Tài liệu Skkn kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 PhÇn I: phÇn më ®Çu I.1. Lý do chän ®Ò tµi Gi¸o dôc phæ th«ng lµ nÒn t¶ng v¨n ho¸ cho mét quèc gia, lµ søc m¹nh t¬ng lai cña d©n téc. Nã lµ c¬ së v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn con ngêi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Muèn ph¸t triÓn toµn diÖn con ngêi th× kh«ng thÓ thiÕu gi¸o dôc thÈm mü cho häc sinh. Gi¸o dôc thÈm mü lµ ®µo t¹o ph¸t triÓn con ngêi toµn diÖn ®ång thêi th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn thÈm mü ®Æc biÖt lµ ph¬ng tiÖn nghÖ thuËt ®Ó t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn toµn diÖn vµ hµi hoµ nh©n c¸ch cña häc sinh tiÓu häc. Do ®ã gi¸o dôc thÈm mü cho häc sinh trong trêng tiÓu häc lµ mét nhiÖm vô t¸c ®éng mét c¸ch cã môc ®Ých, cã tæ chøc, cã kÕ ho¹ch ®Õn sù ph¸t triÓn t×nh c¶m thÈm mü, thÞ hiÕu thÈm mü vµ n¨ng lùc thÈm mü chña häc sinh th«ng qua qu¸ tr×nh c¶m thô vµ lÜnh héi c¸i ®Ñp trong nghÖ thuËt, trong tù nhiªn, trong c¸c quan hÖ x· héi, gióp hä c¶m nhËn vµ hiÓu biÕt ®îc c¸i ®Ñp trong thùc tÕ trong nh÷ng biÓu hiÖn ®a d¹ng cña cuéc sèng. H×nh thµnh cho häc sinh nh÷ng n¨ng lùc nghÖ thuËt, lßng mong muèn vµ kh¶ n¨ng mang c¸i ®Ñp vµo ®êi sèng, häc tËp ,lao ®éng, øng xö. Gi¸o dôc thÈm mü lu«n x©y dùng cho häc sinh th¸i ®é kh«ng khoan nhîng víi c¸i xÊu xa, ph¶n thÈm mý trong t©m hån, trong hµnh ®éng, hµnh vi, cö chØ, h×nh d¸ng trang phôc trong cuéc sèng còng nh trong c¸i ph¶n nghÖ thuËt, trong t¸c phÈm nghÖ thuËt. Gi¸o dôc nghÖ thuËt trong trêng tiÓu häc cã nhiÖm vô h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh høng thó vµ nhu cÇu cao ®èi víi gi¸ trÞ nghÖ thuËt. §ång thêi gi¸o dôc thÈm mü g¾n bã chÆt chÏ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi gi¸o dôc t tëng, chÝnh trÞ, gi¸o dôc ®¹o ®øc, gi¸o dôc trÝ tuÖ, gi¸o dôc thÓ chÊt, gi¸o dôc lao ®éng thµnh mét qu¸ tr×nh s ph¹m toµn vÑn. VËy ®ßi hái ngêi gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n mü thuËt ph¶i lu«n trau dåi kiÕn thøc, kh«ng chØ n¾m v÷ng chuyªn m«n cña m«n nghÖ thuËt t¹o h×nh mµ ph¶i n¾m v÷ng lý luËn kiÕn thøc chung cña m«n häc kh¸c nh ©m nh¹c, v¨n häc, th¬ ca. §Ó truyÒn ®¹t mét c¸ch tèi ®a kiÕn thøc tíi häc sinh b»ng con ®êng gÇn nhÊt. Cã vËn dông ®îc nh vËy th× gi¸o dôc thÈm mü míi t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc h×nh thµnh t tëng chÝnh trÞ cña nh©n c¸ch. Bëi gi¸o dôc thÈm mü kh«ng nh÷ng lµm ph¸t triÓn t duy, h×nh tîng mµ cßn cã t¸c ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña trÝ tuÖ, thóc ®Èy lao ®éng trÝ ãc. §Æc biÖt lµ gi¸o dôc thÈm mü thóc ®Èy m¹nh mÏ ®Õn sù ph¸t triÓn ®¹o ®øc cña häc sinh, biÕt yªu quý c¸i thiÖn, ghÐt c¸i ¸c. ë ®é tuæi häc sinh tiÓu häc th× c¸i thiÖn vµ c¸i mü hoµ hîp víi nhau b»ng trùc gi¸c cho nªn gi¸o dôc thÈm mü lµm cho häc sinh hiÓu biÕt vµ ham thÝch c¸i GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 1 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 ®Ñp cña c¸c mèi quan hÖ trong x· héi. C¸i ®Ñp trong hµnh vi øng xö, gãp phÇn h×nh thµnh ë häc sinh lµ lý tëng thÈm mü, ®¹o ®øc con ngêi x· héi thÈm mü. Ngoµi sù g¾n bã chÆt chÏ, t¸c ®éng qua l¹i gi÷a gi¸o dôc thÈm mü víi gi¸o dôc t tëng chÝnh trÞ - ®¹o ®øc -trÝ tuÖ - thÓ chÊt - lao ®éng. M«n mÜ thuËt trong tr êng tiÓu häc kh«ng nh÷ng t×m tßi vµ kh¸m ph¸ ra nh÷ng häc sinh cã n¨ng khiÕu mµ con gióp häc sinh lµm quen nhËn biÕt c¸i ®Ñp trong mµu s¾c, ®êng nÐt, h×nh khèi, ®êng nÐt ¸nh s¸ng ë nh÷ng ®å vËt b×nh thêng gÇn gòi trong cuéc sèng hµng ngµy, ë nh÷ng hiÖn tîng tù nhiªn vµ x· héi, gióp häc sinh cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t nh÷ng ®iÒu nh×n thÊy hay nh÷ng c¶m xóc thÓ nghiÖm s©u trong tiÒm thøc thµnh nh÷ng ®êng nÐt, mµu s¾c, h×nh khèi. Qua ®ã gi¸o dôc häc sinh lßng yªu quý «ng, bµ, cha, mÑ, mäi ngêi xung quanh. §ång thêi yªu thiªn nhiªn, biÕt b¶o vÖ m«i trêng, tr©n träng nh÷ng s¶n phÈm do con ngêi lµm ra vµ do thiªn nhiªn ban tÆng. Bëi vËy nhµ trêng cã nhiÖm vô cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vª nghÖ thuËt, mÜ thuËt, rÌn luyÖn cho c¸c em cã kü n¨ng vÒ mÜ thuËt, ®Æc biÖt lµ c¸ch vÏ tranh khi sö dông s¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch gi¸o viªn còng ®· thu ®îc kÕt qu¶ tèt. Tuy nhiªn vÉn cßn gÆp ph¶i khã kh¨n bÊt cËp, vµ hiÖu qu¶ cßn h¹n chÕ. V× vËy t«i manh d¹n vËn dông mét sè ph¬ng ph¸p ®Ó d¹y tèt phÇn m«n vÏ tranh, ®Æc biÖt lµ bµi vÏ ch©n dung ë líp 3 I.2. Môc ®Ých nghiªn cøu Trong mÜ thuËt 3 cã 5 ph©n m«n gåm: + Thëng thøc mü thuËt + VÏ trang trÝ + VÏ tranh + TËp nÆn t¹o d¸ng MÜ thuËt 3 x©y dùng vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh th«ng qua viÖc vÏ, nÆn, xem tranh, ®îc thÓ hiÖn trong s¸ch gi¸o khoa. Qua viÖc híng dÉn häc sinh vÏ tranh gióp c¸c em kh«ng nh÷ng c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp vÒ h×nh khèi, mµu s¾c trong tranh, mµ cßn gióp c¸c em vÏ ®îc bøc tranh ®Ñp tõ bè côc ®Õn h×nh vÏ vµ mµu s¾c vµ cßn x©y dùng kh¶ n¨ng tham gia ho¹t ®éng mÜ thuËt gióp cho viÖc ph¸t triÓn hµi hoµ, toµn diÖn c©n b»ng, ph¸t hiÖn nh÷ng häc sinh cã n¨ng khiÕu mü thuËt, ®éng viªn c¸c em vµ gióp c¸c em ph¸t triÓn n¨ng khiÕu cña m×nh. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em tiÕp xóc víi c¸i ®Ñp vµ hiÓu c¸ch vÏ vµ vÏ ®îc nhiÒu bøc tranh ®Ñp vÒ ®Ò tµi kh¸c nhau. I.3. Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm I.3.1.Thêi gian nghiªn cøu GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 2 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cïng víi c¸c n¨m ®æi míi theo ch¬ng tr×nh thay s¸ch gi¸o khoa vµ träng t©m lµ tõ th¸ng 9 n¨m 2013 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2014 lµ thêi gian t«i nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c néi dung trong ph¹m vi cña ®Ò tµi nµy. I.3.2.§Þa ®iÓm nghiªn cøu. Ph¹m vi ®Ò tµi t«i nghiªn cøu vµ ¸p dông víi häc sinh tiÒu häc líp 3 trong Trêng tiÓu häc Chiến Thắng. I.4.§ãng gãp vÒ mÆt lý luËn, thùc tiÔn. M«n mÜ thuËt lµ m«n nghÖ thuËt cao , gi¸o viªn mÜ thuËt ph¶i hiÓu s©u réng , n¾m b¾t ®îc t©m lý häc sinh , ®Ó sö dông ph¬ng ph¸p d¹y vµ truyÒn ®¹t cho thÝch hîp víi c¸c em gi÷a c¸c khèi líp ®Ó g©y ®îc sù chó ý , høng thó häc hái cña c¸c em . Say mª t×m tßi kh¸m ph¸ trong x· héi , thiªn nhiªn , con ngêi, vµ m«i trêng xung quanh cuéc sèng cña c¸c em . BiÕt vËn dông tæ chøc cho c¸c em ho¹t ®éng thÈm mü b»ng nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng phong phó . Gi¸o dôc c¸c em yªu thiªn nhiªn , yªu ban bÌ, kÝmh träng thÇy c« , biÕt yªu quý c¸i ®Ñp , c¸i thÈm mü cña m«n mü thuËt. M«n mÜ thuËt cã t¸c dông ph¸t triÓn gi¸o dôc thÈm mü cho häc sinh , m«n mü thuËt gãp phÇn tÝch cùc lµm ®Ñp cho x· héi , con ngêi. Gi¸o viªn mÜ thuËt cÇn n¾m s©u lý thuyÕt bé m«n ®Ó vËn dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cho thÝch hîp . ®ång thêi ph¶i cã s ph¹m , cã kh¶ n¨ng tæ chøc cac trß ch¬i phï hîp , cã sù phèi hîp gi÷a m«n nä m«n kia ®Ó t×m ra sù t¬ng quan hç trî lÉn nhau . Muèn vËy ngêi gi¸o viªn mÜ thuËt cÇn ph¶i nghiªn cøu v©n dông nh÷ng lý luËn ®· häc vµo qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cho chu ®¸o , s©u s¾c h¬n. I.5. Thùc tr¹ng vµ ®Þnh híng Thùc tiÔn d¹y vµ häc mÜ thuËt trong nh÷ng n¨m qua ë c¸c trêng tiÓu häc nãi chung vµ Trêng tiÓu häc Chiến Thắng. nãi riªng cã nh÷ng thuËn lîi vµ h¹n chÕ sau: a) ThuËn lîi: - §îc sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vÒ c¬ së vËt chÊt, ph¬ng tiÖn d¹y häc vµ ®îc sù gióp ®ì t¹o ®iÒ kiÖn cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ®Ó gi¸o viªn gi¶ng d¹y, häc sinh ®îc häc tËp. - Gi¸o viªn ®îc tham gia c¸c líp båi dìng vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n do phßng Së tæ chøc. Gi¸o viªn ®îc cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho tiÕt häc, ®å dïng trùc quan, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn. b) H¹n chÕ: - Häc sinh cßn coi m«n mÜ thuËt lµ m«n phô. - Nh÷ng t¸c phÈm héi ho¹, ®iªu kh¾c cßn thiÕu. GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 3 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 - Cha cã phßng häc chøc n¨ng riªng cho m«n mÜ thuËt trong mäi tiÕt d¹y cßn h¹n chÕ vÉn cßn bÞ gß bã vÒ kû luËt. - Phô huynh häc sinh cha thÊy râ ®îc vai trß cña bé m«n mÜ thuËt trong viÖc hç trî, bæ trî cho nh÷ng m«n häc kh¸c. - Phô huynh häc sinh cha ®Çu t cho c¸c em ph¸t triÓn n¨ng khiÕu b»ng c¸ch cho c¸c em tham gia vµo c¸c líp n¨ng khiÕu. Tõ nh÷ng khã kh¨n trªn gi¸o viªn ph¶i kh¾c phôc t×m tßi, ¸p dông ph¬ng ph¸p ®Ó d¹y kiÓu bµi vÏ tranh ®¹t hiÖu qu¶ vµ vËn dông ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. PhÇn II: Néi dung II.1. Ch¬ng 1: Tæng quan MÜ thuËt lµ m«n häc trùc quan , lµ mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt thÞ gi¸c , lµ mét lo¹i h×nh häc cã tÇm quan träng cho häc sinh vµ gi¸o viªn n¾m ch¾c kiÕn thøc mÜ thuËt ®Ó trang bÞ cho viÖc d¹y vµ häc nã mang tÝnh nghÖ thuËt cao trong nghÖ thuËt t¹o h×nh . Nã ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i cã n¨ng lùc , tr×nh ®é , phÈm chÊt , ®¹o ®øc , cã lßng say mª nghÖ thuËt thÈm mÜ , s¸ng t¹o mÜ thuËt , cã trÝ tëng tîng chiªm ngìng s¶n phÈm cña m×nh cña b¹n bÌ ëi vËy m«n mÜ thuËt lµ n¬i ®Ó c¸c em thÓ hiÖn m×nh , nh÷ng tµi n¨ng cña m×nh vµ còng lµ ®iÒu kiÖn gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ mäi mÆt , n¨ng lùc vµ phÈm chÊt . M«n mÜ thuËt lµ cã môc tiªu gióp häc sinh ph¸t triÓn vÒ ®¹o ®øc , trÝ tuÖ , thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó h×nh thµnh lªn nh©n c¸ch con ngêi míi . D¹y cho c¸c em m«n mü thuËt , gióp cho c¸c em t¹o ra c¸i ®Ñp , cã kh¶ n¨ng t×m tßi s¸ng t¹o , cã nhiÒu c¶m xóc vÒ mü thuËt . M«n mÜ thuËt chñ yÕu lµ gi¸o dôc thÓm mü cho häc sinh , gióp c¸c em c¶m nhËn vËn dông c¸i hay c¸i ®Ñp cña mü thuËt vµ häc tËp sinh ho¹t hµng ngµy. M«n mÜ thuËt lµ m«n nghÖ thuËt cao, gi¸o viªn mÜ thuËt ph¶i hiÓu s©u réng, n¾m b¾t ®îc t©m lý häc sinh, ®Ó sö dông nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y vµ truyÒn ®¹t cho thÝch hîp víi c¸c em gi÷a c¸c khèi líp, ®Ó g©y ®îc sù chó ý høng thó häc hái cña c¸c em, say mª t×m tßi kh¸m ph¸ trong x· héi, thiªn nhiªn, con ngêi vµ m«i trêng xung quanh cuéc sèng cña c¸c em. BiÕt vËn dông tæ chøc cho c¸c em c¸c ho¹t ®éng thÈm mü b»ng nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng phong phó. Gi¸o dôc c¸c em yªu thiªn nhiªn yªu b¹n bÌ, kÝnh träng thÇy c«, biÕt yªu quý c¸i ®Ñp, c¸i thÈm mü cña m«n mü thuËt. M«n mÜ thuËt cã t¸c dông ph¸t triÓn gi¸o dôc thÈm mü cho häc sinh, m«n mü thuËt gãp phÇn tÝch cùc lµm ®Ñp cho x· héi, con ngêi. Gi¸o viªn mÜ thuËt cÇn n¾m s©u lý thuyÕt bé m«n ®Ó vËn dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cho thÝch hîp. §ång thêi cã ph¬ng ph¸p s ph¹m, cã sù phèi hîp gi÷a m«n nä m«n kia ®Ó t×m ra sù t¬ng quan hç chî lÉn nhau. II.2 Ch¬ng 2: Néi dung nghiªn cøu GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 4 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 §Ó híng dÉn häc sinh häc tèt phÇn m«n vÏ tranh: vÏ ch©n dung t«i thùc hiÖn c¸c bíc sau: §Çu n¨m t«i nhËn c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë c¸c khèi líp 1-2-3-4-5. §øng tríc t×nh h×nh khã kh¨n khi häc sinh cßn bì ngì víi m«n häc, t«i ®· tiÕn hµnh thÈm ®Þnh kiÓm tra t×nh h×nh häc tËp cña häc sinh. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p híng dÉn c¸c em häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n.. II.2.1: KiÓm tra ®Çu n¨m líp 3A Sü sè líp Hoµn thµnh tèt : A+ Hoµn thµnh :A Cha hoµn thµnh :B 35 3 2 32 8 0 Tríc kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ hÇu hÕt c¸c em cha biÕt s¾p xÕp bè côc h×nh ¶nh, mµu s¾c, lµm thÕ nµo ®Ó vÏ ®îc mét bøc tranh ®Ñp. Tríc t×nh h×nh ®è t«i kh«ng hÒ ch¸n n¶n véi v· mµ ®Êy chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó m×nh nghiªn cøu t×m tßi ra nh÷ng biÖn ph¸p híng dÉn c¸c em tiÕp thu bµi nhanh, vµ thùc hµnh bµi vÏ kÕt qu¶ cao nhÊt. II.2.2:TiÕn hµnh bµi d¹y cô thÓ cho häc sinh líp 3A TUẦN 8 Ngày soạn : 29 tháng 10 năm 2013 Ngày dạy : 31 tháng 10 năm 2013 Bài 8 : VẼ TRANH VẼ CHÂN DUNG I - MỤC TIÊU - Tập vẽ tranh Chân dung đơn giả. - HS quan sát, nhận biết được về đặc điểm của khuôn mặt người. - Biết cách vẽ và vẽ được chân dung của người thân trong gia đình. - Yêu quý người thân, bạn bè. II - CHUẨN BỊ - GV : Sưu tầm một số tranh ảnh chân dung các lứa tuổi. - Hình gợi ý cách vẽ. Một số bài chân dung của HS các lớp trước - HS : Giấy vẽ hoặc vở thực hành. - Bút chì, tẩy, màu vẽ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY_HỌC CHỦ YẾU T/L 1’ Hoạt động của GV 1.Kiểm tra bài cũ (2’) GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương Hoạt động của HS Kiểm ta đồ dùng học tập. 5 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 1’ 4’ 2.Giảng bài mới. Giới thiệu bài (1’) Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm của các khuôn mặt, dáng người thông qua bài 8 .... GV ghi bảng HS đọc đầu bài. 1/Hoạt động 1. Quan sát nhận xét GV cho HS quan sát một số tranh, ảnh về chân dung và gợi ý HS nhận xét : Hỏi : Các bức tranh này vẽ khuôn mặt? vẽ nửa người? hay toàn thân? - vẽ nửa người GV- Tranh chân dung vẽ khuôn mặt là chủ yếu, thể hiện những đặc điểm riêng của người được vẽ. Hỏi : Tranh chân dung vẽ những gì? - Hình dáng khuôn mặt, các chi tiết: mắt, mũi, miệng, tai .. Hỏi : Ngoài khuôn mặt có thể vẽ những gì nữa? - Cổ, vai, thân ... Hỏi : Màu sắc của toàn bộ bức tranh và các chi tiết? - Màu sắc tươi sáng, có đậm có nhạt, thể hiện được đặc điểm của người vẽ. Hỏi : Hình dáng khuôn mặt của mọi người có giống nhau không? - không * GV : Các khuôn mặt người không giống nhau : có khuôn mặt trái xoan, khuôn mặt vuông, khuôn mặt dài, có khuôn mặt tròn. - Nét mặt vui, buồn, trầm tư, hóm Hỏi : Nét mặt người trong tranh hỉnh .... vẽ người già, trẻ em ... ntn? * ? Tranh chân dung là gì? GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 6 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 Tranh chân dung là tranh do con người vẽ về một người hay một vài người và chỉ tập trung diễn tả đặc điểm riêng và trạng thái tình cảm của nhân vật. ? Có những loại tranh chân dung nào? Vẽ khuôn mặt - Vẽ bán thân Toàn thân Vẽ khuôn mặt Vẽ bán thân Toàn than * ? Có những loại tranh chân dung nào? - Một người - Hai người Một nhóm người Một người Hai người Một nhóm người * Gv : Tranh vẽ một người bao giờ hình ảnh cũng to vả sắc nét hơn là hai người và nhóm người *GV : Treo tranh 2 tranh - ? Hai bức tranh này có gì khác nhau? Hỏi : Em thích bức tranh nào? Vì sao? Sau khi các em đã nhận biết được GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 7 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 5’ đăc điểm của tranh chân dung ta chuyển sang phần cách vẽ tranh chân dung nhé 2/Hoạt động 2. Hướng dẫn cách vẽ GV vẽ lên bảng để HS nhận biết cách vẽ : Vẽ theo trình tự sau : B1 : Vẽ khuôn mặt trước, vẽ mái tóc, cổ, vai sau. B1 : Vẽ khuôn mặt trước, vẽ mái tóc, cổ, vai sau. B2 : Sau đó vẽ các chi tiết : mắt, mũi, miệng, tai. B2 : Sau đó vẽ các chi tiết : mắt, mũi, miệng, tai. B3 : Vẽ màu : Vẽ màu ở các bộ phận lớn trước : khuôn mặt, mái tóc, nền xung quanh, rồi mới vẽ màu chi tiết như : mắt, mũi, miệng, tai. GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương B3 : Vẽ màu : Vẽ màu ở các bộ phận lớn trước : khuôn mặt, mái tóc, nền xung quanh, rồi mới vẽ màu chi tiết như : mắt, mũi, miệng, tai. 8 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 Khi vẽ các em nên vẽ theo trình tự như cô vừa hướng dẫn. Trước khi vẽ các em quan sát một số bài của các bạn khóa trước để tham khảo rút kinh nghiệm cho bài vẽ của mình. Thực hành 23’ 3/Hoạt động 3. Thực hành GV gợi ý HS chọn vẽ những người thân như : ông bà, cha mẹ, bạn trai, bạn gái ....Vẽ bán thân, vẽ theo khổ giấy dọc hoặc ngang có thể vẽ thêm các hình ảnh khác cho tranh sinh động. -? Vẽ về ai? Trong khi HS làm bài, GV đến từng bàn để quan sát và hướng dẫn bổ sung, gợi ý cụ thể hơn với những em HS chưa nắm vững cách vẽ. 2’ 4/Hoạt động 4. Nhận xét, đánh Trưng bày sản phẩm giá GV chọn một số bài vẽ của HS và gợi ý HS nhận xét về : bài của bạn GV bổ sung đánh giá bài vẽ, Khen ngợi những em có bài vẽ đẹp. GV nhận xét chung tiết học 1’ 5/Dặn dò Quan sát nhận xét đặc điểm nét mặt của những người xung quanh. Làm tiếp bài ở nhà nếu chưa xong. Rút kinh nghiệm: Tiết dạy rất tốt - Thi gv : giỏi – tốt *) Trß ch¬i tiÕp søc. VÏ mµu vµo tranh ch©n dung. *) Gi¸o viªn chuÈn bÞ: ba bøc tranh ch©n dung gièng nhau cha vÏ mµu treo lªn b¶ng ë ba vÞ trÝ bªn ph¶i, bªn tr¸i, ë gi÷a. + Mµu vÏ. GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 9 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 *) C¸ch ch¬i: Chia líp lµm 3 nhãm, mçi nhãm 3 em ngåi ë vÞ trÝ thuËn lîi cho viÖc lªn b¶ng dÔ dµng. - Mçi bøc tranh chia lµm ba phÇn ®Ó vÏ mµu. + PhÇn khu«n mÆt (tãc, m¾t, mòi, miÖng). + PhÇn cæ, vai + PhÇn nÒn. - Gi¸o viªn h« khÈu lÖnh, häc sinh díi líp h¸t bµi h¸t: mét con vÞt (3 lÇn, lÇn 2 vµ 3 vç tay). - C¸c nhãm trªn b¶ng lÇn lît tõ em thø nhÊt ®Õn em thø 3 lªn b¶ng vÏ mµu vµo phÇn cña m×nh. Sau khi c¸c b¹n ë díi líp h¸t xong bµi h¸t, ®éi nµo xong tríc dµnh phÇn th¾ng. *) PhÇn trß ch¬i nµy còng cè thªm vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cho häc sinh qua tõng bµi häc, ®ång thêi t¹o thªm høng thó cho häc sinh kh«ng chØ häc tèt m«n nµy mµ cßn häc tèt m«n häc tiÕp theo. II.2.3.KÕt qu¶ ®¹t ®îc. Sü sè líp Hoàn thành :A Chưa hoàn thành: B Hoàn thành tốt: A+ 35 3 32 0 Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y bé m«n mü thuËt nãi chung vµ ph©n m«n mÜ thuËt vÏ ch©n dung do ®Æc thï cña bé m«n nªn viÖc chuÈn bÞ ®å dïng trùc quan kh«ng thÓ thiÕu trong tõng tiÕt d¹y.. ThÇy ph¶i biÕt c¸ch tæ chøc líp häc, ph¶i thùc hiÖn thuÇn thôc c¸c thao t¸c còng nh minh ho¹ lªn b¶ng ph¶i ®óng, ph¶i ®Ñp, ph¶i linh ho¹t, bëi v× th«ng qua thÞ gi¸c mµ häc sinh c¶m nhËn ®îc c¸i ®Ñp cña bøc tranh ®Ó h×nh thµnh nªn t¸c phÈm cña m×nh. KÕt qu¶ cho thÊy c¸c em tiÕn bé râ rÖt trong häc tËp, trong c¸ch thÓ hiÖn. Tõ chç lóng tóng cha biÕt thÕ nµo lµ bè côc, h×nh d¸ng, ®êng nÐt ®Õn nay 100% sè em ®· biÕt vËn dông c¸c bíc tiÕn hµnh mét bµi vÏ mµ gi¸o viªn híng dÉn tríc khi lµm bµi. C¸c em ®· lµm tèt bµi kiÓm tra mµ t«i ®a ra ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸. Cô thÓ qua lÇn kh¶o s¸t gÇn ®©y nhÊt kÕt qu¶ ®îc n©ng lªn râ rÖt mµ t«i ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i nh trªn. II.3:Ch¬ng 3: Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ,kÕt qu¶ nghiªn cøu GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 10 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 II.3.1- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó thùc hiÖn cho nghiªn cøu ®Ò tµi cña m×nh t«i ®· sö dông ph¬ng ph¸p sau ®Ó nghiªn cøu: Ph¬ng ph¸p so s¸nh,quan s¸t Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc. Ph¬ng ph¸p trß ch¬i II.3.2- KÕt qu¶ nghiªn cøu ®¹t ®îc: - Qua nh÷ng n¨m thùc tÕ gi¶ng d¹y trªn líp t«i ®· rót ra ®îc nhiÒu kinh nghiÖm. - Khi thÊy chÊt lîng häc tËp cña häc sinh cha cao th× gi¸o viªn kh«ng ®îc nãng véi thóc Ðp c¸c em mét c¸ch kh«ng khoa häc, sai môc ®Ých. Gi¸o viªn cÇn lu ý tríc nh÷ng vÊn ®Ò nµy. Ph¶i t×m ra nguyªn nh©n vµ khã kh¨n mµ häc sinh m¾c ph¶i dÉn ®Õn häc sinh vÏ cha ®óng, cha ®Ñp. Tõ ®ã gi¸o viªn nghiªn cøu, t×m tßi ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp trong tõng bµi d¹y phï hîp víi ®Æc trng bé m«n ®Ó híng cho häc sinh tiÕp thu kiÕn thøc nhÑ nhµng mang l¹i kÕt qu¶ cao trong häc tËp. Khi d¹y m«n mÜ thuËt nãi chung vµ ph©n m«n vÒ tranh nãi riªng ®a sè gi¸o viªn cßn ®ang lóng tóng trong viÖc chuÈn bÞ bµi còng nh tiÕn tr×nh lªn líp. Do ®ã trong khi híng dÉn häc sinh ph©n m«n vÏ tranh t«i rót ra ®îc nh÷ng kinh nghiÖm sau: - §å dïng trùc quan ph¶i ®Çy ®ñ, ®Ñp, râ rµng. - Khai th¸c néi dung bµi kÕt hîp víi ®å dïng ®óng chç, ®óng lóc. - §a néi dung c©u hái phï hîp víi ®èi tîng häc sinh vÊn ®¸p râ rµng, dÔ hiÓu. - VËn dông ph¬ng ph¸p míi nh d¹y häc theo nhãm. - Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, häc sinh ph¶i lµ ngêi chñ ®éng t×m ra kiÕn thøc. - Trß ch¬i kiÕn thøc (vÏ tranh tiÕp søc phï hîp víi néi dung ®Ó còng cè ®îc kiÕn thøc cho vÏ tranh. PhÇn III: KÕt luËn - kiÕn nghÞ III.1: KÕt luËn Gi¸o dôc thÈm mü cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh tiÓu häc. Nã h×nh thµnh cho häc sinh cã ý thøc t×nh c¶m ®¹o ®øc trong s¸ng, lµnh m¹nh, híng con ngêi c¶m nhËn ®îc c¸i ®Ñp thÓ giíi quan, nh©n sinh quan. Qua tiÕt mÜ thuËt, trÎ ho¹t b¸t, tù tin, cëi më víi gi¸o viªn,víi b¹n bÌ do viÖc gi¸o dôc tèt h¬n. GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 11 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 - Ph¬ng ph¸p d¹y häc gióp häc sinh h×nh thµnh bè côc, h×nh vÏ ch¾c, khoÎ, c©n ®èi hµi hoµ, mµu s¾c cã ®©m, nh¹t, t¬i s¸ng phï hîp víi yªu cÇu cña bµi häc. Dùa trªn c¸c ®Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi tiÓu häc cô thÓ lµ løa tuæi häc sinh líp 3 vËn dông ®îc kiÕn thøc mÜ thuËt cña b¶n th©n. T«i ®· cè g¾ng gióp c¸c em cã s©n ch¬i bæ Ých vµ lý thó gãp phÇn lµm cho c¸c em kh¸m ph¸ ®îc ng«n ng÷ riªng cña mÜ thuËt kh¸c víi m«n häc kh¸c. III.2 KiÕn nghÞ víi cÊp trªn: Nh÷ng kinh nghiÖm nµy do b¶n th©n t«i tù rót ra trong nh÷ng n¨m thùc tÕ gi¶ng d¹y, do ®ã cha hoµn thiÖn. §Ó kinh nghiÖm nµy cã hiÖu qu¶ h¬n trong gi¶ng d¹y t«i rÊt mong sù gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp, tæ chuyªn m«n, l·nh ®¹o cÊp trªn ®Ó t«i hoµn thiÖn h¬n vÒ chuyªn m«n trong gi¶ng d¹y. Qua s¸ng kiÕn nµy t«i m¹nh d¹n ®Ò nghÞ phßng Gi¸o dôc thêng xuyªn më líp båi dìng MÜ thuËt t¹i huyÖn nhµ cho tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn chuyªn MÜ thuËt häc vµo c¸c dÞp hÌ ®Ó cïng nhau trao ®æi häc hái nh÷ng ph¬ng ph¸p míi. Vµ cÇn tæ chøc nhiÒu cuéc thi vÏ tranh vÒ c¸c chñ ®Ò cho løa tuæi häc sinh tiÓu häc ®Ó thu hót sù häc hái, ham hiÓu biÕt cña c¸c em trong x· héi. Nªn thêng xuyªn më chuyªn ®Ò MÜ thuËt t¹i c¸c côm ®Ó ®ãng gãp cho c¸c anh chÞ em gi¸o viªn MÜ thuËt cho ®iÒu kiÖn tham gia häc hái, ®óc rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân đã áp dụng thành công trong thời gian dạy học ở Trường tiểu học Chiến Thắng, xin được chia sẻ với các bạn đồng nghiệp. Rất mong rằng sáng kiến kinh nghiệm này sẽ được áp dụng và phổ biến rộng rãi để chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chiến Thắng, ngµy 02 th¸ng 06 Ngêi viÕt n¨m 2014 Phan Thị Hương GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 12 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 PhÇn IV.Tµi liÖu tham kh¶o *Tµi liÖu nghiªn cøu mÜ thuËt *Tµi liÖu båi dìng thêng xuyªn chu kú III ( quyÓn 2) * C¸c lo¹i s¸ch t liÖu tham kh¶o. * §å dïng d¹y häc * ThiÕt kÕ bµi gi¶ng mü thuËt líp 3 \ GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 13 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 14 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 15 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 16 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 NhËn xÐt cña héi ®ång NHÀ trêng ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 17 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ……………… NHẬN XÉT CỦA HĐKH PHÒNG GD & §T HUYỆN ĐỒNG HY …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 18 Trường TH Chiến Thắng Kinh nghiệm dạy kiểu bài vẽ tranh chân dung cho học sinh lớp 3 …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………… …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ……………… PHỤ LỤC PHÇN I- PhÇn më ®Çu: I.1- Lý do chän ®Ò tµi I.2- Môc ®Ých nghiªn cøu I.3- Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm I.3.1- Thêi gian nghiªn cøu I.3.2- §Þa ®iÓm nghiªn cøu I.4- §ãng gãp míi vÒ mÆt lý luËn, vÒ mÆt thùc tiÔn PHÇN II- NéI DUNG II.1- Ch¬ng 1: Tæng quan II.2- Ch¬ng 2: Néi dung nghiªn cøu II.2.1- KiÓm tra ®Çu n¨m líp 3a II.2.2- TiÕn tr×nh bµi d¹y cô thÓ cho häc sinh líp 3a II.2.3-KÕt qu¶ ®¹t ®îc10-11 II.3-Ch¬ng 3: Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ,kÕt qu¶ nghiªn cøu III.3.1- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu III.3.2- KÕt qu¶ nghiªn cøu ®¹t ®îc PHÇN III- PhÇn kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ III.1- PhÇn kÕt luËn III.2- KiÕn nghÞ víi cÊp trªn IV- Tµi liÖu tham kh¶o V- NhËn xÐt cña H§KH cÊp trêng & Phßng GD&§T huyÖn GIÁO VIÊN MĨ THUẬT: Phan Thị Hương 19 1 1-2 2 3 3 3 3-4 5 5 6 6 6-7-8-9-10 11 11 11-12 12 13 14 14 15 16-17 Trường TH Chiến Thắng
- Xem thêm -