Tài liệu Skkn kiểm tra bài cũ vào bài mới chương trình toán thcs

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

I. ®Æt vÊn ®Ò 1. Lý do chän ®Ò tµi Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, sù nghiÖp gi¸o dôc còng ®æi míi kh«ng ngõng. C¸c nhµ trêng cµng chó träng ®Õn chÊt lîng toµn diÖn bªn c¹nh sù ®Çu t thÝch ®¸ng cho gi¸o dôc. Víi vai trß lµ m«n häc c«ng cô, bé m«n To¸n ®· gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc tèt c¸c m«n häc kh¸c. ViÖc gi¶ng d¹y m«n To¸n ë nhµ trêng kh«ng chØ nh»m truyÒn thô cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ To¸n häc mµ cßn vò trang cho c¸c em c«ng cô s¾c bÐn ®Ó nghiªn cøu thÕ giíi tù nhiªn. D¹y häc nh thÕ nµo ®Ó häc sinh kh«ng nh÷ng n¾m kiÕn thøc c¬ b¶n mét c¸ch cã hÖ thèng mµ cßn ph¶i n©ng cao, ph¸t triÓn ®Ó c¸c em cã høng thó, say mª häc tËp. §ã lµ mét c©u hái mµ mçi thÇy, c« gi¸o lu«n ®Æt ra cho m×nh. Víi ®Æc ®iÓm lµ Trêng thuéc vïng kinh tÕ ®Æc biÖt khã kh¨n, ®iÒu kiÖn ®êi sèng nh©n d©n còng nh tr×nh ®é d©n trÝ cßn cha cao, hÇu hÕt lµ cha cã sù quan t©m cña gia ®×nh ®Õn viÖc häc tËp cña con em. ViÖc gi¶ng d¹y m«n To¸n cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ häc sinh gÇn nh kh«ng häc bµi ë nhµ, kh«ng lµm bµi tËp ®îc giao. V× vËy, viÖc d¹y vµ häc mét tiÕt To¸n ë trªn líp rÊt dÔ mÊt høng thó cho c¶ thÇy vµ trß ngay tõ kh©u kiÓm tra bµi cò. Trong h¬n 10 n¨m thùc hiÖn c«ng t¸c gi¶ng d¹y m«n To¸n ë Trêng THCS Yªn Th¾ng – Lang Ch¸nh, cïng víi gÇn ®©y ®îc tham gia vµo ®Ò tµi “Bµi tËp bæ trî To¸n 6” cña ThÇy Hå Sü Dòng, t«i xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè kinh nghiÖm: “KiÓm tra bµi cò vµo bµi míi ch¬ng tr×nh To¸n THCS”. 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi Ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o, ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy, n¨ng lùc tù häc cña häc sinh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em høng thó, say mª häc tËp bé m«n. Nªu lªn ®îc mét sè kinh nghiÖm cña b¶n th©n vÒ: “KiÓm tra bµi cò vµo bµi míi ch¬ng tr×nh To¸n THCS”. 3. Thùc tr¹ng a) ThuËn lîi: Häc sinh ®a sè lµ con em d©n téc nªn cã tÝnh cÇn cï, chÞu khã. MÆt kh¸c ë løa tuæi c¸c em ®ang rÊt thÝch nghiªn cøu, t×m tßi, t×m hiÓu ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp. §îc sù quan t©m gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cña Ban gi¸m hiÖu vµ tæ chuyªn m«n. b) Khã kh¨n: 2 Nhµ trêng thuéc x· miÒn nói, ®Æc biÖt khã kh¨n, ®êng x¸ ®i l¹i khã kh¨n do ®ã häc sinh ®i häc kh«ng ®Òu, m¹ch kiÕn thøc tiÕp thu kh«ng liªn tôc. Tr×nh ®é cña häc sinh kh«ng ®ång ®Òu, chÊt lîng ®¹i trµ cßn thÊp. TÝnh tù gi¸c, kh¶ n¨ng t duy, s¸ng t¹o cßn h¹n chÕ, nhiÒu häc sinh cha ch¨m häc. II. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò 1. Néi dung KiÓm tra bµi cò kh«ng ®¬n thuÇn lµ kiÓm tra xem häc sinh cã lµm bµi tËp ë nhµ hay kh«ng, theo tiÕn tr×nh b×nh thêng th× gi¸o viªn gäi mét hoÆc hai häc sinh lªn kiÓm tra råi nhËn xÐt, cho ®iÓm, sau ®ã vµo gi¶ng d¹y bµi míi. Víi tiÕn tr×nh nµy, ®èi víi häc sinh yÕu kÐm, häc sinh kh«ng lµm ®îc bµi tËp ë nhµ th× dÔ g©y nhµm ch¸n trong tiÕt häc, häc sinh kh«ng cã høng thó ngay tõ nh÷ng phót ®Çu cña tiÕt häc. V× vËy, kiÕn thøc ®Ó kiÓm tra bµi cò theo t«i cÇn cã nh÷ng yÕu tè sau: Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ bµi tËp trong SGK; CÇn cã nh÷ng bµi tËp ®¬n gi¶n, t¨ng cêng ë d¹ng ®iÒn khuyÕt, ®iÒn vµo « trèng; Cã liªn quan ®Õn néi dung bµi häc míi hoÆc chÝnh lµ néi dung cña bµi häc míi; KiÕn thøc cò kh«ng b¾t buéc lµ kiÕn thøc cña bµi ngay tríc ®ã. Tõ nh÷ng yÕu tè ®ã, yªu cÇu gi¸o viªn gi¶ng d¹y ph¶i chuÈn bÞ tèt c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc vµ cã kü n¨ng tr×nh bµy b¶ng ®Ó lu kiÕn thøc cò lµm néi dung bµi míi. 2. Mét sè vÝ dô cô thÓ: VÝ dô 1: §8. Chia hai luü thõa cïng c¬ sè (To¸n 6 tËp1) HS1: §iÒn vµo chç chÊm? HS2: §iÒn vµo chç chÊm? a) 2 2 .2 3 ..... 2 5 : 2 2 2.2.2.2.2 : ... . ... b) 2 2.x 2 5 x 2 5 : .... x ..... = ......: 4 = 8 = 2 ..... * Sau khi kiÓm tra bµi cò, gi¸o viªn so s¸nh c¸ch lµm ë hai bµi tËp vµ dÉn d¾t vµo bµi míi sao cho ®¬n gi¶n nhÊt VÝ dô 2: §8. Khi nµo th× am + mb = ab? HS1: Cho c¸c ®iÓm nh h×nh vÏ. VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AM; MB; AB §o ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng ®ã råi ®iÒn vµo chç chÊm? AM = ...... A M B (H×nh 6 tËp 1) 3 MB = ...... . . . AB = ....... HS2: Cho c¸c ®iÓm nh h×nh vÏ. VÏ c¸c ®o¹n th¼ng CE; ED; CD §o ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng ®ã råi ®iÒn vµo chç chÊm? CE = ....... C. .D ED = ....... CD = ...... E. * Sau khi kiÓm tra xong, gi¸o viªn cã thÓ nªu thªm c¸c c©u hái phô: §iÓm M cã n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B kh«ng? §iÓm E cã n»m gi÷a hai ®iÓm C vµ D kh«ng? So s¸nh AM + MB vµ AB ? CE + ED vµ CD ? Gi¸o viªn cã thÓ tr×nh bµy thªm ë BT1 (phÇn b¶ng thø nhÊt) vµ lu lµm néi dung ?1 C¸ch tr×nh bµy cã thÓ nh sau: AM = ......  AM + MB = …..  AM + MB = AB MB = ...... AB = ....... §Õn ®©y, gi¸o viªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh lu«n: NÕu ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B th× AM + MB = AB vµ b¾t ®Çu vµo bµi míi. §4. Rót gän ph©n sè VÝ dô 3: (To¸n 6 tËp 2) GV gäi hai häc sinh ®ång thêi lªn b¶ng: HS1: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm? :2 12 18 = :2 : .... ....... ....... = 2 3 : .... HS2: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm? : ....  8 12 =  2 3 : .... * Víi bµi tËp kiÓm tra nh trªn, sau khi nhËn xÐt cho ®iÓm gi¸o viªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh lu«n: C¸ch lµm nh vËy chÝnh lµ c¸ch rót gän ph©n sè. 4 Khi vµo bµi míi cã thÓ lu BT1 lµm vÝ dô 1; BT2 lµm vÝ dô2 thay cho vÝ dô trong SGK, môc ®Ých dµnh nhiÒu thêi gian cho häc sinh thùc hµnh rót gän. Trong qu¸ tr×nh häc sinh rót gän, nªn lùa chän c¸c bµi tËp nhá, tõ dÔ ®Õn khã vµ dÇn bá d¹ng ®iÒn khuyÕt. §13. Hçn sè. Sè thËp ph©n. phÇn tr¨m VÝ dô 4: (To¸n 6 tËp 2) GV cã thÓ ®a ra hai bµi tËp kiÓm tra ®¬n gi¶n sau: HS1: §iÒn vµo chç chÊm? 5 3 ..... ...... D HS2: §iÒn vµo chç chÊm? 1+ 2 3 = ..... 2 .....  ..... ......    3 3 3 ...... Th¬ng * §èi víi hçn sè (d¬ng) th× häc sinh ®· ®îc häc ë líp 5, v× vËy hai BT nµy chØ cã ý nghÜa lµ nh¾c l¹i cho c¸c em vµ lu b¶ng thay phÇn tr×nh bµy cña SGK. §Ó vµo bµi míi, sau khi cho ®iÓm gi¸o viªn cÇn thªm thao t¸c võa nhËn xÐt võa tr×nh bµy l¹i BT2 ë phÇn b¶ng thø nhÊt c¹nh BT1 ®Ó lu b¶ng: 5 2 2 1  1 3 3 3 Nh vËy, sau khi kiÓm tra bµi cò gi¸o viªn ®· cã mét phÇn néi dung cña bµi míi mµ theo t«i sau khi vµo bµi råi míi nh¾c l¹i néi dung nµy th× gÇn nh lµ gi¸o viªn tr×nh bµy l¹i theo SGK, kh«ng cã ho¹t ®éng cña häc sinh. VÝ dô 5: §4. khi nµo th× xOy + yOz = xOz (H×nh 6 tËp 2) * Víi bµi nµy cã thÓ dïng ?1 ®Ó kiÓm tra bµi cò; tuy nhiªn ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian th× gi¸o viªn nªn vÏ h×nh 23 tríc (b¶ng phô hoÆc ë phÇn b¶ng thø I) vµ phÇn so s¸nh th× yªu cÇu häc sinh ®iÒn khuyÕt: xOy = …… yOz = ……  xOy  yOz .......  xOy  yOz  xOz xOz = …… ë h×nh b còng tr×nh bµy t¬ng tù. Nh vËy, sau khi kiÓm tra bµi cò xong gi¸o viªn cã thÓ vµo bµi míi vµ ®· cã néi dung ?1 cña bµi míi. 5 §7. ®Þnh lÝ VÝ dô 6: (H×nh 7 tËp 1) HS1: §iÒn vµo chç chÊm O Hai gãc ..................... th× b»ng nhau HS2: §iÒn vµo chç chÊm 1 2 M . b a Qua mét ®iÓm ë ngoµi mét ®êng th¼ng .....................................®êng th¼ng song song víi ®êng th¼ng ®ã. * Sau khi kiÓm tra bµi cò, gi¸o viªn cã thÓ giíi thiÖu cho häc sinh: TÝnh chÊt “Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau” b»ng suy luËn mµ ta suy ra ®îc tõ nh÷ng kh¼ng ®Þnh ®îc coi lµ ®óng, tÝnh chÊt nh vËy lµ mét ®Þnh lÝ; cßn tiªn ®Ò ¬clit kh«ng ph¶i lµ mét ®Þnh lÝ v× nã kh«ng ®îc suy ra tõ nh÷ng kh¼ng ®Þnh ®îc coi lµ ®óng. Tõ nhËn xÐt trªn gi¸o viªn vµo bµi míi mét c¸ch trùc tiÕp. Khi kiÓm tra bµi cò, gi¸o viªn lu BT cña HS1 (phÇn b¶ng thø nhÊt) lµm néi dung bµi míi vµ khi võa giíi thiÖu cho häc sinh võa viÕt thªm. Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau: Lµ mét ®Þnh lÝ VÝ dô 7: §3. ®¬n thøc (§¹i sè 7 tËp 2) * Gi¸o viªn dïng ?1 ®Ó kiÓm tra bµi cò, cã thÓ thay b»ng c¸c biÓu thøc kh¸c víi ?1 ®Ó kh«ng g©y ¸p ®Æt víi häc sinh. Yªu cÇu kü n¨ng tr×nh bµy b¶ng, ®Ó sau khi häc sinh tr¶ lêi xong gi¸o viªn cã lu«n néi dung cña vÝ dô 1 vµ vÝ dô 2. VÝ dô 8: §4. ®¬n thøc ®ång d¹ng (To¸n 7 tËp 2) C¸ch thùc hiÖn nh vÝ dô 7. 6 HoÆc: Cho c¸c ®¬n thøc sau: 2 xy 2 ; 1 2 2 xy; xy 2 ; x 2 y 2 5 3 ? ChØ ra c¸c ®¬n thøc cã phÇn biÕn gièng hÖt nhau .... vµo bµi míi. Lu ý: NÕu lÊy nh÷ng ®å dïng häc tËp thùc tÕ cña c¸c em ®Ó minh ho¹ phÇn biÕn th× tiÕt d¹y sinh ®éng h¬n, tuy nhiªn yªu cÇu gi¸o viªn ph¶i khÐo trong kh©u minh ho¹. §9. nghiÖm cña ®a thøc mét biÕn VÝ dô 9: (To¸n 7 tËp 2) HS1: TÝnh gi¸ trÞ cña ®a thøc sau t¹i x = 1 A( x ) x  1 HS2: TÝnh gi¸ trÞ cña ®a thøc sau t¹i x = 1 B ( x) x  2 * Sau khi kiÓm tra bµi cò xong, gi¸o viªn cã thÓ vµo bµi míi: Víi x = 1 th× ®a thøc A(x) cã gi¸ trÞ b»ng 0; ta nãi x = 1 lµ mét nghiÖm cña ®a thøc A(x). Cßn v¬Ý x = 1 th× ®a thøc B(x) cã gi¸ trÞ kh¸c 0; ta nãi x = 1 kh«ng ph¶i lµ nghiÖm cña ®a thøc B(x). H«m nay chóng ta sang bµi ...... Gi¸o viªn cã thÓ thay thÕ BT cña HS1 cho bµi to¸n SGK §2. tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc VÝ dô 10: (§¹i 8 tËp 1) HS1: ? Hai ph©n thøc A B vµ C D b»ng nhau khi nµo? HS2: §iÒn dÊu <; =; > vµ biÓu thøc thÝch hîp vµo « vu«ng? .x 2x 2 x2 y 2x xy V×: 2x . = xy . 2x2 . * Gi¸o viªn lîi dông bµi tËp nµy ®Ó giíi thiÖu vµo bµi míi, cÇn thiÕt cã thÓ thay cho c¸c ?1; ?2; ?3 trong SGK. 7 NÕu ®èi tîng häc sinh kh¸ cã thÓ gäi thªm mét HS n÷a lªn b¶ng tr×nh bµy BT t¬ng tù nhng thay phÐp nh©n b»ng phÐp chia. Lu ý khi chän BT nªn chän BT dÔ, tr¸nh dÊu ©m, ®Ó kh«ng g©y khã cho c¸c em ngay tõ ®Çu. §Ó vµo tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc cã thÓ bá qua c¸c ? nh trong SGK mµ thay vµo ®ã b»ng hai vÝ dô (nh©n; chia) lµ BT kiÓm tra bµi cò. VÝ dô 11: §2. ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn vµ c¸ch gi¶i (§¹i 8 tËp 2) * ë c¸c líp díi c¸c em ®· ®îc häc bµi to¸n t×m x ®¬n gi¶n; thùc chÊt ®ã còng chÝnh lµ c¸c ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn. MÆt kh¸c, môc tiªu cña ta lµ HS biÕt ®îc ph¬ng tr×nh bËc nhÊt cã d¹ng nh thÕ nµo vµ ¸p dông thµnh th¹o c¸c quy t¾c ®Ó gi¶i ph¬ng tr×nh. V× vËy gi¸o viªn cã thÓ sö dông cac bµi to¸n t×m x ®¬n gi¶n ®Ó kiÓm tra bµi cò vµ dïng ®Ó giíi thiÖu bµi míi, cô thÓ nh sau: T×m x biÕt: a) x – 1 = 0 b) 2x + 2 = 0 c) 3x – 4 = 5 Tuú theo t×nh h×nh líp häc cã thÓ gäi 1; 2 hay 3 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy. Sau khi söa bµi cho c¸c em xong, gi¸o viªn cã thÓ giíi thiÖu vµo bµi míi: C¸ch t×m x cña c¸c em nh võa råi chÝnh lµ c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn. VËy ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn lµ g×; c¸ch gi¶i nh thÕ nµo, h«m nay chóng ta sang bµi míi... Nh vËy, häc sinh sÏ nghÜ r»ng m×nh ®· gi¶i ®ù¬c ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn vµ vµo bµi häc víi t©m lý høng thó h¬n. VÝ dô 12: §4. kh¸i niÖm hai tam gi¸c ®ång d¹ng (H×nh 8 tËp 2) Gi¸o viªn cã thÓ sö dông ?1 ®Ó liÓm tra, sö dông b¶ng phô vµ yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi díi d¹ng ®iÒn khuyÕt ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian. Sau khi häc sinh tr×nh bµy xong; gi¸o viªn kh¼ng ®Þnh lu«n tam gi¸c ABC ®ång d¹ng víi tam gi¸c A/B/C/ vµ vµo bµi míi 8 VÝ dô 13: §2. hÖ hai ph¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn (§¹i 9 tËp 2) ? Trong c¸c cÆp sè (- 2; 1) , (0; - 2) , (1; -1) cÆp sè nµo lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh a) x – y = 2 b) 3x + 2y = 1 * Sau khi häc sinh tr×nh bµy xong, gi¸o viªn giíi thiÖu: Trong ba cÆp sè trªn th× cÆp sè (1; - 1) võa lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh a võa lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh b ta nãi cÆp sè (1; -1) lµ nghiÖm cña hÖ hai ph¬ng tr×nh x – y = 2 vµ 3x + 2y = 1 Vµo bµi míi. Cã thÓ sö dông bµi tËp thay cho vÝ dô ?1 SGK. §6. cung chøa gãc VÝ dô 14: (H×nh 9 tËp 2) N ? Cho (O), d©y AB kh¸c ®êng kÝnh; lÊy ®iÓm M n P trªn cung AnB sao cho AMB = 700; N vµ P lµ hai ®iÓm bÊt kú trªn AnB. M O TÝnh ANB vµ APB? B * Sau khi kiÓm tra bµi cò xong, gi¸o viªn giíi A TÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m trªn AnB ®Òu nh×n AB díi mét gãc b»ng 700, ta nãi cung AnB gãc 700 tõ ®ã gi¸o viªn vµo bµi míi. thiÖu: B cung lµ cung chøa Theo t«i, bµi nµy lµ bµi khã v× thÕ kiÕn thøc ®a ra cho häc sinh tiÕp cËn cÇn ®¬n gi¶n vµ têng minh. VÝ dô 15: §6. hÖ thøc vi-Ðt vµ øng dông (§¹i 9 tËp 2) ? Cho ph¬ng tr×nh: x2 – 3x + 2 = 0 a) Gi¶i ph¬ng tr×nh b) Trong trêng hîp ph¬ng tr×nh cã nghiÖm; So s¸nh x1 + x2 víi  b a ; x1.x2 víi c a * Sau khi nhËn xÐt cho ®iÓm xong, gi¸o viªn kh¼ng ®Þnh: Víi bÊt kú ph¬ng tr×nh bËc hai nµo cã nghiÖm th× ta ®Òu cã x 1 + x2 =  b a vµ x1.x2 = c a ; ®©y chÝnh lµ hÖ thøc viet cña ph¬ng t×nh bËc hai, h«m nay chóng ta sÏ chøng minh ®iÒu nµy vµo bµi míi. 9 iii. KÕt luËn “KiÓm tra bµi cò vµo bµi míi” lµ mét ho¹t ®éng nhá trong mét tiÕt d¹y tuy nhiªn nã gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng cña tiÕt d¹y ®ã. KiÓm tra bµi cò kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ë ®Çu tiÕt häc, cã thÓ kiÓm tra trong c¶ qu¸ tr×nh d¹y häc, tuy nhiªn ®Ó t¹o mét phÇn høng thó cho c¸c em khi bíc vµo tiÕt häc nªn kiÓm tra bµi cò cã néi dung liªn quan víi bµi míi. KiÕn thøc ®Ó kiÓm tra kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ë bµi ngay tríc ®ã, nªn chän nh÷ng bµi cã kiÕn thøc ®¬n gi¶n, nhÑ nhµng, tiÕt kiÖm thêi gian cã néi dung liªn quan gi¸n tiÕp hoÆc trùc tiÕp ®Õn néi dung bµi míi. V× vËy, viÖc chän nh÷ng bµi tËp ®Ó kiÓm tra bµi cò lµ rÊt qu©n träng vµ kü n¨ng c¨n chØnh b¶ng, tr×nh bµy b¶ng cña gi¸o viªn lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ lu bµi tËp kiÓm tra lµm néi dung bµi míi. Bªn c¹nh ®ã viÖc chuÈn bÞ c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc còng ph¶i c«ng phu, tØ mØ. “KiÓm tra bµi cò vµo bµi míi” kh«ng ph¶i tiÕt nµo còng thùc hiÖn ®îc, tuy nhiªn nÕu chÞu khã nghiªn cøu th× ®a sè cã thÓ sö dông ®îc c¸ch vµo bµi nµy. MÆt kh¸c, víi híng ®i nh vËy, gi¸o viªn cã thÓ chuyÓn môc mét c¸ch logic trong bµi d¹y nh lÊy cñng cè, luyÖn tËp cña phÇn tríc lµm néi dung cña phÇn sau. Nãi tãm l¹i, cã rÊt nhiÒu c¸ch vµo bµi kh¸c nhau vµ kü n¨ng, nghiÖp vô s ph¹m cña mçi gi¸o viªn còng kh¸c nhau. Tuú tõng bµi d¹y, theo së trêng cña mçi gi¸o viªn, theo ®èi tîng häc sinh mµ gi¸o viªn cã c¸ch d¹y thÝch hîp, c¸ch vµo bµi hîp lÝ. B¶n th©n t«i, thùc hiÖn c«ng t¸c gi¶ng d¹y ë Trêng THCS Yªn Th¾ng thÊy r»ng sö dông bµi tËp kiÓm tra lµm néi dung bµi míi lµ mét c¸ch vµo bµi t¬ng ®èi thÝch hîp, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian, t¹o høng thó häc tËp cho häc sinh ngay tõ nh÷ng phót ®Çu cña tiÕt häc. V× vËy, t«i m¹nh d¹n ®a ra kinh nghiÖm cña b¶n th©n vÒ c¸ch “KiÓm tra bµi cò vµo bµi míi” cña m×nh rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ®ång nghiÖp vµ cÊp trªn./. Yªn Th¾ng, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2012 Ngêi viÕt NguyÔn Quèc Trëng 10
- Xem thêm -