Tài liệu Skkn kinh nghiệm nâng cao tỉ lệ huy động trẻ mầm non đến trường ( độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo bé )

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1316 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

KINH NGHIỆM NÂNG CAO TỈ LỆ HUY ĐỘNG TRẺ MẦM NON ĐẾN TRƯỜNG ( ĐỘ TUỔI NHÀ TRẺ VÀ MẪU GIÁO BÉ ) A- ĐẶT VẤN ĐỀ I- Lời mở đầu Mục tiêu của Đảng ta là : “Làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Vì vậy nhiệm vụ của GD&ĐT là tạo ra những con người mới XHCN, con người phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ, tình cảm xã hội. Để đáp ứng kịp thời được mục tiêu và nhiệm vụ trên, bậc học mầm non không ngừng phải đổi mới,phát triển về mọi mặt : Số lượng, chất lượng, CSVC, cũng như nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên nằm trong hệ thống giáo dục Quốc dân, có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý trẻ em từ 3- 72 tháng tuổi, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình chăm sóc giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. Mục tiêu chính của giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện naylà: huy động hầu hết trẻ em trong độ tuổi mầm non đến trường, đối với trẻ độ tuổi nhà trẻ (336 tháng) cần huy động đạt từ 25- 35% , mẫu giáo huy động đạt từ 98-100%, riêng trẻ 5 tuổi phải huy động đến trường đạt tỉ lệ 100%. Đây là tiền đề để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong giai đoạn 2010-2015 . Để thực hiện tốt được mục tiêu trên ngay tõ b©y giê tÊt c¶ c¸c trêng mÇm non trong huyÖn nãi chung, trêng mÇm non §«ng V¨n nãi riªng ph¶i cè g¾ng vît bËc, cã nhiÒu gi¶i ph¸p míi, th× míi cã thÓ lµm tèt ®îc. 1 Như chúng ta đã biêt : “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Trẻ em là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục. Vì thế các gia đình cần phải cã nhËn thøc tèt vÒ gi¸o dôc mÇm non, hä cã thÓ tù nguyÖn cho trÎ ®Õn trêng mét ngµy sím nhÊt, ®Ó c¸c ch¸u ®îc vui ch¬i, häc tËp ®óng víi yªu cÇu ®é tuæi , gióp c¸c ch¸u ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc hiÖn nay. Trong những năm học từ 2005- 2008 công tác huy động trẻ mầm non đến trường ở trường mầm non chúng tôi tuy đã được phòng GD&ĐT huyện Đông Sơn đánh giá là một đơn vị mạnh, hàng năm đã huy động được 100% trẻ em ở độ tuổi 4 tuổi và 5 tuổi đến trường . Bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế đó là số trẻ ở độ tuổi nhà trẻ và trẻ mẫu giáo bé, tỉ lệ huy động đến trường thấp, chưa tương xứng với một xã đã hai lần được phong tặng danh hiệu “Anh hùng”, chưa ngang tầm với trường mầm non đã đạt chuẩn Quốc gia. Trách nhiệm trong việc vận động để huy động trẻ mầm non đến trường là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và của toàn xã hội, trong đó trách nhiệm chính thuộc về người Hiệu trưởng Quản lý trường mầm non. Xác định rõ được nhiệm vụ trọng trách của mình, bản thân luôn trăn trở suy nghĩ không biết làm cách nào để nâng cao tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ 3 tuổi đến trường, để các cháu được học tập chương trình giáo dục Mầm non mới xuyên suốt từ nhà trẻ đến lớp mẫu giáo 5 tuổi, các cháu được vui chơi, ca hát, được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đúng với yêu cầu độ tuổi, giúp các cháu vững vàng bước vào trường phổ thông được tốt. II-THỰC TRẠNG Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG VĂN 1- Thuận lợi 2 Trường mầm non ĐôngVăn đã được đón nhận bằng đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2002-2005 nên nhà trường luôn được Đảng uỷ- HĐND- UBND, các ban ngành đoàn thể , các thôn, các bậc phụ huynh quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về nhiều mặt, luôn chăm lo xây dựng CSVC, mua sắm, bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy học cho nhà trường. Đội ngũ CBGV nhà trường 100% đã đạt chuẩn, 50% đạt trình độ trên chuẩn, đa số giáo viên đều nhiệt tình, chịu khó, yêu nghề mến trẻ, phần đa giáo viên là người địa phương nên công tác huy động trẻ đến trường có nhiều thuận lợi hơn. Các bậc phụ huynh có truyền thống đưa trẻ đến trường đạt tỉ lệ 100% số trẻ ở độ tuổi 4 tuổi và 5 tuổi. 2- Khó khăn Là xã thuần nông đặc canh cây lúa, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, một số gia đình đi làm ăn xa để con cho ông bà trông ,ông bà không giám quyết định cho trẻ đến trường mà còn phụ thuộc vào cha, mẹ cháu, một số phụ huynh có con ở độ tuổi nhà trẻ và trẻ 3 tuổi chưa thực sự quan tâm đến trẻ, họ quan niệm rằng con của họ còn rất bé, ăn chưa biết xúc, đi vệ sinh chưa đúng chỗ, còn vụng về đủ đường, nếu cho trẻ đi học thì sẽ gặp nhiều khó khăn, một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên cũng chưa muốn cho trẻ đến trường . Mặt khác một phần do công tác chỉ đạo chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường vẫn còn hạn chế. Công tác tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh đưa trẻ đến trường chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu. Công tác phối kết hợp với các ban, ngành đoàn thể, các thôn còn có những bất cập. Chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, có một vài giáo viên đôi lúc vẫn chưa thực sự quan tâm đến trẻ, chưa khéo léo với phụ huynh nên công tác huy động trẻ mầm non đến trường ở những năm trước, chưa đạt tỉ lệ cao, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi Nhà trẻ và trẻ Mẫu giáo bé. 3 3- Khảo sát thực tế. Tổng huy động trẻ đến trường Năm học 2005-2006 2007-2008 Mẫu giáo Nhà trẻ Tỉ lệ 1tuổi Tỉ lệ 0 % % tuổi 0 0 0 0 2 5 0,03 0.05 2tuổi Tỉ lệ 30 35 3 Tỉ lệ % tuổi % 20 24 73 81 70 75 Nhìn vào bảng khảo sát trên tôi thấy số lượng trẻ huy động đến trường ở độ tuổi 3 tuổi và độ tuổi nhà trẻ còn thấp, số trẻ nhà trẻ mới huy động đạt tỉ lệ dưới 25%, số trẻ 3 tuổi mới huy động đạt từ 70-75% trẻ đến trường, so với số lượng cháu trong độ tuổi điều tra. Đứng trước những khó khăn và thực trạng trên tôi luôn trăn trở, suy nghĩ , tìm tòi nhiều giải pháp để vận động, tuyên truyền với cộng đồng, phụ huynh tích cực đưa trẻ 3 tuổi và trẻ ở độ tuổi nhà trẻ đến trường. Trong 3 năm học gần đây từ năm học 2008-2009 đến năm học 2010-2011 công tác huy động trẻ mầm non đến trường ở trường mầm non chúng tôi đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tôi xin mạnh dạn được trình bày trước HĐKHGD các cấp về “Một số kinh nghiệm nâng cao tỉ lệ huy động trẻ mầm non đến trường”. B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 4 Để công tác huy động trẻ mầm non đến trường đạt được kết quả cao, trước hết nhà trường phải biết phối kết hợp với lãnh đạo địa phương, víi nhiều người, nhiều ngành, các đoàn thể xã hội,…để họ cùng vào cuộc thực hiện. Phải nêu cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ giáo viên trong nhà trường để cùng phối hợp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đạt kết quả cao. Tôi đã sử dụng và thực hiện một số giải pháp sau. 1- Điều tra chính xác trẻ trong độ tuổi từ 0- 72 tháng tuổi ở địa phương và kết hợp điều tra với tuyên truyền về GDMN, cùng với việc vận động trẻ ra lớp. 2- Tuyên truyền vận động cộng đồng, nhân dân đưa trẻ đến trường, thông qua hệ thống thông tin ở địa phương, qua các cuộc họp phụ huynh, qua việc dự giờ, thăm lớp của ban đại diện phụ huynh. 3- Chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường mầm non II- CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1- Biện pháp : Điều tra chính xác trẻ trong độ tuổi từ 0-72 tháng tuổi ở địa phương và kết hợp điều tra với tuyên truyền về GDMN, cùng với việc vận động trẻ ra lớp. Công tác điều tra số liệu nói chung và công tác điều tra trẻ trong độ tuổi mầm non nói riêng là một việc làm rất quan trọng và cần thiết, nếu chúng ta điều tra một cách đầy đủ, chính xác sẽ giúp cho công tác xây dựng các loại kế hoạch dài hạn, ngắn hạn một cách chính xác, sát với yêu cầu thực tế, đáp ứng được mục tiêu, kế hoạch đề ra và ngược lại. Vì vậy trường chúng tôi đã tiến hành thực hiện điều tra như sau: Hàng năm cứ vào đầu tháng 8, sau kỳ nghỉ hè giáo viên trường tôi lại bắt tay vào công tác điều tra trẻ. Khác với những lần đi điều tra trước đây,khi phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ này tôi đã lập dự thảo biểu mẫu điều tra, sau đó 5 họp Ban giám hiệu nhà trường góp ý, chỉnh sửa và đi đến thống nhất, rồi phát cho từng giáo viên, biểu mẫu điều tra như sau: Mẫu điều tra trẻ độ tuổi từ 0- 72 tháng tuổi Đơn vị : Thôn…….. Năm học : 20…..20 Họ tên người điều tra: STT Họ và tên Ngày trẻ Nam Nữ Con Họ tháng thứ cha năm sinh mấy tên Họ mẹ tên Nơi Số ở thoại điện Diện Trẻ Đăng chính khuyết ký sách tật học Ghi chú đi 1 2 3… Cộng Đông Văn ngày… tháng… năm…. Người điều tra (Ký ghi rõ họ tên) Khi đã thống nhất biểu mẫu, tôi tổ chức họp giáo viên hướng dẫn cách ghi chép biểu mẫu và quán triệt một số yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong công tác điều tra. Tất cả mọi giáo viên khi đi điều tra phải đến từng hộ gia đình, gặp gỡ cha mẹ trẻ để lấy số liệu thật chính xác thông qua sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của trẻ rồi ghi vào sổ nháp. Sau đó đến gặp cán bộ phụ trách dân số, cán bộ ở thôn để đối chiếu, so sánh kết quả, rồi mới ghi vào biểu mãu . Khi tổng hợp yêu cầu ghi số trẻ 5 tuổi trước rồi lần lượt đến trẻ 4 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi và trẻ 0 tuổi (Trẻ mới sinh), hết mỗi độ tuổi phải sang trang và trừ ra ít nhất nửa trang giấy để ghi những cháu chuyển đi, chuyển đến… Trong khi đi điều tra, ngoài việc ghi chép, lấy số liệu, giáo viên còn phải trò chuyện, giao tiếp một cách khéo léo với cha mẹ trẻ để nắm bắt tình hình về hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của họ và kết hợp tuyên truyền về giáo dục mầm non hiện nay, cùng với việc vận động trẻ ra lớp. Ví dụ : Cô Hiền đến nhà chị Thảo, thôn Văn Trung để điều tra cháu Tuyến, cháu Luyến, cô cần phải đến tận hộ gia đình gặp gỡ bố mẹ cháu, chào hỏi ân cần giới 6 thiệu tên, đơn vị công tác, lý do đến gia đình, sau đó hỏi han về sức khoẻ của mọi người trong gia đình, nắm bắt tình hình kinh tế gia đình, trò chuyện với họ ngắn gọn về nhiệm vụ của trường mầm non trong năm học tới, cho gia đình khai ngày tháng năm sinh của trẻ thông qua sổ hộ khẩu và giấy khai sinh, rồi cho họ đăng ký trẻ đi học. Nếu họ còn băn khoăn điều gì giáo viên phải có cách giải thích ngắn gọn, cụ thể, hoặc đề đạt lên BGH nhà trường để có cách thuyết phục tốt nhất. Nếu trường hợp cha mẹ trẻ đi vắng, giáo viên phải tìm mọi cách để tiếp cận, có thể phải tranh thủ đi vào buổi tối, buổi trưa. Đối với trường hợp cha mẹ trẻ đi làm ăn xa, để con cho ông bà trông giữ, ông bà không giám quyết định cho trẻ đến trường, hoặc đối với những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tôi yêu cầu giáo viên ghi chép cẩn thận vào cột ghi chú. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, ở mỗi gia đình , giáo viên cần có mỗi cách thuyết phục khác nhau, sao cho đa số mọi người đều có thể hiểu sự cần thiết của giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay là gì, độ tuổi bao nhiêu thì nên đưa trẻ đến trường… Điều tra xong, giáo viên tổng hợp đầy đủ số liệu, từng cột, mục, và nộp về nhà trường trước ngày 05 tháng 08 hàng năm. Tiếp theo, tôi đã tiến hành tổng hợp trẻ, trên cơ sở đó tôi đã biết và nắm vững số trẻ ở từng độ tuổi, từng thôn trên địa bàn xã, số trẻ đăng ký đi học trong năm học, mặt khác tôi còn biết được những gia đình nào thuộc diện chính sách, thuộc diện hộ nghèo, những gia đình nào, chưa muốn cho trẻ đến trường, lý do. Năm sau điều tra tiếp tôi chỉ yêu cầu giáo viên điều tra những cháu 1 tuổi và những cháu mới sinh (0 tuổi), bổ sung vào danh sách và cập nhật vào sổ điều tra của nhà trường. Chính từ việc làm tốt công tác điều tra số liệu trẻ ở trên, kết hợp giữa điều tra với tuyên truyền và vận động trẻ ra lớp, tôi đã xây dựng kế hoạch năm học và kế 7 hoạch dài hạn một cách đầy đủ chính xác, sau mỗi lần báo cáo với cấp xã, với phòng giáo dục huyện số liệu vẫn nhất quán như nhau không bị lệch lạc thiếu sót gì. Mặt khác tôi đã nắm vững hoàn cảnh cụ thể ở từng gia đình, từng thôn để có cách tiếp tục vận động trẻ đến trường một cách hiệu nhất. 2- Biện pháp : Tuyên truyền vận động cộng đồng đưa trẻ đến trường Mầm non thông qua các văn bản, thông qua hệ thống thông tin của xã, thông qua các đoàn thể xã hội,đến tận hộ gia đình để tuyên truyền, thông qua các buổi họp phụ huynh và thông qua dự giờ, thăm lớp của ban đại diện phụ huynh. Công tác huy động trẻ đến trường là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của toàn xã hội, vì vậy để họ thấu hiểu được vấn đề này yêu cầu người cán bộ quản lý phải có kinh nghiệm vận động, thuyết phục, tuyên truyền giúp họ hiểu được tầm quan trọng trong công tác huy động trẻ mầm non đến trường. Tôi đã tiến hành thực hiện công tác tuyên truyền như sau: *Tuyên truyền bằng các văn bản. Hàng năm cứ vào đầu mỗi năm học sau khi nhận được các văn bản từ cấp trên gửi về qua đường bưu điện hay qua hộp thư điện tử ,tôi đã đọc kỹ nội dung văn bản, lập tờ trình gửi về UBND xã và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo địa phương về những chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bậc học và công tác huy động trẻ mầm non đến trường trong từng năm học. Tiếp theo tôi đã lập kế hoạch cụ thể về công tác huy động trẻ đến trường đối với trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo và báo cáo với xã trong năm học này có bao nhiêu trẻ trong địa bàn xã, trong số đó cần huy động đến trường với số lượng bao nhiêu, tỉ lệ đạt so với từng độ tuổi, số lượng trẻ cần huy động đối với từng thôn, xóm và nộp trực tiếp cho ông Chủ tịch UBND xã để nắm bắt và giúp nhà trường triển khai trong các cuộc họp quan trọng của xã. Việc làm này bước đầu cũng đã đem lại hiệu quả tương đối khả thi. *Tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, các thôn 8 Xã Đông Văn chúng tôi có 7 thôn, tất cả các thôn đều có hệ thống loa truyền thanh, phát từ trung tâm xã đến các thôn để tuyên truyền về đường lối ,chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân vì vậy rất thuận lợi cho công tác vận động tuyên truyền trẻ mầm non đến trường thông qua hệ thống này. Để công tác tuyên truyền đạt được hiệu quả cao, đến được với mọi người và họ thực sự hiểu được sự cần thiết phải đưa trẻ đến trường mầm non khi con, cháu của họ mới chập chững biết đi, mới bập bẹ biết nói đó là một việc làm khó. Tôi đã phải dày công viết đi, đọc lại nhiều lần chú ý đến từng câu, từng chữ làm thế nào để nội dung tuyên truyền thật ngắn gọn nhưng đầy đủ, xúc tích, nổi bật được trọng tâm. Ví dụ : Đầu tháng tám hàng năm tuyên truyền về nội dung đưa trẻ mầm non đến trường. Tôi viết về tầm quan trọng, vị trí của bậc học mầm non, đặc điển tâm sinh lý của trẻ, nhiệm vụ của trường mầm non trong năm học, độ tuổi đến trường của trẻ, các loại giấy tờ cần chuẩn bị trước khi cho trẻ đến trường…sau đó là kế hoạch huy động trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo của toàn trường trong năm học rồi đến kế hoạch huy động từng độ tuổi cụ thể ở từng thôn, xóm, tỉ lệ huy động cần đạt trong năm học, thời gian đưa trẻ đến trường. Khi đã được phát lên hệ thống loa truyền thanh của xã, tôi tập trung nghe ngóng ở tất cả các thôn thông qua các bậc phụ huynh, giáo viên trong trường, các em học sinh ở cấp THCS, và bà con lối xóm, anh em họ hàng… để biết được thôn nào chưa nghe rõ thông tin và tìm cách tuyên truyền lại ở chính hệ thống loa truyền thanh của thôn đó giúp cho tất cả mọi người trong thôn cùng được nghe, biết và thực hiện. 9 Từ việc làm trên đã giúp cho mọi người dân trong xã đã nắm bắt được toàn bộ những yêu cầu nhiệm vụ của trường mầm non trong năm học, sự cần thiết phải đưa các cháu đến trường và sẵn sàng đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi quy định. *Tuyên truyền thông qua các đoàn thể xã hội Cùng với việc tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, các thôn, tôi đã phối kết hợp với các đoàn thể phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên, hội người cao tuổi, mặt trận. Tôi đã gặp gỡ trực tiếp các ông, bà trưởng, phó các đoàn thể trong xã trao đổi trực tiếp về kế hoạch nhiệm vụ huy động trẻ mầm non đến trường trong năm học ở từng thôn về số lượng trẻ và tỉ lệ cần đạt, để họ cùng biết , nắm được kế hoạch của nhà trường , nhờ họ giúp đỡ và đưa vào các tiêu chí thi đua ở các chi hội thôn yêu cầu các gia đình có con ,cháu trong độ tuổi cùng thi đua nhau đưa trẻ đến trường. Mặt khác thông qua các buổi họp ban chấp hành phụ nữ xã có đông đủ các chi hội trưởng ở 7 thôn, tôi đã xin phép được trao đổi về tình hình huy động trẻ mầm non đến trường trong năm học này ở từng thôn,(có danh sách kèm theo), nhờ họ cùng quan tâm giúp đỡ, nhắc nhỡ, động viên các gia đình có con, cháu trong độ tuổi cần đưa trẻ đến trường, với nội dung này đề nghị với họ nên đưa vào tiêu chí bình xét thi đua đối với từng hội viên trong chi hội. Nhờ có sự phối hợp trên, tất cả các ban ngành đoàn thể trong xã đã vào cuộc cùng với nhà trường nên trong những năm học vừa qua trường mầm non chúng tôi đã huy động số trẻ đến trường khá thuận lợi, đặc biệt là đối với trẻ 3 tuổi và trẻ ở độ tuổi nhà trẻ. *Đến tận hộ gia đình để tuyên truyền Công tác huy động trẻ mầm non đến trường là một việc làm khó đòi hỏi người cán bộ quản lý phải kiên trì, chịu khó, nhiệt tình, không nóng vội, phải thật sự bình tỉnh để tìm cho mình một hướng đi, hướng nhìn nhận đúng đắn nhất và đem lại hiệu quả cao. Đâu phải gia đình nào họ cũng hiểu được vị trí tầm quan trọng 10 của bậc học, mỗi gia đình có mỗi hoàn cảnh khác nhau, có những gia đình thì cha, mẹ quyết định cho con cái đi học đúng độ tuổi nhưng lại có những gia đình có ông, bà trông giữ lại quyết định chưa muốn cho con, cháu đến trường nhất là các cháu ở độ tuổi nhà trẻ, có gia đình do hoàn cảnh kinh tế khó khăn chưa muốn cho con đến trường, đặc biệt còn có những gia đình sợ cho con đến trường con mình chưa biết xúc cơm, chưa biết đi vệ sinh, nói chưa rõ lời sẽ làm cho các cô thêm vất vả…có vô số những lý do để họ không muốn hoặc lo lắng khi cho trẻ đến trường mầm non. Vậy làm thế nào để vận động được các cháu đến trường đảm bảo được tỉ lệ huy động giao của phòng giáo dục huyện. Tôi đã làm như sau: Sau khi đã vào năm học được khoảng 1- 2 tuần, tôi cùng với các giáo viên chủ nhiệm nhóm, lớp rà soát lại danh sách ở từng thôn, xóm , từng nhóm lớp, so với kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong năm học. Lập danh sách những cháu chưa đến trường và bố trí sắp xếp thời gian, phân công giáo viên, hoặc phó hiệu trưởng nhà trường đi cùng , trên cơ sở nắm bắt thông tin từ phía giáo viên, tôi đến tận các gia đình có con chưa đến trường ,tìm hiểu lý do, nguyên nhân mà họ chưa đưa trẻ đến trường để động viên, phân tích, thuyết phục các gia đình đưa trẻ đến trường. Mặt khác tôi còn kết hợp với các ông bà trưởng các đoàn thể , các ông bà cán bộ trong thôn để cùng vận động, nếu gia đình quá khó khăn về kinh tế tôi đề xuất sẽ tạo điều kiện giúp đỡ về đồ dùng học tập và đồ chơi thông qua việc vận động hỗ trợ từ quỹ hội phụ huynh, hội khuyến học…hoặc đề xuất với nhà trường giảm một phần đóng góp trong nhà trường ủng hộ các cháu đỡ phần khó khăn để các cháu có thể đến trường ngay được. Nếu gia đình còn phân vân về cách chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu của nhà trường thì tôi mời các gia đình đó đến tham dự, quan sát theo dõi các hoạt động của trẻ trong một ngày tại nhà trường, để họ thấy được các hoạt động đó rất cần thiết với con, cháu họ… 11 Vídụ : Tôi và cô Hiền đến gia đình nhà chị Sáu, thôn Văn Châu, gia đình chị Sáu chỉ có 2 mẹ con, hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, con của chị chưa đầy 2 tuổi do vậy chị chưa muốn cho cháu Nhật Tân đến trường, tôi đã cùng cô Hiền thuyết phục chị Sáu bằng cách chị nên cho cháu đến trường nếu có gì khó khăn nhà trường sẽ phối kết hợp với hội phụ huynh, hội khuyến học tạo điều kiện giúp cháu về đồ dùng học tập, đồ chơi, giảm một phần đóng góp học phí, các loại quỹ… Tuỳ theo từng trường hợp, từng gia đình cụ thể tôi có cách vận động tuyên truyền, thuyết phục khác nhau. Những trường hợp khó thuyết phục, tôi lại nhờ đến các đoàn thể trong thôn cùng vào cuộc để giúp đỡ. Cứ như thế không quản ngày hay đêm tôi đã cùng với các đồng chí ban giám hiệu , giáo viên trong nhà trường đi đến nhiều lần để vận động, kết quả cuối cùng đã thành công. Ngoài ra thông qua các cuộc họp của các đoàn thể trong xã, các cuộc họp thôn tôi đều tham gia đầy đủ để lắng nghe ý kiến đề đạt và góp tiếng nói của mình về công tác huy động trẻ đến trường, giúp họ cùng biết sâu rộng hơn.Thông qua các mảng tường ở các phòng nhóm, lớp, đường lên cầu thang tôi đã phối hợp với công ty sữa cô gái Hà Lan để vẽ các hoạt động trong nhà trường, thông qua các biểu bảng trong các nhóm, lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh đầu năm học… để tuyên truyền. Mặt khác tôi còn tuyên truyền thông qua các hội thi cấp trường như hội thi : “Bé thông minh nhanh trí”, hội thi “Bé với an toàn giao thông và bảo vệ môi trường”. Tôi tổ chức thi từ khối mẫu giáo bé đến khối mẫu giáo lớn, yêu cầu các lớp mời đông đủ phụ huynh, kể cả khối nhà trẻ đến dự, thông qua hội thi các bậc phụ huynh đều chứng kiến sự nhanh nhạy, khéo léo, thông minh, dí dỏm, hồn nhiên của trẻ họ rất phấn khởi ai cũng mong con mình đạt giải, ai cũng muốn con mình được tham gia hội thi, họ nghĩ rằng nếu con mình chưa đi học từ độ tuổi nhà trẻ 12 thì chắc hẳn cháu chưa mạnh dạn hồn nhiên được như thế, vì vậy tự họ có thể tuyên truyền lẫn nhau trong thôn xóm, góp phần nâng cao tỉ lệ huy động trẻ đến trường. * Tuyên truyền thông qua việc mời ban đại diện phụ huynh đến dự giờ, thăm lớp và thông qua các buổi họp phụ huynh. Không dừng lại tại đây, mỗi học kỳ tôi đã lập kế hoạch mời ban đại diện cha mẹ trẻ cùng đến dự giờ, thăm lớp ở từng khối, lớp 1 lần. Trước khi mời họ đến tôi yêu cầu giáo viên chuẩn bị chu đáo mọi hoạt động theo chế độ sinh hoạt hàng ngày. Mỗi nhóm, lớp tôi mời một đại diện đến dự, họ được chứng kiến tất cả các hoạt từ đón trẻ, điểm danh, chấm ăn, đến hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, đến hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh và hoạt động chiều của trẻ. Tất cả các cháu đều hoạt động tích cực, cô cháu thân thiện bên nhau, cháu nào cháu ấy đều ăn khoẻ, ngủ ngon, sạch sẽ, ngoan ngoãn. Phụ huynh thấy rằng việc làm của giáo viên mầm non trong một ngày quả là rất vất vả, các cháu được các cô chăm sóc chu đáo, cẩn thận, công bằng, ai cũng phấn khởi, tin tưởng. Từ đó công tác vận động tuyên truyền đưa trẻ đến trường có nhiều thuận lợi hơn. Mỗi năm nhà trường thường tổ chức cho các bậc phụ huynh họp 3 lần, qua việc dự giờ, thăm lớp của ban đại diện phụ huynh ở các nhóm, lớp, các bậc phụ huynh trưởng trong lớp, nhóm đã chủ động tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh còn lại trong các khối, lớp về những công việc làm của các cô giáo và các hoạt động của trẻ trong ngày, ai nấy đều yên tâm hơn, có lẽ tiếng nói của ban đại diện phụ huynh đã góp phần thúc đẩy mọi người tin tưởng hơn, đặc biệt là các bậc phụ huynh ở khối nhà trẻ, khối mẫu giáo bé. Vì vậy số trẻ nhà trẻ và trẻ 3 tuổi đến trường ở trường tôi mỗi tháng, mỗi năm đều tăng lên rõ rệt 3-Biện pháp thứ : Chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường. 13 Để làm tốt công tác huy động trẻ mầm non đến trường, ngoài những biện pháp nêu trên, tôi luôn chú trọng đến công tác chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường. Muốn làm tốt nhiệm vụ này yêu cầu mỗi cán bộ giáo viên cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, phải nhiệt tình, chịu khó, năng động, sáng tạo, nắm bắt được các yêu cầu đổi mới của bậc học, luôn quan tâm đến trẻ, làm thế nào để khi trẻ đến trường luôn được cô yêu thương, giúp đỡ, chăm sóc về mọi mặt từ bữa ăn, giấc ngủ, từ việc đi vệ sinh cho đến việc học tập, vui chơi của trẻ. Nhiệm vụ của người cán bộ quản lý đối với công tác này là, động viên, theo dõi, giúp đỡ giáo viên để tất cả đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao . Tôi đã tiến hành thực hiện như sau: Hàng ngày tôi thường xuyên theo dõi từng nhóm ,lớp, từng giáo viên, quan sát mọi hoạt động diễn ra trong ngày. Chỉ đạo giáo viên khối nhà trẻ cân, đo theo dõi sức khoẻ trẻ mỗi tháng một lần, khối mẫu giáo cân, đo trẻ ba tháng một lần, có kế hoạch chăm sóc trẻ thiếu cân, suy dinh dưỡng, thường xuyên phối hợp với các bậc phụ huynh cùng chăm sóc trẻ tại gia đình nhằm giảm tỉ trẻ suy dinh dưỡng ở từng nhóm, lớp. Phối kết hợp với trạm y tế xã để khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ mỗi năm hai lần, tìm ra những trẻ mắc các bệnh về tai, mũi, họng, bệnh ngoài da, tiêu chảy...và có kế hoạch phối hợp với phụ huynh để chữa trị kịp thời cho trẻ. Chỉ đạo bộ phận nuôi dưỡng lên thực đơn, điều chỉnh chế biến các món ăn cho trẻ đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng, nhu cầu về Calo cho trẻ trong thời gian trẻ ăn,ở bán trú tại trường, tuyệt đối không để trẻ xảy ra ngộ độc thực phẩm tại trường. Phối hợp với các bậc phụ huynh nâng mức đóng góp tiền ăn cho trẻ để đảm bảo bữa ăn tại trường từ 6000đ lên 8000đ/trẻ/ngày… Chỉ đạo 100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới có chất lượng và hiệu quả cao. Bằng việc làm cụ thể như dự giờ, kiểm tra, thao giảng chọn giáo viên giỏi cấp trường, khảo sát chất lượng trên trẻ ở 14 từng nhóm, lớp giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, với phương châm “Lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên chỉ là người hướng lái, gợi mở” tôi đã tìm ra những ưu, nhược của từng khối, nhóm,lớp, từng giáo viên, kịp thời động viên, nhắc nhỡ , giúp đỡ giáo viên phát huy những mặt mạnh ,khắc phục những nhược điểm, nhằm nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường. Chỉ đạo 100% giáo viên các nhóm, lớp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy tại trường, bằng việc soạn bài trên máy vi tính, chụp ảnh, dao loắt trên mạng những hình ảnh ngộ nghĩnh cóp vào đĩa để dạy các hoạt động trên máy như: Khám phá khoa học, kể chuyện, đọc thơ, âm nhạc, tạo hình…Chỉ đạo giáo viên trang trí phòng, nhóm, lớp theo các chủ đề đẹp mắt, thu hút sự chú ý của đông đảo các bậc phụ huynh và trẻ. Ngoài ra ban giám hiệu nhà trường chúng tôi còn phân công nhau mỗi tháng kiểm tra đột xuất ít nhất 1 giáo viên, để xem công việc làm của giáo viên đó có diễn ra thường xuyên, có chất lượng hay không, đẻ có biện pháp giúp đỡ. Từ những việc làm trên, tất cả các cháu đến trường đều đã được tăng cân trông thấy, đều đảm bảo an toàn về mọi mặt, cháu nào cũng nhanh nhẹ hoạt bát, phát triển mạnh mẽ về các mặt thể chất, nhận thức, đạo đức, thẩm mĩ, tình cảm xã hội, phụ huynh rất tin tưởng và yên tâm gửi con tại trường. Số lượng trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi huy động đến trường đã tăng cao. Tiếng lành đồn xa, trường mầm non Đông Văn là đơn vị chăm sóc, dạy dỗ trẻ rất tốt, có chất lượng, vì vậy hiện nay trường chúng tôi đã thu hút được rất đông các cháu ở các trường lân cận vào học, số lượng trẻ huy động từ năm học 2008-2011 tăng rất nhanh đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. C - KẾT LUẬN 1- Kết quả. 15 Thông qua các biện pháp trên tôi đã thu được kết quả về công tác huy động trẻ mầm non đến trường như sau: Trẻ nhà trẻ đã huy động đạt tỉ lệ từ 35-48%, so với giai đoạn trước tăng từ 5-18%. Riêng trẻ 2 tuổi đã huy động tăng từ 50-84%. Trẻ 3 tuổi huy động đạt 100%, so với những năm học trước tăng từ 15-25%. Riêng số trẻ 4 tuổi và 5 tuổi vẫn duy trì đạt tỉ lệ là 100%. Số lượng cháu ngoài xã đến trường hàng năm tăng từ 20-30 cháu. Số lượng lớp mẫu giáo tăng từ 1-2 lớp so với những năm học trước. Năm học Nhà trẻ 0 tuổi 1 tuổi Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Mẫu giáo 3 tuổi 2 tuổi Số Tỉ lệ Số trẻ Tỉ lệ trẻ trẻ trẻ 2008-2009 0 0 5 5% 35 73% 75 78% 2010-2011 0 0 10 12% 45 85% 84 100% -Về phía lãnh đạo địa phương và các ban ngành, đoàn thể trong xã : 100% các đồng chí lãnh đạo địa phương và các đồng chí trưởng ban ngành, đoàn thể trong xã đã hiểu được vị trí tầm quan trọng của bậc học mầm non, biết được công tác huy động trẻ đến trường mầm non là trách nhiệm chung của mọi người, mọi ngành nên họ thường xuyên giúp đỡ nhà trường trong công tác huy động trẻ đến trường, luôn ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thêm trang thiết bị cho các nhóm, lớp như bình lọc nước, quạt điện, bàn ghế, giường chiếu…Tổng kinh phí đầu tư hàng năm trên dưới 100 triệu đồng. - Về phía các bậc phụ huynh : Đa số các bậc phụ huynh đã thấu hiểu sự cần thiết phải đưa con đến trường mầm non và đã tự tuyên truyền lẫn nhau để đưa trẻ đến trường mầm non vì ở đó sự chăm sóc dạy dỗ của các cô rất nhiệt tình, chu đáo. - Về bản thân, qua việc làm trên đã giúp tôi xây dựng được kế hoạch dài hạn, ngắn hạn một cách chính xác, đầy đủ. Phấn khởi hơn nhờ có sự chăm sóc trẻ 16 chu đáo nên tiếng lành đồn xa, xung quanh các xã lân cận trường ,họ đã đem trẻ đến gửi tại trường, hàng năm thêm từ 20-30 cháu. 2- Bài học kinh nghiệm. - Để đạt được kết quả trên bản thân nhận thấy rằng người cán bộ quản lý đứng đầu là Hiệu trưởng cần phải nhiệt tình, chịu khó, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua, mọi hoạt động trong nhà trường, luôn trau dồi đạo đức lối sống, không ngừng học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, luôn tìm ra những giải pháp tốt nhất để chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi mầm non một cách đầy đủ, chính xác. - Phải thật sự là một tuyên truyền viên giỏi để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, các ban ngành đoàn thể trong xã, các đồng chí lãnh đạo địa phương về kế hoạch huy động trẻ mầm non đến trường bằng nhiều hình thức khác nhau. - Phải xác định rõ công tác vận động nhân dân đưa trẻ đến trường là trách nhiệm chung của mọi người chứ không phải của riêng ai để có biện pháp chủ động, phối hợp, tích cực, hiệu quả hơn. - Lấy giáo viên làm nòng cốt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại nhà trường để lấy được lòng tin từ phía các bậc phụ huynh. - Phải thường xuyên chỉ đạo giáo viên nâng cao ý trách nhiệm của người giáo viên trong thời đại mới, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ. - Thường xuyên chăm lo sức khoẻ cho trẻ, nhằm giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm xuống dưới 4%... 2- Ý kiến đề xuất. Công tác huy động trẻ đến trường ở trường mầm non Đông Văn đang phát triển mạnh mẽ về mặt số lượng , số lớp. Vì vậy nhà trường rất cần có sự quan tâm từ phía các cấp lãnh đạo về CSVC như phòng học, các phòng chức năng…các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp, ngoài trời . 17 Trên đây là một số kinh nghiệm trong công tác “ Nâng cao số lượng huy động trẻ mầm non đến trường, độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo bé”. Đây mới chỉ là kinh nghiệm nhỏ của bản thân, không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong được sự giúp đỡ, đóng góp của các bạn đồng nghiệp, của HĐKH ngành để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Đông Văn ngày 05 tháng 04 năm 2011 Người viết Nguyễn Thị Phiên Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH CẤP TRƯỜNG ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 18
- Xem thêm -