Tài liệu Skkn khắc phục lỗi phát âm – sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp tiếng anh 6

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1651 |
  • Lượt tải: 3
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

SÁNG KIẾN TÊN SÁNG KIẾN KHẮC PHỤC LỖI PHÁT ÂM – SỬ DỤNG NHẦM CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 6 I/ SỰ CẦN THIẾT,MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN SÁNG KIẾN. Từ thực tế giảng dạy chương trình sách giáo khoa lớp 6 . Qua thực tế dự giờ thăm lớp các đồng nghiệp giảng dạy môn Tiếng Anh ở trường THCS Trí Phải. Từng tham gia công tác chấm thi giáo viên dạy giỏi vòng huyện do phòng GD & ĐT huyện Thới Bình. Tôi đã đi dự giờ thanh kiểm tra các đồng nghiệp trong trường , trong khi dự giờ tôi thấy đa số học sinh thường mắc những lỗi cơ bản trong khi phát âm và sử dụng cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh trong giờ hoc. Chính vì lẽ đó tôi chọn và viết sáng kiến kinh nghiệm về “ Khắc phục những lỗi sai cơ bản trong phát âm và dùng cấu trúc ngữ pháp nhầm lẫn Tiếng anh 6”. Trong bài viết này tôi xin nêu ra một vài biện pháp mà tôi đã áp dụng trong quá trình giảng dạy và thu được những kết quả khá khả quan về vấn đề khắc phục những lỗi sai cơ bản mà học sinh thường mắc phải trong khi học. Nhằm giúp các em sửa lỗi và sử dụng cấu trúc ngữ pháp Tiếng anh tốt hơn cho những năm tiếp theo của cấp học trung học cơ sở. II/ PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN. - Đối tượng là học sinh lớp 6 trường THCS Trí Phải - Thới Bình – Cà Mau. - Phạm vi nghiên cứu: + Khắc phục những lỗi sai thông thường khi học sinh đọc hoặc nói. + Giúp học sinh khắc phục những lỗi sai cơ bản khi sử dụng cấu trúc ngữ pháp sách giáo khoa lớp 6. * Mục đích nghiên cứu. Đưa ra những biện pháp và hướng dẫn học sinh sửa chữa những lỗi sai thường gặp trong khi học tiếng anh. Nhằm giúp các em khắc phục ngay những lỗi sai từ những năm đầu học tiếng anh, để không trở thành thói quen và để học tốt hơn cho những năm tiếp theo. SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 1 * Kế hoạch nghiên cứu. - Nắm bắt thực trạng của học sinh. - Xét thấy hai vấn đề: Khắc phục những lỗi sai cơ bản trong khi phát âm và dùng cấu trúc ngữ pháp nhầm lẫn Tiếng anh 6 là lỗi sai mà học sinh thường gặp trong khi học, do đó tôi tập trung nghiên cứu và giải quyết hai vấn đề này. - Viết đề tài. - Áp dụng trong giảng dạy chương trình sách giáo khoa lớp 6. - Đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi năm học. III/ MÔ TẢ SÁNG KIẾN. NHỮNG LỖI HỌC SINH THƯỜNG MẮC PHẢI VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT. - Nêu ra những trường hợp mắc lỗi. - Nhận xét. - Cách giải quyết. 1. Trường hợp 1: Học sinh phát âm nhầm “ I am = I’m; She is = She’s; He is = He’s; You are = You’re; We are = We’re; They are = They’re; It is = It’s. * Nhận xét: Đa số học sinh đọc đại từ nhân xưng chia với động từ ‘tobe’ khi viết tách ra và viết tắt lại đều phát âm giống nhau. * Cách giải quyết: Dùng bảng phụ ta phiên âm để học sinh nhận biết cách đọc. Tách ra I am Viết tắt ai æm(əm) / / He is / hi: iz She is / It is / it iz ∫i: iz / / / I’m / aim He’s / hi: z She’s / It’s / SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 / / ‘∫i: z its / / Trang 2 You are / ju: a:(r) / You’re / juə / We are / wi: a:(r) / We’re / wiə(r)/ wi: r / They are / ðei a:(r) / They’re / ðeə / 2. Trường hợp 2: Học sinh thưòng phát âm sai khi chia động từ thường ở ngôi thứ ba số ít. * Nhận xét: Khi chia động từ thường ở ngôi thứ ba số it chúng ta thêm ‘s’ hoặc ‘es’ vào sau động từ học sinh thường đọc sai âm cuối khi thêm ‘s hoặc es’ vào. * Cách giải quyết: Hướng dẫn học sinh có 3 cách đọc khi chia động từ thường ở ngôi thứ ba số ít chúng ta thêm ‘s’ hoặc ‘es’. Đọc là / s / nếu động từ Đọc là / z / nếu động từ tận cùng với một trong tận cùng với một trong các âm / f, k, p, t / các âm khác với hai Đọc là / iz / nếu động từ trường hợp trước. tận cùng với một trong các âm / s, t∫, ∫, z, ʤ / Ví dụ: Ví dụ: Ví dụ: gets brushes goes thanks watches lives cooks misses opens stops closes stands 3. Trường hợp 3. Học sinh thường phát âm sai khi chuyển từ danh số ít sang danh từ sồ nhiều. * Nhận xét: Khi chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều chúng ta thường thêm ‘s’. Trường hợp ngoại lệ: Những danh từ số ít tận cùng bằng “ o, s, x, ch, sh” thêm ‘es’. Những danh từ số ít tận cùng bằng một chữ cái phụ âm + y thì đổi SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 3 ‘y’ thành ‘i’ rồi thêm ‘es’. Những danh từ tận cùng bằng ‘f, fe’ thì đổi thành ‘v’ rồi thêm ‘es’. * Cách giải quyết. Hướng dẫn học sinh có 3 cách đọc khi chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều. Đọc là /s/ nếu các danh từ Đọc là /iz / nếu các danh từ số ít tận cùng bằng các số ít tận cùng bằng các âm âm / f, k, p, t,  / / s, z, ∫, t∫, dZ, Z / Đọc l à / z / nếu các danh từ số ít tận cùng các âm còn lại. ví dụ: ví dụ: ví dụ: book  books / ‘buks / bench  benches / bent∫iz / bag  bags lamp  lamps class  classes /‘klæsiz / chair chairs / t∫erz / student students / couch  couches / kaut∫iz / room  rooms / ru:mz / stu:dənts/ nurse  nurses / n3:rsiz / pen  pens / penz ………. ……… ……….. / læps / / bægz / / 4. Trương hợp 4: Học sinh thường dùng sai đại từ sở hữu ( Possessive pronouns) trong câu trả lời hoặc viết. * Nhận xét: Đại từ sở hữu không đứng một mình trong câu mà luôn đi kèm với một danh từ theo sau và chỉ quyền sở hữu của danh từ ấy. Các đại từ chỉ ngôi có các từ sở hữu tương ứng như sau. Đại từ làm chủ ngữ Đại từ sở hữu I my We our You your SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 4 He his She her It its They their + Noun * Cách giải quyết: Cho học sinh luyện tập: Hãy chọn đại từ thích hợp điền vào những câu sau. a) I wash …………… face every morning. b) What’s your name?  ……………… name is Tuan. c) She always does ………………………. homework. d) We go to Quang Trung school. ………………… school is in the country. e) They live in a house. …………………house has a yard. f) He brushes …………………….teeth. 5. Trường hợp 5. Học sinh thường nhầm lẫn giữa sở hữu cách và dạng rút gọn của động từ ‘is.’ - Thu’s school is in the city. - He’s a student. * Nhận xét: Đa số học sinh hiểu nghĩa và dùng sai giữa sở hữu cách và dạng rút gọn của động từ ‘is’ đều viết là ‘s’. * Cách giải quyết: Cho học sinh làm bài tập. Em hãy xác định ‘s’ trong câu đâu là động từ ‘is’ viết tắt, đâu là sở hữu cách. a) Phong’s school’s big. b) My sister’s school’s small. c) Thanh’s book’s on the table. d) The student’s classroom’s on the second floor. SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 5 6. Trường hợp 6: Các em học sinh thường lẫn lộn trong cách trả lời câu hỏi “Yes – No questions”. Ví dụ: S1: Does he walk to school ? S2: Yes, he is./ No, he isn’t. * Nhận xét: Đa số học sinh thường lẫn lộn trong cách trả lời câu hỏi ‘Yes – No questions’ với động từ ‘tobe’ và trợ động từ ‘do, does’. Câu trả lới đúng: Yes, he does./ No, he doesn’t * Cách giải quyết: Hướng dẫn học sinh các dạng câu hỏi “Yes – No questions”. a) To be: - Structure : Am Is - Cách trả lời: Agree: + S + …? Disagree: Yes, S + (be). No, S + (be not) Are Ví dụ: Is he a doctor?  Yes, he is./ No, he isn’t. * Lưu ý: - Nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng thì chủ ngữ câu trả lời lấy lại chủ ngữ của câu hỏi. (Trừ trường hợp ‘you  I’) Ví dụ: Are you a teacher ?  Yes, I am ./ No, I am not. - Nếu chủ ngữ ở câu hỏi là danh từ thì chủ ngữ ở câu trả lời nên dùng đại từ. + Người: She/ He / They. + Vật: It (danh từ số ít)/ They (danh từ số nhiều) Ví dụ: Is Nam in grade 6 ?  Yes, he is ./ No, he isn’t. Is his school small ?  Yes, it is ./ No, it isn’t. Are your books thin ? Yes, they are ./ No, they aren’t. b) Ordinary verbs: - Structure : Does Cách trả lời: Agree: Yes, S + does/ do. SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 6 + S + V (bare inf )…? Disagree: No, S + (d oesn’t / don’t). Do * Lưu ý: Câu hỏi bắt đầu bằng trợ động từ nào thì trả lời dùng lại trợ động từ ấy. Ví dụ: S1: Do you usually play soccer in your f ree time? S2: Yes, I do./ No, I do not. S1: Does she like cold drink? S2: Yes, she does./ No, she does not. 7. Trường hợp 7: Các em học sinh thường mắc lỗi khi chủ ngữ ngôi thứ ba số ít chia với động từ thường. a) She’s always go to school every morning. b) What does she do after school ?  She do play volleyball. c) What does your father do ?  He does a farmer. d) He have literature, math and English on Monday. e) Does he washes his face in the morning ?  Yes. He washs his face. * Nhận xét: Đa số học sinh mắc những lỗi sai cơ bản này là do các em không nắm vững cấu trúc ngữ pháp hoặc học qua rồi nhưng các em không nhớ. Câu đúng: a) She always goes to school every morning. (Bỏ động từ ‘is’ và thêm ‘es’ vào sau động từ ‘go’). b) She plays volleyball.(Bỏ động từ ‘do’ và thêm ‘s’ vào sau động từ ‘play’) c) He is a farmer. (Lưu ý: câu này là câu hỏi về nghề nghiệp nên trả lời dùng động từ ‘be’ và mạo từ ‘a/ an’). d) He has literature, math and English on Monday. (Lưu ý: Động từ ‘have’ có nhiều nghĩa tuy theo ngữ cảnh trong câu hoặc do kết hợp với những từ khác nhau mà có nghĩa khác nhau. - Have: có - Have + tên môn học: học SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 7 - Have + tên bữa ăn: ăn Khi ‘have’ chia ở ngôi thứ ba số ít đổi thành ‘has’). e) Does he wash his face in the morning ?  Yes. He washes his face. (Bỏ ‘es’ sau động từ ‘wash’ do đó là câu ở thể nghi vấn và thêm ‘es’ vào sau động từ ‘wash’ trong câu trả lời). * Cách giải quyết: Dùng bảng phụ cụ thể hóa thì hiện tại đơn cho học sinh dễ nhớ. V ( inf ) - Structure: - Thể khẳng định: S + + ……… V ( s, es ) Ví dụ: Chủ ngữ là những đại từ nhân xưng và danh từ làm chủ ngữ số nhiều. I We You + V ( inf ) + …………….. They Lan and Hoa Ví dụ: Chủ ngữ là những đại từ nhân xưng và danh từ làm chủ ngữ số ít. She He It + V ( s, es ) + …………….. My mother Nam do - Thể phủ định: S + + not + V ( inf ) + ……….. does SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 8 I We You + don’t (do not) + V ( inf ) + ……… They Lan and Hoa She He + doesn’t (does not) + V ( inf ) + ……… It do Wh - questions + - Thể nghi vấn: + S + V ( inf ) + …..? does Do + S + V ( inf ) + ………..? Does (Lưu ý: Câu hỏi “Wh – questions” thì câu trả lời dùng hình thức câu ở thể khẳng định, còn câu hỏi “Yes – No questions” thì dùng trường hợp 6 với động từ thường để trả lời. 8- Trường hợp 8: Học sinh thường mắc lỗi khi dùng thì hiện tại tiếp diễn (present progressive). a) What are you doing now ?  I am doing play table tennis. b) He is liveing in Ca Mau at the moment. c) What is he doing ?  He playing video games. d) What is she doing ?  She is joging. SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 9 * Nhận xét: Đa số học sinh mắc lỗi khi dùng thì hiện tại tiếp diễn trong khi học Tiếng anh. Do học sinh không nắm vững cấu trúc ngữ pháp của thì. Câu đúng: a)  I am playing table tennis. (Học thường nhầm lẫn dùng lại động từ ‘doing’ mà không ‘ing’ vào sau động từ được trả lời). b) He is living in Cà Mau at the moment. (Học sinh mắc lỗi khi thêm ‘ing’ vào sau động từ). c) He is playing video games. (Học sinh thường mắc lỗi thiếu động từ ‘ be’) d) She is jogging. ( Học sinh mắc lỗi khi thêm ‘ing’ vào sau động từ). * Cách giải quyết: Dùng bảng phụ cụ thể hóa thì hiện tại tiếp diễn cho học sinh dễ nhớ. - Structure: - Thể khẳng định: S + am / is / are + V- ing ……… am -Thể phụ định: S + is + not + V- ing ……. are Am - Thể nghi vấn: Is + S + V- ing ….? Are am Wh – questions + is + S + V- ing …? are SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 10 *Lưu ý: - Khi trả lời câu hỏi ‘Yes – No questions’ thì dùng trường hợp 6 để trả lời. - Khi trả lời câu hỏi ‘Wh – questions’ thì dùng thể khẳng định trong thì hiện tại tiếp diễn để trả lời. - Trước khi thêm đuôi ‘ing’ vào động từ trong thì hiện tại tiếp diễn các em cần chú ý: (Động từ tận cùng bằng một chữ ‘e’, bỏ ‘e’ rồi thêm ‘ing’ và động từ tận cùng bằng 1 phụ âm trước phụ âm là một nguyên âm ta gấp đôi phụ âm rồi thêm ‘ing’). Trừ trường hợp ngoại lệ. (Ví dụ: She is traveling to HaNoi by plane./ She is travelling to HaNoi by plane). Động từ ‘ traveling/ travelling’ đều đúng. 9- Trường hợp 9: Học sinh thường mắc lỗi khi hỏi và trả lời về kế hoạch, dự định làm gì trong thời gian rảnh rỗi của mình và người khác. a) What are you going to do tonight ?  I’m going to do read a book. b) What is she going to do tomorrow ?  She going to play table tennis. c) What is he going to do on the weekend ?  He is going visit his friend. * Nhận xét: Đa số học sinh mắc lỗi khi trả lời về kế hoạch, dự định làm gì trong thời gian rảnh rỗi của mình và người khác. Do các em không nắm vững cấu trúc ngữ pháp do đo các em thường nhầm lẫn khi dùng. Câu đúng: a) I’m going to read a book. ( Học sinh lấy động từ ‘do’ trong câu hỏi lại cho câu trả lời do các em không hiểu hoặc nhầm lẫn). b) She is going to play table tennis. (Học sinh thường mắc lỗi thiếu động từ ‘be’). c) He is going to visit his friend. (Học sinh thường mắc lỗi thiếu ‘to’). * Cách giải quyết: Dùng bảng phụ cụ thể hoá cấu trúc câu hỏi và câu trả lời về kế hoạch, dự định làm gì trong thời gian rảnh rỗi của mình và người khác. am SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 11 - Structure: - Thể khẳng định: S + is + going to + V ( inf ) + …… are am - Thể phủ định: S + is + not + going to + V ( inf ) …. are Am Is + S + going to + V ( inf ) …? - Thể nghi vấn: Are am Wh – questions + is + S+going to + V( inf )? are *Lưu ý: - Khi trả lời câu hỏi ‘Yes – No questions’ thì dùng trường hợp 6 để trả lời. -Khi trả lời câu hỏi ‘Wh – questions’ thì dùng thể khẳng định trong trường hợp 9 để trả lời. II- KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ CỤ THỂ. Sau thời gian áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào việc giảng dạy, tôi tiếp tục tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế học sinh lớp 6a5, 6a7, 6a8 mà tôi giảng dạy tại Trường THCS Trí Phải – Thới Bình – Cà Mau. Kết quả so với thực tế của năm học trước 2011 – 2012 tôi đã thấy các lớp tôi dạy có nhiều em tiến bộ đáng khích lệ, số học sinh biết tự nhận lỗi và sửa sai tăng lên rõ rệt v à đạt kết quả chất lượng như sau. Kết quả chất lượng những lớp áp dụng sáng kiến năm học 2012 – 2013. SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 12 Lớp Sĩ số Giỏi:(Số lượng / % ) Khá: (Số lượng / % ) T.Bình:(Số lượng / %) 6a5 34 1 / 2,9 4 / 11,8 18 / 52,9 6a7 36 3 / 8,3 8 / 22,2 17 / 47,2 6a8 34 2 / 5,9 6 / 17,6 19 / 55,9 V/ ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG. Triển khai và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm cho tất cả giáo viên tổ Anh văn năm học: 2012 – 2013. - Anh văn lớp 6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a6: Gv: Ngô Thị Son áp dụng và giảng dạy. - Anh văn lớp 6a5, 6a7, 6a8 : Gv: Trần Yên Quốc áp dụng và giảng dạy. * Lưu ý: Đây là 4 lớp mà tôi đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy năm học vừa qua và đạt kết khá khả quan so với những lớp chưa áp dụng sáng kiến này. VI/ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT. Tiếng anh 6 là lớp năm đầu tiên học tiếng anh ở địa phương trường tôi, do đó các em thường mắc những lỗi cơ bản khi phát âm đặc biệt là những từ viết tắt, và sử dụng cấu trúc ngữ pháp nhầm lẫn. Trên đây là những biện pháp để khắc phục những lỗi sai mà học sinh thường mắc phải. Tôi hy vọng sáng kiến nhỏ này sẽ gớp phần giúp các em khắc phục những lỗi sai cơ bản này, tạo điều kiện cho học sinh tự tin khi dùng tiếng Anh và học đạt kết quả tốt hơn ở những năm tiếp theo. Trong quá trình viết và vận dụng sáng kiến chắc chắn còn những hạn chế và thiếu soát nhất định. Tôi rất mong sự góp ý chân thành các cấp lãnh đạo và các thầy, cô đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thiện hơn. SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 13 Qua đây tôi cũng đề xuất nhà trường thường xuyên tổ chức mở chuyên đề nhằm để giáo viên nắm bắt những sang kiến mới để ứng dụng vào công tác giảng dạy,để chất lượng bộ môn cũng như chất lượng của nhà trường ngày một nâng lên. Xếp loại chung sáng kiến:…….. Trí Phải, ngày…tháng 06 năm 2013. Trí Phải, ngày 10 tháng 06 năm 2013. Người viết sáng kiến. Hiệu Trưởng. Trần Yên Quốc SKKN: Khắc phục lỗi phát âm & sử dụng nhầm cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 6 Trang 14
- Xem thêm -