Tài liệu Skkn kinh nghiệm dạy toán có lời văn lớp 5

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 KINH NGHIEÄM DAÏY TOAÙN COÙ LÔØI VAÊN LÔÙP 5 I-/ NGUYEÂN NHAÂN: - Trong cuoäc soáng hieän taïi ôû ñaâu cuõng gaëp toaùn hoïc . Toaùn hoïc xaûy ra hieän thöïc hoaëc tìm aån vôùi moïi hình thöùc ñeàu xaâm nhaäp vaøo cuoäc soáng con ngöôøi . Vôùi treû em toaùn hoïc ñoùng moät vò trí raát quan troïng vì noù hình thaønh vaø phaùt trieån nhöõng cô sôû ban ñaàu cuûa kieán thöùc vaø nhaân caùch con ngöôøi Vieät Nam . - Baäc hoïc tieåu hoïc laø baäc hoïc raát quan troïng trong vieäc ñaët neàn moùng cho söï hình thaønh nhaân caùch ôû hoïc sinh , laø böôùc ngoaëc trong ñôøi soáng cuûa treû . Ñoù laø caùnh cöûa môû ñaàu cho caû quaù trình lónh hoäi tri thöùc cuûa treû em . ÔÛ baäc hoïc naøy caùc em ñöôïc hoïc nhieàu moân hoïc trong ñoù moân toaùn chieám moät vò trí quan troïng giöõ vai troø quan troïng then choát giuùp caùc em chieám lónh kieán thöùc ,laø coâng cuï giuùp caùc em hoïc taäp vaø giao tieáp. Trong quaù trình daïy hoïc toaùn hoïc reøn cho hoïc sinh tö duy suy luaän , phaùt trieån trí thoâng minh , caùch suy nghó ñoäc laäp saùng taïo , ñoùng goùp vaøo vieäc hình thaønh phaåm chaát caàn thieát cuûa con ngöôøi lao ñoäng : caàn cuø , caån thaän , saùng taïo … - Quaù trình daïy hoïc toaùn hoïc trong chöông trình tieåu hoïc ñöôïc chia thaønh hai giai ñoaïn ; giai ñoaïn caùc lôùp 1,2,3 vaø giai ñoaïn 4,5. Giai ñoaïn caùc lôùp 1,2,3 laø giai ñoaïn hoïc taäp cô baûn vì trong giai ñoaïn naøy hoïc sinh ñöôïc chuaån bò nhöõng kieán thöùc , nhöõng kyõ naêng cô baûn nhaát . Giai ñoaïn 4,5 coù theå coi laø giai ñoaïn hoïc taäp saâu , hoïc sinh vaän duïng hoïc taäp caùc kieán thöùc vaø kó naêng cô baûn cuûa moân toaùn nhöng ôû möùc ñoä saâu hôn, khaùi quaùt hôn . Moät trong nhöõng ñoåi môùi trong daïy hoïc toaùn ôû giai ñoaïn naøy laø khoâng quaù nhaán maïnh lí thuyeát nhö tröôùc maø coá gaéng taïo ñieàu kieän ñeå tinh giaûm noäi dung lí thuyeát , taêng hoaït ñoäng thöïc haønh , vaän duïng taêng tính thöïc teá trong noäi dung , ñaëc bieät laø phaùt huy naêng löïc laøm vieäc baèng trí tueä caù nhaân vaø hôïp taùc trong nhoùm vôùi söï hoå trôï coù möùc ñoä cuûa thieát bò daïy hoïc - Ñònh höôùng chung veà ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc ôû tieåu hoïc noùi chung vaø moân toaùn lôùp 5 noùi rieâng laø daïy hoïc treân cô sôû toå chöùc vaø höôùng daãn caùc hoaït ñoäng hoïc taäp tích cöïc , chuû ñoäng saùng taïo cuûa hoïc sinh. 1 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 II/- ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH: 1/- THUAÄN LÔÏI: Naêm hoïc 20067-2008 ñöôïc phaân coâng chuû nhieäm lôùp 5/3 só soá 34 hoïc sinh - Ñöôïc söï hoã trôï nhieät tình cuûa BGH tröôøng cuøng baïn beø ñoàng nghieäp heát loøng giuùp ñôõ. - Ñöôøng xaù ñöôïc naâng caáp neân thuaän lôïi cho vieäc ñi hoïc cuûa hoïc sinh trong muøa möa . - Ñaëc bieät naêm hoïc 2007-2008 saùch giaùo khoa , trang thieát bò ñaày ñuû . 2/- KHOÙ KHAÊN: - Ñôøi soáng hoïc sinh coøn nhieàu khoù khaên , thieáu thoán , do ñoù aûnh höôûng raát lôùn ñeán vieäc hoïc cuûa hoïc sinh. - Ñòa baøn laø vuøng noâng thoân saâu vaø laø vuøng trung taâm tieåu thuû coâng nghieäp gaïch ngoùi , neân phuï huynh thieáu am hieåu , xem nheï vieäc hoïc cuûa con em , khoâng quan taâm ñeán con em mình .Ña soá phuï huynh coù taâm lyù cho con bieát ñoïc , bieát vieát . . .ñôõ hôn thì ñöôïc roài. - Nhieàu gia ñình ngheøo gôûi con cho “ Noäi,Ngoaïi “vieäc hoïc phoù maëc cho giaùo vieân , neân hoïc sinh chæ hoïc ôû lôùp veà nhaø thì ñi chôi . - Khoâng coù dòp tieáp xuùc vôùi ñoâng ngöôøi neân daãn ñeán cacù em + Khoâng daùm trình baøy tröôùc ñaùm ñoâng. + Coøn luùng tuùng khi phaûi traû lôøi yù cuûa mình sôï baïn cöôøi . + Chöa coù thoùi quen traû lôøi caâu hoûi neân chöa daùm ñöa tay phaùt bieåu , thuï ñoäng trôû thaønh thoí quen vôùi caùc em , ngay caû khi caùc em traû lôøi caâu hoûi deã maø baûn thaân coù theå traû lôøi ñöôïc vaø ñuùng , töø nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên neân toâi ñöa ra. III/- BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN : 1-/ Naém vöõng phöông phaùp daïy vaø hoïc . - Hieän nay ngaønh giaùo duïc caû nöôùc ñang thöïc hieän chöông trình thay saùch , chuyeån giao chöông trình cuû sang chöông trính môùi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá hieän taïi ,song song vôùi vieäc thay ñoåi chöông trình saùch giaùo khoa. Coâng vieäc caáp baùch caàn thieát nhaát laø phaûi ñoåi môùi nhaän thöùc , ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc , ñeå ñaùp öùng kòp thôøi söï phaùt trieån cuûa treû em hieän taïi vaø söï phaùt trieån giaùo duïc tieåu hoïc trong giai ñoaïn hieän nay . 2 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 Ñeå thöïc hieän vieäc ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy ñònh höôùng cho hoïc sinh hoïc taäp theo höôùng tích cöïc ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi coù kieán thöùc coù trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï , baûn lónh sö phaïm . Bôûi vì khoâng chæ daïy cho hoïc sinh ñôn thuaàn maø ñoøi hoûi phaûi luoân taïo ñöôïc tình huoáng ñeå phaùt hieän vaán ñeà hieåu baûn chaát vaán ñeà .Naém vöõng baûn chaát cuûa vaán ñeà , naém vöõng baûn chaát quan troïng cuûa vaán ñeà vaø töï mình vaän duïng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà , daàn daàn naâng cao trình ñoä giaûi toaùn cho hoïc sinh ñaït ñeán kyõ xaõo .: *Phöông phaùp quan troïng laø nghieân cöùu taøi lieäu : söu taàm taøi lieäu , saùch giaùo khoa, taäp san giaùo duïc veà vaán ñeà coù lieân quan ñeán Phöông phaùp daïy toaùn 5 . * Caùc phöông phaùp caàn chuù yù khi daïy toaùn: - Phöông phaùp ñieàu tra : tìm hieåu thöïc traïng trong vieäc daïy hoïc toaùn ôû lôùp theo höôùng tích cöïc . - Phöông phaùp quan saùt : giao löu döï giôø vôùi caùc tröôøng baïn xem baêng ñóa . . . - Phöông phaùp ñaøm thoaïi : trao ñoåi vôùi giaùo vieân giaûng daïy cuøng khoái veà nhöõng thuaän lôïi , khoù khaên trong quaù trình daïy giaûi caùc baøi toaùn , tham khaûo kinh nghieäm cuûa ñoàng nghieäp , saùt thöïc vôùi hoïc sinh . - Phöông phaùp thöïc nghieäm : Kieåm nghieäm tính khaû thi cuûa caùch giaûi vaø taùc duïng cuûa nhöõng yù kieán ñeà xuaát veà daïy hoïc giaûi caùc baøi toaùn theo höôùng phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà , ñeå phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh tieåu hoïc phaùt huy sôû tröôøng cuûa caùc em trong hoïc taäp. 2/- Vaän duïng phöông phaùp ñeå giaûi toaùn . Vaän duïng caùc phöông phaùp ñeå giuùp hoïc sinh phaùt hieän vaán ñeà vaø giaûi quyeát vaán ñeà : Quaù trình daïy hoïc phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà coù theå moâ taû nhö sau : Tình huoáng coù vaán ñeà Phaùt hieän vaán ñeà Tìm hieåu vaán ñeà Ñònh höôùng GQVÑ GQVÑ Phaân tích VÑ Môû roäng VÑ 3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 -Trong daïy hoïc phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà , giaùo vieân laø ngöôøi taïo ra tình huoáng coù vaán ñeà toå chöùc trieån khai tình huoáng , gôïi cho hoïc sinh höôùng ñi , giuùp ñôõ hoïc sinh thöïc hieän phöông phaùp hoïc ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích hoïc taäp ñaõ ñaët ra ; hoïc sinh laø ngöôøi tìm caùch hoïc ; bieát huy ñoäng kieán thöùc , kó naêng vaø kinh nghieäm ñaõ coù baèng noå löïc cuûa chính mình , töï phaùt hieän – giaûi quyeát vaán ñeà , töï chieám lónh tri thöùc vaø saép xeáp noù vaøo heä thoáng kieán thöùc hieän coù . -Daïy hoïc phöông phaùp phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà laø moät ñònh höôùng xuyeân suoát quaù trình daïy hoïc . Hoïc sinh chieám lónh kieán thöùc vaø vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù noäi dung hình hoïc,toaùn coù lôøi vaên . 3/- Caàn phaân hoaù trình ñoä ,ñoái töôïng hoïc sinh coù theå phaân hoaù nhö sau : + Ñoái vôùi hoïc sinh yeáu : Taïo tình huoáng ñeå caùc em tri giaùc nhaän daïng caùc baøi taäp. + Ñoái vôùi hoïc sinh trung bình :Coù theå giuùp caùc em nhaän dieän caùc baøi taäp hình hoïc qua vieäc phaân tích ñaëc ñieåm caùc daïng baøi taäp hình hoïc qua vieäc phaân tích ñaëc ñieåm daïng baøi taäp baèng con ñöôøng tröïc giaùc , nhaän daïng goùc , caïnh. . . + Ñoái vôùi hoïc sinh khaù : ÔÛ trình ñoä naøy ñaõ coù theå thöïc hieän ñuôïc caùc baøi taäp coù tính loâgích giöõa caùc tính chaát cuûa caùc hình vaø baûn thaân caùc hình . Moät soá baøi taäp coù tính chaát ñònh nghóa hình. Coøn nhöõng tính chaát khaùc seõ ñöôïc xaây döïng baèng suy dieãn, Hình thaønh heä thoáng caâu hoûi töø ñònh nghóa ñeán caùc tính chaát cuûa caùc hình : Hình bình haønh , hình thoi . . . . . + Ñoái vôùi hoïc sinh gioûi :Caùc em nhaän daïng baøi taäp moät caùch nhanh nheïn thöïc hieän tö duy tröøu töôïng . Töï ñaët caâu hoûi gôïi môû vaán ñeà trong caùc baøi taäp daàn daàn tieán tôùi xaây döïng heä thoáng tö duy suy dieãn tröøu töôïng. Sau khi ñaõ phaân hoaù ñoái töôïng caàn toå chöùc ña daïng phong phuù giuùp hoïc sinh lónh hoäi kieán thöùc vaø thaønh thaïo kó naêng . Ñieàu naøy coù nghóa laø phaûi toå chöùc cho hoïc sinh hoaït ñoäng moät caùch tính cöïc ,Hoïc sinh laø ngöôøi tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng aáy , chuùng töï tìm toøi , töï khaùm phaù . . . toå chöùc cho caùc em töï hoïc , töï ñoïc saùch ,caùch laáy thoâng tin , caùch phaân tích vaø hieåu thoâng tin . 4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 Nhöõng caâu hoûi nhöõng tình huoáng cuûa giaùi vieân coù yù nghóa heát söùc quan troïng ñoái vôùi hoïc sinh , laøm cho hoïc sinh höùng thuù , toù moø hoïc sinh tìm hieåu caâu traû lôøi ñuùng , taïo nieàm tin chieán thaéng cho caùc em.  Ñaët caâu hoûi maø hoïc sinh coù theå traû lôøi ñöôïc .  Ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh coù ñuû thôøi gian traû lôøi.  Ñaët caâu hoûi keát hôïp ngoân ngöõ cöû chæ .  Khen ngôïi ñuùng luùc .  Ghi nhaän caâu traû lôøi ñuùng .  Traùnh hoïc sinh ngaïi nguøng vôùi caâu hoûi .  Neáu caâu hoûi quaù cao , neân ñaët nhöõng caâu hoûi phuï ñôn giaûn hôn nhaèm gôïi môû caùch traû lôøi .  Caâu hoûi caàn ngaén goïn , roõ raøng .  Phaân phoái tình huoáng ñeàu ñeán caû lôùp. 4/- Trong quaù trình daïy hoïc giaûi caùc baøi toaùn coù lôøi vaên Giaùo vieân caàn höôùng daãn hoïc chu ñaùo , tæ mæ , chuù y höôùng daãn hoïc sinh chuù troïng ñeán caùc böôùc trong giaûi toaùn :  Böôùc 1: Tìm hieåu ñeà baøi toaùn .  Böôùc 2: Toùm taét ñeà baøi toaùn .  Böôùc 3: laäp keá hoaïch giaûi toaùn.  Böôùc 4: Trình baøy baøi giaûi baøi toaùn.  Böôùc 5 : Kieåm tra caùch giaûi. Caùc böôùc neâu treân caàn höôùng daãn kó hoïc sinh töøng böôùc moät. A/. Tìm hieåu ñeà baøi : Ñaây laø böôùc ñaàu tieân coù vai troø lôùn trong vieäc quyeát ñònh baøi giaûi ñuùng, sai . Yeâu caàu cuûa böôùc nay laø hoïc sinh phaûi hieåu kó noäi dung cuûa baøi toaùn . Hieåu kó ñöôïc theå hieän laø . +Hoïc sinh ñoïc ñöôïc ñeà toaùn baèng lôøi cuûa mình vaø giaûi thích caùc yeáu toá cô baûn trong hình hoïc . Nhöõng caùi caàn tìm , töùc quan heä giöõa caùc döõ kieän . töø doù xaùc ñònh ñöôïc daïng giaûi caùc baøi toaùn . Ñeå ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu treân ngöôøi giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh ñoïc ñeà baøi moät ñeán hai laàn , vöøa ñoïc vöøa gaïch chaân nhöõng yeáu toá quan troïng . Neáu trong baøi toaùn coù nhöõng thuaät ngöõ khoù hieåu , giaùo vieân phaûi giaûi thích cho hoïc sinh ñeå traùnh tình traïng hieåu sai noäi dung baøi toaùn . 5 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 Ñaëc bieät khi giaûi caùc baøi toaùn ñieån hình . Vieäc giaûi nghóa caùc thuaät ngöõ quan troïng coù yù nghóa raát lôùn trong vieäc giuùp hoïc sinh xaùc ñònh daïng toaùn. Khi giuùp hoïc sinh tìm hieåu vaø phaân tích baøi . Giaùo vieân luoân taïo tình huoáng coù vaán ñeà , thöôøng söû duïng caùc caâu hoûi nhö “ Baøi toaùn cho bieát gì ? hoûi gì ? thuoäc daïng toaùn gì? ( Veõ hình , xaùc ñònh hình, tính dieän tích , chu vi. . . . ) Quaù trình tìm hieåu laäp keá hoaïch giaûi toaùn coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau . Khi xaùc ñònh caùc yeáu toá trong baøi toaùn cuõng laø luùc hoïc sinh hình dung ñöôïc phaàn naøo kieùn thöùc coù theå söû duïng ñöôïc . caùc thuaät ngöõ giaûi toaùn coù lieân quan . Nhieàu tröôøng hôïp khi giaûi toaùn gaëp tình huoáng khoù khaên , hoïc sinh phaûi trôû laïi vieäc tìm hieåu ñeà baøi , phaân tích ñieàu kieän , döõ lieäu. B/.Toùm taét ñeà toaùn : Ñaây laø böôùc thöù hai trong giaûi toaùn . Khi tieán haønh giaûi toaùn hoïc sinh phaûi toùm taét ñeà baøi , coù hai loaïi toùm taét , thöôøng goïi laø toùm taét baèng lôøi, toùm taét baèng sô ñoà ñoaïn thaúng coù chia tæ leä hoaëc khoâng chia tæ leä.. vieäc toùm taét baøi toaùn baèng sô ñoà ñoaïn thaúng ñaõ ñöôïc hoïc sinh laøm quen töø lôùp 1 neân giaùo vieân khoâng gaëp nhieàu khoù khaên laém . Tuy nhieân coù nhieàu baøi toaùn veõ nhieàu sô ñoà nhieàu yeáu toá hình hoïc .Giaùo vieân caàn taïo tính huoáng coù vaán ñeà ñeå caùc em laøm quen vaø tìm ra sô ñoà bieåu thò roû nhaát moái quan heä giöõa caùc yeáu toá trong baøi toaùn C/. Laäp keá hoaïch giaûi : Hoaït ñoäng tìm caùch giaûi baøi toaùn vôùi vieäc phaân tích caùc döõ kieän, ñieàu kieän vaø caâu hoûi cuûa toaùn .Nhaèm xaùc laäp moái quan heä giöõa chuùng vaø tìm ñöôïc caùc pheùp tính soá hoïc thích hôïp . Hoaït ñoäng naøy dieãn ra khi hoïc sinh ñaõ toùm taét ñeà toaùn . - Laäp keá hoaïch giaûi toaùn nhaèm xaùc ñònh trình töï giaûi toaùn . Xuaát phaùt töø caâu hoûi cuûa ñeà toaùn vaø ngöôïc laïi nhöõng caùi ñaõ cho goïi laø phaân tích . Hình thöùc naøy töông ñoái deã hieåu vôùi hoïc sinh . - Xuaát phaùt caùc yeáu toá cuûa baøi toaùn coøn goïi laø toång hôïp . Ñoái vôùi hoïc sinh ôû tieåu hoïc , vieäc höôùng daãn caùc em laäp keá hoaïch giaûi ñöôïc thöïc hieân qua heä thoáng caâu hoûi vaø caùc tình huoáng giaùo vieân caàn daët ra. D/.Thöïc hieän giaûi baøi toaùn: Sau khi laäp keá hoaïch giaûi , hoïc sinh tieán haønh giaûi caùc baøi toaùn theo keá hoaïch ñaõ laäp . Hoaït ñoäng naøy bao goàm vieäc thöïc hieän xaùc ñònh caùc yeáu toá hình hoïc maø coøn thöïc hieän caùc pheùp tính vaø trình 6 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 baøi caùc lôøi giaûi . Giaùo vieân caàn chuù y nhaét nhôû cho hoïc sinh trình baøy lôøi giaûi moät caùch maïch laïc ,roõ raøng , khoa hoïc . Ñaët bieät khi giaûi caùc yeáu toâ hình hoïc caàn chuù yù ñeán ñôn vò soá ño ,höôùng daãn ñeå caùc em khoâng nhaèm caùc ñôn vò cuûa pheùp toaùn. E/. Kieåm tra caùch giaûi : Sau khi hoïc sinh giaûi xong , giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh kieåm tra laïi caùc yeáu toá ñaõ laøm , teân caùc yeáu toá hình , teân caùc ñoaïn thaúng . . .höôùng daãn caùch söûa . Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi trong daïy hoïc hieän nay nhaèm phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh trong quaù trình daïy hoïc giaûi toaùn . Giaùo vieân caàn toå chöùc giôø hoïc theo nhieàu hình töùc khaùc nhau nhö : daïy hoïc theo lôùp ,daïy hoïc theo nhoùm hôïp taùc , daïy hoïc caù nhaân , daïy hoïc baèng phieáu giao vieäc ñoàng thôøi thöïc hieân toát phöông phaùp. Dieàu quan troïng laø hoïc sinh phaûi ñöôïc hoaït ñoäng theo naêng löïc cuûa chính baûn thaân mình vaø tìm ra caùch giaûi toát nhaát . Ví duï : Thu hoaïch ôû thöûa ruoäng thöù nhaát ñöôïc 120 kg khoai , ôû thöûa ruoäng thöù hai thu hoaïch ñöôïc nhieàu gaáp 3 laàn soá khoai ôû thöûa ruoäng thöù nhaát .Hoûi caû hai thöûa ruoäng thu hoaïch ñöôïc bao nhieâu kg khoai ? Gôïi yù cho hoïc sinh tìm caùch giaûi : A/. Tìm hieåu ñeà baøi : Ñoïc baøi toaùn ( tuyø theo tình hình lôùp coù theå cho hoïc sinh ñoïc taäp theå , caù nhaân , to , nhoû, ñoïc thaàm , ñeå nhaän bieát baøi toaùn ). Taïo tình huoáng ñeå hoïc sinh bieát so saùnh soá khoai ôû hai thöûa ruoäng ,Tìm soá khoaùi ôû hai thöûa ruoäng . B/. Toùm taét baøi toaùn : Hoïc sinh toùm taét baèng sô ñoà ñoaïn thaúng . Thöûa thöù nhaát : Thöûa thöù hai : C/. Laäp keá hoaïch giaûi : - Xaùc ñònh trình töï giaûi toaùn : + Tìm soá khoai ôû hai thöûa ruoäng caàn phaûi bieát nhöõng yeáu toá naøo ? ( Bieát soá khoai ôû moãi thöûa ruoäng laø bao nhieâu kg ) + Soá khoai ôû töøng thöûa ruoäng ñaõ bieát chöa ? ( bieát soá kg khoai ôû thöûa thöûa nhaát laø 120 kg , coøn soá khoai thöûa thöù hai chöa bieát ) D/. Trình baøy baøi baøi giaûi toaùn : 7 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 Soá kg khoai thu hoaïch ôû thöûa thöù hai laø : 120 x 3 = 360 ( kg ) Soá kg khoai caû hai thöûa thu hoaïch laø : 120 + 360 = 480 ( kg ) Ñaùp soá : 480 kg E/. Kieåm tra caùch giaûi : - Kieåm tra toùm taét . - Caâu giaûi lyù . - Pheùp tính . - Caùch trính baøy baøi toaùn . IV /- KEÁT QUAÛ : 2007 - 2008 TOAÙN GIOÛI 2 ÑAÀU NAÊM KHAÙ TB 4 8 YEÁU 20 GIOÛI 7 CUOÁI HOÏC KYØ I KHAÙ TB 10 17 YEÁU 0 V /- BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM : Giaùo vieân caàn coù keá hoaïch baøi hoïc cuï theå cuûa töøng baøi taäp .Neáu khoâng naém vöõng noäi dung daïy hoïc khi leân lôùp seõ luùng tuùng , höôùng daãn hoïc sinh khoâng maïch laïc laøm cho hoaït ñoäng suy nghó cuûa caùc em laãn quaån vaø gaây maát nieàm tin ôû caùc em. Muoán coù moät giôø hoïc toát ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi coù caùi taâm ( yeâu ngheà meán treû ) .Khoâng ngaïi khoù , ngaïi khoå maø phaûi ñaàu tö suy nghó. Tích cöïc saùng taïo , tìm toøi caùi môùi ñeå daïy, nghieân cöùu phöông phaùp thích hôïp. Thaày giaùo toài laø nguôøi thaày giaùo daïy hoïc sinh chaân lyù coù saún . Thaày giaùo gioûi laø thaày giaùo höôùng daãn cho hoïc sinh con ñöôøng tìm ra chaân lí . Chính vì vaäy trong quaù trình daïy hoïc , ñeå ñaûm baûo muïc tieâu cuûa giaùo duïc hieän ñaïi .Ngöôøi giaùo vieân caàn daïy cho hoïc sinh caùc kó naêng , quan saùt phaân tích , Ñaët vaán ñeà vaø laäp keá hoaïch giaûi quyeát vaán ñeà , reøn cho hoïc sinh tính kieân nhaãn , tinh thaàn laøm vieäc say meâ döôùi söï gôïi y ùcuûa giaùo vieân. Trong suoát quaù trình giaûi caùc baøi taäp noùi chung vaø caùc yeáu toá coù noäi dung hình hoïc , ngöôøi giaùo vieân seõ tröïc tieáp chæ ra cho hoïc sinh ñöôïc caùi hay , caùi chöa ñöôïc trong caùch giaûi cuûa mình . ñoàng thôøi cuõng laø cô hoäi ñeå caùc em töï ñaùnh giaù keát quaû vieäc laøm cuûa mình . 8 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 - Daïy hoïc laø ngheà cao quyù nhaát trong caùc ngheà cao quyù chính vì vaäy , trong daïy hoïc ngöôøi giaùo vieân phaûi luoân toân troïng nhaân caùch hoïc sinh . Khoâng ñöôïc gaây öùc cheá cho hoïc sinh.Neáu gaây öùc cheá cho hoïc sinh seõ khoâng bao giôø phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc, tö duy ñoäc laäp saùng taïo cuûa caùc em . Haõy taïo nieàm tin cho caùc em .Haõy gaàn guõi ñeå trôû thaønh ngöôøi baïn lôùn , ngöôøi höôùng daãn tuyeät vôøi vôùi caùc em . - Neân maïnh daïn khaéc phuïc nhöõng maët coøn toàn taïi cuûa noäi dung chöông trình saùch giaùo khoa , saùch baøi taäp moät caùch hôïp lyù . Chuùng ta khoâng nhaát thieát söû duïng hoaøn toaøn caùc baøi taäp maø vôû baøi taäp ñöa ra .Giaùo vieân caân coù söï ñieàu chænh laïi cho hôïp lyù ñeå laøm sao moãi yeâu caàu cuûa moãi baøi taäp ñöa ra phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh ( Boå sung theâm nhöõng baøi taäp daønh cho hoïc sinh khaù ,gioûi )Coù nhö theá chuùng ta môiù phaùt hieän ñöôïc höùng thuù cuûa hoïc sinh trong hoïc taäp ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän ñeå caùc em phaùt trieån heát naêng löïc cuûa chính baûn thaân mình. - Moãi baøi daïy cuûa giaùo vieân treân lôùp coù moät ñaëc ñieåm rieâng , ñaëc tröng rieâng . Bôûi chính vì theá maø giaùo vieân phaûi chuù yù choïn phöông phaùp naøo cho thích hôïp ñeå daïy vì moãi phöông phaùp coù nhöõng caùi hay cuûa noù vaø coù caùi toàn taïi cuûa noù . Khoâng coù phöông phaùp naøo laø toài vaø khoâng coù phöông phaùp naøo laø toái öu .Chæ coù ñieàu chuùng ta khai thaùc noù chöa ñuùng luùc,ñuùng nôi, ñuùng choå. - Khi daïy giaùo vieân caàn ñaët mình vaøo vò trí cuûa hoïc sinh .Vì ñieàu quen thuoäc cuûa thaày giaùo laø ñieàu heát söùc môùi meû vôùi hoïc sinh .Tuy nhieân khoâng moät kieán thöùc naøo , laïi khoâng khôûi nguoàn töø nhöõng ñieàu caùc em ñaõ bieát , bôûi caùi môùi luoân laø söï keá thöøa cuûa caùi ñaõ coù tröôùc ñoù. Haõy döïa vaøo nhöõng gì ñaõ coù ñeå xaây döïng tình huoáng coù vaán ñeà xuaát hieän ôû hoïc sinh ,nhu caàu tìm hieåu kieán thöùc môùi . Khoâng neân daïy theo caùch truyeàn ñaït kieán thöùc moät chieàu maø haõy suy nghó ñeå coù nhöõng gôïi yù , nhöõng tình huoáng , nhöõng caâu hoûi hôïp lyù , loâi cuoán hoïc sinh tham gia vaøo baøi hoïc, baøi taäp . Neân taêng cöôøng nhöõng caâu hoûi maø hoïc sinh phaûi phaùn ñoaùn,suy luaän , löïa choïn vaø giaûi thích .Khi hoïc sinh traû lôøi , ñöøng boû qua caâu traû lôøi , nhieàu khi chính nhöõng caâu traû lôøi ñoù laïi laø moät höôùng ñeå chuùng ta khai thaùc baøi . Neáu coù theá phaûi höôùng daãn hoïc sinh tranh luaän vôùi nhau maø giaùo vieân laø troïng taøi . Moïi kieán thöùc ñeàu bò laõng queân neáu chuùng khoâng ñöôïc söû duïng . Vì vaäy vöøa taïo tình huoáng vöøa giaûi quyeát treân söï hieåu bieát cuûa hoïc sinh. 9 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 - Baát cöù moät baøi hoïc lyù thuyeát naøo cuõng coù baøi taäp ñeå hoïc sinh luyeän taäp vaø vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc . Moät soá giaùo vieân bieán giôø luyeän taäp thaønh giôø chöõa baøi taäp , ñaây laø moät sai laàm .Tieát luyeän taäp toát laø tieát daïy cho hoïc sinh caùch suy nghó giaûi toaùn. Khi daïy hoïc tieát luyeän taäp chuøng ta khoâng neân ñöa ra quaù nhieàu baøi taäp , chæ neân ñöa ra khoái löôïng phuø hôïp vöøa ñuû ñeà coù ñieàu kieän khaéc saâu , cuûng coá caùc kieán thöùc ñöôïc vaän duïng vaø phaùt trieån naêng löïc tuduy caàn thieát trong quaù trình giaûi toaùn . Ñöøng taùch baøi taäp thaønh caùc baøi rieâng leõ. Maø haõy lieân keát chuùng thaønh nhöõng chuøm baøi coù lieân quan vaø giuùp hoïc sinh tìm ra ñaëc tröng cuûa chuøm baøi cuõng nhö söï khaùc nhau giöõa caùc chuøm . Khoâng neân noùng voäi maø neân ñeå cho hoïc sinh suy nghó ,tìm toøi vaø giuùp ñôõ caùc em khai thaùc ñeà toaùn treân nhöõng phöông dieän khaùac nhau . - Vôùi nhöõng tieát oân taäp .Trong nhöõng tieát naøy chuøng ta caàn tìm ñöôïc söï lieân keát caùc kieán thöùc aáy vôùi nhau ñoàng thôøi choïn ra nhöõng baøi taäp coù tính toång hôïp lieân quan nhieàu ñeán kieán thöùc dñeå qua ñoù maø cuûng coá , Khaéc saâu vaø naâng cao kieán thöùc ñaõ hoïc cho hoïc sinh . - Vaän duïng nhieàu hình thöùc kieåm tra khaùc nhau ñeå kieåm tra ñaùnh giaù tình hình hoïc taäp cuûa hoïc sinh . - Daïy hoïc laø moät ngheä thuaät , ngheä thuaät aáy ñaït ñeán ñænh cao khi ngöôì giaùo vieân daïy cho hoïc sinh caùc hoïc moät caùch saùng taïo , muoán vaäy phaûi khai thaùc heát tìm naêng cuûa caùc em .Haõy höôùng daãn caùc em nghieân cöùu baøi hoïc baèng caùch xem tröôùc baøi vaø ghi laïi nhöõng thaéc maéc , nhöõng ñieàu chöa lí giaûi ñöôïc ñeå ñeán lôùp vôùi nhöõng caâu hoûi coù saün trong ñaàu. - Toaùn hoïc cuõng laø moân theå thao trí tueä, haõy toå chöùc cho caùc em “chôi” moät caùch saùng taïo , ñeå tìm ra nhöõng ñieàu lyù thuù trong ñoù .Nhö vaäy coù yù nghóa vôùi moãi baøi chuùng ta khoâng neân döøng laïi ôû vieäc tìm ra caùc yeáu toá ,maø phaûi tìm ra caùch giaûi hay nhaát , lôøi giaûi hay nhaát , dieãn ñaït noäi dung cuûa baøi toaùn. 10 MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 5 11
- Xem thêm -