời gian cho HS vui chơi. Giờ SHTT giúp GV nắm bắt được tình trạng học tập của lớp mình trong tuần qua, giúp HS nhận ra các khuyết điểm của mình và từ đó có cố gắng trong tuần sau. - Tạo cho HS sự thích thú và có tâm trạng chờ đợi tới tiết SHTT cuối tuần. - Gíup HS vừa vui chơi vöøa rèn cho các em 1 số kỹ năng cơ bản, khả năng nhanh nhẹn trong thao tác, nhạy bén vấn đề. - Với nội dung được trình bày trong đề tài thì SHTT còn giúp HS củng cố 1 phần kiến thức đã học trong tuần. Mở rộng 1 số kiến thức mà trong tiết dạy GV không có đủ thời gian mở rộng cho HS - Không tốn kém nhiều và không quá khó khi GV thực hiện. 2. Khuyết điểm: Trong 1 số trò chơi có lồng ghép củng cố các kiến thức đã học. Nếu GV không khéo léo và không xác định rõ mục tiêu thì giờ SHTT lại là giờ ôn tập gaây căng thẳng cho HS. V. PHẠM VI VẬN DỤNG. Được áp dụng cho tất cả các GV . Tuỳ theo khả năng và kiến thức của lớp mình mà GV có thể chỉnh sửa, thay đổi và chọn lựa nội dung phù hợp. VI. LÔØI KẾT. Nhìn hình ảnh maø toâi minh hoaï ôû phaàn treân, chắc thầy cô cũng thấy được sự vui thích của các em khi tham gia trò chơi. Tôi mong rằng với 1 số nội dung mà tôi đã nêu trong đề tài sẽ góp phần làm cho HS của chúng ta thêm vui tươi, thoải mái. Toùm laïi vôùi moät phaàn yù töôûng nhoû cuûa mình toâi hy voïng ñöôïc goùp 1 phaàn trong vieäc taïo cho HS höùng thuù vaø vui thích khi ñeán tröôøng. Toâi chæ mong sao chuùng ta laøm cho HS luoân coù caûm giaùc mong ñôïi tới ngày cuối tuần để được gặp cô chủ nhiệm. Bên cạnh đó sẽ giúp thầy cô phần nào giải đáp được câu hỏi “ Không biết làm gì vào giờ SHTT ?”. Hy vọng rằng đề tài của tôi được thầy cô quan tâm, uûng hoä vaø chia seû nhieät tình ñeå ñeà taøi cuûa toâi ñöôïc hoaøn thieän hôn. Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2014 T«i xin cam ®oan ®©y lµ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm do m×nh viÕt kh«ng sao chÐp néi dung cña ng-êi kh¸c Người thực hiện Cấn Thị lan Anh 14 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Cấn Thị Lan Anh NhËn xÐt cña héi ®ång xÐt duyÖt SKKN tr-êng ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... NhËn xÐt cña héi ®ång xÐt duyÖt skkn phßng gd Thanh Xu©n ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 15
- Xem thêm -